Svenska Rottweilerklubben/AfR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström och Carina Torpenberg ledamöter, Pia Iharanta suppleant samt Helén Wallman sekreterare 113 Mötets öppnande Angelina Olsson hälsade alla välkomna, en diskussion startades kring den negativa publicitet som rasen fått i media under den senaste tiden. Konstaterades av styrelsen att detta är ett problem och att klubben måste arbeta aktivt för att göra något åt problemen. Angelina Ohlsson förklarade därefter mötet öppnat. 114 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes i befintligt skick. 115 Val av justeringsman Kerstin Hisengård valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 116 Föregående mötesprotokoll Protokoll från styrelsens möte genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 117 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 236:08 280:08 genomgicks och skrivelserna kommer att behandlas under separata paragrafer. 118 Avgående skrivelser, bilaga 2 Avgående skrivelser UT35:08 UT42:08 genomgick och lades till handlingarna. 119 Ekonomi Inkommen skrivelse 237:08 SBK gällande lokalområden inom föreningen, är besvarad med att rasklubben har 16 lokalområden varav 15 är aktiva samt att de inte har några egna organisationsnummer idag. 120 Lokalområden Beslutades att en mall för årsmöteshandlingar kommer att tillsändas samtliga lokalområden inför deras årsmöten, uppdrogs till Helén Wallman att göra en mall och skicka ut denna. Övre Norrland Inkommande skrivelse 261:08 Övre Norrlands distrikt gällande val till distriktsstyrelse är vidarebefordrad till kontaktpersoner i Övre Norrland. 1

2 Nedre Norrland Väster Norrland Lokalområdet har meddelat att de kommer att ha årsmöte den 25 januari kl.12:00 på Härnösands brukshundsklubb. Gävleborg Lokalområdet har skickat kort information om året och nästkommande verksamhetsår. De har bokat årsmöte den 24 januari 2009 klockan i Söderhamn, kennelklubbens stuga. Styrelsen tackar de som engagerat sig i lokalområdet under året och önskar lokalområdet lycka till inför nästkommande verksamhetsår. Inkommen skrivelse 267:08 verksamhetsplan 2009, genomgicks och lades till handlingarna. Dalarna Närke/Västmanland Inkommen skrivelse 277:08 styrelsemötesprotokoll 3 st, genomgicks och lades till handlingarna. Östra Sörmland Rapport gällande MH i Sörmland, överskott kommer att sättas in på respektive Plusgirokonto senast under vecka 47. Uppland Inkommen skrivelse 260:08 Upplands distrikt, möte är vidarebefordrad till Upplands LO, genomgicks och lades till handlingarna. Gotland Värmland/Dal Östergötland Skaraborg 2

3 Västra Inkomna skrivelser 250:08 och 251:08 Västra LO styrelsemötesprotokoll, genomgicks och lades till handlingarna. Småland Inkommen skrivelse 263:08 ansökan om bidrag, beslutades att det inte ska utgå något bidrag då det inte finns något budgeterat för bidrag till utskick för lokalområdena under Inkommen skrivelse 269:08 styrelsemötesprotokoll , genomgicks och lades till handlingarna. Skåne - Blekinge 121 Kommittéer Personer intresserade av att ingå i någon av föreningens kommittéer, för att tydliggöra och för att säkerställa att alla som är intresserade av att hjälpa till i föreningen tas tillvara har styrelsen beslutat att Pia Iharanta fortsättningsvis ska ta hand om samtliga intresseanmälningar. Intresseanmälningarna skall skickas ut till samtliga kommittéer (om det inte är riktat mot en specifik kommitté) med en förfrågan om de har något uppdrag i deras kommitté som den aktuella personen kan vara dem behjälplig med. Kommittéerna återkopplar till Pia Iharanta och kan, om intresse finns, själva ta en direktkontakt med berörd person. Om intresse inte finns måste återkoppling ske till Pia som också kommer att återkoppla till personen som lämnat in intresseanmälan. Beslutades att tillfråga Ylva Vahlgren om hon vill undersöka hur många artiklar om Rottweiler som publicerats under det senaste året. Vidare beslutades att personer som tidigare lämnat intresse för vissa uppgifter skall kontaktas igen med förfrågan om de kan tänka sig andra uppdrag inom föreningen. Avel- och hälsokommittén Eva Gustafsson är anmäld för att representera rasklubben på den centrala avelsmåls- och uppfödarkonferensen. Inkomna skrivelser 238:08 hundägare ERG undersökningsresultat, 241:08 SKK inbjudan till avelskonferens 28 februari 1 mars 2009, 243:08 avelsrådgivning, 248:08 SKK inbjudan avelsråd steg II samt 265:08 anteckningar från avelsmåls- och uppfödarkonferens SBK, är vidarebefordrade till avel- och hälsa, skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 274:08 förfrågan från student, tyvärr har rasklubben ej möjlighet att besvara studentens frågor. Uppdrogs till Helén Wallman att meddela personen detta. 3

4 Gällande ytterligare en rottweiler diagnostiserad med PRA, kommittén har varit i kontakt med SKK H. Rosenberg för vidare rekommendationer när det gäller hundar besläktade med hund diagnostiserad med PRA. Enligt H. Rosenberg så måste rasklubben inkomma med en hemställan om någon information eller några direktiv skall gå ut till berörda hundägare. Styrelsen konstaterade att när det gällde tidigare hund diagnostiserad med PRA så gick SKK ut med information gällande fortsatt avel till de olika hundägarna. Beslutades att tillskriva SKK med en förfrågan om varför en åtskillnad gjorts mellan dessa två fall. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att tillskriva SKK. Följande rapporterades från kommittén, BioVet har på föreningens bekostnad undersökt ögonen på 2 avlidna hundar då dessa har stort värde för rasens eventuella problem i ögonfrågan, båda hundarna fick diagnosen Multifokal RD. De 2 hundar som väntar på ERG undersökning har fortfarande inte fått några tider på SLU. EP-projektet saknar fortfarande ett antal sjuka individer, kommittén har gjort ett direktutskick till de 50 största veterinärstationerna i landet med information om detta projekt. Hela EPprojektet faller om föreningen inte lyckas få fram tillräckligt många sjuka individer. Ansvarig för hälsa i kommittén, Linda Heske har aviserat att hon kommer att avgå vid årsmötet Finns behov från föreningen så kan Linda tänka sig att fortsatt hålla i EPprojektet samt ögonfrågan tillsvidare. Arbetsgrupp valphänvisning Arbetsgrupp gällande nya regler valphänvisning en av medlemmarna i arbetsgruppen har ej deltagit i arbetet och hon har valt att frånsäga sig sitt uppdrag och Anita Thelin har tillsatts i arbetsgruppen. Madeleine och Anita har lämnat in en rapport innan uppfödarkonferensen, styrelsen tackar arbetsgruppen för deras arbete. Deltagarna på konferensen hade önskemål om att arbetsgruppen skulle fortsätta att arbeta fram ett förslag på hänvisning. Styrelsen har skickat över anteckningar från konferensen samt gjort en förfrågan om de kan tänka sig att fortsätta detta arbete, svar inväntas. Internationell & Nordisk kontaktperson Det har kommit till styrelsens kännedom, att person som har uppfödning på oregistrerade Rottweilers i Sverige har tänkt försöka etablera sig utomlands. Beslutades att Yvonne Brink ska tillfrågas om hon kan gå ut med information till aktuellt land. Uppdrogs till Angelina Ohlsson att informera Yvonne Brink. Information har inkommit om att IFR:s konferens kommer att hållas i maj Kontaktpersonen kommer också att döma vid den stora utställningen som avslutar den internationella konferensen. Om deltagande skall ske vid konferensen måste anmälan ske snarast. Beslutades att budgetera för deltagande vid IFR konferensen i Belgien Anmälan kommer att skickas in snarast av kontaktpersonen. 4

5 Info-kommittén Inkommen skrivelse 242:08 My Dog mässan, inbjudan, är vidarebefordrad till Infokommittén och Västra LO. Inkommen skrivelse 272:08 SBK PR och informationskommittén anteckningar från central konferens oktober, har vidarebefordrats till Info-kommittén, inkommen skrivelse 270:08 Vovveweb, skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna. Lägerkommittén Anläggningen är bokad inför nästkommande års läger. Ewa Bergling-Petersson kommer att lämna över sitt uppdrag som sammankallande till Ingela Sellgren. Styrelsen tackar Ewa Bergling-Petersson för den tid och det engagemang hon lagt på lägret och vill även ta till protokollet vilket bra arbete hela kommittén gjort tillsammans. Styrelsen vill också varmt välkomna Ingela Sellgren som sammankallande för lägerkommittén och önska henne lycka till med förberedelserna inför lägret. Kommittén för mentalitet och exteriör Inkomna skrivelser 244:08 Ansökan korningsdiplom uppfödare och avelstik, 245:08 ansökan om korningsdiplom uppfödare 2 stycken samt ansökan om korningsdiplom för tikar 2 stycken samt skrivelse 278:08 Uppfödare ansökan om korningsdiplom, beslutades att uppdra till Helén Wallman att gå igenom och ansöka om korningsdiplom. Inkommen skrivelse 253:08 medlem gällande arrangemang av MH, genomgicks, Pia Iharanta fick i uppdrag att kontakta personen med återkoppling från styrelsen. Inkommen skrivelse 257:08 SBK Närke Distrikt mentalkurser och utbildning för utställningsansvariga, är vidarebefordrad till kommittén samt till Närke Västmanlands LO, inkommen skrivelse 259:08 Lokalområde och MT-ansvarig e-postkorrespondens för kännedom, skrivelserna genomgicks och lades till handlingarna. Exteriörbeskrivarutbildningar, SBK har efter förfrågan meddelat att det numera är rasklubben som ska stå för resekostnader vid examinationstillfällen. Detta är ej inräknat i budget då det inte varit så tidigare år. Ytterligare en kontakt har tagits med SBK gällande tidigare gjord förfrågan 2007 om MH i Gävle. SBK har lovat rasklubben ett svar under hösten Exteriöransvarig har gått ut med en inbjudan till exteriörbeskrivarkonferens den 15 november, det har inte inkommit så många anmälningar vilket har resulterat i att konferensen skjuts upp till nästa år. MH-ansvarig i rasklubben har lyft frågan när det gäller nästa års arbete, Kerstin Hisengård uppdras att kontakta ansvarig för vidare diskussion. 5

6 Nya miljö- och funktionsprovet, beslutades att tillfråga Roberto Axelsson om han kan tänka sig att ha hand om frågan. Uppdrogs till Kerstin Hisengård att kontakta Roberto. Leif Öberg kommer att arbeta för att ta fram nya rasspecialister, beslutades att uppdra till Angelina Ohlsson att informera utställningskommittén om Leifs arbete. Exteriörbeskrivning vid rasklubbens utställningar, konstaterades att det trots att det gått ut en förfrågan från vår MT-ansvarige om någon kan beskriva vid dessa tillfällen och man fått nej så finns det beskrivare som ändå valt att beskriva på plats. Styrelsen kan se att det gjorts av välmening men konstaterade vidare att det är av största vikt att denna verksamhet sköts korrekt så att samtliga medlemmar får samma möjlighet till exteriörbeskrivning av sin hund. PR-kommittén Ansvariga för PR-kommittén vill gärna bli av med en hel del lådor för att kunna säga upp sitt förråd. De har också gått ut med information till lokalområdena att de får köpa varor för 50% och att de kan betala först när de själva sålt. Ansvariga för PR-kommittén kan tänka sig fortsätta att ha kontroll på detta trots att övrigt arbete med kommittén kommer att läggas ned. Vidare har de erbjudit sig att de kan hjälpa till i kommittén vid enstaka arrangemang. Beslutades att Pia Iharanta ska titta på vart rasklubben skall göra av de lådor som PRkommittén vill bli av med. Registerkommittén Inkommen skrivelse 262:08 Genetica svar, genomgicks. Beslutades att inköpa en ny version av Lathunden. Inkommen skrivelse 280:08 kommittén rapport gällande uppföljning på rasen, styrelsen anser att det är intressant läsning och förstår att kommittén lagt ner mycket jobb på detta material. Däremot har styrelsen några funderingar kring rapporten. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att utifrån styrelsens diskussioner skriva ett förslag på svar och återkoppling till kommittén. När det gäller kommitténs fråga om utskick till medlemmar så ställer sig styrelsen positiv till att kommittén handhar utskick (till de medlemmar som ej har tillgång till Internet) av en framtida registerutgåva. SSU-kommittén Inget rapportera Tävlingskommittén Inkommen skrivelse 207:08 kommittén brev gällande arbete, beslutades att uppdra till Pia Iharanta att skriva ett förslag på text gällande ideellt arbete som kommer att presenteras i samband med ordförandens rader i nummer 5 av Rottweilern. Hänskjuten skrivelse 222:08 kommittén gällande arbete i kommittén, konstaterades att kommittén gjort ett bra jobb med bruksmästerskapet. Vidare beslutades att ersätta tävlingskommittén för de kostnader som uppstått i samband med detta arrangemang. 6

7 Styrelsen har inför rasmästerskapet i bruks varit i kontakt med arrangerande lokalklubb som beslutat att trycka t-shirt, rasklubbens logotype är översänd till arrangerande klubb. Vidare har tävlingskommittén ordnat med egen sponsring inför mästerskapet. Inkommen skrivelse 224:08 SBK svar gällande förändring i tävlingskalendern förändringen, RM är borttaget från lydnadsprov i Kalmar Inkommen skrivelse 249:08 SBK Enkät gällande bruksprov, beslutades att uppdra till Carina Torpenberg att besvara enkäten. Inkomna skrivelser 254:08 och 255:08 medlem gällande bidrag SM, diskussion inom styrelsen har tidigare hållits och svar har getts. Sammanfattningsvis, styrelsen gör inte någon åtskillnad utan samtliga grenar har samma värde. Samtliga ekipage som deltager vid ett SM får samma bidrag oavsett gren. Styrelsen anser att bidraget är rimligt med tanke på de kostnader man har, tanken med rasklubbens bidrag är inte att man skall bekosta hela arrangemanget och styrelsen är väl medveten om att kostnaderna att deltaga på ett SM och IFR VM är högre än de bidrag som utgår från klubben. SBK jobbar på att få våra svenska grenar godkända internationellt och styrelsens förhoppning är att våra svenska grenar skall få genomslagskraft i övriga delar av världen. I förlängningen skulle det kanske kunna medföra att IFR VM i svenska bruksgrenar arrangerades. Om detta blir aktuellt skulle det även medföra en översyn av bidragen så att ett ekipage som deltar i IFR IPO VM och IFR Svenskbruks VM får motsvarande bidrag. Inkomna skrivelser 256:08 Skarpnäck hundungdom inbjudan till det första SM i freestyle, 264:08 Öståkers BK om lydnadstävling samt 276:08 Tranås och Nässjö BK samarbetsavtal inför bruksmästerskap 2009, genomgicks och lades till handlingarna. IPO-ansvarig Inkommen skrivelse 190:08 Medlem, intresserad av att ingå i tävlingskommittén, styrelsen har informerat IPO-ansvarig om att det inkommit en intresseanmälan och att styrelsen ställer sig positivt till att flera personer arbetar inom område IPO. IPO ansvarig har låtit meddela att Niklas Strömberg frånsagt sig sitt uppdrag, däremot har Fredrik Bjurklint önskemål om att följande personer skall tillsättas: Ann-Sofie Modin och Henrik Wihlborg, styrelsen beslutade att tillsätta dessa personer, ingen mer person behöver tillsättas för närvarande. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att informera medlemmen om att ansvarig ej har något behov av flera personer idag. Vidare kommer medlemmen tillfrågas om denne är intresserad av att engagera sig inom något annat område i föreningen. Inkommen skrivelse 219:08 Medlemmar om uttagningsregler IPO, styrelsen skulle se det positivt om teamkänslan och bredden och gemenskapen över Sverige kunde öka. Vidare anser inte styrelsen att det är omöjligt att nå VM. Idag lägger rasklubben en stor del av sina 7

8 sponsorpengar för tävling på IFR VM då det inte finns någon motsvarighet till denna tävling för de övriga bruksgrenarna. Styrelsen anser inte att IFR VM skall vara en tävling som man deltager i som sporre för träning och ytterligare tävling, inte heller anser styrelsen att IFR VM är en tävling där man ska deltaga för att få mer rutin. Om ett ekipage behöver träna och få mer rutin så finns det goda möjligheter för dessa ekipage att deltaga på tävlingar som arrangeras inom Sverige (utan sponsring från rasklubben). Om ekipagen uppnått 270 poäng på tävling så är förhoppningen från styrelsen att dessa ekipage kan ha goda chanser att hävda sig på ett IFR VM och man har också goda möjligheter att visa upp vad man kan uppnå med våra positiva träningsmetoder. Styrelsen beslutade att redan satta uttagningsregler kvarstår. Inkommen skrivelse 239:08 SBK figurant till SM och NOM, beslutades att skicka in Fredrik Bjurklint som förslag på IPO figurant till SM och NOM. Förslag är insänt till SBK. Inkommen skrivelse 247:08 SBK svar på frågor gällande IPO, genomgicks och lades till handlingarna. Uppfödarkommittén Inkommen skrivelse 188:08 medlem om uppfödare genomgicks, styrelsen beklagar det som inträffat. Styrelsen har haft telefonkontakt med medlemmen och informerat om hur eventuell fortsatt hantering av ärendet. Inkommen skrivelse 201:08 Medlem gällande film på webbsida, beslutades att påtalanden som detta samt övrig liknande information skall samlas ihop av Kerstin Hisengård för att se hur rasklubben ska agera vidare i frågan gällande uppfödare på Rottweiler. Inkommen skrivelse 240, anteckningar årets uppfödarkonferens, styrelsen tackar för det arbete som arbetsgruppen hänvisning gjort samt för deltagarnas engagemang under helgen. Styrelsen vill också tacka Yvonne Brink som hållit i konferensen, Kerstin Hisengård som skött arrangemanget och Linda Heske som på ideell basis ställt upp och föreläst för föreningen på denna konferens. Kort information om konferensen är tillsänd redaktionen, anteckningarna från konferensen är vidarebefordrad till webbsidan och till arbetsgruppen för hänvisningsregler. Uppfödarutbildningen, beslutades att Yvonne Brink, tillsammans med Kerstin Hisengård skall ta fram ett förslag på ny uppfödarutbildning. Utställningskommittén Inkommen skrivelse 258:08 Örebro läns Kennelklubb inbjudan utställningsansvariga, är vidarebefordrad till utställningskommittén och till Närke Västmanlands LO, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 268:08 Eurasia utställningarna i Moskva 2009, genomgicks och lades till handlingarna. 8

9 Inkommen skrivelse 273:08 SBK utställningsprogram 2011, ansökan till Hässleholm är gjord till den 21 maj, skrivelsen är vidarebefordrad till utställningskommittén, genomgicks och lades till handlingarna. Fråga från kommittén har inkommit gällande domare till våra rasspecialer. Kommittén kommer att hänvisas till exteriöransvarig. När det gäller bokning av domare så har kommittén fria händer men de måste själva ha kontroll mot sin budget. Hänvisning (valp och omplacering) Inkommen skrivelse 202:08 Medlem gällande hänvisning, yttrande från hänvisningen har också begärts in. Beslutades att ingen dispens för hänvisning kommer att ske. Under avel och hälsas möte har det framkommit kritik på rasklubbens hemsida, de har fått in synpunkter på att våra medlemmar inte hittar hänvisade kullar. Vidare har de fått in synpunkter på att sidan är svårnavigerad. Text som beskriver att man själv måste kontrollera vad som står vid omplaceringar och att rasklubben inte kan garantera att det är korrekta uppgifter som finns utlagda har fallit bort på hemsidan. Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att tillse att denna text kommer tillbaka vid omplaceringarna. Frågan gällande grad av fel vid ögonlysning har inkommit, avel- och hälsa anser att grad skall finnas med. Beslutades att resultat av undersökning av ögon skall redovisas med grad vid valphänvisningen. Beslutades att uppdra till Pia Iharanta att informera berörda gällande hänvisningen. Tidigare beslut taget vid styrelsemöte gällande valphänvisning på lokalområdens hemsidor har genomgåtts. Beslutades även att inga omplaceringar skall finnas på lokalområdenas hemsidor utan de ska endast finnas på den centrala hemsidan. Lokalområdena får gärna lägga ut en länk till den centrala webbsidans hänvisning och omplacering. Information skall skickas ut till samtliga lokalområden. Medlemshantering Inkommen skrivelse 252:08 avisering om avgång inför årsmöte, styrelsen har mottagit aviseringen om avgång efter årsmötet 2009 och vill redan nu tacka Peter Anglevåg för hans goda insats med medlemshanteringen, styrelsen vill också meddela att vi gärna ser honom som fortsatt aktiv i rasklubben och önskar honom också lycka till. Eva-Lotta Axelsson har varit i kontakt med styrelsen och Peter Anglevåg för att få mer information om vad uppdraget med medlemshanteringen innebär. Hon har därefter tackat ja till att ta över medlemshanteringen från och med Styrelse tackar Eva-Lotta för att hon vill åta sig detta uppdrag och beslutades att Eva-Lotta Axelsson tar över uppdraget efter Peter Anglevåg efter årsmötet 2009 och redan vid årsskiftet tar över Marie Hammarstrands uppdrag. 9

10 Redaktionen Webbmaster Skrivelse 236:08 e-postkorrespondens med webbmaster, den bärbara datorn som rasklubben köpt in har enligt uppgift från webbmastern gått sönder. Styrelsen har erbjudit sig att lämna in datorn för reparation. Enligt webbmastern skall det ej vara aktuellt då kostnaden för att laga denna skulle överstiga kostnaden för att köpa in en ny. Styrelsen har ej, trots efterfrågan, fått ta del av vad som hänt med datorn och har vid ett flertal tillfällen bett webbmastern att skicka in den trasiga datorn samt tillhörande skrivare till rasklubben. Ingen dator har vid dags datum inkommit till rasklubben och inget svar gällande när man avser att skicka in denna har erhållits. Erbjudande från styrelsen att hämta datorn har även lämnats. En uppsägning av webbmastern har däremot emottagits där man informerar om att man kommer att ansvara för webbsidan till och med den 1 november. Sedan skall koder skickas över till ny ansvarig alternativt till styrelsen. Ytterligare ett meddelande har sedan inkommit där webbmastern informerar om att datorn nu är lagad och att han önskar ha kvar sitt uppdrag. Det har sedan varit ytterligare problem med uppdateringar och en information har efter detta inkommit från webbmastern om att han fått virus i datorn. Viruset skall nu vara åtgärdat och uppdateringarna skall enligt uppgift från webbmastern skötas som tidigare. Inkommen skrivelse 271:08 SBK länk om ny försäkring, är vidarebefordrad till vår webbmaster, genomgicks och lades till handlingarna. Bruksnytt Ingela Plahn Lindström har varit i kontakt med Gunilla Fors och bett henne att fortsätta att arbeta med Bruksnytt. Gunilla Fors fortsätter gärna att ha hand om Bruksnytt och de vandringspriser hon tidigare handhaft. Vidare rapporterades det om att arbetet med samtliga plaketter är klara. 122 Handlingsplan RAS Hänskjutet, inkommen skrivelse 230:08 Ingela Plahn Lindström har gjort en sammanställning uppföljning RAS, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 275:08 SKK om RAS, beslutades att uppdra till Carina Torpenberg och Ingela Plahn Lindström att fortsätta arbetet med RAS. De kommer att ta en kontakt med registerkommittén för att se vilken typ av samarbete de kan åstadkomma. När det gäller Agrias statistik beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att se över och informera Carina och Ingela. Rapport RAS kommer att lämnas till årsmötet. 10

11 123 Övriga frågor Förslag har inkommit på att utnämna person som Hedersmedlem, beslutades att föreslå årsmötet att kalla föreslagen person som hedersmedlem. Vidare beslutades att uppdra till Kerstin Hisengård att tillfråga Carina Nilsson om hon kan hjälpa rasklubben med att ta fram ett diplom. Förtjänsttecken, de nomineringar som inkommit har vidarebefordrats till Info-kommittén för sammanställning där innan förslagen presenteras till styrelsen. Inkommen skrivelse 246:08 SBK info nummer , genomgicks och lades till handlingarna. Konstaterades att rasklubben behöver köpa in mer kuvert och en PC-kanon. Beslutades att uppdra till Ingela Plahn Lindström att beställa detta. Inkommande skrivelse 279:08 SBK valberedningen, Beslutades att uppdra till Carina Torpenberg att besvara skrivelsen. Valberedningen planeras komma på styrelsens ordinarie styrelsemöte, de är välkomna att deltaga under budgetarbetet. 124 Mötets avslutande Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras: Helén Wallman Angelina Ohlsson Kerstin Hisengård Sekreterare Ordförande Vice ordförande 11

12 Bilaga 1 Inkomna skrivelser :08 Webbmaster och styrelse, e-postkorrespondens gällande förstörd dator och uppsägning av uppdrag, gås igenom under webbmaster 237:08 SBK gällande lokalområden inom föreningen, gås igenom under ekonomi. 238:08 Hundägare ERG undersökningsresultat, gås igenom under avel- och hälsa. 239:08 SBK figurant till SM och NOM, behandlas under tävlingskommittén, IPO. 240:08 Anteckningar uppfödarkonferens 2008, tack till deltagarna är utskickat, anteckningarna är vidarebefordrade till arbetsgruppen för valphänvisningen och till webbsidan. 241:08 SKK inbjudan till avelskonferens 28 februari 1 mars 2009, är vidarebefordrad till avel- och hälsa. 242:08 My Dog mässan, inbjudan, är vidarebefordrad till Info-kommittén och Västra LO 243:08 Avelsrådgivning, gås igenom under avel- och hälsa. 244:08 Ansökan korningsdiplom uppfödare Fetzers kennel och avelstik Accebakkes Isiga Peggy 245:08 Ansökan om korningsdiplom uppfödare 2 stycken Kennel Masati samt ansökan om korningsdiplom för följande tikar Masatis Jenny S17608/99 och Masatis Niccolina S52957/ :08 SBK info nummer , gås igenom under övrigt 247:08 SBK svar på frågor gällande IPO, gås igenom under tävling ansvarig IPO. 248:08 SKK inbjudan avelsråd steg II, gås igenom under avel- och hälsa 249:08 SBK Enkät gällande bruksprov, gås igenom under tävlingskommittén 250:08 Västra Lo styrelsemötesprotokoll, gås igenom under Västra LO 251:08 Västra Lo styrelsemötesprotokoll, gås igenom under Västra LO 252:08 Medlemshanterare, avisering om avgång inför årsmöte, gås igenom under medlemshanteringen. 253:08 Medlem gällande arrangemang av MH, gås igenom under kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör 254:08 Medlem gällande bidrag SM, gås igenom under tävlingskommittén 255:08 Medlem gällande bidrag SM, gås igenom under tävlingskommittén 256:08 Skarpnäck hundungdom inbjudan till det första SM i freestyle, gås igenom under tävlingskommittén. 257:08 SBK Närke Distrikt mentalkurser och utbildning för utställningsansvariga, gås igenom under kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör. 258:08 Örebro läns Kennelklubb inbjudan utställningsansvariga, gås igenom under utställningskommittén. 259:08 Lokalområde och MT-ansvarig e-postkorrespondens för kännedom. 260:08 Upplands distrikt möte, gås igenom under upplands LO. 261:08 Övre Norrlands distrikt gällande val till distriktsstyrelse 262:08 Genetica svar, gås igenom under registerkommittén 263:08 Smålands LO ansökan om bidrag, gås igenom under Smålands LO. 264:08 Öståkers BK lydnadstävling, gås igenom under tävling. 12

13 265:08 Anteckningar från avelsmåls och uppfödarkonferens SBK, gås igenom under aveloch hälsa. 266:08 Briardklubben gällande skottberördhet, gås igenom under RASK 267:08 Gävleborgs LO, verksamhetsplan 2009, gås igenom under Gävleborgs LO 268:08 Eurasia utställningarna i Moskva 2009, gås igenom under utställningskommittén 269:08 Smålands LO styrelsemötesprotokoll , gås igenom under Smålands LO 270:08 Vovveweb, gås igenom under info-kommittén 271:08 SBK länk om ny försäkring, gås igenom under webbmaster. 272:08 SBK PR och informationskommittén anteckningar från den centrala konferensen den oktober, gås igenom under Info-kommittén. 273:08 SBK utställningsprogram 2011, gås igenom under utställningskommittén. 274:08 student förfrågan, gås igenom under avel- och hälsa. 275:08 SKK om RAS, gås igenom under handlingsplan RAS 276:08 Tranås och Nässjö BK bruksmästerskap 2009, gås igenom under tävlingskommittén. 277:08 Närke Västmanlands LO styrelsemötesprotokoll 3 st, gås igenom under Närke Västmanlands LO 278:08 Uppfödare ansökan om korningsdiplom, gås igenom under kommittén för rottweilerns mentalitet och exteriör 279:08 SBK valberedningen, gås igenom under övrigt. 280:08 Registerkommittén rapport gällande uppföljning på rasen, 13

14 Bilaga 2 Avgående skrivelser 2008 UT35.08 SBK svar gällande LOn och organisationsnummer UT36.08 SBK förslag på figurant till SM och NOM UT37.08 SBK utställningsansökan UT38:08 Medlem svar gällande bidrag SM UT39:08 Medlem svar gällande bidrag SM UT40:08 Medlem svar gällande bidrag SM UT41:08 Genetica förfrågan UT42:08 SBK sammanställning synpunkter MT 14

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR /AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg kassör och Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 18-19/3-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Ray Ericsson, Fredrik

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Styrelsemöte SASK 11/10 2015

Styrelsemöte SASK 11/10 2015 Styrelsemöte SASK 11/10 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Cari Hansson, Christina Holmqvist, Emma Farhang, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus Frånvarande:

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll-

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-02-26 Möte nr 13/2014 296-318 Plats och tid: Telefonmöte, kl 19.00-21.00 Beslutande: Suppleanter: Frånvarande: Mötets sekreterare: Justerare: Sussie Signell, Eva Hildebrand, Maria Pettersson,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Motioner till SSRK:s fullmäktige Protokoll styrelsemöte 16-17 augusti 2014, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Cathrine Möller Lena Ohlsson Anmält förhinder:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 2 Datum: 2011-03-03 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Cathrine Carlström Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben

Protokoll Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Styrelsemöte Datum: 2013-05-21 kl 19.00 Registreringsnummer: 2013-3 Antal sidor: 2 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius Närvarande: Elin Akinci, Veronica

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Svenska Sennenhundklubbens. Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Svenska Sennenhundklubbens. Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Organ Plats Svenska Sennenhundklubbens Järva krog styrelse Datum Tidpunkt Lördagen den 27 september 2014 Kl 10:30-14:30 Beslutande Stefan Johanson, ordförande Margareta Olsson Marianne Olofsson Beth-Lis

Läs mer