Svenska Rottweilerklubben/AfR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson och Krister Wall Anmält förhinder: Soffie Modin 53 Mötets öppnande Ordföranden Ulrica Thorén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 55 Val av justeringsman Anna Lindgren valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 56 Föregående mötesprotokoll Protokoll samt genomgicks, godkändes och lades till 57 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 145:10-210:10 gås igenom under respektive paragraf. 58 Avgående skrivelser, bilaga 2 UT17:10 Svar på frågor till styrelsen. 1

2 59 Ekonomi kontoställningar KONTOSTÄLLNINGAR Styrelsemöte Falkenbergssparbank ,24 Falkenberssparbank Företagskonto ,47 Falkenberssparbank sparkonto ,00 Sv. Rottweilerklubben AfR ,49 Utställningskommittén ,07 Korningskommittén ,32 MH-kommittén ,99 Lägerkommittén ,41 SSU-kommittén ,31 Registerkommittén ,02 PR-kommittén kassa 5 623,44 SUMMA: ,76 60 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Se bilaga 3 Lägret i Kosta saknas i aktivitetskalendern. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att säkerställa att lägret finns med i kalendern. 61 Genomgång av uppdragslista Uppdragslistan är genomgången via mail. 62 Lokalområden Styrelsen beslutade att en LO-kommitté konferens ska hållas under oktober månad Information kommer att komma i nästa nummer av tidningen. Övre Norrland Vilande 2010 Nedre Norrland 2

3 Väster Norrland Gävleborg Dalarna Närke/Västmanland Inkommen skrivelse 148:10 Närke Västmanland LO Styrelseförteckning Styrelsen 2010 består av: Ordförande: Sara Kjellberg Sekreterare: Malin Germer Kassör: Karolin Holmberg Ledamot: Birgitta Åsbom Ledamot: Jenni Larsson Suppleant: Monika Viking Suppleant: Tobias Seffel Beslutades att godkänna Närke Västmanlands styrelse. Östra Inkommen skrivelse 203:10 Östra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar. Östras styrelse är godkänd sedan tidigare och skrivelsen lades till Sörmland Uppland Inkomna skrivelser 195:10 Upplands LO styrelseprotokoll samt 207:10 Upplands LO medlemsmöte genomgicks och lades till Gotland Värmland Inkommen skrivelse 183:10 Värmlands LO uppstart. Följande styrelse är föreslagen: Ordförande Fredrik Larsson Sekreterare Jörgen Andersson Ledamot Henrik Harms Kassör Elin Lloyd Beslutades att godkänna Värmlands LOs styrelse som en interrimsstyrelse. Denna styrelse måste kalla till ett medlemsmöte där medlemmarna väljer styrelse för resterande del av verksamhetsåret. Uppdrogs åt Soffie Modin att meddela LOt beslutet. 3

4 Östergötland Skaraborg Vilande 2010 Västra Inkomna skrivelser 190:10 Västra LO styrelseprotokoll samt 196:10 Västra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar genomgicks och lades till I Västra LOs styrelse valdes följande personer: Ordförande Ulrica Evenås Kassör Klas Norrman Ledamot Linda Edlund Suppleant Madeleine Bergfelt Beslutades att godkänna Västra LOs styrelse. Småland Skåne Blekinge 63 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Inkomna skrivelser 177:10 SBK förfrågan Hälsoenkät, 178:10 SBK Hälsoenkät information samt 179:10 SBK Hälsoenkät exempel. Styrelsen har beslutat att de gärna är med på att göra en hälsoenkät. SBK är informerade om detta. Uppdrogs åt Soffie Modin att vidarebefordra informationen till kommittén. Inkommen skrivelse 208:10 SBK Förfrågan hälsoprojekt. Uppdrogs åt Soffie Modin att vidarebefordra skrivelsen till kommittén och bevaka att svar inkommer. Internationell & Nordisk kontaktperson Info-kommittén samt Hemsida Styrelsen beslutade att inte ta hjälp av XXXXXXXX när det gäller ras-montern. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela XXXXXXXX beslutet. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 4

5 Inkommen skrivelse 175:10 Önskan om länk på hemsidan, genomgicks och lades till Kommittén för mentalitet och exteriör Krister Wall meddelade att han under en period kommer ha begränsade möjligheter att delta i styrelsearbetet. Med övriga styrelsens godkännande kommer Krister Wall därför att under denna period endast hantera styrelseuppdrag som rör kommittén för mentalitet och exteriör. Inkommen skrivelse 159:10 SKK Förfrågan mentalitetsarbete. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén med önskan om svar senast Uppdrogs åt Ingela Plahn Lindström att besvara SKK och SBK. Inkommen skrivelse 181:10 AfR Minnesanteckningar Mentalkonferens, genomgicks. Styrelsen tackade kommittén för en väl genomförd konferens och lade skrivelsen till Styrelsen anser att det viktigt att vi får fram listor på våra mentalfunktionärer. Uppdrogs åt Krister Wall att framföra detta till kommittén. Styrelsen önskar tydligare information om hur man anmäler på MH. Uppdrogs åt Krister Wall att be kommittén att ta fram information som kan publiceras på hemsidan. Styrelsen beslutade att inte kräva medlemskap i rasklubben av våra exteriörbeskrivare. Detta beslut river upp beslutet från Inkommen skrivelse 197:10 SBK Lista exteriörbeskrivare. Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén. Uppdrogs åt Krister Wall att bevaka att listan kommer fram. Lägerkommittén Styrelsen ser med glädje att anmälningarna till lägret strömmar in. Registerkommittén Inkomna skrivelser 145: 10 SBK anteckningar RAS/RUS- konferens, 155:10 SBK Avel och Hälsa presentation RAS/RUS- konferens samt 146:10 Anteckningar RAS/RUS- konferens av rasklubbsrepresentant, genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 209:10 SBK Fortsättningskurs rasdata. Uppdrogs åt Anna Lindgren att besvara skrivelsen samt om möjligt anmäla sig till kursen. SSU-kommittén 5

6 Tävlingskommittén Inkommen skrivelse 160:10 SBK förfrågan saknat resultat. Uppdrogs åt Soffie Modin att undersöka varför resultat saknas. Inkommen skrivelse 188:10 SBK ang. hantering lydnadsresultat. Uppdrogs åt Veronica Nilsson att vidarebefordra informationen till kommittén. Skrivelsen lades till Styrelsen beslutade att låta Upplands LO arrangera Ras-SM i bevakning 2010 (se 207:10). Beslutet förklarades omedelbart justerat. Styrelsen beslutade att ras-sm 2011 ska gå på Kalmar BK. Styrelsen beslutade om att ansöka om följande tävlingar Flen 13/6-2011, lydnad 1-3, kväll Flen 4/9-2011, appell spår Katrineholm 31/ , appell spår Uppdrogs åt Veronica Nilsson att ansöka om tävlingarna. IPO-ansvarig Inkomna skrivelser 157:10 Ansökan BH-prov Kristinehamn samt 158:10 SBK Bekräftelse BH-prov. Skrivelserna lades till Inkommen skrivelse 186:10 IPO VM information. Konstaterades att informationen har publicerats på hemsidan och skrivelsen lades till Uppfödarkommittén. Uppfödarutbildning Inga nya datum för uppfödarutbildning har inkommit till styrelsen. Utställningskommittén Inkomna skrivelser 150:10 Utställning Lettland inbjudan, 151:10 Utställning Lettland anmälan samt 152:10 Utställning Lettland information. Inbjudan har funnits på hemsidan och skrivelserna lades till Inkommen skrivelse 154:10 SKK Lista handledare för utbildning av utställningsarrangörer. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att vidarebefordra skrivelsen till utställningskommittén. 6

7 Inkomna skrivelser 156:10 Flytt av utställning samt 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning. Styrelsen beslutade att flytta utställningen i Hässleholm 2011 till Göteborg/Härryda då deltagarantalet har varit lågt de senaste åren i Hässleholm. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att skicka ansökan om byte av ort till SBK. Inkommen skrivelse 174:10 Information från Utställningskassör. Skrivelsen genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 185:10 Information från Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att ta fram ett informationsblad som kan skickas ut till eventuellt intresserade sponsorer. Inkommen skrivelse 191:10 Resultat utställningskommittén t.o.m Skrivelsen genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 192:10 SBK Ansökan utställningar Skrivelsen är vidarebefordrad till kommittén. Inkommen skrivelse 193:10 SBK Utställningar 2011 genomgicks. Styrelsen konstaterade att Rasklubbens utställningar fanns med på korrekt datum men utställningen i Hässleholm ska ändras till Göteborg/Härryda, se skrivelser 156:10 Flytt av utställning samt 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning. Styrelsen beslutade att tillsätta Cathrine Hellberg som ny sammankallande i Utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att meddela kommittén beslutet. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Hänvisning (valp och omplacering) Ett nytt telefonnummer är nu aktiverat till valphänvisningen: Hemsida och tidningen är uppdaterade med det nya numret. Uppdrogs åt Patrik Ohlsson att se över möjligheten att hitta ett annat abonnemang så att Gun Bergqvist kan ringa ut. Medlemshantering Redaktionen Inkomna skrivelser 166:10 SKK Begäran om tidskrifter samt 173:10 SKK Information om begäran om tidskrifter. Uppdrogs åt Ulrica Thorén att be redaktören att lägga till SKK som mottagare av vår medlemstidning samt att skicka de felande numren som kan hittas till SKK. Inkommen skrivelse 168:10 Information från Redaktören, genomgicks och lades till 7

8 Uppfödarepremiering: Rottlines Kennel Guld har fallit bort ur tidningen. Styrelsen beklagar detta. Uppdrogs åt Ulrica Thorén att bevaka att en rättelse kommer in i nästa nummer av Rottweilertidningen. Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade arbetsbeskrivningen för Redaktionen, skrivelse 200:10. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att publicera arbetsbeskrivningen på hemsidan. Syrelsen beslutade att tillsätta Linda Nilsson som ny redaktör tidningen. Styrelsen beslutade även att tillsätta Cecilia Forslund i redaktionen. Dessa tillsättningar förklarades omedelbart justerade. Styrelsen hälsar den nya redaktionen varmt välkomna och önskar den Lycka till! Bruksnytt 64 RAS Utvärderingen av RAS är nu färdig, se skrivelse 205:10 Utvärdering av RAS. Uppdrogs åt Anna Lindgren att publicera utvärderingen på hemsidan. Inkommen skrivelse 210:10 SBK information ras-handledare genomgicks och lades till 65 Organisation/Stadgar Styrelsen beslutade att tillsätta Helén Wallman som adjungerad i stadgegruppen. Inkommen skrivelse 199:10 Information gällande stadgearbetet genomgicks och lades till Uppdrogs åt Anna Rexlinger att organisera ett telefonmöte angående stadgarna med styrelsen tillsammans med Helén Wallman. 66 Medlemsärenden Inkomna skrivelser 162:10 Från medlem gällande hund 1, 163:10 Från medlem gällande hund 2 samt 164:10 Från medlem gällande hund 3, 167:10 Information från medlem 1, 180:10 Information från medlem 2 samt 206:10 Åsikter från medlem. Skrivelserna genomgicks och lades till Inkomna skrivelser 169:10 Information gällande anmälan utställning, 170:10 Anmälan till SBK ang utställning, 171:10 Mer information gällande anmälan utställning samt 172:10 SKK Information gällande anmälan utställning. Styrelsen avvaktar disciplinnämndens beslut. 8

9 Inkommen skrivelse 187:10 Åsikter från medlem. Styrelsen tackar för synpunkterna och vore tacksam om skribenten agerar för att starta upp LO-verksamheten i området. Uppdrogs åt Soffie Modin att besvara skrivelsen. 67 Kongressen Inkomna skrivelser 165:10 SBK Inbjudan rasklubbsträff, 176:10 SBK Minnesanteckningar rasklubbsträff samt 202:10 Anteckningar rasklubbsträff Anna Rexlinger och Patrik Ohlsson deltog på rasklubbsträffen. Skrivelserna genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 198:10 Anteckningar SBK kongressen genomgicks och lades till 68 Övrigt Inkommen skrivelse 147:10 SBK Kommentarer remissvar etisk policy, genomgicks och lades till Inkomna skrivelser 153:10 Information gällande Arlanda-tik, 161:10 Information gällande hund i Umeå samt 182:10 Information gällande hundhantering genomgicks och lades till Uppdrogs åt Anna Rexlinger att uppdatera dokumentet Viktiga datum. Inkommen skrivelse 184:10 Brev till styrelsen. Styrelsen tackar för många bra synpunkter. Skrivelsen är besvarad av Ulrica Thorén (UT17:10). Inkommen skrivelse 189:10 Information från tidigare medlem. Ulrica Thorén har kontaktat skribenten och skrivelsen lades till Inkommen skrivelse 194:10 SKK Utdrag Disciplinnämndens protokoll genomgicks och lades till Inkommen skrivelse 204:10 Årsmötesprotokoll Borlänge genomgicks och lades till 9

10 69 Mötets avslutande Ordföranden Ulrica Thorén tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet Ingela Plahn Lindström Justeras: Ulrica Thorén Ordförande Anna Lindgren 10

11 Bilaga 1 Inkomna skrivelser : 10 SBK anteckningar RAS/RUS-konferens, gås igenom under Registerkommittén 146:10 Anteckningar RAS/RUS-konferens av rasklubbsrepresentant, gås igenom under Registerkommittén 147:10 SBK Kommentarer remissvar etisk policy, gås igenom under Övrigt 148:10 Närke Västmanland LO Styrelseförteckning 2010, gås igenom under Närke Västmanlands LO 149:10 Utvärdering av Uppfödarutbildningar (protokoll ) 150:10 Utställning Lettland inbjudan, gås igeom under Utställningskommittén 151:10 Utställning Lettland anmälan, gås igenom under Utställningskommittén 152:10 Utställning Lettland information, gås igenom under Utställningskommittén 153:10 Information gällande Arlanda-tik, gås igenom under Övrigt 154:10 SKK Lista handledare för utbildning av utställningsarrangörer, gås igenom under Utställningskommittén 155:10 SBK Avel och Hälsa presentation RAS/RUS- konferens, gås igenom under Registerkommittén 156:10 Flytt av utställning, gås igenom under Utställningskommittén 157:10 Ansökan BH-prov Kristinehamn, gås igenom under IPO-ansvarig 158:10 SBK Bekräftelse BH-prov, gås igenom under IPO-ansvarig 159:10 SKK Förfrågan mentalitetsarbete, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 160:10 SBK förfrågan saknat resultat 161:10 Information gällande hund i Umeå, gås igenom under Övrigt 162:10 Från medlem gällande hund 1, gås igenom under Medlemsärenden 163:10 Från medlem gällande hund 2, gås igenom under Medlemsärenden 164:10 Från medlem gällande hund 3, gås igenom under Medlemsärenden 165:10 SBK Inbjudan rasklubbsträff, gås igenom under Kongressen 166:10 SKK Begäran om tidskrifter, gås igenom under redaktionen 167:10 Information från medlem 1, gås igenom under Medlemsärenden 168:10 Information från Redaktören, gås igenom under Redaktionen 169:10 Information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 170:10 Anmälan till SBK ang utställning, gås igenom under Medlemsärenden 171:10 Mer information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 11

12 172:10 SKK Information gällande anmälan utställning, gås igenom under Medlemsärenden 173:10 SKK Information om begäran om tidskrifter, gås igenom under Redaktionen 174:10 Information från Utställningskassör, gås igenom under Utställningskommittén 175:10 Önskan om länk på hemsidan, gås igenom under Infokommittén 176:10 SBK Minnesanteckningar rasklubbsträff, gås igenom under Kongressen 177:10 SBK förfrågan Hälsoenkät, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 178:10 SBK Hälsoenkät information, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 179:10 SBK Hälsoenkät exempel, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 180:10 Information från medlem 2,, gås igenom under Medlemsärenden 181:10 AfR Minnesanteckningar Mentalkonferens, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 182:10 Information gällande hundhantering, gås igenom under Övrigt 183:10 Värmlands LO uppstart, gås igenom under Värmlands LO 184:10 Brev till styrelsen, gås igenom under Övrigt 185:10 Information från Utställningskommittén, gås igenom under Utställningskommittén 186:10 IPO VM information, gås igenom under IPO-ansvarig 187:10 Åsikter från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 188:10 SBK ang. hantering lydnadsresultat, gås igenom under Tävlingskommittén 189:10 Information från tidigare medlem, gås igenom under Övrigt 190:10 Västra LO styrelseprotokoll , gås igenom under Västras LO 191:10 Resultat utställningskommittén t.o.m , gås igenom under Utställningskommittén 192:10 SBK Ansökan utställningar 2013, gås igenom under Utställningskommittén 193:10 SBK Utställningar 2011, gås igenom under Utställningskommittén 194:10 SKK Utdrag Disciplinnämndens protokoll, gås igenom under Övrigt 195:10 Upplands LO styrelseprotokoll , gås igenom under Upplands LO 196:10 Västra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar, gås igenom under Västra LO 197:10 SBK Lista exteriörbeskrivare, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 198:10 Anteckningar SBK kongressen, gås igenom under Kongressen 199:10 Information gällande stadgearbetet, gås igenom under Organisation/Stadgar 200:10 Reviderad arbetsbeskrivning för Redaktionen, gås igenom under Redaktionen 201:10 Utställningskommittén ang. flytta utställning, gås igenom under Utställningskommittén 202:10 Anteckningar rasklubbsträff , gås igenom under Kongressen 203:10 Östra LO Årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar, gås igenom under Östra LO 204:10 Årsmötesprotokoll Borlänge , gås igenom under Övrigt 205:10 Utvärdering av RAS, gås igenom under RAS 206:10 Åsikter från medlem, gås igenom under Medlemsärenden 207:10 Upplands LO medlemsmöte , gås igenom under Upplands LO 208:10 SBK Förfrågan hälsoprojekt, gås igenom under Kommittén för avel och hälsa 209:10 SBK Fortsättningskurs rasdata, gås igenom under Registerkommittén 210:10 SBK information ras-handledare, gås igenom under RAS 12

13 Bilaga 2 Avgående skrivelser 2010 UT17:10 Svar på frågor till styrelsen 13

14 Aktivitetskalender Bilaga Januari Februari 6-7 Uppfödarutbildning Söderhamn & Falun Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Västerås Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Uppfödarutbildning Södertälje Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler Mars 6 Årsmöte Borlänge Öppet för alla medlemmar 7 Årsmötesutställning Borlänge Kristiina Niemelä, hanar & Terje Lindström tikar 8 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO 9 Exteriörbeskrivning Göteborg Allmänt, Västra LO 21 Ögonspegling Bålsta Upplands LO anordnar ögonspegling för Rottweiler 25 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Uppfödarutbildning Göteborgsområdet Rasspecifik utbildning för uppfödare av Rottweiler April Styrelsemöte huvudstyrelsen Göteborg 11 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt 24 MH - Mentalbeskrivning Södertälje För uppfödare, Grindsjöns kennel Maj 1 RAS-SM IPO/BSL 1-3 Götene Spår samtliga klasser 14

15 2 RAS-SM IPO/BSL 1-3 Götene Lydnad & Skydd samtliga klasser 2 Lydnad 1-E Hemse 8-9 MH - Mentalbeskrivning Sörmlands LO Sörmlands LO 9 Korning Nacka Allmänt 15 Rottweilerträff Ekerö Östra LO 23 Rasspecial - Utställning Hässleholm Carsten Henriksen 29 IPO 1-3, BSL 1-3, BH-prov Kristinehamn Juni 6 "Rottweilerns dag" Bålsta Upplands LO 9 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 16 Lydnad I-II, kvällstävling Lesseboortens BK 19 Lydnad 1-E, rasmästerskap Södertälje Juli SSU - Svensk Segrarutställning Södertälje 8 Korning Södertälje Allmänt 9 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 10 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 11 MH - Mentalbeskrivning Södertälje Allmänt 15

16 Augusti 7-8 Styrelsemöte huvudstyrelsen Västerås Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 7 IPO 1-3, BSL 1-3 Kristinehamn 22 Spår & Sök, Appellklass Hemse September RAS-SM Bruks Skåne 19 Lydnad 1-E Härryda 19 MH - Mentalbeskrivning Nacka Allmänt 25 Rasspecial - Utställning Eskilstuna 26 Lydnad 1-E Kalmar Oktober 7 Styrelsemöte huvudstyrelsen Telefon Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 17 Korning Nacka Allmänt 23 MH - Mentalbeskrivning Kalmar Allmänt 23 Exteriörbeskrivning Kalmar Allmänt November Styrelsemöte huvudstyrelsen Södertälje Handlingar skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet 27 Lydnad 1-E Enköping/Bålsta Inomhus, extra avgift 20 kr December Uppdaterad

17 17

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer