Svenska Rottweilerklubben/AfR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström och Carina Torpenberg ledamöter, Pia Iharanta suppleant samt Helén Wallman sekreterare, Ann-Sofie Modin valberedningen närvarade under 100 samt under delar av Mötets öppnande Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 97 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 98 Val av justeringsman Ann-Git Rammus valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 99 Vision Diskussion kring visionsarbetet genomfördes. Fortsatt arbete med visionen kommer att ske genom telefonmöten, första telefonmötet bokas in måndag 6 oktober klockan Suppleants avgång, valberedningsarbete och styrelsearbete 2009 Inkommen skrivelse 170:08 Styrelsemedlem, Thérese Ohlsson Hills har den 21/ meddelat att hon ställer sin plats till förfogande med omedelbar verkan. Diskussion gällande styrelsens arbete nästkommande verksamhetsår genomfördes. 101 Föregående mötesprotokoll Korrigering av datum, ej protokoll från utan , korrigering godkändes och lades till handlingarna. Protokoll från styrelsens möte genomgicks, godkändes och lades till handlingarna 102 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 159, , 177, , 190, och 200 samt genomgicks. 103 Avgående skrivelser, bilaga 2 Avgående skrivelser UT25:08 UT34:08 genomgicks och lades till handlingarna. 1

2 104 Ekonomi Kontoställningar Falkenbergssparbank ,58 Falkenberssparbank sparkonto ,59 Sv. Rottweilerklubben AfR ,42 Utställningskommittén ,27 Korningskommittén ,04 MH-kommittén ,79 Lägerkommittén ,61 SSU-kommittén ,55 Registerkommittén ,02 PR-kommittén ,64 SUMMA: ,51 Kommentarer: Lägerkommittén: faktura ej betald ,50 Ras SM bruks; ej återbetalt anmälningar, ej fått faktura från Munkfors Resultaträkning huvudkassan genomgicks, inga större avvikelser mot budget finns i dagsläget. Inkomna skrivelser 204:08 prognos korning och 203:08 utställningskommittén prognos 2008, styrelsen tackar för inrapporteringen, de genomgicks och lades till handlingarna Inkommen skrivelse 206:08 Redax prognos, genomgicks, styrelsen tackar för inrapporteringen och önskar fortsatt information om prognosen löpande. Vidare uppskattar styrelsen att redaktionen ser över tryckerier och tryckkostnaderna så att budgeten inte överskrids mer än nödvändigt. 105 Genomgång av uppdragslista Uppdragslistan, genomgicks, se bilaga Lokalområden Övre Norrland Inkommen skrivelse 229:08 Övre Norrlands distrikt om ansökan officiella prov, har vidarebefordrats till kontaktpersonen för området. Nedre Norrland 2

3 Väster Norrland Gävleborg Dalarna Närke/Västmanland Östra Sörmland Uppland Inkommen skrivelse 220:08 medlemsmötesprotokoll, genomgicks och lades till handlingarna. Gotland Inkomna skrivelser 232:08 protokoll och 233:08 protokoll medlemsmöte , genomgicks och lades till handlingarna Värmland/Dal Östergötland Skaraborg Västra Småland Skåne - Blekinge 3

4 107 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Inkommen skrivelse 171:08 medlem i kommitté ställer sin plats till förfogande med omedelbar verkan. Styrelsen tackar Louise Hill för hennes tidigare insats i kommittén. Inkomna skrivelser 177:08 SBK fråga gällande hemställan avelsförbud och 209:08 avel- och hälsa svar gällande hemställan registreringsförbud, beslutades att uppdra till Helén Wallman att sammanställa och skicka in svar till SBK. Veterinär Berit Wallin-Håkansson har erbjudit sig att hjälpa rasklubben att se över och lämna en rapport på ögonundersökningar som är gjorda på Rottweiler. Styrelsen tackar Berit Wallin Håkansson. Vidare kontakt mellan Berit och rasklubben kommer att ske via Linda Heske. Information från kommittén, tyvärr är inte de hundar som vi planerat ERG för undersökta ännu. Kommittén fortsätter med sitt arbete. Internationell & Nordisk kontaktperson Det har inkommit en rapport om att IFR har fått ytterligare en ny medlem och det är Rottweilerklubben i Ryssland. Info-kommittén Inkommen skrivelse 185:08 och 196:08 Info-kommittén, gällande arbete i kommittén samt 235:08 mötesanteckningar genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 187:08 medlem, bidrag overall m.m, styrelsen konstaterade att det inte är aktuellt att ge bidrag för overaller. Inkommen skrivelse 221:08 SKK gällande rasklubbsmonter, är vidarebefordrad till Infokommittén för beställning. Inkommen skrivelse 226:08 ny portal ActiveDog.se, genomgicks och lades till handlingarna. Infokommittén har fått förfrågan om att hålla i uppdatering av alla våra LO och kommittépärmar när det gäller kontaktuppgifter vilket de tackat ja till och redan påbörjat arbetet med. Inkommen skrivelse 234:08 kommittén, frågor till styrelsen, genomgicks, frågorna kommer att besvaras av Carina Torpenberg. Lägerkommittén 4

