Frivillig i Gävleborg Slutrapport av förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivillig i Gävleborg Slutrapport av förstudie"

Transkript

1 Frivillig i Gävleborg Slutrapport av förstudie Författare Rebecca Mårtensson och Marika Engberg Redovisningsperiod Nordanstigs kommun

2 2

3 3 Sammanfattning Det finns ett behov för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn att få kontakt med innevånare i Gävleborgs län för att påskynda integrationen i samhället och etableringen på arbetsmarknaden. Syftet med förstudien Frivillig i Gävleborg är att i Gävleborgs läns kommuner hitta sätt att förbättra kontakter mellan nyanlända flyktingar och ensamkommande barn med föreningar och frivilliga, och i samverkan mellan kommun och föreningsliv skapa och etablera en organisation i respektive kommun för rekrytering och matchning av flyktingguider till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Formell projektägare är Nordanstigs kommun men projektet har formulerats gemensamt med alla kommunernas flyktingmottagningar i Gävleborgs län. De samverkansparter som utgör styrgrupp för projektet är: Gävleborgs läns kommuner, Arbetsförmedlingen, Röda Korset, Rädda Barnen, Equmeniakyrkan, Hälsinglands- och Gästriklands idrottsförbund, SISU-idrottsutbildarna och Länsstyrelsen Gävleborg. Projektledarna har arbetat parallellt i Gävleborgs län, en projektledare har arbetat i Hälsingland och en i Gästrikland, de har också samarbetat och arrangerat gemensamma möten och träffar under projekttiden. Projektledarna har träffat föreningar runt om i länet, både i större sammankomster och träffar med enskilda föreningar och frivilliga. Projektledarna har även träffat representanter för samtliga kommuner i Gävleborgs län, vid dessa möten har projektledarna träffat personal från kommunernas Flyktingmottagningar. Andra representanter för den offentliga sektorn som FiG träffat är bland annat Arbetsförmedlingen, kultur och fritid, politiker, förståndare och samordnare för mottagande av ensamkommande barn och kommunens arbetsmarknadsenhet. Totalt har 1100 brev skickats med post till föreningslivet och information om projektet har exponerats för 900 idrottsföreningar. Utifrån svar på föreningsbrevet och övriga kontakter med föreningar i länet genomfördes tio öppna kommunträffar för integration i Gävleborgs län. Under kommunträffarna arbetade deltagarna med tre frågor som projektledarna ställde utifrån projektmålen. Fråga ett: Hur skulle man sammanföra de som vill vara frivillig flyktingguide eller familjekontakt med de nyanlända flyktingar som vill ha en sådan kontakt? Fråga två: Hur kan befintligt föreningsliv samarbeta för att skapa mötesplatser och ökade kontakter mellan föreningar och den nyanlände? Fråga tre: Hur skulle det fortsatta arbetet med fråga 1 och 2 kunna samordnas av en lokal förening eller av föreningar i samarbete? De idéer och förslag som deltagarna skrev ned sammanfattas i sju teman; Samordnare; Information och kunskap; Kommun och Arbetsförmedlingen; Föreningar och studieförbund; Flyktingguide och volontär; Nätverk och samverkan; Mötesplats. Efter varje kommunträff sammanställde projektledarna de svar och idéer som uppkom, och återkopplade sedan denna information till nätverken. Av deltagarna anmälde 217 personer intresse att vara med i ett integrationsnätverk i den egna kommunen och 26 personer anmälde intresse att bli flyktingguide. Inom den ideella sektorn ser projektledarna att det finns stor potential att vara en del i integrationsprocessen och bidra till ett mer kvalitativt mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, men för att skapa kontakt mellan föreningar och nyanlända flyktingar och ensamkommande barn måste den

4 4 offentliga sektorn bidra med information och stöd. Det projektledarna bedömer som nödvändigt är att samverkan mellan ideell och offentlig sektor formaliseras på något sätt, ett alternativ kan vara att den ideella sektorn skrivs in som en del i den lokala överenskommelsen som Arbetsförmedlingen gör med respektive kommun, ett annat alternativ kan vara att man gör en överenskommelse vid sidan av Arbetsförmedlingens lokala överenskommelse, som enbart omfattar ideella insatser på integrationsområdet. FiG har inte hittat en enhetlig modell för rekrytering och matchning av flyktingguider till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn i Gävleborgs län. Det finns däremot flera alternativa modeller utifrån hur både Flyktingmottagningarna arbetar och hur föreningslivet fungerar i respektive kommun. Det finns några organisationer som visat intresse för att utveckla en rekryterings- och matchningsfunktion mellan nyanlända flyktingar, ensamkommande barn och flyktingguider. En kommun har börjat se över möjligheterna att bygga upp och starta en matchnings och rekryteringsfunktion. Ett studieförbund har visat intresse, en verksamhet som skulle kunna bli länsövergripande. Ytterligare en annan organisation som visat intresse är de frivilligsamordnare som finns i vissa kommuner, som redan idag har en volontärverksamhet och vill utveckla denna. De är intresserade av att utveckla sin verksamhet och kunna ha hand om rekrytering och matchning. De frivilligsamordnare som i nuläget har börjar se över sin verksamhet för att i större utsträckning arbeta med detta är Gävle, Hudiksvall och Ljusdal. Matchning av flyktingguide har skett under förstudien. Utvecklingsområden: Förstudien visar att den ideella sektorn behöver samverka med offentlig sektor för att etablera kontakt med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, och för att få information om vilka insatser det finns behov av i respektive kommun. Förstudien visar att det behövs utbyte och spridning av information inom och mellan den ideella och offentliga sektorn. Förstudien visar att det behövs ytterligare insatser för att ytterligare utveckla de organisationer som vill starta eller har påbörjat rekrytering och matchningsverksamhet av flyktingguider för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Förstudien visar att det finns behov av att lyfta upp och synliggöra vilka insatser som utförs av den ideella sektorn, för att öka samverkan och undvika parallella insatser mot samma mål.

5 5 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Syfte Mål för projektet Styrning och samverkan med samverkansparter Gästriklands och Hälsinglands idrottsförbund Flyktingenheter i kommunen Arbetsförmedling 7 2. INSATSER SOM GENOMFÖRTS Logga Brevet till föreningslivet Möten med offentlig sektor Träffar och kontakter med föreningar Planering inför öppna kommunträffar ERFARENHETER Studiebesök Fler erfarenheter från andra kommuner och projekt In i Umeå Socialekonomi Skåne Göteborgs stad - Flyktingguide Göteborg Fritids och föreningslivet - en arena för integration och hälsa Projekt Integration RESULTAT Brevet till föreningar i Gävleborgs län Träffar och kontakter med föreningar, församlingar och studieförbund Lunchträffar med idrottsföreningar tillsammans 15 med Gästriklands idrottsförbund 4.4 Utbildning till idrottsambassadör Möten med offentlig sektor Tio öppna kommunträffar för integration Sammanställning av gruppdiskussioner Träff med Frivilligsamordnare i Gävleborgs län Träff med kommunikatörerna Mötesplats Frivillig i Gävleborg på Facebook Mediabevakning Temadag Frivillighet regional konferens ANALYS OCH SLUTDISKUSSION UTIFRÅN PROJEKTETS MÅL Utvecklingsområden 32 Bilaga 1 Logga 33 Bilaga 2 Brev till föreningar 34 Bilaga 3 Annons inför kommunträffar 35 Bilaga 4 - Samverkan Gästriklands idrottsförbund 36 Bilaga 5 Föreningsträffar och kontakter Gästrikland och Hälsingland 37 Bilaga 6 Program för öppna kommunträffar 42

6 6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Det finns ett behov för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn att få kontakt med innevånare i Gävleborgs län för att påskynda integrationen i samhället och etableringen på arbetsmarknaden. Kommunerna i Gävleborgs län samverkar på många olika sätt när det gäller mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Detta gör att man inom Integration Gävleborg 1 och utifrån ett regionalt perspektiv ser att utvecklingen och samarbetet med föreningar och frivilliga skulle kunna ske på samma sätt. 1.2 Syfte Att i Gävleborg läns kommuner hitta sätt att förbättra kontakter mellan nyanlända flyktingar och ensamkommande barn med föreningar och frivilliga, och i samverkan mellan kommun och föreningsliv skapa och etablera en organisation i respektive kommun för rekrytering och matchning av flyktingguider till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Vidare är ett syfte att skapa samarbetsformer mellan befintligt föreningsliv i varje kommun för att skapa mötesplatser och ökade kontakter mellan föreningarna och den nyanlände. Det fortsatta samarbetet i respektive kommun ska samordnas av en lokal förening eller av föreningar i samarbete. 1.3 Mål för projektet 1. En organisation ska ha bildats i varje kommun i Gävleborgs län för rekrytering av kontaktpersoner till nyanlända. 2. Former för samarbete med befintligt föreningsliv ska tas fram i varje kommun för att skapa mötesplatser och ökade kontakter mellan föreningarna och den nyanlände. 3. Matchning av kontaktperson för nyanländ ska ha skett innan förstudiens slut. 1.4 Styrning och samverkan med samverkansparter Formell projektägare är Nordanstigs kommun men projektet har formulerats gemensamt med alla kommunernas flyktingmottagningar i Gävleborgs län. De samverkansparter som utgör styrgrupp för projektet är: Gävleborgs läns kommuner, Arbetsförmedlingen, Röda Korset, Rädda Barnen, 1 Integration Gävleborg är en arbetsgrupp som består av personer i länet som arbetar med etablering för nyanlända inom olika verksamhetsområden. Deltagarna arbetar deltid i arbetsgruppen eller finns med som kontaktpersoner och ska dels utveckla samarbetet inom det egna verksamhetsområdet i länet och dels hitta samverkansformer mellan de olika verksamhetsområdena och över kommungränserna.

7 7 Equmeniakyrkan, Hälsinglands- och Gästriklands idrottsförbund, SISU-idrottsutbildarna och Länsstyrelsen Gävleborg Gästriklands och Hälsinglands idrottsförbund Projekt Frivillig i Gävleborg har tillsammans med projektet Projekt Integration samverkat under projekttiden. Projekt Integration är ett projekt som drivs av Gästriklands idrottsförbund. Tillsammans har projekten via Gästriklands idrottsförbund bjudit in idrottsföreningar till lunchmöten, det blev fyra möten, ett för varje kommun i Gästrikland. Under lunchträffarna träffade projektledarna 16 idrottsföreningar och har utifrån de samtalen samanställt ett material. Materialet består av ett antal punkter med behov och hinder som föreningarna tog upp under träffarna. Vidare har FiG, Gästrikland och Hälsinglands idrottsförbund samarbetat under de öppna kommunträffar som FiG arrangerat i länet. Idrottsförbunden har deltagit vid träffarna i Gävle, Hofors, Sandviken, Ovanåker, Hudiksvall och Söderhamn. Personal från idrottsförbunden har funnits med för att kunna svara på eventuella frågor från idrottsföreningar och även etablera nya kontakter med deltagare under träffarna. Genom samverkan har FiG och personalen från idrottsförbunden kunnat öka möjligheterna för att nå ut med information och etablera nya kontakter. Gästriklands och Hälsinglands idrottsförbund är båda med i FiG:s styrgrupp och har varit behjälpliga med att lägga ut information om FiG:s aktiviteter på hemsidor, i nyhetsbrev och Facebookgrupper. Ett antal studieförbund och Rädda Barnen har också aktivt medverkat till att sprida information om de öppna kommunträffarna. Se avsnittet Resultat 4.2 för att läsa mer om resultaten från lunchmöten med idrottsföreningar Flyktingenheter i kommunerna FiG arrangerade tio öppna kommunträffar i Gävleborgs, vid dessa fanns tanken att ge information om flyktingmottagandet i varje kommun till de föreningar och frivilliga som deltog under träffarna. Detta för att ge en förförståelse för hur flyktingmottagandet ser ut i den egna kommunen, och för att förklara de begrepp som kan vara svåra att förstå om en person inte är bekant med flyktingmottagande. Tanken var också att skapa kontakt mellan föreningar och frivilliga och flyktingsamordnarna i respektive kommun. Av de tio kommuner som finns i länet deltog nio kommuner under kommunträffarna och berättade om sin verksamhet. Se avsnittet Resultat 4.4 för att läsa mer om resultaten från möten med offentlig sektor Arbetsförmedling Arbetsförmedlingens personal har precis som kommunens flyktingsamordnare vid några tillfällen deltagit vid kommunträffarna. På några träffar har det funnits personal från Arbetsförmedlingen bland deltagarna och på två träffar i Gästrikland har personal från Arbetsförmedlingen berättat om sin verksamhet och deras roll i flyktingmottagandet. Tanken var även här att etablera kontakt mellan

8 8 etableringshandläggare och de föreningar och frivilliga som var intresserade att engagera sig i integrationsarbetet.

9 9 2. Insatser som genomförts I detta avsnitt presenteras de insatser som utförts under projekttiden. Insatserna kommer att presenteras i korta avsnitt för att sedan presenteras mer ingående under resultatdelen. 2.1 Logga För att ge projektet en egen identitet valde projektledarna att göra en logga. Loggan består av projektnamnets initialer FiG. På loggan finns också en fjäril som ska symbolisera frihet och utveckling. På allt material där föreningar och frivilliga kontaktats har loggan funnits och representerat projektet. På brevet som skickades ut i länet, annonser inför kommunträffar och i den Power Point projektet använde för att presentera projektet under de tio kommunträffarna i länet. Se bilaga 1. Jag har den senaste tiden varit på olika möten där FIG kommer upp i olika samanhang. Projektet har verkligen satt avtryck och FIG är en bra förkortning som man kommer ihåg. Ann-Gerd Bergdahl Gästriklands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Distriktsidrottschef 2.2 Brevet till föreningslivet FiG inledde projektet med att formulera och skicka ett brev till alla föreningar genom kommunernas föreningsregister. Idrottsföreningar har nåtts av information om projektet via Hälsinglands- och Gästriklands idrottsförbunds hemsidor. I brevet beskrevs projektet och intresserade föreningar uppmanades anmäla sitt intresse för fortsatt kontakt och medverkan i FiG. Totalt har 1100 brev skickats med post till föreningslivet och information om projektet har exponerats för 900 idrottsföreningar. Se bilaga Möten med offentlig sektor Projektledarna har träffat representanter för samtliga kommuner i Gävleborgs län. Vid dessa möten har projektledarna träffat personal från Flyktingmottagningar i samtliga kommuner. Andra representanter för den offentliga sektorn som FiG träffat är bland annat Arbetsförmedlingen, kultur och fritid, politiker, förståndare och samordnare för mottagande av ensamkommande barn och kommunens arbetsmarknadsenhet. Vilka inom dessa organisationer som FiG träffat varierar mellan kommunerna, men projektledarnas mål har varit att komma i kontakt med alla dessa verksamheter. Projektledarna har även träffat Frivilligsamordnare i Gävleborgs län vid deras nätverksträff i Sandviken. Frivilligsamordnare är en rekryteringsverksamhet i samarbete mellan kommunernas volontärsamordnare och frivilliga i föreningar, församlingar och organisationer, till exempel Röda Korset, Svenska kyrkan, Lions, Erikshjälpen och Pingstkyrkan. De insatser som Frivilligsamordnarnas

10 10 volontärer utför är ett komplement till de insatser som utförs av länets kommuner och ersätter inte arbetet som utförs av utbildad och avlönad personal. 2.4 Träffar och kontakter med föreningar Projektledarna har arbetat parallellt i Gävleborgs län, en projektledare har arbetat i Hälsingland och en i Gästrikland, men har också samarbetat under projekttiden. Projektledarna har träffat föreningar runt om i länet, både i större sammankomster och träffar med enskilda föreningar och frivilliga. Projektledarna har arbetat på olika sätt med att kontakta och informera föreningar och frivilliga om projektet. Projektledaren i Hälsingland har kontaktat föreningar via telefon för att hitta nyckelpersoner i Hälsinglands sex kommuner. Projektledaren i Gästrikland har besökt föreningar och frivilliga för att berätta om projektet och etablera kontakt med föreningslivet. Projektledarna har också tillsammans haft gemensamma träffar med föreningar, frivilliga och bjudit in till de kommunträffar som annonserats och varit öppna för föreningar, organisationer och allmänhet. Se avsnittet Resultat 4.5 för att läsa mer om de öppna kommunträffarna. Se Bilagorna 4 och 5 för att se de föreningar projektet fått kontakt med. Hej jag kan tyvärr inte den dagen pga. ett privat möte som inte går flytta på. Önskar jag kunde svara positivt. Jag är ändå väldigt glad över ert arbete och har redan börjat märka av hur mitt nätverk kan växa tack vare projektet! Matilda Svensson Konstpedagog/ Art Educator Gävle Konstcentrum 2.5 Planering inför öppna kommunträffar Utifrån svar på föreningsbrevet och övriga kontakter med föreningar i länet planerades tio öppna kommunträffar för integration i Gävleborgs län. I januari bokades dag, tid och lokaler för träffarna i varje kommun. Därefter tillverkades annonser (se bilaga 3) och det bokades annonsplatser parallellt med att inbjudan skickades till redan tagna kontakter och till nya kontakter. I annonsen framgick att projektledarna utöver föreningar även sökte intresserade privatpersoner. Projektledarna ville att någon representant från kommunalt flyktingmottagande eller Arbetsförmedling, eller både och, skulle delta för att berätta om hur flyktingmottagandet fungerar i den egna kommunen. Projektledarna ville vidare att deltagarna skulle interagera och prata med varandra dels för att knyta kontakter och dela erfarenheter kring hur integrationen skulle kunna förstärkas med frivilliga insatser. Utifrån det planerades programmet för träffarna. Se bilaga 6.

11 11 3. Erfarenheter I detta avsnitt presenteras information från inhämtande av erfarenheter från andra kommuner i landet. FiG har gjort studiebesök och kontaktat andra verksamheter och projekt. FiG har även tagit del av skriftlig information för att sätta sig in i ämnet, särskilt kring skapandet av ett strukturerat samarbete mellan ideell och offentlig sektor. 3.1 Studiebesök Projektledarna har varit i Stockholm under två dagar och besökt Internationella Bekantskaper. Där berättade samordnaren Johanna Karlsson hur och med vilka områden Internationella Bekantskaper arbetar och hur det hela en gång startade. Upphovsmannen arbetade som lärare på Sfi och upptäckte att hans elever hade begränsad kontakt med svensktalande personer. Han började bygga upp ett nätverk av svensktalande personer, som var intresserade av att på ett eller annat sätt bidra till att motverka den kontaktlösheten. Internationella Bekantskaper bildades och är en förening vars vision är ett Sverige där samvaron mellan alla medborgare präglas av samförstånd, respekt och förtroende, där alla människor trivs och känner trygghet, att en viktig väg mot denna framtid går via ett gemensamt språk. För närvarande är det runt 350 svensktalande personer som på ideell basis deltar regelbundet i någon eller flera av de verksamheter som Internationella Bekantskaper bedriver; samtalsträning i smågrupper på lektionstid vid kurserna Svenska för invandrare och Svenska som andraspråk, språkstödjare till nyanlända skolungdomar år, läxhjälp i ytterstadsområden och internationella promenader och andra aktiviteter utanför vanlig arbets- eller lektionstid. Projektledarna deltog också i ett språkcafé på Historiska Muséet. För första gången bjöd Internationella Bekantskaper in till språkcafé i samarbete med Historiska muséet och de museipedagoger som jobbar där. Idén var att använda sig av utställningarna inför tränandet av svenska språket, och deltagarna började med att gå in i utställningen om Sveriges historia och titta på och prata om föremålen där. Museipedagogen visade exempel på hur Historiska muséet samarbetat med Sfi. Elever från Sfi hade varit på muséet och i utställningen om Sveriges historia. Där hade de fått välja ett föremål som de ville skriva om och sedan skrivit en text på sitt eget modersmål och på svenska. Bägge texterna fanns att läsa på Ipads i utställningen intill förmålen. Dagen efter träffade projektledarna Malin Svanberg, projektledare för KIM- projektet på Sveriges kommuner och landsting. KIM står för Kommunalt och ideellt medskapande. KIM-projektet ska inspirera lokala aktörer till kommunalt och ideellt medskapande. Deras förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete visar att idéburna organisationer och offentliga aktörer eftersöker en arena för samtal på jämlika grunder. Flertalet uttrycker att det är grunden för att kunna inleda ett gott samarbete om frågor som rör stödstrukturer. Slutsatsen pekar på tre områden;

12 12 Behov av gemensamma projekt / Överallt vill man hitta samverkan och bättre relationer, ibland som ett resultat av den ekonomiska krisen eller den demografiska utmaning vi står inför. Men lika ofta är motiven att långsiktigt utveckla det lokala och regionala samhället bättre. Långsiktigt framgångsrika former för samverkan söks av alla. Redan idag tas mängder av initiativ på olika håll, men alla för fram bristen på kunskap och svårigheten med att lära av andra. Att så lite är samordnat och att inga nationella kunskaper dras, lyfts ofta fram. Partenskap: Det som eftersöks är en annan typ av samverkan som bygger på alla parters engagemang och deltagande. De ord som oftast återkommer i källorna är jämbördiga möten och verklig dialog. En ny typ av dialog och möten där människors engagemang och kunskaper tas till vara för både akuta problem och långsiktiga lösningar lyfts ofta. En återkommande fråga är att dessa partnerskap ska bygga på en förståelse för organisationerna vad de gör är knutet till vad de är och vad de vill, och man kan inte förvänta sig att de ska bli underleverantörer som styrs med hjälp av de ekonomiska stöden. Gemensamma och konkreta samhällsutmaningar: All samverkan förstudien hittat verkar vara fokuserad på att hitta nya lösningar på problem och ny utveckling. Man lyfter ofta att alla parter måste vara med i hela utvecklingsprocessen, och att alla ska kunna hitta vinster med sitt deltagande. Att allas kunskaper värderas, och att man gemensamt identifierar behov och lösningar i konkreta sakfrågor. Alla parter visar ett stort intresse för att vara medskapare till nya sätt att ta sig an samhällsutmaningar. Förstudien visar alltså att idéburna organisationer och offentliga aktörer eftersöker en arena för samtal på jämlika grunder. Flertalet uttrycker att det är grunden för att kunna inleda ett gott samarbete kring frågor som rör stödstrukturer Fler erfarenheter från andra kommuner och projekt En del i genomförandet av FiG har varit att ta del och hämta in erfarenheter från andra kommuner i landet där det finns liknande och fungerande verksamhet. De olika verksamheter projektledarna har varit i kontakt med ser olika ut, en del är etablerade verksamheter medan andra har funnits eller finns i projektform. Projektledarna har sökt exempel med olika inriktningar utifrån att FiG omfattar både organisation för matchning av flyktinguider samt utveckling av föreningsliv och mötesplatser. Nedan presenterar vi några av de verksamheter FiG kommit i kontakt med under projektet. 2 Sveriges kommuner och landsting och FORUM, Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete, s10f

13 In i Umeå In i Umeå är ett projekt som under perioden genomförts av Umeå Fritid i samarbete med Viva Introduktion och Integrationsnätverket. Umeå Fritid har drivit projektet In i Umeå för att stärka föreningsaktivas egna initiativ för integration genom föreningsliv. Lika mycket har projektet handlat om att stärka och frigöra nyanlända flyktingar och invandrares delaktighet och engagemang inom föreningslivet. Genom projektet har det utvecklats ett antal nya arbetsmetoder för att möjliggöra integration genom föreningsliv, det har utbildats föreningsvärdar och en folder som beskriver det svenska föreningslivet på tolv olika språk Socialekonomi Skåne Projektet NAD Nätverk-Aktivitet-Delaktighet verkar för mål på både individ-, organisations- och systemnivå. Det övergripande syftet med NAD är att skapa arbetssätt där den idéburna sektorn på ett organiserat och kvalitetssäkrat sätt kan bidra till ett inkluderande mottagande i Skåne genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter i etableringsplan och på fritiden. Syftet på individnivå är att genom operativ verksamhet underlätta för målgruppen att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. NAD vill bland annat skapa förbättrad samverkan mellan idéburen sektor och offentlig förvaltning med fokus på nyanländas etablering. NAD ska utveckla aktiviteter (i etableringsplan) i föreningsliv i syfte att stärka deltagarnas etableringsprocess vad gäller hälsa, språkinlärning och nätverk/sociala kontakter/delaktighet, och öka föreningslivets kunskap och engagemang för nyanlända flyktingars etableringsprocess Göteborgs stad - Flyktingguide Göteborg Flyktingguide Göteborg är en del av verksamhetsområdet Integration och funktionsstöd på Social resursförvaltning. Verksamheten hjälper svenskar och nyanlända invandrare och flyktingar som vill träffas. Flyktingguide Göteborg sammanför individer, familjer och små grupper utifrån önskemål, erfarenheter och intressen. Flyktingguide Göteborg har även gruppaktiviteter där de bjuder in till gruppträffar några gånger per termin. De har även studiecirklar som är ett annat sätt att träffa nya människor kring en aktivitet som till exempel film, sång, musik, mat, sim- och cykelkurser Fritids och föreningslivet - en arena för integration och hälsa Örebro läns idrottsförbund driver sedan i början av 2013, med stöd av Länsstyrelsen, ett integrationsprojekt tillsammans med kommunerna Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg. Projektet har som mål att ge ökad möjlighet till etablering, integration och bättre hälsa hos nyanlända flyktingar genom ökat deltagande i fritids- och föreningsliv. Fritids- och föreningslivet kan vara en integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Likaså har fritids- och föreningslivet en stor potential och kan utvecklas till att bli en mer

14 14 betydande part i samhällets strategier för integration. En god hälsa är en viktig faktor för etablering och delaktighet i samhället. Projektet är tvåårigt och dess aktiviteter genomsyras av ett jämställdhets- och barnperspektiv. Arbetet styrs och leds av de medverkande kommunerna tillsammans Projekt Integration Gästriklands idrottsförbund driver ett integrationsprojekt där utgångspunkten är idrott som mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Projektledaren arbetar på skolor, fritidsgårdar, i parker och spontanidrottsanläggningar. Där kartlägger han önskemål från barn och ungdomar, för att sen utifrån det han får veta kontakta idrottsföreningar och ser till att individerna kan prova på just den idrott som de tycker är intressant. Efter en rekrytering fortsätter arbetet genom att stötta föreningen och den inslussade individen. Det kan vara svårt att komma in i föreningslivet om man aldrig har varit med i det tidigare, ett bra bemötande skapar trygghet.

15 15 4. RESULTAT Under denna del presenteras de resultat som insatserna resulterat i, som återkoppling på brevet till föreningar, lunchträffar med idrottsföreningar, möten med offentlig sektor, öppna kommunträffar, Frivilligsamordnare i Gävleborgs län, träff med kommunikatörerna, mötesplats Frivillig i Gävleborg på Facebook och FiG i media. 4.1 Brevet till föreningar i Gävleborgs län Brevet som skickades ut av FiG nådde många föreningar och organisationer i Gävleborgs län. Svarsfrekvensen var dock låg i förhållande till hur många brev som skickades. Resultatet blev 30 intressesvar från föreningar i Hälsingland och 16 intressesvar från föreningar i Gästrikland. De svar som projektledarna tog emot har betydligt bidragit till ytterligare möten, kontakter och tips. När projektledarna senare tog kontakt med föreningar runt om i länet hade många uppmärksammat brevet och dess innehåll men inte anmält sitt intresse. Det kan bero på att mottagaren av brevet känt sig osäker på vad det skulle innebära att anmäla intresse och vad de förväntades att bidra med. 4.2 Träffar och kontakter med föreningar, församlingar och studieförbund FiG har träffat och haft kontakt med sammanlagt 123 föreningar, församlingar och studieförbund, varav flera föreningar funnits representerade vid de öppna kommunträffarna. En del av dessa har FiG träffat genom att åka ut i länet och göra besök, andra genom kommunernas föreningsträffar. FiG har även som tidigare nämnts anordnat lunchträffar för idrottsföreningar, samt tio öppna kommunträffar i Gävleborgs län. Av de föreningar som FiG tog kontakt med genom besök eller telefonkontakt har många anmält sig till de öppna kommunträffar som arrangerades. Sammantaget visar resultaten från träffarna med ideell sektor att det finns ett stort engagemang och intresse för att medverka kring integration, många insatser görs i Gävleborgs län. Det som framkommit är att den ideella sektorn saknar information om flyktingmottagandet i den egna kommunen, naturliga kontaktvägar och samarbete med den offentliga sektorn. Det finns också behov av att få en helhetsbild av vilka insatser som sker i den egna kommunen inom både ideell och offentlig sektor. 4.3 Lunchträffar med idrottsföreningar tillsammans med Gästriklands idrottsförbund FiG har tillsammans med Projekt Integration via Gästriklands idrottsförbund bjudit in idrottsföreningar till lunchmöten, det blev fyra möten, ett för varje kommun i Gästrikland. Under lunchträffarna träffade projektledarna 16 idrottsföreningar och har utifrån de samtal som uppkom under träffarna tagit fram ett material. Materialet sammanfattades till nio punkter som tar upp vad idrottsföreningarna anser att de behöver utveckla för att arbeta bättre med integration i sina föreningar. Vissa av punkterna är sådant som föreningarna själva kan arbeta vidare med, medan andra kan komma

16 16 att kräva insatser från annat håll. Både FiG och Projekt Integration arbetar vidare med dessa punkter, under Temadag Frivillighet kommer projektledaren för Projekt Integration presentera några av dessa för deltagarna. Materialet ska användas för att underlätta för idrottsföreningar att öka sina insatser för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. FiG har förmedlat punkterna till Kommunikatörerna som i sin tur träffar och utbildar nyanlända flyktingar om bland annat det svenska föreningslivet. Projektledare på Projekt Integration berättar om samarbetet med FiG, bland annat hur han arbetar vidare med det material som kom fram under lunchträffarna: Genom Frivillig i Gävleborg har vi kommit i kontakt med många aktörer och organisationer i samhället. Att jobba med integration inom idrotten är större än så, ju fler vi är, desto bättre. Tillsammans med FiG hade vi på Gästriklands Idrottsförbund lunchträffar där vi bjöd in idrottsföreningar för att prata integration. Idrottsföreningar vill ha fler medlemmar, men de behöver hjälp utifrån, d.v.s. samverka med andra organisationer och föreningar. Det är någonting vi jobbar på. Det kom upp önskemål under träffarna att köra spontanidrott där nyanlända får prova på lite olika idrotter, den frågan har vi tagit tag i och startat upp ännu en spontanidrotts verksamhet i Gävle. Vi har sedan tidigare spontanidrotts verksamhet i Sandviken. Vi kommer även att jobba med att alla barn och ungdomar blir bra bemötta av idrottsföreningar. Ett annat önskemål var att översätta föreningsinformationen till olika språk och vi testar just nu det med en fotbollsförening. Det skulle vara bra för oss att ha ett fortsatt samarbete med FiG och det är för att vi vill nätverka. Vi vill nå boenden, SFI med fler. Det finns så många olika aktörer i samhället som gör olika saker men har ett gemensamt mål och det är att hjälpa människor in i samhället. Samverkan mellan olika aktörer och organisationer är viktigt i integrationsarbetet. Frivillig i Gävleborg har varit den sammankallande länken. Ahmet Bölüktas Projekt Integration Gästriklands idrottsförbund Nedan finns de nio punkter som lunchträffarna resulterade i, alla punkter uttrycker utvecklingsområden som skulle underlätta för idrottsföreningar att göra mer för att öka integrationen i den egna föreningen. Fler ledare. Samverkan med andra föreningar och organisationer. Information till föreningar om hur flyktingmottagandet fungerar i respektive kommun. Lösning på ekonomi för material och medlemsavgifter. Drive-in idrott och prova på dagar (Idrottsdagar). Idrottsföreningar behöver besöka skolor, boenden, Sfi, samhällsorientering.

17 17 Information om det svenska föreningslivet till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Översättning Information till föräldrar/delaktighet. Kontaktperson i föreningar om man vill börja idrotta. Att få in tjejer i föreningslivet i samverkan med skolan. Arbeta med bemötande. 4.4 Utbildning till idrottsambassadör När en av projektledarna träffade den offentliga sektorn i Söderhamns kommun där bland annat kommunens arbetsmarknadsenhet och fritidsförvaltningen fanns representerade, föddes en idé om man i Söderhamn skulle kunna kombinera en arbetsmarknadsinsats med utbildning och kunskaper om vad det innebär att starta, driva och vara delaktig i en förening. Detta mynnade senare ut i en utbildning till Idrottsambassadör som genomförs av Hälsinglands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Utbildningen vänder sig till personer som har stort intresse för idrott och någon egen erfarenhet av idrott. Målet med utbildningen är att ge grundkunskaper i hur svensk idrottsrörelse är organiserad och fungerar. Deltagarna får dessutom grunderna i ett praktiskt ledarskap i idrottsaktivitet. Ytterligare en ambition med utbildningen är att deltagarna får ett brett kontaktnät med människor i föreningsidrotten och många nya vänner. De utbildade Idrottsambassadörerna ger i sin tur ökade möjligheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn att få kontakt med föreningslivet i Söderhamn. Utbildningen är på väg att startas upp i ytterligare kommuner i Gävleborgs län, bland annat Bollnäs och Ljusdal har visat intresse. FiG sprider information om utbildningen till andra kommuner i länet och lyfter upp utbildningen som ett exempel på hur idrottsföreningar kan lösa bristen på idrottsledare. 4.5 Möten med offentlig sektor Vid dessa möten har 35 personer i Hälsinglands kommuner och 31 personer i Gästriklands kommuner medverkat. Det har varit representation från Flyktingmottagningar, Arbetsamarknadsenhet, Arbetsförmedling, Kultur och Fritid, SFI, Personal från HVB för ensamkommande och Mobila team/18+, Politiker och Näringslivskontor. När projektledarna träffat kommunens representanter har det framkommit att det gjorts och görs insatser i projektform när det gäller integration av nyanlända flyktingar. Man framhåller i varje kommun ideella insatser som mycket viktiga men har inte hittat något strukturerat sätt att arbeta tillsammans. Strukturer och långsiktighet framhålls som viktiga faktorer, med det är inte alldeles givet vem som ska ha det samordnande ansvaret för att få till stånd långsiktig och hållbar samverkan. Man är överens om att föreningsliv och aktiviteter på fritiden hjälper till att bygga nätverk och skapa kontakter, att det finns behov av mötesplatser och ser i några kommuner sin roll som möjliggörare och i viss mån en form av motor för att en samverkan ska bli fungerande och långsiktig. Vidare uttrycker man mer eller mindre tydligt att det råder brist på kommunala styrdokument och handlingsplaner för flyktingmottagande utöver de överenskommelser

18 18 och avtal man tecknat med Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. En annan aspekt som tagits upp är hur kommunerna kan utveckla intrakommunal samverkan i den egna kommunen mellan olika förvaltningar och enheter. I någon kommun berättas också att de kommunala resurserna för den sociala integrationen har blivit mindre efter införandet av Etableringsreformen. 4.6 Tio öppna kommunträffar för integration Mellan den 25 februari och 8 april arrangerade FiG tio öppna kommunträffar för integration i länet. Sammanlagt kom det 249 personer till träffarna, förutom representanter för föreningar, organisationer och offentlig sektor kom det privatpersoner. Nedan redovisas deltagande per kommunträff och efter det presenteras de idéer och förslag som kom upp under träffarna under Sammanställning av gruppdiskussioner. 1. Ovanåkers kommun Edsbyns bibliotek, lokal Hörsalen, tisdag 25 februari klockan Antal deltagare: 40 personer Föredragande representanter: Personal Hofors kommuns flyktingmottagande Ingrid Lundin, föreståndare hem för ensamkommande barn Anders Pommer. Annonsering: Woxnadalsnytt Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister, samt tidigare kontakter. Inbjudan på Ovanåkers kommuns hemsida. Hälsinglands idrottsförbund har annonserat på sin hemsida. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 27 Antal intresserade av att vara flyktingguide: 17 Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Rädda Barnen, Edsbyns IF, Studieförbundet Vuxenskolan, Edsbyns missionsförsamling, Centrumkyrkan Alfta, Byagården Runemo, ABF Woxnadalen, Edsbyns pingstförsamling, Edsbyns Diakonala Arbete, Voxnadalens Fria församling, Röda Korset, Salemkyrkan, Smyrnaförsamlingen, Alfta IBK, SISU idrottsutbildarna, Alfta fotboll, Viksjöforsbaletten, Aktivitetshuset och Arbetsförmedlingen. 2. Sandvikens kommun Sandbacka Park i Sandviken, lokal Futurum, torsdag 27 februari klockan Antal deltagare: 30 personer Föredragande representanter: Arbetsförmedlingen Chia Abdolah, Gästriklands idrottsförbund Ahmet Bölüktas Annonsering: Annonsbladet, två tillfällen. Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister, samt tidigare kontakter. Inbjudan på kommunens hemsida, facebook sida samt evenemangskalender. Gästriklands

19 19 idrottsförbund har annonserat på sin hemsida samt Facebook grupp. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 41 personer Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Vänsterpartiet, Röda Korset, Naturskyddsföreningen, Work for you, Rädda Barnen, Friluftfrämjandet, Hofors Torsåkers Bilkår, FN Föreningen, Kultur och Fritid, Pangea Boende för ensamkommande barn, Arbetsförmedlingen, Studiefrämjandet, Kristdemokraterna, Vallhovskyrkan, Sandviken Taekwondo, Svenska Kyrkan, Storvik-Ovansjö Ridklubb, Sandviken Basket/Volleyboll, ABF, Rotary, Kanalkyrkan Uppföljning nätverket i Sandviken FiG vill lyfta fram utvecklingen av nätverket som bildades under kommunträffen i Sandviken. Det bestämdes på plats att nätverket skulle träffas igen för att arbeta vidare. Detta är något som nätverket själva har arrangerat utan att FiG varit inblandade. Vid nätverkets första uppföljning togs några konkreta beslut om hur de ska arbeta vidare, bland annat ska alla i Sandvikens nätverk fråga någon i sin närhet om de kan tänka sig vara kontakt familj eller kontaktperson åt en utrikesfödd person som har behov av att träffa och lära känna "Svenskar". Detta för att få ihop frivilliga för att sedan göra en matchning i framtiden. Nätverket ska också arbeta på att kontakta olika invandrarföreningar för att fråga om de kan tänka sig skicka en representant från varje förening till nästa träff, tanken med detta är att få invandrarföreningarnas synpunkter och behov, samt att få dem delaktiga i projektet. själv deltog jag i Sandviken och fick en positiv kick över att bli varse hur många som med stort engagemang vill göra insatser för att bidra till integrationsarbetet på frivillig basis." Lotta Delin 3. Hofors kommun Folkets Hus i Hofors, lokal Freja, tisdag 4 mars klockan Antal deltagare: 13 personer Föredragande representanter: Personal Hofors kommuns flyktingmottagande Ingrid Elisson- Wigö, Binita Paues. Anders Svensson teamledare på hem för ensamkommande barn. Annonsering: Annonsbladet, två tillfällen. Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister, samt tidigare kontakter. Inbjudan på kommunens hemsida samt evenemangskalender. Gästriklands idrottsförbund har annonserat på sin hemsida samt Facebook grupp. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 10 personer Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Svenska Kyrkan- Torsåkerförsamling, Svenska Kyrkan- Hofors församling, PRO, Iffi- Internationella föreningen för invandrarkvinnor, ABF, Röda Korset, MOMIF-Människan och miljön i focus och Integrationsenheten.

20 20 4. Söderhamns kommun CFL i Söderhamn, lokal 10:24, måndag 10 mars klockan Antal deltagare: 20 personer Föredragande representanter: Personal Söderhamn kommuns flyktingmottagande - Rita Norman från Resurscentrum, Bengt Thyrsson från Redo och Christer Grehn, samordnare för ensamkommande barn. Annonsering: Söderhamnsnytt Inbjudan: Evenemangskalendern, utskick till tidigare kontakter, Hälsinglands idrottsförbunds hemsida, extra föreningsutskick efter tips från Kulturenheten. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 17 Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: KULT Sandarne Kultur och Historiska förening, IFK Söderhamn, Röda Korset, Rädda Barnen, Asylkommitén, Equmeniakyrkan, SMU Scout i skog, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Somaliska kvinnor och tjejförening i Söderhamn, Resurscentrum, Redo och IOGT NTO JUNIS UNF. 5. Nordanstigs kommun Bergsjögården, torsdag 13 mars klockan Antal deltagare: 28 personer Föredragande representanter: Personal Nordanstig kommuns flyktingmottagande Ewa Sving och föreståndare hem för ensamkommande barn, Torbjörn Brandt och Carina Hedin. Annonsering: Nordanstigarn 2 tillfällen Inbjudan: Skickat till tidigare föreningskontakter och via kommunens föreningsregister. Nordanstigs kommuns hemsida och Facebook. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 14 Antal intresserade av att vara flyktingguide: 4 Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Naturskyddsföreningen, Nordanstigs Föreningsråd, Bergsjö IF, Flyktingenheten, Röda Korset, Svenska kyrkan, Nordanstigs kommun/hasselbacken Hem för ensamkommande barn i Hassela, Nordanstigs kommun/albo Hem för ensamkommande barn i Bergsjö, Somaliska föreningen, Föreningen Bergsjögården och Nordanstigs kommun Mobila teamet. 6. Gävle kommun Gävle konstcentrum, lokal Furusalen, måndag 17 mars klockan Antal deltagare: 46 personer

21 21 Föredragande representanter: Arbetsförmedlingen - Eva Carlros och Jeanette Magnusson. Personal Gävle kommuns flyktingmottagande Radmila Sjögren och Bobo Andersson. Annonsering: Mitt Gävle, en annons samt webb länk Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister, samt tidigare kontakter. Gästriklands idrottsförbund har annonserat på sin hemsida samt Facebook grupp. Inbjudan på kommunens hemsida samt evenemangskalender. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 38 personer Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Odd Fellow, Gävleborgs Flygsportförbund, Gävle FN-förening, Konstpedagog/Art Educator, Gävle Konstcentrum, Studiefrämjandet, Rädda Barnen, Fyren Norrsundet/ABF Gästrikebygden, Asylkommitén Gävleborg, Socialtjänst Gävle/18+, Swedpinay Society Förening, IF Friskis och Svettis Gävle, Sveriges Arbetarteaterförbund, Gästriklands idrottsförbund, Arbetsförmedlingen, Volontärsamordnare, Ideella föreningen Gävle Handikappteater, Röda Korset, Svenska Kyrkan Gävle, RFSU, Gefle legend club/raad HI-Duhan, Sensus studieförbund, Gävle Boule, Sveriges Fängelsemuseum, Alternativboden Lyktan, Naturhjältarnas 4H-klubb, Hedvigslundskyrkan Tack så himla mycket för all denna hjälp! Det har varit ett intensivt mailande under förmiddagen! Radmila på Arbetsmarknadsenheten har hört av sig och inbjudit till ett möte på torsdag eftersom de planerar aktiviteter för nyanlända tillsammans med Kultur och Fritid! En mycket positiv och glad kassör från Rädda Barnen vid namn Maria hörde av sig och de ska försöka samla både frivilliga och ekonomiska bidrag! Cina från Volontärverksamheten och ska höra av sig till sina volontärer med erbjudandet om att hjälpa till! Ulrika från Gävle Handikappteater meddelande att de hade fullt upp, men vill samarbeta nästa sommar! Än en gång tack för all denna hjälp! Ni är suveräna! Eva Jönsson Socionom Avdelningen för Elevhälsa, Utbildning Gävle 7. Ockelbo kommun Ockelbo Wij Trädgårdar, tisdag 18 mars klockan Antal deltagare: 16 personer Föredragande representanter: Personal Ockelbo kommuns flyktingmottagande Tomas Larsson och Åsa Astner. Annonsering: Ockelbo nytt, ett tillfälle. Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister, samt tidigare kontakter. Inbjudan på kommunens hemsida samt evenemangskalender. Gästriklands idrottsförbund har annonserat på sin hemsida samt Facebook grupp. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 18 personer Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Equmeniakyrkan, Konst & landskap, Åmots IF, Ockelbo IF, Rädda Barnen, Ockelbo kolonilottsförening, Café Gläntan,

22 22 Gästriklands idrottsförbund, Enhetschef/Föreståndare HVB för ensamkommande barn, Integrationsenheten och Kuxabladet. 8. Hudiksvalls kommun Kulturhuset Glada Hudik, Café August, tisdag 25 mars klockan Antal deltagare: 19 personer Föredragande representanter: Personal Hudiksvall kommuns flyktingmottagande - Ann-Christin Westberg och Mats Runefelt från Flyktingenheten Hudiksvalls kommun och Anki Jonsson föreståndare för HVB för ensamkommande barn. Annonsering: Glada Hudikbladet 2 tillfällen, Hudiksvalls Tidning. Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister, samt tidigare kontakter. Inbjudan på Hudiksvalls kommuns hemsida. Hälsinglands idrottsförbund har annonserat på sin hemsida samt Facebook grupp. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 19 Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Hudiksvalls IF, Social- och Fritidsnämnden, Social- och Fritidsförvaltning, Hälsinglands Idrottsförbund, Kulturavdelningen, Baptistkyrkan, Flyktingenheten, Tunalids Ridklubb, Enångers Badminton, Resurs X, N:a Hälsinglands konsertförening, Landstinget Gävleborg Barn och familjehälsan, Ystegårn i Hillsta, Svenska kyrkan och Hudiksvalls natthärbärge, Miljöpartiet och Röda Korset. 9. Bollnäs kommun Kulturhuset i Bollnäs, lokal Ida Kristina onsdag 26 mars klockan Antal deltagare: 26 personer Föredragande representanter: Personal Bollnäs kommuns flyktingmottagande Axel Arvidsson Annonsering: Bollnäsnytt Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister samt tidigare kontakter. Inbjudan på Bollnäs kommuns hemsida. Hälsinglands idrottsförbund har annonserat på sin hemsida samt Facebook grupp. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 25 Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Forsbrokyrkans församling, Miljöpartiet, IFK Söderhamn, Företagsringen, Odd Fellow, Röda Korset, ABF, Hälsinglands latinamerikanska förening, Studieförbundet Vuxenskolan, Rädda Barnen, Lokomotiv, Equmeniakyrkan, Somaliska kvinnor föreningen, Bollnäs kommun, fritidskonsulent och flyktingmottagningen. 10. Ljusdals kommun Ljusdalssalen i Förvaltningshuset tisdag 8 april klockan

23 23 Antal deltagare: 12 Föredragande representanter: Personal Ljusdal kommuns flyktingmottagande Kenneth Forssell, Annonsering: LjusdalsNytt Inbjudan: Inbjudan till föreningar via kommunens föreningsregister samt tidigare kontakter. Inbjudan på Ljusdals kommuns hemsida och Facebook sida. Facebook Mötesplats Frivillig i Gävleborg. Antal intresserade att ingå i nätverk: 8 Föreningar och organisationer som deltog i träffen/med i nätverket: Röda Korset, Vänskaps och integrationsföreningen, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan och RSMH Ljusdal, Ljusdals kommun fritidsenheten, Teamledare 18+ och Frivilligcentralen. 4.7 Sammanställning av gruppdiskussioner Under kommunträffarna arbetade deltagarna med tre frågor som projektledarna ställde utifrån projektmålen. Fråga ett: Hur skulle man sammanföra de som vill vara frivillig flyktingguide eller familjekontakt med de nyanlända flyktingar som vill ha en sådan kontakt? Fråga två: Hur kan befintligt föreningsliv samarbeta för att skapa mötesplatser och ökade kontakter mellan föreningar och den nyanlände? Fråga tre: Hur skulle det fortsatta arbetet med fråga 1 och 2 kunna samordnas av en lokal förening eller av föreningar i samarbete? Under varje kommunträff tillfrågades deltagarna om de vill ingå i ett integrationsnätverk. Syftet med nätverkan är att koppla samman den ideella och offentliga sektorn som vill samarbeta för integration. Av deltagarna anmälde 217 personer intresse att vara med i ett integrationsnätverk i den egna kommunen och 26 personer anmälde intresse att bli flyktingguide. Efter varje kommunträff sammanställde projektledarna de svar och idéer som uppkom, och återkopplade sedan denna information till nätverken. Tillsammans med de idéer och förslag som uppkom skickades även ett förslag på hur nätverket kan utveckla arbetet med integration i kommunen samt en kontaktlista så att alla deltagarna kan nå varandra. Nedan redovisas svaren från kommunträffarna i sju teman; Samordnare; Information och kunskap; Kommun och Arbetsförmedlingen; Föreningar och studieförbund; Flyktingguide och volontär; Nätverk och samverkan; Mötesplats. Samordnare Deltagarna bedömer att samordningsfunktionen är ett för omfattande för att enbart vila på ideella krafter. Sammanfattningsvis tycker man att det måste finnas en samordningsfunktion som kan bestå av en anställd samordnare eller ett samverkansorgan som offentlig sektor är sammankallande för. Man betonar vikten av att såväl offentlig och ideell sektor ska ha en roll och att ideella krafter också behöver få veta att de insatser man gör är viktiga. En del av samordningen skulle kunna bestå av att rekrytera och förmedla flyktingguider och familjekontakter och en annan del som aktivt arbetar för att offentlig och ideell sektor samverkar kring integrationen i den egna kommunen. Till exempel kan det handla om offentlig sektor bjuder in till kontinuerliga träffar med föreningslivet för att gemensamt kan

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Slutrapport Det första jag började träna var karate. Efter det fick jag bra självkänsla och bra självförtroende. Ett bra liv faktiskt. Med

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12 Moderatorn 600 000 utlandsfödda går till jobbet varje dag Var fjärde arbetslös är utrikesfödd Två olika perspektiv på

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Rapport från Förstudie Inkluderande och hållbar tillväxt för alla Anette Forsberg, Bräcke kommun augusti 2014 december 2014 (feb 2015) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper...

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper... 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. INLEDNING... 7 2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGG... 8 2.1 Metod och material... 9 3. MOTTAGNINGSSYSTEMET I UMEÅ... 10 3.1 Mottagandet under de

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ge inte upp - Du måste kämpa!

Ge inte upp - Du måste kämpa! Ge inte upp - Du måste kämpa! Kartläggning av vidarebosatta barn och ungdomars upplevelser och behov av information om sitt nya liv i Sverige Rapport 2012:10 Ge inte upp Du måste kämpa! Kartläggning av

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer