SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sida 1 (30) Plats och tid Wij Herrgård kl , Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), ersättare för Carina Löfgren (S), 77-91, 103 del av Stig Mörtman (FP), ersättare för Carina Löfgren (S) , 103 del av Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Owe Hellberg (V) Thorsten Åstrand (C) Birger Larsson (C) Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M) Ove Krantz (MP), ersättare för Margaretha Östberg (M) Övriga deltagare Utses att justera Annica Månsson, kommunsekreterare Lars Sjödin, kommunchef Joachim Krüger, ekonomichef Ann-Sofie Stensson, ekonom Monica Järnkvist, utvecklingschef Karin Olsson, trädgårdsmästare, del av Palle Danielsson, socialchef, 81, 103 del av Robert Carlsson, Sigrid Pettersen, Anette Jonsäll - Inköp Gävleborg, 103 del av Malin Eriksson, VD Wij Trädgårdar, 103 del av Torbjörn Hallberg, säkerhets- och beredskapsansvarig, 93, 103 del av Anna Hansson, kommunekolog 94, 103 del av Eva-Marie Åkerlundh, projekt Naturskola, 103 del av Eva Trolle Andersson, energi- och klimatrådgivare, 94 Stig Mörtman (FP), närvarande ersättare del av Dan Brodin Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Annica Månsson... Ordförande... Magnus Jonsson Justerande... Dan Brodin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift...

2 Sida 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 78 REDOVISNING AV MEDDELANDEN 79 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL KOMMUNSTYRELSEN 80 EKONOMISK REDOVISNING APRIL NÄMNDERNA 81 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR BARN OCH UNGA 82 SVAR PÅ MOTION FÖRÄNDRING AV BUDGETPROCESSEN 83 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET PRELIMINÄRA RAMAR 84 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT ÅRSREDOVISNING FYLLNADSVAL THORSTEN ÅSTRAND (C) 88 FIRMATECKNARE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 89 UNDERTECKNANDE AV KOMMUNENS LÅNE- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 90 FYLLNADSVAL GUNLÖG SÖDERSTRÖM (FP) ERSÄTTARE SOCIALNÄMNDEN 91 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 92 ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL VISION HANDLINGSPROGRAM LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR 94 YTTRANDE GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL I GÄVLEBORGS LÄN

3 Sida 3 (30) 95 ARVODESREGLEMENTE , KOMPLETTERING OCH REVIDERING 96 ARVODESREGLEMENTE OCKELBOGÅRDAR AB 97 FÖRFRÅGAN KÖP AV DEL AV SÄBYGGEBY 4:17 KILLINGHOLMEN 98 ÄGARDIREKTIV OCKELBOGÅRDAR 99 VAL AV ERSÄTTARE STIFTELSEN WIJ VALSVERK TAXA - SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 102 KS-KF ÄRENDEN 103 RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION

4 Sida 4 (30) 77 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT Följande delegeringsbeslut har fattats under perioden : Kommunchef Lars Sjödins beslut beslutsattestanter 2012, komplettering ersättare. Ekonomichef Joachim Krügers beslut Hos Kommuninvest i Sverige AB för Ockelbo kommun omsätta lån till lån om kronor, 3,20 % ränta och med återbetalningsdag Utbetalningsdag s beslut Redovisningen godkänns.

5 Sida 5 (30) 78 REDOVISNING AV MEDDELANDEN Protokoll mm Socialnämnden Ockelbogårdar Ockelbo Vatten AB bolagsstämma Gästrike Vatten AB årsstämma Gästrike Vatten AB konstituerande styrelsemöte Gästrikerådet Cesam Trafikverket Yttrande ny detaljplan för Säbyggeby 7:85 samt del av Säbyggeby 8:111 Transportstyrelsen Förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen Öppet brev till styrelser av Hälsinglands och Gästriklands kommuner Företagare i Gävleborgs län som vill verka för hållbart företagande i vår storslagna kommun SKL cirkulär 12:13 SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering 12:14 - Vårpropositionen för år :15 Budgetförutsättningar för åren :16 Feriejobb sommaren 2012 KURSER OCH KONFERENSER - Inbjudningar och kurser finns tillgängliga vid sammanträdet. s beslut Redovisningen godkänns.

6 Sida 6 (30) 79 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL KOMMUNSTYRELSEN s månadsuppföljning per 30 april Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP), Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD) s beslut Redovisningen godkänns.

7 Sida 7 (30) 80 EKONOMISK REDOVISNING APRIL NÄMNDERNA Nämndernas månadsredovisning per 30 april Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C), Thorsten Åstrand (C), Sölve Malm (S) s beslut 1. Redovisningen godkänns. 2. Bolagens; Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB samt Bionär Närvärme AB:s aprilredovisningar godkänns.

8 Sida 8 (30) 81 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR BARN OCH UNGA Länets kommuner och landstinget fastställde redan 2004 ett dokument; Gemensamma utgångspunkter för barn och unga. Dokumentet har varit föremål för revidering. Under 2010 och 2011 har detta dokument reviderats och varit ute på remiss, i november 2010 lämnade socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett remissvar. Alla parter hade möjlighet att lämna remissvar. Någon återkoppling till kommunerna blev det inte efter remissrundan vilket har försvårat arbetet. Beslut i landstinget togs innan arbetet blev helt slutfört. Förvaltningscheferna för socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden anser därför att de bilagda avtalstexterna inte kan antas. Beslutsunderlag Socialchef Palle Danielssons och utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S) s förslag till fullmäktige 1. De gemensamma utgångspunkterna för barn och unga antas. 2. De rekommenderade avtalstexterna (bilaga 2 och 3) godkänns inte.

9 Sida 9 (30) 82 SVAR PÅ MOTION FÖRÄNDRING AV BUDGETPROCESSEN Kommunfullmäktige beslutade , 32/12, att remittera ovan nämnda motion från Stig Mörtman (FP). Ett svar har utarbetats. Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers svar Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Tord Horn (S). s förslag till fullmäktige Motionen anses härmed besvarad.

10 Sida 10 (30) 83 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET PRELIMINÄRA RAMAR Inför arbetet med års- och flerårsbudget ska preliminära ramar fastställas Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget påbörjades i samband med bokslutdag och ramberedningen i mars Inför överläggning med ekonomiutskottet i maj har instruktioner och uppdrag till styrelse och nämnder behandlats av kommunstyrelsen. Uppdraget till styrelse och nämnder har varit att redovisa följande: Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget De redovisade budgetförslag ska vara i enlighet med fastställd ram. Specifika frågeställningar utöver ovanstående uppdrag Kommunkontoret har i uppdrag att presentera förslag till investeringsplan för perioden Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av /12 Bygg- och miljönämnden, 33/12 Utbildnings- och kulturnämnden, 37/12 Socialnämnden, 18/12 Ekonomiutskottet 6/12 Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottets överläggningar med nämndföreträdare har genomförts enligt följande: Torsdag den 10 maj 2012 kl kl kl kl kl kl kl Ekonomiutskott Socialnämnd Utbildnings- och kulturnämnd Bygg- och miljönämnd Ockelbogårdar AB Ekonomiutskott Företrädare för varje parti har inbjudits att delta i överläggningarna den maj 2012 och har även inbjudits att delta vid ekonomiutskottets sammanträde utan beslutanderätt. Tilläggsförslag Owe Hellberg (V) Se bilaga

11 Sida 11 (30) s förslag till fullmäktige 1. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget fastställs enligt följande: Driftsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildning/kultur Socialnämnd Revision Valnämnd Driftsbudget Gymnasieskola Summa driftsbudget Investeringsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildnings- och kulturnämnd Socialnämnd Summa investeringsbudget Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat. Avstämning och reglering av anslaget hänförs till ekonomiutskottet i oktober Internränta för 2013 fastställs till 4 % 4. För finansiering av inventarier vuxenutbildningen omfördelas investeringsanslag om kronor för år 2012 från kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden. Reservation Mot förslaget till beslut och till förmån för eget tilläggsförslag reserverar sig Owe Hellberg (V)

12 Sida 12 (30) 84 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget ska planen aktualiseras och eventuellt revideras och ny plan för perioden ska tas fram. I avvaktan på pågående skolutredning ligger kommunens totala investeringsnivå om 10,0 mkr fast. Investeringsmedel om 7,0 mkr/år fördelas till styrelse och nämnder för perioden Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 7/12 s beslut Långsiktig investeringsplan behandlas vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2012.

13 Sida 13 (30) 85 INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2012 Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2012 ska behandlas av kommunstyrelsen i maj Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden per den 30 juni. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 8/12. Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP) s beslut 1. Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2012 godkänns. 2. Nämndernas och Ockelbogårdars material ska delges kommunstyrelsen elektroniskt innan sammanträdet den 27 augusti.

14 Sida 14 (30) 86 KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT ÅRSREDOVISNING 2011 Kommentarer ska lämnas på revisorernas granskningsrapport av årsredovisning Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Owe Hellberg (V) s beslut Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.

15 Sida 15 (30) 87 FYLLNADSVAL THORSTEN ÅSTRAND (C) Thorsten Åstrand (C) avsäger sig i skrivelse alla sina politiska uppdrag i kommunen förutom uppdragen i kommunfullmäktige och Bionär Närvärme AB fr 1 o m 1 augusti Därför ska fyllnadsval ske enligt följande:, vice ordförande Kommuninvests föreningsstämmor, ombudsersättare Nominering till Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare Ekonomiutskottet, vice ordförande Tillväxtutskottet, vice ordförande Länsfolkhälsorådet, ersättare Gästrike Vatten AB, ledamot Ockelbo Vatten AB, vice ordförande Valberedningen, ledamot Regionförbundet Gävleborgs fullmäktige, ersättare s förslag till fullmäktige, vice ordförande Marit Rempling (C), ersättare Per-Olof Uhrus (C) Kommuninvests föreningsstämmor, ombudsersättare Marit Rempling (C) Nominering till Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare Marit Rempling (C) Ekonomiutskottet, vice ordförande Marit Rempling (C) Ekonomiutskottet, ersättare Per-Olof Uhrus (C) Tillväxtutskottet, vice ordförande Marit Rempling (C) Tillväxtutskottet, ersättare Per-Olof Uhrus (C) Länsfolkhälsorådet, ersättare Birgitta Åstrand (C) Gästrike Vatten AB, ledamot Per-Olof Uhrus (C) Ockelbo Vatten AB, vice ordförande Per-Olof Uhrus (C) Ockelbo Vatten AB, ersättare Lena Schenström (C) Valberedningen, ledamot Birgitta Åstrand (C) Regionförbundet Gävleborgs fullmäktige, ersättare Birgitta Åstrand (C)

16 Sida 16 (30) 88 FIRMATECKNARE FÖR KOMMUNSTYRELSEN t I och med att kommunstyrelsens vice ordförande Thorsten Åstrand avsagt sig sitt uppdrag fr o m 1 augusti 2012 behöver kommunstyrelsen ta ett nytt beslut om firmatecknare s beslut 1. ordförande Magnus Jonsson och kommunchef Lars Sjödin i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen. 2. Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling. Till ersättare för Lars Sjödin utses ekonomichef Joachim Krüger. 3. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens 113/08.

17 Sida 17 (30) 89 UNDERTECKNANDE AV KOMMUNENS LÅNE- OCH BORGENSFÖRBINDELSER t ska besluta om vem som har rätt att underteckna kommunens låne- och borgensförbindelser. I och med att kommunstyrelsens vice ordförande Thorsten Åstrand avsagt sig sitt uppdrag fr o m 1 augusti 2012 behöver kommunstyrelsen ta ett nytt beslut. s beslut 1. s ordförande Magnus Jonsson eller vice ordförande Marit Rempling får i uppdrag att med kontrasignation av ekonomichef Joachim Krüger eller kommunchef Lars Sjödin underteckna erforderliga handlingar avseende Ockelbo kommuns låne- och borgensförbindelser. 2. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens 112/08.

18 Sida 18 (30) 90 FYLLNADSVAL GUNLÖG SÖDERSTRÖM (FP) ERSÄTTARE SOCIALNÄMNDEN Gunlög Söderström (FP) ber i skrivelse att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden, därför ska fyllnadsval ske. s förslag till fullmäktige Bo Stenbeck (FP)

19 Sida 19 (30) 91 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Elisabeth Henningsson (S) avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ersättare till överförmyndaren fr o m 1 september Därför ska fyllnadsval ske. s förslag till fullmäktige Tord Horn (S)

20 Sida 20 (30) 92 ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020 Organisationen för ungdomsmöte från vänortskedja, Charter of European rural Communities ansöker om projektstöd för påbörja planering för genomförandet av ungdomsmötet i Ockelbo Folkhälsa/BRÅ och AME/Integration ansöker om projektstöd för att skapa resurser för att i förebyggande syfte stärka och stödja den personliga och sociala kompetensen hos unga vuxna med behov av sådant stöd. Båda projekten fyller väl kriterierna för at erhålla utvecklingsmedel. I kommunstyrelsens budget för 2012 finns kr avsatta föra att stimulera till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga VISION Följande kriterier gäller för att erhålla projektbidrag enligt s beslut: 1. Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra huvudpunkter 2. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet 3. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020 Beslutsunderlag Folkhälsosamordnare Mia Lindbloms och enhetschef AME/integration Tomas Larssons tjänsteskrivelse Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse Inlägg i debatten gällande projektet aktivt stöd för unga-vuxna Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S) Tord Horn (S), Stig Mörtman (FP), Dan Brodin (KD), Thorsten Åstrand (C), Birger Larsson (C) Yrkanden gällande projektet aktivt stöd för unga-vuxna Tord Horn (S), Thorsten Åstrand (C) Bifall till projektansökan Owe Hellberg (V) Avslag till projektansökan Stig Mörtman (FP) Projektansökan ska kompletteras med tydligare syfte och tydligare mål Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Tord Horns och Thorsten Åstrand förslag. s beslut 1. Projektstöd om kronor godkänns till projektet aktivt stöd för unga-vuxna. 2. Projektstöd om kronor godkänns till projektet ungdomsmöte från vänortskedjan Charter of European rural Communities Reservation Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg (V).

21 Sida 21 (30) 93 HANDLINGSPROGRAM LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR Ett förslag till Ockelbo kommuns handlingsprogram, enligt Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, har tagits fram i samråd med Gästrike Räddningstjänst och medlemskommuner i Gästrike Räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall vara som ett stöd till kommunen och dess invånare. Beslutsunderlag Säkerhetsansvarig Torbjörn Hallbergs tjänsteskrivelse s förslag till fullmäktige Handlingsprogrammet godkänns.

22 Sida 22 (30) 94 YTTRANDE GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL I GÄVLEBORGS LÄN De sexton miljökvalitetsmålen och generationsmålet ligger till grund för miljöarbetet i Sverige. Miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål styr arbetet för att uppnå generationsmålet. Under 2008 arbetades en samlad klimat- och energistrategi fram för länet. Strategin var en nulägesanalys där behovet av nya klimat- och energimål fastställdes. Nya mål beslutades i april Det framtagna förslaget till åtgärdsprogram för klimat- och energimål beskriver hur arbetet i Gävleborgs län bör bedrivas för att vi ska kunna bidra till att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Beslutsunderlag Miljöinspektör/kommunekolog Anna Hanssons och energi- och klimatrådgivare/energistrateg Eva Trolle Anderssons tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämnden 32/12. Inlägg i debatten Sölve Malm (S), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), Ove Krantz (MP) s beslut Yttrandet antas såsom eget.

23 Sida 23 (30) 95 ARVODESREGLEMENTE , KOMPLETTERING OCH REVIDERING t återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde för vidare behandling av arvodeskommittén. De frågeställningar som framkommit är: Arvode till vice ordförande valnämnden För ordföranden i nämnder; för genomgång och beredning av ärenden utgår arvode. Arvodesreglemente fastställdes av fullmäktige i juni 2011 med giltighet fr o m 1 juli Uppföljning av reglementet ska ske minst en gång per år. I upprättad tjänsteskrivelse angavs att ett första avstämningstillfälle skulle ske i november Denna tidpunkt har flyttats fram till mars 2012 för vidare behandling av kommunstyrelsen i april och fullmäktige i juni Kvarstående uppdrag från tidigare process I enlighet med presenterad tidplan kvarstod uppdraget att se över arbetsuppgifter för ordförande/vice ordföranden i styrelse och nämnder. Förslag till specificering av arbetsuppgifter för kommunalråd, ordförande och vice ordförande i styrelse och nämnder har tagits fram. Tillkommande punkter Oppositionsersättning Arvode till vice ordförande och andre vice ordförande fullmäktige Förtydliganden Tidpunkt för sammanträdesarvode Från var utgår reseersättning Information om reglementet Inlämningsdatum Attest av tjänstgöringsrapporter Förlorad arbetsförtjänst Fortsatt process med uppföljning och utvärdering Arvodesreglemente för nästa mandatperiod Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelser och Förslag till Arvodesreglemente ; med kompletteringar Arvodeskommittén 3/12. Inlägg i debatten Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V) s förslag till fullmäktige 1. Årsarvode till vice ordförande och andre vice ordförande i fullmäktige föreslås med 0,6 % av respektive 0,3 % av IBB 2. Årsarvode till vice ordförande valnämnden (vid valår) föreslås med 0,6 % av IBB. 3. Revideringar och kompletteringar av arvodesreglemente godkänns med giltighet fr o m 1 juli 2012.

24 Sida 24 (30) 96 ARVODESREGLEMENTE OCKELBOGÅRDAR AB t återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde för vidare behandling av arvodeskommittén. De frågeställningar som framkommit är: Korrigering av arvodesnivåer ordförande, vice ordförande och ledamöter. Ändringen avser arvode till ordförande och vice ordförande i Ockelbogårdar AB i enlighet med kommunens nivå Ockelbogårdar AB har inkommit med förslag till arvodesreglemente för perioden Beslutsunderlag Ockelbogårdar AB 786/12 Ockelbogårdar ABs förslag till Arvodesreglemente Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelser av Arvodeskommittén 4/12. Yrkande Owe Hellberg (V) Årsarvode ska inte utgå till ledamöterna i styrelsen. I övrigt bifall. Beslutsgång Ordföranden ställer Owe Hellbergs yrkande mot arvodeskommitténs förslag och finner att arvodeskommitténs förslag bifalls. Arvodeskommitténs förslag till kommunstyrelsen 1. Ersättning till lekmannarevisorer utgår med sammanträdesarvode. 2. Arvodesreglemente för Ockelbogårdar AB godkänns med giltighet fr o m 1 juli 2012 med ändringar i enlighet med kommunens reglemente. Reservation Mot förslaget till beslut och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg.

25 Sida 25 (30) 97 FÖRFRÅGAN KÖP AV DEL AV SÄBYGGEBY 4:17 KILLINGHOLMEN En förfrågan, att köpa del Säbyggeby 4:17,Killingholmen, inkom till tekniska enheten mars Intressenten vill använda ön för att utveckla besöksnäringen. Den 19 april 2012 blev ön, som är strax över 5000 m 2, värderad till kr (5 kr/m 2 ). Innan försäljning sker måste intressenten vara medveten om att det inte är säkert att planerna får genomföras med tanke på strandskyddet. Beslutsunderlag Ordförandeberedningens skrivelse Inlägg i debatten Birger Larsson (c), Sölve Malm (S), Stig Mörtman (FP), Thorsten Åstrand (C), Ove Krantz (MP) s beslut 1. ställer sig positiv till köparens utvecklingsplaner. 2. Under förutsättning att köparen kan uppvisa ett positivt förhandsbesked gällande sina utvecklingsplaner för turist- och besöksnäringen ges teknisk chef i uppdrag att genomföra försäljningen till ett pris på kronor plus kronor för värderingskostnad. 3. Kostnader för förhandsbesked och förrättning belastar köparen. Jäv Owe Hellberg (V) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

26 Sida 26 (30) 98 ÄGARDIREKTIV OCKELBOGÅRDAR Ockelbogårdars nuvarande direktiv är antagna 2003 av kommunfullmäktige (KF 11/03) och har reviderats på grund av den nya lagstiftningen som ställer andra krav på kommunägda bostadsbolag. Det ställs krav bland annat på avkastning, borgensavgifter men även affärsmässighet som gör att vissa paragrafer behöver förtydligas/ändras. Undertecknade har under en period dels genomlyst ägardirektiv från andra kommunägda bostadsbolag men även haft en dialog med PWC. Då avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring skall ägardirektivet fortsättningsvis revideras årligen i kommunens budgetprocess. Beslutsunderlag Kommunchef Lars Sjödins och ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Thorsten Åstrand (C), Dan Brodin (KD), Sölve Malm (S) Yrkande Owe Hellberg (V) Under rubriken Bolagets syfte ändras punkt 2 till följande: Tillhandahålla goda bostäder för alla boendekategorier på hyresmarknaden till ett rimligt pris. Beslutsgång Ordföranden ställer Owe Hellbergs yrkande mot tjänstemannaförslaget och finner att Owe Hellbergs yrkande bifalls. s förslag till fullmäktige 1. Efter korrigering i enlighet med Owe Hellbergs yrkande antas Ägardirektivet för Ockelbogårdar AB. 2. Ägardirektivet revideras årligen i kommunens budgetprocess.

27 Sida 27 (30) 99 VAL AV ERSÄTTARE STIFTELSEN WIJ VALSVERK Sedan valen 2010 har både ledamot- och ersättarplatsen i stiftelsen Wij valsverk varit vakanta. s förslag till fullmäktige Ledamot Vakant Ersättare Anita Vickström (C)

28 Sida 28 (30) 100 TAXA - SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL Vid sammanträdet idag föreslår Stig Mörtman (FP) att sotnings- och brandskyddskontrolltaxan ändras så att det är en löpande taxa, dvs med ett startdatum men inget slutdatum. Förslaget bifalls av kommunstyrelsen. s förslag till fullmäktige Sotnings- och brandskyddskontrolltaxan ändras till löpande taxa.

29 Sida 29 (30) 102 KS-KF ÄRENDEN Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 18 juni? s beslut Svar på motion Förändring av budgetprocessen i Ockelbo kommun Års- och flerårsbudget preliminära ramar Arvodesreglemente , revidering och komplettering Arvodesreglemente Ockelbogårdar AB Fyllnadsval Thorsten Åstrand (C) Fyllnadsval ersättare socialnämnden Gunlög Söderström (FP) Fyllnadsval ersättare till överförmyndaren Elisabeth Henningsson (S) Gemensamma utgångspunkter för barn och unga Ägardirektiv Ockelbogårdar Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor. Val av ersättare stiftelsen Wij valsverk Taxa sotning och brandskyddskontroll

30 Sida 30 (30) 103 RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION Sjöbacken/Hälsans stig Trädgårdsmästare Karin Olsson presenterar tankar och idéer kring området runt Sjöbacken. Inköp Gävleborg Information om projekt Innovationsupphandling X. Wij Herrgård Guidad visning av VD Malin Eriksson Stöd till finansiering av digitaliserad biograf i Ockelbo Ockelbolägret Bostadsförsörjning Handlingsplaner Risk och sårbarhetsanalys Samverkan KS-SN ungdomsarbetslösheten Owe Hellberg (V) Projektet Naturskola Information av Anna Hansson och Eva-Marie Åkerlundh från projeketet Naturskola Wij valsverk takrenovering Baren/Centrumhotellet Avtackning Thorsten Åstrand (C) Thorsten Åstrand har avsagt sig uppdraget i kommunstyrelsen fr o m 1 augusti Så idag är det efter 29 år hans sista kommunstyrelsesammanträde. Ordförande Magnus Jonsson tackar Thorsten för alla år och överlämnar en bukett tulpaner plockad på Wij Trädgårdar.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (28) Plats och tid Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00-15.50 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Britt-Marie Horn (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (31) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-20.50 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Lars Sjödin, kommunchef Annica Månsson, kommunsekreterare 4 åhörare Närvarande ersättare Elsie-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Nils-Erik Henningsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer