SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sida 1 (30) Plats och tid Wij Herrgård kl , Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), ersättare för Carina Löfgren (S), 77-91, 103 del av Stig Mörtman (FP), ersättare för Carina Löfgren (S) , 103 del av Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Owe Hellberg (V) Thorsten Åstrand (C) Birger Larsson (C) Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M) Ove Krantz (MP), ersättare för Margaretha Östberg (M) Övriga deltagare Utses att justera Annica Månsson, kommunsekreterare Lars Sjödin, kommunchef Joachim Krüger, ekonomichef Ann-Sofie Stensson, ekonom Monica Järnkvist, utvecklingschef Karin Olsson, trädgårdsmästare, del av Palle Danielsson, socialchef, 81, 103 del av Robert Carlsson, Sigrid Pettersen, Anette Jonsäll - Inköp Gävleborg, 103 del av Malin Eriksson, VD Wij Trädgårdar, 103 del av Torbjörn Hallberg, säkerhets- och beredskapsansvarig, 93, 103 del av Anna Hansson, kommunekolog 94, 103 del av Eva-Marie Åkerlundh, projekt Naturskola, 103 del av Eva Trolle Andersson, energi- och klimatrådgivare, 94 Stig Mörtman (FP), närvarande ersättare del av Dan Brodin Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Annica Månsson... Ordförande... Magnus Jonsson Justerande... Dan Brodin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift...

2 Sida 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 78 REDOVISNING AV MEDDELANDEN 79 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL KOMMUNSTYRELSEN 80 EKONOMISK REDOVISNING APRIL NÄMNDERNA 81 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR BARN OCH UNGA 82 SVAR PÅ MOTION FÖRÄNDRING AV BUDGETPROCESSEN 83 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET PRELIMINÄRA RAMAR 84 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT ÅRSREDOVISNING FYLLNADSVAL THORSTEN ÅSTRAND (C) 88 FIRMATECKNARE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 89 UNDERTECKNANDE AV KOMMUNENS LÅNE- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 90 FYLLNADSVAL GUNLÖG SÖDERSTRÖM (FP) ERSÄTTARE SOCIALNÄMNDEN 91 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 92 ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL VISION HANDLINGSPROGRAM LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR 94 YTTRANDE GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL I GÄVLEBORGS LÄN

3 Sida 3 (30) 95 ARVODESREGLEMENTE , KOMPLETTERING OCH REVIDERING 96 ARVODESREGLEMENTE OCKELBOGÅRDAR AB 97 FÖRFRÅGAN KÖP AV DEL AV SÄBYGGEBY 4:17 KILLINGHOLMEN 98 ÄGARDIREKTIV OCKELBOGÅRDAR 99 VAL AV ERSÄTTARE STIFTELSEN WIJ VALSVERK TAXA - SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 102 KS-KF ÄRENDEN 103 RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION

4 Sida 4 (30) 77 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT Följande delegeringsbeslut har fattats under perioden : Kommunchef Lars Sjödins beslut beslutsattestanter 2012, komplettering ersättare. Ekonomichef Joachim Krügers beslut Hos Kommuninvest i Sverige AB för Ockelbo kommun omsätta lån till lån om kronor, 3,20 % ränta och med återbetalningsdag Utbetalningsdag s beslut Redovisningen godkänns.

5 Sida 5 (30) 78 REDOVISNING AV MEDDELANDEN Protokoll mm Socialnämnden Ockelbogårdar Ockelbo Vatten AB bolagsstämma Gästrike Vatten AB årsstämma Gästrike Vatten AB konstituerande styrelsemöte Gästrikerådet Cesam Trafikverket Yttrande ny detaljplan för Säbyggeby 7:85 samt del av Säbyggeby 8:111 Transportstyrelsen Förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen Öppet brev till styrelser av Hälsinglands och Gästriklands kommuner Företagare i Gävleborgs län som vill verka för hållbart företagande i vår storslagna kommun SKL cirkulär 12:13 SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering 12:14 - Vårpropositionen för år :15 Budgetförutsättningar för åren :16 Feriejobb sommaren 2012 KURSER OCH KONFERENSER - Inbjudningar och kurser finns tillgängliga vid sammanträdet. s beslut Redovisningen godkänns.

6 Sida 6 (30) 79 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL KOMMUNSTYRELSEN s månadsuppföljning per 30 april Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP), Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD) s beslut Redovisningen godkänns.

7 Sida 7 (30) 80 EKONOMISK REDOVISNING APRIL NÄMNDERNA Nämndernas månadsredovisning per 30 april Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C), Thorsten Åstrand (C), Sölve Malm (S) s beslut 1. Redovisningen godkänns. 2. Bolagens; Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB samt Bionär Närvärme AB:s aprilredovisningar godkänns.

8 Sida 8 (30) 81 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR BARN OCH UNGA Länets kommuner och landstinget fastställde redan 2004 ett dokument; Gemensamma utgångspunkter för barn och unga. Dokumentet har varit föremål för revidering. Under 2010 och 2011 har detta dokument reviderats och varit ute på remiss, i november 2010 lämnade socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett remissvar. Alla parter hade möjlighet att lämna remissvar. Någon återkoppling till kommunerna blev det inte efter remissrundan vilket har försvårat arbetet. Beslut i landstinget togs innan arbetet blev helt slutfört. Förvaltningscheferna för socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden anser därför att de bilagda avtalstexterna inte kan antas. Beslutsunderlag Socialchef Palle Danielssons och utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S) s förslag till fullmäktige 1. De gemensamma utgångspunkterna för barn och unga antas. 2. De rekommenderade avtalstexterna (bilaga 2 och 3) godkänns inte.

9 Sida 9 (30) 82 SVAR PÅ MOTION FÖRÄNDRING AV BUDGETPROCESSEN Kommunfullmäktige beslutade , 32/12, att remittera ovan nämnda motion från Stig Mörtman (FP). Ett svar har utarbetats. Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers svar Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Tord Horn (S). s förslag till fullmäktige Motionen anses härmed besvarad.

10 Sida 10 (30) 83 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET PRELIMINÄRA RAMAR Inför arbetet med års- och flerårsbudget ska preliminära ramar fastställas Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget påbörjades i samband med bokslutdag och ramberedningen i mars Inför överläggning med ekonomiutskottet i maj har instruktioner och uppdrag till styrelse och nämnder behandlats av kommunstyrelsen. Uppdraget till styrelse och nämnder har varit att redovisa följande: Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget De redovisade budgetförslag ska vara i enlighet med fastställd ram. Specifika frågeställningar utöver ovanstående uppdrag Kommunkontoret har i uppdrag att presentera förslag till investeringsplan för perioden Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av /12 Bygg- och miljönämnden, 33/12 Utbildnings- och kulturnämnden, 37/12 Socialnämnden, 18/12 Ekonomiutskottet 6/12 Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottets överläggningar med nämndföreträdare har genomförts enligt följande: Torsdag den 10 maj 2012 kl kl kl kl kl kl kl Ekonomiutskott Socialnämnd Utbildnings- och kulturnämnd Bygg- och miljönämnd Ockelbogårdar AB Ekonomiutskott Företrädare för varje parti har inbjudits att delta i överläggningarna den maj 2012 och har även inbjudits att delta vid ekonomiutskottets sammanträde utan beslutanderätt. Tilläggsförslag Owe Hellberg (V) Se bilaga

11 Sida 11 (30) s förslag till fullmäktige 1. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget fastställs enligt följande: Driftsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildning/kultur Socialnämnd Revision Valnämnd Driftsbudget Gymnasieskola Summa driftsbudget Investeringsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildnings- och kulturnämnd Socialnämnd Summa investeringsbudget Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat. Avstämning och reglering av anslaget hänförs till ekonomiutskottet i oktober Internränta för 2013 fastställs till 4 % 4. För finansiering av inventarier vuxenutbildningen omfördelas investeringsanslag om kronor för år 2012 från kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden. Reservation Mot förslaget till beslut och till förmån för eget tilläggsförslag reserverar sig Owe Hellberg (V)

12 Sida 12 (30) 84 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget ska planen aktualiseras och eventuellt revideras och ny plan för perioden ska tas fram. I avvaktan på pågående skolutredning ligger kommunens totala investeringsnivå om 10,0 mkr fast. Investeringsmedel om 7,0 mkr/år fördelas till styrelse och nämnder för perioden Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 7/12 s beslut Långsiktig investeringsplan behandlas vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2012.

13 Sida 13 (30) 85 INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2012 Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2012 ska behandlas av kommunstyrelsen i maj Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden per den 30 juni. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 8/12. Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP) s beslut 1. Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2012 godkänns. 2. Nämndernas och Ockelbogårdars material ska delges kommunstyrelsen elektroniskt innan sammanträdet den 27 augusti.

14 Sida 14 (30) 86 KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT ÅRSREDOVISNING 2011 Kommentarer ska lämnas på revisorernas granskningsrapport av årsredovisning Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Owe Hellberg (V) s beslut Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.

15 Sida 15 (30) 87 FYLLNADSVAL THORSTEN ÅSTRAND (C) Thorsten Åstrand (C) avsäger sig i skrivelse alla sina politiska uppdrag i kommunen förutom uppdragen i kommunfullmäktige och Bionär Närvärme AB fr 1 o m 1 augusti Därför ska fyllnadsval ske enligt följande:, vice ordförande Kommuninvests föreningsstämmor, ombudsersättare Nominering till Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare Ekonomiutskottet, vice ordförande Tillväxtutskottet, vice ordförande Länsfolkhälsorådet, ersättare Gästrike Vatten AB, ledamot Ockelbo Vatten AB, vice ordförande Valberedningen, ledamot Regionförbundet Gävleborgs fullmäktige, ersättare s förslag till fullmäktige, vice ordförande Marit Rempling (C), ersättare Per-Olof Uhrus (C) Kommuninvests föreningsstämmor, ombudsersättare Marit Rempling (C) Nominering till Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare Marit Rempling (C) Ekonomiutskottet, vice ordförande Marit Rempling (C) Ekonomiutskottet, ersättare Per-Olof Uhrus (C) Tillväxtutskottet, vice ordförande Marit Rempling (C) Tillväxtutskottet, ersättare Per-Olof Uhrus (C) Länsfolkhälsorådet, ersättare Birgitta Åstrand (C) Gästrike Vatten AB, ledamot Per-Olof Uhrus (C) Ockelbo Vatten AB, vice ordförande Per-Olof Uhrus (C) Ockelbo Vatten AB, ersättare Lena Schenström (C) Valberedningen, ledamot Birgitta Åstrand (C) Regionförbundet Gävleborgs fullmäktige, ersättare Birgitta Åstrand (C)

16 Sida 16 (30) 88 FIRMATECKNARE FÖR KOMMUNSTYRELSEN t I och med att kommunstyrelsens vice ordförande Thorsten Åstrand avsagt sig sitt uppdrag fr o m 1 augusti 2012 behöver kommunstyrelsen ta ett nytt beslut om firmatecknare s beslut 1. ordförande Magnus Jonsson och kommunchef Lars Sjödin i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen. 2. Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling. Till ersättare för Lars Sjödin utses ekonomichef Joachim Krüger. 3. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens 113/08.

17 Sida 17 (30) 89 UNDERTECKNANDE AV KOMMUNENS LÅNE- OCH BORGENSFÖRBINDELSER t ska besluta om vem som har rätt att underteckna kommunens låne- och borgensförbindelser. I och med att kommunstyrelsens vice ordförande Thorsten Åstrand avsagt sig sitt uppdrag fr o m 1 augusti 2012 behöver kommunstyrelsen ta ett nytt beslut. s beslut 1. s ordförande Magnus Jonsson eller vice ordförande Marit Rempling får i uppdrag att med kontrasignation av ekonomichef Joachim Krüger eller kommunchef Lars Sjödin underteckna erforderliga handlingar avseende Ockelbo kommuns låne- och borgensförbindelser. 2. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens 112/08.

18 Sida 18 (30) 90 FYLLNADSVAL GUNLÖG SÖDERSTRÖM (FP) ERSÄTTARE SOCIALNÄMNDEN Gunlög Söderström (FP) ber i skrivelse att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden, därför ska fyllnadsval ske. s förslag till fullmäktige Bo Stenbeck (FP)

19 Sida 19 (30) 91 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Elisabeth Henningsson (S) avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ersättare till överförmyndaren fr o m 1 september Därför ska fyllnadsval ske. s förslag till fullmäktige Tord Horn (S)

20 Sida 20 (30) 92 ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020 Organisationen för ungdomsmöte från vänortskedja, Charter of European rural Communities ansöker om projektstöd för påbörja planering för genomförandet av ungdomsmötet i Ockelbo Folkhälsa/BRÅ och AME/Integration ansöker om projektstöd för att skapa resurser för att i förebyggande syfte stärka och stödja den personliga och sociala kompetensen hos unga vuxna med behov av sådant stöd. Båda projekten fyller väl kriterierna för at erhålla utvecklingsmedel. I kommunstyrelsens budget för 2012 finns kr avsatta föra att stimulera till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga VISION Följande kriterier gäller för att erhålla projektbidrag enligt s beslut: 1. Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra huvudpunkter 2. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet 3. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020 Beslutsunderlag Folkhälsosamordnare Mia Lindbloms och enhetschef AME/integration Tomas Larssons tjänsteskrivelse Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse Inlägg i debatten gällande projektet aktivt stöd för unga-vuxna Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S) Tord Horn (S), Stig Mörtman (FP), Dan Brodin (KD), Thorsten Åstrand (C), Birger Larsson (C) Yrkanden gällande projektet aktivt stöd för unga-vuxna Tord Horn (S), Thorsten Åstrand (C) Bifall till projektansökan Owe Hellberg (V) Avslag till projektansökan Stig Mörtman (FP) Projektansökan ska kompletteras med tydligare syfte och tydligare mål Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Tord Horns och Thorsten Åstrand förslag. s beslut 1. Projektstöd om kronor godkänns till projektet aktivt stöd för unga-vuxna. 2. Projektstöd om kronor godkänns till projektet ungdomsmöte från vänortskedjan Charter of European rural Communities Reservation Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg (V).

21 Sida 21 (30) 93 HANDLINGSPROGRAM LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR Ett förslag till Ockelbo kommuns handlingsprogram, enligt Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, har tagits fram i samråd med Gästrike Räddningstjänst och medlemskommuner i Gästrike Räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall vara som ett stöd till kommunen och dess invånare. Beslutsunderlag Säkerhetsansvarig Torbjörn Hallbergs tjänsteskrivelse s förslag till fullmäktige Handlingsprogrammet godkänns.

22 Sida 22 (30) 94 YTTRANDE GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL I GÄVLEBORGS LÄN De sexton miljökvalitetsmålen och generationsmålet ligger till grund för miljöarbetet i Sverige. Miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål styr arbetet för att uppnå generationsmålet. Under 2008 arbetades en samlad klimat- och energistrategi fram för länet. Strategin var en nulägesanalys där behovet av nya klimat- och energimål fastställdes. Nya mål beslutades i april Det framtagna förslaget till åtgärdsprogram för klimat- och energimål beskriver hur arbetet i Gävleborgs län bör bedrivas för att vi ska kunna bidra till att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Beslutsunderlag Miljöinspektör/kommunekolog Anna Hanssons och energi- och klimatrådgivare/energistrateg Eva Trolle Anderssons tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämnden 32/12. Inlägg i debatten Sölve Malm (S), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), Ove Krantz (MP) s beslut Yttrandet antas såsom eget.

23 Sida 23 (30) 95 ARVODESREGLEMENTE , KOMPLETTERING OCH REVIDERING t återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde för vidare behandling av arvodeskommittén. De frågeställningar som framkommit är: Arvode till vice ordförande valnämnden För ordföranden i nämnder; för genomgång och beredning av ärenden utgår arvode. Arvodesreglemente fastställdes av fullmäktige i juni 2011 med giltighet fr o m 1 juli Uppföljning av reglementet ska ske minst en gång per år. I upprättad tjänsteskrivelse angavs att ett första avstämningstillfälle skulle ske i november Denna tidpunkt har flyttats fram till mars 2012 för vidare behandling av kommunstyrelsen i april och fullmäktige i juni Kvarstående uppdrag från tidigare process I enlighet med presenterad tidplan kvarstod uppdraget att se över arbetsuppgifter för ordförande/vice ordföranden i styrelse och nämnder. Förslag till specificering av arbetsuppgifter för kommunalråd, ordförande och vice ordförande i styrelse och nämnder har tagits fram. Tillkommande punkter Oppositionsersättning Arvode till vice ordförande och andre vice ordförande fullmäktige Förtydliganden Tidpunkt för sammanträdesarvode Från var utgår reseersättning Information om reglementet Inlämningsdatum Attest av tjänstgöringsrapporter Förlorad arbetsförtjänst Fortsatt process med uppföljning och utvärdering Arvodesreglemente för nästa mandatperiod Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelser och Förslag till Arvodesreglemente ; med kompletteringar Arvodeskommittén 3/12. Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V) s förslag till fullmäktige 1. Årsarvode till vice ordförande och andre vice ordförande i fullmäktige föreslås med 0,6 % av respektive 0,3 % av IBB 2. Årsarvode till vice ordförande valnämnden (vid valår) föreslås med 0,6 % av IBB. 3. Revideringar och kompletteringar av arvodesreglemente godkänns med giltighet fr o m 1 juli 2012.

24 Sida 24 (30) 96 ARVODESREGLEMENTE OCKELBOGÅRDAR AB t återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde för vidare behandling av arvodeskommittén. De frågeställningar som framkommit är: Korrigering av arvodesnivåer ordförande, vice ordförande och ledamöter. Ändringen avser arvode till ordförande och vice ordförande i Ockelbogårdar AB i enlighet med kommunens nivå Ockelbogårdar AB har inkommit med förslag till arvodesreglemente för perioden Beslutsunderlag Ockelbogårdar AB 786/12 Ockelbogårdar ABs förslag till Arvodesreglemente Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelser av Arvodeskommittén 4/12. Yrkande Owe Hellberg (V) Årsarvode ska inte utgå till ledamöterna i styrelsen. I övrigt bifall. Beslutsgång Ordföranden ställer Owe Hellbergs yrkande mot arvodeskommitténs förslag och finner att arvodeskommitténs förslag bifalls. Arvodeskommitténs förslag till kommunstyrelsen 1. Ersättning till lekmannarevisorer utgår med sammanträdesarvode. 2. Arvodesreglemente för Ockelbogårdar AB godkänns med giltighet fr o m 1 juli 2012 med ändringar i enlighet med kommunens reglemente. Reservation Mot förslaget till beslut och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg.

25 Sida 25 (30) 97 FÖRFRÅGAN KÖP AV DEL AV SÄBYGGEBY 4:17 KILLINGHOLMEN En förfrågan, att köpa del Säbyggeby 4:17,Killingholmen, inkom till tekniska enheten mars Intressenten vill använda ön för att utveckla besöksnäringen. Den 19 april 2012 blev ön, som är strax över 5000 m 2, värderad till kr (5 kr/m 2 ). Innan försäljning sker måste intressenten vara medveten om att det inte är säkert att planerna får genomföras med tanke på strandskyddet. Beslutsunderlag Ordförandeberedningens skrivelse Inlägg i debatten Birger Larsson (c), Sölve Malm (S), Stig Mörtman (FP), Thorsten Åstrand (C), Ove Krantz (MP) s beslut 1. ställer sig positiv till köparens utvecklingsplaner. 2. Under förutsättning att köparen kan uppvisa ett positivt förhandsbesked gällande sina utvecklingsplaner för turist- och besöksnäringen ges teknisk chef i uppdrag att genomföra försäljningen till ett pris på kronor plus kronor för värderingskostnad. 3. Kostnader för förhandsbesked och förrättning belastar köparen. Jäv Owe Hellberg (V) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

26 Sida 26 (30) 98 ÄGARDIREKTIV OCKELBOGÅRDAR Ockelbogårdars nuvarande direktiv är antagna 2003 av kommunfullmäktige (KF 11/03) och har reviderats på grund av den nya lagstiftningen som ställer andra krav på kommunägda bostadsbolag. Det ställs krav bland annat på avkastning, borgensavgifter men även affärsmässighet som gör att vissa paragrafer behöver förtydligas/ändras. Undertecknade har under en period dels genomlyst ägardirektiv från andra kommunägda bostadsbolag men även haft en dialog med PWC. Då avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring skall ägardirektivet fortsättningsvis revideras årligen i kommunens budgetprocess. Beslutsunderlag Kommunchef Lars Sjödins och ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Thorsten Åstrand (C), Dan Brodin (KD), Sölve Malm (S) Yrkande Owe Hellberg (V) Under rubriken Bolagets syfte ändras punkt 2 till följande: Tillhandahålla goda bostäder för alla boendekategorier på hyresmarknaden till ett rimligt pris. Beslutsgång Ordföranden ställer Owe Hellbergs yrkande mot tjänstemannaförslaget och finner att Owe Hellbergs yrkande bifalls. s förslag till fullmäktige 1. Efter korrigering i enlighet med Owe Hellbergs yrkande antas Ägardirektivet för Ockelbogårdar AB. 2. Ägardirektivet revideras årligen i kommunens budgetprocess.

27 Sida 27 (30) 99 VAL AV ERSÄTTARE STIFTELSEN WIJ VALSVERK Sedan valen 2010 har både ledamot- och ersättarplatsen i stiftelsen Wij valsverk varit vakanta. s förslag till fullmäktige Ledamot Vakant Ersättare Anita Vickström (C)

28 Sida 28 (30) 100 TAXA - SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL Vid sammanträdet idag föreslår Stig Mörtman (FP) att sotnings- och brandskyddskontrolltaxan ändras så att det är en löpande taxa, dvs med ett startdatum men inget slutdatum. Förslaget bifalls av kommunstyrelsen. s förslag till fullmäktige Sotnings- och brandskyddskontrolltaxan ändras till löpande taxa.

29 Sida 29 (30) 102 KS-KF ÄRENDEN Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 18 juni? s beslut Svar på motion Förändring av budgetprocessen i Ockelbo kommun Års- och flerårsbudget preliminära ramar Arvodesreglemente , revidering och komplettering Arvodesreglemente Ockelbogårdar AB Fyllnadsval Thorsten Åstrand (C) Fyllnadsval ersättare socialnämnden Gunlög Söderström (FP) Fyllnadsval ersättare till överförmyndaren Elisabeth Henningsson (S) Gemensamma utgångspunkter för barn och unga Ägardirektiv Ockelbogårdar Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor. Val av ersättare stiftelsen Wij valsverk Taxa sotning och brandskyddskontroll

30 Sida 30 (30) 103 RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION Sjöbacken/Hälsans stig Trädgårdsmästare Karin Olsson presenterar tankar och idéer kring området runt Sjöbacken. Inköp Gävleborg Information om projekt Innovationsupphandling X. Wij Herrgård Guidad visning av VD Malin Eriksson Stöd till finansiering av digitaliserad biograf i Ockelbo Ockelbolägret Bostadsförsörjning Handlingsplaner Risk och sårbarhetsanalys Samverkan KS-SN ungdomsarbetslösheten Owe Hellberg (V) Projektet Naturskola Information av Anna Hansson och Eva-Marie Åkerlundh från projeketet Naturskola Wij valsverk takrenovering Baren/Centrumhotellet Avtackning Thorsten Åstrand (C) Thorsten Åstrand har avsagt sig uppdraget i kommunstyrelsen fr o m 1 augusti Så idag är det efter 29 år hans sista kommunstyrelsesammanträde. Ordförande Magnus Jonsson tackar Thorsten för alla år och överlämnar en bukett tulpaner plockad på Wij Trädgårdar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (28) Plats och tid Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00-15.50 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Britt-Marie Horn (S),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer