HÅLLBARHETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING"

Transkript

1 2011 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING

2 LKAB 2011 Året som gått överblick 6 Vd-kommentar 8 Affärsidé och strategi 12 ÅRSBERÄTTELSE Tillväxt på en global marknad 14 Mineralreserver och mineraltillgångar 17 FoU positionerar LKAB 18 HÅLLBARHETSREDOVISNING En hållbar strategi mot ökad produktion 20 Prioriterade hållbarhetsfrågor 21 Intressentdialoger 21 Attraktiva samhällen 23 Samhällsomvandling 23 Långsiktig tillväxtmotor 26 Genererat och fördelat ekonomiskt värde 27 Sponsring 27 Attraktiva LKAB 28 Värderingar 28 Utbildning 29 Rekrytering, personalomsättning 29 Jämställdhet och mångfald 30 Hälsa och säkerhet 30 Olycksfall 31 Sjukfrånvaro 31 Hälsa och drogfrihet 31 Ansvarsfull järnmalmsproduktion 34 Tillväxt och tillstånd 34 Energi 36 Koldioxid, utsläpp till luft 38 Damning, luftkvalitetsmätningar 41 Vibrationer, buller, spill 42 Landskapspåverkan, efterbehandling 42 Åtalsanmälningar 42 Utsläpp till vatten, mätning av vattenkvalitet 42 Avfall och deponier 44 Nya affärsmöjligheter 44 Hantering av avfall, REACH 45 Hållbarhetsstyrning i LKAB 46 Mål och utfall 47 GRI-index 48 Revisors rapport 50 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Struktur för Bolagsstyrning 52 Bolagsstyrning i LKAB 53 Styrelse 59 Koncernledning 62 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapport 64 EKONOMI Koncernöversikt 65 Förvaltningsberättelse 68 Finansiella rapporter och noter 78 Förslag till vinstdisposition 114 Revisionsberättelse 115 APPENDIX Ordlista 116 Adresser 117 Årsstämma och finansiell information 118

3 OM LKAB PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB är en högteknologisk mineralkoncern som verkar på en global marknad och står för innovationer, forskning, utveckling och produktion i internationell toppklass. Kundlöftet Performance in Ironmaking innebär att LKAB:s produkter ger våra kunder mervärden i deras produktion. LKAB pellets 2011 Största delen, 88 procent, av LKAB:s produktion på 26,1 Mt järnmalmsprodukter bestod av järnmalmpellets med drygt 66 procents järnhalt. Väl avvägda och utprovade tillsatser i pelletstillverkningen ökar produktiviteten, minskar energibehovet, ger lägre slitage och minskar förekomsten av slagg vid ståltillverkningen. tillväxt PÅ GÅNG LKAB:s tillväxtmål är drygt 37 miljoner ton järnmalmsprodukter per år, från För det behövs mer järnmalm att förädla till högkvalitativa produkter. Därför vill LKAB öppna tre nya gruvor i Svappavaarafältet. FoU stöder LKAB:s tillväxt En mineralisering kan kallas malm när det är lönsamt att bryta fyndigheten. FoU-verksamhet inklusive processutveckling skapar malm och bidrar till LKAB:s lönsamhet och konkurrenskraft. Hög kvalitet i produktionen Under 2011 uppnådde LKAB:s leveranser ett kvalitetsvärde på 96,7 procent. Det är det bästa så kallade K-värde som uppnåtts för ett helår sedan mätningarna påbörjades år Minskade utsläpp till luft Trots att pelletsproduktionen mer än tredubblats, har LKAB lyckats halvera utsläppen av svaveldioxid, fluor och stoft de senaste 30 åren. Den kraftiga reduceringen har uppnåtts genom effektivare produktion, ny teknik och ökad kunskap. Målet är att utsläppen ska minska ytterligare. Tillsammans för miljöns skull Efter framgången med det europeiska samarbetsprojektet ULCOS medverkar LKAB nu i det japanska projektet Course 50 (CO 2 Ultimate Reduction in Steelmaking) med målet att minska koldioxidutsläppen från japanska stålverk med uppåt 30 procent. I dessa projekt har LKAB:s experimentmasugn i Luleå en central roll. Samhällsomvandling 97 procent av befolkningen i Gällivare och 96 procent i Kiruna säger sig enligt SIFO acceptera samhällsomvandlingen i Malmfälten. LKAB gjorde även i 2011-års bokslut en avsättning för samhällsomvandlingen på Mkr.

4 17% är kvinnor av de anställda inom LKAB. Under de senaste åren har andelen kvinnliga anställda inom LKAB ökat stadigt. En medveten satsning som gett resultat. Det långsiktiga målet är att andelen kvinnor ska vara 40 procent. 3 LEDORD Engagerad Nytänkande Ansvar LKAB:s värdegrund slogs fast 2011 och bildar förkortningen ENA symbolen för hur alla medarbetare tillsammans skapar framtidens samstämmiga och starka LKAB. SHANGHAI internationella handelsvägar Under 2011 har LKAB etablerat ett inköpskontor i Kina. Syftet är att kostnadseffektivisera inköpen för att stärka LKAB:s globala konkurrenskraft. LKAB Trading Co Ltd kommer successivt att kapa mellanled och köpa direkt från producenterna. Inköpsvolymen beräknas till cirka procent långsiktigt. 5,1 miljarder investerade lkab i verksamheten under 2011 Under 2000-talet har investeringarna i den egna verksamheten överstigit 30 miljarder kronor. Bland investeringarna återfinns två pelletsverk, en ombyggd hamn i Narvik samt nya lok och vagnar för att nämna några. De idag största pågående investeringarna är nya huvudnivåer i Kirunas och Malmbergets underjordsgruvor. LKAB redovisar ETT RE- SULTAT FÖRE SKATT på fjortontusen ÅtTahundra en miljoner kronor för Ett rekord åter igen! de senaste 30 åren har LKAB:s produktion ökat med mer än 300% samtidigt som utsläppen av svaveldioxid, fluor och stoft har minskat med 50% +10 miljoner ton LKAB:s TILLVÄXT ÖKAR MALMBEHOVET Planen är att tre dagbrott i Svappavaarafältet ska vara i drift senast 2015 för att möjliggöra produktion av ytterligare cirka 10 miljoner ton järnmalmsprodukter årligen. Gruvberget är redan i produktion. Under 2011 har en provbrytning av dagbrottet Mertainen gjorts och under 2012 görs ansökan om permanent brytning, likaså om en tömning av vattnet från det gamla dagbrottet Leveäniemi. Världsklass Nobelpristagare i Malmfälten Dan Schechtman, nybliven Nobelpristagare i kemi, besökte Lapplands Gymnasium för en bejublad föreläsning för cirka 250 elever. Besöket möjliggjordes genom stiftelsen LKAB Akademi som har målet att kommunerna i Malmfälten ska ha Sveriges bästa skolor.

5 68 vagnar /tågsätt s k långa tåg. 100 t LASTvikt /vagn t LASTvikt /tågsätt 2,9 Mt övriga leveranser till kund och lager 17,1 Mt SKEPPADES FRÅN hamnen i narvik med 187 fartyg. 5,7 Mt LEVERERADES FRÅN luleå med 405 fartyg. 26,1 miljoner ton LKAB:s produktion av järnmalmsprodukter 2011, varav cirka 23 Mt var pellets personer VAR REGISTRERADe i säkerhetsutbildning vid slutet av LKAB har bytt tidigare säkerhetsutbildning för entreprenörer och ersatt den med SSG:s Säkerhetskörkort Entré. Utbildningen innehåller både en allmän och en LKABspecifik del och alla entreprenörer som ska utföra arbete inom LKAB:s industriområden ska genomgå utbildningen med godkänt resultat. Miljövinster med lkab green pellets De totala koldioxidutsläppen för framställningen av råstål, cirka kg CO 2 /ton, reduceras när LKAB-pellets används som järnråvara. Framställningen av LKAB-pellets genererar sju gånger lägre koldioxidutsläpp jämfört med sintring vid stålverken och tre gånger lägre än vid pelletstillverkning baserad på hematit. Minskningen blir cirka 215 kg respektive cirka 95 kg CO 2 /ton råstål. Grete Solvang Stoltz HR direktör 1200 NYA medarbetare behöver LKAB anställa fram til år Nästan 400 anställdes under Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ). LKAB är helägt av svenska staten. Verkställande direktör: Lars-Eric Aaro Styrelseordförande: Marcus Wallenberg Organisationsnummer:

6

7

8 6 LKAB 2011 i siffror Året som gått - överblick LKAB Koncernen Mining Division inkl Marketing & Logistics Division Koncernsammandrag Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat rörelsemarginal, % 47,2 43,2 5,7 44,7 Resultat före skatt vinstmarginal, % 47,6 43,3 10,3 44,9 Skatt Årets resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Årets kassaflöde Avkastning på eget kapital, %* 30,9 31,5 2,8 32,2 Soliditet, % 70,5 70,7 71,4 69,4 Investeringar** Medeltal anställda * Efter skatt ** materiella anläggningstillgångar 2011 Resultatet före skatt på Mkr var det bästa någonsin i kronor räknat. En avsättning på Mkr gjordes för samhällsomvandling i Kiruna och Malmberget. En utdelning på Mkr föreslogs till ägaren. Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Övriga 5% Europa är koncernens största marknad. Mellanöstern/ Asien 28% Europa 67% Nyckeltal Mining Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 48,1 44,5 5,6 Operativa tillgångar Operativa skulder Investeringar * Avskrivningar* Nedskrivningar* Medeltal anställda varav moderbolaget Produktion, Mt 26,1 25,3 17,7 Leveranser, Mt 25,7 26,0 18,7 Lager, Mt 1,6 1,1 1,6 * materiella anläggningstillgångar Produktion järnmalmsprodukter (Mt) Pellets 22,9 22,1 14,7 Fines* 3,2 3,2 3,0 Summa 26,1 25,3 17,7 * inkl specialprodukter Produktion per ort (Mt) Järnmalmsprodukter Pellets Kiruna 12,8 12,2 8,1 Pellets Svappavaara 3,6 3,4 2,3 Pellets Malmberget 6,5 6,5 4,3 Specialprodukter Kiruna 1,0 0,9 0,5 Fines Malmberget 2,2 2,3 2,5 Summa 26,1 25,3 17,7 Nettoomsättning och rörelseresultat (Mkr) Avkastning på eget kapital (%) 50 Världens export av järnmalm och produktion av råstål (Mt) Nettoomsättning ( 2011) Rörelseresultat Nettoomsättningen ökade till (28 533) Mkr. Rörelseresultatet ökade med 19 procent till (12 312) Mkr. Avkastning på eget kapital (efter skatt) Mål avkastning på eget kapital (efter skatt) Avkastningsmålet är 10 procent efter skatt över en konjunkturcykel. Världens export av järnmalm (prel. 2011) Världens produktion av råstål ( 2011) (Källa: CRU, december 2011, worldsteel, januari 2012) 01 Januari 02 Februari 03 Mars 04 April 05 MAj 06 Juni Delar av huvudnivå M1250 började testas i Malmberget. Verksamhet för Public Affairs etablerades i Bryssel. Idéstudie startade om eventuell utvinning av apatit och sällsynta jordartsmetaller. Avtal tecknades om den första Gruvstadsparken i Kiruna, inkluderande nytt stadshus och flytt av flera kulturbyggnader. Markbehov i centrala Malmberget presenterades. Miljööverdomstolen sa nej till LKAB:s ansökan om brytning i Gruvberget. LKAB överklagade till HD. Oväder och kyla stoppade tåg och båtar. Skeppslastaren i Narvik stoppades i tre veckor för akut underhåll. Lars-Åke Helgesson valdes till ny ordförande i LKAB:s styrelse. Beslut togs om köp av fyra linjelok och 300 malmvagnar. Vd Lars-Eric Aaro diskuterade strategi med merparten av de anställda. Provbrytning startade i Mertainen. LKAB gav bidrag på 50 Mkr till stiftelsen HLRC vid LTU och meddelade att man bildar en LKAB Akademi. Ett informationskontor invigdes i Kiruna. Familjdedagar med cirkus anordnades och gratis besök erbjöds på Teknikens Hus i Luleå. Stipendier till gymnasieelever delades ut och innovativa förslagsställare och förbättringsgrupper prisades.

9 LKAB 2011 i siffror 7 Minerals Division Special Businesses Division 2011 I maj tecknades nya årspriser för järnmalmsprodukterna, innebärande +20 procent som genomsnitt för samtliga produkter. Logistikverksamheten flyttades i oktober från Mining till Marketing & Logistics. Rekord i produktion och leverans av pellets. Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Övriga 4% Mellanöstern/ Asien 28% 2011 Roger Johansson utsågs i januari till ny vd för Minelco AB, den svenska delen av verksamheten. Rekord i tillverkning av magnetitprodukter i Minelcos produktionsanläggning i Malmberget. Under året levererades sista lasten magnetit till gasledningsprojektet Nord Stream i Östersjön. Minelco tilldelades i augusti EU:s AEO-certifikat Godkänd ekonomisk aktör Peter Schmid utsågs i september till ny vd för Wassara AB. LKAB Mekaniska AB (tidigare KGS Mekaniska) fortsatte samarbetet med K-industrier om LKAB:s order på 300 nya malmvagnar. LKAB Berg & Betong AB (tidigare KGS) fyllde 50 år. LKAB Fastigheter AB (tidigare Fastighets AB Malmfälten) förvärvade ett bostadsområde av TOP Bostäder i Gällivare samt byggde bostäder i såväl Gällivare som Kiruna kommuner. Europa 68% Hemmamarknad för LKAB:s masugnspellets är Europa och för direktreduktionspellets Mellanöstern och Nordafrika. Leveranser Skeppat (Mt) Pellets 20,9 20,8 14,3 Fines* 4,8 5,2 4,4 Summa 25,7 26,0 18,7 * inkl specialprodukter Från Narvik, Mt 17,1 17,2 14,1 Båtar, antal Från Luleå, Mt 5,7 5,8 2,3 Båtar, antal Övriga leveranser till kund och lager; Mt 2,9 3,0 2,3 Summa, Mt 25,7 26,0 18,7 Nyckeltal Minerals Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal,% 22,9 15,4-4,4 Operativa tillgångar Operativa skulder Investeringar * Avskrivningar * Nedskrivningar* Medeltal anställda * materiella anläggningstillgångar Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Övriga 12% Mellanöstern/ Asien 35% Europa 53% Nyckeltal Special Businesses Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal,% 16,1 13,1 15,3 Operativa tillgångar Operativa skulder Investeringar* Avskrivningar* Nedskrivningar* Medeltal anställda * materiella anläggningstillgångar Omsättning per marknadsområde 2011 (%) Mellanöstern/Asien 1% Övriga 4% Europa 95% Produktion och produktivitet Mt 30 Ton anställd Europa är dotterbolaget Minelcos hemmamarknad, tillväxten sker även i stor utsträckning på andra marknader. Merparten av omsättningen från övriga dotterbolag är tjänster till moderbolaget Produktion, Mt ( 2011) Produktivitet, ton/anställd 0 07 Juli 08 Augusti 09 September 10 Oktober 11 November 12 December LKAB:s sommarskola för barn år pågick. Vd Lars-Eric Aaro sommarpratade i radions P1. Rälsläggning för den nya järnvägen i Kiruna påbörjades. Konstprojektet Tomma rum pågick i Malmberget. LKAB:s energicertifikat uppgraderades till europeisk standard; EN Utbildning startade i samlad verksamhetsstyrningsprocess. Ett nytt agglomereringslaboratorium invigdes i Malmberget. Inköpskontor etablerades i Kina. LKAB:s konstförening firade 50 år. Iggesundsparken invigdes i Kiruna. Omfördelning av leveranser mellan kunder och marknader startade och pågick året ut. Marcus Wallenberg tillträdde som ny styrelseordförande. SveMins arbetsmiljöpris tilldelades Nils Thuuri. Länsstyrelsen avvisade LKAB:s ansökan om tömning av vattnet från Leveäniemigruvan. Tage Lundin utsågs till årets svenska inköpschef. Sista båten med fines avgick till kunden Ruukki, som från januari 2012 övergår till 100 procent pellets. LKAB köpte fiktiva koldioxidkrediter från Sveaskog. Nobelpristagaren Dan Schechtman gästade LKAB Akademi. Nya järnvägen i Kiruna provkördes. Planering startade för informationskontor i Svappavaara.

10 8 Vd-kommentar Ett större och starkare LKAB Rekordresultat med framtidstro och tillväxt. Så kan man sammanfatta året Samtidigt saknas inte utmaningar för framtiden. I takt med den globala utvecklingen, när välstånd och ekonomisk utveckling når allt fler människor på jorden, ökar efterfrågan på råvaror. Inte minst på stål och därmed också på järnmalm. Nu står ett fönster öppet på vid gavel, det är nu vi har chansen att bygga ett större och starkare företag. Målet är LKAB37, en ökning av leveranskapaciteten med drygt 35 procent till 37 Mt järnmalmsprodukter årligen från Årets resultat före skatt blev 14,8 miljarder kronor, en resultatförbättring med 19 procent jämfört året innan. Historiskt höga järnmalmspriser och stark efterfrågan på LKAB:s produkter driver den mycket positiva resultatutvecklingen. Finansiell oro och skuldkris medförde att efterfrågan på järnmalm sjönk i Europa under årets två sista kvartal. Flera järnmalmsleverantörer tappade volymer. LKAB lyckades dock snabbt och flexibelt omfördela produkter mellan kunder och marknader. Leveranserna blev 25,7 miljoner ton (Mt) och nådde nästan upp till fjolårets rekordresultat på 26 Mt. Produktionen ökade med över tre procent, från 25,3 till 26,1 Mt. Speciellt glädjande var att vi slog pelletsrekord i både leveranser och produktion. Nischleverantör på en växande marknad LKAB är totalt sett en liten järnmalmsleverantör, även om vi producerar cirka 90 procent av järnmalmen inom EU. Vår globala nisch är förädling till klimatsmarta järnmalmspellets med hög kvalitet kombinerad med kunskap och erfarenhet. Som världens näst största pelletsleverantör är vårt mål att alltid leverera produkter i världsklass, inget annat duger. Tack vare innovationer och forskning i framkant samt långsiktiga och nära kundrelationer har LKAB kontinuerligt lyckats utveckla sina processer och produkter. Marknadsstrategin är att ge mer kundnytta än konkurrenterna, att leverera det vi kallar för Performance in Ironmaking eller effektivitet i järnframställning hos våra kunder. Marknaden för järnmalm har vuxit med nästan 250 procent de senaste 10 åren och den globala marknaden har blivit allt mer volatil, det vill säga snabbrörlig. Under samma tid har LKAB ökat leveranskapaciteten med 30 procent, men det räcker inte. Kunderna växer och vi behöver växa med dem. Nu står ett fönster öppet på vid gavel, det är nu vi har chansen att bygga ett större och starkare företag. Målet är LKAB37, en ökning av leveranskapaciteten med drygt 35 procent till 37 Mt järnmalmsprodukter årligen från För LKAB är det affärskritiskt att vara en betydande leverantör hos varje kund. Min största oro är att LKAB inte får en nödvändig snabb tillståndsprocesstid för att växa i takt med kundernas efterfrågan och att förbli en prioriterad leverantör hos dem. Om LKAB:s produkter har för liten andel i en stålprocess, då kan respektive kund inte längre uppleva det mervärde som vi levererar i våra produkter. LKAB blir då en leverantör som alla andra och vi riskerar en marginalisering på marknaden. LKAB behöver en betydande plats i kundernas masugnar och DR-verk för att vi ska kunna genomföra differentieringsstrategin. Utan tillväxt är risken stor att LKAB tappar marknadsandelar och att konkurrenter tar vår plats. Attraktiva LKAB behöver attraktiva samhällen Tillväxt skapar också utmaningar. Framtidstron är stark. I Kiruna och Gällivare kommuner pågår LKABinvesteringar för över 25 miljarder kronor och arbetslösheten är mycket låg. LKAB är i högsta grad ett kunskapsföretag och behöver i stark konkurrens från andra gruvföretag och branscher attrahera både befintliga och nya medarbetare. Vi räknar med att behöva rekrytera cirka personer fram till 2015, under förutsättning att vi i tid erhåller nödvändiga miljötillstånd och kan förverkliga tillväxtresan. Attraktiva samhällen, där våra medarbetare och deras familjer trivs och utvecklas, är nödvändiga för

11 Lars-Eric Aaro vd och koncernchef

12 10 Vd-kommentar LKAB är ett starkt varumärke som har byggts av generationer av engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare i över 120 år. Vad gäller nytänkande så körde LKAB redan på 1960-talet förarlösa tåg under jord och det var långt innan vi förstod att det hette IT. oss som attraktiv arbetsgivare. För att stärka skolorna i Malmfälten har vi under 2011 exempelvis bildat en LKAB Akademi. LKAB tar självklart också ansvar för den samhällsomvandling som orsakas av vår verksamhet och har, precis som under 2010, gjort en avsättning i bokslutet för samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget. Denna gång med miljoner kronor. LKAB är med och driver på utvecklingen i Norrbotten tillsammans med kommunerna och andra samarbetspartners. I takt med att LKAB avvecklar egna bostäder som påverkas av gruvornas utbredning, har vi startat arbetet med att bygga nya. Det finns en stor marknad för byggentreprenörer och konsulter/arkitekter som ska bygga de nya städerna. Det gemensamma målet är att bygga bostäder som sticker ut och som gör städerna lockande för dagens och framtidens invånare. LKAB:s egna bostäder ska till exempel kännetecknas av nytänkande, design och energismarta tekniska lösningar och materialval. LKAB har valt att lägga och finansiera en stor del av den tillämpade forskningen vid en speciell centrumbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU), stiftelsen Hjalmar Lundbohm Research Centre. Idag arbetar cirka 25 forskare inom stiftelsen och under 2011 utsågs fyra nya professorer i vetenskapsområden som är av strategisk vikt för både LKAB och LTU. LKAB har under året bidragit med ytterligare 50 miljoner kronor till stiftelsen. LKAB är ett starkt varumärke som har byggts av generationer av engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare i över 120 år. Vad gäller nytänkande så körde LKAB redan på 1960-talet förarlösa tåg under jord och det var långt innan vi förstod att det hette IT. Under 2011 har vi slagit fast våra värderingar och gjort en modernisering av företagets profil. I allt mer volatila marknader, förändringar i samhällsstruktur och förändrade attityder, behöver vi säkerställa omgivningens syn på företaget. LKAB är ett hightechföretag som skapar mervärden för kunder och samhället i stort. Det vill vi att alla våra intressenter ska veta om, exempelvis genom att vi arbetar med aktiva marknads- och kommunikationsaktiviteter. Värderingarna ska också vara tydliga i resultaten som företaget levererar. Olyckorna med frånvaro har minskat med cirka 40 procent jämfört med året innan, ett tecken på ansvarstagande. LKAB:s arbetssätt är och förblir Säkerheten först med det långsiktiga målet noll olyckor. Sjukfrånvaron ligger på fortsatt mycket låga nivåer och arbetet med jämställdhet och mångfald tar aldrig paus. Ett synligt resultat är att andelen kvinnor stadigt växer. Långsiktigt miljöarbete LKAB:s högkvalitativa och klimatsmarta järnmalmsprodukter, främst pellets, effektiviserar kundernas processer samtidigt som de minskar de globala utsläppen av växthusgasen koldioxid. LKAB:s pellets tillverkas av magnetit, ett mineral som i tillverkningsprocessen omvandlas till hematit. Oxidationen avger 60 procent av den värmeenergi som behövs i tillverkningsprocessen. Därför behöver LKAB tillsätta väsentligt mindre mängder av fossila bränslen, som kol och olja i produktionen jämfört med konkurrerande mineraler och processer. I syfte att minska utsläppen av växthusgaser finns sedan 2005 ett handelssystem med utsläppsrätter för koldioxid inom EU. Inför den tredje handelsperioden 2013 till 2020 förväntas LKAB få en tilldelning som täcker en stor del av behovet av utsläppsrätter. Detta är i linje med systemets intentioner att belöna koldioxideffektiva producenter som befinner sig i en global konkurrensutsatt position. Definitivt beslut om tilldelningen tas av EU-kommissionen under LKAB är den enda pelletsleverantören i världen som har kostnader för utsläppsrätter och därför är vår inställning att ett handelssystem ska vara världsomspännande för att kunna reducera de globala utsläppen och samtidigt öka konkurrenskraften hos företag som väljer att arbeta aktivt med energi- och koldioxidreducerande teknik. Vi arbetar i nära samarbete med järn- och stålindustrin i Europa med att på sikt minska koldioxidutsläppen med 50 procent, det så kallade ULCOSprojektet. Efter framgången med detta projekt deltar LKAB nu också med vår unika experimentmasugn i det japanska projektet Course 50 som har målet att minska koldioxidutsläppen i de japanska stålverken med uppåt 30 procent. LKAB söker även nya lösningar, som att tillsammans med Sveaskog intressera omvärlden för ett handelssystem med koldioxidkrediter knutna till koldioxidbindning i snabbt växande skog. Tillgången till energi till konkurrenskraftiga priser är mycket viktig för LKAB, som är en av landets enskilt största elkonsumenter. Vi arbetar aktivt med att minska energibehovet och med att ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Resultaten från dessa ansträngningar räcker dock inte till för det stora behovet. Därför är LKAB också delägare i basindustrins gemensamma vindkraftsbolag VindIn AB. Genom bolaget väntas LKAB få tillgång till förnybar elkraft som motsvarar upp emot fem procent av det totala elbehovet under Framtida utsikter Branschanalytiker tror på en fortsatt god efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter. Industrialisering, välståndsbyggande och urbanisering, främst i Asien, ger ett ökat behov av järnmalm i världen. Under första kvartalet 2012 har det visat sig att efterfrågan på LKAB:s pelletsprodukter är fortsatt hög och i synnerhet på direktreduktionspellets. LKAB har investerat mer än 30 miljarder kronor i verksamheten under 2000-talet och fortsätter att investera cirka fem miljarder kronor per år de närmaste åren. För att kunna växa behöver LKAB tillgång till mer järnmalm att förädla. Därför är det viktigt att företaget kan investera i ny gruvkapacitet, att vi får nödvändiga tillstånd i tid för de nya gruvorna Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi i Norrbotten. Lika viktigt är att logistiken mellan produktionsorterna och hamnarna klarar att transportera de växande volymerna. Trafikverket kommer att förlänga

13 Vd-kommentar 11 fyra mötesplatser på Malmbanan. Arbetet skall vara klart 2015 och då har LKAB också totalt 17 moderna tågsätt i ständigt omlopp mellan produktionsorterna i Malmfälten och de egna hamnarna i Luleå och Narvik. Med flera års starka resultat i ryggen fortsätter arbetet att med engagemang, nytänkande och ansvar bygga ett större och starkare LKAB, till gagn för tillväxten i Norrbotten, Sverige och Europa. Luleå, mars 2012 Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef

14 12 Årsberättelse 2011 Affärsidé och strategi LKAB:s affärsidé: att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera produkter och tjänster för järn tillverkning som skapar mervärden för kunderna. Andra närbe släktade produkter och tjänster, som bygger på LKAB:s kunnande och som stöder huvudaffären, kan ingå i verksamheten. LKAB är Europas största järnmalmsproducent. Men ur ett globalt perspektiv är LKAB en mindre aktör. En stor del av LKAB:s konkurrenskraft ligger därför i att vara en framstående och viktig leverantör till stålindustrier med höga produkt- och kvalitetskrav. Utifrån det perspektivet har LKAB på bara några decennier förflyttat sin marknadsposition från att vara en utpräglad råvaruproducent till att bli en av världens ledande utvecklare av förädlade järnmalmsprodukter. Hos LKAB finner man en hög och jämn produktkvalitet och ett stort kundfokus. Genom tillverkning av världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets, har LKAB en unik position i en värld där såväl kunder som kundens kunder lägger allt större vikt vid minskad miljöpåverkan. LKAB:s vision är att av kunderna uppfattas som den leverantör som ger störst mervärde och därmed vara ledande inom sina utvalda marknadssegment. Varumärkeslöftet Performance in Ironmaking sammanfattar bolagets höga ambition och innebär att LKAB ska erbjuda produkter som förbättrar kundernas produktionsresultat och lönsamhet i effektivare processer. LKAB:s affärsstrategi är att utveckla, tillverka och sälja järnmalmsprodukter med egenskaper som överträffar konkurrenternas. Ett viktigt affärsstrategiskt mål är också att vara en betydande leverantör åt respektive kund. För att behålla och stärka sin branschposition och inte bli marginaliserad, måste LKAB kunna garantera tillgången på järnmalmsprodukter i takt med att kunderna växer. Att kraftigt öka produktionen de närmaste åren är därför LKAB:s koncernövergripande mål. LKAB har identifierat sex strategiska utvecklingsområden som är avgörande för att bolaget ska kunna följa affärsstrategin och nå målet om en årsproduktion på drygt 37 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter år 2015.

15 Årsberättelse tillväxt LKAB ska växa organiskt eller genom förvärv för att säkerställa järnmalmsråvaran. Inom tillväxt ryms också uppgraderingar och effektiviseringar i befintlig logistik- och produktionsstruktur samt utveckling av nya affärer och mervärden genom koncernens egna fyndigheter och kompetens. Effektmål: LKAB ska minst växa i takt med kunderna och därmed fortsätta vara en betydande leverantör. Ökad flexibilitet Allt större skiftningar i den globala ekonomin gör det nödvändigt att bättre kunna hantera variationer i efterfrågan på olika produkter och olika marknader. En högre produktions- och produktflexibilitet, permanent närvaro på tillväxtmarknader som exempelvis Kina, samt försäljning till kunder utanför stålmarknaden ska minska effekterna av svängningar på marknaden. Effektmål: LKAB ska genom diversifiering kunna erbjuda den bredd av produkter som efterfrågas, samt stärka marknadspositionen vid konjunktursvackor. Performance in ironmaking LKAB är globalt ledande inom pelletisering. Tack vare en uthållig FoU-satsning har LKAB en grundläggande förståelse för produkternas funktion i kundernas reduktionsprocesser och en egen tillverkning i världsklass. Med den världsunika experimentmasugnen och det nyligen invigda Agglomereringslaboratoriet som bas håller LKAB successivt på att bygga upp ett komplett forskningscenter runt stål- och pelletstillverkning. Effektmål: Att leverera marknadens bästa mervärde genom att utveckla och leverera produkter som ökar kundens affärsnytta och konkurrenskraft. Säker och resurssnål produktion Hållbarhet i den industriella värdekedjan, från malm till färdiga produkter i kundernas processer, är affärskritiskt för LKAB. Säkerhet och tillgänglighet i gruvorna påverkar uppsatta tillväxtmål. Ökade energikostnader slår direkt mot lönsamheten. Handeln med utsläppsrätter för koldioxid påverkar både den egna pelletsproduktionen och valet av förnybara energikällor. Effektiviseringar och kostnadskontroll innebär ett mindre resursutnyttjande och förbättrar lönsamheten. Effektmål: Konkurrenskraften stärks genom ständiga och hållbara förbättringar som ger ökad effektivitet i verksamheterna. Samhällsomvandling LKAB:s malmbrytning i Kiruna och Malmberget innebär att allt mer mark måste tas i anspråk för gruvdriften. För att inte LKAB:s produktion ska påverkas, är det nödvändigt att samhällsomvandlingarna sker med god framförhållning och i gemensam sak med kommunerna samt i samförstånd med samhällsmedborgarna. LKAB deltar aktivt i arbetet med att bygga de nya attraktiva samhällena, exempelvis vad gäller infrastruktur, bostäder och utbud. Effektmål: Att hantera samhällsomvandlingen så att produktionsstörningar undviks, samt agera på ett sådant sätt att människorna känner förtroende för LKAB. Attraktiva LKAB Som det teknologiskt ledande järnmalmsföretaget i världen är kompetensförsörjning en avgörande fråga för LKAB:s utveckling. Tillväxtmålen innebär att nyanställningar måste göras LKAB bygger sin attraktionskraft som arbetsgivare inåt i företaget genom ett aktivt arbete med säkerhet och hälsa, jämställdhet och mångfald samt prestations-, kompetensoch karriärutveckling. Bolaget arbetar också varumärkesbyggande utåt, lokalt, nationellt och internationellt, mot olika samhällsinstanser, myndigheter och organisationer samt potentiella medarbetare. Effektmål: Att stärka LKAB:s varumärke så att rätt kompetens kan rekryteras, samt öka intresset och förståelsen för LKAB bland externa intressenter vilkas beslut påverkar bolaget och affärsverksamheten. Performance in Ironmaking Flexibilitet Säker- och resurssnål produktion Tillväxt Samhällsomvandling Attraktiva LKAB Engagemang - Nytänkande - Ansvar LKAB:s värderingar ENA:r koncernen och bildar en stadig grund för det större och starkare LKAB som byggs med sex strategiområden i fokus.

16 14 Årsberättelse 2011 Tillväxt på en global marknad 2011 blev ännu ett starkt år för LKAB. Det slogs rekord i produktionen och leveranserna av järnmalmsprodukter nådde nästan upp till fjolårets rekordnivå. LKAB klarade sig bra i den globala konkurrensen. Detta trots att året slutade i finansiell oro med försämrad betalningsförmåga hos flera EU-länder. LKAB levererade 25,7 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter, vilket i stort sett var det förväntade utfallet. Målet för 2011 var initialt leverans på 27 miljoner ton. På grund av störningar i produktionsanläggningar, logistiksystem samt rågodsbrist på grund av låga järnhalter i Malmbergsgruvan, reviderades prognosen under andra halvåret till cirka 26 miljoner ton. Flexibilitet upprätthöll leveranser Under årets sex första månader visade järnmalmsmarknaden inga tecken på avmattning. Men som en följd av obalanserna i världsekonomin drog stålverken i Norden ner sin produktion till runt 75 procent av det normala under tredje kvartalet. Bortfallet på cirka ton kunde LKAB dock i linje med flexibilitetsstrategin styra över till andra kunder och starkare marknader. Även stålverken ute i Europa minskade sin produktion, vilket till största delen inte påverkade LKAB utan drabbade konkurrerande järnmalmsproducenter. Ett kvitto på att LKAB:s intention att vara lyhörd, kvalitetsmedveten och en betydande leverantör hos varje kund minskar effekterna och stärker bolagets position under osäkra marknadsförhållanden. Skuldkrisen, efterdyningarna av jordbävningen i Japan och framförallt kreditåtstramningar i Kina, fick också spotpriset på den asiatiska marknaden att sjunka med 30 procent i oktober. Marknadsaktörer med rörlig prissättning pressades hårt och tvingades tillbaka till förhandlingsbordet. LKAB, som även under 2011 i samförstånd med kunderna hade tecknat årsavtal, påverkades dock inte i någon större utsträckning. Däremot innebär LKAB:s flexibilitetsstrategi med ökade volymer till nya marknader, exempelvis Kina, att årsprismodellen i vissa fall kan ersättas med någon form av rörliga prisavtal. Fortsatt goda marknadsutsikter Svängningarna i världsekonomin till trots är det underliggande stålbehovet i världen fortsatt högt. De senaste tio åren har den globala järnmalmsmarknaden vuxit med nästan 250 procent och under 2011 ökade den totala försäljningen av järnmalm i världen (seaborne trade) med 4,1 procent jämfört med Kina är alltjämt världens största stålproducent och järnmalmsimportör och ökade sin stålproduktion med 8,9 procent 2011 jämfört med året innan. Importen av järnmalm ökade med 10,9 procent, en ökning med 67,1 miljoner ton under samma period. LKAB:s leveranser till Kina ökade under 2011, från fem till nära sex procent. LKAB:s hemmamarknad i Norden och Europa, som står för cirka 70 procent av LKAB:s totala försäljning, är på grund av fortsatt skuldkris däremot fortsatt osäker. Dock indikerar signaler från den europeiska stålindustrin att botten kan vara nådd. Stålproduktionen i Mellanöstern och Nordafrika, MENA, var under 2011 stabil med undantag av Egypten och Libyen. Första kvartalets leveranser under 2012 har också bekräftats av kunderna i normal omfattning och efterfrågan på LKAB:s pellets är hög, i synnerhet gällande DR-pellets till MENA-länderna. Marknadsutsikterna för 2012 bedöms därför som goda trots flera osäkerhetsfaktorer. Då världsmarknadspriset på järnmalmsprodukter gick ned under fjärde kvartalet 2011, justerades LKAB:s priser ned för första kvartalet Prisnivån för andra till fjärde kvartalet är för närvarande svårbedömd, men prisnivåerna kommer sannolikt fortsatt att ligga på historiskt höga nivåer. Naturliga mineraler LKAB levererar via dotterbolaget Minelco industrimineraler till många olika branscher och applikationer. Året 2011 präglades i stort av god efterfrågan på bolagets prioriterade mineraler; magnetit, glimmer och huntit. Minelcos produktportfölj innehåller enbart naturliga mineraler, vilket pekar på möjliga framtida konkurrensfördelar jämfört med syntetiska material eftersom miljölagstiftningarna skärps i allt fler länder. Även på marknaden för industrimineraler märk-

17 Årsberättelse tes en osäkerhet under årets sista kvartal. Osäkerheten medförde en nedgång i leveranserna till polymerindustrin som köper samtliga prioriterade mineraler. Bygg- och anläggningsindustrin samt marknaden för förnybar energi, där magnetit är en huvudprodukt men även andra mineraler som till exempel glimmer, baryt och hematit handlas, visade inga tecken på avmattning. Efterfrågan på Minelcos huvudprodukter i Asien, zirkon och titanium-mineraler, var hög under de första nio månaderna, men bromsades in under slutet av året. Trots osäkerheten om konjunkturen och nedgången på vissa marknader blev försäljningsvolymen för helåret bättre än planerat. Magnetitverksamheten fortsatte att gå bra och Minelcos anläggning i Malmberget slog nytt produktionsrekord under Efterfrågan från vattenreningsindustrin var hög och översteg leveranskapaciteten. I Nordamerika ser efterfrågan på magnetitprodukter från vattenreningsindustrin fortsatt bra ut och det finns avsättning för all magnetit som kan produceras från Malmfälten. I Europa växer marknaden för förnybar energi, vilket skapar möjligheter till nya affärer. Efterfrågan på mineraler med flamskyddande egenskaper som Minelcos huntit ser bra ut inför Minelcos delägda gruva i Turkiet innehåller världens största kända fyndighet av huntit. Produktionsanläggningarna i Turkiet och England är nära kapacitetstaket och projektering för ökad kapacitet pågår. Försäljningen 2011 var den högsta hittills. Marknaden för eldfasta mineraler är stabil, i synnerhet de återvunna mineralerna i takt med att återvunna mineraler ökar i efterfrågan tack vare såväl ekonomiska som ekologiska hänsyn. Huvudmarknaden är England men planer finns på att utveckla affären i första hand i övriga Europa där marknaden för eldfasta material har en långt större potential i och med populationen av stålverk. Företaget ser även en möjlighet att återvinna LKAB:s egna eldfasta avfall. Stor potential finns även på Nordamerikamarknaden. Bästa resultatet någonsin Trots prisfall och svagare marknad under sista kvartalet gjorde LKAB ett rörelseresultat för helåret 2011 på miljoner kronor, det bästa resultatet för koncernen någonsin. Ett resultat som kan tillskrivas bibehållna leveransvolymer och en över året genomsnittligt hög prisnivå, plus 20 procent jämfört med 2010, för samtliga i järnmalmsprodukter i medeltal. Det som påverkade LKAB:s affär mest under 2011 var inte marknadsfaktorer, utan bristande tillgång på järnmalmsråvara, en del störningar i förädlingsverk och malmtransporter samt ett oförutsett underhållsstopp på skeppslastaren och sent ankommande båtar till utlastningshamnen i Narvik. Det senare innebar bland annat att delar av decembers järnmalmsleveranser lämnade Narvik först i januari Rekordår för produktion och PELLETS LKAB:s leveranser av järnmalmsprodukter blev 25,7 miljoner ton under Andelen pellets ökade till rekordnivån 20,9 Mt. Det motsvarar cirka 81 procent av den totala leveransvolymen. Totalt producerade LKAB 26,1 Mt järnmalmsprodukter under året. Så stora volymer har inte tillverkats sedan förädlingsgraden successivt började höjas från styckemalmer och fines, till allt mer pellets. Detta skedde i början på 1980-talet då olivinpelletsen introducerades. Volymen producerad pellets upp nådde 22,9 Mt, även det ett rekord som motsvarar cirka 88 procent av produktionen. Gruvindustrin viktig för Sverige Gruvnäringen är en prioriterad fråga för både Norrbottens och Sveriges tillväxt. Svenska staten som dels är ägare till LKAB, dels till infrastrukturen, kan skapa rätt förutsättningar för att tillväxten ytterligare stärks. - Planer för infrastrukturen är långsiktiga. Samtidigt måste vi säkerställa att vi är flexibla, så att investeringar sker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt för att göra största möjliga nytta för alla aktörer. En ökande andel transporter på Malmbanan ställer höga krav på att infrastrukturen är väl utbyggd och fungerar. En av de potentiella flaskhalsarna vid ett ökat transportflöde är Ofotbanen, sträckningen Riksgränsen - Narvik, där bland annat kapacitet för lastvikt och antalet mötesplatser inte svarar upp mot behovet. - Vi vill gärna se Malmbanan som ett logistikflöde, från Luleå till Narvik. Därför har jag en dialog med min norska kollega om Ofotbanen och hur den delen ska kunna anpassas efter behovet. En väl fungerande dialog ökar alltid möjligheten till bra lösningar för alla parter. - Jag blir så glad när jag träffar företrädare för LKAB; man söker hela tiden möjligheter istället för problem. LKAB är en bra samhällsaktör som lyckas skapa både stolthet och framtidstro hos människor. Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister Europas största järnmalmsprojekt Efterfrågan på LKAB:s produkter är fortsatt hög. Den positiva utmaningen under 2012 är att producera och leverera de volymer som kunderna önskar. Största hotet mot LKAB:s tillväxtmål på 37 Mt är därför i dagsläget tillgången på järnråvara och flaskhalsar i järnvägstransporten till utlastningshamnarna. Tillskottet på järnmalm är planerat att till största delen tas från Europas just nu största järnmalmsprojekt, tre nya dagbrott i Svappavaarafältet; Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi. Produktion sker sedan sommaren 2010 i Gruvberget, provbrytning har skett under året i Mertainen. Tillstånd och logistik bromsar Tillståndsansökningar om permanent brytning i Mertainen samt tömning av den gamla dagbrottsgruvan Leveäniemi på vatten lämnades in i början av Råvarubrist kan allvarligt hota LKAB:s tillväxtplaner och möjlighet att följa marknadens och kundernas utveckling. Tillsammans med branschorganisationen SveMin driver LKAB frågan om hur gruvnäringen som helhet kan bistå berörda myndigheter att förenkla hantering och förkorta handläggningstider av tillståndsärenden.

18 16 Årsberättelse 2011 Malmbanan ryggraden i ökad malmproduktion En förutsättning för LKAB:s affärsverksamhet är de effektiva transporterna längs svenska Malmbanan och norska Ofotbanen från gruvorna i Malmfälten till utlastningshamnarna i Luleå och Narvik. Varje dag går 15 malmtåg till Narvik eller Luleå, vilket motsvarar cirka lastbilslaster om dagen. Det innebär en transportvolym på mer än en lastbil i minuten, dygnet runt, varje dag året om. Sedan 2010 sker alla malmtransporter från LKAB med nya lok och vagnar. De nya IORE-loken klarar att dra 68 vagnar jämfört med tidigare 52 och lastkapaciteten per malmvagn har ökat från 80 till 100 ton. Sammantaget har det gett LKAB en teoretisk ökning av transportkapaciteten med 60 procent. Idag äger LKAB 13 tågsätt vilket ger en maximal transportkapacitet på 33 miljoner ton produkter per år. För att järnvägen ska klara de nya, tyngre tågsätten med 30 tons axellast har Trafikverket sedan mitten av 90-talet utfört ett omfattande förstärkningsarbete. I september 2011 stod det också klart att Trafikverket under 2012 och 2013 förlänger fyra mötesplatser mellan Gällivare och Luleå, samt Kiruna och Riksgränsen. Ett beslut som välkomnas av LKAB och innebär en efterlängtad kapacitetshöjning längs Malmbanan. Ett problem för malmtransporterna är dock att Malmbanans förlängning i Norge, Ofotbanen, inte har rustats upp i samma takt. Trots att kapaciteten finns för att öka malmtågens lastvikt längs Malmbanan finns inte den möjligheten på Ofotbanen. Det innebär att LKAB inte kan nyttja tågsättens kapacitet fullt ut för att klara säkerhetsmarginalerna på norsk sida. Antalet mötesplatser är också för få för att fler tågsätt per dygn ska kunna passera. Det har skapat en logistisk falskhals som oroar LKAB och kan påverka bolagets tillväxtplaner. LKAB för dock diskussioner med norska Jernbaneverket om lösningar på kapacitetsbehovet. Samtidigt finns frågeställningar gällande kapaciteten på både svensk och norsk sida om fler operatörer i framtiden kommer att trafikera Malmbanan och Ofotbanen. LKAB:s tillväxtstrategi förutsätter en transportkapacitet på Malmbanan på minst 40 miljoner ton järnmalmsprodukter år Det innebär behov av ännu fler och längre mötesplatser på järnvägssträckningen mellan gruvorterna och hamnarna i Luleå och Narvik.

19 Årsberättelse LKAB Övriga Världshandeln med järnmalm Största exportländerna Australien Brasilien Indien Sydafrika Kanada Sverige Största importländerna /regionerna Kina Japan EU Sydkorea Mellanöstern Källa: CRU, december 2011 Mineralreserver och mineraltillgångar LKAB redovisar mineralreserver och mineraltillgångar enligt rekommenderade regler antagna av SveMin (FRB-standarden). De baseras på The International Template for the public reporting of exploration results, mineral resources and mineral reserves, July 2006, framtagen av Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO). Håkan Selldén, är LKAB-specialist på malmbasutveckling och kvalificerad person ackrediterad av SveMin. Han har mer än 30 års erfarenhet av gruv- och mineralindustrin och har sammanställt LKAB:s redovisning i tabellerna till höger. LKAB, nischspelare på en global, växande marknad Världens tre största järnmalmsleverantörer är Vale, Rio Tinto och BHP Billiton. Tillsammans stod de för cirka 38 procent av den beräknade järnmalmsproduktionen i världen under 2011 (1 825 Mt). LKAB tillverkade samma år 26 Mt järnmalmsprodukter, vilket motsvarar cirka 1,4 procent av världsproduktionen. Järnmalmsexporten (seaborne trade) i världen var cirka Mt under 2011, Vale, Rio Tinto och BHP Billiton stod tillsammans för cirka 60 procent. Större delen av LKAB:s leveranser, 21 Mt av 26 Mt 2011, gick på export. Det motsvarar en marknadsandel på cirka två procent. LKAB, en av världens ledande pelletsproducenter Den globala pelletskapaciteten 2011 var 518 Mt och produktionen cirka 430 Mt. Med nuvarande pelletskapacitet på cirka 26 Mt är LKAB en av världens ledande pelletsproducenter. Vale i Brasilien är världens största pelletsproducent, med en kapacitet på cirka 48 Mt. Andra stora pelletsproducenter är Cliffs (USA), Metalloinvest (Ryssland-CIS) och Samarco (Brasilien). Av den sjöburna pelletshandeln på cirka 120 Mt stod LKAB för cirka 14 procent. Mineralreserver per 31 december 2011 (ingående sovringsverk) Kvantitet, Mt Procent Fe Kiruna Bevisad ,7 48,7 Sannolik ,1 46,2 Malmberget Bevisad ,4 42,5 Sannolik ,2 - Gruvberget Bevisad ,2 53,2 Sannolik Mineraltillgångar utöver mineralreserver per 31 december 2011 (ingående sovringsverk) Kvantitet, Mt Procent Fe Kiruna Känd ,9 49,0 Indikerad ,7 45,2 Antagen ,2 46,5 Leveäniemi Känd ,1 47,1 Indikerad ,0 47,0 Antagen Mertainen Känd Indikerad Antagen ,9 - Malmberget Känd ,8 43,4 Indikerad ,8 - Antagen 30-42,7 - Mineralreserver omfattar mineral inom beviljade bearbetningskoncessioner. Mineralreserven i Kiruna omfattar mineral ovan 1365 m avv. Mineralreserven i Malmberget omfattar mineral ovan 1250 m avv för Östra fältet. För Västra fältet omfattas mineral ovan 600 m avv. Mineralreserver för Gruvberget omfattar magnetitmineral ovan 220 m avv. Proportionen av brutet tonnage gråberg/malm inom dagbrott är 1,7. Vid beräkningar av reserverna har priserna gällande år använts. Mineraltillgångarna i Kiruna redovisas ned till 1500 m avv. och i Malmberget redovisas för Östra fältet ned till 1250 m avv och mellan 600 och 800 m avv. för Västra fältet. På djupare nivåer på respektive ort saknas information för uppskattning av halter och mängder. Mineraltillgångarna för Gruvberget redovisas inte i denna rapport.

20 18 Årsberättelse 2011 Utvecklingsarbete i LKAB:s industriella värdekedja Prospektering Råmaterial Gruvbrytning Anrikning Pelletisering Produkter Logistik Järnframställning hos kund Malm från befintliga och nya fyndigheter Befintliga och förbättrade produkter Fyndighetsutveckling Processutveckling Produktutveckling Applikationsutveckling Fyra integrerade arbetsprocesser LKAB:s industriella värdekedja, från malm till färdiga produkter i kundernas processer, är lång och komplex. Forsknings- och utvecklingsarbetet kräver ett tvärfunktionellt arbetssätt och en förbättrad processintegration för att LKAB ska nå tillväxtmålet om 37 miljoner ton. De största stålproducerande länderna 2011 Mt Kina 683,26 Japan 107,6 USA 86,25 Indien 72,2 Ryssland 68,74 Sydkorea 68,47 Tyskland 44,29 Ukraina 35,33 Brasilien 35, Sverige 4,87 Källa: worldsteel TVÅ VÄGAR TILL STÅL MED LKAB:S FRAMTIDSPRODUKTER FoU positionerar LKAB LKAB:s koncernövergripande strategi är att vara en betydande leverantör i kundernas produktmix för att undvika att bli marginaliserad. För att kunna växa med kunderna krävs ökad produktion, men också produkter som följer såväl kundernas krav och utveckling mot effektivare processer. LKAB är idag världsledande inom utvecklingen av högteknologiska pelletsprodukter av järnmalm. Förmågan att hela tiden ligga steget före konkurrenterna är avgörande för LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft. LKAB:s forskning och utveckling kännetecknas av långsiktighet och en hög intensitet. Innovationer som olivinpellets och kunskap om storskalig underjordsbrytning är historiskt viktiga milstolpar inom FoU som har lagt grunden till LKAB:s marknadsposition idag. LKAB kan som enda järnmalmsproducent erbjuda testverksamhet i en experimentmasugn, en unik möjlighet för LKAB:s kunder att i samverkansprojekt med LKAB utveckla nya produkter, trimma masugnsprocesser och utveckla ny teknik för bättre lönsamhet. Ett framgångskoncept som bland annat bidrar till att säkra leveransvolymer under sämre marknadsförhållanden. Den dominerande metoden i världen för att framställa råjärn är i masugn. I masugnsprocessen hettas järnbärarna (pellets, sinter eller styckemalm) upp och syret tas bort, reduceras, med torrdestillerat kol (koks). Över 90 procent av allt stål i världen produceras i masugnar. En av svagheterna i masugnsprocessen är miljöpåverkan, då reduktionsprocessen skapar stor mängd koldioxid. En annan svaghet är ett stort energibehov som oftast kommer från fossila bränslen. Av de andra järnframställningsmetoderna är de naturgasbaserade direktreduktionsprocesserna dominerande. I DR-processen sker reduktionen av syret med naturgas i stället för koks och vid lägre temperatur. Järnbärarna bildar då en porös järnmassa, så kallad järnsvamp, som sedan vidareförädlas till olika stålkvaliteter. DR-processerna har mindre klimatpåverkan då de genererar mindre koldioxid per producerat ton stål jämfört med masugnsstål. LKAB forskar runt nya generationer av DR-pellets där utsläppen av koldioxid kan minskas radikalt, uppåt 80 procent och även mer. För effektiva DR-processer krävs järnmalmsråvara av mycket hög kvalitet. LKAB:s DR-pellets har mycket hög järnhalt och innehåller tillsatser som ökar produktiviteten, minskar energibehovet, minskar slitage samt slaggprodukter och ger stålindustrin marknadens bästa value-in-use. Andelen DR-pellets i LKAB:s produktion är cirka 30 procent, och efterfrågan inom stålindustrin ökar stadigt. DR-pellets är därför en allt viktigare produkt för LKAB. Affärsstrategiskt viktigt För att stärka det teknologiska försprånget har LKAB inrättat ett forskningslaboratorium för pelletisering i Malmberget. Agglomereringslaboratoriet innebär en unik möjlighet för LKAB att utveckla nya pelletstyper genom tvärvetenskaplig forskning inom bland annat mineralteknik, kemi, metallurgi och styr- och reglerteknik. På några års sikt kommer även en experimentanläggning för direktreduktionsprocesser att uppföras och på längre sikt planeras också för ett experimentpelletsverk. Målet är ett komplett forskningscenter för pelletiserings- och reduktionsprocesser som ska säkerställa LKAB:s position som världens ledande pelletstillverkare även i framtiden. Förutom forskning runt nya pelletsprodukter och hur dessa ska användas i kundernas processer pågår ett intensivt arbete med att utveckla de egna brytnings- och tillverkningsprocesserna mot lägre kostnader och miljöpåverkan. Andra prioriterade forskningsområden är hur man kan maximera produktutfallet av malmen i befintliga och nya fyndigheter, samt hur säkerheten och tillgängligheten i gruvorna ska kunna öka. Forskning och utveckling har en central roll i och för LKAB:s sex strategiska fokusområden. Exempelvis har process- och produktutveckling direkta effekter på LKAB:s lönsamhet. Ett utökat malmutbyte på en procent, från gruva till färdig produkt, ger ett ökat resultat på cirka 180 miljoner kronor. Ökad produktion i förädlingsverken innebär runt 500 miljoner kronor i ökad vinst per miljon årston. Forskning enligt open innovation Eftersom LKAB har en affärsstrategi baserad på teknologiskt ledarskap har bolaget sedan länge valt långtgående samverkan med externa kompetenscentra, både nationellt och internationellt. Den egna forskningen är nära knuten till Luleå tekniska universitet, Hjalmar Lundbohm Research Centre och LKAB Excellence Centre in Mining and Metallurgy. Den externa forskningssamverkan skapar både synergier i forskningsarbetet och är en avgörande faktor vid rekrytering av egen kompetens.

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet 2006. 4 SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

Framtiden är samtidens viktigaste fråga

Framtiden är samtidens viktigaste fråga Framtiden är samtidens viktigaste fråga LKABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 56 LÄSINSTRUKTIONER HÅLLBARHETSREDOVISNING 28 I nnehåll 56 LÄSINSTRUKTIONER 57 HÅLLBARHETSÅRET 28 58 HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS UTFORMNING

Läs mer

24 Anläggningar. 25 Miljö och hållbarhet 26 Styrelse 28 Ledande befattningshavare

24 Anläggningar. 25 Miljö och hållbarhet 26 Styrelse 28 Ledande befattningshavare IO Nordic Iron Ore Årsredovisning 2013 Innehåll 2 Nordic Iron Ore i korthet 24 Anläggningar 38 Kassaflöde koncernen 3 Året i korthet 4 VD-ord 6 Marknad och produkter 9 Nordic Iron Ores tillståndsportfölj

Läs mer

Miljövänlig teknik gynnas inte av EU

Miljövänlig teknik gynnas inte av EU Infokontor öppnar i Kiruna vid årsskiftet, sid 2 Tala om känsla, stolthet Nr 9 Oktober 2010 www.lkabframtid.com Gästkrönikör Annika Berggren SID 7 Miljövänlig teknik gynnas inte av EU Klimatsmart masugn

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

MOlnet internatonella avtal mot exporthinder. katastrofhjälp. specialisering bäddar för svenskt stål. Israeliskt besök.

MOlnet internatonella avtal mot exporthinder. katastrofhjälp. specialisering bäddar för svenskt stål. Israeliskt besök. sveriges handelskamrars exportmagasin NR 4 2012 MOlnet internatonella avtal mot exporthinder Israeliskt besök krönika med lkab:s vd lars-eric aaro ut i världen obemannad katastrofhjälp + IWEC awards svenska

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB ELISABETH LANDBY: Alla har vi vår historia GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 NU ÄGER LKAB STORA DELAR AV MALMBERGETS CENTRUM NYHETER SID 4 Nr 5 OKTOBER Nytt marknadsläge kräver krafttag

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Sandviks Värld 10/11

Sandviks Värld 10/11 Sandviks Värld 10/11 Innehåll 1 Året i korthet 2 Detta är Sandvik 4 Koncernchefens kommentar 6 Affärsidé, mål och strategier 10 Marknad 12 Sandvik Tooling 15 Sandvik Mining and Construction 18 Sandvik

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 2014

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Bygg- och anläggningsmarknaden 4 Vår verksamhet 8 Fokus på kostnader och kompetens 8 Kompetenta medarbetare nyckeln till framgång

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

2007-01-01 2007-12-31

2007-01-01 2007-12-31 Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som skapar inspiration, trygghet och väl befinnande. Därigenom skapar vi också högsta möjliga mjölkpris till våra ägare.

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 SSAB i korthet 60 Nettoomsättning 60 Mdkr pro forma SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer