Svenska Rottweilerklubben/AfR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Lena Ytterberg och Jenny Mähler 38 Mötets öppnande Ordföranden Angelina Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 39 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 40 Val av justeringsman Ann-Git Rammus valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 41 Föregående mötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte samt genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 42 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 135:09-182:09 genomgicks och lades till handlingarna. 43 Avgående skrivelser, bilaga 2 Utgående skrivelser 09:09 44 Ekonomi kontoställningar Falkenbergssparbank ,87 Falkenberssparbank sparkonto ,95 Sv. Rottweilerklubben AfR ,39 Utställningskommittén ,77 Korning (mentalkommittén) ,42 MH (mentalkommittén) ,69 Lägerkommittén ,21 SSU-kommittén ,85 Registerkommittén ,12 PR-kommittén kassa SUMMA: ,27 1

2 45 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Genomgicks, datum för styrelsemöte saknas och skall läggas till, kompletterades även med Rottweiler SM i BSL 26/9 och IPO 27/ i Borås. 46 Genomgång av uppdragslista Uppdragslistan genomgicks. 47 Lokalområden Övre Norrland Nedre Norrland Väster Norrland Gävleborg. Dalarna. Närke/Västmanland Östra Sörmland Uppland Inkommen skrivelse 180:09 genomgicks och lades till handlingarna. Gotland Inkommen skrivelse 167:09 Gotlands LO protokoll medlemsmöte , genomgicks och lades till handlingarna. Värmland/Dal 2

3 Östergötland Skaraborg Västra Småland Skåne Blekinge 48 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Uppdrogs åt Anna Lindgren att be kommittén tillsätta en person som ansvarar för sjukdomsinventeringen senast Inkommen skrivelse 144:09 Ansökan Avelsrådgivning är vidarebefordrad till Avelsrådet. Inkommen skrivelse 158:09 Förslag Tilläggsinformation vid HD-avläsning, genomgicks och lades till handlingarna. Internationell & Nordisk kontaktperson Info-kommittén Inkommen skrivelse 168:09 Önskemål från Infokommittén, beslutades att infokommittén tar fram ett förslag på sponsorpaket och lägger fram för styrelsen. Beslutades att infokommittén har huvudansvaret för rasmontrarna. Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att uppdatera Uppdragsbeskrivningen. Inkomna skrivelser 169:09 anteckningar infokommittémöte och 170:09 SKK inbjudan Valpinstruktörskurser, genomgicks och lades till handlingarna. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att hjälpa till med att uppdatera lösbladet till medlemsvärvningen. Vidare uppdrogs det åt Anna Lindgren att be Webbgruppen undersöka möjligheten att lägga upp information gällande utbildning på nya hemsidan. Lägerkommittén Inkommen skrivelse 173:09 Information från Lägerkommittén, genomgicks och lades till handlingarna. 3

4 Kommittén för mentalitet och exteriör Inkommen skrivelse 146:09 Minnesanteckningar Rasklubbsträff samt RAS/RUS-konferens genomgicks och lades till handlingarna. Uppdrogs åt Helen Wallman att se över tidigare tagna be slut och ev. kontakta Leif Öberg och be honom säkerställa att alla exteriörbeskrivare kommer ut och beskriver så att de behåller sin auktorisation. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka in checklista inför Exteriördomarkonferensen till SBK. Inkomna skrivelser 143:09 anvisningar för de som arrangerar MH, 153:09 protokoll mentalkommittén , 146:09 minnesanteckningar Rasklubbsträff samt RAS/RUSkonferens från Mentalkommittén genomgicks och lades till handlingarna Beslutades att inbjudan till RAS/RUS konferenser hädanefter ska skickas till kommittén Inkomna skrivelser 156:09 ny B-figurant, 159:09 inbjudan testledarutbildning MH är vidarebefordrade till kommittén och lades därefter till handlingarna. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att sammanställa kommitténs och styrelsens synpunkter samt skicka svar på skrivelse 95:09 SBK underlag revidering MT till SBK. Inkommen skrivelse 161:09 Utvärdering av anmälan till MH via huvudstyrelsen är vidarebefordrad till kommittén. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att be kommittén komma in med kommentar ang detta MH och därefter lägga ett förslag inför styrelsen om svar till Västras LO. Inkommen skrivelse 176:09 Fråga gällande korningstitel på stor hund, genomgicks. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vidarebefordra skrivelsen till Leif Öberg för kännedom. Skrivelsen lades därefter till handlingarna. Beslutades att Kerstin Hisengård skulle få titta funktion på MH-kontot. Uppdrogs åt Ann-Git Rammus att ge Kerstin Hisengård tillgång till titta funktionen på MH-ansvarigs konto. Beslutades att godkänna kommitténs förslag på prioriteringsordning för Mentalbeskrivning samt korning. Kommitténs förslag: Mentalbeskrivning hund (MH) Lokalområden 1. Avel 2. Hundar som närmar sig 24 månader 3. Tävling 4. Samhällsnytta 5. Övriga 4

5 Mentaltest (MT) 1. Dysplasifri hund som redan använts i avel 2. Hundar som är över 3.5 år och dysplasifri 3. Övriga dysplasifria hundar 4. Hel- eller halvsyskon som deltar på samma korning 5. Hundar från samma uppfödare PR-kommittén Uppdrogs åt Anna Rexlinger att ringa Berit och hämta backar som tidigare överenskommits. Registerkommittén Inkommen skrivelse 154:09 hantering registerutgåvan, ansvarig informerade om hur hanteringen av registerutgåvan kommer se ut framöver. SSU-kommittén Tävlingskommittén Inkommen skrivelse 155:09 information ansökan prov Sörmland 2010, är vidarebefordrad till kontaktpersonen genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 166:09 Ansökan Lydnadstävling 29/ Enköping/Bålsta, genomgicks. Beslutades att uppdra åt Veronica Nilsson att skicka ansökan. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att kontakta alla distrikt för att undersöka möjlighet till Bruks-SM Uppdrogs åt Anna Lindgren att kontakta sina lokala klubbar för att se över möjligheten till Bruks-SM Styrelsen ser en fara inför kommande Bruksmästerskap då det ännu inte har inkommit intresserade namn till tävlingskommittén. Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att göra en lista över tänkbara kandidater till tävlingskommittén samt till uppfödarkommittén för vidarebefordran till övriga i styrelsen. IPO-ansvarig. Uppfödarkommittén Inkommen skrivelse 140:09 medlem gällande BUP/BAP, uppdrogs åt Helén Wallman att tillsammans med Kerstin Hisengård skriva ett förslag på nya poänggränser och lägga fram detta för styrelsen för vidare hemställan till SKK via SBK. Inkommen skrivelse 181:09 Kerstin Hisengård och Yvonne Brink gällande uppfödarutbildningen, Styrelsen anser detta vara ett mycket bra förslag och lade därefter skrivelsen till handlingarna. 5

6 Uppdrogs åt Jenny Mähler att ta fram förslag på plats och datum till uppfödarkonferensen Det har tidigare beslutats att komplettera skrivelsen till SBK (UT 09:09) med att uppfödarna i fråga även brutit mot SKKs Utställnings- och Championatbestämmelser 8 Bestyrelsen ska vara väl förtrogna med gällande utställningsbestämmelser och bestå av minst tre ledamöter, varav en ordförande, och är ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande bestämmelser. Under utställningens öppethållande ska minst en av bestyrelsens ledamöter vara närvarande på utställningsplatsen. Bestyrelseledamot, delägare i dennes kennel, eller person i dennes hushåll får inte anmäla eller visa hund på utställningen. Tjänstgörande domare eller ringsekreterare får inte ingå i aktuell utställnings bestyrelse. På AfRs officiella utställning i Borås agerade maken till en av delägarna handler medans fru samt den andra delägaren ingick i bestyrelsen. Utställningskommittén Från föreg. protokoll 86:09-89:09 gällande remiss utställningsbestämmelserna, är vidarebefordrade till utställningskommittén. Inkommen skrivelse 175:09 SBK svarstid utställningsremissen, är vidarebefordrad till kommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att samla in, sammanställa samt skicka in gemensamma synpunkter från kommittén och styrelsen. Uppdrogs åt Ann-Git Rammus att åter igen kontakta revisorerna ang. kassör till kommittén. Styrelsen beslutade att tillsätta Johanna Haglund som sammankallande i Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela Utställningskommittén beslutet. Jenny Mähler deltog inte i beslutet. Punkten justerades omedelbart. Hänvisning (valp och omplacering) Medlemshantering Uppdrogs åt Anna Lindgren att hjälpa Eva-Lotta Axelsson med utskrift av plusgiroblanketter. Redaktionen Inkommen skrivelse 151:09 offert samt information gällande tryckning av rasklubbens medlemstidning, beslutades att uppdra åt Ann-Git Rammus att kontakta inlämnaren av offerten. Bruksnytt. 49 Vision 2010 Strategi Uppdrogs åt Helén Wallman att ta fram en plan som ev. ska gälla för 2010 om styrelsen så beslutar. 6

7 50 Handlingsplan RAS Inkommen skrivelse 150:09 felaktig formulering i RAS, beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att säkerställa att formuleringen blir korrekt i nästa version av RAS. 51 Samarbete rasklubbar Inkomna skrivelser 147:09 Remissvar Stadgeremiss Svenska Australian Cattledog Klubben samt 148:09 remissvar stadgeremiss Svart Terrier Klubben samt 171:09 Remissvar Stadgeremiss AfBV, genomgicks och lades till handlingarna. 52 Kongressen Inkommen skrivelse 172:09 SBK Motioner till kongressen, genomgicks. Styrelsen beslutade enligt följande: Motion 1: Bifalles ifall FS kan ge svar innan årsskiftet Motion 2: Bifalles ifall detta kommer med i regelrevidering Motion 3: Avslås. Styrelsen förutsätter att uppfödarna följer SKKs grundregler och att de hundar som hamnar i de rutor som motionären hänvisar till därmed inte kommer att gå i avel. Styrelsen konstaterar att det är av största vikt att så många Rottweiler som möjligt kommer till mentalbeskrivning. Inkommen skrivelse 135:09 SBK Föreslagen medlemsavgift 2010, beslutades att avslå förslaget Inkommen skrivelse 183:09 uppmaning till SBK gällande ekonomi genomgicks och lades till handlingarna. 53 Övrigt Inkomna skrivelser 178:09 SBK gällande värmetäcke, är utlagt på hemsidan, 149:09 medlem gällande utbildning inom AfR för valpköpare/uppfödare, 152:09 och 164:09 erbjudande från Djurfysiokliniken, 136:09 SKK information från disciplinnämnden, 160:09 produktinformation Fit Fur Life, 179:09 person gällande medlemmar samt 165:09 kvitto datordelar, genomgicks och lades till handlingarn. Inkommen skrivelse 145:09 SBK inbjudan Steg-2 för sekreterare. Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att anmäla sig om det finns möjlighet. Uppdrogs åt Jenny Mähler att ta kontakt med Anna Söderberg och be henne ta fram ett standardsvar gällande annonsering. Inkommen skrivelse 142:09 SBK Inbjudan Utvecklingskurs, uppdrogs åt Anna Lindgren att vidarebefordra denna till Webbgruppen. Inkommen skrivelse 162:09 Information anmälning till SKK samt 163:09 Information om kennel till SKK samt 177:09 Åsikt gällande uppfödare genomgicks. Uppdrogs åt Helén Wallman att besvara skrivelserna med att vi inte kan agera innan myndigheter och organisationer har gett sitt utlåtande. 7

8 Uppdrogs åt Helén Wallman att ta fram ett förslag gällande representation på årsmötet. Inkommen skrivelse 174:09 Fråga från hundägare gällande sjuk hund, Angelina Ohlsson har varit i kontakt med hundägaren och förklarat att vi inte kan agera, skrivelsen lades till handlingarna. 54 Mötets avslutande Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Ingela Plahn Lindström Justeras: Angelina Ohlsson Ordförande Ann-Git Rammus Kassör 8

9 Bilaga 1 Inkomna skrivelser :09 SBK Föreslagen medlemsavgift 2010, gås igenom under Övrigt 136:09 SKK information från disciplinnämnden, gås igenom under Övrigt 138:09 Uppfödarsvar gällande MH 139:09 Uppfödarinformation gällande exteriörbeskrivna hundar 140:09 Medlem gällande BUP / BAP gås igenom under uppfödarkommittén 141:09 Sörmlands LO synpunkter mh samt kommitténs svar gällande detta. 142:09 SBK Inbjudan Utvecklingskurs, gås igenom under övrigt 143:09 Anvisningar för LO som arrangerar MH, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 144:09 Ansökan Avelsrådgivning, gås igenom under Avel och Hälsa 145:09 SBK inbjudan Steg-2 för sekreterare, gås igenom under Övrigt 146:09 Minnesanteckningar Rasklubbsträff samt RAS/RUS-konferens, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 147:09 Remissvar Stadgeremiss Svenska Australian Cattledog Klubben, gås igenom under Samarbete Rasklubbar 148:09 Remissvar Stadgeremiss Svart Terrier Klubben, gås igenom under Samarbete Rasklubbar 149:09 Medlem gällande utbildning inom AfR för valpköpare/uppfödare, gås igenom under Övrigt 150:09 Felaktig formulering i RAS 151:09 Offert samt information gällande tryckning av Rottweilertidningen, gås igenom under Redaktionen 152:09 Erbjudande från Djurfysiokliniken, gås igenom under Övrigt 153:09 Protokoll mentalkommittén , gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 154:09 Hantering Registerutgåvan, gås igenom under Register 155:09 Information ansökan prov Sörmland 2010, gås igenom under Tävlingskommittén 156:09 Ny B-figurant, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 157:09 Minnesanteckningar Rasklubbsträff samt RAS/RUS-konferens från Mentalkommittén, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 158:09 Förslag Tilläggsinformation vid HD-avläsning, gås igenom under Avel och Hälsa 159:09 Inbjudan Testledarutbildning MH, gås igenom under Kommittén för Mentalitet och Exteriör 160:09 Produktinformation Fit Fur Life, gås igenom under Övrigt 161:09 Utvärdering av anmälan till MH via huvudstyrelsen, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 162:09 Information anmälning till SKK, gås igenom under Övrigt 163:09 Information om kennel till SKK, gås igenom under Övrigt 9

10 164:09 Information från Djurfysiokliniken, gås igenom under Övrigt 165:09 Kvitto datordelar, gås igenom under Övrigt 166:09 Ansökan Lydnadstävling 29/ Enköping, gås igenom under Tävlingskommittén 167:09 Gotlands LO protokoll medlemsmöte , gås igenom under Gotlands LO 168:09 Önskemål från Infokommittén, gås igenom under Infokommittén 169:09 Anteckningar Infokommittémöte , gås igenom under Infokommittén 170:09 SKK inbjudan Valpinstruktörskurser, gås igenom under Infokommittén 171:09 Remissvar Stadgeremiss AfBV, gås igenom under Övrigt 172:09 SBK Motioner till kongressen, tas upp under Kongressen. 173:09 Information från Lägerkommittén, gås igenom under Lägerkommittén 174:09 Fråga från hundägare gällande sjuk hund, gås igenom under Övrigt 175:09 SBK svarstid utställningsremissen, gås igenom under utställningskommittén 176:09 Fråga gällande korningstitel på stor hund, gås igenom under Kommittén för mentaltitet och exteriör 177:09 Åsikt gällande uppfödare, gås igenom under uppfödarkommittén 178:09 SBK gällande Värmeväst, gås igenom under övrigt. 179:09 person gällande medlemmar, gås igenom under övrigt 180:09 Upplands LO mötesprotokoll, gås igenom under upplands LO. 181:09 K.H och Y.B gällande uppfödarutbildningen, gås igenom under uppfödarkommittén. 182:09 SBK Inbjudan utbildning, gås igenom under Övrigt 183:09 Uppmaning till SBK gällande ekonomi, gås igenom under Kongressen Avgående skrivelser 2009 UT09:09 Bilaga 2 10

11 Aktivitetskalender 2009 Bilaga 3 Mars 7 Årsmöte Borås 8 Årsmötesutställning Borås PM 21 Exteriörbeskrivar konferens Södertälje 22 MH Tranås BK 28 MH Sydöstra Skåne BK April 5 MH Nyköping BK Maj 5 MH Tjörns BK 17 Utställning Hässleholm Läs mer här 17 MT Södertälje BK MT Kennel Masati 24 MH Gotland Juni SSU Södertälje Läs mer här 27 Lydnadsprov Lkl I Elit Rasmästerskap Södertälje Läs mer här Juli 2 Utställning Gotland Sommarläger Skillingaryd Information Augusti 8-9 Bruksmästerskap 2009 Nässjö och Tranås 15 MH Södertälje BK 16 Ras-SM Bevakning Enköping BK September 6 Utställning Gävle Läs mer här 26 Rasmästerskap BSL Klass I-III 27 Rasmästerskap IPO Klass I-III Oktober 3 MH Södertälje BK 4 MH Södertälje BK Uppfödarkonferens November December 11

12 Under verksamhetsåret Mars Årsmöte Borlänge 8 Mars Årsmötesutställning Borlänge 12

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.2013) A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Kallelse till Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte Kallelse till Styrelsemöte Tid: Tisdagen den 15 januari 2013, klockan 18.00. Plats: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Dagordning 13001 Mötets öppnande - Dagordningen fastställs - Föregående

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna Agenda: HGK styrelse styrelsemöte Möte nr: 7/2012 Plats: Lindö Mötestid:, kl.19.00-21.30 Deltagare: Stefan Thorberg (ST), Patrik Stålemark (PS), Louise Lindell (LL), Berndt Lundberg (BL), Wolfgang Erbe

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer