Omvärldsblad 2, 2011 Kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.com/se Omvärldsblad 2, 2011 Kommuner"

Transkript

1 Omvärldsblad 2, 2011 Kommuner

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Pågående utredningar och föreslagna lagändringar Kommentarer Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommentarer I pressen Kommentarer År 201o i backspegeln och prognoser för 2011 och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport...7 Kommentar

3 Pågående utredningar och föreslagna lagändringar Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43). Utredningen har haft i uppdrag att analysera om det finns behov av ett generellt eller sektoriellt undantag från upphandlingsskyldighet när stat, kommuner och landsting anskaffar varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis innehar eller är medlemmar i. Utredningen föreslår att permanenta bestämmelser ska införas i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, om undantag från upphandlingsskyldighet i enlighet med EUkriterierna. Bestämmelserna innebär bland annat att staten, kommuner och landsting kan anskaffa varor och tjänster med mera från egna företag utan skyldighet att först genomföra en offentlig upphandling. En förutsättning är att vissa villkor avseende kontroll och verksamhet är uppfyllda, i enlighet med EU-domstolens domstolens praxis om de så kallade Teckal-kriterierna. praxis. Utredningen föreslår också att bestämmelserna om kommunala företag i kommunallagen (1991:900), KL, ska kompletteras i vissa avseenden. n. Fullmäktige får enligt förslaget bland annat skyldighet att se till att vissa frågor regleras i bolagsordningen för kommunala aktiedäribland det kommunala ändamål som fastställts för verksamheten liksom de kom- bolag, munala befogenheter som gäller för denna. Styrelsens uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag föreslås också kompletteras med bland annat en skyldighet att i årliga beslut för varje bolag ta ställning till om verksamheten varit förenlig med fastställt kommunalt ända- mål och de kommunala befogenheterna. Vidare föreslår utredningen att kommuner och landsting ska ges möjlighet att delegera beslutanderätt i upphandlingar vid anlitande av så kallade inköpscentraler såsom ombud. Nya bestämmelser föreslås i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39). Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla service oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. Kommitténs bedömning är att det finns motiv för att även fortsättningsvis kompensera de kommuner vars befolkning minskar kraftigt för de strukturella omställningskostnader som ett vikande befolkningsunderlag ger upphov till och som övriga delmodeller i kostnadsutjämningen inte fångar upp. Det är dock inte bara kommuner med minskande befolkning som ställs inför ekonomiska påfrestningar i samband med kraftiga befolkningsförändringar. Dagens utjämningssystem tar bara begränsad hänsyn till de merkostnader som följer av en kraftig befolkningsökning. Det gäller både den problematik som har med utjämningssyste- mets eftersläpningseffekter att göra och det faktum att vissa kostnader (löne- och lokalkost- nader) är högre i tillväxtregionerna jämfört med riket i övrigt. Mot den bakgrunden har kommittén i sitt arbete valt att även fokusera på kraftigt växande kommuners problem och utmaningar. 2

4 Förändringarna föreslås införas från 2013 bortsett från det förslag om en höjd garantinivå för landstingen som kommittén i en särskild skrivelse till Finansdepartementet (december 2010) förslagit ska införas 2012 med anledning av den nya kollektivtrafiklagen. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas (2010/11:70). I propositionen föreslås att el- eller naturgasleverantör som övertar leveranserna till en kund ska få göra detta 14 dagar efter en anmälan till nätföretaget. Det föreslås vidare nya bestämmelser som syftar till att stärka konsumenternas ställning på el- och naturgasmarknaderna. Det föreslås strängare krav på avgränsning av transmissionsverksamhet, det vill säga i huvudsak den överföring av el som sker på stamnätet och den överföring av gas som sker i högtrycksledningar. För att säkerställa att åtskillnadskraven är uppfyllda föreslås krav på certifiering av stamnätsföretag för el och transmissionsnätsoperatörer på naturgasmarknaden. Skyldigheten att upprätta en övervakningsplan med åtgärder för att förebygga diskrimine- rande beteende på marknaden ska inskränkas till att avse nätföretag som ingår i samma koncern som företag som bedriver produktion eller handel. Ett nätföretag som är skyldigt att upprätta en övervakningsplan ska utse en särskild övervakningsansvarig. El- och naturgasföretag som ingår i koncerner ska när de vänder sig till kunderna eller allmänheten vara skyldiga att tydligt ange vilken sorts verksamhet de bedriver nätverksamhet eller produktion och handel. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011, med undantag för bestämmelserna om leverantörsbyte, som föreslås träda i kraft 1 oktober samma år, och bestämmelserna om beslutande myndighet vid förhandsprövningen av elnätstariffer, som föreslås träda i kraft den 1 januari Kommentarer Ur ett revisionsperspektiv är slutsatserna i utredningen Offentlig upphandling från eget företag?! intressanta. Här kan det bli aktuellt för kommunrevisionen att granska om kommunen följer bestämmelserna om när en offentlig upphandling ska göras eller inte. Utredningen Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen slutsatser bedöms inte vara så väsentliga ur ett revisionsperspektiv. De kommande lagändringarna som är kopplade till propositionen Tredje inremarknads- paketet för el och naturgas bör leda fram till att lekmannarevisorerna granskar hur kommunala energibolag implementerar och följer de nya bestämmelserna. 3

5 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Åtta av tio kommuner gör tillsyn på fristående förskolor. Drygt åtta av tio kommuner gör regelbundna tillsynsbesök på fristående förskolor. Det visar en rapport om hur kommunerna sköter sin tillsyn av enskild verksamhet, däribland fristående förskolor, som Skolinspektionen presenterar. forskolor Sjukfrånvaron minskar stadigt. Sjukfrånvaron i kommuner och landsting fortsätter stadigt att minska. En överväldigande majoritet av kommuner och landsting har lägre sjukfrånvarotal 2010 än Även långtidssjukfrånvaron minskar. Det visar ny statistik som Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt. Nya villkor för allmännyttiga bostadsbolag. Ny lag om allmännyttiga bostadsbolag innebär att kommunernas ägardirektiv för sina bostadsbolag måste ses över. Från och med årsskiftet finns en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagstiftningen ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs, bland annat ska bolagen ha marknadsmässig avkastning. Lagen innebär att befintliga ägardirektiv i många fall måste ses över så de stämmer med det nya regelverket. Arbetslöshet ofta bakom socialbidrag till unga. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd till unga varierar från 2 till 45 kronor per månad och invånare. Skillnaderna beror främst på regionala skillnader i arbetslöshet. Det visar en enkät till landets kommuner från SKL. Nära nio procent av åldersgruppen år får ekonomiskt bistånd. Nästan var fjärde hushåll av de i behov av ekonomiskt bistånd utgörs av unga hushåll, det vill säga ungdomar som inte längre bor hemma hos sina föräldrar. Samverkan för nyanlända invandrare. Flyktingar och deras anhöriga kan få ett ännu bättre mottagande i Sverige när ideella föreningar och kommuner samarbetar. Det visar erfarenheter från flera orter i landet och som presenteras i en skrift från SKL. Chefsväxling i kommuner och landsting. De närmaste 10 åren kommer av de chefer som finns i kommuner och landsting att ha nått pensionsåldern av dessa kommer att gå i pension under de närmsta fem åren. Det visar nya siffror från SKL. Statistiken visar också att två tredjedelar av cheferna i sektorn är kvinnor. Kommentarer Genomför din kommun tillsyn på fristående förskolor? Kommunrevisionen bör försäkra sig om att kommunen utför tillsyn och säkerställer att friskolorna följer gällande lagstiftning. 4

6 Uppgifterna om att sjukfrånvaron i kommuner och landsting minskar stadigt är en utveck- ling som revisorerna i såväl kommuner som landsting kan följa genom granskningar av delårsrapporter och årsredovisningar. Mot bakgrund av de nya villkoren för allmännyttiga bostadsbolag bör lekmannarevisorerna granska huruvida kommunens bolag anpassat sina ägardirektiv utifrån de nya bestämmelsocialbidrag innebär att serna. Påståendet om att arbetslöshet ofta ligger bakom ungas behov av kommunrevisionen bör granska hur kommunen arbetar med att förebygga ungdomsarbets- löshet. Samverkar din kommun med ideella föreningar avseende integrationsfrågor? Med anledning av uppgifterna om att ett väl fungerande samarbete mellan de båda förbättrar mottagandet av nyanlända invandrar, kan det ligga i kommunrevisionens intresse att granska kommuners och ideella föreningars samverkansformer beträffande integrationsfrågor. Kommunrevisionen bör uppmärksamma uppgiften om att av de chefer som finns i kommuner och landsting kommer att nå pensionsålder inom de närmaste 10 åren. Granskningar som kan vara intressanta att genomföra är kommunens strategier och arbete med ledarförsörjning och generationsväxling. I pressen Här är Sveriges företagarvänligaste kommun. För fjärde året i rad anses Solna och Vellinge vara Sveriges mest företagarvänliga kommuner. Åtminstone enligt en undersökning utförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Få kommuner har direktiv för missförhållanden. Merparten av Sveriges kommunpolitiker har inte lämnat direktiv för hur socialtjänsten ska agera om missförhållanden för familjehems- eller HVB-placerade barn upptäcks. Personalchefer oroas av ingenjörsbrist. 70 procent av personalcheferna i Sveriges kommuner tror att det blir problem att hitta ingenjörer och tekniker framöver när många går i pension. Det visar fackförbundet SKTF:s personalchefsbarometer. Dessutom tror 60 procent av personalcheferna att det blir svårt att hitta chefer med rättt kompetens. SKTF anser att kommunerna måste bli bättre på att nå ut till studenter på högskolor och universitet och locka dem till jobben i den offentliga sektorn. Bostadsbrist för unga i 146 kommuner. Nästan hälften av landets kommuner uppger att de saknar små och billiga bostäder för unga. Även Växjö finns bland dessa kommuner. 5

7 Kommentarer Var placerar sig din kommun på Svenskt Näringslivs lista på Sveriges företagarvänligaste kommuner? Resultatet kan med fördel ligga till grund för granskningar gällande olika kommunala arbetsmarknadsstimulerande insatser. Kommunrevisionen bör uppmärksamma uppgiften om att få kommuner har direktiv för hur socialtjänsten ska agera om missförhållanden för familjehems- eller HVB-placerade barn upptäcks. Här kan det vara intressant för kommunrevisionen att granska kommunens rutiner och riktlinjer vid sådana företeelser. SKTF:s slutsats om att kommunerna måste bli bättre på att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, medför att kommunrevisionen kanske ska granska kommunens strategiska rekryteringsarbete. Är din kommun en av de 146 där det är bostadsbrist för unga? Om det förhåller sig så, så kan det vara en uppgift för kommunrevisionen att kontrollera vilka åtgärder som vidtas med anledning av det. 6

8 År 201o i backspegeln och prognoser för 2011 och 2012 Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport Den ekonomiska situationen i kommuner och landsting blev 2010 betydligt bättre än förväntat. Även 2011 och 2012 blir år med ekonomiska överskott. Det visar en ny ekonomirapport från SKL. Den kommunala sektorn har uppvisat historiskt goda resultat för både 2009 och Även år 2011 beräknas sektorn få ett överskott som motsvarar god ekonomisk hushållning trots att konjunkturstödet successivt börjar avvecklas. Åren därefter beräknas resultaten försvagas trots att skattintäkterna fortfarande är höga. Den främsta orsaken är att det på sikt är svårt att hålla tillbaks kostnadsökningarna. maj_2011 Kommentar SKL:s slutsats om att år 2011 kommer att följas av några år med svagare ekonomiska resultat i kommunerna kommer sannolikt uppmärksammas av kommunrevisionen. I anslutning till det bör kommunrevisionen granska vilken beredskap kommunen har för att möta denna ekonomiska utveckling. 7