Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet"

Transkript

1 Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

2 Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter kan tillskrivas dålig luftkvalitet i Sverige är luften ren! Fysisk aktivitet i dålig luft! Klimatförändringar och Luftföroreningar

3 Global Burden of Disease (GBD), 2012 We have gone from a world 20 years ago where people weren t getting enough to eat to a world now where too much food and unhealthy food even in developing countries- is makin us sick

4 Vilka är de viktigaste riskfaktorerna globalt? 67 riskfaktorer och kluster Till varje riskfaktor har kopplats olika hälsoutfall 1990 Lim s et al, Lancet 2012;380:

5 Olika i olika delar av världen

6 Luftföroreningar i omgivningsluften och betydelsen för hälsan GBD 2010 gjordes en uppskattning av antalet dödsfall per år som kan tillskrivas PM 2,5 och Ozon. Halterna modellerades baserat på mätningar, satellitdata och en atmosfärskemisk modell, avsåg 1990 och % av världens befolkning bor i områden som överskrider WHO s gränsvärde för PM 2,5, 10 µg/m 3 PM 2,5 ca 3 miljoner dödsfall per år (högt blodtryck >9 miljoner dödsfall) Lim s et al, Lancet 2012;380: , Brauer M, Environ Sci. Technol 2012;46:

7 Liknande beräkningar för Europa, Cirka förtida dödsfall/år på grund av PM 2,5 Beräkning från Svenska Miljöinstitutet IVL 2009 (Sjöberg k, IVL-rapport B1792) förtida dödsfall per år i Sverige Café-Clean Air for Europe, 2005

8 Vilka luftföroreningar i omgivningsmiljön är skadliga? I WHO s senaste genomgång innefattas (REVIHAAP-projektet) Partiklar Små har tidigare antagits vara farligare än större (PM ). Stora har andra effekter än små Mängd? Vikt? Yt-area? Vad som sitter på partiklarna? NO 2 / NO x / avstånd till närmaste väg Indikatorer på fordonsavgaser Ozon Fotokemisk luftförorening Sannolikt underskattad

9 Vilka hälsoeffekter har påvisats i relation till luftföroreningar i omgivningsluften? Epidemiologi och experimentella studier Mycket har hänt de sista 10 åren, tack vare register och samordning Det finns både lång- och korttidseffekter Det finns känsliga grupper Barn, äldre, redan sjuka Dödlighet Generellt, specifika diagnoser Hjärt/kärl Sjuklighet hjärt/kärlsjukdom Andningsorganen Demens Påverkan under graviditeten Cancer (Lungcancer, leukemi) Besvär (lukt, irritation)

10 Mortalitet De tidiga studierna var viktiga! - dödlighet ökar med partikelhalter (PM) Six cities-studien i USA (1993): Dödlighet i sex städer: Sattes till 1.0 i staden med lägst partikelhalt (PM 2.5 = 11 µg/m 3 ) och var 26 % högre där PM 2.5 =30µg/m3 Steubenville Hänsyn tagen till ålder, rökvanor, utbildning och BMI (confounders). Portege

11 Sammanställning av effekterna på dödlighet Sambandet mellan PM 2.5 och hjärt/kärldödlighet per 10 µg/m 3 Samband även för NO2, men inte tillräckligt med studier för att kunna uttala sig om grova partiklar 11 Hoek et al, Environmental Health 2013;12:43

12 Vilka mekanismer ligger bakom hjärta kärleffekterna? Några huvudhypoteser när det gäller hjärta: Inflammation Åderförkalkning Blodproppar Effekter på blodkärl Hjärtrytmrubbningar Fina partiklar direkt i hjärnan

13 Andningsorganens sjukdomar Förekomst av astma och astmatiska besvär Både vuxna och barn Påverkan på lungfunktionen/ lungornas utveckling Konsekvenserna av det längre fram i livet är oklara Amerikansk studie Barn följda under 8 år NO 2 urban bakgrund Gauderman et al 2004

14 Kan man se effekter även i Sverige!!. i norra Sverige? 14

15 Traffic related air pollution and lung function in children 8 years of age BAMSE-studien (Stockholm) Ca 1900 barn följda från födsel till 8 år Olika mått på lungfunktion vid upprepade tillfällen Beräknade halter av avgaspartiklar vid bostaden Halt vid bostaden under första året påverkar lungfunktionen vid 8 års ålder Schultz et al Am J Respir Crit Care Med 2012:186: Svart halten första året Vit: halten 1 tom 4 året Grå: halten 4 tom 8 året

16 Astmasymtom och tungtrafik, OLIN-studien (Andersson et al. Environmental Health 2011, 10:91) Enkät bland barn 7-8 år bosatta i Luleå De som bodde inom 200 m jämfördes med de som bodde längre bort

17 Vad säger EU, svenska myndigheter? "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." Miljökvalitetsnormer och mål MB 5kap, 2 Miljökvalitetsnormer skall ange föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse.

18 Miljökvalitetsnormer Bra, men Åtgärdsprogram, utgår från MKN Samhällsplanering/ folkhälsoplanering Samhällsplanera för lägre befolkningsexponering Inte för att klara MKN Minska antalet källor Underlätta för alternativ (cykel, buss mm)

19 Planera för bättre luft - är cykling lösningen? Mer cykelpendling i stället för bil För alla För cyklisten Mindre trafik Bättre luft Bättre hälsa Mer motion Bättre hälsa Högre exponering/ dos? Olycksrisk Mer ohälsa

20 Health impact assessment of increased public transport and cycling use in Barcelona: A morbidity and burden of disease approach Rojas-Rueda et al (Prev Med 2013) 8 olika scenarios för Barcelona Räknade på inhalerad dos för olika transportslag Spridningsmodeller för hela Barcelona Tog hänsyn till olyckor Datum Sidfot 20

21 Klimateffekter IPCC-möte i Stockholm september Ökade temperaturer, extrema väderhändelser Mer pollen, fuktproblem i byggnader Mer ozon, ozon*pollen Mindre kallstarter! Mängd olika sektorer Data, Finans, Vård, väg/järnväg, jordbruk Värmevarningssystem 21

22 Avslutningsvis Viktigt att ha folkhälsoperspektiv när man planerar för bra luftkvalitet (klimat) WHO kommer sannolikt att föreslå skärpningar av normerna för luft Pågår mycket forskning inom området Luft, klimat och hälsa i Umeå och på Yrkes- och miljömedicin! Barnhälsorapport

23 Tack! Datum Sidfot 23

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Frisk luft i Sverige. Slutrapport från ett forskningsprogram. Peringe Grennfelt, John Munthe, Stefan Åström, Göran Pershagen och Hans-Christen Hansson

Frisk luft i Sverige. Slutrapport från ett forskningsprogram. Peringe Grennfelt, John Munthe, Stefan Åström, Göran Pershagen och Hans-Christen Hansson Slutrapport från ett forskningsprogram Peringe Grennfelt, John Munthe, Stefan Åström, Göran Pershagen och Hans-Christen Hansson rapport 6567 maj 2013 Slutrapport från ett forskningsprogram Peringe Grennfelt

Läs mer

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Joacim Rocklöv, Anna-Karin Hurtig, Bertil Forsberg Umeå universitet ISSN 1654-7314 Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2008:1, Climatools

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar En kunskapssammanställning inriktad på vägtrafiken i tätorter

Hälsoeffekter av luftföroreningar En kunskapssammanställning inriktad på vägtrafiken i tätorter Hälsoeffekter av luftföroreningar En kunskapssammanställning inriktad på vägtrafiken i tätorter Lena Staxler*, Lars Järup, Tom Bellander Rapport från Miljömedicinska enheten 2001:2 Miljömedicinska enheten

Läs mer

Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt

Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt RAPPORT 2012:62 VERSION 1.0 Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter Dokumentinformation Titel: Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens

Läs mer

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Titel: Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan Utgiven av. Klimatsamverkan Skåne,

Läs mer

Regional miljöhälsorapport 2009

Regional miljöhälsorapport 2009 Regional miljöhälsorapport 2009 Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Landstinget i Östergötland 581 85 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se/amm

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa

Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa Maria Albin Kristina Jakobsson Anders Djurfeldt Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 23 februari 2012 Författare

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten SLB 4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten Christer Johansson & Lars Törnqvist (SLB analys, Miljöförvaltningen Stockholm) Bertil Forsberg, Kadri

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren rapport 5882 oktober 2008 Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Faktainsamling

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Hälsokonsekvensbedömning av ett vägtrafikprojekt Fallstudie väg 73

Hälsokonsekvensbedömning av ett vägtrafikprojekt Fallstudie väg 73 Hälsokonsekvensbedömning av ett vägtrafikprojekt Fallstudie väg 73 statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Hälsokonsekvensbedömning av ett vägtrafikprojekt Fallstudie väg 73 statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer