Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län"

Transkript

1 1(8) Hälsovalskansliet PM Dnr v.1.0 Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län 1 Syfte Detta dokument syftar till att beskriva de krav som ställs på den tekniska ITutrustningen hos en extern vårdgivare för nyttjande av gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Jämtlands län. I detta ingår krav på IT-klienter/datorarbetsplatser, skrivare, anslutning av medicinteknisk utrustning samt nätverksanslutningar. 2 Allmänt Jämtlands läns landsting har en standardiserad infrastruktur för ITtjänster/kommunikation, central hårdvara och mjukvara, PC-arbetsplatser, informationssäkerhet samt support och ärendehantering via central Helpdeskfunktion. Samtliga gemensamma IT-tjänster som tillhandahålls till extern vårdgivare ansluten till Hälsoval Jämtlands län via landstingets Citrix-miljö. Det åligger vårdgivaren att ombesörja att den lokala datorarbetsplatsen har en fullgod säkerhetsnivå. I detta ingår att se till att operativsystemet har aktuella säkerhetsuppdateringar installerade samt att säkerhetsprogramvara i form av mjukvarubrandvägg samt uppdaterad antivirusprogramvara finns installerad och aktiverad. Detta ska trygga en tillförlitlig tillgång till IT-miljön och förhindra att t ex spridning av skadlig kod kan ske. Vårdgivaren ansvarar för egen kommunikationslösning i form av fastighetsnät/korskopplingar, nätkomponenter (switchar) inom den eller de fastigheter där verksamheten bedrivs. Inkoppling av nätverksskrivare i vårdgivarens lokala driftmiljö ska ske enligt riktlinjer från landstinget för att tillförsäkra god funktion vid utskrifter. Detta rör nätverksskrivare som ska kopplas mot gemensamma IT-tjänster i landstingets Citrixmiljö. Drivrutiner för dessa skrivare finns installerade i den centrala driftmiljön och måste därför vara anpassade till skrivarna inom den lokala driftmiljön.

2 2(8) Vid allvarliga brister i vårdgivarens lokala driftmiljö/it-infrastruktur rörande t ex IT-säkerhet har landstinget rätt att koppla ifrån vårdgivaren från gemensamma IT-tjänster tills bristen har åtgärdats. 3 Åtkomstlösning för gemensamma IT-tjänster Åtkomsten till landstingets gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Jämtlands län sker via det nationella nätet Sjunet samt landstingets accesslösning Citrix XenDesktop. Detta bygger på en s.k. VDI-lösning (Virtual Desktop Interface, virtuellt datorskrivbord/klientarbetsplats) som simulerar en lokal PC med åtkomst till nämnda tjänster. 3.1 Åtkomst via VDI-skrivbord VDI är en teknik där datorn speglar informationen på skrivbordet från en central server. Användaren märker ingen skillnad då tekniken ger en upplevelse av en fullständig PC-miljö. Kommunikationen sker via en säker krypterad förbindelse via en gateway-lösning baserad på VPN och SSL. Central driftmiljö (landstinget) Landstingets gemensamma Citrix miljö Sjunet nätanslutning Lokal driftmiljö (vårdgivaren) VDI klient Lokalt ansluten periferiutrustning (spirometri, EKG, smart card läsare etc.) Operativsystem Säkerhetsprogramvara (brandvägg, antivirus) Vårdgivarens datorarbetsplats Nätverksskrivare Uppdelning av IT-miljön i central driftmiljö samt lokal driftmiljö. Kommunikationen med den centrala driftmiljön sker via Sjunet nätanslutning.

3 3(8) En virtuell datorarbetsplats ger vårdgivarens användare: En säker åtkomst till angivna IT-system Möjlighet att på ett säkert sätt dela en PC mellan flera användare Flexibilitet och rörlighet mellan olika datorarbetsplatser för användaren som får samma användarupplevelse oavsett val av arbetsplats Det åligger vårdgivaren att ombesörja tillgång till enhetliga standararbetsplatser i form av PC på vilka VDI-klienten kan installeras. Den centrala programvarumiljön som kan nås via VDI-klienten tillhandahålls helt av landstinget. Viss administration såsom användarregistrering och konfiguration åligger vårdgivaren att sköta för de IT-tjänster som nås via VDI-klienten. 3.2 Kommande inloggningssätt: SITHS e-tjänstekort VDI-lösningen kan i en framtid användas tillsammans med s.k. SITHS-kort (e-tjänstekort), en elektronisk ID-handling som ska säkerställa Patientdatalagens krav på säkerhet och identifiering. Krav kommer senare att ställas på att SITHS-kort blir det enda tillåtna inloggningssättet för att ges åtkomst till information via VDI-lösningen. Hälsovalskansliet kommer inte att under innevarande år 2010 ställa krav på att SITHS-kort används vid inloggning via VDI-klient. Under kommanre år 2011 kommer dock krav att införas som gör det obligatoriskt att nyttja SITHS-kort för att autenticera användaren vid inloggning via VDI-klienten. Tillgång till SITHSkort blir då en förutsättning för att kunna använda VDI-lösningen.