5 Kommittén för mentalitet och exteriör Kerstin Hisengård uppdrogs att i samråd med kommittén ta fram instruktioner för MH och MT. Vidare beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att se över när sista datum för inlämning av synpunkter MT samt se över om kommittén har lämnat in några synpunkter. Inkomna skrivelser 159:08 medlem synpunkter MH och MT och skrivelse 205:08 SBK fråga om exteriörbeskrivningsprotokoll, är besvarade. Inkommen skrivelse 195:08 SBK om funktionsprov, beslutades att uppdra till kommittén att bevaka vilka distrikt som kommer att arrangera funktionsprov där Rottweiler kommer att deltaga. Information om detta skall läggas ut på hemsidan så att möjlighet ges för medlemmarna att närvara vid funktionsproven. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att informera kommittén. Inkommen skrivelse 210:08 SBK om officiell korningsexteriör söndag 14 september, har lagts ut på hemsidan, ingen anmälan har inkommit. Inkomna skrivelser 211:08 kommittén, information inför nästkommande arbetsår och e- postkorrespondens från kommittémedlemmarna samt skrivelse 225:08 ansvarig MH gällande uppdrag. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att kontakta kommittén för att se om de har förslag på lösningar. Inkommen skrivelse 214:08 Exteriörbeskrivaransvarig, förfrågan gällande domare på Rottweiler, styrelsen ser gärna att Leif Öberg gör en inventering och ett försök att få fram ytterligare 4 5 kandidater som ska ha lite fördjupad syn på vad som är viktigt att ta hänsyn till på rasen. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att informera exteriöransvarig. Kommittén har beslutat att skicka medlem från Upplands LO på utbildning som testledare. Inkommen skrivelse 231:08 fråga gällande domare, beslutades att uppdra till internationell och nordisk kontaktperson att försöka ta fram en lista på rasspecialister inom Norden. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att informera vår internationella och nordiska kontaktperson samt exteriöransvarig. Kerstin Hisengård informerade om samtal som hon haft med Skånedistriktet gällande MH och MT i rasklubbens regi. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att informera kommittén om samtalet. Förslag har inkommit från exteriöransvarig att hålla en konferens i samband med examinationen för rasklubbens beskrivare. Beslutades att konferens gärna får hållas samtidigt om klubben får in tillräckligt med anmälningar. Beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att informera ansvarig. 5

6 PR-kommittén PR shopen kommer ej att deltaga med separat monter på Stora Stockholm. De varor som skall säljas kommer att finnas i rasklubbens monter. Ansvariga för PR-shopen kommer att försöka att sälja ut de varor man har kvar till lokalområdena och man har också informerat om att man kommer att närvara vid nästa års Skillingarydsläger för att sälja ut de sista varorna. Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att kontakta webbansvarig för att se över möjligheterna till att i fortsättningen sälja produkter via webbsidan. Registerkommittén Beslutades att uppdra till Carina Torpenberg att informera sammankallande om tidigare intresserad person samt uppdatera i hur arbetet med uppföljningarna kring RAS ser ut. SSU-kommittén Inget att rapportera Tävlingskommittén Ingela Plahn Lindström utsågs som ny kontaktperson för kommittén. Principbeslut gällande bidrag SM Inkommen skrivelse 186:08 medlem, bidrag SM, beslutades att bidrag på 500 kronor skall utgå till de ekipage som deltar i SM lydnad, bruks, IPO och tjänstehund. Förutsättning för bidrag är även att personen är medlem i och har varit medlem i Svenska Rottweilerklubben sedan den 1 januari det aktuella året. Ansökan om bidraget skall skickas in till styrelsen senast en månad efter aktuellt evenemang. Beslutet träder i kraft Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera medlemmen. Övriga punkter under tävlingskommittén hänskjuts. IPO-ansvarig Hänskjuts. Uppfödarkommittén Hänskjuts. Utställningskommittén Inkommen skrivelse 200:08 SBK ansökan om utställning 2011, beslutades att ansöka om officiella utställningar enligt följande: Stockholm eller 22 i Hässleholm, exakt datum fastställs senare Tranås 6

7 Inkommen skrivelse 213:08 SBK gällande ändrat datum utställning Gotland, genomgicks och lades till handlingarna. Hänvisning (valp och omplacering) Hänskjuts Medlemshantering Inkommen skrivelse 208:08 Medlemsvärvare, avisering om avgång, styrelsen uppskattar och tackar för det arbete som Marie Hammarstrand gjort för rasklubben. Ny ansvarig för medlemsvärvningen kommer att efterlysas. Redaktionen Konstaterades att redaktionen gör ett väldigt bra jobb med klubbens medlemstidning. Inkommen skrivelse 227:08 Medlem gällande foton i tidningen och 228:08 Redaktionen svar på skrivelse. När det gäller fotografering vid utställningar så skall utställningskommittén försöka att arrangera så att fotograf finns på plats. Vid de tillfällen som fotograf ej finns att tillgå föreslår styrelsen utställningskommittén att de skriver med i PM att fotograf saknas och att fotografier på vinnande hundar måste skickas in av hundägaren till redaktionen för att de ska publiceras i tidningen. Beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att informera redaktionen och utställningskommittén. Förslag från Ann-Git Rammus gällande reportage till tidningen personen bakom, förslaget skickas in till redaktionen. Webbmaster Rapport från vår webbmaster, sedan den nya hemsidan startade har sidan haft ca 1, 2 miljoner besök. Det har inkommit synpunkter på att webbsidan är något svårnavigerad. Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att kontakta webbansvarig och se om det finns möjlighet att förenkla navigeringen. Erbjudande har inkommit från Info-kommittén att de gärna hjälper till att uppdatera webbsidan. Styrelsen ställer sig väldigt positiva till att ytterligare en person hjälper webbmastern och ser det som viktigt att flera har tillgång till uppdateringen av webbsidan för att säkerställa denna som informationskanal. Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att informera webbmastern. Bruksnytt 108 Handlingsplan RAS Hänskjuts. 7

8 109 RASK Hänskjuts. 110 Kongressen - postomröstning Hänskjuts. 111 Övriga frågor Hedersmedlem Bo Wiberg tackar för rasklubbens uppvaktning i samband med hans bemärkelsedag. Inkommen skrivelse 216:08 Svenska Schäferhundsklubben gällande kurs i föreningsteknik, har skickats ut till samtliga lokalområden, genomgicks och lades till handlingarna. Inkomna skrivelser 212:08 Hundstället Hjärtat aktivitetslista samt 223:08 Allsport center, lägerinformation genomgicks och lades till handlingarna. 112 Mötets avslutande Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras: Helén Wallman Angelina Ohlsson Ann-Git Rammus Sekreterare Ordförande Kassör 8

9 Bilaga 1 Inkomna skrivelser 2008 Hänskjutna från föregående möte 159:08 Medlem synpunkter MH och MT, gås igenom under kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör. 170:08 Styrelsemedlem ställer sin plats till förfogande med omedelbar verkan, behandlas under separat paragraf. 171:08 medlem i kommitté ställer sin plats till förfogande med omedelbar verkan, ordinarie styrelsemöte, tas upp under avel- och hälsa. 177:08 SBK fråga gällande hemställan avelsförbud, gås igenom under avel och hälsa 185:08 Info-kommittén, gällande kommittén gås igenom under Info-kommittén. 186:08 medlem, bidrag SM, gås igenom under tävlingskommittén 187:08 medlem, bidrag overall m.m. gås igenom under Info-kommittén 188:08 Medlem om uppfödare gås igenom under uppfödarkommittén. 190:08 Medlem, intresserad av att ingå i tävlingskommittén, område IPO. 195:08 SBK om funktionsprov, gås igenom under kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör. 196:08 Info-kommittén om arbete, gås igenom under infokommittén 200:08 SBK ansökan om utställning 2011, gås igenom under utställningskommittén Nya inkomna skrivelser 201:08 Medlem gällande film på webbsida, gås igenom under uppfödarkommittén 202:08 Medlem gällande hänvisning, gås igenom under hänvisning. 203:08 Utställningskommittén prognos 2008, gås igenom under ekonomi 204:08 Kommittén ns mentalitet och exteriör prognos korning, gås igenom under ekonomi. 205:08 SBK fråga om exteriörbeskrivningsprotokoll, gås igenom under Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör 206:08 Redax prognos, gås igenom under ekonomi. 207:08 Tävlingskommittén brev gällande arbete, gås igenom under tävlingskommittén 208:08 Medlemsvärvare, avisering om avgång, gås igenom under medlemshanteringen 209:08 Avel- och hälsa svar gällande hemställan registreringsförbud, gås igenom under aveloch hälsa. 210:08 SBK om officiell korningsexteriör söndag 14 september, gås igenom under kommittén från rottweilerns mentalitet och exteriör. 211:08 Kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör, information inför nästkommande arbetsår och e-postkorrespondens, gås igenom under kommittén från rottweilerns mentalitet och exteriör. 212:08 Hundstället Hjärtat aktivitetslista, gås igenom under övrigt. 213:08 SBK gällande ändrat datum utställning Gotland, gås igenom under utställningskommittén. 214:08 Exteriörbeskrivaransvarig, förfrågan gällande domare på Rottweiler, gås igenom under kommittén från rottweilerns mentalitet och exteriör. 9

10 215:08 Ombud Kongressen, gällande kongressprotokoll, gås igenom under separat paragraf. 216:08 Svenska Schäferhundsklubben gällande kurs i föreningsteknik, gås igenom under övrigt. 217:08 SBK svar gällande protokoll kongressen, gås igenom under separat paragraf. 218:08 Ombud kongressen svar till SBK om protokollet, gås genom under separat paragraf. 219:08 Medlem om uttagningsregler IPO, gås igenom under tävlingskommittén ansvarig IPO 220:08 Upplands LO medlemsmötesprotokoll, gås igenom under Upplands LO 221:08 SKK gällande rasklubbsmonter, gås igenom under Info-kommittén. 222:08 Tävlingskommittén gällande arbete i kommittén, gås igenom under tävlingskommittén. 223:08 Allsport center, lägerinformation 224:08 SBK svar gällande förändring i tävlingskalendern 225:08 ansvarig MH gällande uppdrag 226:08 Ny portal ActiveDog.se, gås igenom under Info-kommittén. 227:08 Medlem gällande foton i tidningen, gås igenom under redaktionen 228:08 Redaktionen, svar gällande foton tidningen, gås igenom under redaktionen 229:08 Övre Norrlands distriktet om ansökan officiella prov, gås igenom under övre Norrlands LO. 230:08 styrelsemedlem, uppföljning RAS, gås igenom under RAS. 231:08 fråga gällande domare, gås igenom under kommittén ns mentalitet och exteriör. 232:08 Gotlands LO, styrelsemötesprotokoll :08 Gotlands LO, medlemsmötesprotokoll Info-kommittén frågor till styrelsen Info-kommittén mötesanteckningar 10

11 Bilaga 2 Avgående skrivelser 2008 UT25:08 Sörmlands distriktet ansökan om lydnadsprov den 27 september 2008 UT26:08 SBK ansökan om IPO och BSL 2009 UT27:08 Distrikt Uppland ansökan om tävling för Upplands LO UT28:08 Svar till SBK gällande valphänvisning SKK UT29:08 Avelsrådgivning Razzmatazz Xzenza UT30.08 Nominering Hamiltonplaketten UT31:08 SBK svar exteriörbeskrivningsprotokoll UT32.08 SBK gällande ändring av datum utställning Gotland UT33.08 kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör förfrågan gällande utbildning UT34.08 SBK korrigering tävlingskalendern 11

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 + 2 maj 2010 Upplands Väsby

Protokoll Styrelsemöte 1 + 2 maj 2010 Upplands Väsby Protokoll Styrelsemöte 1 + 2 maj 2010 Upplands Väsby Närvarande: Ordinarie ledamöter Carsten Sörensen (CS) Lotta Samuelsson (LS) Marianne Welander (MW) Karin Lövgren (KL) Dan Axelsson (DA) Suppleanter

Läs mer

Rottweilern. SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009

Rottweilern. SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009 Rottweilern SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009 Fenbendazol Tar maskarna och deras larver AXILUR VET. avmaskningsmedlet som har följande vikti ga egenskaper: Till

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer