Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne"

Transkript

1

2 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll. I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer och termostater). Allt annat är föreningens ansvar. Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har din förening tecknat en kollektiv tillläggsförsäkring, kolla med styrelsen. Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida. HSB Nordvästra Skåne HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i det/de avtal som styrelsen tecknat. HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder. Tjänsterna kan indelas i följande grupper: Administrativ förvaltning innebär att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en del av det dagliga i föreningen. Vi har full koll på de juridiska krav som berör föreningens ekonomiska och administrativa frågor. Vi ser alltid till föreningens bästa. Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser med resultat och likviditet, bokslut och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor. Du som är medlem i HSB har också tillgång till vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att ringa HSB juristjour som är öppen var dagar mellan på telefon Du hittar också bra och nyttig information på vår hemsida. Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse. Fastighetsskötsel har som motto Det ska märkas att det är HSB!. Du som boende ska mötas av en vacker trädgård och rena trapphus. Det ska vara roligt att komma hem och du ska kunna känna glädje över att bjuda hem dina goda vänner till en välskött bostadsrättsförening. En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel och det bidrar dessutom positivt till värdeutvecklingen i föreningen. Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick. HSBs projektledare är utbildade för hela processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling, kvalitetskontroll och besiktning samt garantiåtaganden. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa föreningen genom snåriga regelverk som styr olika typer av byggprojekt. Vi bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.

3 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningen äger fastigheten Munkavången 2 i vilken man upplåter bostadsrättslägenheter och lokaler. Fastigheten är geografiskt belägen i Helsingborg med adress Skånegatan 14 A-C, 16 A-C, 18 A-B samt Malmögatan 3 A-C, 5 A-B och 7 A-C. Inflyttning skedde under åren Föreningen har 163 bostadsrättslägenheter med en totalyta om kvm, 1 bostadsrättslokal om totalt 200 kvm och 28 hyresrättslokaler med totalytan 229 kvm. Föreningen har 13 garage, 36 parkeringsplatser och 1 handikapplats. Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande: 1 rum och kök: 33 st 2 rum och kök: 90 st 3 rum och kök: 28 st 4 rum och kök: 12 st Under året har 11 lägenheter överlåtits (enligt inflyttningsdatum). Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos Folksam. Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg. Väsentliga händelser under året Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen i september Vid besiktningen konstaterades följande: - Styrelsen beslutade att måla dekorationsgallren vid ingångarna till trapphusen. - Målning av Videobutikens framsida och baksida. - Målning av miljöhuset. - Åtgärda murstolpe utanför Malmögatan 7C. Följande större underhåll har genomförts under året: - VVS- och kulvertarbete har utförts under sommaren med separation av dagvatten och spillvatten. - Yttermiljö med nya pergolor, murarbeten, ny belysning i området, förberedelser för plantering, ny numrering av entréer och asfaltering har genomförts. - Miljöhuset har målats och fräschats upp invändigt. - Husgrunderna och yttre källartrappor har målats. - Vissa väggar har klotterskyddats. - Nya stuprör på samtliga entréer har satts upp. Föreningen har under året uppdaterat sin underhållsplan.

4 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 2(14) Årets resultat och ställning Efter disposition av underhåll uppgår årets resultat till kr, jämfört med kr förra året. Årets intäkter jämfört med föregående år Nettoomsättningen är cirka kr högre, vilket beror på att avgifterna och hyrorna höjdes med 5 % den 1 oktober 2010 samt att föreningen fick ersättning från försäkringsbolag, återbetalning av löneskatt och återbetalning från leverantör. Se not 2. Årets kostnader jämfört med föregående år Driftskostnaderna är cirka kr lägre. Se not 3. Räntekostnaderna är cirka kr högre, vilket främst beror på att föreningen tog nya lån i mars. Se not 13. Det löpande underhållet är cirka högre, vilket främst beror på kostnader för vattenskador som delvis kommer att ersättas från försäkringsbolag. Årets planerade underhåll har främst utgjorts av spolning av alla lägenheter och montering av brevinkast. Kostnaden för fastighetsavgift och -skatt utgår det här året från sexton månader, till skillnad från tolv månader föregående år. Se not 4. Balansställning per De likvida medlen, det vill säga behållningen på föreningens avräkningskonto hos HSB Nordvästra Skåne, uppgick på bokslutsdagen till kr, vilket kan jämföras med kr förra året. Ekonomisk utveckling Nettoomsättning, tkr Årets resultat, tkr Resultat efter disposition av underhåll, tkr Balansomslutning, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Driftskostnader, kr/kvm Räntekostnader, kr/kvm Fond för yttre underhåll, kr/kvm Lån, kr/kvm Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm Kr per kvm beräknas utifrån totalytan. År 2011 har föreningen fått två nya lokaler vilket har ökat lokalytan med 11 kvm. Totalytan uppgår idag till kr per kvm. Förväntad framtida utveckling Underhåll För de kommande fem till tio åren planeras målning av trapphus, byte av takpannor samt åtgärder på avloppsstammar. Ekonomi Den 1 oktober 2011 höjs nu utgående avgifter och hyror med 2 %. Därefter uppgår årsavgiften till i genomsnitt cirka 624 kr per kvm.

5 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 3(14) Mål för verksamheten Styrelsen kommer framöver att fokusera på följande: 1. Stärka föreningens identitet på bostadsmarknaden - Genom att ytterligare göra området attraktivt. - Fortsätta med tydlig information till medlemmarna. Minst fyra informationsblad ska årligen läggas ut i brevlådorna. - Arbeta aktivt med frågor kring trivsel och trygghet. 2. Vara en "bra" fastighetsägare - Genom att arbeta aktivt med brandskydd, ha fokus på säkerhetsfrågor, följa lagar och förordningar. Minst en gång om året ska det bjudas in till en träff med företrädare som pratar säkerhetsfrågor, exempelvis räddningstjänst, polis eller försäkringsbolag. - Vara lyhörda för de boende och deras intressen samt trivselfrågor. Brevlåda för åsikter finns i Miljöhuset. 3. Minska omflyttningen - Genom att intervjua den som flyttar om orsaken, dokumentera svaret och analysera om föreningen kan påverka framtida omflyttningsprocent. Måluppfyllelse år 2011 enligt årsredovisning för år 2010: 1. Stärka föreningens identitet på bostadsmarknaden - Genom översyn av grönområden och arkitektur genomföra de förändringar som krävs. Delvis uppfyllt, plantering återstår. - Verka för aktiv och tydlig information till medlemmar och övriga intressenter. Delvis uppfyllt genom information till varje lägenhet samt i trappuppgångar/miljöhus. Detta mål är ständigt aktuellt. - Arbeta aktivt med frågor kring trivsel och trygghet. Delvis uppfyllt genom utförd enkät, rensning av skymmande växtlighet samt ny belysning. Detta mål är ständigt aktuellt. 2. Vara en "bra" fastighetsägare - Arbeta aktivt med brandskydd, ha fokus på säkerhetsfrågor, följa lagar och förordningar. Delvis uppfyllt genom förändrad yttermiljö som bidrar till en tryggare boendemiljö. Mer belysning och öppnare ytor bidrar till trygghet. Detta mål är ständigt aktuellt. - Vara lyhörda för de boende och deras intressen och trivselfrågor. Delvis uppfyllt genom utförd enkät, brevlåda i Miljöhuset samt invigning av området då de boende hade möjlighet att träffa och prata med styrelseledamöterna. Detta mål är ständigt aktuellt. 3. Ha låga avgifter på lång sikt - Översyn av samtliga avtal. - Arbeta aktivt med planerat underhåll. - Arbeta med driftsoptimering. - Arbeta med prognoser och simulering. - Översyn av betalningsströmmar. Dessa mål har uppfyllts under året, men är ständigt aktuella.

6 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 4(14) Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 17 februari På stämman deltog 38 röstberättigade medlemmar, varav 7 med fullmakt. Vid räkenskapsårets slut hade föreningen 198 medlemmar. Styrelse Vid årets slut hade styrelsen följande sammansättning: Ledamöter: Suppleant: Ulf Jönsson, ordförande Bengt Ekvall, vice ordförande Rosita Wärring, sekreterare Kristina Angel (tidigare Hansson) Tor Holmström Göran Klintenheim Roland Törnblom I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Ulf Jönsson, Kristina Angel och Tor Holmström samt suppleant Roland Törnblom. Fyllnadsval ska göras efter suppleant Linnéa Beecken som har avgått under året. Revisorer Revisorer har varit Tony Henningsson med Cedomir Mamuza som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt revisor från BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund. Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige Föreningens representant i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Ulf Jönsson med Tor Holmström som suppleant. Valberedning Valberedning har varit Agneta Wennerström (sammankallande), Per Sedgol och Anette Lundblad. Övrigt Vicevärd har varit Ulf Jönsson. Information till medlemmar Cirka 7 informationsblad har under året lämnats i lägenheternas brevlådor och satts upp i trappuppgångar och miljöhus. Enkät om information och trivsel har gått ut till samtliga hushåll. Medlemsaktiviteter Invigning av "Malmgårdens nya trädgård" den 28 augusti 2011 med cirka 60 deltagare. Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat ,62 Årets resultat ,96 Extra reservering till fond för yttre underhåll ,00 Balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag ,58 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 1,3, Löpande underhåll Planerat underhåll Fastighetsavgift/-skatt Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Resultatförändring enligt styrelsens förslag Årets resultat Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Reservering till fond för yttre underhåll Extra reservering till fond för yttre underhåll Resultat efter disposition av underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarar årets kostnad för planerat underhåll. Reservering till fond för yttre underhåll baseras på underhållsplanen.

8 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 6(14) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9 Byggnader och mark Om- och tillbyggnader Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning HSB Nordvästra Skåne Avgiftsfordringar/Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 7(14) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fond för inre underhåll Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar, se not Summa Ansvarsförbindelser Fastigo Summa

10 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 8(14) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om inte annat anges nedan. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Likvidavräkningen mellan bostadsrättsföreningen och HSB Nordvästra Skåne redovisas under Kortfristiga fordringar. Fond för inre underhåll, medlemmarnas fond, redovisas under Kortfristiga skulder. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år - Byggnader Rak avskrivning 50 - Ombyggnader Rak avskrivning 20 och 30 - Inventarier, verktyg och installationer Rak avskrivning 5 Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på underhållsplanen. Enligt ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt stämmans beslut gällande år 2010, samt enligt styrelsens beslut gällande år Avsättningar Avsättning till Fond för inre underhåll, medlemmarnas fond, sker med av styrelsen fastställt belopp. Inkomstskatt Kapitalinkomster beskattas med 26,3 %. Tidigare beskattades även ränteintäkter, men enligt nya direktiv ska ränteintäkter hänförliga till fastigheten ej längre tas upp för beskattning. Föreningen har därmed fått återbetalning av tidigare inbetald inkomstskatt. Se not 8.

11 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 9(14) Noter Not 1 Anställda samt arvode- och lönekostnader Medelantalet anställda Föreningen hade tidigare en heltidsanställd fastighetsskötare. Från och med oktober 2010 anlitar föreningen HSB Nordvästra Skåne för fastighetsservice. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Styrelse (ersättning för utfört arbete) Revisorsarvode Valberedning Vicevärdsarvoden Anställda och övriga Milersättning Semesterersättning Förändring semesterlöneskuld Sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa I sociala kostnader ingår pensionskostnader med Enligt stämmobeslut 2,5 prisbasbelopp till styrelsen, kr till föreningsvald revisor, kr till valberedningens ordförande och 500 kr till övriga i valberedningen. Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Avsättning fond inre underhåll Hyror Övriga avgifter Övriga intäkter Brutto Avgiftsbortfall Summa Övriga intäkter utgörs främst av ersättning från försäkringsbolag, återbetalning av löneskatt samt återbetalning från leverantör.

12 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 10(14) Not 3 Driftskostnader El Uppvärmning Vatten Renhållning Fastighetsservice/ trappstädning Förvaltningskostnader Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader Uttagsskatt Försäkringspremier Kabel TV Övrigt Summa Kostnaden för fastighetsservice/trappstädning är cirka kr högre, då föreningen inte längre har någon anställd fastighetsskötare utan köper in tjänsten. Detta förklarar även varför kostnaden för arvoden, löner med mera är cirka kr lägre. I posten övrigt ingår bland annat föreningens medlemsverksamhet och medlemsavgift till HSB. Not 4 Fastighetsavgift och -skatt Fastighetsavgift och -skatt Summa Föreningens fastighet är taxerad som hyreshus. Fastighetsavgift på hyreshus tas ut med ett fast maxbelopp per bostadslägenhet eller, om det ger en lägre avgift, 0,4 % av taxerat värde för byggnader och mark som hör till bostäderna. För kalenderåret 2010 uppgick maxbeloppet till kr och för år 2011 till kr. För Malmgården beräknas fastighetsavgiften utifrån dessa belopp. Fastighetsskatten för lokaler är 1 % av den andel av taxeringsvärdet som hör till lokaler. Föreningen har brutet räkenskapsår och tidigare har kostnaden för fastighetsavgift och -skatt redovisats för motsvarande period. Enligt rekommendation från Bokföringsnämnden bör inte kostnaden för fastighetsavgift och -skatt periodiseras, vilket innebär att kostnaden från och med i år redovisas per kalenderår. Det här året utgörs därför kostnaden av sexton månader, det vill säga kostnaden för föreningens räkenskapsår samt september till och med december Not 5 Ersättning till revisorer BoRevision Föreningsvald revisor Summa Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa

13 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 11(14) Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader lån Övriga finansiella kostnader 11 - Summa Not 8 Inkomstskatt Inkomstskatt Summa Under året har föreningen fått återbetalning med kr av tidigare inbetald inkomstskatt. Not 9 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ursprungligt anskaffningsvärde - Byggnader Mark Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut varav byggnader varav mark Enligt nuvarande avskrivningsprincip är slutåret för fastighetens avskrivning år Om- och tillbyggnader Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början: - Varm-och kallvattenledningar Balkonger Sophus/soprum Värmeanläggning Övriga om- och tillbyggnader (kabel-tv) Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

14 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 12(14) Pågående nyanläggning Årets anskaffning: - Utemiljö Vid årets slut Arbetet med utemiljön kommer att slutföras under hösten Slutkostnad cirka 7,5 miljoner kr. Taxeringsvärden på fastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Hyreshus bostäder Hyreshus lokaler Summa Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: - Andel i HSB Nordvästra Skåne Summa Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Ränta HSB avräkning Kabel TV Fastighetsavgift/skatt Schneider Summa

15 HSB Brf Malmgården i Helsingborg 13(14) Not 12 Eget kapital Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Vid årets början enl. fastställd BR Disposition enligt stämmobeslut Ianspråktagande av underhållsfond Reservering till underhållsfond Årets resultat Vid årets slut Not 13 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån Stadshypotek 3,65 % SEB 4,82 % Stadshypotek 5,60 % Stadshypotek 4,40 % Stadshypotek 4,63 % Summa Den 30 mars 2011 tog föreningen två nya lån på vardera kr för att finansiera utemiljön. Under räkenskapsåret 2012 beräknas föreningen amortera cirka kr. Ställda säkerheter till kreditinstitut Uttagna fastighetsinteckningar Varav i eget förvar - - Summa Not 14 Fond för inre underhåll Vid årets början Årets avsättning Uttag under året Vid årets slut Not 15 Övriga skulder Personalens källskatt och sociala avgifter Förvaltade medel Hobbyklubben Uttagsskatt till Skatteverket Summa

16 HSB Brf Malmgården i Helsingborg (14) Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda årsavgifter och hyror Räntekostnader lån Arvode BaRevision övriga arvoden Sociala avgifter Semesterlöneskuld Löneskatt Fora Fakturerat (krediteras i september) Fastighetsskötsel Summa Underskrifter Helsingborg, 20 l Ulf Jönsson '?/~~ / Bengt Ekvall ~... ~ Tor Holmström C~ t L""""'~; ~ Gtlran Klintenheim Vår revisionsberattelse betraftande denna årsredovisning har avgivits l Z ~~ Tony Henningsscl Av föreningen vald revisor ((g if -ruff~ Karl-Philip Lindahl BaRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Helsingborg, org.nr. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Malmgården i Helsingborg för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg, 2011-ll..<)~. ~ CO-r--' Tony Henningsson Av föreningen vald revisor Karl-Philip Lindahl BaRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

18 Anteckningar

19 Information om årsredovisningen Bostadsrättsföreningens årsredovisning består av tre delar: Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden. Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets resultat. Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor. Den ena sidan visar föreningens tillgångar, d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i föreningen. Det kan till exempel vara bokförda värden i byggnader och mark, fordringar och föreningens banktillgodohavanden. På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll, föreningens samlade resultat, banklån samt kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på bokslutsdagen ej betalda fakturor. Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och fördjupad information om vissa uppgifter. Ekonomisk ordlista Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare. Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter. Avskrivning görs eftersom kostnaden för en anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år. Balanserat resultat är summan av tidigare års vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond. Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget kapital. Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året. Budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden. Driftskostnader är det som krävs för att driva föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering, försäkringar, arvoden, vatten & avlopp. Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat. Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet för bostäder och tillhörande bostadsmark eller enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet. Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande mark. Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på bankmedel. Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader på banklån. Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplanen. Fordringar är pengar som utomstående är skyldiga föreningen Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Kortfristiga skulder betalas inom ett år. Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning. Likviditet är föreningens förmåga att vid ett visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder. Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet) så har man en positiv likviditet. Långfristiga skulder betalas först efter ett eller flera år. Löpande underhåll är underhåll som inte är planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse. Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period. Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar. Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning. Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår. Sociala avgifter betalas på arvoden och löner. Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, vilket visar den långsiktiga överlevnadsförmågan. Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till fond för yttre underhåll och amorteringar. Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal. Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgifter. Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

20 Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne