BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN REGION KRONOBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG"

Transkript

1 BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN REGION KRONOBERG 1

2 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg.

3 INVÅNARE MEDARBETARE VERKSAMHETSUTVECKLING EKONOMI INNEHÅLL EN HÅLLBAR REGION MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN 4 REGIONDIREKTÖRENS ORD 5 SAMMANFATTNING 6 STRATEGIKARTA 7 NÅGRA BILDER AV KRONOBERGS LÄN 8 SAMMANFATTNING AV VÅRA MÅL 10 NÖJDA INVÅNARE MED STORT FÖRTROENDE FÖR VÅR VERKSAMHET 12 ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN 12 DEN JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA HÄLSAN SKA ÖKA 12 FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA ÖKA 13 STORT FÖRTROENDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 13 DELAKTIGHET I VÅRDEN 13 HÖG PATIENTSÄKERHET 13 NÖJDA RESENÄRER I KOLLEKTIVTRAFIKEN 13 TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS VERKSAMHETER 15 INVÅNARNA SKA HA KÄNNEDOM OM REGION KRONOBERGS ANSVARSOMRÅDEN 15 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS OCH UTVECKLAS 16 REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 16 MEDARBETARNAS DELAKTIGHET SKA ÖKA 17 ORGANISATIONEN HAR EN GEMENSAM VÄRDEGRUND 17 EN EFFEKTIV VERKSAMHET MED HÖG KVALITET 18 KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA ÖKA 18 REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE REGIONAL UTVECKLINGSAKTÖR 19 REGION KRONOBERG SKA VARA KLIMAT- OCH MILJÖSMART 21 EN EKONOMI I BALANS 22 FÖRSLAG PRIORITERINGAR KAPITERINGSERSÄTTNING VÅRDVAL OCH BARNTANDVÅRD 24 INVESTERINGSRAM 29 REGIONFULLMÄKTIGES RESULTATMÅL 30 INVESTERINGAR 31 BILAGOR 33 3

4 EN HÅLLBAR REGION MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN Kronoberg ska vara en livskraftig region där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra efter sin förmåga och där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp man behöver, när man behöver den. Det är välfärd! utvecklingen och möjlighet att påverka sin livssituation. Att ha ett arbete att gå till eller på annat sätt känna att man har en meningsfull vardag är grundläggande för alla individer. Framför allt handlar en god folkhälsa om att känna en tro på möjligheten att kunna förverkliga sina livsdrömmar. ALL UTVECKLING MÅSTE VARA HÅLLBAR MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN I alla investeringar för nya jobb måste vi ha ett genomgripande perspektiv för att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det handlar om infrastrukturinvesteringar och fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region, det handlar också om människors möjlighet och önskan att vara med och påverka sin livssituation. Ett av de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i samhället är den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt. Hälso- och sjukvården har länge talat om att vi ska erbjuda vård med patienten i fokus. Jag vill att vi byter perspektiv. Vården ska ges på ett effektivt sätt ur patientens fokus. Det handlar om tillgänglighet, delaktighet och möjlighet att påverka vilken vård man får. Alla människor har behov av att känna delaktighet i Anna Fransson Regionstyrelsens ordförande 4

5 REGIONDIREKTÖRENS ORD Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen används ett fåtal nyckelfaktorer. Budgeten kan beskrivas utifrån den strategikarta som tagits fram. Den är uttryckt i det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv. Perspektiven skapar en helhet där strategier och mål ger en tydlig koppling till Region Kronobergs vision. Mot bakgrund av bildande av Region Kronoberg kommer arbetet med det balanserade styrkortet vidareutvecklas för de verksamheter som tidigare inte arbetat efter samma modell. Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta invånarnas behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för att få en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås. Budget 2016 med tillhörande verksamhetsplaner: ger en strategisk inriktning i hela verksamheten ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som krävs för att nå uppsatta mål översätter våra mål i konkreta handlingsplaner styr så att vi använder våra resurser rätt styr så att vi följer upp våra strategier. Martin Myrskog Regiondirektör 5

6 VISION Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg SAMMANFATTNING Region Kronoberg bildades 1 januari 2015 då landstinget och regionförbundet gick samman i en ny gemensam organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt. LÅNGSIKTIGA MÅL 2018 Målen i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg (RUS) är vägledande för hela länets utveckling men också för Region Kronoberg som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. I juni 2015 fastställs en ny RUS för Kronobergs län. Strategin sträcker sig mellan och är vägledande för arbetet med regional utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är ett verktyg som ska bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling, en utveckling som ska komma invånarna i Kronoberg till godo i form av till exempel minskad arbetslöshet, bättre utbildning och bättre folkhälsa. I Budget 2016 med flerårsplan ingår den regionala utvecklingsstrategin och dess målsättningar som ett underlag för att formulera konkreta mål och prioriteringar för organisationens verksamhet FAKTA OM REGION KRONOBERG En av länets största arbetsgivare med cirka medarbetare Omsätter 5,2 miljarder kronor på ett år Huvudman för länets kulturinstitutioner Regionalt tillväxtansvar i Kronobergs län Regional kollektivtrafikmyndighet Erbjuder kollektivtrafik och utför mer än 10 miljoner resor med buss, tåg och flyg. under treårsperioden. Som ett led i att jämställdhetssäkra Region Kronobergs budget ska individbaserade styrtal redovisas könsuppdelade. Region Kronobergs långsiktiga mål 2018 är: Nöjda invånare med fortsatt stort förtroende för vår verksamhet. Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. En effektiv verksamhet med hög kvalitet. Hållbar ekonomi i balans. Erbjuder hälso- och sjukvård 3 sjukhus och 3 akutmottagningar 33 vårdcentraler varav 11 privatdrivna 24 folktandvårdskliniker Rättspsykiatrisk regionklinik Vuxen, samt barn- och ungdomspsykiatri Majoritetsägare i Växjö - Smaland Airport 6

7 Vi har: STRATEGIKARTA FÖR ATT NÅ VÅR VISION OCH VÅRA MÅL ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN MÅL Vi ska ha: Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas En effektiv verksamhet med hög kvalitet Hållbar ekonomi i balans STRATEGI Genom att: Öka kvalitet och tillgänglighet i mötet med invånaren Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen, samt utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare Utveckla enkla system för ledning och styrning, samt effektivisera processer och verksamhetsplanering Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt nyttja våra resurser NULÄGE INVÅNARE MEDARBETARE VERKSAMHETSUTVECKLING EKONOMI Stort förtroende för vår verksamhet God tillgänglighet i flertalet verksamheter God hälsa i befolkningen Flera varumärken ska bli ett Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare Rekryteringsbehov Behov av att utveckla våra mål och skapa delaktighet Goda resultat i öppna jämförelser Svag styrning och dålig koppling till verksamhetens mål Kollektivtrafikens marknadsandel är låg i relation till genomsnittet Minskat klimatpåverkande utsläpp Stora framtida investeringar Obalans i relation till resultatmål med underskott i vissa verksamheter 7

8 NÅGRA BILDER AV KRONOBERGS LÄN LÄNET VÄXER MEN INTE ALLA DELAR OCH BEFOLKNINGEN BLIR ÄLDRE Befolkningstillväxten i länet har följt samma trend som i riket allt fler bor i städer, allt färre i mindre orter eller på landsbygden. För en landsbygdsregion likt Kronoberg sätter utvecklingen tydliga spår. Befolkningstillväxten sker främst i Växjö, samtidigt som de minsta kommunerna i länet har en påtaglig befolkningsminskning. SKILLNADER I OHÄLSOTAL MELLAN KVINNOR OCH MÄN Historiskt sett har ohälsotalet i Kronobergs län varit lågt och legat under riksgenomsnittet. Under senare år har dock ohälsotalet ökat och gapet mellan kvinnor och män ökar. Kvinnor upplever i lägre utsträckning än män ett allmänt psykiskt välbefinnande. EN HISTORISKT SETT HÖG MEN MINSKANDE SYSSELSÄTTNINGSGRAD STORA SKILLNADER MELLAN OLIKA GRUPPER I LÄNET Tillväxten i länet, sett till sysselsättning och befolkning, har under de senaste decennierna varit god. Efter nittiotalskrisen fram till tiden före finanskrisen var sysselsätt8 ningstillväxten i länet högre än riksgenomsnittet. Historiskt sett har sysselsättningsgraden i Kronobergs län varit hög och den är fortsatt över riksgenomsnittet. Den senaste lågkonjunkturen har slagit extra hårt i Kronobergs län. Under 2008 var arbetslösheten i länet 4 procent och år ,4 procent, vilket är den tolfte högsta nivån i riket. En paradox i sammanhanget är att en stor del av arbetsgivarna, både inom den privata och offentliga sektorn, menar att de har svårt för att hitta personer som de vill anställa, trots att utbudet på arbetskraft har ökat. RÖRLIGHETEN ÖKAR OCH MÖJLIGGÖR ARBETSPENDLING Rörligheten i riket, sett till arbetspendlare, har under de senaste decennierna ökat successivt och arbetsmarknadsregionerna har blivit allt större och färre till antal. Kronobergs län har över tid haft en hög inpendling och ett positivt pendlingsnetto, inte minst som en följd av att samtliga kommuner i länet gränsar till ett annat län. Rörligheten ökar inom länets arbetsmarknadsregioner och mellan de större arbetsmarknaderna i södra Sverige.

9 Trafikförsörjningsprogrammet har som målsättning att skapa en hållbar kollektivtrafik. Det innebär att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för att så många som möjligt ska välja att resa med den. Kollektivtrafiken ska samordnas med övrig samhällsplanering för att uppnå ökad geografisk tillgänglighet. DE KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPPEN MINSKAR De glesa strukturerna i länet medför att den genomsnitt- liga körsträckan i Kronobergs län är den högsta i södra Sverige, likaså är marknadsandelen för kollektivtrafiken låg. De klimatpåverkande utsläppen i länet har mellan minskat med 31,2 procent. Främst beror minskningen på en omställning inom energisektorn, medan minskningen inom transportsektorn, som är den största utsläppskällan, varit betydligt mer begränsad och endast långsamt sjunkande. 9

10 SAMMANFATTNING AV VÅRA MÅL INVÅNARE Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016 KRONOBERGS LÄN UTVECKLAS I LINJE MED DEN REGIONALA UTVECKLINGSTRATEGIN Måluppfyllelse RUS FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA ÖKA Förtroende för hälso- och sjukvården enligt Vårdbarometern Basvärde saknas Långsiktigt mål % 73 % 75 % NKI buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern 66 % 68 % 70 % TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS VERKSAMHETER SKA VARA GOD Upplevd tillgänglighet enligt Vårdbarometern; - kännedom om rimliga väntetider KRONOBERGARNAS HÄLSA SKA FÖRBÄTTRAS Ohälsotalet Självskattad hälsa hos befolkningen år enligt Folkhälsoenkäten; andel som anger god eller mycket god 85 % 69 % Plats 4 i Sverige (26,4 dgr) Kvinnor 69 % Män 77 % 85 % 71 % 85 % 73 % Plats 3 Plats 1 Kvinnor 71 % Män 77 % INVÅNARNA SKA HA KÄNNEDOM OM REGION KRONOBERGS ANSVARSOMRÅDEN Kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden Kvinnor 73 % Män 78 % Basmätning 30 % 80 % MEDARBETARE Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016 REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Antal timmar för bemanningsföretag/helår (läkare, sjuksköterskor) (jan-dec 2014) Långsiktigt mål 2018 < < Ledarskapsprofilen enligt medarbetarenkäten 65 67,5 >67,5 Medarbetarprofilen enligt medarbetarenkäten 77,3 77,3 >77,3 Stressprofilen enligt medarbetarenkäten 48,3 48,3 <48,3 ORGANISATIONEN HAR EN GEMENSAM VÄRDEGRUND Andel av medarbetarna som har kännedom om värdegrunden Andel av medarbetarna som har kännedom om Region Kronobergs varumärke Basvärde saknas Basvärde saknas 50 % 100 % 50 % 100 % 10

11 VERKSAMHETSUTVECKLING Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016 KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA ÖKA Långsiktigt mål 2018 Öppna jämförelser, totalindex Plats 6 i Sverige Plats 3 Plats 2 Antalet resor i linjetrafik ska öka Implementerat ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling TILLGÄNGLIGHETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD Flera olika ledningssystem men inget gemensamt Delvis implementerat i verksamheterna Fullt implementerat i verksamheterna Läkarbesök inom primärvård 7 dagar 94 % (feb 2014) 95 % 97 % Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar 1 69 % (feb 2014) 75 % 85 % Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar Andel besökare regionala kulturverksamheter (övriga kommuner i förhållande till Växjö) Andel av länets befolkning som bor inom 1000 m från en hållplats i den regionala kollektivtrafiken 81 % (feb 2014) 85 % 90 % 62 % (baserat på 2013 års siffror i Kulturdatabasen) REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR Nöjd organisationsindex; hög grad av nöjdhet hos våra intressenter REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP SKA MINSKA Andel av resorna med fordon från bilpoolen som sker med förnyelsebart bränsle Förnyelsebara drivmedel inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss) Andel av energiförbrukningen (uppvärmning) inom verksamheten som kommer från icke-fossila källor Ökat värde jämfört med 2015 Ökat värde jämfört med % >86 % >86 % Basvärde saknas Mätning genomförs >60 53 % av resorna 65 % av resorna 75 % av resorna Samtliga bussar i kollektivtrafiken framförs med förnyelsebart drivmedel. Samtliga bussar i kollektivtrafiken framförs med förnyelsebart drivmedel. Samtliga fordon ska köras med förnyelsebart drivmedel 89 % 93 % 95 % Andelen ekologiska livsmedel av det totala inköpet 50 % 53 % 60 % av den totala livsmedelskostnaden EKONOMI Mål och indikatorer BOKSLUT I BALANS Nuläge 2015 ( ) Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018 Resultat i förhållande till intäkter 3,1 % 2,0 % 2,0 % Självfinansiering investeringar 132 % 100 % 100 % Pensionsförvaltning 3 % 3 % 3 % Genomsnittlig likviditet mnkr 700 mnkr 700 mnkr 1 Vid beräkning enligt vårdgarantin 11

12 INVÅNARE NÖJDA INVÅNARE MED STORT FÖRTROENDE FÖR VÅR VERKSAMHET Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Kronobergs ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i vårt län är en tillgång för den regionala tillväxten. ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet är vårt viktigaste mål. Att människor väljer att bo och verka i vårt län är avgörande för den regionala utvecklingen. En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företagare genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, forskning och kultur. DEN JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA HÄLSAN SKA ÖKA Befolkningens hälsa är viktig för utvecklingen av den sociala hållbarheten. Faktorer som sysselsättning, utbildning, bostäder, tillit, tolerans, sociala nätverk, kultur och miljöfrågor har stor betydelse för befolkningens hälsa. En jämlik vård som är inriktad på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete stärker den sociala hållbarheten i vår region. Kronobergarna skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god, men skillnader mellan män och kvinnor, samt mellan olika socioekonomiska grupper kvarstår dock. Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en hälso- och sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Vi ska utveckla nya arbetssätt som ska bidra till att skapa en mer jämlik vård. Förebyggande och riktade insatser ska bidra till en jämlik hälsa. Det förebyggande folkhälsoarbetet måste ske nära medborgarna på vård- och familjecentraler. Vi ska fortsätta arbetet med fysiska och kulturella aktiviteter som en del i folkhälsoarbetet. Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronobergs län. Folkhälsouppdraget ska löpa som en röd tråd genom hela Region Kronobergs verksamhet. Från det regionala utvecklingsuppdragets fokus på hållbar och social utveckling, som skapar förutsättningar för befolkningens hälsa och livsvillkor, till hälso- och sjukvården. Under 2015 görs en revidering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn tillsammans med länets kommuner och andra aktörer. Region Kronobergs likabehandlingsarbete ska utgå från grundvärderingen av alla människors lika värde. Vi ska ha likvärdiga villkor, likvärdigt bemötande och likvärdig tillgänglighet för alla länsinvånare. 12

13 INVÅNARE FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA ÖKA Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna i Kronobergs län känner stort förtroende för Region Kronoberg och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetspartner ska uppleva att kvalitén på våra samhällstjänster är god. Vi ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet. STORT FÖRTROENDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Med ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård är det sannolikt att kronobergarna väljer vård i Kronobergs län. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet för kronobergarna. Vårdval Kronoberg ger invånarna möjlighet att välja var de vill ha sin basala hälso- och sjukvård. Kronobergarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Syftet är att invånarna ska kunna ta del av kvalitetsresultat på 1177.se. Primärvården som är specialiserade på att se hela människan ska vara den naturliga första vårdkontakten för medborgarna. Vid behov slussas patienten vidare till länssjukvården. Kravet på läkarbemanningens specialistkompetens inom allmänmedicin ska vara minst 75 procent. Under 2015 görs en utredning av ersättningssystemet inom Vårdval Kronoberg. Ersättningssystemet ska utformas så att det bidrar till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. DELAKTIGHET I VÅRDEN Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet. Vården ska ges på ett effektivt sätt ur patientens fokus. Integritet, helhetssyn, självbestämmande och delaktighet ska genomsyra hela hälso- och sjukvården. Denna inriktning förstärks genom att Region Kronoberg gör det möjligt för invånarna att ta del av sin journal via nätet från 1 januari Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärks i en ny patientlag som införs Lagen stärker även barns inflytande över sin vård: barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn. Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära vården. Den avlastar hälso- och sjukvården och omsorgen. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utveckla stödet för vården av närstående. HÖG PATIENTSÄKERHET Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara vårdskador. Patienter och närståendes medverkan i patientsäkerhetsarbetet ska stärkas och deras erfarenheter ska tillvaratas. Vi arbetar med multiprofessionella team för en ökad patientsäkerhet. Avvikelser analyseras och utgör underlag i det förebyggande kvalitetsarbetet. FLER SKA VILJA BO, ARBETA OCH DRIVA FÖRETAG I KRONOBERG Patientnämnden har en betydelsefull roll och bidrar genom sitt arbete till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Genom konsekvent arbete med hygienregler ska vi minimera vårdrelaterade infektioner. IT-stödet Infektionsverktyget ska säkerhetsställa uppföljning, identifiera risker och framgångsrika arbetssätt inom området. Hälso- och sjukvårdens lokaler ska vara välstädade för att minska risken för smittspridning. Patienterna ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling på rätt indikation, med hög kostnadseffektivitet och med så få biverkningar som möjligt. Äldres läkemedelsbehandling är en stor utmaning. Regionen ska regelbundet göra en sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering och dess nytta i förhållande till risk oavsett patientens aktuella vårdform. En annan utmaning är att minska antibiotikaförskrivningen för att minska utvecklingen av resistenta bakterier. Vi ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer om det inte finns skäl för undantag. NÖJDA RESENÄRER I KOLLEKTIVTRAFIKEN Invånarnas resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Kronoberg ska vara så bra att människor väljer den i första hand. Under den senaste tioårsperioden har både kommuner och Region Kronoberg satsat på infrastrukturinveste- 13

14 INVÅNARE ringar i länet i enlighet med Länstransportplanen för Kronobergs län. Vi har därmed lagt grunden till en god transportinfrastruktur. En utbyggd infrastruktur med en fungerande kollektivtrafik skapar förutsättningar för att människor ska kunna leva, arbeta och studera i regionen. 14 Den sammanvägda nöjdheten bland resenärer med kollektivtrafiken i vårt län är förhållandevis hög. Vi har därmed att bra utgångsläge som vi ska förvalta och utveckla för att invånare och besökare ska nyttja kollektivtrafiken i högre grad och för att minska klimatpåverkande utsläpp.

15 INVÅNARE SOCIALA EN JÄMLIK VÅRD ÄR VIKTIG FÖR DEN HÅLLBARHETEN I VÅR REGION TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS VERKSAMHETER TILLGÄNGLIGHET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Tillgängligheten vid länets vårdcentraler och sjukhus ska vara hög så att kronobergarna erbjuds vård på rätt vårdnivå och i rätt tid. Förutom att fokusera på väntetider för nybesök och behandling måste vi också mäta väntetider för kroniskt sjuka patienter. När det gäller tillgänglighet ur patientens perspektiv, är den intressanta tiden att mäta från man blir sjuk till man blir frisk eller får den hjälp man behöver. Därför ska vi arbeta fram den typen av mål inför budget För att effektivisera vården och på så sätt göra den mer tillgänglig ska vi förbättra vårdprocesserna och se dessa ur patientens perspektiv. Vi kommer att börja med de fem vårdprocesser som pekats ut nationellt för cancervården. När det gäller vårdprocessen för bröstcancer är Kronoberg bland de bästa i Sverige. Nu ska vi använda denna kunskap till de andra cancerprocesserna. Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse, förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Centrallasarettet i Växjö, Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett. Vi ska förbättra tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Våra medarbetare ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö. Med e-hälsa och e-tjänster utvecklar vi välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Satsningen på e-hälsa och e-tjänster är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Med en strategisk IT-utveckling kommer nya lösningar för vård på distans. Kronobergs län deltar i ett nationellt samarbete om e-hälsa för att stärka invånarnas möjlighet att bli mer delaktig i den egna vården. Under 2016 ska det bli möjligt för Kronobergarna att få tillgång till sin patientjournal via nätet. Men att stärka individernas möjligheter att leva ett fortsatt aktivt liv trots stigande ålder och därmed krämpor och sjukdomar är inte bara en fråga om IT, e-tjänster och e-hälsa. Region Kronoberg avser att stödja en utveckling av ett centrum för forskning och utveckling av hjälpmedel i samverkan med i första hand Linnéuniversitetet och näringslivet. TILLGÄNGLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN I trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken. Utgångspunkten för den regionala kollektivtrafiken är Bäst för flest. Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och invånare väljer lokalisering Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som kan bidra till välfärden. Vårt trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer. TILLGÄNGLIGHET TILL LÄNETS KULTURLIV Inträdet i kultursamverkansmodellen har medfört positiva effekter i Kronobergs län. Kulturpolitiska frågor har hamnat högre upp på den politiska dagordningen både lokalt och regionalt. I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att den regionala kulturpolitiken ska arbeta för det övergripande målet ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska kulturpolitiken göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare. INVÅNARNA SKA HA KÄNNEDOM OM REGION KRONOBERGS ANSVARSOMRÅDEN Sammanslagningen av två organisationer innebär att minst två varumärken ska blir ett. En utmaning i varumärkesarbetet är att alla delar i verksamheten ska utgå från samma varumärke. Vi behöver utveckla och etablera varumärket Region Kronoberg både inom invånarperspektivet och medarbetarperspektivet. 15

16 MEDARBETARE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS OCH UTVECKLAS Region Kronoberg är en av länets största arbetsgivare med ca medarbetare med många olika befattningar. Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Trots att arbetslösheten fortsätter att vara hög har både det offentliga och näringslivet svårt att rekrytera rätt kompetenser. Det innebär att vi i Kronoberg har en strukturell matchningsproblematik som vi behöver rätta till. Kompetensförsörjning är en högt prioriterad och strategisk fråga för Region Kronoberg. REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare ställer krav på aktiviteter under hela medarbetarens arbetsliv. Region Kronoberg arbetar efter modellen: Attrahera - rekrytera - introducera - utveckla/behålla - avveckla. Region Kronoberg ska inom ramen för sin verksamhet arbeta målinriktad för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Region Kronoberg ska vara en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande dialog är en självklarhet. I Region Kronobergs verksamhet finns värdeskapande och utvecklande arbeten, yrkes- och karriärmöjligheterna är många. Vi behöver utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare att vilja arbeta hos oss. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Genom en anpassad introduktion, med bland annat mentorskap och traineeprogram, ska våra nya medarbetare få en bra start i vår verksamhet. Det pågår ett arbete för att fler ska välja Region Kronoberg som arbetsgivare. Regionen ska erbjuda heltidstjänster med heltidsschema inom hälso- och sjukvården. Schemaläggning ses över för att ta bort delade turer och rotationstjänstgöring. I samband med detta ska en översyn av grundbemanningen göras. Region Kronoberg har, på samma sätt som stora delar av övriga län, stort behov av ett antal nyckelkompetenser inom hälso- och sjukvården. Specialistläkare och sjuksköterskor är några av de yrkesgrupper där Region Kronoberg har ett stort rekryteringsbehov. Vi ska stimulera AT-läkare till fortsatt ST-utbildning och erbjuda sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning. Genom utvecklad ledning och styrning möter vi de framtida utmaningarna för vår personal- och kompetensförsörjning. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/eller fortbildning varje år. Vi ska öka samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet avseende vårt kompetensbehov. 16

17 MEDARBETARE PERSONAL- OCH KOMPETENS- FÖRSÖRJNING ÄR EN AV VÅRA VIKTIGASTE UTMANINGAR Tillsammans med länets kommuner arbetar vi idag för att öka intresset bland ungdomar för framtida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Samverkan med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och andra utbildningsarrangörer är viktigt i syfte att stimulera till utbildning och forskning både för våra egna medarbetare och framtida medarbetare. Vi ska årligen erbjuda praktikplatser för studenter på olika utbildningsnivåer för att öka intresset för arbete inom vård och omsorg. Genom att erbjuda prao och minst 200 sommarjobb visar vi ungdomar vilka yrkesmöjligheter som finns inom vår verksamhet. Med start 2015 ska Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner arbeta för att underlätta rekrytering av nyanlända med sjukvårdsutbildning. Vi ska erbjuda utbildning i svenska språket och praktikplatser inom vår verksamhet. Västra Götalandsmodellen kan tjäna som förebild i detta arbete. Här kan studieförbunden, föreningslivet och det civila samhället bidra. MEDARBETARNAS DELAKTIGHET SKA ÖKA Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. En framgångsfaktor är välfungerande kommunikation som bygger på dialog mellan chef och medarbetare. ORGANISATIONEN HAR EN GEMENSAM VÄRDEGRUND Region Kronoberg ska vila på en gemensam värdegrund som ska vara tydlig för både chefer, medarbetare och invånare. Mot bakgrund av regionbildningen behöver vi formulera en gemensam värdegrund för den nya organisationen. Värdegrundsarbetet involverar alla medarbetare och initieras under

18 VERKSAMHETSUTVECKLING EN EFFEKTIV VERKSAMHET MED HÖG KVALITET KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA ÖKA KVALITETEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som vi rapporterar till. Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet. Vi behöver bli bättre på att överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation till de produktionskrav som finns. Vår verksamhet är inte fullt ut organiserad för att stödja patientens väg genom vården därför krävs ett fortsatt arbete med patientprocessorientering till exempel ledtidssatssningen vid cancer. För att effektivisera vården och på så sätt göra den mer tillgänglig ska vi förbättra vårdprocesserna och se dessa ur patientens perspektiv. Vi kommer att börja med de fem vårdprocesser som pekats ut nationellt för cancervården. När det gäller vårdprocessen för bröstcancer är Kronoberg bland de bästa i Sverige. Nu ska vi använda denna kunskap till de andra cancerprocesserna. Samtliga verksamheter inom vår hälso- och sjukvård ska genomföra produktions- och kapacitetsplanering för att utveckla sin verksamhetsplanering på kort och lång sikt utifrån beräknat vårdbehov och tillgängliga resurser. Genom en effektiv verksamhetsplanering skapar vi förutsätt18 ningar för hälso- och sjukvård i rätt tid, och en tillgänglig hälso- och sjukvård. Asylprocessen ställer krav på att människor som anländer till Sverige för att söka asyl ska genomgå en hälsoundersökning. Asylsökande barn under 18 år har enligt lag rätt till samma vård som svenska medborgare. Många nyanlända är ensamkommande barn som är i stort behov av stöd och hjälp, vilket kräver ett professionellt omhändertagande och särskilda resurser. KVALITETEN I DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både Kronobergs utveckling och miljön. Vi ska bygga en hållbar kollektivtrafik för alla. Vi ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden. SYSTEMATISKT KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till.

19 VERKSAMHETSUTVECKLING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ÄR EN VIKTIG MOTOR FÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGEN Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska vi utveckla verksamheten. Vi arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Vi vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela vår verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå våra gemensamma mål. Vi ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen. STRATEGISK UPPHANDLING Upphandling har kommit att bli ett alltmer strategisk instrument för nå verksamhetsmål. Region Kronoberg upphandlar årligen varor och tjänster för miljardbelopp. Med strategiska val i upphandlingen bidrar Region Kronoberg till miljömässig och social hållbarhet. En målsättning är att effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning och samplanering, samt följa upp och utvärdera löpande. Av den anledningen är systematiskt arbete med avtalstrohet av stor vikt för att inte besparingen ska försvinna över tid. REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE REGIONAL UTVECKLINGSAKTÖR Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Samtidigt bygger regional utveckling på samhandling, där olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, och civila samhället, bidrar till att målet nås. Därmed är dessa intressenters ställning till Region Kronoberg avgörande för att nå målen i RUS. FORSKNING OCH UTVECKLING FÖR BÄTTRE KVALITET Kronobergarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Forskning, utveckling och ett kontinuerligt förbättringsarbete ska vara en naturlig del i verksamheten. Införandet av ny kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela organisationen så att det omsätts i praktisk 19

20 VERKSAMHETSUTVECKLING 20

21 VERKSAMHETSUTVECKLING ATT KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA VARA DET SJÄLVKLARA VALET FÖR ARBETSPENDLARE OCH BESÖKARE GYNNAR BÅDE KRONOBERGS UTVECKLING OCH MILJÖN. VI SKA BYGGA EN HÅLLBAR KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA. handling och kommer invånarna till godo. Medarbetarna ska stimuleras till att bedriva forskning och utvecklingsarbete. Regionens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU Kronoberg), utvecklingsavdelningen och den medicinska kommittén är viktiga resurser i vårt samlade kvalitetsarbete. Region Kronoberg innebär ett vidgat ansvar för regional utveckling, infrastruktur och kultur. Det betyder att FoU också får ett annat ansvar och en organisation som motsvarar detta ansvar. REGION KRONOBERG SKA VARA KLIMAT- OCH MILJÖSMART För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras. Detta ska bidra till att nationella och regionala miljömål uppnås. Under 2015 tar Region Kronoberg fram ett nytt klimatoch miljöprogram. Regionens verksamheter ska bedriva ett aktivt miljöarbete på alla nivåer. För att uppnå uppsatt mål i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) om den största minskningen av koldioxidutsläppen i riket till 2025 (i jämförelse med 1990) ska ett strategiskt arbete sättas igång tillsammans med näringsliv, Länsstyrelsen och andra regionala aktörer. Vi ska fortsatt minska vår egen användning av fossila drivmedel i Region Kronobergs fordon och inom kollektivtrafikens samtliga fordon. Vid resor i tjänsten ska det kollektiva resandet vara det självklara valet. Region Kronoberg ska eftersträva ett bra produktval genom bland annat en minskning av farliga kemikalier och plaster från fossila bränslen. Maten är en viktig del av vår verksamhet eftersom näringen från maten är grundläggande för vår hälsa och miljö. Inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 53 procent 2016 och 60 procent Region Kronobergs produktionskök är KRAV-certifierade. 21

22 EKONOMI EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet. Region Kronoberg står inför ett investeringsbehov på närmare 3 miljarder de kommande åren, framförallt för sjukhusbyggnader. Målet är att investeringar långsiktigt ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar långsiktigt ska vara 100 procent. REGION KRONOBERG SKA HA EN STABIL EKONOMI SOM KÄNNETECKNAS AV LÅNGSIKTIGHET OCH HÅLLBARHET Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi har fullmäktige beslutat att Region Kronoberg ska ha ett resultatmål över tid om 2 procent Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Hälso- och sjukvården har sedan centrumbildningen haft sanktionerade budgetunderskott. Revisorerna har påtalat att denna typ av överenskommelser i budgeten är olämpliga. För att ge hälso- och sjukvårdsnämnden förutsättningar att åstadkomma en ekonomi i balans görs i 2016 års budget och flerårsplan kraftiga resursförstärkningar. Detta tillsammans med långsiktigt strategiskt arbete för att klara personal- och kompetensförsörjning utgör merparten av de drygt 100 miljoner kronor som tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden. I Region Kronobergs budgetprocess tar fullmäktige beslut om uppdragsdelen av budgeten i juni. Eftersom skatteprognoser och nivåer på statsbidrag förändras under hösten beslutar fullmäktige om finansiering i november. För att uppnå en ekonomi i balans och överskottsmålet om 2 procent indikerar dock denna budget ett behov av inkomstförstärkning i form av skattehöjning på 40 öre. 22

23 EKONOMI FÖRSLAG PRIORITERINGAR TABELL: SAMMANSTÄLLNING NETTOKOSTNAD, FINANSIERING OCH RESULTAT MILJONER KRONOR (MNKR) Budgeterad nettokostnad föregående år Generell uppräkning Prioriteringar Hälso- och sjukvård Trafik Regional utveckling Kultur Grimslövs folkhögskola Regiongemensamt Vårdval Tandvård Summa prioriteringar BUDGETERAD NETTOKOSTNAD Prognos finansiering Statsbidrag - tillgänglighet/professionmiljard Statsbidrag - cancersatsning Statsbidrag - glasögonbidrag Finansnetto Finansiell kostnad pensioner Justering skattesats PROGNOS FINANSIERING RESULTAT ,2 % 2,4 % 2,0 % Resultatmål

24 EKONOMI NÄMND / REGIONGEMENSAMT BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnd Trafiknämnd Regional utvecklingsnämnd Kulturnämnd Styrelsen för Grimslövs folkhögskola Summa nämnder Vårdval SUMMA NÄMNDER OCH VÅRDVAL Regionservice Regionstab Regiongemensamt Förtroendemannaorganisation Summa ledning och stöd Generell prisuppräkning VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Finansiering RESULTAT KAPITERINGSERSÄTTNING VÅRDVAL OCH BARNTANDVÅRD VÅRDERSÄTTNING VÅRDVAL KRONOBERG Vårdersättningen 2 för år 2015, uppgår till kronor exklusive momsersättning per listad och år. Prisuppräkning för år 2016 görs med 2,7 procent enligt LPI inklusive läkemedel. Därmed uppgår vårdersättningen för år 2016 till kronor. TABELL: VÅRDERSÄTTNING KRONOBERG 2015 VÅRDERSÄTTNING KRONOBERG KRONOR PER LISTAD OCH ÅR Vårdersättning Indexuppräkning, LPI inklusive läkemedel 2,7 procent 100 VÅRDERSÄTTNING När vårdersättningen för år 2016 inkluderas med momsersättning (2 procent) uppgår vårdersättningen till Inklusive 2 procent momsersättning kronor per listad och år. TABELL: BARNTANDVÅRDSPENG 2016 BARNTANDVÅRDSPENG Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,0 procent (LPI exklusive läkemedel). Barntandvårdspengen för år 2016 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år: BARNTANDVÅRDSPENG KRONOR PER BARN OCH ÅR Á-PRIS 2015 UPPRÄK- NING Á-PRIS 2016 Behandlingsansvar 3-19 år Områdesansvar 0-2 år Områdesansvar 3-19 år Vårdersättningen är viktad till 90 procent efter vårdtyngd, ACG (Adjuster Clinical Groups) och 10 procent efter risk för ohälsa baserat på sju olika socioekonomiska variabler, CNI (Care Need Index). 24

25 EKONOMI TABELL: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND FÖRSLAG TILL VOLYMFÖRÄNDRINGAR I DRIFTRAM (MNKR) HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, PRIORITERADE OMRÅDEN Centralt underskott (kvar sedan centrumbildningen) 22,0 22,0 22,0 Överskott div mindre centrala anslag -10,0-10,0-10,0 Överskott privata vårdgivare -5,0-5,0-5,0 Överskott anslag pensionskostnader ,0-7,0-7,0 Ej genomförda effektiviseringar 2014 (av 47 mnkr) 8,0 8,0 8,0 Ej genomförda effektiviseringar ,0 12,0 12,0 Överskott anslag avskrivningar ,0-20,0-20,0 Attraktiv arbetsgivare enligt budget * 35,0 35,0 35,0 Hyrpersonal/bemanning exkl primärvård 50,0 35,0 20,0 Nytt avtal Obekväm arbetstid (OB) 6,0 6,0 6,0 Strukturella löneprioriteringar enligt budget ,9 2,9 2,9 Allmän till specialistsjuksköterskor, trainee (AT för sjuksköterska) enligt budget ,0 3,0 3,0 Läkemedelskostnader (bl a Hepatit C) och nya behandlingsmetoder 10,0 20,0 30,0 Operationsmaterial / medicinskt material 7,0 7,0 7,0 Köpt vård (prishöjning i avtal med Region Skåne) 4,0 4,0 4,0 Serviceavtal Medicinsk fysik och teknik 1,5 4,4 4,4 Neonathal - resterande behov enligt budget ,0 2,0 2,0 Samordnare asylsökande (50 % sjuksköterska) 0,3 0,3 0,3 STRAMA (rationell antibiotikabehandling) 0,4 0,4 0,4 Öppenvårdsurologi (prostatacancer) enligt budget ,5 0,5 0,5 Barnahus 50 % av lokalkostnad (hyra, städ etc) 0,3 0,3 0,3 Processarbeten - vårdlogistik 2,0 2,0 2,0 Summa prioriterade områden 123,9 122,8 117,8 EFFEKTIVISERINGSKRAV Minskad sjukfrånvaro enligt budget * -6,0-12,0-12,0 Effektiviseringar -10,0-20,0-30,0 TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 107,9 90,8 75,8 25

26 EKONOMI TABELL: TRAFIKNÄMND FÖRSLAG TILL VOLYMFÖRÄNDRINGAR I DRIFTRAM (MNKR) LÄNSTRAFIK, PRIORITERADE OMRÅDEN Indexuppräkning nuvarande verksamhet 10,8 21,5 32,3 Ökade trafikintäkter (resandeökning) från ,0-6,0-9,0 Förslag prishöjning av biljettpriser (del av indexuppräkning) -3,7-7,5-11,0 Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö Alvesta Växjö enligt budget , bruttokostnad Intäkter utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö Alvesta Växjö enligt budget ,0 5,0 5,0-1,8-1,8-1,8 Höjd skatt på förnyelsebara drivmedel, regiontrafik buss från ,8 3,8 3,8 Intäkter i Växjö stadstrafik lägre än Bokslut 2014 och Budget ,5 2,5 1,5 Höjda banavgifter från ,0 2,0 2,0 ERTMS europeiskt styrsystem för järnvägstrafik 1,5 3,0 APC Automatiskt passagerarräkningssystem Öresundståg 0,4 0,4 0,4 Nya upphandlingar 0,1 2,4 2,4 Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (92%, 94%, 97%) -4,0-8,0-14,0 Summa prioriterade områden 13,1 15,8 14,6 EFFEKTIVISERINGSKRAV System- och processförbättringar -1,0-2,0-3,0 TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 12,1 13,8 11,6 26

27 EKONOMI TABELL: REGIONAL UTVECKLINGSÄMND FÖRSLAG TILL VOLYMFÖRÄNDRINGAR I DRIFTRAM (MNKR) REGIONAL UTVECKLING, PRIORITERADE OMRÅDEN Kompetetensförsörjning (1 tjänst) 0,7 0,7 0,7 Bortfall av intäkt (delar idag kostnader med annan hyresgäst) 0,4 0,4 0,4 Summa prioriterade områden 1,1 1,1 1,1 EFFEKTIVISERINGSKRAV Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning 0,0 0,0 0,0 TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 1,1 1,1 1,1 TABELL: KULTURNÄMND FÖRSLAG TILL VOLYMFÖRÄNDRINGAR I DRIFTRAM (MNKR) KULTUR, PRIORITERADE OMRÅDEN Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland enligt budget ,2 0,4 0,4 Utökat stöd till Musica Vitae enligt budget ,2 0,4 0,4 Kulturparken -verksamhet emigrantinstitutet 0,3 0,3 0,3 Summa prioriterade områden 0,7 1,1 1,1 EFFEKTIVISERINGSKRAV Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning 0,0 0,0 0,0 TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 0,7 1,1 1,1 27

28 EKONOMI TABELL: REGIONSTYRELSEN FÖRSLAG TILL VOLYMFÖRÄNDRINGAR I DRIFTRAM (MNKR) REGIONGEMENSAMT Pensionskostnader 5,0 15,0 47,0 Avskrivningar 0,0 40,0 40,0 Finansieringsbehov vårdval när sjukskrivningsmiljarden upphör enligt budget ,0 11,0 11,0 FoU /Universitet enligt budget ,0 2,0 2,0 Sociala investeringar enligt budget ,0 1,0 1,0 Ökade IT-kostnader för vårdinformationssystem och ehälsa enligt budget ,5 3,0 3,0 IT projekt och förvaltning 1,7 1,7 1,7 Rakel och GSM täckning (investering ca 10 mnkr) 1,5 1,5 1,5 E-arkiv 1,7 1,5 1,5 Upphandlingskompetens generalplanen 0,7 0,7 0,7 Ekologiska livsmedel (inklusive Grimslövs folkhögskola) enligt budget ,3 0,6 0,6 Fastighetsinvesteringar - planeringskostnader m m enligt budget ,3 0,4 0,4 Summa regiongemensamt 26,7 78,4 110,4 VÅRDVAL Befolkningsökning 9,5 17,3 22,8 Kompensation utökat uppdrag BVC med ett andra hembesök 1,4 1,4 1,4 Mobil läkare primärvården enligt budget ,0 3,0 3,0 Vårdval Kronoberg primärvården - tillgång till Medibas 0,3 0,3 0,3 Summa vårdval 14,2 22,0 27,5 TANDVÅRD Tandvård - nödvändig tandvård, barntandvårdspeng m m 6,6 6,6 6,7 Summa tandvård 6,6 6,6 6,7 FÖRTROENDEMANNAORGANISATION Summa förtroendemannaorganisation 0,0 0,0 0,0 EFFEKTIVISERINGSKRAV Regionservice och administration -5,0-10,0-15,0 TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 42,5 97,0 129,6 28

29 EKONOMI INVESTERINGSRAM Regionfullmäktige beslutar i juni året innan budgetåret om investeringsram för budgetåret. I början på aktuellt budgetår beslutar regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan. Det görs även en tilläggsbudgetering av oförbrukade anslag från föregående år som beräknas utföras kommande år istället. Investeringsram 3 för investeringar år 2016 uppgår till totalt 611 miljoner kronor. De kommande åren står Region Kronoberg inför stora investeringar. I bilaga 6 framgår den långsiktiga investeringsplaneringen fram till och med år TABELL: SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSRAM 2016 MED PLAN INVESTERINGSRAM (MILJONER KRONOR) Fastigheter Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning Investering informationsteknik (IT) Inventarier intäktsfinansierad verksamhet Övriga inventarier SUMMA DIAGRAM: TOTAL INVESTERINGSNIVÅ I FÖRHÅLLANDE TILL AVSKRIVNINGAR, MILJONER KRONOR Utfall 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kalkyl 2019 Kalkyl 2020 Utfall/planerade investeringar Avskrivningar Självfinansieringsgrad 3 I investeringsramen ingår även investeringar i inventarier och fastighetsinventarier för de intäktsfinansierade verksamheterna. För närvarande gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum (konkurrensutsatt vuxentandvård), mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primär- och rehabcentrum. Dessa verksamheter ska resultatmässigt finansiera sina egna investeringar i utrustning och övriga inventarier och äger därmed en större självständighet i investeringsbesluten. Investeringsramen ska spegla landstingets totala investeringar och vara underlag för behov av finansering, varför dessa investeringar måste ingå som underlag som en del i helheten. 29

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg 2015-04-09 Martin Myrskog Regiondirektör Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg Tjänstemannaförslag Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 89 63 E-post region@kronoberg.se Fax Sida 1 av

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 Regiondirektörens ord Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 MED FLERÅRSPLAN 2018-2019 S V MP

FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 MED FLERÅRSPLAN 2018-2019 S V MP FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 MED FLERÅRSPLAN 2018-2019 S V MP Innehållsförteckning Kronoberg ett gott liv i ett livskraftigt län 2 Regiondirektörens ord 3 Sammanfattning 4 Vår omvärld 5 Gröna Kronoberg 2025

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRS- PLAN

BUDGET 2016 MED FLERÅRS- PLAN BUDGET 2016 MED FLERÅRS- PLAN 2017 2018 1 Regiondirektörens ord Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Sammanfattning Medborgare/patient Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Ekonomiska förutsättn. Innehåll 2 Landstinget Kronoberg Budget 2015 med plan 2016-2017 Sammanfattning

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Sammanfattning Medborgare/patient Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Ekonomiska förutsättn. Innehåll 2 Landstinget Kronoberg Budget 2015 med plan 2016-2017

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION BUDGET 2015 MED FLERÅRSPLAN 2016-2017 1 Innehåll Förord: Region Kronoberg Nästa! Budgeten är vårt viktigaste styrdokument... 4 Sammanfattning

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN 1 INLEDNING Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer