2012// Integrerad rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012// Integrerad rapport"

Transkript

1 2012// Integrerad rapport ÅRS- och HÅLLBarhetSREDoVISNING

2 året som gått överblick vd-kommentar 4 fortsatt god lönsamhet 4 affärsidé, strategi och vision 8 strategiska fokusområden 9 performance in ironmaking 10 ett tydligt kundlöfte 11 flexibilitet 16 snabb anpassning till förändringar 17 säker och resurseffektiv produktion 22 en hållbar värdekedja 23 tillväxt 32 vi växer med våra kunder 33 samhällsomvandling 40 i nära samråd med alla intressenter 41 attraktiva lkab 48 ett långsiktigt starkt varumärke 49 hållbarhetsstrategi & styrning 56 ambitioner för framtida utveckling 57 gri-index 62 revisors rapport 64 bolagsstyrningsrapport 65 struktur för bolagsstyrning 66 bolagsstyrning i lkab 67 styrelse 72 koncernledning 74 revisors yttrande 76 koncernöversikt 77 ekonomisk redovisning 78 förvaltningsberättelse 80 finansiella rapporter och noter 90 förslag till vinstdisposition 128 revisionsberättelse 129 appendix ordlista 130 adresser 131 årsstämma och finansiell information 132 innehålls 2012 förteckning OM LKAB:s integrerade rapportering 2012 Enligt ägardirektiven ska LKAB varje år presentera en årsredovisning och en hållbarhetsredovisning enligt ramverket GRI. För år 2012 har LKAB valt att rapportera en integrerad årsberättelse och hållbarhetsredovisning eftersom det reflekterar hur LKAB:s verksamhet bedrivs. Utgångspunkten för den integrerade rapporten är LKAB:s affärsstrategi där varje strategiskt fokusområde har hållbarhetsdimensioner. Dessa strategiska fokusområden utgör också själva strukturen och navigationen för rapporten. Det betyder att information som tidigare rapporterats i en separat hållbarhetsdel nu är integrerad i beskrivningen av LKAB:s erbjudande, marknad, tillväxt och övriga strategiska fokusområden. Den integrerade rapporten följs av information om hållbarhetsstyrning, bolagsstyrningsrapport, förvaltningsberättelse samt finansiella rapporter.

3 miljoner kr blev omsättningen 2012 resultat före skatt i miljoner kr AntAL tillsvidareanställda i LKAB den 31 december 2012 LKAB:s placering bland SvERIGEs exportföretag 2011: plats % av Sveriges totala sprängmedelsproduktion står LKAB Kimit för 2015 ska LKAB Fastigheter ha byggt 500 nya bostäder i Kiruna och Gällivare kommuner +2,3% LKAB:s leveranser % lkab:s omsättning miljoner ton omfördelades av lkab mellan kunder under året, både inom Europa och mellan världsdelar 26,3mt Leveransrekord: 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter 37mt tre nya gruvor i Svappavaara ska säkerställa en leveransvolym på 37 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter år anställda har Minelco, som byter namn till LKAB Minerals den 1 juli m3 kostnaden i miljo En produktion på drygt m 3 betong per år gör LKAB Berg & Betong till världens största producent av sprutbetong. lkab wassara 2012 lkab m

4 engagerad. nytänkande. ansvar. t af kr s en r ur nk ko At tr lkabak ti va LKAB Akademi ska främja Sveriges bästa skola i Malmfälten. LKAB-gymnasiet skapar ökat intresse för tekniska utbildningar skola Andelen kvinnor i LKAB ska år 2020 uppgå till minst 25% m jä ån m g st fal ä d ll d och h et ull t sf he ar sv sam an erk v En långsiktigt konkurrenskraftig gruvverksamhet skapar trygga jobb och förutsättningar för leverantörer, andra lokala näringar och samhällsservice Årsmedelvärdet för nedfallande stoft ska minska med 10 % och svaveldioxidutsläppen från pelletsverken ska halveras från år 2011 till år 2015 h s äls ä ke a o r he ch t Max 2,5 olycksfall per miljon arbetade timmar år Långtidssjukfrånvaro fortsatt under 0,8% jö il rm nä g ig in kt jn si ör ng rs lå ö malmf Säkra ny malmreserv om minst 20 år till år 2020 genom aktiv prospektering "LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen" oner kr för att utöka rökgasreningen till samtliga sex pelletsverk 55 m 55 meter är gränsen för hur långa borrkransar som LKAB Wassara kan borra. Det innebär att varje krans ger ifrån sig drygt åtta gånger så mycket järnmalm som för 25 år sedan miljoner kr investerade LKAB i sina anläggningar under Framtidstron är stark. Vik din egen loppa och lär dig mer om LKAB:s strategi för hållbar utveckling som beslutades av styrelsen i december Ny generation av klimatsmarta järnmalmspellets år Max 130 kwh energiåtgång per ton färdiga produkter år 2020 Gör det själv bo st äd er h oc gi t er ima en kl A samttr ak h t ä ll iv en a LKAB bygger 500 nya bostäder med varierande hyresnivåer i Malmfälten till år lkab producerar per sekund iv t ek n o eff ti s k ur du s o re pr antal järnmalmspellets lkab:s värderingar

5 2012 malm med mervärde världsledande inom pellets LKAB är en av världens största producenter av järnmalmspellets till den globala stålindustrin. Järnmalmspellets är en premiumprodukt som utgör procent av den globala järnmalmsmarknaden. LKAB:s huvudmarknad är EU, där vi står för cirka 40 procent av alla pelletsleveranser. Vi är idag en kvalitetsledande leverantör samt teknisk föregångare och innovativ pådrivare i vår bransch. LKAB:s världsledande FoU sker i nära samarbete med kunderna. Vår vision är att erbjuda dem ett påtagligt mervärde. lkab förädlar LKAB:s huvudprodukt är högförädlade pellets. De utgör 84 procent av leveranserna. Till det kommer att vi tillverkar fines, en finkornig järnmalmssand som är den dominerande produkten inom världshandeln med järnmalm. Dessutom utvecklar och producerar LKAB förädlade industrimineraler som säljs till kunder utanför stålindustrin och ger koncernen ett kompletterande kommersiellt ben. ett tydligt kundlöfte Vårt kundlöfte Performance in Ironmaking handlar om att leverera produkter som är anpassade till kundens processer för järnframställning. Med LKAB:s järnmalmspellets kan våra stålverkskunder öka sin effektivitet och produktivitet, och sänka sina koldioxidutsläpp. Ju högre andel av LKAB:s järnmalmspellets kunderna använder i sin järnframställning desto högre effektivitet. LKAB:s pellets har en unik fördel: De tillverkas av järnmalmsmineralen magnetit. Den avger värme under produktionen av järnmalmspellets. Det gör LKAB:s tillverkningsprocess mindre energikrävande, och ger lägre koldioxidutsläpp i hela kedjan jämfört med tillverkning och användning av järnmalmspellets av hematitmalm. Därför är LKAB Green Pellets världens klimatsmartaste järnmalmsprodukt. en svensk tungviktare Järnmalm och andra mineraler utgör 40 procent av Sveriges nettoexport. År 2011 var LKAB Sveriges nionde största exportföretag. En tredjedel av allt gods som körs på svenska järnvägar är kopplat till LKAB. Till det kommer att LKAB de senaste åren varit en av landets största industriinvesterare. Under 2000-talet har investeringstakten legat på cirka fem miljarder kronor per år. satsning på tillväxt Långsiktiga prognoser pekar på ett starkt ökande behov av stål i världen. LKAB:s kunder växer och behöver mer järnmalm. Det är mot den bakgrunden programmet LKAB 37 genomförs. Sats ningen innebär en höjning av LKAB:s årliga produktionskapacitet till minst 37 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter. Parallellt med detta implementeras också ett program som syftar till att säkra att LKAB har en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Satsningen på tillväxt förutsätter att LKAB anställer uppemot 700 nya kvalificerade medarbetare från 2013 till och med tryggad tillgång på råvara LKAB:s malmbrytning är koncentrerad till Malmfälten i norra Sverige. Där finns en unik geologi med järnmalmskroppar av magnetit som har en ovanligt hög järnhalt. I Kiruna och Malmberget finns de två största underjordsgruvorna för järnmalm i världen. De nya huvudnivåer som etableras på båda dessa orter säkerställer LKAB:s råvarutillgång, till år i Kiruna respektive år 2023 i Malmberget. Genom brytning i Gruvberget, Leveäniemi och Mertainen ökas LKAB:s leveranskapacitet med cirka 12 miljoner ton per år under det kommande decenniet. Därtill bedriver LKAB ett prospekteringsarbete både i befintliga gruvor och nya projekt för att långsiktigt säkra ytterligare framtida råvara. nya samhällen växer fram Under de närmaste 20 åren kommer stora delar av nuvarande Kiruna och Malmberget att påverkas av den fortsatta malmbrytningen. Människor och byggnader måste flytta. Förändringar i infrastrukturen kommer att krävas. Det innebär samtidigt en möjlighet för nya attraktiva samhällen att ta form. LKAB tar sitt ansvar för såväl de praktiska som ekonomiska konsekvenserna av detta. Allt sker i nära samråd med alla berörda parter, inte minst kommunerna som ansvarar för planeringen av det nya som ska växa fram. Det handlar om att bygga en framtid utifrån en fruktbar symbios mellan ett växande näringsliv och ett vitalt samhälle.

6 året som gått järnmalm och stålmarknaden Järnmalm är den viktigaste råvaran vid stålproduktion. Utöver järnmalm används även skrot som råvara. Efterfrågan på LKAB:s järnmalm hänger därför intimt samman med världens produktion och konsumtion av stål. Sedan 2000 har tyngdpunkten i stålmarknaden kraftigt förskjutits från ekonomier i väst till Asien, främst Kina. Idag står Kina för nästan hälften av världens produktion av råstål. Med undantag för en kort nedgång i samband med finanskrisen har världsproduktionen visat stadig tillväxt. Under perioden ökade produktionen från 800 till miljoner ton (Mt), en ökning med nära 90 procent. Världens export av järnmalm och produktion av råstål (Mt) Världens export av järnmalm (prel. 2012) Världens produktion av råstål ( 2012) (Källa: CRU, december 2012, worldsteel, januari 2013) totala intäkter per marknadsområde per produkt per division MINING DIVISION Divisionens kärnverksamhet är att bryta, förädla och sälja högkvalitativa järnmalmsprodukter för ståltillverkning. Omsättningen 2012 uppgick till miljoner kronor extern försäljning, vilket motsvarar 92 procent av koncernens omsättning. Övriga länder 5% Mellanöstern/ Asien 28% Järnmalmsprodukter 92% Minerals division LKAB utvecklar, producerar och marknads för olika industrimineralprodukter genom bolaget Minelco. Kunderna finns bland annat i bygg- och anläggning, olje- och gas utvinning, kemisk industri och i bilindustrin. Omsättning under året uppgick till miljoner kronor, motsvarande 7 procent av koncernens omsättning. Special businesses division Divisionen samlar ett antal bolag med skilda verksamheter som på olika sätt stöttar arbetet inom divisionerna Mining och Minerals, men bolagen har även externa kunder. Här ingår viktiga entreprenadtjänster som avancerad borrkapacitet, bergförstärkning, ortdrivning och sprängämnesexpertis, samt fastigheter, försäkringar och elnät. Den externa omsättningen var 302 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av koncernens omsättning. Europa 67% Industrimineraler 7% Övrigt 1% Viktiga händelser 2012 första kvartalet andra kvartalet Vid årets början kunde vi inom LKAB glädja oss åt flera produktionsrekord samtidigt med rekord i lägst antal olyckor. Olyckorna inom LKAB hade under 2011 minskat med en tredjedel jämfört med föregående år. Den 1 februari lanserar LKAB ny varumärkesprofil med förnyad logotyp och ett förtydligande av LKAB:s värderingar. Flera av LKAB:s dotterbolag byter namn och inkluderar LKAB i företagsnamnet för att förtydliga att de tillhör koncernen. LKAB lanserar en ny extern webbplats för att effektivare kunna nå ut till fler och föra en dialog på webben. Länsstyrelsen beslutar att inte häva detaljplanen för Gruvstadspark 1 i Kiruna. Det avtal om samhällsomvandling och anläggande av Gruvstadspark del 1, som Kiruna kommunledning klubbade igenom redan i februari 2011, är därmed gällande. Beslutet är välkommet för LKAB då det innebär att vi inte riskerar att överskrida vårt miljövillkor för gruvverksamheten. Därtill att LKAB och Kiruna kommun har en gemensam syn på hanteringen av viktiga kulturmiljöer i staden. Beslut togs om investering i ny och kompletterande rökgasrening för pelletsverken i Malmberget och Svappavaara. Den 23 april upptäcks omfattande sprickbildning på bärringen på den roterande ugnen i pelletsverket KK4 i Kiruna. Bytet av bärring förorsakar ett produktionsstopp under cirka en månads tid. Gällivare kommun och LKAB tecknar ett samarbetsavtal som reglerar samhällsomvandlingen i Malmberget de kommande 20 åren. LKAB:s avtal med Gällivare kommun överklagas av villaägare i Malmberget, varför avtalet inte vunnit laga kraft vid årets slut. Den 24 maj utbröt strejk bland Jernbaneverkets offentligt anställda i Norge. Tågledare i Narvik togs ut som en del i konflikten. Alla malmtransporter till och från Narvik ställdes in under nio dygn. Ny huvudnivå i Malmbergets gruva, M1250, invigdes högtidligt den 14 juni av kung Carl XVI Gustaf. Invigningen ägde rum i LKAB:s nybyggda forsknings- och besökscenter i Malmberget. Brytningen vid Gruvbergets dagbrott tvingas upphöra i juni med anledning av den pågående miljötillståndsprocessen. Detaljplanen för Gruvstadsparken i Kiruna vinner laga kraft genom besked från Mark- och miljööverdomstolen den 5 juni.

7 lkab-koncernen Koncernen (MKR) Special Koncernen Mining Minerals Businesses Koncernmässiga division Division Division justeringar Elimineringar Externa intäkter Interna intäkter Totala intäkter Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat LKAB:s produktion och leveranser höll en rekordhög nivå under 2012, medan lägre priser på järnmalm påverkade omsättning och resultat negativt. Osäkerhet kring utvecklingen i Kina ledde till stora svängningar i järnmalmspriserna under året. Nettoomsättning och rörelseresultat (Mkr) Produktion och produktivitet Mt Ton /anställd Avkastning på eget kapital (%) Nettoomsättning ( 2012) Rörelseresultat Nettoomsättningen blev (31 122) Mkr. Rörelseresultatet blev (14 705) Mkr. Produktion, Mt ( 2012) Produktivitet, ton/anställd Avkastning på eget kapital (efter skatt) Mål avkastning på eget kapital (efter skatt) Avkastningsmålet är 10 procent efter skatt över en konjunkturcykel. Produktion järnmalmsprodukter (Mt) Leveranser (Mt) Pellets 23,8 22,9 22,1 14,7 Fines* 2,4 3,2 3,2 3,0 Summa 26,2 26,1 25,3 17,7 * inklusive specialprodukter Pellets 22,0 20,9 20,8 14,3 Fines* 4,3 4,8 5,2 4,4 Summa 26,3 25,7 26,0 18,7 * inklusive specialprodukter tredje kvartalet fjärde kvartalet LKAB beviljas tillstånd att tömma Leveäniemi dagbrott på vatten. För att starta brytningen behöver 30 miljoner kubikmeter vatten pumpas till ett separat fysiskt system. Pumpningen beräknas ta upp till två år och är anpassad för att begränsa dess miljöpåverkan. För att minska damning in över centrala Kiruna har LKAB Berg & Betong investerat i förbättrad teknik och flyttat den krossningsanläggning som förorsakar damningsproblem till en mer skyddad plats. Investeringen följs upp genom kontinuerliga mätningar av nedfallande stoft. Järnvägens sträckning in mot centrala Kiruna är flyttad bakom berget Kirunavaara. Trafikverket och LKAB har i ett gemensamt projekt byggt 7,5 km ny järnväg och bangård i Kiruna. Sträckan invigdes och togs i drift i slutet av augusti. Regeringens partiledare håller presskonferens på LKAB i Kiruna och föreslår i höstbudgeten att 800 miljoner kronor avsätts för Malmbanan. I oktober står det klart att efterfrågan på stålprodukter är avsevärt lägre än utbudet, särskilt stålindustrin i norra Europa har det tungt. Marknadsläget föranleder LKAB att omfördela leveranser mellan kunder, från den nordeuropeiska marknaden till Mellanöstern och Kina. Den första delen av produktionskedjan för Kirunagruvans nya huvudnivå är klar så långt att provdrift startat. Driftsättning planeras första kvartalet LKAB Fastigheter AB tar beslut om att bygga nya bostäder i både Kiruna och Gällivare. Mark med byggrätter på bostadsområdena Terrassen och Glaciären i Kiruna förvärvas från kommunägda Kirunabostäder. Totalt 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter levererades 2012 och pelletsproduktionen blev rekordstor med 23,8 miljoner ton. Nytt skeppningsrekord för Narviks hamn, över 18,5 miljoner ton järnmalmsprodukter skeppades under år Året avslutas med att LKAB får ett glädjande besked genom tidsbegränsat tillstånd för brytning i Gruvberget för Produktionen kunde därmed återupptas efter ett halvårs långt stopp.

8 4 IntEGRERAD RAppoRT 2012 lars-eric aaro, vd och koncernchef

9 Fortsatt god lönsamhet VD ord blev ett år fullt av utmaningar för LKAB. Företagets förmåga att anpassa sig till ändrade marknadsförutsättningar höll. När årets leveranser summeras kan vi konstatera att det blev rekord igen. Nu bygger vi vidare på det större och starkare LKAB som ska ha tre dagbrottsgruvor igång i Svappavaara år Årets resultat före skatt blev 11 miljarder kronor, på en omsättning på 27 miljarder kronor. Därmed är LKAB:s lönsamhet fortsatt god, trots såväl lägre järnmalmspriser som ett ökat utbud på världsmarknaden. Samtidigt kan vi glädja oss åt fortsatt låga sjukskrivningstal och att antalet allvarliga arbetsplatsolyckor minskat. Trots att vi haft en sämre utveckling när det gäller olyckor med 1-3 dagars frånvaro så har även det totala antalet olyckor i verksamheten minskat. LKAB:s tillväxtplan, LKAB 37, stötte på hinder när vi tvingades till ett nästan sju månader långt uppehåll i gruvbrytningen i dagbrottet Gruvberget i Svappavaara. Men sedan den 28 december 2012 är produktionen i full gång igen efter att Mark- och miljödomstolen meddelat ett tidsbegränsat tillstånd för De juridiska turerna har varit många kring Gruvberget. Själva innehållet i miljövillkoren har dock aldrig varit en stridsfråga. LKAB arbetar nu vidare för att förverkliga planerna på att tre nya gruvor ska gå i produktion senast Fortsatt god lönsamhet Den globala stålmarknaden präglades under 2012 av den avtagande BNP-tillväxten i världen. Produktionen av råstål ökade med 1,2 procent, men på LKAB:s största marknad, Europa, minskade den med 4.9 procent. Många stålverk kör med reducerad kapacitet och vissa har valt att stänga masugnar. I Mellanöstern, LKAB:s andra hemmamarknad, gör stora bygg- och infrastrukturprojekt att stålproduktionen ökar, liksom den gör i Kina och USA. Priset på naturgas i USA har halverats de senaste åren till följd av ökad utvinning av så kallad skiffergas (shale gas). Över tid kommer skiffergasen att förändra den globala spelplanen för ståltillverkning radikalt. Ett stort antal järnmalmsprojekt har startats under senare hälften av 2000-talet, och 2012 ökade utbudet från australiensiska leverantörer. Detta skedde samtidigt med en inbromsning av ekonomin i Kina och minskad efterfrågan från flera europeiska stålverk. Som ett resultat sjönk järnmalmspriserna under sommaren och hösten, vilket lett till en kostnadsinflation i gruvsektorn och en ökad kostnadsmedvetenhet. Flera gruvbolag har sett över sina expansionsplaner. Sedan Lehman-kraschen 2008 har vi sett ökade svängningar i priserna på den globala järnmalmsmarknaden. Det är efterfrågan från framförallt Kina som styr prissättningen på järnmalmsprodukter, eftersom landet svarar för över hälften av världens järnmalmsimport. Marknaden har i hög utsträckning övergått till en mer kortsiktig prissättning, jämfört med de årspriser som brukade gälla fram till för cirka fem år sedan. En spotprishandel med järnmalm har också vuxit fram under de senaste åren. Tudelad stålmarknad Långsiktig tillväxt På lång sikt bedöms emellertid efterfrågan på järnmalm från Kina och andra asiatiska länder vara fortsatt hög. Importberoendet till Kina väntas till och med öka. Det medför en växande järnmalmsmarknad där LKAB har goda förutsättningar att dra fördel av det faktum att miljarder människor i andra delar av världen tar steget in i medelklassen med allt vad det medför i form av efterfrågan på hushållsmaskiner, bilar, infrastruktur med mera. Under 2012 beslutade den svenska regeringen om ett nytt gruvforskningsprogram, stora investeringar i Malmbanan och mer resurser till miljödomstolarna för snabbare tillståndshantering. Förståelsen för gruvnäringens tillväxtutmaningar växer. Branschföreningen SveMin lanserade i oktober en till-

