Svenska Rottweilerklubben/AfR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Anmält förhinder: Lena Ytterberg och Jenny Mähler 150 Mötets öppnande Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 152 Val av justeringsman Anna Rexlinger valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 153 Föregående mötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 154 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 408:09-440:09 gås igenom under respektive paragraf. Inkomna skrivelser 1:10-22:10 gås igenom under respektive paragraf. 155 Avgående skrivelser, bilaga 2 Avgående skrivelser 27:09-29:09 samt 1:10-7: Budget 2010 Genomgången på tidigare möte. 157 Ekonomi kontoställningar Resultatet kommer att presenteras i bokslutet för

2 158 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Se bilaga 3. 2 tävlingar i Hemse saknas. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att lägga in dessa. 159 Genomgång av uppdragslista Lista genomgången via mail. 160 Lokalområden Inkommen skrivelse 2:10 Fundering från LO-medlem genomgicks. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att besvara medlem att han får återgå till sitt LO och begära ut handlingarna i fråga, då dessa ska finnas tillgängliga för medlemmarna. Övre Norrland Nedre Norrland Väster Norrland Gävleborg Inkommen skrivelse 5:10 Gävleborgs LO protokoll styrelsemöte genomgicks och lades till handlingarna. Dalarna Närke/Västmanland Östra Inkommen skrivelse 431:09 Östra LO Verksamhetsberättelse 2009 genomgicks och lades till handlingarna. Sörmland Inkomna skrivelser 6:10 Sörmlands LO avgående ordförande samt 11:09 Sörmlands LO information. Styrelsen tackar avgående ordförande för dennes insats och lade skrivelserna till handlingarna. Uppland 2

3 Gotland Inkomna skrivelser 423:09 Gotlands LO Budget 2010 samt 424:09 Gotlands LO Verksamhetsplan 2010 genomgicks och lades till handlingarna. Värmland Östergötland Skaraborg Västra Småland Skåne Blekinge 161 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Inkomna skrivelser 411:09 SBK Faktablad Temautbildning för Avelsråd, 412:09 SBK Inbjudan Temautbildning för Avelsråd samt 413:09 SBK Anmälan Temautbildning för Avelsråd. Skrivelserna är vidarebefordrade till avelsråden. Uppdrogs åt Anna Lindgren att bevaka att någon från Avelsrådet eller annan intresserad anmäls till utbildningen. Styrelsen beslutade att lägga in en förklarande text gällande sjukdomsrapporteringen på hemsidan. Internationell & Nordisk kontaktperson Inkomna skrivelser 409:09 Frågor och påminnelser från medlem till Internationella kommittén samt 410:09 Svar till medlem från Nordisk och Internationell kontaktperson, genomgicks och lades till handlingarna. Info-kommittén samt Hemsida Inkommen skrivelse 408:09 Annonsruta Hundsport 2010, är vidarebefordrad till kommittén. Inkomna skrivelser 426:09 Uppdaterad verksamhetsplan 2010 Infokommittén, 427:09 Uppdaterad Budget 2010 Infokommittén, 428:09 Sammanställning från Infokommittén samt 429:09 Populäraste artiklarna på Hemsidan genomgicks och lades till handlingarna. 3

4 Kommittén för mentalitet och exteriör Inkommen skrivelse 416:09 SBK Information inför Mental-året Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vidarebefordra skrivelsen till kommittén. Inkomna skrivelser 417:09 Ansökan Korningsdiplom samt 417_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka ansökan till SBK. Inkommen skrivelse 418:09 Förslag till grupp ang. SBK Avelskorning. Uppdrogs år Veronica Nilsson att besvara skrivelseförfattaren med att vi avvaktar SBKs beslut. Inkomna skrivelser 419:09 Ansökan Korningsdiplom samt 419_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka ansökan till SBK. Svar har inkommit från kommittén gällande skrivelserna 360:09 SBK Information Exteriördomarantagning, 361:09 SBK Exteriördomaraspirant 1, 362:09 SBK Exteriördomaraspirant 2, 363:09 SBK Exteriördomaraspirant 3. Styrelsen beslutade att inte bifalla någon ansökan och uppdrog åt Helén Wallman att besvara exteriördomaraspiranterna samt SBK beslutet. Styrelsen fattade följande principbeslut: Principbeslut gällande intresserade för att vidareutbilda sig till domare: Då Rottweilern blivit både en kontroversiell och stor ras i vårt samhälle anser Svenska Rottweilerklubben/AfR att det är ett absolut krav för domare som önskar vidareutbilda sig inom vår ras, att ha deltagit vid exteriörbeskrivningar (med exteriörbeskrivare alternativt rasspecialister speciellt utsedda av föreningen) för följande ändamål samt även närvarat vid mentalbeskrivningar under två heldagar samt mentaltester under två heldagar. Önskvärt är också att kännedom om bruksprov finns. Vidare önskar vi att ett genuint intresse för rasen skall finnas. Styrelsen uppdrog åt Helén Wallman att vidarekoppla principbeslutet till exteriöransvarig. Styrelsen beslutade att våra exteriörbeskrivare ska vara medlem i rasklubben. Uppdrogs åt Helén Wallman att be exteriöransvarig att skicka en förfrågan till SBK gällande hur de ställer sig till att beskrivare inte är medlem i rasklubb. Inkomna skrivelser 421:09 Ansökan Korningsdiplom samt 432:09 Ansökan Korningsdiplom. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka ansökan till SBK. Inkomna skrivelser 437:09 SBK Information Exteriördomarkonferens samt 438:09 SBK Checklista exteriördomarkonferens. Informationen är vidarebefordrat till kommittén. Inkomna skrivelser 15:10 Mentalkonferens 2010 samt 21:10 Mer om Mentalkonferens Klubben planerar en kombinerad LO och mentalkonferens. Skrivelse 425:09 Erbjudande MH-bana. Banan är nu inköpt. 4

5 Inkommen skrivelse 22:10 Information från Mentalkommittén. Styrelsen tackar Monika Granström samt Patrik Grönfeldt för deras tid i kommittén. Styrelsen beslutade att tillsätta Klas Norrman som ledamot/kassör i kommittén. Styrelsen beslutade att MH ansvarigs plusgirokonto och korningsansvarigas plusgirokonto ska tecknas av Klas Robert Norrman, Heavägen 21, LYCKE samt att Klas Robert Norrman ska ha tillgång till e-redovisning. Styrelsen uppdrog åt Ann-Git Rammus att tillse att Klas Norrman får tillgång till e- redovisning för ovanstående konton. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Lägerkommittén Inkommen skrivelse 13:10 Avslag överklagan Skillingaryd. Styrelsen beklagar att AfRs Sommarläger inte längre kan hållas i Skillingaryd och Lägerkommittén arbetar vidare med andra alternativ. Inkommen skrivelse 14:10 Frågor gällande Skillingaryd 09. Frågorna är även skickade till Rottweilertidningen. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén och det har skickats ett svar till tidningen. Registerkommittén Frågan angående att publicera ytterligare statistik över kullar födda 2009 hänskjuts till nästa möte för vidare diskussion kring hur statistiken ska presenteras. Inkommen skrivelse 12:10 Lathundens framtid, frågetecken. Styrelsen beklagar att Per Erik Sundgren inte längre finns bland oss. Styrelsen avvaktar vidare information från SBK gällande Lathundens fortlevnad. SSU-kommittén Inget att rapportera Tävlingskommittén Styrelsen beslutade att tillsätta Risto Niemi som sammankallande i Tävlingskommittén. Styrelsen uppdrog åt Ann-Git Rammus att tillse att Risto Niemi får tillgång till tittafunktion på plusgiro Beslutet förklarades omedelbart justerat. Inkommande skrivelser 7:10 SBK ang saknade resultatredovisningar, 8:10 SBK saknade IPO/BHPresultat 2009, 9:10 SBK saknade Lydnadsresultat 2009, 10:10 SBK saknade Bruksresultat 2009 genomgicks. Veronica Nilsson har kontaktat tidigare IPO-ansvarig och denne kommer skicka kopia på tidigare inskickade resultat. Uppdrogs åt Helén Wallman att informera SBK om att Katrineholm blev inställd och att de andra resultaten är inskickade till SBK. 5

6 IPO-ansvarig IPO-gruppen har önskemål om att rasklubbens IPO/BSL-SM ska vara en delad tävling. Styrelsen beslutade att följa gruppens önskemål och uppdrog åt Helén Wallman att återkoppla till gruppen samt att be gruppen ansöka om delad tävling hos SBK med kopia till sekreteraren. Uppfödarkommittén Uppfödarutbildning Nya anmälningar till uppfödarutbildningen inkommer hela tiden, vilket vi ser som mycket glädjande Utställningskommittén Inkommen skrivelse 414:09 Protokoll Utställningskommittén Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela kommittén att de måste hålla sig inom sin budget. Inkomna skrivelser 18:10 Information Utställningskommittén samt 19:10 Rosettlager Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att återkoppla till kommittén med tips hur de kan ordna cafeterian under årsmötesutställningen samt uppdrogs åt Anna Rexlinger att kontakta Utställningskommittén med tankar om hur ersättning för rosetter kan ordnas. Hänvisning (valp och omplacering) Uppdrogs åt Anna Rexlinger att köpa ny mobiltelefon samt abonnemang till Hänvisningen. Medlemshantering Styrelsen beslutade att tillsätta Ann Landberg i kommittén för Medlemshantering. Klubben har fått in en överföring av en medlemsavgift, men tyvärr kan vi inte se vem medlemmen är. Redaktionen Inkommen skrivelse 20:10 Fråga från Redaktören. Styrelsen beslutade att avslå förfrågan och uppdrog åt Angelina Ohlsson att återkoppla till redaktören. Bruksnytt Inget att rapportera 6

7 162 RAS Kommentarer kring RAS-statistik har inkommit från ett fåtal kommittéer. Styrelsen beklagar att intresset för RAS inte är större ute hos kommittéerna. Styrelsen uppdrog åt Anna Lindgren att som sammankallande utse en arbetsgrupp att arbeta vidare med RAS med målsättning att revidera densamma. 163 Organisation/Stadgar Inget att rapportera 164 Medlemsärenden Inkommen skrivelse 422:09 Tips från medlem genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 430:09 Påminnelse på frågor från medlem genomgicks. Styrelsen konstaterade att frågorna är besvarade och lade skrivelsen till handlingarna. Inkommen skrivelse 436:09 Information från medlem genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 440:09 Fortsatta frågor och svar från medlem. Styrelsen konstaterar att medlems frågor är besvarade och lade skrivelsen till handlingarna. Inkommen skrivelse 1:10 Frågor och svar från medlem ang. Nordiska och Internationella kommittén genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 3:10 Fråga gällande ersättning. Styrelsen har varit i kontakt med Carina Torpenberg som vid behov kommer att hämta upp priset och ta med det till Årsmötet Inkommen skrivelse 4:10 Utmaning medlemssiffror. Styrelsen beslutade att inte anta utmaningen och uppdrog åt Angelina Ohlsson att besvara skrivelsen. 165 Årsmöte 2010 Inbjudan till våra hedersmedlemmar är skickade. Styrelsen beslutade göra följande ansvarsfördelning inför årsmötet: Stadgar: Anna Lindgren, Lena Ytterberg och Anna Rexlinger. Verksamhetsberättelse och budget: Ingela Plahn Lindström, Helén Wallman och Ann-Git Rammus. Motioner: Angelina Ohlsson, Jenny Mähler och Veronica Nilsson. 7

8 166 Övrigt Inkommen skrivelse 415:09 Mailväxling RASK gällande tidskriftsutbyte genomgicks. Styrelsen uppdrog till Angelina Ohlsson att meddela redaktören att vår tidning ska publiceras på Fido. Klubbens telefonnummer är uppsagt, se skrivelse 420:09 Uppsägning av telefonabonnemang samt 433:09 Uppsägning telefonabonnemang. Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att införskaffa en mobiltelefon och ett abonnemang samt att meddela det nya numret till tidningen samt till hemsidan. Inkomna skrivelser 434:09 Information från Svenska Mässan samt 435:09 Nyhetsbrev från.se Direkt genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 439:09 SBK Information nya Brukshunden genomgicks och lades till handlingarna. Inkomna skrivelser 16:10 Åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH samt 17:10 Fler åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH genomgicks och lades till handlingarna. 167 Mötets avslutande Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet Ingela Plahn Lindström Justeras: Angelina Ohlsson Ordförande Anna Rexlinger Supplenat 8

9 Bilaga 1 Inkomna skrivelser 2009 samt :09 Annonsruta Hundsport 2010, gås igenom under Info 409:09 Frågor och påminnelser från medlem till Internationella kommittén, gås igenom under Internationell och Nordisk kontaktperson 410:09 Svar till medlem från Nordisk och Internationell kontaktperson, gås igenom under Internationell och Nordisk kontaktperson 411:09 SBK Faktablad Temautbildning för Avelsråd, gås igenom under Avel och Hälsa 412:09 SBK Inbjudan Temautbildning för Avelsråd, gås igenom under Avel och Hälsa 413:09 SBK Anmälan Temautbildning för Avelsråd, gås igenom under Avel och Hälsa 414:09 Protokoll Utställningskommittén , gås igenom under Utställning 415:09 Mailväxling RASK gällande tidskriftsutbyte, gås igenom under Övrigt 416:09 SBK Information inför Mental-året 2010, gås igenom under Mentalitet 417:09 Ansökan Korningsdiplom, gås igenom under Mentalitet 417_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga, gås igenom under Mentalitet 418:09 Förslag till grupp ang. SBK Avelskorning 419:09 Ansökan Korningsdiplom, gås igenom under Mentalitet 419_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga, gås igenom under Mentalitet 420:09 Uppsägning av telefonabonnemang 421:09 Ansökan Korningsdiplom 422:09 Tips från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 423:09 Gotlands LO Budget 2010, gås igenom under Gotlands LO 424:09 Gotlands LO Verksamhetsplan 2010, gås igenom under Gotlands LO 425:09 Erbjudande MH-bana 426:09 Uppdaterad verksamhetsplan 2010 Infokommittén, gås igenom under Infokommittén 427:09 Uppdaterad Budget 2010 Infokommittén, gås igenom under Infokommittén 428:09 Sammanställning från Infokommittén, gås igenom under Infokommittén 429:09 Populäraste artiklarna på Hemsidan, gås igenom under Infokommittén 430:09 Påminnelse på frågor från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 431:09 Östra LO Verksamhetsberättelse 2009, gås igenom under Östra LO 432:09 Ansökan Korningsdiplom, gås igenom under Mentalitet 433:09 Uppsägning telefonabonnemang, gås igenom under Hänvisning 434:09 Information från Svenska Mässan, gås igenom under Övrigt 435:09 Nyhetsbrev från.se Direkt, gås igenom under Övrigt 436:09 Information från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 437:09 SBK Information Exteriördomarkonferens, gås igenom under Exteriör 438:09 SBK Checklista exteriördomarkonferens, gås igenom under Exteriör 439:09 SBK Information nya Brukshunden, gås igenom under Övrigt 440:09 Fortsatta frågor och svar från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 9

10 1:10 Frågor och svar från medlem ang. Int kommittén, gås igenom under Medlemsärenden 2:10 Fundering från LO-medlem, gås igenom under Lokalområden?? 3:10 Fråga gällande ersättning, gås igenom under Medlemsärenden 4:10 Utmaning medlemssiffror, gås igenom under Medlemsärenden 5:10 Gävleborgs LO styrelsemöte , gås igenom under Gävleborgs LO 6:10 Sörmlands LO avgående ordförande, gås igenom under Sörmlands LO 7:10 SBK ang saknade resultatredovisningar, gås igenom under Tävling 8:10 SBK saknade IPO/BHPresultat 2009, gås igenom under Tävling 9:10 SBK saknade Lydnadsresultat 2009, gås igenom under Tävling 10:10 SBK saknade Bruksresultat 2009, gås igenom under Tävling 11:09 Sörmlands LO information, gås igenom under Sörmlands LO 12:10 Lathundens framtid, frågetecken, gås igenom under Registerkommittén 13:10 Avslag överklagan Skillingaryd, gås igenom under Läger 14:10 Frågor gällande Skillingaryd 09, gås igenom under Läger 15:10 Mentalkonferens 2010, gås igenom under Mentalitet 16:10 Åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH, gås igenom under Övrigt 17:10 Fler åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH, gås igenom under Övrigt 18:10 Information Utställningskommittén, gås igenom under Utställningskommittén 19:10 Rosettlager Utställningskommittén, gås igenom under Utställningskommittén 20:10 Fråga från Redaktören, gås igenom under Redaktionen 21:10 Mer om Mentalkonferens 2010, gås igenom under Mentalitet 22:10 Information från Mentalkommittén 10

11 Bilaga 2 Avgående skrivelser 2009 samt 2010 UT27:09 Svar till SBK Valberedningen UT28:09 Svar till SBK ang. Officiell Internationell Avelskorning UT29:09 Till SBK Ansökan 2 st Korningsdiplom Masati UT1:10 Svar till medlem ang. Int kommittén UT2:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem YB UT3:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem GB UT4:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem RS UT5:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem UT UT6:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem BV UT7:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem BK 11

12 Aktivitetskalender Bilaga Januari Februari 6-7 Uppfödarutbildning Söderhamn & Falun Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Mer info Uppfödarutbildning Västerås Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Södertälje Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Mer info Mer info Mars 6 Årsmöte Borlänge Öppet för alla medlemmar 7 Årsmötesutställning Borlänge Kristiina Niemelä, hanar & Terje Lindström, tikar Annons Rasspecifik utbildning för Uppfödarutbildning Göteborgsområdet uppfödare av Rottweiler Mer info April Maj 1 RAS-SM BSL 1-3 Götene 2 RAS-SM IPO 1-3 Götene 23 Rasspecial - Utställning Hässleholm Carsten Henriksen 29 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn Juni 16 Lydnad I-II, kvällstävling Lesseboortens BK 19 Lydnad 1-E, Södertälje 12

13 rasmästerskap Juli SSU Södertälje Augusti 7 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn September RAS-SM Bruks Skåne 19 Rasspecial - Utställning Eskilstuna Francesco Biondollio, hanar & Dirik Van der Casteel, tikar 19 Lydnad 1-E Härryda 26 Lydnad I-E Kalmar BK Oktober November 27 Lydnad 1-E Enköping/Bålsta Inomhus, extra avgift 20kr December 13

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer