HÅLLBARHETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING"

Transkript

1 2011 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING

2 LKAB 2011 Året som gått överblick 6 Vd-kommentar 8 Affärsidé och strategi 12 ÅRSBERÄTTELSE Tillväxt på en global marknad 14 Mineralreserver och mineraltillgångar 17 FoU positionerar LKAB 18 HÅLLBARHETSREDOVISNING En hållbar strategi mot ökad produktion 20 Prioriterade hållbarhetsfrågor 21 Intressentdialoger 21 Attraktiva samhällen 23 Samhällsomvandling 23 Långsiktig tillväxtmotor 26 Genererat och fördelat ekonomiskt värde 27 Sponsring 27 Attraktiva LKAB 28 Värderingar 28 Utbildning 29 Rekrytering, personalomsättning 29 Jämställdhet och mångfald 30 Hälsa och säkerhet 30 Olycksfall 31 Sjukfrånvaro 31 Hälsa och drogfrihet 31 Ansvarsfull järnmalmsproduktion 34 Tillväxt och tillstånd 34 Energi 36 Koldioxid, utsläpp till luft 38 Damning, luftkvalitetsmätningar 41 Vibrationer, buller, spill 42 Landskapspåverkan, efterbehandling 42 Åtalsanmälningar 42 Utsläpp till vatten, mätning av vattenkvalitet 42 Avfall och deponier 44 Nya affärsmöjligheter 44 Hantering av avfall, REACH 45 Hållbarhetsstyrning i LKAB 46 Mål och utfall 47 GRI-index 48 Revisors rapport 50 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Struktur för Bolagsstyrning 52 Bolagsstyrning i LKAB 53 Styrelse 59 Koncernledning 62 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapport 64 EKONOMI Koncernöversikt 65 Förvaltningsberättelse 68 Finansiella rapporter och noter 78 Förslag till vinstdisposition 114 Revisionsberättelse 115 APPENDIX Ordlista 116 Adresser 117 Årsstämma och finansiell information 118

3 OM LKAB PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB är en högteknologisk mineralkoncern som verkar på en global marknad och står för innovationer, forskning, utveckling och produktion i internationell toppklass. Kundlöftet Performance in Ironmaking innebär att LKAB:s produkter ger våra kunder mervärden i deras produktion. LKAB pellets 2011 Största delen, 88 procent, av LKAB:s produktion på 26,1 Mt järnmalmsprodukter bestod av järnmalmpellets med drygt 66 procents järnhalt. Väl avvägda och utprovade tillsatser i pelletstillverkningen ökar produktiviteten, minskar energibehovet, ger lägre slitage och minskar förekomsten av slagg vid ståltillverkningen. tillväxt PÅ GÅNG LKAB:s tillväxtmål är drygt 37 miljoner ton järnmalmsprodukter per år, från För det behövs mer järnmalm att förädla till högkvalitativa produkter. Därför vill LKAB öppna tre nya gruvor i Svappavaarafältet. FoU stöder LKAB:s tillväxt En mineralisering kan kallas malm när det är lönsamt att bryta fyndigheten. FoU-verksamhet inklusive processutveckling skapar malm och bidrar till LKAB:s lönsamhet och konkurrenskraft. Hög kvalitet i produktionen Under 2011 uppnådde LKAB:s leveranser ett kvalitetsvärde på 96,7 procent. Det är det bästa så kallade K-värde som uppnåtts för ett helår sedan mätningarna påbörjades år Minskade utsläpp till luft Trots att pelletsproduktionen mer än tredubblats, har LKAB lyckats halvera utsläppen av svaveldioxid, fluor och stoft de senaste 30 åren. Den kraftiga reduceringen har uppnåtts genom effektivare produktion, ny teknik och ökad kunskap. Målet är att utsläppen ska minska ytterligare. Tillsammans för miljöns skull Efter framgången med det europeiska samarbetsprojektet ULCOS medverkar LKAB nu i det japanska projektet Course 50 (CO 2 Ultimate Reduction in Steelmaking) med målet att minska koldioxidutsläppen från japanska stålverk med uppåt 30 procent. I dessa projekt har LKAB:s experimentmasugn i Luleå en central roll. Samhällsomvandling 97 procent av befolkningen i Gällivare och 96 procent i Kiruna säger sig enligt SIFO acceptera samhällsomvandlingen i Malmfälten. LKAB gjorde även i 2011-års bokslut en avsättning för samhällsomvandlingen på Mkr.

4 17% är kvinnor av de anställda inom LKAB. Under de senaste åren har andelen kvinnliga anställda inom LKAB ökat stadigt. En medveten satsning som gett resultat. Det långsiktiga målet är att andelen kvinnor ska vara 40 procent. 3 LEDORD Engagerad Nytänkande Ansvar LKAB:s värdegrund slogs fast 2011 och bildar förkortningen ENA symbolen för hur alla medarbetare tillsammans skapar framtidens samstämmiga och starka LKAB. SHANGHAI internationella handelsvägar Under 2011 har LKAB etablerat ett inköpskontor i Kina. Syftet är att kostnadseffektivisera inköpen för att stärka LKAB:s globala konkurrenskraft. LKAB Trading Co Ltd kommer successivt att kapa mellanled och köpa direkt från producenterna. Inköpsvolymen beräknas till cirka procent långsiktigt. 5,1 miljarder investerade lkab i verksamheten under 2011 Under 2000-talet har investeringarna i den egna verksamheten överstigit 30 miljarder kronor. Bland investeringarna återfinns två pelletsverk, en ombyggd hamn i Narvik samt nya lok och vagnar för att nämna några. De idag största pågående investeringarna är nya huvudnivåer i Kirunas och Malmbergets underjordsgruvor. LKAB redovisar ETT RE- SULTAT FÖRE SKATT på fjortontusen ÅtTahundra en miljoner kronor för Ett rekord åter igen! de senaste 30 åren har LKAB:s produktion ökat med mer än 300% samtidigt som utsläppen av svaveldioxid, fluor och stoft har minskat med 50% +10 miljoner ton LKAB:s TILLVÄXT ÖKAR MALMBEHOVET Planen är att tre dagbrott i Svappavaarafältet ska vara i drift senast 2015 för att möjliggöra produktion av ytterligare cirka 10 miljoner ton järnmalmsprodukter årligen. Gruvberget är redan i produktion. Under 2011 har en provbrytning av dagbrottet Mertainen gjorts och under 2012 görs ansökan om permanent brytning, likaså om en tömning av vattnet från det gamla dagbrottet Leveäniemi. Världsklass Nobelpristagare i Malmfälten Dan Schechtman, nybliven Nobelpristagare i kemi, besökte Lapplands Gymnasium för en bejublad föreläsning för cirka 250 elever. Besöket möjliggjordes genom stiftelsen LKAB Akademi som har målet att kommunerna i Malmfälten ska ha Sveriges bästa skolor.

5 68 vagnar /tågsätt s k långa tåg. 100 t LASTvikt /vagn t LASTvikt /tågsätt 2,9 Mt övriga leveranser till kund och lager 17,1 Mt SKEPPADES FRÅN hamnen i narvik med 187 fartyg. 5,7 Mt LEVERERADES FRÅN luleå med 405 fartyg. 26,1 miljoner ton LKAB:s produktion av järnmalmsprodukter 2011, varav cirka 23 Mt var pellets personer VAR REGISTRERADe i säkerhetsutbildning vid slutet av LKAB har bytt tidigare säkerhetsutbildning för entreprenörer och ersatt den med SSG:s Säkerhetskörkort Entré. Utbildningen innehåller både en allmän och en LKABspecifik del och alla entreprenörer som ska utföra arbete inom LKAB:s industriområden ska genomgå utbildningen med godkänt resultat. Miljövinster med lkab green pellets De totala koldioxidutsläppen för framställningen av råstål, cirka kg CO 2 /ton, reduceras när LKAB-pellets används som järnråvara. Framställningen av LKAB-pellets genererar sju gånger lägre koldioxidutsläpp jämfört med sintring vid stålverken och tre gånger lägre än vid pelletstillverkning baserad på hematit. Minskningen blir cirka 215 kg respektive cirka 95 kg CO 2 /ton råstål. Grete Solvang Stoltz HR direktör 1200 NYA medarbetare behöver LKAB anställa fram til år Nästan 400 anställdes under Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ). LKAB är helägt av svenska staten. Verkställande direktör: Lars-Eric Aaro Styrelseordförande: Marcus Wallenberg Organisationsnummer:

6

7

8 6 LKAB 2011 i siffror Året som gått - överblick LKAB Koncernen Mining Division inkl Marketing & Logistics Division Koncernsammandrag Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat rörelsemarginal, % 47,2 43,2 5,7 44,7 Resultat före skatt vinstmarginal, % 47,6 43,3 10,3 44,9 Skatt Årets resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Årets kassaflöde Avkastning på eget kapital, %* 30,9 31,5 2,8 32,2 Soliditet, % 70,5 70,7 71,4 69,4 Investeringar** Medeltal anställda * Efter skatt ** materiella anläggningstillgångar 2011 Resultatet före skatt på Mkr var det bästa någonsin i kronor räknat. En avsättning på Mkr gjordes för samhällsomvandling i Kiruna och Malmberget. En utdelning på Mkr föreslogs till ägaren. Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Övriga 5% Europa är koncernens största marknad. Mellanöstern/ Asien 28% Europa 67% Nyckeltal Mining Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 48,1 44,5 5,6 Operativa tillgångar Operativa skulder Investeringar * Avskrivningar* Nedskrivningar* Medeltal anställda varav moderbolaget Produktion, Mt 26,1 25,3 17,7 Leveranser, Mt 25,7 26,0 18,7 Lager, Mt 1,6 1,1 1,6 * materiella anläggningstillgångar Produktion järnmalmsprodukter (Mt) Pellets 22,9 22,1 14,7 Fines* 3,2 3,2 3,0 Summa 26,1 25,3 17,7 * inkl specialprodukter Produktion per ort (Mt) Järnmalmsprodukter Pellets Kiruna 12,8 12,2 8,1 Pellets Svappavaara 3,6 3,4 2,3 Pellets Malmberget 6,5 6,5 4,3 Specialprodukter Kiruna 1,0 0,9 0,5 Fines Malmberget 2,2 2,3 2,5 Summa 26,1 25,3 17,7 Nettoomsättning och rörelseresultat (Mkr) Avkastning på eget kapital (%) 50 Världens export av järnmalm och produktion av råstål (Mt) Nettoomsättning ( 2011) Rörelseresultat Nettoomsättningen ökade till (28 533) Mkr. Rörelseresultatet ökade med 19 procent till (12 312) Mkr. Avkastning på eget kapital (efter skatt) Mål avkastning på eget kapital (efter skatt) Avkastningsmålet är 10 procent efter skatt över en konjunkturcykel. Världens export av järnmalm (prel. 2011) Världens produktion av råstål ( 2011) (Källa: CRU, december 2011, worldsteel, januari 2012) 01 Januari 02 Februari 03 Mars 04 April 05 MAj 06 Juni Delar av huvudnivå M1250 började testas i Malmberget. Verksamhet för Public Affairs etablerades i Bryssel. Idéstudie startade om eventuell utvinning av apatit och sällsynta jordartsmetaller. Avtal tecknades om den första Gruvstadsparken i Kiruna, inkluderande nytt stadshus och flytt av flera kulturbyggnader. Markbehov i centrala Malmberget presenterades. Miljööverdomstolen sa nej till LKAB:s ansökan om brytning i Gruvberget. LKAB överklagade till HD. Oväder och kyla stoppade tåg och båtar. Skeppslastaren i Narvik stoppades i tre veckor för akut underhåll. Lars-Åke Helgesson valdes till ny ordförande i LKAB:s styrelse. Beslut togs om köp av fyra linjelok och 300 malmvagnar. Vd Lars-Eric Aaro diskuterade strategi med merparten av de anställda. Provbrytning startade i Mertainen. LKAB gav bidrag på 50 Mkr till stiftelsen HLRC vid LTU och meddelade att man bildar en LKAB Akademi. Ett informationskontor invigdes i Kiruna. Familjdedagar med cirkus anordnades och gratis besök erbjöds på Teknikens Hus i Luleå. Stipendier till gymnasieelever delades ut och innovativa förslagsställare och förbättringsgrupper prisades.

9 LKAB 2011 i siffror 7 Minerals Division Special Businesses Division 2011 I maj tecknades nya årspriser för järnmalmsprodukterna, innebärande +20 procent som genomsnitt för samtliga produkter. Logistikverksamheten flyttades i oktober från Mining till Marketing & Logistics. Rekord i produktion och leverans av pellets. Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Övriga 4% Mellanöstern/ Asien 28% 2011 Roger Johansson utsågs i januari till ny vd för Minelco AB, den svenska delen av verksamheten. Rekord i tillverkning av magnetitprodukter i Minelcos produktionsanläggning i Malmberget. Under året levererades sista lasten magnetit till gasledningsprojektet Nord Stream i Östersjön. Minelco tilldelades i augusti EU:s AEO-certifikat Godkänd ekonomisk aktör Peter Schmid utsågs i september till ny vd för Wassara AB. LKAB Mekaniska AB (tidigare KGS Mekaniska) fortsatte samarbetet med K-industrier om LKAB:s order på 300 nya malmvagnar. LKAB Berg & Betong AB (tidigare KGS) fyllde 50 år. LKAB Fastigheter AB (tidigare Fastighets AB Malmfälten) förvärvade ett bostadsområde av TOP Bostäder i Gällivare samt byggde bostäder i såväl Gällivare som Kiruna kommuner. Europa 68% Hemmamarknad för LKAB:s masugnspellets är Europa och för direktreduktionspellets Mellanöstern och Nordafrika. Leveranser Skeppat (Mt) Pellets 20,9 20,8 14,3 Fines* 4,8 5,2 4,4 Summa 25,7 26,0 18,7 * inkl specialprodukter Från Narvik, Mt 17,1 17,2 14,1 Båtar, antal Från Luleå, Mt 5,7 5,8 2,3 Båtar, antal Övriga leveranser till kund och lager; Mt 2,9 3,0 2,3 Summa, Mt 25,7 26,0 18,7 Nyckeltal Minerals Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal,% 22,9 15,4-4,4 Operativa tillgångar Operativa skulder Investeringar * Avskrivningar * Nedskrivningar* Medeltal anställda * materiella anläggningstillgångar Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Övriga 12% Mellanöstern/ Asien 35% Europa 53% Nyckeltal Special Businesses Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal,% 16,1 13,1 15,3 Operativa tillgångar Operativa skulder Investeringar* Avskrivningar* Nedskrivningar* Medeltal anställda * materiella anläggningstillgångar Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Mellanöstern/Asien 1% Övriga 4% Europa 95% Produktion och produktivitet Mt 30 Ton anställd Europa är dotterbolaget Minelcos hemmamarknad, tillväxten sker även i stor utsträckning på andra marknader. Merparten av omsättningen från övriga dotterbolag är tjänster till moderbolaget Produktion, Mt ( 2011) Produktivitet, ton/anställd 0 07 Juli 08 Augusti 09 September 10 Oktober 11 November 12 December LKAB:s sommarskola för barn år pågick. Vd Lars-Eric Aaro sommarpratade i radions P1. Rälsläggning för den nya järnvägen i Kiruna påbörjades. Konstprojektet Tomma rum pågick i Malmberget. LKAB:s energicertifikat uppgraderades till europeisk standard; EN Utbildning startade i samlad verksamhetsstyrningsprocess. Ett nytt agglomereringslaboratorium invigdes i Malmberget. Inköpskontor etablerades i Kina. LKAB:s konstförening firade 50 år. Iggesundsparken invigdes i Kiruna. Omfördelning av leveranser mellan kunder och marknader startade och pågick året ut. Marcus Wallenberg tillträdde som ny styrelseordförande. SveMins arbetsmiljöpris tilldelades Nils Thuuri. Länsstyrelsen avvisade LKAB:s ansökan om tömning av vattnet från Leveäniemigruvan. Tage Lundin utsågs till årets svenska inköpschef. Sista båten med fines avgick till kunden Ruukki, som från januari 2012 övergår till 100 procent pellets. LKAB köpte fiktiva koldioxidkrediter från Sveaskog. Nobelpristagaren Dan Schechtman gästade LKAB Akademi. Nya järnvägen i Kiruna provkördes. Planering startade för informationskontor i Svappavaara.

10 8 Vd-kommentar Ett större och starkare LKAB Rekordresultat med framtidstro och tillväxt. Så kan man sammanfatta året Samtidigt saknas inte utmaningar för framtiden. I takt med den globala utvecklingen, när välstånd och ekonomisk utveckling når allt fler människor på jorden, ökar efterfrågan på råvaror. Inte minst på stål och därmed också på järnmalm. Nu står ett fönster öppet på vid gavel, det är nu vi har chansen att bygga ett större och starkare företag. Målet är LKAB37, en ökning av leveranskapaciteten med drygt 35 procent till 37 Mt järnmalmsprodukter årligen från Årets resultat före skatt blev 14,8 miljarder kronor, en resultatförbättring med 19 procent jämfört året innan. Historiskt höga järnmalmspriser och stark efterfrågan på LKAB:s produkter driver den mycket positiva resultatutvecklingen. Finansiell oro och skuldkris medförde att efterfrågan på järnmalm sjönk i Europa under årets två sista kvartal. Flera järnmalmsleverantörer tappade volymer. LKAB lyckades dock snabbt och flexibelt omfördela produkter mellan kunder och marknader. Leveranserna blev 25,7 miljoner ton (Mt) och nådde nästan upp till fjolårets rekordresultat på 26 Mt. Produktionen ökade med över tre procent, från 25,3 till 26,1 Mt. Speciellt glädjande var att vi slog pelletsrekord i både leveranser och produktion. Nischleverantör på en växande marknad LKAB är totalt sett en liten järnmalmsleverantör, även om vi producerar cirka 90 procent av järnmalmen inom EU. Vår globala nisch är förädling till klimatsmarta järnmalmspellets med hög kvalitet kombinerad med kunskap och erfarenhet. Som världens näst största pelletsleverantör är vårt mål att alltid leverera produkter i världsklass, inget annat duger. Tack vare innovationer och forskning i framkant samt långsiktiga och nära kundrelationer har LKAB kontinuerligt lyckats utveckla sina processer och produkter. Marknadsstrategin är att ge mer kundnytta än konkurrenterna, att leverera det vi kallar för Performance in Ironmaking eller effektivitet i järnframställning hos våra kunder. Marknaden för järnmalm har vuxit med nästan 250 procent de senaste 10 åren och den globala marknaden har blivit allt mer volatil, det vill säga snabbrörlig. Under samma tid har LKAB ökat leveranskapaciteten med 30 procent, men det räcker inte. Kunderna växer och vi behöver växa med dem. Nu står ett fönster öppet på vid gavel, det är nu vi har chansen att bygga ett större och starkare företag. Målet är LKAB37, en ökning av leveranskapaciteten med drygt 35 procent till 37 Mt järnmalmsprodukter årligen från För LKAB är det affärskritiskt att vara en betydande leverantör hos varje kund. Min största oro är att LKAB inte får en nödvändig snabb tillståndsprocesstid för att växa i takt med kundernas efterfrågan och att förbli en prioriterad leverantör hos dem. Om LKAB:s produkter har för liten andel i en stålprocess, då kan respektive kund inte längre uppleva det mervärde som vi levererar i våra produkter. LKAB blir då en leverantör som alla andra och vi riskerar en marginalisering på marknaden. LKAB behöver en betydande plats i kundernas masugnar och DR-verk för att vi ska kunna genomföra differentieringsstrategin. Utan tillväxt är risken stor att LKAB tappar marknadsandelar och att konkurrenter tar vår plats. Attraktiva LKAB behöver attraktiva samhällen Tillväxt skapar också utmaningar. Framtidstron är stark. I Kiruna och Gällivare kommuner pågår LKABinvesteringar för över 25 miljarder kronor och arbetslösheten är mycket låg. LKAB är i högsta grad ett kunskapsföretag och behöver i stark konkurrens från andra gruvföretag och branscher attrahera både befintliga och nya medarbetare. Vi räknar med att behöva rekrytera cirka personer fram till 2015, under förutsättning att vi i tid erhåller nödvändiga miljötillstånd och kan förverkliga tillväxtresan. Attraktiva samhällen, där våra medarbetare och deras familjer trivs och utvecklas, är nödvändiga för

11 Lars-Eric Aaro vd och koncernchef

12 10 Vd-kommentar LKAB är ett starkt varumärke som har byggts av generationer av engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare i över 120 år. Vad gäller nytänkande så körde LKAB redan på 1960-talet förarlösa tåg under jord och det var långt innan vi förstod att det hette IT. oss som attraktiv arbetsgivare. För att stärka skolorna i Malmfälten har vi under 2011 exempelvis bildat en LKAB Akademi. LKAB tar självklart också ansvar för den samhällsomvandling som orsakas av vår verksamhet och har, precis som under 2010, gjort en avsättning i bokslutet för samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget. Denna gång med miljoner kronor. LKAB är med och driver på utvecklingen i Norrbotten tillsammans med kommunerna och andra samarbetspartners. I takt med att LKAB avvecklar egna bostäder som påverkas av gruvornas utbredning, har vi startat arbetet med att bygga nya. Det finns en stor marknad för byggentreprenörer och konsulter/arkitekter som ska bygga de nya städerna. Det gemensamma målet är att bygga bostäder som sticker ut och som gör städerna lockande för dagens och framtidens invånare. LKAB:s egna bostäder ska till exempel kännetecknas av nytänkande, design och energismarta tekniska lösningar och materialval. LKAB har valt att lägga och finansiera en stor del av den tillämpade forskningen vid en speciell centrumbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU), stiftelsen Hjalmar Lundbohm Research Centre. Idag arbetar cirka 25 forskare inom stiftelsen och under 2011 utsågs fyra nya professorer i vetenskapsområden som är av strategisk vikt för både LKAB och LTU. LKAB har under året bidragit med ytterligare 50 miljoner kronor till stiftelsen. LKAB är ett starkt varumärke som har byggts av generationer av engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare i över 120 år. Vad gäller nytänkande så körde LKAB redan på 1960-talet förarlösa tåg under jord och det var långt innan vi förstod att det hette IT. Under 2011 har vi slagit fast våra värderingar och gjort en modernisering av företagets profil. I allt mer volatila marknader, förändringar i samhällsstruktur och förändrade attityder, behöver vi säkerställa omgivningens syn på företaget. LKAB är ett hightechföretag som skapar mervärden för kunder och samhället i stort. Det vill vi att alla våra intressenter ska veta om, exempelvis genom att vi arbetar med aktiva marknads- och kommunikationsaktiviteter. Värderingarna ska också vara tydliga i resultaten som företaget levererar. Olyckorna med frånvaro har minskat med cirka 40 procent jämfört med året innan, ett tecken på ansvarstagande. LKAB:s arbetssätt är och förblir Säkerheten först med det långsiktiga målet noll olyckor. Sjukfrånvaron ligger på fortsatt mycket låga nivåer och arbetet med jämställdhet och mångfald tar aldrig paus. Ett synligt resultat är att andelen kvinnor stadigt växer. Långsiktigt miljöarbete LKAB:s högkvalitativa och klimatsmarta järnmalmsprodukter, främst pellets, effektiviserar kundernas processer samtidigt som de minskar de globala utsläppen av växthusgasen koldioxid. LKAB:s pellets tillverkas av magnetit, ett mineral som i tillverkningsprocessen omvandlas till hematit. Oxidationen avger 60 procent av den värmeenergi som behövs i tillverkningsprocessen. Därför behöver LKAB tillsätta väsentligt mindre mängder av fossila bränslen, som kol och olja i produktionen jämfört med konkurrerande mineraler och processer. I syfte att minska utsläppen av växthusgaser finns sedan 2005 ett handelssystem med utsläppsrätter för koldioxid inom EU. Inför den tredje handelsperioden 2013 till 2020 förväntas LKAB få en tilldelning som täcker en stor del av behovet av utsläppsrätter. Detta är i linje med systemets intentioner att belöna koldioxideffektiva producenter som befinner sig i en global konkurrensutsatt position. Definitivt beslut om tilldelningen tas av EU-kommissionen under LKAB är den enda pelletsleverantören i världen som har kostnader för utsläppsrätter och därför är vår inställning att ett handelssystem ska vara världsomspännande för att kunna reducera de globala utsläppen och samtidigt öka konkurrenskraften hos företag som väljer att arbeta aktivt med energi- och koldioxidreducerande teknik. Vi arbetar i nära samarbete med järn- och stålindustrin i Europa med att på sikt minska koldioxidutsläppen med 50 procent, det så kallade ULCOSprojektet. Efter framgången med detta projekt deltar LKAB nu också med vår unika experimentmasugn i det japanska projektet Course 50 som har målet att minska koldioxidutsläppen i de japanska stålverken med uppåt 30 procent. LKAB söker även nya lösningar, som att tillsammans med Sveaskog intressera omvärlden för ett handelssystem med koldioxidkrediter knutna till koldioxidbindning i snabbt växande skog. Tillgången till energi till konkurrenskraftiga priser är mycket viktig för LKAB, som är en av landets enskilt största elkonsumenter. Vi arbetar aktivt med att minska energibehovet och med att ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Resultaten från dessa ansträngningar räcker dock inte till för det stora behovet. Därför är LKAB också delägare i basindustrins gemensamma vindkraftsbolag VindIn AB. Genom bolaget väntas LKAB få tillgång till förnybar elkraft som motsvarar upp emot fem procent av det totala elbehovet under Framtida utsikter Branschanalytiker tror på en fortsatt god efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter. Industrialisering, välståndsbyggande och urbanisering, främst i Asien, ger ett ökat behov av järnmalm i världen. Under första kvartalet 2012 har det visat sig att efterfrågan på LKAB:s pelletsprodukter är fortsatt hög och i synnerhet på direktreduktionspellets. LKAB har investerat mer än 30 miljarder kronor i verksamheten under 2000-talet och fortsätter att investera cirka fem miljarder kronor per år de närmaste åren. För att kunna växa behöver LKAB tillgång till mer järnmalm att förädla. Därför är det viktigt att företaget kan investera i ny gruvkapacitet, att vi får nödvändiga tillstånd i tid för de nya gruvorna Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi i Norrbotten. Lika viktigt är att logistiken mellan produktionsorterna och hamnarna klarar att transportera de växande volymerna. Trafikverket kommer att förlänga

13 Vd-kommentar 11 fyra mötesplatser på Malmbanan. Arbetet skall vara klart 2015 och då har LKAB också totalt 17 moderna tågsätt i ständigt omlopp mellan produktionsorterna i Malmfälten och de egna hamnarna i Luleå och Narvik. Med flera års starka resultat i ryggen fortsätter arbetet att med engagemang, nytänkande och ansvar bygga ett större och starkare LKAB, till gagn för tillväxten i Norrbotten, Sverige och Europa. Luleå, mars 2012 Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef

14 12 Årsberättelse 2011 Affärsidé och strategi LKAB:s affärsidé: att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera produkter och tjänster för järn tillverkning som skapar mervärden för kunderna. Andra närbe släktade produkter och tjänster, som bygger på LKAB:s kunnande och som stöder huvudaffären, kan ingå i verksamheten. LKAB är Europas största järnmalmsproducent. Men ur ett globalt perspektiv är LKAB en mindre aktör. En stor del av LKAB:s konkurrenskraft ligger därför i att vara en framstående och viktig leverantör till stålindustrier med höga produkt- och kvalitetskrav. Utifrån det perspektivet har LKAB på bara några decennier förflyttat sin marknadsposition från att vara en utpräglad råvaruproducent till att bli en av världens ledande utvecklare av förädlade järnmalmsprodukter. Hos LKAB finner man en hög och jämn produktkvalitet och ett stort kundfokus. Genom tillverkning av världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets, har LKAB en unik position i en värld där såväl kunder som kundens kunder lägger allt större vikt vid minskad miljöpåverkan. LKAB:s vision är att av kunderna uppfattas som den leverantör som ger störst mervärde och därmed vara ledande inom sina utvalda marknadssegment. Varumärkeslöftet Performance in Ironmaking sammanfattar bolagets höga ambition och innebär att LKAB ska erbjuda produkter som förbättrar kundernas produktionsresultat och lönsamhet i effektivare processer. LKAB:s affärsstrategi är att utveckla, tillverka och sälja järnmalmsprodukter med egenskaper som överträffar konkurrenternas. Ett viktigt affärsstrategiskt mål är också att vara en betydande leverantör åt respektive kund. För att behålla och stärka sin branschposition och inte bli marginaliserad, måste LKAB kunna garantera tillgången på järnmalmsprodukter i takt med att kunderna växer. Att kraftigt öka produktionen de närmaste åren är därför LKAB:s koncernövergripande mål. LKAB har identifierat sex strategiska utvecklingsområden som är avgörande för att bolaget ska kunna följa affärsstrategin och nå målet om en årsproduktion på drygt 37 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter år 2015.

15 Årsberättelse tillväxt LKAB ska växa organiskt eller genom förvärv för att säkerställa järnmalmsråvaran. Inom tillväxt ryms också uppgraderingar och effektiviseringar i befintlig logistik- och produktionsstruktur samt utveckling av nya affärer och mervärden genom koncernens egna fyndigheter och kompetens. Effektmål: LKAB ska minst växa i takt med kunderna och därmed fortsätta vara en betydande leverantör. Ökad flexibilitet Allt större skiftningar i den globala ekonomin gör det nödvändigt att bättre kunna hantera variationer i efterfrågan på olika produkter och olika marknader. En högre produktions- och produktflexibilitet, permanent närvaro på tillväxtmarknader som exempelvis Kina, samt försäljning till kunder utanför stålmarknaden ska minska effekterna av svängningar på marknaden. Effektmål: LKAB ska genom diversifiering kunna erbjuda den bredd av produkter som efterfrågas, samt stärka marknadspositionen vid konjunktursvackor. Performance in ironmaking LKAB är globalt ledande inom pelletisering. Tack vare en uthållig FoU-satsning har LKAB en grundläggande förståelse för produkternas funktion i kundernas reduktionsprocesser och en egen tillverkning i världsklass. Med den världsunika experimentmasugnen och det nyligen invigda Agglomereringslaboratoriet som bas håller LKAB successivt på att bygga upp ett komplett forskningscenter runt stål- och pelletstillverkning. Effektmål: Att leverera marknadens bästa mervärde genom att utveckla och leverera produkter som ökar kundens affärsnytta och konkurrenskraft. Säker och resurssnål produktion Hållbarhet i den industriella värdekedjan, från malm till färdiga produkter i kundernas processer, är affärskritiskt för LKAB. Säkerhet och tillgänglighet i gruvorna påverkar uppsatta tillväxtmål. Ökade energikostnader slår direkt mot lönsamheten. Handeln med utsläppsrätter för koldioxid påverkar både den egna pelletsproduktionen och valet av förnybara energikällor. Effektiviseringar och kostnadskontroll innebär ett mindre resursutnyttjande och förbättrar lönsamheten. Effektmål: Konkurrenskraften stärks genom ständiga och hållbara förbättringar som ger ökad effektivitet i verksamheterna. Samhällsomvandling LKAB:s malmbrytning i Kiruna och Malmberget innebär att allt mer mark måste tas i anspråk för gruvdriften. För att inte LKAB:s produktion ska påverkas, är det nödvändigt att samhällsomvandlingarna sker med god framförhållning och i gemensam sak med kommunerna samt i samförstånd med samhällsmedborgarna. LKAB deltar aktivt i arbetet med att bygga de nya attraktiva samhällena, exempelvis vad gäller infrastruktur, bostäder och utbud. Effektmål: Att hantera samhällsomvandlingen så att produktionsstörningar undviks, samt agera på ett sådant sätt att människorna känner förtroende för LKAB. Attraktiva LKAB Som det teknologiskt ledande järnmalmsföretaget i världen är kompetensförsörjning en avgörande fråga för LKAB:s utveckling. Tillväxtmålen innebär att nyanställningar måste göras LKAB bygger sin attraktionskraft som arbetsgivare inåt i företaget genom ett aktivt arbete med säkerhet och hälsa, jämställdhet och mångfald samt prestations-, kompetensoch karriärutveckling. Bolaget arbetar också varumärkesbyggande utåt, lokalt, nationellt och internationellt, mot olika samhällsinstanser, myndigheter och organisationer samt potentiella medarbetare. Effektmål: Att stärka LKAB:s varumärke så att rätt kompetens kan rekryteras, samt öka intresset och förståelsen för LKAB bland externa intressenter vilkas beslut påverkar bolaget och affärsverksamheten. Performance in Ironmaking Flexibilitet Säker- och resurssnål produktion Tillväxt Samhällsomvandling Attraktiva LKAB Engagemang - Nytänkande - Ansvar LKAB:s värderingar ENA:r koncernen och bildar en stadig grund för det större och starkare LKAB som byggs med sex strategiområden i fokus.

16 14 Årsberättelse 2011 Tillväxt på en global marknad 2011 blev ännu ett starkt år för LKAB. Det slogs rekord i produktionen och leveranserna av järnmalmsprodukter nådde nästan upp till fjolårets rekordnivå. LKAB klarade sig bra i den globala konkurrensen. Detta trots att året slutade i finansiell oro med försämrad betalningsförmåga hos flera EU-länder. LKAB levererade 25,7 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter, vilket i stort sett var det förväntade utfallet. Målet för 2011 var initialt leverans på 27 miljoner ton. På grund av störningar i produktionsanläggningar, logistiksystem samt rågodsbrist på grund av låga järnhalter i Malmbergsgruvan, reviderades prognosen under andra halvåret till cirka 26 miljoner ton. Flexibilitet upprätthöll leveranser Under årets sex första månader visade järnmalmsmarknaden inga tecken på avmattning. Men som en följd av obalanserna i världsekonomin drog stålverken i Norden ner sin produktion till runt 75 procent av det normala under tredje kvartalet. Bortfallet på cirka ton kunde LKAB dock i linje med flexibilitetsstrategin styra över till andra kunder och starkare marknader. Även stålverken ute i Europa minskade sin produktion, vilket till största delen inte påverkade LKAB utan drabbade konkurrerande järnmalmsproducenter. Ett kvitto på att LKAB:s intention att vara lyhörd, kvalitetsmedveten och en betydande leverantör hos varje kund minskar effekterna och stärker bolagets position under osäkra marknadsförhållanden. Skuldkrisen, efterdyningarna av jordbävningen i Japan och framförallt kreditåtstramningar i Kina, fick också spotpriset på den asiatiska marknaden att sjunka med 30 procent i oktober. Marknadsaktörer med rörlig prissättning pressades hårt och tvingades tillbaka till förhandlingsbordet. LKAB, som även under 2011 i samförstånd med kunderna hade tecknat årsavtal, påverkades dock inte i någon större utsträckning. Däremot innebär LKAB:s flexibilitetsstrategi med ökade volymer till nya marknader, exempelvis Kina, att årsprismodellen i vissa fall kan ersättas med någon form av rörliga prisavtal. Fortsatt goda marknadsutsikter Svängningarna i världsekonomin till trots är det underliggande stålbehovet i världen fortsatt högt. De senaste tio åren har den globala järnmalmsmarknaden vuxit med nästan 250 procent och under 2011 ökade den totala försäljningen av järnmalm i världen (seaborne trade) med 4,1 procent jämfört med Kina är alltjämt världens största stålproducent och järnmalmsimportör och ökade sin stålproduktion med 8,9 procent 2011 jämfört med året innan. Importen av järnmalm ökade med 10,9 procent, en ökning med 67,1 miljoner ton under samma period. LKAB:s leveranser till Kina ökade under 2011, från fem till nära sex procent. LKAB:s hemmamarknad i Norden och Europa, som står för cirka 70 procent av LKAB:s totala försäljning, är på grund av fortsatt skuldkris däremot fortsatt osäker. Dock indikerar signaler från den europeiska stålindustrin att botten kan vara nådd. Stålproduktionen i Mellanöstern och Nordafrika, MENA, var under 2011 stabil med undantag av Egypten och Libyen. Första kvartalets leveranser under 2012 har också bekräftats av kunderna i normal omfattning och efterfrågan på LKAB:s pellets är hög, i synnerhet gällande DR-pellets till MENA-länderna. Marknadsutsikterna för 2012 bedöms därför som goda trots flera osäkerhetsfaktorer. Då världsmarknadspriset på järnmalmsprodukter gick ned under fjärde kvartalet 2011, justerades LKAB:s priser ned för första kvartalet Prisnivån för andra till fjärde kvartalet är för närvarande svårbedömd, men prisnivåerna kommer sannolikt fortsatt att ligga på historiskt höga nivåer. Naturliga mineraler LKAB levererar via dotterbolaget Minelco industrimineraler till många olika branscher och applikationer. Året 2011 präglades i stort av god efterfrågan på bolagets prioriterade mineraler; magnetit, glimmer och huntit. Minelcos produktportfölj innehåller enbart naturliga mineraler, vilket pekar på möjliga framtida konkurrensfördelar jämfört med syntetiska material eftersom miljölagstiftningarna skärps i allt fler länder. Även på marknaden för industrimineraler märk-