4 4(8) 4 PC-arbetsplatser Programvara för anslutning till gemensamma IT-tjänster: Den programvara som krävs för uppkoppling till gemensamma IT-tjänster i landstingets Citrix-miljö är en Citrix-klient som erhålls vid första anslutningen mot https://sjunetvpn.jll.sjunet.org. Installation av programvara för gemensamma IT-tjänster: Aktuella versioner av Citrix-klient tillhandahålls av landstinget. Landstingets Helpdesk svarar för att installera denna programvara för att säkerställa enhetlig och riktig funktion. Installation av Citrix-klient på lokal PC sker med ett automatiskt förfarande via fjärrkoppling. Programvara - operativsystem: Supporterad mjukvaruplattform specificeras i Bilaga 1. För vårdgivarens datorarbetsplatser gäller: Datorarbetsplats bör använda operativsystem Windows XP SP3 eller senare version av Microsoft Windows (Win Vista, Win7) och vara antingen en desktop (stationär) eller laptop-lösning (bärbar). Landstinget rekommenderar Windows 7. För erhålla en godtagbar prestanda skall arbetsplatsen ha minst 1024MB internminne (Win XP) eller 2048MB (Win 7). Processor med 1.5GHz eller högre klockhastighet rekommenderas. Övrig klientprogramvara: Lokal webbläsare (Internet Explorer 7 eller senare version) ska finnas installerad på klientarbetsplatsen. Adressen https://sjunetvpn.jll.sjunet.org skall konfigureras som en betrodd plats i webbläsaren. Skydd mot skadlig kod: Samtliga av vårdgivarens datorarbetsplatser som ska kopplas mot gemensamma IT-tjänster ska ha installerat och aktiverat skydd mot skadliga program och skadlig kod (virus, trojaner och maskar). Landstinget förordar här någon av de marknadsledande programvarorna mot skadlig kod. Mjukvarubrandvägg: Samtliga av vårdgivarens datorarbetsplatser som ska kopplas mot gemensamma IT-tjänster ska ha aktiverad mjukvarubrandvägg. Lokal administratörsbehörighet på datorarbetsplats: Vårdgivaren ska vara mycket restriktiv med att tilldela lokal administratörsbehörighet till normalanvändare på datorarbetsplats/klient. Detta bör normalt aldrig förekomma vilket syftar till att minimera säkerhetsrisker med otillåten programinstallation/exekvering. Helpdesk: Till landstingets Helpdesk har alla anslutna användare inom Hälsoval Jämtlands län rätt att vända sig med felanmälningar, beställningar och supportfrågor som rör de levererade IT-tjänsterna.

5 5(8) Felavhjälpning utförs efter felavgränsning i den utsträckning felet konstateras i landstingets IT-miljö. Sammantaget innebär detta att Helpdesk ska ge samma stöd och hjälp till Hälsovalets vårdgivare som till landstingets anställda med skillnaden att vårdaktörens skrivare och klientutrustning ägs av vårdaktören och eventuellt behov av närservice inte innefattas i detta åtagande. 4.1 Kommande krav på inloggning med SITHS e-tjänstekort I samband med att inloggning med SITHS e-tjänstekort införs under år 2011 tillkommer följande krav på vårdgivaren: Krav på autenticering av användare mot gemensamma IT-tjänster: Vårdgivaren ska säkerställa att det endast går att koppla upp sig mot gemensamma IT-tjänster genom stark autenticering via smart card (SITHS e- tjänstekort) och ingen annan autenticeringsmetod såsom användarnamn och lösenord. Kortläsare: Lokal PC ska, då krav på inloggning med SITHS-kort senare införs, ha möjlighet att kunna koppla till en extern kortläsare (smart card) om internt monterad kortläsare i arbetsstationen saknas. Dessa kortläsare används för att nyttja s.k. SITHS-kort (e-tjänstekort med nationell standard för stark autenticering) vid inloggning resp. signering i bl a vårdapplikationer. Kortläsare skall uppfylla Windows PC/CS-compliant smart card reader. Landstingets Helpdesk kan upplysa om vilka läsare landstinget f.n. nyttjar. Programvara för att läsa SITHS-kort: För att SITHS e-tjänstekort ( smarta kort ) ska fungera måste NetiD-klienten installeras i den lokala PC:n. För information om hur installation av gällande NetiD version ska utföras kan landstingets Helpdesk kontaktas. Tekniskt stöd för lokal PC ingår inte i gemensamma tjänster från landstinget men kan naturligtvis avtalas med extern leverantör separat om så önskas. Licenskraven för NetiD-klienten styrs via antalet utgivna SITHS-kort för vårdgivaren och ingår i priset för SITHS-kortet som vårdgivaren beställer från aktuell leverantör av SITHS-tjänsten. 5 Nätverksanslutning Sjunet betraktas som ett öppet men kvalitetssäkrat nät och ska användas av vårdgivaren för att få åtkomst till landstingets gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Jämtlands län. Enbart aktörer inom vård och omsorg får ansluta sig och utbyta information över Sjunet.

6 6(8) Vårdgivarens lokala datornätverk bör ha en nätverksanslutning till Sjunet anslutningspunkt med anslutningshastighet på minst 2 Mbit/s. Detta krävs för att säkerställa godtagbara prestanda. Rekommendationen beror på omständigheter som t ex antal anslutna arbetsplatser. Vårdgivaren ansvarar fullt ut för sitt fastighetsnät inkl. dess kopplingspunkt till Sjunet och datauttag, korskopplingar och switchar. Insynsskydd kryptering av information via öppna nät: Vårdgivaren ska säkerställa att sekretesskydd finns för den (patient-)information som överförs via vårdgivarens lokala datanät till Sjunet i enlighet med Patientdatalagens krav (SFS 2008:355) samt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14, 2 kap. 5 ). Detta krav uppnås genom den anvisade anslutningen via VDI-skrivbord genom nyttjande av teknikerna VPN och SSL. 6 Skrivare 6.1 Skrivare - copyprinters Skrivare som ska kunna användas för utskrifter från gemensamma IT-tjänster skall vara nätverkskopplade och måste ha sina drivrutiner installerade i landstingets centrala driftmiljö. Därför förbehåller sig landstinget att till vårdgivare bekräfta vilka aktuella skrivarmodeller som är godkända för användning och därmed har tillgängliga, testade drivrutiner. Vårdgivaren ska därför innan beslut om anskaffning av skrivare tas rådgöra med landstingets driftleverantör kring skrivarval. Detta gäller också s.k. copyprinters (kombinationsskrivare/kopiatorer med multifunktion). Rådgivning vid val av vilka skrivarmodeller som kan användas tillsammans med landstingets gemensamma IT-tjänster ges av landstingets Helpdesk. 6.2 Kvittoskrivare För kvittoskrivare gäller motsvarande som för nätverksskrivare ovan. Aktuella kvittoskrivare som fungerar ihop med VAS-tjänsten anvisas av landstinget. Följande modeller av kvittoskrivare är godkända av landstinget och kan f.n. användas: Modell: Citizen CBM 1000N Nätverkskopplad

7 7(8) 6.3 Etikettskrivare För etikettskrivare gäller motsvarande som för nätverksskrivare ovan. Aktuella etikettskrivare som fungerar ihop med aktuella IT-tjänster anvisas av landstinget. Följande modeller av etikettskrivare är godkända av landstinget och kan f.n. användas: Modell: Markpoint MP 104 Compact Nätverkskopplad 7 Medicinteknisk utrustning Följande utrustning räknas i dagsläget som standardiserad medicinteknisk utrustning för primärvårdsenheter: Utrustningar för EKG-insamling Spirometridata Registrering av långtidsblodtryck Resp. utrustning har sina olika krav på anpassning till sina värdsystem för registrering av data och anslutningsmöjligheter till portar i PC. Landstinget ställer därför krav på att endast standardiserad utrustning som uppfyller gemensamma krav används. Samtlig använd medicinteknisk utrustning ansluten till gemensamma IT-tjänster ska följa landstinget rekommendationer om godkänd medicinteknisk utrustning. Rekommendationen baseras på såväl medicinsktekniska aspekter som IT-tekniska för att säkerställa bra funktionalitet. 8 Övrigt I händelse av förändrad användning och/eller komplettering, vidareutveckling, ersättning eller utbyte av utrustning eller IT-tjänst/system ska vårdgivaren vara följsam mot landstingets val. Vårdgivaren kommer i dessa fall att erbjudas motsvarande lösningar som verksamhetsenheter i landstingets egen regi och kommer för detta att hanteras kostnadsneutralt jämfört med landstingets egna enheter. Vårdgivaren ska garantera att skapa förutsättningar för att kunna ansluta till nationella standards när landstinget gör det. Vårdgivaren äger inte rätt att fatta beslut avseende förändringar i användning av gemensamma IT-tjänster om ej annat överenskommits. Landstinget vill däremot

8 8(8) uppmuntra vårdgivaren att delta i beslutsunderlag såsom förberedande diskussioner mm. 9 Bilagor [Bilaga 1] Förteckning över supporterade mjukvaruplattformar för Citrix VDIklient (XenDesktop) 10 Bilaga 1: Supporterade Mjukvaruplattformar för Citrix VDI-klient XenDesktop Client Följande Windows operativsystem stöder Citrix XenDesktop: Windows 7 64-bit Editions Windows 7 32-bit Editions Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 2 Windows Vista 32-bit Editions Service Pack 2 Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows XP Professional Service Pack 3

INNEHÅLL. Hälsoval Jämtlands län Bilaga 2 IT- och telefonitjänster 2013. Dnr: LS x/2013 3.0

INNEHÅLL. Hälsoval Jämtlands län Bilaga 2 IT- och telefonitjänster 2013. Dnr: LS x/2013 3.0 Bilaga 2 IT- och telefonitjänster Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLL 1 INLEDNING 3 1.1 ÖVERSIKT IT- OCH TELEFONITJÄNSTER 3 1.2 TJÄNSTER OBLIGATORISKA RESPEKTIVE VALFRIA 3 1.3 ANSÖKAN OM ANSLUTNING IT-/TELEFONITJÄNSTER

Läs mer

Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET

Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET 1(11) Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET 2(11) Innehåll Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET... 1 1. Syfte...

Läs mer

Diarienr LD13/02237. CENTRAL FÖRVALTNING Medicinsk Teknik och IT. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna

Diarienr LD13/02237. CENTRAL FÖRVALTNING Medicinsk Teknik och IT. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna LD13/02237 CENTRAL FÖRVALTNING Medicinsk Teknik och IT IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna 2 (9) Innehållsförteckning 1 IT-BILAGA HÄLSOVAL...4 1.1 Ledtid från beställning till etablering... 4 2 LDNET...4

Läs mer

IT-systembilaga 2014 Privata Vårdgivare

IT-systembilaga 2014 Privata Vårdgivare sida 1 (8) 2014 Privata Vårdgivare Innehållsförteckning 1. IT-SYSTEMBILAGA...2 2. GENERELLA OBLIGATORISKA KRAV...2 3. SITHS-KORT MED PLATS FÖR LANDSTINGETS CERTIFIKAT (HCC)...2 4. IT-INFRASTRUKTUR...2

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

IT-normer Landstinget Sörmland

IT-normer Landstinget Sörmland IT-normer för Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Tel 0155-24 50 00 611 88 Nyköping SID 1(29) FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA DOKUMENT... 4 SYFTE MED IT-NORMER... 5 INFORMATIONSSTRUKTUR... 6 BEGREPPSMODELL

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 1 av 12 Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 2 av 12 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT infrastruktur Innehållsförteckning 1 OMFATTNING OCH SYFTE...

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Föreskrifter för IT-området vid Kungl. Musikhögskolan

Föreskrifter för IT-området vid Kungl. Musikhögskolan Föreskrifter för IT-området Fastställda av högskolestyrelsen. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box 27711 SE-115 91 Stockholm Sweden +46 8 16 18 00 Tel +46 8 664

Läs mer

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter Riktlinjer Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter 1 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (17) Riktlinjer för användning av Internet och IT-stöd inom Luleå kommun inklusive mobila enheter 1. Inledning

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14 Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011 Lidingö Stad Rapport: IT-revision Stockholm, 2011-06-14 2 av 17 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda kommunrevisorerna

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17 SITHS UTBILDNING SUP P ORT VER 3. 3 S ID 2(46) Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4 Installation och konfiguration... 5 Sökvägar (url) för SITHS... 5 SITHS Admin... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av IT-säkerhet 2011-03-07. Anders Pålhed

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av IT-säkerhet 2011-03-07. Anders Pålhed Revisionsrapport Granskning av IT-säkerhet Nerikes Brandkår 2011-03-07 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Syfte... 4 3.1 Metod... 4 3.2 Avgränsning... 4 4. IT-säkerhetens olika delar...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer