LKO. Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall. Verksamhetsberättelse 2010 LKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LKO. Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall. Verksamhetsberättelse 2010 LKO"

Transkript

1 LKO. Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall. Verksamhetsberättelse 2010 LKO

2 Projektledarens förord Som en följd av SKB:s platsvalsbeslut i juni 2009 förändrades LKO-projektets organisation från och med den 1 januari De tre tidigare arbetsgrupperna har ersatts av en ny arbetsgrupp, Granskningsgruppen. Gruppens främsta uppgift är att bevaka de lokala miljöfrågorna samt säkerhetsfrågorna under byggande och drift av Clink, som kommer att bli en integrerad anläggning bestående av nuvarande Clab och den nya inkapslingsanläggningen. Granskningsgruppen består av förtroendevalda, experter, regionförbundets projektledare, kommunala tjänstemän samt representanter från organisationer verksamma i Misterhultsområdet. Projektet samordnas som tidigare av Utvecklingsgruppen där kommunstyrelsens ordförande leder arbetet. Trots att Granskningsgruppen är ny så har många av dess medlemmar lång erfarenhet från LKO-projektet. Gruppen består till stor del av medlemmar i det som tidigare var Säkerhetsgruppen och Misterhultsgruppen. Eftersom de två grupperna haft olika uppdrag i projektet har det varit viktigt att bygga upp kompetensen i gruppen. En del av kompetensuppbyggnaden bestod i ett studiebesök hos projektledningen för Citytunneln i Malmö. Fokus låg på det framgångsrika miljöarbete som präglat projektet. En bra förberedelse inför den kommande granskningen av SKB:s miljöbalksansökan. Gruppen har också gjort studiebesök på Clab och träffat ledningen för inkapslingsprojektet för att diskutera kommande samarbete. Inledningen av verksamhetsåret ägnades annars i huvudsak åt granskning av och yttrande över SKB:s preliminära MKB som dessutom var föremål för samråd. Ett antal kritiska frågor identifierades som kommer att bevakas i kommande ansökan. Under hösten lades en hel del av arbetet på granskningen av SKB:s Fud-program Kommunens yttrande konsenterades framförallt på de frågor som berör Clab och den kommande inkapslingsanläggningen. Det är angeläget att mellanlagringen i Oskarshamn inte får permanent karaktär eller sväller ut i stor volym. Faktorer som äventyrar slutförvarets igångsättning bedömer kommunen vara avgörande i denna fråga. Omständigheter som direkt och indirekt påverkar igångsättningen har därför varit en viktig del i kommunens granskning. Rolf Persson Projektledare 1

3 Verksamhetsberättelse 2010 Kortfattad redovisning LKO-projektets huvuduppgift är att förbereda ett komplett underlag för kommunfullmäktiges beslut om eventuell lokalisering av en inkapslingsanläggning till Oskarshamns kommun. Det ställer stora krav på medverkande att upprätthålla arbetssätt, inriktning och engagemang under flera år. LKO-projektets övergripande uppdrag är att vid en ansökan om inkapslingsanläggning presentera ett fullgott underlag för ett beslut i kommunfullmäktige. Beslutstillfället som avses är när kommunen ska yttra sig till regeringen i tillåtlighetsärendet, vetobeslutet. Målsättningen är att alla frågeställningar av betydelse ska vara genomlysta i det underlag som lämnas. Detta innebär att LKO-projektet ska: Bevaka att de övergripande kraven för kommunens medverkan i lokaliseringsprocessen uppfylls. Fortlöpande följa miljöfrågorna och påverkan lokalt och regionalt. Fortlöpande följa säkerhetsfrågorna. Bevaka direkta och indirekta möjligheter till utveckling i kommunen som är kopplade till slutförvarsprojektet. Initiera utredningar över frågeställningar som uppkommer. Öka beslutsfattarnas och kommuninvånarnas kompetens inom kärnavfallsområdet, särskilt avseende inkapsling av använt kärnbränsle. Inhämta frågor och synpunkter från kommuninvånarna och våra grannkommuner. Upprätthålla internationella kontakter för att följa utvecklingen inom andra länders kärnavfallsprogram med tonvikt på lokalt deltagande. Arbetet ska genomföras i den anda som utvecklats i projektet enligt Oskarshamnsmodellen med transparens och öppenhet som främsta ledstjärnor. Efter platsvalsbeslutet i juni 2009 togs under hösten fram ett nytt förslag till organisation för LKO-projektet. Den nya organisationen fastställdes av kommunfullmäktige i december 2009 och trädde i kraft den 1 januari Följande aktiviteter har genomförts under 2010: 10 möten i granskningsgruppen 2 möten i utvecklingsgruppen 9 konferenser som vi arrangerat eller deltagit i 7 studiebesök varav 5 utländska som blivit informerade om LKO:s arbete 11 möten med SKB och eller SSM 2

4 4 redovisningar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 1 studieresa 3 samråd Övergripande krav I december 2009 fastställde kommunfullmäktige ett antal övergripande krav för kommunens fortsatta medverkan i kärnavfallsprocessen. Dessa tillsammans med LKO-projektets nya uppdrag redovisas nedan. Inkapslingsanläggningen ska byggas och drivas med teknik och säkerhetstilllämpningar i framkant av utvecklingen Kommentar: Vår utgångspunkt är att inkapslingsanläggningen ska bli en tillgång i kommunen genom god utformning, hög säkerhet, god miljö, hög teknisk standard, samt vara ett tekniskt och miljömässigt föredöme. Anläggningen kommer troligen att bli den första i sitt slag i världen och därmed bli ett intressant besöksmål för både experter och allmänhet. Kvalitén på anläggningen ska framgå genom bl a god arkitektonisk utformning, hög kvalitet på materialval såväl exteriört som interiört. Teknikval och processer i stort som i smått ska bygga på goda säkerhetsmarginaler och försiktighet i tillämpning. Anläggningar, installationer och processer ska löpande förbättras/dateras upp så att bästa möjliga teknik tillämpas. Villkor, riktvärden och gränsvärden som kan innefattas i ett kommande tillstånd från miljödomstol eller regeringen ska ses som minimikrav. Vi anser att anläggningen ska ligga i framkant av utvecklingen, såväl inom miljöområdet som inom teknikval i övrigt. Endast använt kärnbränsle som produceras i landet enligt SKB:s redovisning i skrivelse daterad beaktas i lokaliseringsprocessen. Kommentar: Vid kommunfullmäktige den 8 maj 2006 beslutades att ändra lydelsen till den det har ovan. SKB kunde därigenom göra platsundersökningar för använt kärnbränsle från 60 års drift av kärnkraftverken. Antalet kapslat ökar därmed från 4500 till 6000 st. Oavsett hur många kapslar som ska kapslas in är det endast avfall som uppstått i Sverige som kan bli aktuellt. Enligt svensk lag kan heller inte utländskt bränsle bli aktuellt att slutförvaras, och därmed också inkapslas, i landet. Resultatet av utredningar inom samhällsprogrammet om såväl juridiska som politiska aspekter är att slutförvaring av utländskt avfall i Sverige inte kommer att aktualiseras av EU. Kommunens krav är så här långt uppfyllt. I den kommande ansökan måste sökanden (SKB) ange vilka volymer som ansökan avser, dvs. hur många kapslar man vill kapsla in och deponera. Om ansökan innefattar fler kapslar än vad som tidigare angivits har kommunen möjlighet att agera i miljödomstolen. 3

5 Medborgarnas acceptans och kommunens medgivande av en platsundersökning vilade på förutsättningen att SKB:s program endast omfattar använt kärnbränsle som produceras i landet. Även om det i nuvarande lagstiftning är tydligt att endast svenskt avfall får slutförvaras i landet så markerar kommunen sitt ställningstagande med detta övergripande krav. En förutsättning för kommunens fortsatta medverkan i lokaliseringsprocessen är att det arbete som kommunen lägger ned även i fortsättningen till fullo ersätts av medel från kärnavfallsfonden. Kommentar: Oskarshamns kommun har sedan 1994 varit engagerad i slutförvarsfrågan. Tillsammans med Östhammars kommun har vi på lokal nivå tagit ansvar för en nationell fråga. I kommunen finns ett starkt folkligt och politiskt stöd för det arbete som görs i projektet. Det är inte rimligt att detta arbete ska finansieras med ordinarie skattemedel. För att vi även i fortsättningen ska kunna möjliggöra ett stort deltagande och höja vår kompetens så krävs en fortsatt finansiering från Kärnavfallsfonden. LKO:s uppdrag är att vid en ansökan om inkapslingsanläggning presentera ett fullgott underlag för ett beslut i kommunfullmäktige. Beslutstillfället som avses är kommunens yttrande till regeringen inför tillåtlighetsbeslutet ( vetobeslutet ) enligt miljöbalken. Detta kommer att ske tidigast år 2014 men kan även dröja ett par år till. Det är inte otroligt att det även efter detta beslut finns behov av att bevaka frågeställningar i kärnavfallsfrågan. Bidrag från Kärnavfallsfonden avser informationsinsatser för lokalisering av slutförvarsanläggningar, så bidrag efter lokaliseringsbeslutet faller utanför nuvarande regelverk. 4

6 LKO-projektets resurser och ekonomi I LKO-projektet fanns följande anställda och internt köpta tjänster vid utgången av 2010: Projektledare, LKO-projektet Rolf Persson, 75 % Administrativa tjänster köps från kommunledningskontoret motsvarande 75 % tjänst. Till projektet fanns dessutom kopplade följande konsulter som är experter till projektledningen och arbetsgruppen: Antonio Pereira Bo Carlsson Projektet köper också tjänster av Nova Högskolecentrum. I LKO-projektets organisation medverkar ca 20 personer, politiker, tjänstemän och intresserade kommuninvånare. Kommunala tjänstemän ersätts med en genomsnittskostnad på 200 kr per timme. Andra medverkande får sammanträdesarvoden på samma sätt som i den kommunala/politiska verksamheten. LKO-projektet beräknade verksamhetens kostnader 2010 till 3,4 milj. kr. En ansökan lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten på 2,4 milj. kr. Anledningen till ansökan om ett lägre belopp var att projektet tidigare beviljats 1 milj. kr från Miljdepartementet vardera för åren 2009 och Hela bidraget kommer från kärnavfallsfonden. Det extra bidraget som kommunen beviljats för år 2010 ska redovisas separat till regeringen. Kostnaden för verksamheten under 2010, exklusive bidrag från kärnavfallsfonden uppgår till kronor. Sammanställd resultaträkning och granskning av räkenskaper framgår av bilagorna 7 och 8. 5

7 Sammanfattning av pågående aktiviteter Förslag till inkapslingsanläggning i anslutning till Clab presenterade SKB i sitt forskningsprogram FUD 92 sina planer på lokalisering och utformning av det svenska systemet för att slutförvara det använda kärnbränslet. I det MKB-samråd som genomförts för inkapslingsanläggningen är lokalisering vid Clab huvudalternativet. En alternativ lokalisering som även utretts är i Forsmark. Inkapslingsanläggningen är en komplicerad industriell anläggning där det använda starkt radioaktiva bränslet lyfts upp från CLAB:s bassänger till strålskyddade s.k. heta celler. Det använda bränslet som därefter hanteras i luft, placeras sedan i stålbehållare inneslutna i kopparcylindrar vilka förses med ett lock som svetsas på kopparcylindern. SKB genomför i kapsellaboratoriet i Oskarshamns hamn ett utvecklingsprogram för att finna en fungerande teknik för detta arbete. Kommunen följer forskning och utveckling i kapsellaboratoriet och på Äspö. Tekniken att svetsa samman lock och kapsel samt provning av fogarna har utvecklats och en svetsmetod, friction stir welding, har valts som referensmetod för ansökan enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggningen. Fortfarande pågår arbete med att utveckla metoder för oförstörande provning. Det är i första hand SSM som följer utvecklingen på inkapslingsområdet och en viktig del i Granskningsgruppens uppdrag är att ta del av SSM:s arbete från denna uppföljning. Även alternativa lokaliseringar av inkapslingsanläggningen ska utredas samt konsekvenserna av att ingen åtgärd görs (ett så kallat nollalternativ). I november 2006 lämnade SKB in en ansökan till dåvarande SKI enligt kärntekniklagen om att få bygga en inkapslingsanläggning. SKB lämnar den 16 mars 2011 en samlad ansökan för hela slutförvarssystemet enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. SKB har således ändrat den ursprungliga planen att först göra en komplett ansökan för inkapslingsanläggningen och därefter en för slutförvaret. Kommunens villkor om att inte ta inkapslingsanläggningen i drift förrän slutförvaret är klart är inte aktuellt längre. Tillstånd att bygga inkapslingsanläggningen och slutförvaret kommer samtidigt. 6

8 Sammanfattning av Granskningsgruppens verksamhet Nedanstående beskrivning är en sammanfattning av granskningsgruppens verksamhet under året. Gruppens protokoll finns att läsa på projektets hemsida: Granskningsgruppens verksamhet 2010 Den nya granskningsgruppen, som i huvudsak består av medlemmar från före detta Säkerhetsgruppen och Misterhultsgruppen, fick som sin första konkreta arbetsuppgift att yttra sig över den preliminära MKB som SKB valt att samråda om. De områden som gruppen valde att koncentrera sin granskning till var: Omfattning och innehåll Clab o Vattenhantering o Utsläpp av radionuklider Clink o Torkning av bränsle o Avfallshantering o Buller o Trafikolycksrisker Nollalternativet Säkerhetsfrågor Under hösten lades mycket energi åt granskningen av Fud-rapport De viktigaste frågorna som berördes i kommunens yttrande var: Behov av fortsatt forskning och utveckling Konsekvenser av ökad utbränning av bränsle i reaktorerna Möjlighet till återtag o Under driftskedet o Efter förslutning Markförvar Torkning av bränsle Torr mellanlagring av styrstavar Tidplan, framförallt med avseende på lagringskapaciteten i Clab 7

9 Granskningsgruppens deltagare Charlotte Liliemark Ordförande Rigmor Eklind (s) Vice ordförande Matti Wahlström (v) Elisabeth Englund (kd) Anders Stenberg (m) Kerstin Åbinger Samhällsbyggnadskontoret Anders Svalin Regionförbundet Catharina Lihnell Järnhester Döderhults Naturskyddsförening Bengt-Åke Persson Misterhultsföretagarna Kaj Lindholm Misterhultsbygdens intresseförening Karl-Gunnar Karlsson Misterhults församling Övriga Lena Andersson Rolf Persson Bo Carlsson Antonio Pereira Sekreterare Projektledare Expert Expert 8

10 Oskarshamnsmodellen Vi har sammanfattat LKO:s arbete med kärnavfallsfrågorna i sju punkter i något vi beskriver som Oskarshamnsmodellen. Öppenhet och delaktighet Allt material på bordet, verkligt inflytande. MKB vår plattform Vi tar fram underlag tillsammans med övriga parter men vi fattar våra beslut oberoende. Kommunfullmäktige vår uppdragsgivare Kompetent uppdragsgivare som svarar inför väljarna. Allmänheten är en resurs Tydlig process och konkreta förslag ger engagemang och inflytande. Miljögrupperna är en resurs Miljögrupperna och deras experter ger viktiga bidrag till arbetet. SKB pressas till tydliga svar Vi måste ha kunskap för att ställa de svåra frågorna. Våra frågor måste få tydliga svar. Myndigheterna är våra experter SSM deltar under hela processen. Vårt beslut tas efter myndigheternas ställningstagande. 9

11 Information och kunskapsuppbyggnad Den nybildade granskningsgruppen hade sitt första möte den 14 januari. Förutom en presentation av gruppens medlemmar och planering för det kommande året gjordes också en genomgång av den nya organisationen och det nya uppdraget. På eftermiddagen samma dag hade SKB bjudits in för att presentera den preliminära MKB:n. Mötet hölls i Höganäslokalen i Figeholm. Granskningsgruppens andra möte för året den 25 januari ägnades framförallt åt granskningen av den preliminära MKB som SKB lämnat som en del i samrådsprocessen. Projektet närvarade vid regiondagarna i Kalmar den januari. Den 5 februari hade styrgruppen för Eden of Sweden FoU möte. SKB hade bjudit in till samråd om den preliminära MKB:n i Östhammar den 6 februari. Som en del av vårt förberedelsearbete och kunskapsuppbyggnad var LKO-projektet närvarande. På kvällen den 9 februari genomfördes motsvarande samråd för Oskarshamns kommun i Hägnad, Figeholm. Granskningsgruppen hade träffats på eftermiddagen samma dag för att förbereda sina frågor till SKB. Den 10 februari genomfördes ett arbetsmöte med SKB International. Regionförbundet, SKB och LKOprojektet hade den 18 februari ett planeringsmöte för kommande regionala informationsinsatser. Representanter för Linnéuniversitetet var på besök den 23 februari och fick information om kärnavfallsprojektet. Den 25 februari var de närmaste intressenterna samlade för en diskussion om väg 743. På kvällen samma datum hade SKB bjudit in samtliga deltagare i LKOprojektet till en avslutning. Den 3 mars hade Kristdala samhällsförening kallat till ett öppet möte med information om kärnavfallsprojektet och mervärdesavtalet. SSM, länsstyrelserna i Kalmar och Uppsala län samt Östhammars och Oskarshamns kommuner hade den 10 mars ett gemensamt möte för att diskutera den kommande prövningsprocessen och den preliminära MKB:n. LKO-projektet har erbjudits en plats i den referensgrupp om kopparkorrosion som SKB inrättat. Gruppens första möte ägde rum i Stockholm den 24 mars. Vid granskningsgruppens möte den 26 mars gjordes bland annat en genomgång av kritiska säkerhetsfrågor som den tidigare säkerhetsgruppen identifierat. Projektet medverkade vid en runda bords konferens i Luxemburg den 8-9 april arrangerad av EU-kommissionen och ANCLI. Temat var tillämpningen 10

12 av Århuskonventionen inom kärnavfallsområdet. Kärnavfallsrådet hade ett öppet rådsmöte den 15 april 2010 på Näringslivets hus i Stockholm. LKO deltog i mötet där flera talare redogjorde för bergtekniska utmaningar vid uppförandet av ett slutförvar av använt kärnbränsle, som var mötets tema. När granskningsgruppen träffades den 23 april behandlades bland annat följande två frågor. Information och diskussion om de regionala miljömålen och dess roll i den kommande ansökan. Rapport från Kärnavfallsrådets öppna möte om bergtekniska utmaningar vid uppförandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den 3 maj hade SKB kallat till samråd i Östhammar på temat - Säkerhetsanalysens roll i miljökonsekvensbeskrivningen. Projektet hade tre representanter på plats. Östhammars och Oskarshamns kommuner hade den 20 maj ett så kallat ÖSOS- möte på Arlanda. De båda kommunerna presenterade sina nya organisationer och gick igenom respektive kommuns synpunkter på den preliminära MKB:n. Dessutom fördes diskussioner om gemensamt arbete med kommande ansökan och Fudrapport. Styrgruppen för Eden of Sweden FoU hade möte den 24 maj. Granskningsgruppens möte den 27 maj ägnades i sin helhet åt tillståndsprocessen och tillståndsansökans omfattning och innehåll. Miljöjuristen Peggy Lerman hade anlitats för att gå igenom processen kring tillståndsansökan för Clink. Den 28 maj arrangerade Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, ett seminarium i Uppsala i Studiefrämjandets lokaler. Seminariet Kärnavfall hot och möjligheter handlade om kopparkorrosion, juridik och djupa borrhål. LKO deltog i seminariet. IAEA arrangerade en internationell konferens om använt kärnbränsle i Wien den 31 maj 4 juni. LKOprojektet var inbjudet för att medverka i en paneldiskussion om intressenters medverkan. Den 7 juni hade referensgruppen för kopparkorrosion sitt andra möte. En flygstrejk kom dock i vägen för vår medverkan. Representanter för franska medier och myndigheter var på besök den 16 juni och fick veta mer om projektet. Granskningsgruppen hade satt av en heldag för sitt möte den 17 juni. Förmiddagen ägnades åt ett studiebesök vid Clab. Eftermiddagen ägnades åt ett möte med SKB:s projektgrupp för Clink. Styrgruppen för Eden of Sweden FoU hade möte den 23 juni. Projektet medverkade vid ett möte med Trafikverket angående väg 743 den 24 juni. Projektledaren deltog och föreläste vid utbildningen Decommissioning and radioactive waste management i Cambridge den 28 juni-2 juli. Den 25 augusti hade vi besök av representanter för franska EDF och italienska Enel. De var intresserade av hur Oskarshamn jobbat med den lokala förankringen av kärnavfallsprojektet. Granskningsgruppens möte den 26 11

13 augusti ägnades bland annat åt förberedelser och information inför en kommande studieresa till Malmö och Citytunneln. Dessutom fick gruppen information om pågående översyn av lagstiftningen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet. Framtidsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang riktat till kommuninvånarna i Oskarshamn. I år ägde detta rum den augusti. LKO-projektet var naturligtvis där. Den 2 oktober hade vi besök av politiker och tjänstemän från de schweiziska kantoner som är tänkbara kandidater för ett slutförvar av använt kärnbränsle. Östhammar och Oskarshamn gjorde en gemensam presentation av hur vi arbetat i de båda kommunerna. Oskarshamns kommun har ett vänortssamarbete med kommunen Hibicus Coast i Sydafrika. Under ett besök från deras kommunledning den 6 september berättade projektledningen om LKO-projektets arbete. Granskningsgruppen genomförde den 9 september ett studiebesök hos projektorganisationen för Citytunneln i Malmö. Syftet var framförallt att ta del av projektets arbete med miljöfrågor. Den 20 september genomfördes ett arbetsmöte om väg 743. Nuvarande och tidigare projektledning intervjuades den 21 september av en forskare vid Örebro Universitet för en avhandling om dialog och deltagande i slutförvarsfrågan. SSM, länsstyrelserna i Kalmar och Uppsala län samt Östhammars och Oskarshamns kommuner hade den 22 september ett uppföljande gemensamt möte för att diskutera den kommande prövningsprocessen. Samma dag var en japansk journalist på besök i Oskarshamn för att informera sig om LKO-projektet. Projektet deltog vid ett möte med Misterhultsföretagarna den 24 september. På dagordningen stod bland annat frågor kring kommande etablering av inkapslingsanläggning. Granskningsgruppens möte den 14 oktober hade två huvudpunkter på agendan. Planering av Fud-granskningen och genomgång av miljödomen för Citytunneln i Malmö. Den 19 oktober träffade representanter för Nova och LKO SKB International. Strålsäkerhetsmyndigheten hade den 22 oktober bjudit in till en information för remissinstanserna avseende SKB:s Fud-program. Från Oskarshamn deltog sex personer. Den 27 oktober genomfördes det sista myndighetssamrådet om platsundersökningsskedet mellan SSM och SKB. Kommunerna har haft var sin observatörsplats. Vi deltog även vid detta tillfälle. Samtliga nämndspresidier i Oskarshamn hade den oktober möte om gemensamma utvecklingsfrågor. Kärnavfallsprojektet var en given punkt på agendan. Den 1 november genomfördes överläggningar med Regionförbundet i Kalmar län om samverkan i kärnavfallsfrågan. En studiecirkel från Vuxenskolan informerades den 10 november om kommunens arbete med slutförvarsprojektet. 12

14 Granskningsgruppens möte den 11 november ägnades i huvudsak åt förslaget till yttrande över Fudprogrammet. Projektet medverkade den 15 november vid ett möte med reserensgruppen för kopparkorrosion i syrefri miljö. Den 16 november hade vi besök av en informatör från SSM. Fem personer från Oskarshamn deltog den 17 november vid Kärnavfallsrådets seminarium Bästa möjliga teknik tolkning och användning inom olika avfallsområden. Hultsfreds kommun arrangerade den 26 november en demokratidag med de närliggande kommunerna. LKOprojektet var där och berättade om det lokala demokratiarbetet inom kärnavfallsprojektet. Den 30 november besökte en fransk parlamentariker Oskarshamn och fick bland annat en information om LKOprojektet. Granskningsgruppen hade sitt sista möte för året den 8 december. Arbetsplanen för 2011 fastställdes. Granskningsgruppens ordförande och projektledaren deltog vid en konferens i Reims den december. Temat för konferensen var Reversibility and Retrievability in Planning for Geological Disposal of Radioactive Waste. 13

15 Bilageförteckning Bilaga 1 Granskningsgruppens arbetsplan 2010 Bilaga 2 Minnesanteckningar Granskningsgruppen 2010 Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2009 för LKO-projektet, KF Bilaga 4 Remissyttrande över skrivelse från MKG angående ersättning från kärnavfallsfonden till miljöorganisationerna, KF Bilaga 5 Remissyttrande över förslag till direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, KF Bilaga 6 Remissyttrande över SKB:s Fud-program 2010, KF Bilaga 7 Sammanfattande räkenskapsberättelse, resultat- och balansräkning 2010 Bilaga 8 Granskning av räkenskaper och verksamhetsberättelse, Öhrlings. Rapport över utförd granskning, kommunens revisorer 14

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 20mars 2014 kl 14:00 17:00 Plats: Kulturhuset, Galleriet

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 20mars 2014 kl 14:00 17:00 Plats: Kulturhuset, Galleriet Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 20mars 2014 kl 14:00 17:00 Plats: Kulturhuset, Galleriet Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Rigmor Eklind, (s) vice ordförande Matti

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 oktober 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 oktober 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 oktober 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande Rigmor Eklind,

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Oskarshamns LKO-projekt och villkor på systemanalys

Oskarshamns LKO-projekt och villkor på systemanalys Oskarshamns LKO-projekt och villkor på systemanalys Kaj Nilsson f.d. projektledare LKO = Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn- projekt kärnavfall Oskarshamns kommun Oskarshamns LKO-projekt Projekt Lokal

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 24 augusti 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 24 augusti 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 24 augusti 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda.

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda. 2005-12-02 Till: SKB AB Attn: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med anledning av mötet arrangerad 2005-11-14 av kärnavfallsbolaget

Läs mer

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 0 Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Box 7005,

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 16 januari 2014 kl 9:00 12:00 Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 16 januari 2014 kl 9:00 12:00 Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 16 januari 2014 kl 9:00 12:00 Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning IVA, torsdagen den 2 april 2009 Claes Thegerström Svensk Kärnbränslehantering AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Kommentarer från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum: 12 maj 2010, klockan 9.00 11.30. Plats: SKB:s kontor i Stockholm. Målgrupp: Kärnavfallsrådet. Inbjudan: Underlag: Syfte: Mötet initierades

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm 2006-06-13 Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box 8307 104 20 Stockholm Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk)

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) 2006-02-02 Till: Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 Box 81 351 03 Växjö Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) Miljöorganisationernas

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Örskär, Kommunkontoret, Östhammar, kl. 8.15 11.00 Beslutande Bertil Alm (C), ordförande Inger Arvidsson (V) Sune Berglund (BOA) Reinhold Delwall (M) Sanne

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste. Kenneth Gunnarsson Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012

NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste. Kenneth Gunnarsson Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Ett livsfarligt avfall Ett livsfarligt avfall Lagstiftning Kärntekniklagen - slutförvaring, allt ansvar på kärnkraftindustrin Ett

Läs mer

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Datum: 28 maj 2007, klockan 19.00 21.00 Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter och

Läs mer

Datum: 24 mars 2004, klockan 9.00-16.00. Plats: Åkers International, Åkers Styckebruk.

Datum: 24 mars 2004, klockan 9.00-16.00. Plats: Åkers International, Åkers Styckebruk. Möte med MKB-forum i Oskarshamn Datum: 24 mars 2004, klockan 9.00-16.00. Plats: Åkers International, Åkers Styckebruk. Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök (ordförande) och Sven Andersson.

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande Rigmor Eklind, (s) vice

Läs mer

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 18:00-20:50 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2. Övriga deltagare Miljöexpert, LKO, Bo Carlsson 4 Paragrafer 4-5 Justeringens plats och tid Stadshuset i Oskarshamn,

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

SKB: Saida Laârouchi Engström, Katarina Odéhn, Olle Olsson, Erik Setzman, Peter Wikberg, Olle Zellman och Lars Birgersson (sekreterare).

SKB: Saida Laârouchi Engström, Katarina Odéhn, Olle Olsson, Erik Setzman, Peter Wikberg, Olle Zellman och Lars Birgersson (sekreterare). Möte med MKB-forum i Oskarshamn Datum: 28 maj 2008, klockan 9.30 12.30. Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Samverkansgrupp för framtagande av nationell plan för allt radioaktivt avfall

Samverkansgrupp för framtagande av nationell plan för allt radioaktivt avfall 2008-11-12 Till: Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Ert Dnr: SSM 2008/2578 Samverkansgrupp för framtagande av nationell plan för allt radioaktivt avfall Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning,

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

MKB-forum i Oskarshamn 051117

MKB-forum i Oskarshamn 051117 0 Kort om MKG (I) Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är en ideell förening med följande medlemsföreningar: Fältbiologerna Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar Svenska

Läs mer

Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28

Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28 Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28 Innehåll 1. Detta dokument 2. Bakgrund 3. Behovet av stöd till miljöorganisationer 4. Syftet med stödet 5. Miljöorganisationernas

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter ska tas om hand och finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften

Läs mer

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen.

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen. Remissammanställning 2008-08-18 M2008/1780/Mk Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Ansi Gerhardsson Telefon 08-405 35 09 Skrivelse från Statskontoret angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden

Läs mer

Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle

Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle Version 0 underlag för utökat samråd i Forsmark Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden YTTRANDE 2008-10-30 Till: Regeringen Miljödepartementet, 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet, Enheten för miljökvalitet Dnr: M2008/2833/Mk Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter

Läs mer

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum: 2016-10-19 Er referens: M2012/3436/Ke Diarienr: SSM2016-3675 Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Sammanfattning

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (9) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Samråd, stöd och slutförvar

Samråd, stöd och slutförvar 2008:5 Samråd, stöd och slutförvar en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-17 2007/135-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-31 M2007/2690/Mk Regeringen

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

rutsättningar ttningar

rutsättningar ttningar Rättsliga förutsf rutsättningar ttningar för r slutförvar av kärnavfall k beslutsprocesser, plats- och metodval KASAM-seminarium Arlanda 15 november 2006 Jonas Ebbesson, Stockholms universitet Aktuell

Läs mer

Till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mål nr M Box Nacka strand

Till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mål nr M Box Nacka strand NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 YTTRANDE 2017-10-23 INKOM: 2017-10-23 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 797 Till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mål nr M 1333-13 Box 1104 131 26 Nacka strand mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-22 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga 441 Mål nr M 1333-11 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Datum: 1 juni 2005, klockan 9.30 15.00. Plats: Kapsellaboratoriet, Oskarshamn.

Datum: 1 juni 2005, klockan 9.30 15.00. Plats: Kapsellaboratoriet, Oskarshamn. Möte med MKB-forum i Oskarshamn Datum: 1 juni 2005, klockan 9.30 15.00. Plats: Kapsellaboratoriet, Oskarshamn. Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök (ordförande) och Sven Andersson. Oskarshamns

Läs mer

c/o Madison, Östanå 1196, 748 91 Österbybruk, tel 0295-430 18, oss@avfallskedjan.se www.avfallskedjan.se/oss Föreningen Oss synpunkter på SKB AB:s förslag till Omfattning, avgränsning och utredningar för

Läs mer

Protokoll 2011-11-16 Arbetsutskott

Protokoll 2011-11-16 Arbetsutskott 166 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Småland-Blekinges kontor i Bryssel Onsdag den 16 november 2011, kl 11.00-12.00; 16.00-17.30 ande Harald Hjalmarsson ordförande Leif Larsson vice ordförande

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4 Sidan 1 av 9 Strategienheten Anders Bergman Datum Dnr Sid 2016-05-24 KS-2011-111 1 (9) Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M1333-11 Avdelning 4 Yttrande över Svensk

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn 1550936, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-07-13 1(10) Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Juli 2016 LEGAL#13945830v3 Figur

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

SÖKANDE (M ) MOTPART (M ) Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 3091, Solna

SÖKANDE (M ) MOTPART (M ) Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 3091, Solna NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 2017-07-04 Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 557 Mål nr M 4617-13 Aktbilaga 52 Sid 1 (16) FÖRHANDLINGSORDNING (M 1333-11) Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd till

Läs mer

Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv

Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring Östhammar September 2005 Olika perspektiv Ett projekt eller ett problem kan te sig annorlunda ut om man betraktar

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (8) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen 1570625, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-12-01 Anders Ingman 1(6) SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen I målet om ansökan om tillstånd

Läs mer

UNDERRÄTTELSE PROTOKOLLFÖRARE Domstolshandläggaren Ann-Britt Storhannus och beredningsjuristen Susanne Kleman

UNDERRÄTTELSE PROTOKOLLFÖRARE Domstolshandläggaren Ann-Britt Storhannus och beredningsjuristen Susanne Kleman NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen UNDERRÄTTELSE 2017-05-03 Sid 1 (12) Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 522 Mål nr M 4617-13 Aktbilaga 47 UTKAST TILL FÖRHANDLINGSORDNING Huvudförhandling och syn i mål

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

Seminarium mellan kärnavfallskommunerna och miljörörelsen, Gimo herrgård,

Seminarium mellan kärnavfallskommunerna och miljörörelsen, Gimo herrgård, 0 Kärnavfallsfrågan i ett miljöperspektiv: Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG:s) aktuella syn Presentation av Johan Swahn, MKG:s kanslichef, och Mikael Karlsson, vice ordf MKG, vid seminarium

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:76

Regeringens proposition 2008/09:76 Regeringens proposition 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Prop. 2008/09:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Datum: Maj juni 2007 Plats: Skriftligt samråd Målgrupp: Berörda myndigheter och verk, berörda kommuner samt organisationer som får medel från Kärnavfallsfonden

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Sida: 1/7 PROMEMORIA Datum: 2011-05-16 Vår referens: SSM2011-153-25 Författare: Eva Folkow, verksjurist Fastställd: Ulf Yngvesson, chefsjurist Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Inledning Finansieringssystemet

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 ISBN 978-91-976141-7-7 EnaInfo/Edita April 2007 Foto: Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, SKB:s arkiv. Innehåll

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök, (ordförande) och Sven Andersson

Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök, (ordförande) och Sven Andersson Möte med MKB-forum i Oskarshamn Datum: 11 december 2003 kl. 9.30-16.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken. Sammanställning 2007

Samråd enligt miljöbalken. Sammanställning 2007 Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2007 Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2007 ISBN 978-91-976891-5-1 EnaInfo/Edita Maj 2008 Foto: Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, SKB:s arkiv. Innehåll

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 2014-08-28 1 (9) Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 4/2014 Datum: 28 augusti 2014 Tid: 09.00-16.00 Plats: Karlavägen 100A, Garnisonen,

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen

Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen MKG:s seminarium 12 december 2013 Holmfridur Bjarnadottir, kanslichef Kärnavfallsrådets uppdrag Fristående tvärvetenskaplig kommitté Rådgivare till regeringen Sammansättning

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Datum: 17 november 2005, klockan 19.00 21.00 Plats: Badholmen, Oskarshamn Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter och verk

Läs mer