17 Årsberättelse tes en osäkerhet under årets sista kvartal. Osäkerheten medförde en nedgång i leveranserna till polymerindustrin som köper samtliga prioriterade mineraler. Bygg- och anläggningsindustrin samt marknaden för förnybar energi, där magnetit är en huvudprodukt men även andra mineraler som till exempel glimmer, baryt och hematit handlas, visade inga tecken på avmattning. Efterfrågan på Minelcos huvudprodukter i Asien, zirkon och titanium-mineraler, var hög under de första nio månaderna, men bromsades in under slutet av året. Trots osäkerheten om konjunkturen och nedgången på vissa marknader blev försäljningsvolymen för helåret bättre än planerat. Magnetitverksamheten fortsatte att gå bra och Minelcos anläggning i Malmberget slog nytt produktionsrekord under Efterfrågan från vattenreningsindustrin var hög och översteg leveranskapaciteten. I Nordamerika ser efterfrågan på magnetitprodukter från vattenreningsindustrin fortsatt bra ut och det finns avsättning för all magnetit som kan produceras från Malmfälten. I Europa växer marknaden för förnybar energi, vilket skapar möjligheter till nya affärer. Efterfrågan på mineraler med flamskyddande egenskaper som Minelcos huntit ser bra ut inför Minelcos delägda gruva i Turkiet innehåller världens största kända fyndighet av huntit. Produktionsanläggningarna i Turkiet och England är nära kapacitetstaket och projektering för ökad kapacitet pågår. Försäljningen 2011 var den högsta hittills. Marknaden för eldfasta mineraler är stabil, i synnerhet de återvunna mineralerna i takt med att återvunna mineraler ökar i efterfrågan tack vare såväl ekonomiska som ekologiska hänsyn. Huvudmarknaden är England men planer finns på att utveckla affären i första hand i övriga Europa där marknaden för eldfasta material har en långt större potential i och med populationen av stålverk. Företaget ser även en möjlighet att återvinna LKAB:s egna eldfasta avfall. Stor potential finns även på Nordamerikamarknaden. Bästa resultatet någonsin Trots prisfall och svagare marknad under sista kvartalet gjorde LKAB ett rörelseresultat för helåret 2011 på miljoner kronor, det bästa resultatet för koncernen någonsin. Ett resultat som kan tillskrivas bibehållna leveransvolymer och en över året genomsnittligt hög prisnivå, plus 20 procent jämfört med 2010, för samtliga i järnmalmsprodukter i medeltal. Det som påverkade LKAB:s affär mest under 2011 var inte marknadsfaktorer, utan bristande tillgång på järnmalmsråvara, en del störningar i förädlingsverk och malmtransporter samt ett oförutsett underhållsstopp på skeppslastaren och sent ankommande båtar till utlastningshamnen i Narvik. Det senare innebar bland annat att delar av decembers järnmalmsleveranser lämnade Narvik först i januari Rekordår för produktion och PELLETS LKAB:s leveranser av järnmalmsprodukter blev 25,7 miljoner ton under Andelen pellets ökade till rekordnivån 20,9 Mt. Det motsvarar cirka 81 procent av den totala leveransvolymen. Totalt producerade LKAB 26,1 Mt järnmalmsprodukter under året. Så stora volymer har inte tillverkats sedan förädlingsgraden successivt började höjas från styckemalmer och fines, till allt mer pellets. Detta skedde i början på 1980-talet då olivinpelletsen introducerades. Volymen producerad pellets upp nådde 22,9 Mt, även det ett rekord som motsvarar cirka 88 procent av produktionen. Gruvindustrin viktig för Sverige Gruvnäringen är en prioriterad fråga för både Norrbottens och Sveriges tillväxt. Svenska staten som dels är ägare till LKAB, dels till infrastrukturen, kan skapa rätt förutsättningar för att tillväxten ytterligare stärks. - Planer för infrastrukturen är långsiktiga. Samtidigt måste vi säkerställa att vi är flexibla, så att investeringar sker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt för att göra största möjliga nytta för alla aktörer. En ökande andel transporter på Malmbanan ställer höga krav på att infrastrukturen är väl utbyggd och fungerar. En av de potentiella flaskhalsarna vid ett ökat transportflöde är Ofotbanen, sträckningen Riksgränsen - Narvik, där bland annat kapacitet för lastvikt och antalet mötesplatser inte svarar upp mot behovet. - Vi vill gärna se Malmbanan som ett logistikflöde, från Luleå till Narvik. Därför har jag en dialog med min norska kollega om Ofotbanen och hur den delen ska kunna anpassas efter behovet. En väl fungerande dialog ökar alltid möjligheten till bra lösningar för alla parter. - Jag blir så glad när jag träffar företrädare för LKAB; man söker hela tiden möjligheter istället för problem. LKAB är en bra samhällsaktör som lyckas skapa både stolthet och framtidstro hos människor. Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister Europas största järnmalmsprojekt Efterfrågan på LKAB:s produkter är fortsatt hög. Den positiva utmaningen under 2012 är att producera och leverera de volymer som kunderna önskar. Största hotet mot LKAB:s tillväxtmål på 37 Mt är därför i dagsläget tillgången på järnråvara och flaskhalsar i järnvägstransporten till utlastningshamnarna. Tillskottet på järnmalm är planerat att till största delen tas från Europas just nu största järnmalmsprojekt, tre nya dagbrott i Svappavaarafältet; Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi. Produktion sker sedan sommaren 2010 i Gruvberget, provbrytning har skett under året i Mertainen. Tillstånd och logistik bromsar Tillståndsansökningar om permanent brytning i Mertainen samt tömning av den gamla dagbrottsgruvan Leveäniemi på vatten lämnades in i början av Råvarubrist kan allvarligt hota LKAB:s tillväxtplaner och möjlighet att följa marknadens och kundernas utveckling. Tillsammans med branschorganisationen SveMin driver LKAB frågan om hur gruvnäringen som helhet kan bistå berörda myndigheter att förenkla hantering och förkorta handläggningstider av tillståndsärenden.

18 16 Årsberättelse 2011 Malmbanan ryggraden i ökad malmproduktion En förutsättning för LKAB:s affärsverksamhet är de effektiva transporterna längs svenska Malmbanan och norska Ofotbanen från gruvorna i Malmfälten till utlastningshamnarna i Luleå och Narvik. Varje dag går 15 malmtåg till Narvik eller Luleå, vilket motsvarar cirka lastbilslaster om dagen. Det innebär en transportvolym på mer än en lastbil i minuten, dygnet runt, varje dag året om. Sedan 2010 sker alla malmtransporter från LKAB med nya lok och vagnar. De nya IORE-loken klarar att dra 68 vagnar jämfört med tidigare 52 och lastkapaciteten per malmvagn har ökat från 80 till 100 ton. Sammantaget har det gett LKAB en teoretisk ökning av transportkapaciteten med 60 procent. Idag äger LKAB 13 tågsätt vilket ger en maximal transportkapacitet på 33 miljoner ton produkter per år. För att järnvägen ska klara de nya, tyngre tågsätten med 30 tons axellast har Trafikverket sedan mitten av 90-talet utfört ett omfattande förstärkningsarbete. I september 2011 stod det också klart att Trafikverket under 2012 och 2013 förlänger fyra mötesplatser mellan Gällivare och Luleå, samt Kiruna och Riksgränsen. Ett beslut som välkomnas av LKAB och innebär en efterlängtad kapacitetshöjning längs Malmbanan. Ett problem för malmtransporterna är dock att Malmbanans förlängning i Norge, Ofotbanen, inte har rustats upp i samma takt. Trots att kapaciteten finns för att öka malmtågens lastvikt längs Malmbanan finns inte den möjligheten på Ofotbanen. Det innebär att LKAB inte kan nyttja tågsättens kapacitet fullt ut för att klara säkerhetsmarginalerna på norsk sida. Antalet mötesplatser är också för få för att fler tågsätt per dygn ska kunna passera. Det har skapat en logistisk falskhals som oroar LKAB och kan påverka bolagets tillväxtplaner. LKAB för dock diskussioner med norska Jernbaneverket om lösningar på kapacitetsbehovet. Samtidigt finns frågeställningar gällande kapaciteten på både svensk och norsk sida om fler operatörer i framtiden kommer att trafikera Malmbanan och Ofotbanen. LKAB:s tillväxtstrategi förutsätter en transportkapacitet på Malmbanan på minst 40 miljoner ton järnmalmsprodukter år Det innebär behov av ännu fler och längre mötesplatser på järnvägssträckningen mellan gruvorterna och hamnarna i Luleå och Narvik.

19 Årsberättelse LKAB Övriga Världshandeln med järnmalm Största exportländerna Australien Brasilien Indien Sydafrika Kanada Sverige Största importländerna /regionerna Kina Japan EU Sydkorea Mellanöstern Källa: CRU, december 2011 Mineralreserver och mineraltillgångar LKAB redovisar mineralreserver och mineraltillgångar enligt rekommenderade regler antagna av SveMin (FRB-standarden). De baseras på The International Template for the public reporting of exploration results, mineral resources and mineral reserves, July 2006, framtagen av Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO). Håkan Selldén, är LKAB-specialist på malmbasutveckling och kvalificerad person ackrediterad av SveMin. Han har mer än 30 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin och har sammanställt LKAB:s redovisning i tabellerna till höger. LKAB, nischspelare på en global, växande marknad Världens tre största järnmalmsleverantörer är Vale, Rio Tinto och BHP Billiton. Tillsammans stod de för cirka 38 procent av den beräknade järnmalmsproduktionen i världen under 2011 (1 825 Mt). LKAB tillverkade samma år 26 Mt järnmalmsprodukter, vilket motsvarar cirka 1,4 procent av världsproduktionen. Järnmalmsexporten (seaborne trade) i världen var cirka Mt under 2011, Vale, Rio Tinto och BHP Billiton stod tillsammans för cirka 60 procent. Större delen av LKAB:s leveranser, 21 Mt av 26 Mt 2011, gick på export. Det motsvarar en marknadsandel på cirka två procent. LKAB, en av världens ledande pelletsproducenter Den globala pelletskapaciteten 2011 var 518 Mt och produktionen cirka 430 Mt. Med nuvarande pelletskapacitet på cirka 26 Mt är LKAB en av världens ledande pelletsproducenter. Vale i Brasilien är världens största pelletsproducent, med en kapacitet på cirka 48 Mt. Andra stora pelletsproducenter är Cliffs (USA), Metalloinvest (Ryssland-CIS) och Samarco (Brasilien). Av den sjöburna pelletshandeln på cirka 120 Mt stod LKAB för cirka 14 procent. Mineralreserver per 31 december 2011 (ingående sovringsverk) Kvantitet, Mt Procent Fe Kiruna Bevisad ,7 48,7 Sannolik ,1 46,2 Malmberget Bevisad ,4 42,5 Sannolik ,2 - Gruvberget Bevisad ,2 53,2 Sannolik Mineraltillgångar utöver mineralreserver per 31 december 2011 (ingående sovringsverk) Kvantitet, Mt Procent Fe Kiruna Känd ,9 49,0 Indikerad ,7 45,2 Antagen ,2 46,5 Leveäniemi Känd ,1 47,1 Indikerad ,0 47,0 Antagen Mertainen Känd Indikerad Antagen ,9 - Malmberget Känd ,8 43,4 Indikerad ,8 - Antagen 30-42,7 - Mineralreserver omfattar mineral inom beviljade bearbetningskoncessioner. Mineralreserven i Kiruna omfattar mineral ovan 1365 m avv. Mineralreserven i Malmberget omfattar mineral ovan 1250 m avv för Östra fältet. För Västra fältet omfattas mineral ovan 600 m avv. Mineralreserver för Gruvberget omfattar magnetitmineral ovan 220 m avv. Proportionen av brutet tonnage gråberg/malm inom dagbrott är 1,7. Vid beräkningar av reserverna har priserna gällande år använts. Mineraltillgångarna i Kiruna redovisas ned till 1500 m avv. och i Malmberget redovisas för Östra fältet ned till 1250 m avv och mellan 600 och 800 m avv. för Västra fältet. På djupare nivåer på respektive ort saknas information för uppskattning av halter och mängder. Mineraltillgångarna för Gruvberget redovisas inte i denna rapport.

20 18 Årsberättelse 2011 Utvecklingsarbete i LKAB:s industriella värdekedja Prospektering Råmaterial Gruvbrytning Anrikning Pelletisering Produkter Logistik Järnframställning hos kund Malm från befintliga och nya fyndigheter Befintliga och förbättrade produkter Fyndighetsutveckling Processutveckling Produktutveckling Applikationsutveckling Fyra integrerade arbetsprocesser LKAB:s industriella värdekedja, från malm till färdiga produkter i kundernas processer, är lång och komplex. Forsknings- och utvecklingsarbetet kräver ett tvärfunktionellt arbetssätt och en förbättrad processintegration för att LKAB ska nå tillväxtmålet om 37 miljoner ton. De största stålproducerande länderna 2011 Mt Kina 683,26 Japan 107,6 USA 86,25 Indien 72,2 Ryssland 68,74 Sydkorea 68,47 Tyskland 44,29 Ukraina 35,33 Brasilien 35, Sverige 4,87 Källa: worldsteel TVÅ VÄGAR TILL STÅL MED LKAB:S FRAMTIDSPRODUKTER FoU positionerar LKAB LKAB:s koncernövergripande strategi är att vara en betydande leverantör i kundernas produktmix för att undvika att bli marginaliserad. För att kunna växa med kunderna krävs ökad produktion, men också produkter som följer såväl kundernas krav och utveckling mot effektivare processer. LKAB är idag världsledande inom utvecklingen av högteknologiska pelletsprodukter av järnmalm. Förmågan att hela tiden ligga steget före konkurrenterna är avgörande för LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft. LKAB:s forskning och utveckling kännetecknas av långsiktighet och en hög intensitet. Innovationer som olivinpellets och kunskap om storskalig underjordsbrytning är historiskt viktiga milstolpar inom FoU som har lagt grunden till LKAB:s marknadsposition idag. LKAB kan som enda järnmalmsproducent erbjuda testverksamhet i en experimentmasugn, en unik möjlighet för LKAB:s kunder att i samverkansprojekt med LKAB utveckla nya produkter, trimma masugnsprocesser och utveckla ny teknik för bättre lönsamhet. Ett framgångskoncept som bland annat bidrar till att säkra leveransvolymer under sämre marknadsförhållanden. Den dominerande metoden i världen för att framställa råjärn är i masugn. I masugnsprocessen hettas järnbärarna (pellets, sinter eller styckemalm) upp och syret tas bort, reduceras, med torrdestillerat kol (koks). Över 90 procent av allt stål i världen produceras i masugnar. En av svagheterna i masugnsprocessen är miljöpåverkan, då reduktionsprocessen skapar stor mängd koldioxid. En annan svaghet är ett stort energibehov som oftast kommer från fossila bränslen. Av de andra järnframställningsmetoderna är de naturgasbaserade direktreduktionsprocesserna dominerande. I DR-processen sker reduktionen av syret med naturgas i stället för koks och vid lägre temperatur. Järnbärarna bildar då en porös järnmassa, så kallad järnsvamp, som sedan vidareförädlas till olika stålkvaliteter. DR-processerna har mindre klimatpåverkan då de genererar mindre koldioxid per producerat ton stål jämfört med masugnsstål. LKAB forskar runt nya generationer av DR-pellets där utsläppen av koldioxid kan minskas radikalt, uppåt 80 procent och även mer. För effektiva DR-processer krävs järnmalmsråvara av mycket hög kvalitet. LKAB:s DR-pellets har mycket hög järnhalt och innehåller tillsatser som ökar produktiviteten, minskar energibehovet, minskar slitage samt slaggprodukter och ger stålindustrin marknadens bästa value-in-use. Andelen DR-pellets i LKAB:s produktion är cirka 30 procent, och efterfrågan inom stålindustrin ökar stadigt. DR-pellets är därför en allt viktigare produkt för LKAB. Affärsstrategiskt viktigt För att stärka det teknologiska försprånget har LKAB inrättat ett forskningslaboratorium för pelletisering i Malmberget. Agglomereringslaboratoriet innebär en unik möjlighet för LKAB att utveckla nya pelletstyper genom tvärvetenskaplig forskning inom bland annat mineralteknik, kemi, metallurgi och styr- och reglerteknik. På några års sikt kommer även en experimentanläggning för direktreduktionsprocesser att uppföras och på längre sikt planeras också för ett experimentpelletsverk. Målet är ett komplett forskningscenter för pelletiserings- och reduktionsprocesser som ska säkerställa LKAB:s position som världens ledande pelletstillverkare även i framtiden. Förutom forskning runt nya pelletsprodukter och hur dessa ska användas i kundernas processer pågår ett intensivt arbete med att utveckla de egna brytnings- och tillverkningsprocesserna mot lägre kostnader och miljöpåverkan. Andra prioriterade forskningsområden är hur man kan maximera produktutfallet av malmen i befintliga och nya fyndigheter, samt hur säkerheten och tillgängligheten i gruvorna ska kunna öka. Forskning och utveckling har en central roll i och för LKAB:s sex strategiska fokusområden. Exempelvis har process- och produktutveckling direkta effekter på LKAB:s lönsamhet. Ett utökat malmutbyte på en procent, från gruva till färdig produkt, ger ett ökat resultat på cirka 180 miljoner kronor. Ökad produktion i förädlingsverken innebär runt 500 miljoner kronor i ökad vinst per miljon årston. Forskning enligt open innovation Eftersom LKAB har en affärsstrategi baserad på teknologiskt ledarskap har bolaget sedan länge valt långtgående samverkan med externa kompetenscentra, både nationellt och internationellt. Den egna forskningen är nära knuten till Luleå tekniska universitet, Hjalmar Lundbohm Research Centre och LKAB Excellence Centre in Mining and Metallurgy. Den externa forskningssamverkan skapar både synergier i forskningsarbetet och är en avgörande faktor vid rekrytering av egen kompetens.

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 INNEHÅLL LKAB 20 Året som gått överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategi LKAB:s ÅRSBERÄTTELSE 12 Marknad och konjunkturutveckling 13 Järnmalmshandeln

Läs mer

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING året som gått 2 året i siffror 4 vd-ord 6 OM OSS 1 VÅRT FINANSIELLA RESULTAT 4 vår roll i samhället 12 kundfokus sedan 1890

Läs mer

2012// Integrerad rapport

2012// Integrerad rapport 2012// Integrerad rapport ÅRS- och HÅLLBarhetSREDoVISNING året som gått överblick vd-kommentar 4 fortsatt god lönsamhet 4 affärsidé, strategi och vision 8 strategiska fokusområden 9 performance in ironmaking

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20 INNEHÅLL Händelser i korthet 2 Manifest 3 Året som gått, överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategier 9 LKAB 20 11 Konjunkturutveckling, marknad 13 Stål kräver

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 EN VÄRLD AV STÅL Efterfrågan på järnmalm drivs av efterfrågan på stål, som i sin tur är starkt kopplad till BNP-utveckling, ökande urbanisering och välstånd i världens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi för kapitalmarknadsfinansiering för kapitalmarknadsfinansiering Mars 2014 LKAB - Världens ledande pelletstillverkare

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Under det första kvartalet 2011 fortsatte den höga efterfrågan på LKAB:s produkter. Leveranserna

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet 2006. 4 SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer