Uppsala studentkår anser att universitetets olika informationstjänster ska vara kostnadsfria

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala studentkår anser att universitetets olika informationstjänster ska vara kostnadsfria"

Transkript

1 UPPSALA STUDENTKÅRS INFORMATIONSPOLITISKA PROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige , reviderat , reviderat , reviderat Definitioner Följande definitioner gäller för samtliga åsiktsprogram: Universitetet är naturligtvis Uppsala universitet. Begreppet student innefattar såväl grundutbildningsstudenter som forskarstuderande. Begreppet doktorand innefattar alla typer av forskarstuderande, dvs. även de som inte har en doktorandtjänst. Begreppet utbildning avser både kurser och utbildningsprogram. Informationspolitisk grundsyn Samhällets digitalisering har förändrat våra möjligheter att sprida, lagra och tillägna oss information. Det har också förändrat förutsättningarna för den högre utbildningen. Från svårigheter att finna information till svårigheter att gallra och kritiskt granska informationen. Information är ett kapital med vilket vi köper och säljer inflytande, kunskap och makt. Det betyder att de som har förutsättningar för att tillägna sig information på ett bra sätt har ett övertag över andra. Utbildningen ska därför bidra till att vi studenter blir duktiga på att söka och kritiskt granska information samt förädla den till kunskap. Vi ska lära oss ta ansvar för den makt som informationen ger oss. Informationshantering och källkritik är en viktig färdighet som ska vara integrerad i all utbildning. På universitetet framställs mängder av information och i denna process ingår att göra densamma tillgänglig. En grundläggande princip är att vetenskaplig information gör mer nytta ju fler som har tillgång till den. Detta får dock inte inkräkta på principer om personlig integritet eller sekretess. Både på universitetet och i samhället i stort är det principiellt viktigt att information lättare flödar nedåt i hierarkierna än uppåt. Det ska i normalfallet vara lättare för en enskild student att tillgodogöra sig information om universitetets förehavanden än det motsatta. Universitetet ska i alla lägen eftersträva att det ska vara lika lätt för alla att tillgodogöra sig information som är nödvändiga för studier och det ska aldrig kosta pengar att göra så. att universitetets olika informationstjänster ska vara kostnadsfria att universitetet verkar för att all information och all informationsteknik tillgänglighetsanpassas att universitetet ansvarar för att alla studenter på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig det informationsutbud finns att tillgå

2 att hela universitetets informationsutbud tillgängliggörs för alla studenter, även för dem i behov av särskilt stöd. Att universitetet ansvarar för att kunskap om källkritik och informationshantering genomsyrar all utbildning. Integritet och hantering av personlig information Den enskilde studentens rätt till integritet och skydd för känslig information i situationer där denne riskerar att kränkas väger alltid tyngre än andra intressen. Universitetet bär det yttersta ansvaret för att hanteringen av personuppgifter och trafikinformation på UpUnet-S och dylikt sker på ett etiskt och säkert sätt. Universitetets datorer, både de som upplåts åt studenterna och de som används av universitetets personal ska ha höga säkerhetskrav, så att inte känslig information sprids via dem. Universitet har ett ansvar för att studenternas e-postadresser och andra adressuppgifter inte säljs till tredje part eller missbrukas på annat sätt. Likaså har universitet en skyldighet att säkerställa att den privata kommunikation som studenterna för med hjälp av universitetets e-post eller UpUnet-S inte kränks. att studenternas integritet alltid överväger andra intressen att registeruppgifter om studenter aldrig distribueras till andra än universitetet, kåren, studenten själv och de studieadministrativa systemen, utan studentens medgivande att universitetet säkerställer att studenters integritet och rätt till privat kommunikation vid användandet av universitetets kommunikationstjänster inte kränks Informationsteknik Det är viktigt att grunden för universitetets användande av informationsteknik i undervisningen vilar på att inkludera alla studenter. Informationsteknik där användbarheten sätts främst kan bidra till att öka tillgänglighet till utbildning för grupper i behov av särskilt stöd samt för distansstudenter. Samtidigt måste universitetet ha en förståelse för att kunskapen om och vanan av att använda olika former av informationsteknik varierar kraftigt mellan olika grupper av studenter. För att inga studenter ska missgynnas av att komma från en datorovan bakgrund är det viktigt att universitetet tar ansvar för att tillhandahålla den kunskap om informationsteknik som är nödvändig för studierna. Vidare måste universitetet tillgängliggöra, informera och utbilda om programvara som är nödvändig för studierna, såsom ordbehandlare, kalkylprogram, antivirusprogram med mera. Universitetet får inte missa att ta tillvara på de möjligheter användandet av informationsteknik skapar i utbildningen. Detta gäller inte enbart distansutbildningar utan alla former av utbildningar. Med informationsteknik blir det möjligt att bortse från tid och rum genom att exempelvis webbsända föreläsningar för de studenter som av olika skäl inte har möjlighet att närvara vid de ordinarie föreläsningstillfällena. Det är av vikt att universitets lärare fortlöpande utbildas i hur de på bästa sätt kan använda informationsteknik för att förbättra sin undervisning.

3 Universitets uppgift att skapa och sprida kunskap bör genomsyra även dess sätt att hantera programvara. Genom att i så stor utsträckning som möjligt nyttja öppen källkod bidrar universitetet till den samlade kunskapsspridningen i samhället. När universitet utvecklar egen mjukvara ska detta alltid ske i form av öppen källkod. De studieadministrativa verktyg som används av universitetet ska vara universitetsövergripande så att det är lätt och standardiserat att söka kurser och program. Universitetet ansvarar för att se till att lärarna använder studentportalen så att kontakten mellan student och lärare kan ske digitalt, att scheman läggs ut och uppdateras på studentportalen och att inlämning av arbeten kan ske digitalt. I samtliga fall där studenter ska lämna in arbeten ska de ha möjligheten att göra detta i öppna filformat på samma sätt som information som lämnas ut av lärare ska finnas att tillgå i öppna filformat. att studenter på alla utbildningar ska tillåtas, uppmuntras och ges förutsättningar för att använda informationsteknik, exempelvis bärbar dator, i sin utbildning, på samtliga utbildningspass, vissa examinationer undantagna. att universitetets studentdatorrådgivning är ett stöd för studenterna som bör fortsätta att finnas. att universitet ska nyttja informationsteknologi där detta förbättrar utbildningskvaliteten och/eller tillgängligheten till utbildning. att universitetet bör använda sig av program som har öppen källkod överallt där det inte är nödvändigt med andra program av utbildningsskäl. Vid en övergång från marknadsledande proprietära program måste dock användarvänligheten för studenterna beaktas. att universitetet bör standardisera sina studieadministrativa verktyg att universitetet tar hänsyn till olika studenters kunskapsnivåer och begränsningar när det gäller användande av informationsteknik och ger stöd till de studenter som behöver det att universitet, när det utvecklar egen mjukvara, ska sprida den som öppen källkod att studenter ska kunna lämna in arbeten i öppna filformat att universitetets datorer ska uppgraderas kontinuerligt och vara av god kvalitet att studenter alltid ska kunna lämna in sina arbeten enbart elektroniskt att pedagogisk kunskap om användandet av informationsteknik i undervisningen ska finnas vid alla universitetets institutioner Tillgången till Internetuppkoppling Att ha möjlighet att koppla upp sig mot internet har gått från att vara ett privilegium till en fullständig nödvändighet i utbildningen. En stor del av informationssökningen och den nödvändiga kommunikationen sker över internet. Både i studier och privatliv är Internet en självklarhet och för många går det inte att dra tydliga skiljelinjer mellan när internetnyttjandet är i studiesyfte eller privat. God tillgång till Internetuppkoppling är lika självklart i hemmet som i universitetets lokaler. På ett universitet är det en självklarhet med trådlösa nätverk anslutna till Internet.

4 att universitetet ska tillhanda välanpassade arbetsplatser för studenter med bärbara datorer, med möjlighet till trådlös eller trådbunden Internetuppkoppling samt eluttag att universitetsnätet idag har alltför dålig kapacitet att UpUnet-S, så länge det styrs av universitetet, ska det ta sin roll som Internetleverantör på allvar och erbjuda en stabil Internetuppkoppling, värna om användarnas integritet och ha tydliga regler som motsvarar minst marknadens att studenternas intressen, i det fall UpUnet-S överlåts till en extern leverantör, ska stå i fokus under upphandlingen att ansvariga för studentnätet uppmuntrar att studenterna ansluter trådlösa nätverk till sina Internetuppkopplingar, och är behjälpliga för att så ska kunna ske att ansvariga för studentnätet tillhandahåller god service och är extra behjälpliga för studenter med särskilda behov att teknisk information och regler för studentnäten är uppdaterade och väl tillgängliga för studenter Tillgänglighet till kurslitteratur, forskning och uppsatser Informationstekniken möjliggör digital spridning av såväl forskningsresultat som studenters arbeten. Att på detta sätt tillgängliggöra kunskap ligger i linje med universitetets uppgift att sprida kunskap. Begreppet open access betecknar ett publiceringssätt av forskningsresultat där forskaren gör publikationer fritt tillgängliga på Internet i kvalitetssäkrade open access-tidskrifter. Genom detta kan resurssvaga institutioner överallt i världen ta del av forskningsmaterialet vilket stimulerar forskning generellt. Som ett stort forskningsuniversitet är det viktigt att Uppsala universitet bidrar till den här typen av kunskapsspridning. En stor del av svensk forskning finansieras av statliga medel. Den kunskap som bekostas av allmänheten skall också göras tillgänglig för allmänheten att bruka och vidareutveckla. Studenters behov av att kunna tillgodogöra sig kurslitteratur och artiklar måste stå över ekonomiska intressen hos bokförlag. Då det är orimligt att kräva att biblioteken ska ha tillräckligt med kurslitteratur för att tillgodose samtliga studenter måste studenter ha rätten att för eget bruk fritt kopiera det studiematerial som behövs för utbildningen. att forskning framtagen med offentliga medel ska vara fritt tillgänglig att upphovsrätten ska anpassas så att privat kopiering av kurslitteratur i studiesyfte tillåts att universitetsforskning ska tillgängliggöras i open access-tidskrifter att studenter ska kunna publicera sina uppsatser och arbeten digitalt i en universitetscentral databas att i de fall universitetsforskning resulterar i patent, bör dessa patent göras tillgängliga för alla att fritt använda och vidareutveckla

5 Bibliotek För allas lika möjlighet att fritt söka kunskap är det viktigt med lokala bibliotek med tillräcklig tillgång till kurslitteratur. Biblioteken måste också erbjuda studenterna de verktyg som behövs för att effektivt kunna söka information på Internet samt bistå med kunskap om hur man söker information. Dessutom måste biblioteken vara tillgängliga för alla studenter oavsett hinder. Dagens studenter har olika förutsättningar, och för att möta behovet från studenterna är det viktigt att bibliotekens öppettider anpassas så att de passar även de studenter som behöver nyttja biblioteken utanför kontorstid. För att möta behovet från distansstudenter och andra som inte har möjlighet att ta sig till biblioteken fysiskt måste även biblioteken finnas tillgängliga på Internet. Genom att utnyttja de tekniska möjligheterna till att skapa ett samlat kort som fungerar som lånekort, kopieringskort och passerkort förenklas studenternas tillvaro. Det är ytterst viktigt att alla ges möjlighet att tillgodogöra sig högre studier. Därför får inte ekonomin bli ett hinder. Naturligtvis står ett uttagande av avgift för bibliotekens tjänster i strid med principen om fri utbildning. Det är av vikt att universitetsbiblioteken utvärderas i samma utsträckning som de enskilda kurserna vid universitetet för att garantera att studenternas åsikter om dessa tas tillvara. att biblioteken ska ansvara för att kurslitteratur både låne- och referensexemplar finns att tillgå för studenterna i riklig mängd att universitetets bibliotek ska erbjuda stora möjligheter till hemlån av kurslitteratur både i fysisk form och som webblån att kurslitteratur bör prioriteras lika mycket som referensverk och tidskrifter vid inköp av litteratur i elektronisk form. Detta får dock inte innebära att biblioteken köper in färre kursböcker i fysisk form. att alla bibliotekslån och all biblioteksservice skall vara kostnadsfri för alla studenter att universitetet bör arbeta fram en enhetlig bibliotekspolicy som omfattar alla universitetets bibliotek. att alla studenter ges möjlighet att utvärdera biblioteken och deras verksamhet att studenterna ska ha rätt till gratis kopior upp till en viss nivå att universitetet utvecklar ett samlat låne-, kopierings- och passerkort att bibliotekens öppettider ska vara anpassade även för de studenter som behöver nyttja biblioteken på helger och utanför kontorstid. att universitetet alltid ska köpa in minst ett exemplar av de böcker som är kurslitteratur. Universitetet bör dock köpa in kurslitteraturböcker i proportion till antalet inskrivna på kursen.

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Sidan 1 av 18 Utbildningspolitiskt program Alla individer har lika rätt till utbildning. All utbildning skall vila på en vetenskaplig eller konstnärlig grund. Utbildningen skall vara verklighetsförankrad,

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Kommunalpolitisk plattform 2014 Piratpartiet Stockholms stad

Kommunalpolitisk plattform 2014 Piratpartiet Stockholms stad Kommunalpolitisk plattform 2014 Piratpartiet Stockholms stad Inledning Piratpartiets politik bygger på grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Vi står upp för alla människors lika värde,

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

UPPSALA STUDENTKÅRS STUDIESOCIALA ÅSIKTSPROGRAM

UPPSALA STUDENTKÅRS STUDIESOCIALA ÅSIKTSPROGRAM UPPSALA STUDENTKÅRS STUDIESOCIALA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2013-05-14, 2014-04-01 Ekonomi Den högre utbildningen

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13)

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13) FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13) Dokumenttyp Planer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KF 1997-04-02 77 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/1996:200 Giltig fr.o.m. Giltig

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Sakpolitik antagen tom vårmötet 2013 Innehåll

Sakpolitik antagen tom vårmötet 2013 Innehåll Sakpolitik antagen tom vårmötet 2013 Innehåll Integritet Digital infrastruktur Immaterialrätt Informationspolitik Innovation och arbete Vård och omsorg Utbildning Bibliotek Kultur (utom bibliotek) Mångfald

Läs mer

Sammanfattande synpunkter

Sammanfattande synpunkter Sundbyberg 2009-02-27 Vår referens: Mia Ahlgren Diarienummer 09 Ange diarienummer vid all korrespondens Helena Strömbäck Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Kopia maria.solberg@enterprise.ministry.se

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier

Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Lunds universitet inför framtiden Visioner och strategier Strategisk plan för Lunds universitet Antagen av universitetsstyrelsen den 25 september 1995 LUNDS UNIVERSITET 1 INNEHÅLL FÖRORD..................................................

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

En politik för framtiden Valmanifest 2014

En politik för framtiden Valmanifest 2014 En politik för framtiden Valmanifest 2014 PIRATPARTIET Ser längre än fyra år framåt Om tio år är vi helt jämställda. Vilket kön vann? Om tio år har än färre anställning. Vad är ett riktigt jobb? Om tio

Läs mer