Svenska Rottweilerklubben/AfR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson och Krister Wall Anmält förhinder: Soffie Modin 53 Mötets öppnande Ordföranden Ulrica Thorén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 55 Val av justeringsman Anna Lindgren valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 56 Föregående mötesprotokoll Protokoll samt genomgicks, godkändes och lades till 57 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 145:10-210:10 gås igenom under respektive paragraf. 58 Avgående skrivelser, bilaga 2 UT17:10 Svar på frågor till styrelsen. 1

2 59 Ekonomi kontoställningar KONTOSTÄLLNINGAR Styrelsemöte Falkenbergssparbank ,24 Falkenberssparbank Företagskonto ,47 Falkenberssparbank sparkonto ,00 Sv. Rottweilerklubben AfR ,49 Utställningskommittén ,07 Korningskommittén ,32 MH-kommittén ,99 Lägerkommittén ,41 SSU-kommittén ,31 Registerkommittén ,02 PR-kommittén kassa 5 623,44 SUMMA: ,76 60 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Se bilaga 3 Lägret i Kosta saknas i aktivitetskalendern. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att säkerställa att lägret finns med i kalendern. 61 Genomgång av uppdragslista Uppdragslistan är genomgången via mail. 62 Lokalområden Styrelsen beslutade att en LO-kommitté konferens ska hållas under oktober månad Information kommer att komma i nästa nummer av tidningen. Övre Norrland Vilande 2010 Nedre Norrland 2

3 Väster Norrland Gävleborg Dalarna Närke/Västmanland Inkommen skrivelse 148:10 Närke Västmanland LO Styrelseförteckning Styrelsen 2010 består av: Ordförande: Sara Kjellberg Sekreterare: Malin Germer Kassör: Karolin Holmberg Ledamot: Birgitta Åsbom Ledamot: Jenni Larsson Suppleant: Monika Viking Suppleant: Tobias Seffel Beslutades att godkänna Närke Västmanlands styrelse. Östra Inkommen skrivelse 203:10 Östra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar. Östras styrelse är godkänd sedan tidigare och skrivelsen lades till Sörmland Uppland Inkomna skrivelser 195:10 Upplands LO styrelseprotokoll samt 207:10 Upplands LO medlemsmöte genomgicks och lades till Gotland Värmland Inkommen skrivelse 183:10 Värmlands LO uppstart. Följande styrelse är föreslagen: Ordförande Fredrik Larsson Sekreterare Jörgen Andersson Ledamot Henrik Harms Kassör Elin Lloyd Beslutades att godkänna Värmlands LOs styrelse som en interrimsstyrelse. Denna styrelse måste kalla till ett medlemsmöte där medlemmarna väljer styrelse för resterande del av verksamhetsåret. Uppdrogs åt Soffie Modin att meddela LOt beslutet. 3

4 Östergötland Skaraborg Vilande 2010 Västra Inkomna skrivelser 190:10 Västra LO styrelseprotokoll samt 196:10 Västra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar genomgicks och lades till I Västra LOs styrelse valdes följande personer: Ordförande Ulrica Evenås Kassör Klas Norrman Ledamot Linda Edlund Suppleant Madeleine Bergfelt Beslutades att godkänna Västra LOs styrelse. Småland Skåne Blekinge 63 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Inkomna skrivelser 177:10 SBK förfrågan Hälsoenkät, 178:10 SBK Hälsoenkät information samt 179:10 SBK Hälsoenkät exempel. Styrelsen har beslutat att de gärna är med på att göra en hälsoenkät. SBK är informerade om detta. Uppdrogs åt Soffie Modin att vidarebefordra informationen till kommittén. Inkommen skrivelse 208:10 SBK Förfrågan hälsoprojekt. Uppdrogs åt Soffie Modin att vidarebefordra skrivelsen till kommittén och bevaka att svar inkommer. Internationell & Nordisk kontaktperson Info-kommittén samt Hemsida Styrelsen beslutade att inte ta hjälp av XXXXXXXX när det gäller ras-montern. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela XXXXXXXX beslutet. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 4

5 Inkommen skrivelse 175:10 Önskan om länk på hemsidan, genomgicks och lades till Kommittén för mentalitet och exteriör Krister Wall meddelade att han under en period kommer ha begränsade möjligheter att delta i styrelsearbetet. Med övriga styrelsens godkännande kommer Krister Wall därför att under denna period endast hantera styrelseuppdrag som rör kommittén för mentalitet och exteriör. Inkommen skrivelse 159:10 SKK Förfrågan mentalitetsarbete. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén med önskan om svar senast Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att besvara SKK och SBK. Inkommen skrivelse 181:10 AfR Minnesanteckningar Mentalkonferens, genomgicks. Styrelsen tackade kommittén för en väl genomförd konferens och lade skrivelsen till Styrelsen anser att det viktigt att vi får fram listor på våra mentalfunktionärer. Uppdrogs åt Krister Wall att framföra detta till kommittén. Styrelsen önskar tydligare information om hur man anmäler på MH. Uppdrogs åt Krister Wall att be kommittén att ta fram information som kan publiceras på hemsidan. Styrelsen beslutade att inte kräva medlemskap i rasklubben av våra exteriörbeskrivare. Detta beslut river upp beslutet från Inkommen skrivelse 197:10 SBK Lista exteriörbeskrivare. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén. Uppdrogs åt Krister Wall att bevaka att listan kommer fram. Lägerkommittén Styrelsen ser med glädje att anmälningarna till lägret strömmar in. Registerkommittén Inkomna skrivelser 145: 10 SBK anteckningar RAS/RUS- konferens, 155:10 SBK Avel och Hälsa presentation RAS/RUS- konferens samt 146:10 Anteckningar RAS/RUS- konferens av rasklubbsrepresentant, genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 209:10 SBK Fortsättningskurs rasdata. Uppdrogs åt Anna Lindgren att besvara skrivelsen samt om möjligt anmäla sig till kursen. SSU-kommittén 5

6 Tävlingskommittén Inkommen skrivelse 160:10 SBK förfrågan saknat resultat. Uppdrogs åt Soffie Modin att undersöka varför resultat saknas. Inkommen skrivelse 188:10 SBK ang. hantering lydnadsresultat. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vidarebefordra informationen till kommittén. Skrivelsen lades till Styrelsen beslutade att låta Upplands LO arrangera Ras-SM i bevakning 2010 (se 207:10). Beslutet förklarades omedelbart justerat. Styrelsen beslutade att ras-sm 2011 ska gå på Kalmar BK. Styrelsen beslutade om att ansöka om följande tävlingar Flen 13/6-2011, lydnad 1-3, kväll Flen 4/9-2011, appell spår Katrineholm 31/ , appell spår Uppdrogs åt Veronica Nilsson att ansöka om tävlingarna. IPO-ansvarig Inkomna skrivelser 157:10 Ansökan BH-prov Kristinehamn samt 158:10 SBK Bekräftelse BH-prov. Skrivelserna lades till Inkommen skrivelse 186:10 IPO VM information. Konstaterades att informationen har publicerats på hemsidan och skrivelsen lades till Uppfödarkommittén. Uppfödarutbildning Inga nya datum för uppfödarutbildning har inkommit till styrelsen. Utställningskommittén Inkomna skrivelser 150:10 Utställning Lettland inbjudan, 151:10 Utställning Lettland anmälan samt 152:10 Utställning Lettland information. Inbjudan har funnits på hemsidan och skrivelserna lades till Inkommen skrivelse 154:10 SKK Lista handledare för utbildning av utställningsarrangörer. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att vidarebefordra skrivelsen till utställningskommittén. 6

7 Inkomna skrivelser 156:10 Flytt av utställning samt 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning. Styrelsen beslutade att flytta utställningen i Hässleholm 2011 till Göteborg/Härryda då deltagarantalet har varit lågt de senaste åren i Hässleholm. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att skicka ansökan om byte av ort till SBK. Inkommen skrivelse 174:10 Information från Utställningskassör. Skrivelsen genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 185:10 Information från Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att ta fram ett informationsblad som kan skickas ut till eventuellt intresserade sponsorer. Inkommen skrivelse 191:10 Resultat utställningskommittén t.o.m Skrivelsen genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 192:10 SBK Ansökan utställningar Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén. Inkommen skrivelse 193:10 SBK Utställningar 2011 genomgicks. Styrelsen konstaterade att Rasklubbens utställningar fanns med på korrekt datum men utställningen i Hässleholm ska ändras till Göteborg/Härryda, se skrivelser 156:10 Flytt av utställning samt 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning. Styrelsen beslutade att tillsätta Cathrine Hellberg som ny sammankallande i Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela kommittén beslutet. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Hänvisning (valp och omplacering) Ett nytt telefonnummer är nu aktiverat till valphänvisningen: Hemsida och tidningen är uppdaterade med det nya numret. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att se över möjligheten att hitta ett annat abonnemang så att Gun Bergqvist kan ringa ut. Medlemshantering Redaktionen Inkomna skrivelser 166:10 SKK Begäran om tidskrifter samt 173:10 SKK Information om begäran om tidskrifter. Uppdrogs åt Ulrica Thorén att be redaktören att lägga till SKK som mottagare av vår medlemstidning samt att skicka de felande numren som kan hittas till SKK. Inkommen skrivelse 168:10 Information från Redaktören, genomgicks och lades till 7

8 Uppfödarepremiering: Rottlines Kennel Guld har fallit bort ur tidningen. Styrelsen beklagar detta. Uppdrogs åt Ulrica Thorén att bevaka att en rättelse kommer in i nästa nummer av Rottweilertidningen. Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade arbetsbeskrivningen för Redaktionen, skrivelse 200:10. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att publicera arbetsbeskrivningen på hemsidan. Syrelsen beslutade att tillsätta Linda Nilsson som ny redaktör tidningen. Styrelsen beslutade även att tillsätta Cecilia Forslund i redaktionen. Dessa tillsättningar förklarades omedelbart justerade. Styrelsen hälsar den nya redaktionen varmt välkomna och önskar den Lycka till! Bruksnytt 64 RAS Utvärderingen av RAS är nu färdig, se skrivelse 205:10 Utvärdering av RAS. Uppdrogs åt Anna Lindgren att publicera utvärderingen på hemsidan. Inkommen skrivelse 210:10 SBK information ras-handledare genomgicks och lades till 65 Organisation/Stadgar Styrelsen beslutade att tillsätta Helén Wallman som adjungerad i stadgegruppen. Inkommen skrivelse 199:10 Information gällande stadgearbetet genomgicks och lades till Uppdrogs åt Anna Rexlinger att organisera ett telefonmöte angående stadgarna med styrelsen tillsammans med Helén Wallman. 66 Medlemsärenden Inkomna skrivelser 162:10 Från medlem gällande hund 1, 163:10 Från medlem gällande hund 2 samt 164:10 Från medlem gällande hund 3, 167:10 Information från medlem 1, 180:10 Information från medlem 2 samt 206:10 Åsikter från medlem. Skrivelserna genomgicks och lades till Inkomna skrivelser 169:10 Information gällande anmälan utställning, 170:10 Anmälan till SBK ang utställning, 171:10 Mer information gällande anmälan utställning samt 172:10 SKK Information gällande anmälan utställning. Styrelsen avvaktar disciplinnämndens beslut. 8

9 Inkommen skrivelse 187:10 Åsikter från medlem. Styrelsen tackar för synpunkterna och vore tacksam om skribenten agerar för att starta upp LO-verksamheten i området. Uppdrogs åt Soffie Modin att besvara skrivelsen. 67 Kongressen Inkomna skrivelser 165:10 SBK Inbjudan rasklubbsträff, 176:10 SBK Minnesanteckningar rasklubbsträff samt 202:10 Anteckningar rasklubbsträff Anna Rexlinger och Patrik Ohlsson deltog på rasklubbsträffen. Skrivelserna genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 198:10 Anteckningar SBK kongressen genomgicks och lades till 68 Övrigt Inkommen skrivelse 147:10 SBK Kommentarer remissvar etisk policy, genomgicks och lades till Inkomna skrivelser 153:10 Information gällande Arlanda-tik, 161:10 Information gällande hund i Umeå samt 182:10 Information gällande hundhantering genomgicks och lades till Uppdrogs åt Anna Rexlinger att uppdatera dokumentet Viktiga datum. Inkommen skrivelse 184:10 Brev till styrelsen. Styrelsen tackar för många bra synpunkter. Skrivelsen är besvarad av Ulrica Thorén (UT17:10). Inkommen skrivelse 189:10 Information från tidigare medlem. Ulrica Thorén har kontaktat skribenten och skrivelsen lades till Inkommen skrivelse 194:10 SKK Utdrag Disciplinnämndens protokoll genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 204:10 Årsmötesprotokoll Borlänge genomgicks och lades till 9

10 69 Mötets avslutande Ordföranden Ulrica Thorén tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet Ingela Plahn Lindström Justeras: Ulrica Thorén Ordförande Anna Lindgren 10

11 Bilaga 1 Inkomna skrivelser : 10 SBK anteckningar RAS/RUS-konferens, gås igenom under Registerkommittén 146:10 Anteckningar RAS/RUS-konferens av rasklubbsrepresentant, gås igenom under Registerkommittén 147:10 SBK Kommentarer remissvar etisk policy, gås igenom under Övrigt 148:10 Närke Västmanland LO Styrelseförteckning 2010, gås igenom under Närke Västmanlands LO 149:10 Utvärdering av Uppfödarutbildningar (protokoll ) 150:10 Utställning Lettland inbjudan, gås igeom under Utställningskommittén 151:10 Utställning Lettland anmälan, gås igenom under Utställningskommittén 152:10 Utställning Lettland information, gås igenom under Utställningskommittén 153:10 Information gällande Arlanda-tik, gås igenom under Övrigt 154:10 SKK Lista handledare för utbildning av utställningsarrangörer, gås igenom under Utställningskommittén 155:10 SBK Avel och Hälsa presentation RAS/RUS- konferens, gås igenom under Registerkommittén 156:10 Flytt av utställning, gås igenom under Utställningskommittén 157:10 Ansökan BH-prov Kristinehamn, gås igenom under IPO-ansvarig 158:10 SBK Bekräftelse BH-prov, gås igenom under IPO-ansvarig 159:10 SKK Förfrågan mentalitetsarbete, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 160:10 SBK förfrågan saknat resultat 161:10 Information gällande hund i Umeå, gås igenom under Övrigt 162:10 Från medlem gällande hund 1, gås igenom under Medlemsärenden 163:10 Från medlem gällande hund 2, gås igenom under Medlemsärenden 164:10 Från medlem gällande hund 3, gås igenom under Medlemsärenden 165:10 SBK Inbjudan rasklubbsträff, gås igenom under Kongressen 166:10 SKK Begäran om tidskrifter, gås igenom under redaktionen 167:10 Information från medlem 1, gås igenom under Medlemsärenden 168:10 Information från Redaktören, gås igenom under Redaktionen 169:10 Information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 170:10 Anmälan till SBK ang utställning, gås igenom under Medlemsärenden 171:10 Mer information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 11

12 172:10 SKK Information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 173:10 SKK Information om begäran om tidskrifter, gås igenom under Redaktionen 174:10 Information från Utställningskassör, gås igenom under Utställningskommittén 175:10 Önskan om länk på hemsidan, gås igenom under Infokommittén 176:10 SBK Minnesanteckningar rasklubbsträff, gås igenom under Kongressen 177:10 SBK förfrågan Hälsoenkät, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 178:10 SBK Hälsoenkät information, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 179:10 SBK Hälsoenkät exempel, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 180:10 Information från medlem 2,, gås igenom under Medlemsärenden 181:10 AfR Minnesanteckningar Mentalkonferens, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 182:10 Information gällande hundhantering, gås igenom under Övrigt 183:10 Värmlands LO uppstart, gås igenom under Värmlands LO 184:10 Brev till styrelsen, gås igenom under Övrigt 185:10 Information från Utställningskommittén, gås igenom under Utställningskommittén 186:10 IPO VM information, gås igenom under IPO-ansvarig 187:10 Åsikter från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 188:10 SBK ang. hantering lydnadsresultat, gås igenom under Tävlingskommittén 189:10 Information från tidigare medlem, gås igenom under Övrigt 190:10 Västra LO styrelseprotokoll , gås igenom under Västras LO 191:10 Resultat utställningskommittén t.o.m , gås igenom under Utställningskommittén 192:10 SBK Ansökan utställningar 2013, gås igenom under Utställningskommittén 193:10 SBK Utställningar 2011, gås igenom under Utställningskommittén 194:10 SKK Utdrag Disciplinnämndens protokoll, gås igenom under Övrigt 195:10 Upplands LO styrelseprotokoll , gås igenom under Upplands LO 196:10 Västra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar, gås igenom under Västra LO 197:10 SBK Lista exteriörbeskrivare, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 198:10 Anteckningar SBK kongressen, gås igenom under Kongressen 199:10 Information gällande stadgearbetet, gås igenom under Organisation/Stadgar 200:10 Reviderad arbetsbeskrivning för Redaktionen, gås igenom under Redaktionen 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning, gås igenom under Utställningskommittén 202:10 Anteckningar rasklubbsträff , gås igenom under Kongressen 203:10 Östra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar, gås igenom under Östra LO 204:10 Årsmötesprotokoll Borlänge , gås igenom under Övrigt 205:10 Utvärdering av RAS, gås igenom under RAS 206:10 Åsikter från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 207:10 Upplands LO medlemsmöte , gås igenom under Upplands LO 208:10 SBK Förfrågan hälsoprojekt, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 209:10 SBK Fortsättningskurs rasdata, gås igenom under Registerkommittén 210:10 SBK information ras-handledare, gås igenom under RAS 12

13 Bilaga 2 Avgående skrivelser 2010 UT17:10 Svar på frågor till styrelsen 13

14 Aktivitetskalender Bilaga Januari Februari 6-7 Uppfödarutbildning Söderhamn & Falun Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Västerås Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Södertälje Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Mars 6 Årsmöte Borlänge Öppet för alla medlemmar 7 Årsmötesutställning Borlänge Kristiina Niemelä, hanar & Terje Lindström tikar 8 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO 9 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO 21 Ögonspegling Bålsta Upplands LO anordnar ögonspegling för Rottweiler 25 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Uppfödarutbildning Göteborgsområdet Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler April Styrelsemöte huvudstyrelsen Göteborg 11 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt 24 MH - Mentalbeskrivning Södertälje För uppfödare, Grindsjöns kennel Maj 1 RAS-SM IPO/BSL 1-3 Götene Spår samtliga klasser 14

15 2 RAS-SM IPO/BSL 1-3 Götene Lydnad & Skydd samtliga klasser 2 Lydnad 1-E Hemse 8-9 MH - Mentalbeskrivning Sörmlands LO Sörmlands LO 9 Korning Nacka Allmänt 15 Rottweilerträff Ekerö Östra LO 23 Rasspecial - Utställning Hässleholm Carsten Henriksen 29 IPO 1-3, BSL 1-3, BH-prov Kristinehamn Juni 6 "Rottweilerns dag" Bålsta Upplands LO 9 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 16 Lydnad I-II, kvällstävling Lesseboortens BK 19 Lydnad 1-E, rasmästerskap Södertälje Juli SSU - Svensk Segrarutställning Södertälje 8 Korning Södertälje Allmänt 9 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 10 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 11 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 15

16 Augusti 7-8 Styrelsemöte huvudstyrelsen Västerås Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 7 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn 22 Spår & Sök, Appellklass Hemse September RAS-SM Bruks Skåne 19 Lydnad 1-E Härryda 19 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt 25 Rasspecial - Utställning Eskilstuna 26 Lydnad 1-E Kalmar Oktober 7 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 17 Korning Nacka Allmänt 23 MH - Mentalbeskrivning Kalmar Allmänt 23 Exteriörbeskrivning Kalmar Allmänt November Styrelsemöte huvudstyrelsen Södertälje Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 27 Lydnad 1-E Enköping/Bålsta Inomhus, extra avgift 20 kr December Uppdaterad

17 17

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR /AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg kassör och Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147

Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147 Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Lena Karlsson, Håkan Dahlin,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2013

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2013 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Kopparbo 2013-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll styrelsemöte 5 december 2007 MSN kl.18.30 Närvarande: Rickard Fredriksson ordförande Elisabeth J-Weber sekreterare

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte

Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte Plats: Uppland Väsby Datum: 2010-11-27/28 Sida: 1 Närvarande: Anneli Hultén, Eva Börtin Bergquist, Åsa Einarsson, Henrik Johansson, Marie Johansson, Sofie Jörgensen, Annika Stjärneving, Cecilia Palmaues

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Konstituerande styrelsemöte Datum: 2013 03 19 Registreringsnummer: 2013 1 Antal sidor: 5 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius och Veronica Nyman Närvarande:

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 2 Datum: 2011-03-03 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Cathrine Carlström Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Handlingarna till fullmäktige består av 141 sidor! Styrelsen går igenom och diskuterar handlingarna.

Handlingarna till fullmäktige består av 141 sidor! Styrelsen går igenom och diskuterar handlingarna. Protokoll för styrelsemöte 18-19 maj 2013, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Annika Andersson Ingrid Grundström Janet Johansson Eva Arnell Ek Sigvard Eriksson Suppleanter:

Läs mer