10 6 IntEGRERAD RAppoRT 2012 LKAB:s tillväxtplaner medför ett rekryteringsbehov på uppemot 700 personer till och MEd år växtstrategi för svensk gruvnäring. Den lyfter fram potentialen för ett trefaldigande av svensk gruvnäring till 2025, och skapandet av nya jobb. Samtidigt pekar man på utmaningar i form av tillgång på kompetens, infrastruktur samt resurser och processer för tillståndshantering. LKAB:s planerade tillväxt ligger väl i linje med den utveckling som SveMin skisserar, och under hösten 2012 fördjupades och preciserades planen för en produktion på 37 miljoner ton färdiga produkter LKAB behöver växa för att inte tappa marknadsandelar. Samtidigt uppstår nya affärsmöjligheter för LKAB:s direktreduktionspellets i länder med naturgasbaserad järnframställning, inte minst i USA och Mellanöstern. Samtidigt med satsningarna på nya gruvor invigdes i juni 2012 en ny huvudnivå i Malmberget, och under 2013 öppnas även den nya huvudnivån i Kirunagruvan. Dessa investeringar på sammanlagt cirka 17 miljarder kronor förlänger livslängden på de båda underjordsgruvorna med cirka 20 år. Avgörande för att säkra LKAB:s långsiktiga konkurrensförmåga är vår kostnadsnivå. Med en större leveransvolym minskar kostnaden per levererat ton. Under 2012 sjösattes även ett treårigt kostnadseffektiviseringsprogram, som under hösten identifierat en effektiviseringspotential på hittills 2,2 miljarder kronor. Siktet är inställt på en ekonomiskt hållbar verksamhet oavsett konjunkturläge. Rekryteringsbehov LKAB:s tillväxtplaner medför ett rekryteringsbehov på uppemot 700 personer till och med år 2015, varav hälften i de nya dagbrottsgruvorna och lika många för att klara den generationsväxling som pågår i produktionsverksamheten. Intresset för att arbeta inom LKAB har ökat de senaste åren. Antalet sökande stiger till de flesta tjänster. Andelen kvinnor som söker ökar, och bland företagets anställda är nu 17,5 procent kvinnor. LKAB klättrar i olika undersökningar där studenter vid universitet och högskolor får ranka potentiella framtida arbetsgivare. Utmaningen de närmaste åren är som tidigare rekrytering av specialister. Satsningar som vårt nya forskningscenter i Malmberget som invigdes i juni 2012 banar väg för fortsatt tekniskt ledarskap inom pelletsforskningen. LKAB:s ambition att bibehålla försprånget framför konkurrerande pelletstillverkare, både vad gäller produkternas egenskaper, funktion och klimatpåverkan, kräver ett kontinuerligt tillskott av nya talanger. LKAB fortsätter därför satsningen på att modernisera bilden av företaget och öka kännedomen om verksamheten. En viktig del i detta arbete är ökat fokus på ett utvecklat ledarskap inom företaget. Under 2012 integrerades företagets värderingar i manualer och utbildningar för bland annat prestationsutvecklingssamtal och nyanställda. En effektivare varumärkesplattform sjösattes med inriktning på ökad tydlighet och förbättrad igenkännlighet. Som en konsekvens bytte samtliga dotterbolag utom Minelco namn under 2012, och känns idag lätt igen som en del av LKAB-koncernen. Minelco byter namn till LKAB Minerals den 1 juli Rekordleveranser Såväl produktionsstörningar i pelletsverken som en tågledarstrejk på Ofotbanen störde våra leveranser under våren och försommaren. Andra halvåret präglades av rekordproduktion och blev ett test av LKAB:s flexibla förmåga att omdirigera leveranser mellan kunder och världsdelar. Vid årsskiftet kunde vi konstatera att trots svårigheterna är 2012 LKAB:s bästa år hittills när produktion och leveranser summerats. Trots att bara 5-10 procent av LKAB:s leveranser går till Kina, och trots att vi med många kunder har överenskommelser om en mer långsiktig prissättning på våra produkter, präglas våra villkor av utvecklingen i Kina. Detta gör att vi måste ha en beredskap att parera snabba svängningar i både efterfrågan och prisnivåer. Under 2012 lyckades vi upprätthålla och till och med öka volymerna och sälja hela LKAB:s produktion, samtidigt som lönsamheten föll något till följd av lägre priser. Attraktiva samhällen LKAB:s rekryteringsarbete stannar inte vid ett attraktivt företag. Lika viktigt för vår förmåga att locka och behålla duktiga medarbetare i framtiden är attraktiviteten i de samhällen där vi verkar. Den måste LKAB bidra till, inte minst mot bakgrund av de utmaningar vi ställer såväl Kiruna som Gällivare kommun inför när stora delar av samhällena måste flytta de närmaste åren. Samhällsomvandlingen är nödvändig för att trygga jobben och den fortsatta verksamheten i underjordsgruvorna, och ställer krav på ett gott samspel mellan LKAB, kommunerna och de människor som berörs. Tillsammans har vi chansen att skapa förutsättningar för inflyttning till Malmfälten, genom att främja en stimulerande livsmiljö med ett rikt fritidsutbud, en bra infrastruktur, ett diversifierat näringsliv och en god samhällsservice. Det gäller att attrahera såväl kvinnor som män och ungdomar. Att vi lyckas

11 Fortsatt god lönsamhet VD ord 7 är avgörande för LKAB:s kompetensförsörjning. Under 2012 har LKAB slutit ett samarbetsavtal med Gällivare kommun gällande Malmbergets framtid, men eftersom avtalet har överklagats har det ej vunnit laga kraft. Ett samarbetsavtal med Kiruna kommun finns sedan tidigare. I båda kommunerna bedrivs visionsprojekt som LKAB finansierat. LKAB arbetar även aktivt med stöd till skolorna på verksamhetsorterna genom bland annat stiftelsen LKAB Akademi, samt med sponsring av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Olika samarbetsprojekt med de lokala näringslivsutvecklingsbolagen rör så vitt skilda områden som förbättrade flygförbindelser och världscuptävlingar i längdskidor. Även i Narvik har ett samarbetsavtal med det lokala näringslivsutvecklingsbolaget tecknats under året. Attraktiva samhällen kräver ett varierat utbud av bostäder. LKAB fattade under 2012 beslut om både nybyggnationer och förvärv av befintliga bostadsområden som behöver rustas upp. Idag finns beslut om att bygga cirka 500 nya bostäder i Malmfälten till Men det är bara början. LKAB går före och hoppas visa vägen för andra bostadsbyggande aktörer. Ett tillräckligt bostadsbyggande är en förutsättning för att samhällsomvandlingen ska fungera som planerat. Människor som ska flytta behöver i god tid veta vilka alternativ som finns, vare sig de hyr eller äger sin bostad idag. Därför är ett ökat bostadsutbud med god framförhållning av avgörande betydelse. Därmed kan de naturliga flyttkedjor uppstå, som ger den enskilde valmöjligheter i form av såväl nya som äldre bostäder. Hållbarhetsutmaningar Samhällsomvandlingen är LKAB:s enskilt största hållbarhetsutmaning för framtiden. Samtidigt är den en förutsättning för vår fortsatta verksamhet. Ska gruvorna kunna brytas på större djup, måste människor och bebyggelse flytta. På samma sätt förhåller det sig med LKAB:s hållbarhetsarbete i övrigt. Frågeställningarna är nära integrerade i företagets affär, från de klimatsmarta aspekterna av våra produkter, via mångfaldsfrågornas betydelse för vår kompetensförsörjning och energiförbrukningens effekter på kostnadsnivån, till vår påverkan på den miljö i vilken vi bedriver vår verksamhet. Ett långsiktigt hållbart perspektiv är en nödvändighet i en verksamhet som LKAB:s där gruvbrytning sker i kapitalintensiva anläggningar en kilometer under jord. Under 2012 formulerades LKAB:s arbete och målsättningar för en hållbar utveckling i en samlad hållbarhetsstrategi, som har fyra fokusområden nära kopplade till koncernens affärsstrategi. Hållbarhet är en integrerad del i LKAB:s affär. Därför väljer vi i år att lägga fram en års- och hållbarhetsredovisning i integrerad form. Framtidstro LKAB:s nya gruvor skapar förutsättningar för bostäder, skolor, handel och levande samhällen i norrbottnisk glesbygd. De geologiska förutsättningarna i våra befintliga gruvors närområden är dessutom mycket lovande. LKAB:s prospekteringsverksamhet har därför byggts upp under 2012 med ett antal strategiska rekryteringar som ska bidra till att säkra malmbasen för många decenniers fortsatt gruvbrytning. Samtidigt som gruvbranschen vädrar morgonluft reser en del andra samhällsintressen frågetecken kring nya gruvors effekter på natur och kultur i norra Sverige. Det är viktigt att den diskussionen förs i ett helhetsperspektiv, samtidigt som gruvbolagens agerande måste vara ansvarstagande. LKAB har en lång tradition av goda relationer med lokala intressen i vårt närområde. Den traditionen vill vi värna och sprida. Stål är ett återvinningsbart material, och idag utgör skrot en tredjedel av det järn som behövs för stålproduktion. Ju större andel av de återstående två tredjedelarna som kommer från världens mest klimatvänliga pelletsproducent, desto bättre för den globala miljön och klimatet. Svensk järnmalmsbrytning lämnar med nödvändighet sår i landskapsbilden efter sig. Men därutöver är miljöriskerna små. LKAB:s planerade återupptagning av brytningen i dagbrottet Leveäniemi i Svappavaara är en slående illustration av detta. Där gruvbrytningen legat nere sedan 1983 finns idag en 80 meter djup, vattenfylld bassäng. När fisken tagits om hand och vattnet pumpats ur, om drygt ett år, ligger gruvan där färdig att tas i drift. Utan att det skett utsläpp eller finns behov av kostnadskrävande sanering av något slag. Den svenska berggrunden är en skatt som förtjänar att tas tillvara. LKAB står väl rustat att spela en ledande roll i den utvecklingen. Med 122 års erfarenhet i Malmfälten förkroppsligar vi den långsiktighet som borgar för en fortsatt ansvarsfull svensk gruvproduktion. Luleå, mars 2013 Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef

12 8 IntEGRERAD RAppoRT 2012 affärsidé, strategi och vision// 8 LKAB:s affärsidé är att med utgångspunkt från Malmfälten tillverka och leverera produkter och tjänster som skapar mervärden för kunderna på världsmarknaden. I verksamheten ingår också andra närbesläktade produkter, som bygger på LKAB:s kunnande och som stöder huvudaffären. LKAB:s affärsstrategi är att utveckla, tillverka och sälja järnmalmsprodukter med egenskaper som överträffar konkurrenternas. Ett viktigt affärsstrategiskt mål är också att vara en betydande leverantör åt respektive kund. För att behålla och stärka sin branschposition och inte bli marginaliserad måste LKAB kunna garantera tillgången på järnmalmsprodukter i takt med att kunderna växer. Att kraftigt öka produktionen de närmaste åren är därför LKAB:s koncernövergripande mål. LKAB:s vision är att av kunderna uppfattas som den leverantör som ger bäst mervärde och därmed vara ledande inom sina utvalda marknadssegment. LKAB:s strategi för hållbar utveckling - vår ambition är att LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen.

13 AFFärsIDé, strategi och vision 9 LKAB har identifierat sex strategiska fokusområden. Dessa är avgörande för att bolaget ska kunna följa affärsstrategin och nå målet om en årsproduktion på drygt 37 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter Performance in Ironmaking Flexibilitet Engagerad - Nytänkande - Ansvar Ett varumärke måste byggas från grunden. LKAB:s värderingar Engagerad, Nytänkande och Ansvar styr vårt beteende och genomsyrar hela vår verksamhet. I kombination tydliggör och främjar våra värderingar det beteende vi vill att omgivningen ska associera med LKAB och som kommer att hjälpa oss att förverkliga våra ambitiösa tillväxtplaner samtidigt som vi säkerställer att vi levererar enligt vårt kundlöfte Performance in Ironmaking. Säker- och resurseffektiv produktion Tillväxt Samhällsomvandling Attraktiva lkab Engagerad - Nytänkande - Ansvar Performance in Ironmaking LKAB är världens tekniskt ledande leverantör av järnmalmspellets till den globala stålindustrin. Performance in Ironmaking är vårt kundlöfte och innebär att vi hela tiden ska ge våra kunder marknadens bästa mervärde. På en långsiktigt växande världsmarknad vill vi vara innovatören som driver utvecklingen. Läs mer på sid 10. FlexIBILItet Marknaden för våra järnmalmsprodukter har en långsiktigt stark tillväxt. Men de stora skiftningarna i den globala ekonomin gör att vi under resan måste ha en beredskap att snabbt hantera temporära variationer i efterfrågan. Detta förutsätter att vi är flexibla i vårt sätt att agera, från produktion av färdiga produkter till leveranserna ut på världsmarknaden. Läs mer på sid 16. Säker och resurseffektiv produktion LKAB:s konkurrenskraft är direkt kopplad till att vi gör ständiga och hållbara förbättringar som ger ökad effektivitet i verksamheterna. En säker, jämn och störningsfri produktion är ryggraden i LKAB:s affär, som bygger på storskalighet och kontinuerlig effektivisering. Vi har världens mest energieffektiva tillverkningsprocess av pellets. Vårt kontinuerliga arbete med ansvarstagande i fokus kommer såväl kunderna och miljön tillgodo. Läs mer på sid 22. Tillväxt För LKAB:s fortsatta framgångar är det affärskritiskt att vara en betydande leverantör för var och en av våra kunder. För att vara det måste vi ha resurserna att växa med dem. Detta sker genom en uppväxling av vår leveranskapacitet, där ökad tillgång på malm är nyckeln. Läs mer på sid 32. SamhällsomvandLIng LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxtplaner är beroende av att stora delar av Kiruna och Malmberget undan för undan måste flytta. Denna samhällsomvandling sker i nära samverkan med samtliga intressenter för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. LKAB och kommunerna på våra verksamhetsorter har ett gemensamt intresse av att bygga attraktiva samhällen som förmår locka till inflyttning under hela samhällsomvandlingsprocessen. Läs mer på sid 40. AttraktIVa LkaB LKAB:s planerade utveckling förutsätter att vi anställer uppemot 700 nya kvalificerade medarbetare från 2013 fram till Basen för framgång i denna kompetensförsörjning är att LKAB har ett starkt varumärke som bygger på ett tydligt kundlöfte, tydliga värderingar, jämställdhet och mångfald samt en säker, god och utvecklande arbetsmiljö. Lika viktigt som att LKAB är en attraktiv arbetsgivare, är att de orter där vi verkar är attraktiva samhällen. Läs mer på sid 48.

14 10 IntEGRERAD RAppoRT 2012 performance in ironmaking flexibilitet säker och resurseffektiv produktion tillväxt samhällsomvandling attraktiva lkab performance in ironmaking// LKAB är världens tekniskt ledande leverantör av järnmalmspellets till den globala stålindustrin. Vårt mål är att hela tiden ge våra kunder marknadens bästa mervärde. Utgångspunkten är LKAB:s grundläggande förståelse för produkternas funktion i kundernas reduktionsprocesser i kombination med en pelletstillverkning med hög och jämn kvalitet. Med vår experimentmasugn och vårt agglomereringslaboratorium som bas har vi världsunika verktyg och forskningsresurser för process- och produktutveckling tillsammans med våra kunder. Vårt kundlöfte Performance in Ironmaking innebär att våra stålverkskunder får en ökad effektivitet i sina processer med LKAB:s produkter. Tillsammans åstadkommer vi dessutom en minskad belastning på världens klimat genom att framställa och använda LKAB Green Pellets. På en långsiktigt växande världsmarknad vill vi vara nytänkaren som driver utvecklingen.

15 Ett tydligt kundlöfte Performance in IronmAKIng 11 Ett tydligt kundlöfte LKAB har tillgång till en unikt rik och ren råvara, som vi ännu inte ser slutet på. Den norrbottniska magnetiten förädlar vi till järnmalmspellets med marknadens bästa mervärde. Våra produkter ska ge kunderna ökad effektivitet och konkurrenskraft, i kombination med klimatnytta. LKAB är nytänkaren som driver på den tekniska utvecklingen, i nära samarbete med kunderna. Tillsammans skapar vi Performance in Ironmaking. Titta runt omkring dig. Överallt ser du järn och stål. I infrastruktur. I byggnader. I transportmedel av alla de slag. Inget annat material betyder lika mycket för utvecklingen av vårt moderna samhälle som järn och stål. Materialet är en avgörande förutsättning för att välståndet i världen ska fortsätta att växa. Det baseras på ett hållbart perspektiv eftersom järn och stål skapar konstruktioner som är uthålliga över tid samtidigt som materialet är helt återvinningsbart och ingår i det industriella kretsloppet. Marknaden växer Kina representerar idag den största och viktigaste marknaden för järnmalmsprodukter. Det är ett samhälle under stark utveckling, där bland annat ökad levnadsstandard och ökad inflyttning till städer kräver fortsatt satsning på infrastruktur. Även om utvecklingen för närvarande präglas av osäkerhet har inget fundamentalt förändrats inom marknaden för järnmalm på lång sikt. Tillväxten i Kina förväntas kräva mer stål och landet kommer att vara beroende av import av järnmalm. Under de senaste tio åren har användningen av järnmalm mer än fördubblats. Prognoserna från analysinstitutet CRU indikerar en tillväxt av marknaden med över 40 procent under den närmaste 10-årsperioden. Det är lätt att konstatera att järnmalm är en strategiskt viktig produkt i det globala perspektivet. Skrot bristvara - mer järnmalm krävs För närvarande utgör järnmalm cirka 70 procent av råmaterialet för järn- och ståltillverkning. Resten är återvunnet skrot. Skrot håller emellertid på att bli en bristvara, i synnerhet i de snabbast expanderande länderna. Det är mot denna bakgrund som det förväntade behovet av nybruten järnmalm långsiktigt kommer att öka. Idag finns i princip två metoder för att tillverka järn och stål. Över 90 procent av produktionen sker i den traditionella masugnsprocessen. Av de andra metoderna är de naturgasbaserade direktreduktionsprocesserna (DR) dominerande. DR-processen förväntas ta en större andel av produktionen på sikt. Ökad tillgång på naturgas i kombination med miljöfördelar gör att nybyggnation av järn- och stålverk sannolikt kommer att vara fokuserad på denna process. För närvarande utgör järnmalm cirka 70 procent av råmaterialet för järn- och ståltillverkning

16 12 IntEGRERAD RAppoRT 2012 DR-processen har framtiden för sig Masugnsprocessen vanligast Masugnsprocessen är utan jämförelse den mest använda metoden för att tillverka järn. Genom tillsats av koks, som förbränns under tillförsel av blästerluft, avlägsnas syret ur järnmalmen. Metoden alstrar stora mängden koldioxid och energibehovet är betydande. LKAB samarbetar med ett flertal masugnskunder som går ut på att trimma processer, utveckla nya och bättre produkter samt att ta fram ny teknik. Allt för att bidra till bättre produktkvalitet och minskad miljöpåverkan. Dessa partnerskap baseras på att LKAB kan erbjuda sina kunder att testa möjligheterna till förbättringar i världens enda experimentmasugn. Det är ett unikt verktyg och erbjudande som skapar möjligheter till långa och täta samarbeten. Under 1970-talet utvecklades en ny process för stålframställning, den så kallade direktreduktionsprocessen. I denna process sker energitillskott av naturgas i stället för koks. Dessutom sker förloppet vid lägre temperatur. Slutprodukten från DR-processen är järnsvamp som vidareförädlas till olika stålkvaliteter. DR-processen har miljöfördelar jämfört med masugnsprocessen då den genererar mindre koldioxid per ton producerat stål. I Mellanöstern har den billiga tillgången på gas skapat en stor marknad för DR-processen. De nya stål- och järnverk som är under planering i USA baseras också på denna process. Halverade gaspriser i USA under de senaste två åren har gett goda förutsättningar. Ny teknik har möjliggjort exploatering av stora fyndigheter av skiffergas, vilket dock inte är helt okomplicerat ur miljösynpunkt. PELLetsKVALitet SOM HÅLLER HELA VÄGEN För att järnmalmspelletsen ska klara transport, lastning och lossning med bibehållen kvalitet måste den ha hög hållfasthet. Innan den påbörjar resan mot kunderna runt om i världen bränns den i LKAB:s pelletsverk i 1250 graders värme.

17 Ett tydligt kundlöfte Performance in IronmAKIng 13 pelletsforskning Investeringen i agglomereringslaboratoriet, som stod fullt färdigt i alla delar 2012, är ett sätt att ytterligare stärka LKAB:s teknologiska försprång som kvalitetsledande pelletsleverantör på den globala marknaden. Det nya laboratoriet arbetar både med den kalla delen, att rulla kulor, och den varma delen, att bränna kulorna. Ledande innovatör av pellets Råvaran till såväl masugns- som DR-processen är järnmalm. Den kan levereras som styckemalm, fines (slig) eller pellets. Pellets är slig som blandats med för järn- och stålprocessen viktiga tillsatser och formats till små kulor. Den runda formen på pelleten gör det möjligt för stålverken att få en jämnare och effektivare reduktionsprocess. Pellets är LKAB:s huvudprodukt, och utgör 84 procent av företagets leveranser. Huvuddelen av leveranserna går idag till masugnsprocessen. Men vi ser år för år en tydlig ökning av efterfrågan på pellets för DR-processen. Den ökade tillgången till naturgas förväntas påskynda denna omställning. LKAB avser att ligga i täten för denna utveckling och planerar parallellt med experimentmasugnen också att uppföra en experimentanläggning för DR-processen. Detta kommer ytterligare att stärka LKAB:s ställning som den tekniskt ledande leverantören av järnmalmspellets. Kapacitetsmässigt är vi idag en av de tre största leverantörerna av pellets på marknaden med cirka 15 procents världsmarknadsandel. LKAB kommer aldrig att bli störst räknat i levererade ton. Men vi ska vara nummer ett för kunder som efterfrågar kvalitet och produktivitet. Det är det som begreppet Performance in Ironmaking står för. produktutveckling del i hållbarhetsstrategi Under 2012 har LKAB sett över och uppdaterat företagets hållbarhetsstrategi. Ett viktigt fokusområde innebär att säkra produkternas konkurrenskraft och processernas effektivitet. Därför har LKAB bland annat formulerat ett mål om att utveckla en ny generation klimatsmarta pellets till Läs om strategin och de nya målen under avsnittet Hållbarhetsstrategi & styrning på sidorna Vår unika råvara Järn är ett av de vanligaste grundämnena i vår jordskorpa. Men det är kvaliteten på geologin i stort och volymen som avgör om den är värd att brytas och kallas järnmalm. Brytningen av malm sker vanligtvis i dagbrott runt om i världen. Australien och Brasilien är de största producenterna med nära hälften av världsproduktionen och med två tredjedelar av den sjöburna globala järnmalmshandeln. Sverige är globalt sett en liten producent men vi har en unik geologi som innebär ovanligt goda förutsättningar för järnmalmsbrytning. LKAB bryter i världens två största underjordsgruvor för järnmalm. Vi har lyckats göra det lönsamt genom att vara innovativa och anpassa brytningen av järnmalm till storskalig underjordsbrytning på ett kostnadseffektivt sätt. En annan förklaring är att LKAB:s järnmalm till största delen består av högvärdig magnetit. Den har ett järninnehåll på mellan 60 och 70 procent, vilket är i särklass. Den stora förekomsten av magnetit är också unik i just Malmfälten. 90 procent av jordens kända järnmalmsresurser utgörs av hematit. Skillnaden mellan magnetit och hematit är i och för sig bara en liten syreatom. Men denna lilla skillnad betyder mycket i tillverkningsprocessen av pellets. Visste du att LKAB har ett starkt fotfäste i Mellanöstern där det råder brist på stål?

18 14 IntEGRERAD RAppoRT 2012 KLImatsmarta pellets CO 2 -utsläpp vid sintring och pelletisering Sinter Hematitbaserade pellets De totala koldioxidutsläppen för framställningen av råstål, cirka kg CO 2 /ton, reduceras när LKABpellets används som järnråvara. Framställningen av LKAB-pellets genererar sju gånger lägre koldioxidutsläpp jämfört med sintring vid stålverken och tre gånger lägre än vid pelletstillverkning baserad på hematit. Minskningen blir cirka 215 kg respektive cirka 95 kg CO 2 /ton råstål. Källa: Benchmarking of Carbon Dioxide Emissions from Iron Ore Pelletizing, Lawrence Hooey, MEFOS, I pelletstillverkningen ger LKAB:s magnetitmalm stora fördelar jämfört med konkurrenternas hematit. Drygt hälften av energibehovet i processen härrör från den värme som magnetiten avger när den omvandlas till hematit. Den positiva konsekvensen av detta är att LKAB nyttjar en mindre mängd fossila bränslen än konkurrenterna som använder hematitmalm. Hela 60 (kg C0 2 /ton) procent av energibehovet vid pelletiseringen tillgodoses på detta sätt. Därför kallar vi våra pellets för LKAB Green Pellets. LKAB har världens mest energieffektiva tillverkningsprocess, även i jämförelse med andra magnetitbaserade pelletstillverkare. Läs mer om vår tillverkningsprocess under avsnittet Säker och resurseffektiv produktion, sidan LKAB-pellets 22 Vi är med och sätter agendan Vår externa forskningssamverkan skapar synergier och driver på utvecklingen. Till exempel arbetar vi för närvarande tätt samman med teknologileverantörer inom DR-processen. Eftersom en snabb tillväxt förväntas har vi som målsättning att vara med och bidra till nästa steg i utvecklingen. Vad gäller masugnsprocessen är utmaningen att minimera dess svagheter. Koldioxidutsläppen måste minskas och energiåtgången reduceras. LKAB deltar därför som enda järnmalmsleverantör i ett europeiskt samarbetsprojekt inom järn- och stålindustrin. Projektet går under namnet ULCOS och har till syfte att på sikt minska koldioxidutsläppen med 50 procent. LKAB:s experimentmasugn spelar en viktig roll i detta sammanhang. Den är också nyckeln i projektet Course 50. Det har till mål att minska koldioxidutsläppen från japanska stålverk med cirka 30 procent. forskningscenter I MALMBerget Nya lokaler och nya instrument för materialkaraktärisering finns nu på plats för forskning och utvärdering av hur våra fyndigheter påvekas i pelletiseringsprocessen och vilken produktkvalitet som kan uppnås.

19 Ett tydligt kundlöfte Performance in IronmAKIng 15 Forskning och utveckling som ger resultat LKAB:s affärsstrategi baseras på att vi ska vara tekniskt ledande. Vår ambition är att vara en betydande och viktig partner för var och en av våra kunder. För att leva upp till detta bedriver vi ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i många olika dimensioner. LKAB har sedan länge ett långtgående samarbete med externa kompetenscentra, både nationellt och internationellt. Den egna forskningen är nära knuten till Luleå Tekniska Universitet och Hjalmar Lundbohm Research Centre. Vid det senare arbetar för närvarande 25 högt kvalificerade forskare. Vår process- och produktutveckling syftar till att ge direkta och mätbara avtryck i vår produktivitet. LKAB:s världsunika agglomereringslaboratorium spelar en viktig roll i detta sammanhang. Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom bland annat mineralteknik, kemi, metall urgi samt styr- och reglerteknik. Nya pelletstyper utvecklas och testas. Allt med sikte på en effektivare och energisnålare produktion. En procent högre järnhalt per ton malm från gruvan ger en väsentligt ökad produktion i förädlingsverken, vilket bidrar till ökad lönsamhet. lkab:s experimentmasugn är unik Experimentmasugnen i Luleå är en unik testanläggning och intresset för den är stort från stålbranschen. Ugnen ger stora fördelar både för process- och produktutveckling. Den uppskattas av våra kunder inte minst för att många av riskerna med att utföra fullskaleförsök i en produktionsmasugn kan undvikas.

20 16 IntEGRERAD RAppoRT 2012 performance in ironmaking flexibilitet säker och resurseffektiv produktion tillväxt samhällsomvandling attraktiva lkab flexibilitet// LKAB levererade 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter under Det är den största volymen i modern tid. Marknaden för våra järnmalmsprodukter har en långsiktigt stark tillväxt. Men de stora skiftningarna i den globala ekonomin gör att vi under resan måste ha en beredskap att snabbt kunna hantera och parera temporära variationer i efterfrågan. Detta förutsätter att vi har en flexibilitet i vårt sätta att agera, såväl i produktionen som i leveranskedjan. När vissa marknader går ner ska vi snabbt kunna styra om våra insatser till marknader som har högre efterfrågan. Vi måste också vara beredda på att hantera svängningar i marknaden genom att lägga större fokus på kunder utanför stålmarknaden. Allt detta förutsätter en hög flexibilitet.

21 Snabb anpassning till förändringar flexibilitet 17 SnaBB anpassning till förändringar Att marknaden för järnmalmsprodukter har en långsiktigt stark tillväxt är i sig ingen garanti för framgång för LKAB. Kortsiktigt måste vi ha en förmåga till flexibilitet, och helst dra nytta av de förändringar som hela tiden sker i vår omvärld. Att leva med förändringar är ett normaltillstånd för oss. Geografisk flexibilitet LKAB Övriga LKAB producerar 90 procent av järnmalmen i Europa. Våra styrkefaktorer är tydliga: vi är profilerade inom pelletsområdet, våra produkter är klimatsmarta, vår kvalitet är erkänt hög, vi kan erbjuda en unik kombination av erfarenhet och kunnande. Kort och gott, vi erbjuder våra kunder funktionella produkter. En volatil marknad världshandeln med järnmalmsprodukter Världsmarknaden för järnmalmsprodukter har totalt sett inte förändrats under LKAB:s försäljning i Norden och Europa har minskat medan leveranser till Mellanöstern och Kina har ökat under året. Med en världsmarknadsandel på under två procent är LKAB totalt sett en liten järnmalmsleverantör. Vi verkar på en marknad som visserligen på lång sikt är i stark tillväxt, men som i det korta perspektivet kan bjuda på stora svängningar. Detta måste vi hela tiden bära med oss. Vi måste i varje läge agera på ett sådant sätt att vi kan parera konjunktursvackor och, lika viktigt, dra fördelar av uppgångar i marknaden. Genom att agera i linje med detta ska vi stärka vår marknadsposition. Det handlar om att ha flexibilitet i ett antal olika dimensioner. Den pågående europeiska skuldkrisen har präglat Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen har lett till en försvagad efterfrågan på stål och därmed också järnmalm. Europa är LKAB:s huvudmarknad och står traditionellt för cirka två tredjedelar av företagets omsättning. Denna marknad har visat vikande tendenser under Visserligen har den tyska, holländska och engelska marknaden ökat för LKAB:s del men i Norden har försäljningen av masugnspellets minskat kraftigt. Vi har därför med kort varsel prioriterat om den geografiska fördelningen av leveransvolymerna. På så sätt har vi kunnat hålla en fortsatt hög produktionsnivå. Företaget har sedan tidigare ett starkt fotfäste i Mellanöstern. Därför har det varit ett naturligt steg att öka leveranserna till kunder i detta geografiska område. I denna del av världen råder brist på stål och här finns en viktig marknad för LKAB:s DR-pellets. Vi har också under senare delen av 2012 varit framgångsrika med att öka leveranserna till Kina. Totalt sett har denna geografiska omfördelning lett till att LKAB under 2012 nådde vår högsta leveransvolym hittills. Världshandeln med järnmalm Största exportländerna Australien (521 Mt) Brasilien (327 Mt) Sydafrika (58 Mt) Indien (37 Mt) Ukraina (36 Mt) Kanada (35 Mt) Källa: CRU (Mt) Största importländerna /regionerna Kina (739 Mt) EU-27 (126 Mt) Japan (124 Mt) Sydkorea (62 Mt) Mellanöstern (27 Mt)

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING LKAB 2011 Året som gått överblick 6 Vd-kommentar 8 Affärsidé och strategi 12 ÅRSBERÄTTELSE Tillväxt på en global marknad 14 Mineralreserver och mineraltillgångar

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 INTEGRERAD RAPPORT ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING året som gått 2 året i siffror 4 vd-ord 6 OM OSS 1 VÅRT FINANSIELLA RESULTAT 4 vår roll i samhället 12 kundfokus sedan 1890

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 EN VÄRLD AV STÅL Efterfrågan på järnmalm drivs av efterfrågan på stål, som i sin tur är starkt kopplad till BNP-utveckling, ökande urbanisering och välstånd i världens

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20 INNEHÅLL Händelser i korthet 2 Manifest 3 Året som gått, överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategier 9 LKAB 20 11 Konjunkturutveckling, marknad 13 Stål kräver

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Ä Ä DT DGS TT SÄJ CH FYTT? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och KB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt och hållbart

Läs mer

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2 0 1 0 INNEHÅLL LKAB 20 Året som gått överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategi LKAB:s ÅRSBERÄTTELSE 12 Marknad och konjunkturutveckling 13 Järnmalmshandeln

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

Återstart av verksamheten i Dannemora

Återstart av verksamheten i Dannemora Återstart av verksamheten i Dannemora 2010-09-21 Peter Svensson Dannemora Mineral AB GEOGRAFI Dannemora ligger i Östhammars kommun, cirka 40 km norr om Uppsala och 35 km väster om Hargshamn från vilken

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Under det första kvartalet 2011 fortsatte den höga efterfrågan på LKAB:s produkter. Leveranserna

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

RESEARCH & LKAB

RESEARCH & LKAB RESEARCH & DEVELOPMENT @ LKAB Nationell Innovationskonferens 2015, Luleå Kent Tano Principal R&D Expert 2012-06-15 SVÅRIGHETEN ÄR INTE ATT UTVECKLA NYA IDÉER, UTAN ATT ÖVERGE DE GAMLA (JOHN MAYNARD KEYNES)

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015 BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID Företagspresentation 2015 Möt Ovako Utvecklar högteknologiska komponentstållösningar Kunder är ledande globala tillverkare inom kullager-, tillverknings- och transportindustri

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB

LKAB - Världens ledande pelletstillverkare. LARS-ERIC AARO VD och Koncernchef LKAB LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi LKAB:s certifikatprogram och framtida strategi för kapitalmarknadsfinansiering för kapitalmarknadsfinansiering Mars 2014 LKAB - Världens ledande pelletstillverkare

Läs mer

Ljus framtid med nya utmaningar

Ljus framtid med nya utmaningar Årsredovisning 2007 Innehåll 4 VD-kommentar 7 Affärsidé, vision, strategier, policys 10 2007 i sammandrag 14 Marknad 17 Energi, klimat och yttre miljö 27 Personal 31 Strategiska investeringar 33 Forskning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Samhällsomvandling Kiruna

Samhällsomvandling Kiruna Mikael Westerlund T f Avdelningschef Samhällsomvandling Kiruna Gruvnäringen och regionens betydelse Sedan 2007 har LKAB och Boliden levererat in till statskassan drygt 18 miljarder kronor i företagsskatt.

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet 2006. 4 SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

LKAB:s företagsobligationsprogram

LKAB:s företagsobligationsprogram 2014-12-01 LKAB:s företagsobligationsprogram LKAB - Världens ledande pelletstillverkare PRODUKTION EU28 LKAB står för närmare 90 % ÖVRIGA av EU:s järnmalmsproduktion. Sverige har 60 % av Europas LKAB järnmalmstillgångar.

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

DET NYA BRUKSSAMHÄLLET

DET NYA BRUKSSAMHÄLLET DET NYA BRUKSSAMHÄLLET Monica Quinteiro, LKAB Narvik Hamn Kiruna Underjordsgruva och förädling Malmbanan Narvik - Luleå Svappavaara Dagbrottsgruvor och förädling Malmberget Underjordsgruva och förädling

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef 2 Ett återhämtningens år Den ekonomiska återhämtningen fortsatte under året, vilket medförde en ökad efterfrågan på stål Asien och Latinamerika uppvisade

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10 Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Arktis 24 000 innevånare 20 000 km 2 6000 sjöar 6 stora älvar 220 km 250 km POSITIVA PROGNOSER RYMDINDUSTRIN

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer