Svenska Rottweilerklubben/AfR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Anmält förhinder: Lena Ytterberg och Jenny Mähler 150 Mötets öppnande Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 152 Val av justeringsman Anna Rexlinger valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 153 Föregående mötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 154 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 408:09-440:09 gås igenom under respektive paragraf. Inkomna skrivelser 1:10-22:10 gås igenom under respektive paragraf. 155 Avgående skrivelser, bilaga 2 Avgående skrivelser 27:09-29:09 samt 1:10-7: Budget 2010 Genomgången på tidigare möte. 157 Ekonomi kontoställningar Resultatet kommer att presenteras i bokslutet för

2 158 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Se bilaga 3. 2 tävlingar i Hemse saknas. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att lägga in dessa. 159 Genomgång av uppdragslista Lista genomgången via mail. 160 Lokalområden Inkommen skrivelse 2:10 Fundering från LO-medlem genomgicks. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att besvara medlem att han får återgå till sitt LO och begära ut handlingarna i fråga, då dessa ska finnas tillgängliga för medlemmarna. Övre Norrland Nedre Norrland Väster Norrland Gävleborg Inkommen skrivelse 5:10 Gävleborgs LO protokoll styrelsemöte genomgicks och lades till handlingarna. Dalarna Närke/Västmanland Östra Inkommen skrivelse 431:09 Östra LO Verksamhetsberättelse 2009 genomgicks och lades till handlingarna. Sörmland Inkomna skrivelser 6:10 Sörmlands LO avgående ordförande samt 11:09 Sörmlands LO information. Styrelsen tackar avgående ordförande för dennes insats och lade skrivelserna till handlingarna. Uppland 2

3 Gotland Inkomna skrivelser 423:09 Gotlands LO Budget 2010 samt 424:09 Gotlands LO Verksamhetsplan 2010 genomgicks och lades till handlingarna. Värmland Östergötland Skaraborg Västra Småland Skåne Blekinge 161 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Inkomna skrivelser 411:09 SBK Faktablad Temautbildning för Avelsråd, 412:09 SBK Inbjudan Temautbildning för Avelsråd samt 413:09 SBK Anmälan Temautbildning för Avelsråd. Skrivelserna är vidarebefordrade till avelsråden. Uppdrogs åt Anna Lindgren att bevaka att någon från Avelsrådet eller annan intresserad anmäls till utbildningen. Styrelsen beslutade att lägga in en förklarande text gällande sjukdomsrapporteringen på hemsidan. Internationell & Nordisk kontaktperson Inkomna skrivelser 409:09 Frågor och påminnelser från medlem till Internationella kommittén samt 410:09 Svar till medlem från Nordisk och Internationell kontaktperson, genomgicks och lades till handlingarna. Info-kommittén samt Hemsida Inkommen skrivelse 408:09 Annonsruta Hundsport 2010, är vidarebefordrad till kommittén. Inkomna skrivelser 426:09 Uppdaterad verksamhetsplan 2010 Infokommittén, 427:09 Uppdaterad Budget 2010 Infokommittén, 428:09 Sammanställning från Infokommittén samt 429:09 Populäraste artiklarna på Hemsidan genomgicks och lades till handlingarna. 3

4 Kommittén för mentalitet och exteriör Inkommen skrivelse 416:09 SBK Information inför Mental-året Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vidarebefordra skrivelsen till kommittén. Inkomna skrivelser 417:09 Ansökan Korningsdiplom samt 417_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka ansökan till SBK. Inkommen skrivelse 418:09 Förslag till grupp ang. SBK Avelskorning. Uppdrogs år Veronica Nilsson att besvara skrivelseförfattaren med att vi avvaktar SBKs beslut. Inkomna skrivelser 419:09 Ansökan Korningsdiplom samt 419_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka ansökan till SBK. Svar har inkommit från kommittén gällande skrivelserna 360:09 SBK Information Exteriördomarantagning, 361:09 SBK Exteriördomaraspirant 1, 362:09 SBK Exteriördomaraspirant 2, 363:09 SBK Exteriördomaraspirant 3. Styrelsen beslutade att inte bifalla någon ansökan och uppdrog åt Helén Wallman att besvara exteriördomaraspiranterna samt SBK beslutet. Styrelsen fattade följande principbeslut: Principbeslut gällande intresserade för att vidareutbilda sig till domare: Då Rottweilern blivit både en kontroversiell och stor ras i vårt samhälle anser Svenska Rottweilerklubben/AfR att det är ett absolut krav för domare som önskar vidareutbilda sig inom vår ras, att ha deltagit vid exteriörbeskrivningar (med exteriörbeskrivare alternativt rasspecialister speciellt utsedda av föreningen) för följande ändamål samt även närvarat vid mentalbeskrivningar under två heldagar samt mentaltester under två heldagar. Önskvärt är också att kännedom om bruksprov finns. Vidare önskar vi att ett genuint intresse för rasen skall finnas. Styrelsen uppdrog åt Helén Wallman att vidarekoppla principbeslutet till exteriöransvarig. Styrelsen beslutade att våra exteriörbeskrivare ska vara medlem i rasklubben. Uppdrogs åt Helén Wallman att be exteriöransvarig att skicka en förfrågan till SBK gällande hur de ställer sig till att beskrivare inte är medlem i rasklubb. Inkomna skrivelser 421:09 Ansökan Korningsdiplom samt 432:09 Ansökan Korningsdiplom. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka ansökan till SBK. Inkomna skrivelser 437:09 SBK Information Exteriördomarkonferens samt 438:09 SBK Checklista exteriördomarkonferens. Informationen är vidarebefordrat till kommittén. Inkomna skrivelser 15:10 Mentalkonferens 2010 samt 21:10 Mer om Mentalkonferens Klubben planerar en kombinerad LO och mentalkonferens. Skrivelse 425:09 Erbjudande MH-bana. Banan är nu inköpt. 4

5 Inkommen skrivelse 22:10 Information från Mentalkommittén. Styrelsen tackar Monika Granström samt Patrik Grönfeldt för deras tid i kommittén. Styrelsen beslutade att tillsätta Klas Norrman som ledamot/kassör i kommittén. Styrelsen beslutade att MH ansvarigs plusgirokonto och korningsansvarigas plusgirokonto ska tecknas av Klas Robert Norrman, Heavägen 21, LYCKE samt att Klas Robert Norrman ska ha tillgång till e-redovisning. Styrelsen uppdrog åt Ann-Git Rammus att tillse att Klas Norrman får tillgång till e- redovisning för ovanstående konton. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Lägerkommittén Inkommen skrivelse 13:10 Avslag överklagan Skillingaryd. Styrelsen beklagar att AfRs Sommarläger inte längre kan hållas i Skillingaryd och Lägerkommittén arbetar vidare med andra alternativ. Inkommen skrivelse 14:10 Frågor gällande Skillingaryd 09. Frågorna är även skickade till Rottweilertidningen. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén och det har skickats ett svar till tidningen. Registerkommittén Frågan angående att publicera ytterligare statistik över kullar födda 2009 hänskjuts till nästa möte för vidare diskussion kring hur statistiken ska presenteras. Inkommen skrivelse 12:10 Lathundens framtid, frågetecken. Styrelsen beklagar att Per Erik Sundgren inte längre finns bland oss. Styrelsen avvaktar vidare information från SBK gällande Lathundens fortlevnad. SSU-kommittén Inget att rapportera Tävlingskommittén Styrelsen beslutade att tillsätta Risto Niemi som sammankallande i Tävlingskommittén. Styrelsen uppdrog åt Ann-Git Rammus att tillse att Risto Niemi får tillgång till tittafunktion på plusgiro Beslutet förklarades omedelbart justerat. Inkommande skrivelser 7:10 SBK ang saknade resultatredovisningar, 8:10 SBK saknade IPO/BHPresultat 2009, 9:10 SBK saknade Lydnadsresultat 2009, 10:10 SBK saknade Bruksresultat 2009 genomgicks. Veronica Nilsson har kontaktat tidigare IPO-ansvarig och denne kommer skicka kopia på tidigare inskickade resultat. Uppdrogs åt Helén Wallman att informera SBK om att Katrineholm blev inställd och att de andra resultaten är inskickade till SBK. 5

6 IPO-ansvarig IPO-gruppen har önskemål om att rasklubbens IPO/BSL-SM ska vara en delad tävling. Styrelsen beslutade att följa gruppens önskemål och uppdrog åt Helén Wallman att återkoppla till gruppen samt att be gruppen ansöka om delad tävling hos SBK med kopia till sekreteraren. Uppfödarkommittén Uppfödarutbildning Nya anmälningar till uppfödarutbildningen inkommer hela tiden, vilket vi ser som mycket glädjande Utställningskommittén Inkommen skrivelse 414:09 Protokoll Utställningskommittén Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela kommittén att de måste hålla sig inom sin budget. Inkomna skrivelser 18:10 Information Utställningskommittén samt 19:10 Rosettlager Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att återkoppla till kommittén med tips hur de kan ordna cafeterian under årsmötesutställningen samt uppdrogs åt Anna Rexlinger att kontakta Utställningskommittén med tankar om hur ersättning för rosetter kan ordnas. Hänvisning (valp och omplacering) Uppdrogs åt Anna Rexlinger att köpa ny mobiltelefon samt abonnemang till Hänvisningen. Medlemshantering Styrelsen beslutade att tillsätta Ann Landberg i kommittén för Medlemshantering. Klubben har fått in en överföring av en medlemsavgift, men tyvärr kan vi inte se vem medlemmen är. Redaktionen Inkommen skrivelse 20:10 Fråga från Redaktören. Styrelsen beslutade att avslå förfrågan och uppdrog åt Angelina Ohlsson att återkoppla till redaktören. Bruksnytt Inget att rapportera 6

7 162 RAS Kommentarer kring RAS-statistik har inkommit från ett fåtal kommittéer. Styrelsen beklagar att intresset för RAS inte är större ute hos kommittéerna. Styrelsen uppdrog åt Anna Lindgren att som sammankallande utse en arbetsgrupp att arbeta vidare med RAS med målsättning att revidera densamma. 163 Organisation/Stadgar Inget att rapportera 164 Medlemsärenden Inkommen skrivelse 422:09 Tips från medlem genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 430:09 Påminnelse på frågor från medlem genomgicks. Styrelsen konstaterade att frågorna är besvarade och lade skrivelsen till handlingarna. Inkommen skrivelse 436:09 Information från medlem genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 440:09 Fortsatta frågor och svar från medlem. Styrelsen konstaterar att medlems frågor är besvarade och lade skrivelsen till handlingarna. Inkommen skrivelse 1:10 Frågor och svar från medlem ang. Nordiska och Internationella kommittén genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 3:10 Fråga gällande ersättning. Styrelsen har varit i kontakt med Carina Torpenberg som vid behov kommer att hämta upp priset och ta med det till Årsmötet Inkommen skrivelse 4:10 Utmaning medlemssiffror. Styrelsen beslutade att inte anta utmaningen och uppdrog åt Angelina Ohlsson att besvara skrivelsen. 165 Årsmöte 2010 Inbjudan till våra hedersmedlemmar är skickade. Styrelsen beslutade göra följande ansvarsfördelning inför årsmötet: Stadgar: Anna Lindgren, Lena Ytterberg och Anna Rexlinger. Verksamhetsberättelse och budget: Ingela Plahn Lindström, Helén Wallman och Ann-Git Rammus. Motioner: Angelina Ohlsson, Jenny Mähler och Veronica Nilsson. 7

8 166 Övrigt Inkommen skrivelse 415:09 Mailväxling RASK gällande tidskriftsutbyte genomgicks. Styrelsen uppdrog till Angelina Ohlsson att meddela redaktören att vår tidning ska publiceras på Fido. Klubbens telefonnummer är uppsagt, se skrivelse 420:09 Uppsägning av telefonabonnemang samt 433:09 Uppsägning telefonabonnemang. Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att införskaffa en mobiltelefon och ett abonnemang samt att meddela det nya numret till tidningen samt till hemsidan. Inkomna skrivelser 434:09 Information från Svenska Mässan samt 435:09 Nyhetsbrev från.se Direkt genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 439:09 SBK Information nya Brukshunden genomgicks och lades till handlingarna. Inkomna skrivelser 16:10 Åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH samt 17:10 Fler åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH genomgicks och lades till handlingarna. 167 Mötets avslutande Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet Ingela Plahn Lindström Justeras: Angelina Ohlsson Ordförande Anna Rexlinger Supplenat 8

9 Bilaga 1 Inkomna skrivelser 2009 samt :09 Annonsruta Hundsport 2010, gås igenom under Info 409:09 Frågor och påminnelser från medlem till Internationella kommittén, gås igenom under Internationell och Nordisk kontaktperson 410:09 Svar till medlem från Nordisk och Internationell kontaktperson, gås igenom under Internationell och Nordisk kontaktperson 411:09 SBK Faktablad Temautbildning för Avelsråd, gås igenom under Avel och Hälsa 412:09 SBK Inbjudan Temautbildning för Avelsråd, gås igenom under Avel och Hälsa 413:09 SBK Anmälan Temautbildning för Avelsråd, gås igenom under Avel och Hälsa 414:09 Protokoll Utställningskommittén , gås igenom under Utställning 415:09 Mailväxling RASK gällande tidskriftsutbyte, gås igenom under Övrigt 416:09 SBK Information inför Mental-året 2010, gås igenom under Mentalitet 417:09 Ansökan Korningsdiplom, gås igenom under Mentalitet 417_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga, gås igenom under Mentalitet 418:09 Förslag till grupp ang. SBK Avelskorning 419:09 Ansökan Korningsdiplom, gås igenom under Mentalitet 419_1:09 Ansökan Korningsdiplom, bilaga, gås igenom under Mentalitet 420:09 Uppsägning av telefonabonnemang 421:09 Ansökan Korningsdiplom 422:09 Tips från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 423:09 Gotlands LO Budget 2010, gås igenom under Gotlands LO 424:09 Gotlands LO Verksamhetsplan 2010, gås igenom under Gotlands LO 425:09 Erbjudande MH-bana 426:09 Uppdaterad verksamhetsplan 2010 Infokommittén, gås igenom under Infokommittén 427:09 Uppdaterad Budget 2010 Infokommittén, gås igenom under Infokommittén 428:09 Sammanställning från Infokommittén, gås igenom under Infokommittén 429:09 Populäraste artiklarna på Hemsidan, gås igenom under Infokommittén 430:09 Påminnelse på frågor från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 431:09 Östra LO Verksamhetsberättelse 2009, gås igenom under Östra LO 432:09 Ansökan Korningsdiplom, gås igenom under Mentalitet 433:09 Uppsägning telefonabonnemang, gås igenom under Hänvisning 434:09 Information från Svenska Mässan, gås igenom under Övrigt 435:09 Nyhetsbrev från.se Direkt, gås igenom under Övrigt 436:09 Information från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 437:09 SBK Information Exteriördomarkonferens, gås igenom under Exteriör 438:09 SBK Checklista exteriördomarkonferens, gås igenom under Exteriör 439:09 SBK Information nya Brukshunden, gås igenom under Övrigt 440:09 Fortsatta frågor och svar från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 9

10 1:10 Frågor och svar från medlem ang. Int kommittén, gås igenom under Medlemsärenden 2:10 Fundering från LO-medlem, gås igenom under Lokalområden?? 3:10 Fråga gällande ersättning, gås igenom under Medlemsärenden 4:10 Utmaning medlemssiffror, gås igenom under Medlemsärenden 5:10 Gävleborgs LO styrelsemöte , gås igenom under Gävleborgs LO 6:10 Sörmlands LO avgående ordförande, gås igenom under Sörmlands LO 7:10 SBK ang saknade resultatredovisningar, gås igenom under Tävling 8:10 SBK saknade IPO/BHPresultat 2009, gås igenom under Tävling 9:10 SBK saknade Lydnadsresultat 2009, gås igenom under Tävling 10:10 SBK saknade Bruksresultat 2009, gås igenom under Tävling 11:09 Sörmlands LO information, gås igenom under Sörmlands LO 12:10 Lathundens framtid, frågetecken, gås igenom under Registerkommittén 13:10 Avslag överklagan Skillingaryd, gås igenom under Läger 14:10 Frågor gällande Skillingaryd 09, gås igenom under Läger 15:10 Mentalkonferens 2010, gås igenom under Mentalitet 16:10 Åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH, gås igenom under Övrigt 17:10 Fler åsikter från rasklubbar gällande felaktigt MH, gås igenom under Övrigt 18:10 Information Utställningskommittén, gås igenom under Utställningskommittén 19:10 Rosettlager Utställningskommittén, gås igenom under Utställningskommittén 20:10 Fråga från Redaktören, gås igenom under Redaktionen 21:10 Mer om Mentalkonferens 2010, gås igenom under Mentalitet 22:10 Information från Mentalkommittén 10

11 Bilaga 2 Avgående skrivelser 2009 samt 2010 UT27:09 Svar till SBK Valberedningen UT28:09 Svar till SBK ang. Officiell Internationell Avelskorning UT29:09 Till SBK Ansökan 2 st Korningsdiplom Masati UT1:10 Svar till medlem ang. Int kommittén UT2:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem YB UT3:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem GB UT4:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem RS UT5:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem UT UT6:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem BV UT7:10 Inbjudan årsmöte hedersmedlem BK 11

12 Aktivitetskalender Bilaga Januari Februari 6-7 Uppfödarutbildning Söderhamn & Falun Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Mer info Uppfödarutbildning Västerås Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Södertälje Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Mer info Mer info Mars 6 Årsmöte Borlänge Öppet för alla medlemmar 7 Årsmötesutställning Borlänge Kristiina Niemelä, hanar & Terje Lindström, tikar Annons Rasspecifik utbildning för Uppfödarutbildning Göteborgsområdet uppfödare av Rottweiler Mer info April Maj 1 RAS-SM BSL 1-3 Götene 2 RAS-SM IPO 1-3 Götene 23 Rasspecial - Utställning Hässleholm Carsten Henriksen 29 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn Juni 16 Lydnad I-II, kvällstävling Lesseboortens BK 19 Lydnad 1-E, Södertälje 12

13 rasmästerskap Juli SSU Södertälje Augusti 7 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn September RAS-SM Bruks Skåne 19 Rasspecial - Utställning Eskilstuna Francesco Biondollio, hanar & Dirik Van der Casteel, tikar 19 Lydnad 1-E Härryda 26 Lydnad I-E Kalmar BK Oktober November 27 Lydnad 1-E Enköping/Bålsta Inomhus, extra avgift 20kr December 13

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Lena Ytterberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte samt 2009-06-18 via telefon. Närvarande : Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-04-10 11 i Göteborg Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Rexlinger

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-12-16 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson samt Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 6 juni 2008 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR daterat 2013-01-08 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per capsulam 2013-09-09 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr 1/2016 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2016-03-05 Närvarande: ordförande Yvonne Brink, vice ordförande Patrik Grönfeldt, kassör Rebecca

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte per telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger, Helén

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-23 augusti 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfRs VU-möte den 26 juni 2007 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus Kassör samt Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK.

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang, (Towe Ekman, Lena Stanvik, endast närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2012-09-01 2012-09-02 i Upplands Väsby Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr :6/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i Svenska Rottweilerklubben/AfR den 29/6 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Sekreterare Malin Sten,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 3-4 juni 2006 i Nässjö Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie Grönberg kassör

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR /AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg kassör och Helén Wallman sekreterare

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 14 Februari Tid: 11.00 15.45 Plats: Mornington Hotel, Bromma Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Meddelat

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping 2008-11-8/9 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

STYRELSEMÖTE SVENSKA HOVAWARTKLUBBEN

STYRELSEMÖTE SVENSKA HOVAWARTKLUBBEN 108. Mötets öppnande: TELEFONMÖTE: 2014-01-27 Närvarande: Louise Widén Rune Lövenius Torsten Lundström Gunilla Gyllencreutz Tina Jonsson Leif Pohjanen Petra Skarén Louise öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. 119-133, 6 oktober. Mötets plats: Telefonmöte Närvarande: Lisa

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016,

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Bengt-Ove Bergqvist (9/2), Catharina Ellerström,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JOSEFINE PETTERSSON FÖRHINDER:

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr: 8/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte, telefonmöte, i Rottweilerklubben/AfR den 14 september 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Lena

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Sidan 1 av 4 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Utskriftsdatum 040714 Protokoll As-möte 040529 på SBK's Stockholms-avdelning: Närvarande: Kerstin Hjelm Birgit

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och (suppleant). Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 11-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20101002 20101026 (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot), 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Förutom SRRS styrelsen närvarade Nicolette

Läs mer