SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sida 1 (30) Plats och tid Wij Herrgård kl , Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), ersättare för Carina Löfgren (S), 77-91, 103 del av Stig Mörtman (FP), ersättare för Carina Löfgren (S) , 103 del av Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Owe Hellberg (V) Thorsten Åstrand (C) Birger Larsson (C) Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M) Ove Krantz (MP), ersättare för Margaretha Östberg (M) Övriga deltagare Utses att justera Annica Månsson, kommunsekreterare Lars Sjödin, kommunchef Joachim Krüger, ekonomichef Ann-Sofie Stensson, ekonom Monica Järnkvist, utvecklingschef Karin Olsson, trädgårdsmästare, del av Palle Danielsson, socialchef, 81, 103 del av Robert Carlsson, Sigrid Pettersen, Anette Jonsäll - Inköp Gävleborg, 103 del av Malin Eriksson, VD Wij Trädgårdar, 103 del av Torbjörn Hallberg, säkerhets- och beredskapsansvarig, 93, 103 del av Anna Hansson, kommunekolog 94, 103 del av Eva-Marie Åkerlundh, projekt Naturskola, 103 del av Eva Trolle Andersson, energi- och klimatrådgivare, 94 Stig Mörtman (FP), närvarande ersättare del av Dan Brodin Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Annica Månsson... Ordförande... Magnus Jonsson Justerande... Dan Brodin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift...

2 Sida 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 78 REDOVISNING AV MEDDELANDEN 79 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL KOMMUNSTYRELSEN 80 EKONOMISK REDOVISNING APRIL NÄMNDERNA 81 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR BARN OCH UNGA 82 SVAR PÅ MOTION FÖRÄNDRING AV BUDGETPROCESSEN 83 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET PRELIMINÄRA RAMAR 84 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT ÅRSREDOVISNING FYLLNADSVAL THORSTEN ÅSTRAND (C) 88 FIRMATECKNARE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 89 UNDERTECKNANDE AV KOMMUNENS LÅNE- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 90 FYLLNADSVAL GUNLÖG SÖDERSTRÖM (FP) ERSÄTTARE SOCIALNÄMNDEN 91 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 92 ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL VISION HANDLINGSPROGRAM LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR 94 YTTRANDE GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL I GÄVLEBORGS LÄN

3 Sida 3 (30) 95 ARVODESREGLEMENTE , KOMPLETTERING OCH REVIDERING 96 ARVODESREGLEMENTE OCKELBOGÅRDAR AB 97 FÖRFRÅGAN KÖP AV DEL AV SÄBYGGEBY 4:17 KILLINGHOLMEN 98 ÄGARDIREKTIV OCKELBOGÅRDAR 99 VAL AV ERSÄTTARE STIFTELSEN WIJ VALSVERK TAXA - SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 102 KS-KF ÄRENDEN 103 RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION

4 Sida 4 (30) 77 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT Följande delegeringsbeslut har fattats under perioden : Kommunchef Lars Sjödins beslut beslutsattestanter 2012, komplettering ersättare. Ekonomichef Joachim Krügers beslut Hos Kommuninvest i Sverige AB för Ockelbo kommun omsätta lån till lån om kronor, 3,20 % ränta och med återbetalningsdag Utbetalningsdag s beslut Redovisningen godkänns.

5 Sida 5 (30) 78 REDOVISNING AV MEDDELANDEN Protokoll mm Socialnämnden Ockelbogårdar Ockelbo Vatten AB bolagsstämma Gästrike Vatten AB årsstämma Gästrike Vatten AB konstituerande styrelsemöte Gästrikerådet Cesam Trafikverket Yttrande ny detaljplan för Säbyggeby 7:85 samt del av Säbyggeby 8:111 Transportstyrelsen Förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen Öppet brev till styrelser av Hälsinglands och Gästriklands kommuner Företagare i Gävleborgs län som vill verka för hållbart företagande i vår storslagna kommun SKL cirkulär 12:13 SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering 12:14 - Vårpropositionen för år :15 Budgetförutsättningar för åren :16 Feriejobb sommaren 2012 KURSER OCH KONFERENSER - Inbjudningar och kurser finns tillgängliga vid sammanträdet. s beslut Redovisningen godkänns.

6 Sida 6 (30) 79 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL KOMMUNSTYRELSEN s månadsuppföljning per 30 april Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP), Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD) s beslut Redovisningen godkänns.

7 Sida 7 (30) 80 EKONOMISK REDOVISNING APRIL NÄMNDERNA Nämndernas månadsredovisning per 30 april Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C), Thorsten Åstrand (C), Sölve Malm (S) s beslut 1. Redovisningen godkänns. 2. Bolagens; Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB samt Bionär Närvärme AB:s aprilredovisningar godkänns.

8 Sida 8 (30) 81 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR BARN OCH UNGA Länets kommuner och landstinget fastställde redan 2004 ett dokument; Gemensamma utgångspunkter för barn och unga. Dokumentet har varit föremål för revidering. Under 2010 och 2011 har detta dokument reviderats och varit ute på remiss, i november 2010 lämnade socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett remissvar. Alla parter hade möjlighet att lämna remissvar. Någon återkoppling till kommunerna blev det inte efter remissrundan vilket har försvårat arbetet. Beslut i landstinget togs innan arbetet blev helt slutfört. Förvaltningscheferna för socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden anser därför att de bilagda avtalstexterna inte kan antas. Beslutsunderlag Socialchef Palle Danielssons och utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S) s förslag till fullmäktige 1. De gemensamma utgångspunkterna för barn och unga antas. 2. De rekommenderade avtalstexterna (bilaga 2 och 3) godkänns inte.

9 Sida 9 (30) 82 SVAR PÅ MOTION FÖRÄNDRING AV BUDGETPROCESSEN Kommunfullmäktige beslutade , 32/12, att remittera ovan nämnda motion från Stig Mörtman (FP). Ett svar har utarbetats. Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers svar Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Tord Horn (S). s förslag till fullmäktige Motionen anses härmed besvarad.

10 Sida 10 (30) 83 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET PRELIMINÄRA RAMAR Inför arbetet med års- och flerårsbudget ska preliminära ramar fastställas Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget påbörjades i samband med bokslutdag och ramberedningen i mars Inför överläggning med ekonomiutskottet i maj har instruktioner och uppdrag till styrelse och nämnder behandlats av kommunstyrelsen. Uppdraget till styrelse och nämnder har varit att redovisa följande: Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget De redovisade budgetförslag ska vara i enlighet med fastställd ram. Specifika frågeställningar utöver ovanstående uppdrag Kommunkontoret har i uppdrag att presentera förslag till investeringsplan för perioden Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av /12 Bygg- och miljönämnden, 33/12 Utbildnings- och kulturnämnden, 37/12 Socialnämnden, 18/12 Ekonomiutskottet 6/12 Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottets överläggningar med nämndföreträdare har genomförts enligt följande: Torsdag den 10 maj 2012 kl kl kl kl kl kl kl Ekonomiutskott Socialnämnd Utbildnings- och kulturnämnd Bygg- och miljönämnd Ockelbogårdar AB Ekonomiutskott Företrädare för varje parti har inbjudits att delta i överläggningarna den maj 2012 och har även inbjudits att delta vid ekonomiutskottets sammanträde utan beslutanderätt. Tilläggsförslag Owe Hellberg (V) Se bilaga

11 Sida 11 (30) s förslag till fullmäktige 1. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget fastställs enligt följande: Driftsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildning/kultur Socialnämnd Revision Valnämnd Driftsbudget Gymnasieskola Summa driftsbudget Investeringsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildnings- och kulturnämnd Socialnämnd Summa investeringsbudget Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat. Avstämning och reglering av anslaget hänförs till ekonomiutskottet i oktober Internränta för 2013 fastställs till 4 % 4. För finansiering av inventarier vuxenutbildningen omfördelas investeringsanslag om kronor för år 2012 från kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden. Reservation Mot förslaget till beslut och till förmån för eget tilläggsförslag reserverar sig Owe Hellberg (V)

12 Sida 12 (30) 84 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget ska planen aktualiseras och eventuellt revideras och ny plan för perioden ska tas fram. I avvaktan på pågående skolutredning ligger kommunens totala investeringsnivå om 10,0 mkr fast. Investeringsmedel om 7,0 mkr/år fördelas till styrelse och nämnder för perioden Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 7/12 s beslut Långsiktig investeringsplan behandlas vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2012.

13 Sida 13 (30) 85 INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2012 Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2012 ska behandlas av kommunstyrelsen i maj Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden per den 30 juni. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 8/12. Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP) s beslut 1. Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2012 godkänns. 2. Nämndernas och Ockelbogårdars material ska delges kommunstyrelsen elektroniskt innan sammanträdet den 27 augusti.

14 Sida 14 (30) 86 KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT ÅRSREDOVISNING 2011 Kommentarer ska lämnas på revisorernas granskningsrapport av årsredovisning Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Owe Hellberg (V) s beslut Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.

15 Sida 15 (30) 87 FYLLNADSVAL THORSTEN ÅSTRAND (C) Thorsten Åstrand (C) avsäger sig i skrivelse alla sina politiska uppdrag i kommunen förutom uppdragen i kommunfullmäktige och Bionär Närvärme AB fr 1 o m 1 augusti Därför ska fyllnadsval ske enligt följande:, vice ordförande Kommuninvests föreningsstämmor, ombudsersättare Nominering till Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare Ekonomiutskottet, vice ordförande Tillväxtutskottet, vice ordförande Länsfolkhälsorådet, ersättare Gästrike Vatten AB, ledamot Ockelbo Vatten AB, vice ordförande Valberedningen, ledamot Regionförbundet Gävleborgs fullmäktige, ersättare s förslag till fullmäktige, vice ordförande Marit Rempling (C), ersättare Per-Olof Uhrus (C) Kommuninvests föreningsstämmor, ombudsersättare Marit Rempling (C) Nominering till Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare Marit Rempling (C) Ekonomiutskottet, vice ordförande Marit Rempling (C) Ekonomiutskottet, ersättare Per-Olof Uhrus (C) Tillväxtutskottet, vice ordförande Marit Rempling (C) Tillväxtutskottet, ersättare Per-Olof Uhrus (C) Länsfolkhälsorådet, ersättare Birgitta Åstrand (C) Gästrike Vatten AB, ledamot Per-Olof Uhrus (C) Ockelbo Vatten AB, vice ordförande Per-Olof Uhrus (C) Ockelbo Vatten AB, ersättare Lena Schenström (C) Valberedningen, ledamot Birgitta Åstrand (C) Regionförbundet Gävleborgs fullmäktige, ersättare Birgitta Åstrand (C)

16 Sida 16 (30) 88 FIRMATECKNARE FÖR KOMMUNSTYRELSEN t I och med att kommunstyrelsens vice ordförande Thorsten Åstrand avsagt sig sitt uppdrag fr o m 1 augusti 2012 behöver kommunstyrelsen ta ett nytt beslut om firmatecknare s beslut 1. ordförande Magnus Jonsson och kommunchef Lars Sjödin i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen. 2. Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling. Till ersättare för Lars Sjödin utses ekonomichef Joachim Krüger. 3. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens 113/08.

17 Sida 17 (30) 89 UNDERTECKNANDE AV KOMMUNENS LÅNE- OCH BORGENSFÖRBINDELSER t ska besluta om vem som har rätt att underteckna kommunens låne- och borgensförbindelser. I och med att kommunstyrelsens vice ordförande Thorsten Åstrand avsagt sig sitt uppdrag fr o m 1 augusti 2012 behöver kommunstyrelsen ta ett nytt beslut. s beslut 1. s ordförande Magnus Jonsson eller vice ordförande Marit Rempling får i uppdrag att med kontrasignation av ekonomichef Joachim Krüger eller kommunchef Lars Sjödin underteckna erforderliga handlingar avseende Ockelbo kommuns låne- och borgensförbindelser. 2. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens 112/08.

18 Sida 18 (30) 90 FYLLNADSVAL GUNLÖG SÖDERSTRÖM (FP) ERSÄTTARE SOCIALNÄMNDEN Gunlög Söderström (FP) ber i skrivelse att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden, därför ska fyllnadsval ske. s förslag till fullmäktige Bo Stenbeck (FP)

19 Sida 19 (30) 91 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Elisabeth Henningsson (S) avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ersättare till överförmyndaren fr o m 1 september Därför ska fyllnadsval ske. s förslag till fullmäktige Tord Horn (S)

20 Sida 20 (30) 92 ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020 Organisationen för ungdomsmöte från vänortskedja, Charter of European rural Communities ansöker om projektstöd för påbörja planering för genomförandet av ungdomsmötet i Ockelbo Folkhälsa/BRÅ och AME/Integration ansöker om projektstöd för att skapa resurser för att i förebyggande syfte stärka och stödja den personliga och sociala kompetensen hos unga vuxna med behov av sådant stöd. Båda projekten fyller väl kriterierna för at erhålla utvecklingsmedel. I kommunstyrelsens budget för 2012 finns kr avsatta föra att stimulera till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga VISION Följande kriterier gäller för att erhålla projektbidrag enligt s beslut: 1. Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra huvudpunkter 2. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet 3. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020 Beslutsunderlag Folkhälsosamordnare Mia Lindbloms och enhetschef AME/integration Tomas Larssons tjänsteskrivelse Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse Inlägg i debatten gällande projektet aktivt stöd för unga-vuxna Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S) Tord Horn (S), Stig Mörtman (FP), Dan Brodin (KD), Thorsten Åstrand (C), Birger Larsson (C) Yrkanden gällande projektet aktivt stöd för unga-vuxna Tord Horn (S), Thorsten Åstrand (C) Bifall till projektansökan Owe Hellberg (V) Avslag till projektansökan Stig Mörtman (FP) Projektansökan ska kompletteras med tydligare syfte och tydligare mål Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Tord Horns och Thorsten Åstrand förslag. s beslut 1. Projektstöd om kronor godkänns till projektet aktivt stöd för unga-vuxna. 2. Projektstöd om kronor godkänns till projektet ungdomsmöte från vänortskedjan Charter of European rural Communities Reservation Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg (V).

21 Sida 21 (30) 93 HANDLINGSPROGRAM LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR Ett förslag till Ockelbo kommuns handlingsprogram, enligt Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, har tagits fram i samråd med Gästrike Räddningstjänst och medlemskommuner i Gästrike Räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall vara som ett stöd till kommunen och dess invånare. Beslutsunderlag Säkerhetsansvarig Torbjörn Hallbergs tjänsteskrivelse s förslag till fullmäktige Handlingsprogrammet godkänns.

22 Sida 22 (30) 94 YTTRANDE GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL I GÄVLEBORGS LÄN De sexton miljökvalitetsmålen och generationsmålet ligger till grund för miljöarbetet i Sverige. Miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål styr arbetet för att uppnå generationsmålet. Under 2008 arbetades en samlad klimat- och energistrategi fram för länet. Strategin var en nulägesanalys där behovet av nya klimat- och energimål fastställdes. Nya mål beslutades i april Det framtagna förslaget till åtgärdsprogram för klimat- och energimål beskriver hur arbetet i Gävleborgs län bör bedrivas för att vi ska kunna bidra till att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Beslutsunderlag Miljöinspektör/kommunekolog Anna Hanssons och energi- och klimatrådgivare/energistrateg Eva Trolle Anderssons tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämnden 32/12. Inlägg i debatten Sölve Malm (S), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), Ove Krantz (MP) s beslut Yttrandet antas såsom eget.

23 Sida 23 (30) 95 ARVODESREGLEMENTE , KOMPLETTERING OCH REVIDERING t återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde för vidare behandling av arvodeskommittén. De frågeställningar som framkommit är: Arvode till vice ordförande valnämnden För ordföranden i nämnder; för genomgång och beredning av ärenden utgår arvode. Arvodesreglemente fastställdes av fullmäktige i juni 2011 med giltighet fr o m 1 juli Uppföljning av reglementet ska ske minst en gång per år. I upprättad tjänsteskrivelse angavs att ett första avstämningstillfälle skulle ske i november Denna tidpunkt har flyttats fram till mars 2012 för vidare behandling av kommunstyrelsen i april och fullmäktige i juni Kvarstående uppdrag från tidigare process I enlighet med presenterad tidplan kvarstod uppdraget att se över arbetsuppgifter för ordförande/vice ordföranden i styrelse och nämnder. Förslag till specificering av arbetsuppgifter för kommunalråd, ordförande och vice ordförande i styrelse och nämnder har tagits fram. Tillkommande punkter Oppositionsersättning Arvode till vice ordförande och andre vice ordförande fullmäktige Förtydliganden Tidpunkt för sammanträdesarvode Från var utgår reseersättning Information om reglementet Inlämningsdatum Attest av tjänstgöringsrapporter Förlorad arbetsförtjänst Fortsatt process med uppföljning och utvärdering Arvodesreglemente för nästa mandatperiod Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelser och Förslag till Arvodesreglemente ; med kompletteringar Arvodeskommittén 3/12. Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V) s förslag till fullmäktige 1. Årsarvode till vice ordförande och andre vice ordförande i fullmäktige föreslås med 0,6 % av respektive 0,3 % av IBB 2. Årsarvode till vice ordförande valnämnden (vid valår) föreslås med 0,6 % av IBB. 3. Revideringar och kompletteringar av arvodesreglemente godkänns med giltighet fr o m 1 juli 2012.

24 Sida 24 (30) 96 ARVODESREGLEMENTE OCKELBOGÅRDAR AB t återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde för vidare behandling av arvodeskommittén. De frågeställningar som framkommit är: Korrigering av arvodesnivåer ordförande, vice ordförande och ledamöter. Ändringen avser arvode till ordförande och vice ordförande i Ockelbogårdar AB i enlighet med kommunens nivå Ockelbogårdar AB har inkommit med förslag till arvodesreglemente för perioden Beslutsunderlag Ockelbogårdar AB 786/12 Ockelbogårdar ABs förslag till Arvodesreglemente Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelser av Arvodeskommittén 4/12. Yrkande Owe Hellberg (V) Årsarvode ska inte utgå till ledamöterna i styrelsen. I övrigt bifall. Beslutsgång Ordföranden ställer Owe Hellbergs yrkande mot arvodeskommitténs förslag och finner att arvodeskommitténs förslag bifalls. Arvodeskommitténs förslag till kommunstyrelsen 1. Ersättning till lekmannarevisorer utgår med sammanträdesarvode. 2. Arvodesreglemente för Ockelbogårdar AB godkänns med giltighet fr o m 1 juli 2012 med ändringar i enlighet med kommunens reglemente. Reservation Mot förslaget till beslut och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg.

25 Sida 25 (30) 97 FÖRFRÅGAN KÖP AV DEL AV SÄBYGGEBY 4:17 KILLINGHOLMEN En förfrågan, att köpa del Säbyggeby 4:17,Killingholmen, inkom till tekniska enheten mars Intressenten vill använda ön för att utveckla besöksnäringen. Den 19 april 2012 blev ön, som är strax över 5000 m 2, värderad till kr (5 kr/m 2 ). Innan försäljning sker måste intressenten vara medveten om att det inte är säkert att planerna får genomföras med tanke på strandskyddet. Beslutsunderlag Ordförandeberedningens skrivelse Inlägg i debatten Birger Larsson (c), Sölve Malm (S), Stig Mörtman (FP), Thorsten Åstrand (C), Ove Krantz (MP) s beslut 1. ställer sig positiv till köparens utvecklingsplaner. 2. Under förutsättning att köparen kan uppvisa ett positivt förhandsbesked gällande sina utvecklingsplaner för turist- och besöksnäringen ges teknisk chef i uppdrag att genomföra försäljningen till ett pris på kronor plus kronor för värderingskostnad. 3. Kostnader för förhandsbesked och förrättning belastar köparen. Jäv Owe Hellberg (V) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

26 Sida 26 (30) 98 ÄGARDIREKTIV OCKELBOGÅRDAR Ockelbogårdars nuvarande direktiv är antagna 2003 av kommunfullmäktige (KF 11/03) och har reviderats på grund av den nya lagstiftningen som ställer andra krav på kommunägda bostadsbolag. Det ställs krav bland annat på avkastning, borgensavgifter men även affärsmässighet som gör att vissa paragrafer behöver förtydligas/ändras. Undertecknade har under en period dels genomlyst ägardirektiv från andra kommunägda bostadsbolag men även haft en dialog med PWC. Då avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring skall ägardirektivet fortsättningsvis revideras årligen i kommunens budgetprocess. Beslutsunderlag Kommunchef Lars Sjödins och ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Thorsten Åstrand (C), Dan Brodin (KD), Sölve Malm (S) Yrkande Owe Hellberg (V) Under rubriken Bolagets syfte ändras punkt 2 till följande: Tillhandahålla goda bostäder för alla boendekategorier på hyresmarknaden till ett rimligt pris. Beslutsgång Ordföranden ställer Owe Hellbergs yrkande mot tjänstemannaförslaget och finner att Owe Hellbergs yrkande bifalls. s förslag till fullmäktige 1. Efter korrigering i enlighet med Owe Hellbergs yrkande antas Ägardirektivet för Ockelbogårdar AB. 2. Ägardirektivet revideras årligen i kommunens budgetprocess.

27 Sida 27 (30) 99 VAL AV ERSÄTTARE STIFTELSEN WIJ VALSVERK Sedan valen 2010 har både ledamot- och ersättarplatsen i stiftelsen Wij valsverk varit vakanta. s förslag till fullmäktige Ledamot Vakant Ersättare Anita Vickström (C)

28 Sida 28 (30) 100 TAXA - SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL Vid sammanträdet idag föreslår Stig Mörtman (FP) att sotnings- och brandskyddskontrolltaxan ändras så att det är en löpande taxa, dvs med ett startdatum men inget slutdatum. Förslaget bifalls av kommunstyrelsen. s förslag till fullmäktige Sotnings- och brandskyddskontrolltaxan ändras till löpande taxa.

29 Sida 29 (30) 102 KS-KF ÄRENDEN Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 18 juni? s beslut Svar på motion Förändring av budgetprocessen i Ockelbo kommun Års- och flerårsbudget preliminära ramar Arvodesreglemente , revidering och komplettering Arvodesreglemente Ockelbogårdar AB Fyllnadsval Thorsten Åstrand (C) Fyllnadsval ersättare socialnämnden Gunlög Söderström (FP) Fyllnadsval ersättare till överförmyndaren Elisabeth Henningsson (S) Gemensamma utgångspunkter för barn och unga Ägardirektiv Ockelbogårdar Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor. Val av ersättare stiftelsen Wij valsverk Taxa sotning och brandskyddskontroll

30 Sida 30 (30) 103 RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION Sjöbacken/Hälsans stig Trädgårdsmästare Karin Olsson presenterar tankar och idéer kring området runt Sjöbacken. Inköp Gävleborg Information om projekt Innovationsupphandling X. Wij Herrgård Guidad visning av VD Malin Eriksson Stöd till finansiering av digitaliserad biograf i Ockelbo Ockelbolägret Bostadsförsörjning Handlingsplaner Risk och sårbarhetsanalys Samverkan KS-SN ungdomsarbetslösheten Owe Hellberg (V) Projektet Naturskola Information av Anna Hansson och Eva-Marie Åkerlundh från projeketet Naturskola Wij valsverk takrenovering Baren/Centrumhotellet Avtackning Thorsten Åstrand (C) Thorsten Åstrand har avsagt sig uppdraget i kommunstyrelsen fr o m 1 augusti Så idag är det efter 29 år hans sista kommunstyrelsesammanträde. Ordförande Magnus Jonsson tackar Thorsten för alla år och överlämnar en bukett tulpaner plockad på Wij Trädgårdar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00-16.10 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och tid Vänortsrummet kl 09.00-12.00, 13.00-16:40 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och tid Stora vänortsrummet kl 9.00-12.30 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Marit Rempling (C) Birger Larsson (C) Bertil Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (29) 48Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 09.00-12.00, 13.00-15.15 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Anna Schönning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-14:15 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet Kling (S) Eva Pettersson (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Janet Kling (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Plats och tid Stora vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-14.40 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Anna Engblom Yamdee (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Sölve Malm (S) Kerstin Hellberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:15-15:00 Beslutande Mats Åstrand (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) ersättare för Jörgen Alkberg (S) Bo Norling (S) ersättare för Elsie-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 30 juni 2016 klockan 13:15-14:30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Anna Engblom (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Jamil Barikzey (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.50 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Anna Engblom Yamdee (S) Sune Lang (S) Kerstin Hellberg (S), ersättare för Anna Schönning (S), 114-121,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, Kl. 13:30-15:30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling, (S) vice ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-15.45 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Nils-Erik Henningsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Plats och tid Hyllan, Centrumhuset, kl 13.00 16.45 Beslutande Anna Schönning (S), ordförande Staffan Nordqvist (S), 94-103, 104 del av Eva Sjölander (S) Fredrik Magnusson (S) Barbro Stenbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 21 april 2016 klockan 13:15-15:45 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Annica Jonsson (C) ersättare Vakant (S) Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Jamil Barikzey

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (26) Plats och tid Stora vänortsrummet kl 9.00-12.45 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Anna Engblom (S) Sune Lang (S) Anna Schönning (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Sölve Malm (S) Marit Rempling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (28) Plats och tid Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00-15.50 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Britt-Marie Horn (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (31) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-20.50 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Lars Sjödin, kommunchef Annica Månsson, kommunsekreterare 4 åhörare Närvarande ersättare Elsie-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Nils-Erik Henningsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (13) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Karin Vistmyr (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Vänortsrummet Centrumhuset, kl 13.00 16.00 Beslutande Anna Schönning (S) ordförande Staffan Nordqvist (S) 64-70, del av 73 Andreas Byström (S) ersättare för Eva Sjölander (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (28) Plats och tid "Hyllan" kl 9.00-12.00, 13.00-16.50 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S), 1-18 Tord Horn (S) Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.00-15.05 Beslutande Nils-Erik Henningsson (S) ordförande, tjänstgörande ersättare för Mats Åstrand Britt-Marie Horn (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" kl 9.00-12.00, 13.00-16.10 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Bo Norling (S), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Vänortsrummet Centrumhuset, kl 13.00 15.45 Beslutande Anna Schönning (S) ordförande Staffan Nordqvist (S) Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S) Anna Engblom Yamdee (S) Lena Schenström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Vänortsrummet Centrumhuset, kl 08.30 14.50 Beslutande Anna Schönning (S) ordförande Staffan Nordqvist (S) Andreas Byström (S) ersättare för Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Musikrummet Uret, kl 13.00 16.00 Beslutande Anna Schönning (S) ordförande Staffan Nordqvist (S) Andreas Byström (S) ersättare för Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S) Anna Engblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.15-15.40 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Stora Vänortsrummet 21 maj 2015 klockan 13:30-16:10 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.30 Beslutande Bertil Carlsson, (S) ordförande Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Elisabeth Henningsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 18 februari 2016 klockan 13:15-15:35 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Torbjörn Nyholm (S) ersättare Vakant (S) Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Jamil Barikzey

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Plats och tid Gläntan kl 18.30-19.30 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Joachim Krüger, ekonomichef Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, 47 Anders

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Hyllan, Centrumhuset, kl 13.00 16.45 Beslutande Staffan Nordqvist, (S) ordförande Pia Sjöblom (S) ersättare för Anna Schönning (S) Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S) Kenneth

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V)

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17:00-19.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Helena

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13:30-15:10 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer