Landstingsstyrelsen 17-37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen 17-37"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz (s) Ulrika Jörgensen (m) Christina Nillius (m) Göran Karlsson (c) Eva Johansson (c) Bengt Eliasson (fp) Niklas Mattsson (kd) Lise-Lotte Olsson (s) Maud Lanne (s) Kerstin Zander (s) Hans-Jörgen Wahlhed (s) Ersättare Thomas Jönsson (m) Rolf Åsberg (m) Lisbeth Waagstein (m) Kristina Karlsson (c) Maria Bengtsson (c) Roland Adler (fp) Helene Nilsson (kd) Lars Fritzon (s) Agneta Karlsson (s) Inger Johansson (s) Kristina Johansson (s) Sasa Sacipovic (v) Närvarorätt Inge Pettersson (c) Tjänstemän Catarina Dahlöf Anette Henriksson Lena Kierkegaard Rune Lejon Ann Fröström Kerstin Bengtson ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande landstingsfullmäktiges ordförande landstingsdirektör ekonomidirektör hälso- och sjukvårdsdirektör personaldirektör informationsdirektör kanslidirektör, sekreterare 1 (16)

2 17 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 18 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 19 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 13 - Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga tandvården. Ls Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 14 - Rekommendation att landstingen centralt upphandlar en influensapandemigaranti. Ls Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 15 - Revidering av överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen om information och utbildning. Ls Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 16 - Överenskommelse mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år Ls (16)

3 5. Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 17 - Dagmaröverenskommelsen - Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Ändringar i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Cirkulär 2006:88. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KollektivAvtalad Pension - KAP-KL; från och med den 1 januari Cirkulär 2006: Sveriges Kommuner och Landsting - Procentsatser år 2007 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Cirkulär 2006:93. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år Cirkulär 2006:94. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Cirkulär 2007:2. LS Sveriges Kommuner och Landsting - Basbelopp för år Cirkulär 2007:3. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Redovisningsfrågor år 2006 och Cirkulär 2007:4. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Patienter i sluten vård. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård - 1 januari Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård - presentation nr 2 i januari Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Två nya medlemsländer i EU den 1 januari Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Vårdgarantins effekter, uppföljningsrapport 6, Ett år med den utvidgade vårdgarantin - väntetiderna i vården minskar långsamt 18. Förhindra, förkorta och föra åter - Ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen. Kos Plan för nyanställning av ST-läkare. Ln Protokoll från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd Protokollsutdrag från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde Bildande av Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet. 3 (16)

4 22. Skadeanmälningar till patientförsäkringen - statistik från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Ls Uppgift om försäkringstagarnas preliminära premieskuld till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) per , prognos över skuldens utveckling år Tackkort från Rune Lejon för uppvaktningen i samband med hans födelsedag. 25. Tackkort från Irene Takanen för uppvaktningen i samband med hennes pensionsavgång från Landstinget Halland. Landstingsfullmäktigeärenden 20 Motion - ett telefonnummer till vården Ls Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkande Niklas Mattsson (kd) yrkade att motionen anses besvarad. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Niklas Mattssons (kd) yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. I en motion till landstinget föreslår Karl-Gunnar Svensson (kd) att landstinget ska införa en möjlighet för patienter att, dygnet runt, kunna ringa ett enda telefonsamtal för att få tid för vård hos t ex läkare, distriktssköterska, för röntgen och för vaccination inför utlandsresa, för provsvar och för sjukvårdsupplysning. Enligt motionen ska frågan tekniskt lösas genom vidarekoppling till den enhet man önskar/behöver och att sedan, med TeleQ-teknik, patienten blir uppringd av enheten. Förslaget avser omfatta all form av vård, dvs såväl sjukhusvård, primärvård, tandvård, sjukgymnastik etc. 4 (16)

5 Landstingsstyrelsen anser, med hänvisning till olika praktiska skäl samt till pågående snabba utvecklingen av elektroniska redskap för patienterna, att motionen ska avslås. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls060175, ) Motion av Karl-Gunnar Svensson (kd) (Ls060175, ) 21 Motion - avidentifiering av personuppgifter för arbetssökande Kos Landstingsstyrelsen beslutade enligt personalutskottets förslag. Personalutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkande Bengt Eliasson (fp) yrkade bifall till motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på personalutskottets förslag och Bengt Eliassons (fp) yrkande och förklarade sig ha funnit att personalutskottets förslag bifallits. Reservation Bengt Eliasson (fp) reserverade sig till förmån för eget förslag. Bengt Eliasson (fp) har i en motion föreslagit landstingsfullmäktige att besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda modeller för avidentifiering av personuppgifter vid rekrytering för att därefter ta ställning för eventuellt införande av någon modell i Landstinget Halland. Motionären anser att det i rekryteringsprocesser idag förekommer omedveten diskriminering och att det är flera olika grupper som är utsatta. Landstinget Halland är en stor arbetsgivare och ska vid rekrytering ta tillvara all kompetens och motverka diskriminering. Genom en modell för avidentifiering av personuppgifter vid rekryteringsarbetet kan arbetssökande ges en rättvis och objektiv bedömning som bygger på meriter, utbildning och arbetserfarenhet. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050153, ) Utdrag ur protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Motion av Bengt Eliasson (fp) (Kos050153, ) 5 (16)

6 Landstingsstyrelseärenden 22 Val av ledamöter och ersättare till landstingsstyrelsens arbetsutskott samt till N-gruppen - Ändring Ls justera styrelsens beslut från den 8 januari 2007 till att styrelsen utser ledamöter och ersättare enligt följande Landstingsstyrelsens arbetsutskott (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Mats Eriksson (m), ordförande Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Lise-Lotte Olsson (s) Ersättare Ulrika Jörgensen (m) Bengt Eliasson (fp) Kristina Karlsson (c) Maud Lanne (s) Lars Fritzon (s) N-gruppen (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Mats Eriksson (m), ordförande Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Lise-Lotte Olsson (s) Ersättare Ulrika Jörgensen (m) Bengt Eliasson (fp) Kristina Karlsson (c) Maud Lanne (s) Lars Fritzon (s) Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 januari 2007 beslutade styrelsen om val av ledamöter och ersättare bl a till landstingsstyrelsens arbetsutskott samt till N-gruppen. Landstingsstyrelsens arbetsutskott (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Mats Eriksson (m), ordförande Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Lise-Lotte Olsson (s) Ersättare Christina Nillius (m) Ulrika Jörgensen (m) Kristina Karlsson (c) Maud Lanne (s) Lars Fritzon (s) 6 (16)

7 N-gruppen (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Mats Eriksson (m), ordförande Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Lise-Lotte Olsson (s) Ersättare Christina Nillius (m) Ulrika Jörgensen (m) Kristina Karlsson (c) Maud Lanne (s) Lars Fritzon (s) 23 Komplettering till Förteckning över av landstingsstyrelsen delegerade ärenden Ls godkänna komplettering till Förteckning över av landstingsstyrelsens delegerade ärenden. Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 januari 2007 godkände styrelsen förslag till Förteckning över av landstingsstyrelsen delegerade ärenden. Till landstingsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2007 föreslås tillägg till förteckning enligt bifogat förslag. Förteckning över av landstingsstyrelsen delegerade ärenden 24 Revisorernas granskning av Elektronisk handel - Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Ls yttra sig enligt förslag. 7 (16)

8 Revisorerna för Landstinget Halland har överlämnat granskningsrapport avseende elektronisk handel till landstingsstyrelsen för yttrande. Revisorerna har gjort en förstudie avseende skanning av leverantörsfakturor. Landstinget Halland upphandlade under slutet av 2004 ett system för hantering av elektroniska fakturor, MEA Effekt. Fakturorna inrapporteras till systemet via skanning av en extern partner. Systemet har varit i drift sedan våren Utgångspunkten för revisorernas synsätt och inriktning är att elektronisk handel skall införas och användas med utgångspunkt från krav på hög säkerhet och med krav på effektivare verksamhet och rationell administration. Skrivelse (Ls060232, ) Yttrande från landstingsstyrelsen ( ) Protokoll från sammanträde med Komrev (Ls060232, ) Revisionsrapport Elektronisk handel - Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor, bilagor Delbetänkande av 2005 års uppföljning av utjämningssystemet (SOU 2006:84) - Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning Ls lämna remissvar till Finansdepartementet enligt bilagt förslag. Landstinget Halland har erhållit det statliga delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen - med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning med inbjudan att lämna synpunkter i ett remissvar. Det nu gällande utjämningssystemet infördes Förutom utredarens förslag om permanent organisation för löpande uppföljning av systemet omfattar utredarens förslag endast den del som omfattar kostnadsutjämningen. Utredaren föreslår att Statskontoret får i uppdrag att svara för den löpande uppföljningen av utjämningssystemet. 8 (16)

9 Utredaren har dragit slutsatsen att det finns stukturellt betingade lönekostnadsskillnader mellan landstingen och föreslår att en ny delmodell införs inom kostnadsutjämningen fr o m Om förslaget genomförs ökar Landstinget Hallands avgift till kostnadsutjämningen. Enligt utredningens beräkning skulle avgiften för 2006 ökat med 15,7 miljoner kronor om delmodellen hade tillämpats i 2006 års kostnadsutjämning. Utredaren föreslår även att uppdateringar av framförallt kostnadsdata görs i delmodellen för hälso- och sjukvård med tillämpning fr o m Den ekonomiska effekten för Landstinget Halland skulle 2006 uppgått till 2 miljoner kronor i ökad avgift till kostnadsutjämningen. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls060230, ) Yttrande från landstingsstyrelsen ( ) Deluppföljning av den kommunala ekonomiska utjämningen 26 Avtal om läkemedelsförsörjning m m i Landstinget Halland Ls godkänna förslag till avtal om läkemedelsförsörjning m m i Landstinget Halland från år Nuvarande avtal mellan Landstinget Halland och Apoteket AB har sagts upp. Ett förslag till nytt avtal har nu tagits fram. Avtalet avser drift av sjukhusapotek, läkemedelsförsörjning och cytostatikaberedningsverksamhet. Avtalet gäller från och t o m med möjlighet till förlängning, maximalt t o m år Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070020, ) Avtal mellan Landstinget Halland och Apoteket AB 9 (16)

10 27 Omprövning av lån till Neurologiskt Handikappades Länsförbund Ls förlänga beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om kronor till Neurologiskt Handikappades Länsförbund i Halland t o m 2015, varefter lånet ånyo skall omprövas. Landstingsstyrelsen beslöt att förlänga beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om kronor till Neurologiskt Handikappades Länsförbund i Halland t o m 2005, varefter lånet ånyo skall omprövas. Landstinget Halland har säkerhet för lånet i fastigheten. NHR Hallands Länsförbund har inkommit med önskan om att få en förlängning av lånet i tio år på oförändrade villkor. Skrivelse ( ) Skrivelse från NHR Hallands Länsförbund ( ) 28 Yttrande över Trafikförsörjningsplan Ls avge yttrande till Hallandstrafiken AB enligt upprättat förslag. Landstinget Halland har erhållit Trafikförsörjningsplanen från Hallandstrafiken AB för yttrande. Trafikförsörjningsplanen (ettårig) är ett av de fyra styrdokument som Hallandstrafiken arbetar med. De övriga är marknadsplan (treårigt), rambudget (ettårig) och driftbudget (ettårig). 10 (16)

11 Riktlinjerna för Trafikförsörjningsplanen anges i Marknadsplanen. I övrigt baseras Trafikförsörjningsplanen på synpunkter som kommit till Hallandstrafiken från allmänheten, kommunernas kontaktpersoner och entreprenörerna samt egen personal. Inledningsvis ges en kort beskrivning av de olika trafikslagen samt en linjevis beskrivning med planerade förändringar. Vid förslag om förändrad trafik kompletteras beskrivningen med en ekonomisk bedömning. I övrigt redovisas i planen grunderna för prissättning, miljöskyddande åtgärder och handikappanpassning av kollektivtrafiken samt viss redogörelse för den anropsstyrda trafiken. Då Hallandstrafiken även ansvarar för färdtjänsten i Falkenbergs, Varbergs och Laholms kommuner finns en beskrivning av densamma i planen. Under avsnittet Närtrafik beskrivs en utbyggd kollektivtrafik i glesbygd. Skrivelse (Ls060273, ) Yttrande från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från Hallandstrafiken ( ) Trafikförsörjningsplan för Hallandstrafiken AB 29 Hjälpmedelsnämndens förslag till uppdrag åt hjälpmedelsverksamheten 2007 Ls det reviderade uppdraget kommer att användas i arbetet med kommande styrdokument. Hjälpmedelsnämnden beslöt vid sammanträde i november 2006 att överlämna förslag till uppdrag åt hjälpmedelsverksamheten 2007 till landstingsstyrelsen för beslut. Som en följd av den nya nämndsorganisationen från 2007 föreslår nämnden att det inte sker någon förändring av uppdraget från årsskiftet utan att revidering sker först under våren Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070022, ) Utdrag ur protokoll från Hjälpmedelsnämnden ( ) Verksamhetsuppdrag (16)

12 30 Dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen Ls godkänna förslag till dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen. Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar i Landstinget Halland styrs av arkivlagen och av det av landstingsfullmäktige antagna arkivreglementet. Det är myndigheten, dvs den nämnd som företräder verksamheten, som är ytterst ansvarig för hur allmänna handlingar framställs, förvaras och gallras (förstörs) och att detta sker på ett riktigt sätt inom nämndens verksamhetsområde. Tjänsteskrivelse från Landstingskontoret (Ls060169, ) Dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen. 31 Gallring av uppgifter i digitalt vårdadministrativt system Priva Ls godkänna landstingsarkivets förslag till gallring i databasen Priva. Priva är ett digitalt system i vilket uppgifter från privata vårdgivare angående utförda vårdinsatser registreras och görs tillgängliga för landstinget. Systemet togs i bruk redan Sedan år 2000 används en för hela landstinget gemensam server. Detta förslag till gallring gäller verifikationsuppgifter i det idag operativa systemet samt de CD-R skivor till vilka uppgifter överförts. Tjänsteskrivelse från Landstingskontoret (Ls070038, ) Dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen. 12 (16)

13 32 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2007 Ls godkänna överenskommelsen om Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 207. Södra regionvårdsnämnden beslöt vid sammanträde att bekräfta den överenskommelse som träffats på tjänstemannanivå avseende Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen Överenskommelsen innebär bl a följande Om Landstinget Halland köper motsvarande innehåll och volym 2007 som 2005 vid Universitetssjukhusen i Lund och Malmö ökar landstingets kostnader med 1,8 procent 2007 jämfört med pris Procentsatsen inkluderar vissa sänkta priser och en generell indexuppräkning 2007 jämfört med 2006 om 3,8 procent. En prisökning med 3,0 procent 2007 jämfört med 2006 för vård vid rättspsykiatrin i Växjö, sluten och öppen vård vid länssjukhusen, primärvården och den solidariskt finansierade verksamheten. En prisökning med 1,4 procent 2007 jämfört med 2006 vid Thoraxkliniken i Karlskrona och Onkologiska kliniken i Växjö. I övrigt kan nämnas att förberedelsearbetet fortsätter för införande av modell med fast och rörlig ersättning med inriktning på införande Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070001, ) Skrivelse från Södra Regionvårdsnämnden (Ls070001, ) 33 Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen Ls (16)

14 godkänna överenskommelse om ersättningar 2007 för hyälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen. Föreliggande förslag till överenskommelse om ersättningar för 2007 har trättats utifrån de förutsättningar som gäller i nytt samverkansavtal fr o m Innebörden i samverkansavtalet vad gäller bl a tak för årlig prisökning, fast och rörlig ersättning samt rabatt har tidigare redovisats i särskilt ärende till landstingsstyrelsen. Nu föreliggande överenskommelse avser prisförändring mellan 2006 och Överenskommelsen innebär för 2007, med några undantag, att 2006 års priser uppräknas med 3,8 procent. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070034, ) Protokollsutdrag från Västra sjukvårdsregionens sammanträde ( ) 34 Utomlänsersättningar 2007 för viss specialisttandvård Ls godkänna förslag till utomlänspriser 2007 för viss specialisttandvård. Sedan 2003 gäller mellan Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland avtal om fritt val av vårdgivare inom tandvården. I avtalet anges att för viss specialisttandvård ska avräkning göras enligt upprättad prislista. Ett förslag till särskild prislista för viss specialisttandvård (oral kirurgi samt läpp-, käk- och gomdefekter hos barn) har tagits fram i samråd mellan parternas tandvårdsledningar. Västra Samverkansnämnden beslöt i december 2006 att rekommendera parterna att godkänna förslag till utomlänspriser 2007 för viss specialisttandvård. Nämnden beslöt även att uppdra åt kansliet att klargöra hur valfrihetsvården kan tillämpas mellan huvudmännen inom specialisttandvården. 14 (16)

15 Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070033, ) Utomlänspriser 2007 för viss specialisttandvård 35 Rekommendation om överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och tandvården Ls tillämpa överenskommelsen om samverkansformer mellan medicintekniska företag och tandvården samt utfärda tillämpningsanvisningar för Landstinget Halland. Landstingsförbundet har tillsammans med Föreningen svensk Dentalhandel och Dentallaboratoriernas Riksförening ingått en överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga tandvården. Överenskommelsen föreslås gälla från den 1 januari 2007 med sex månaders implementeringstid. Målet med överenskommelsen är att skapa ett konsekvent och tillämpbart förhållningssätt för relationerna mellan tandvården och företagen, så att samarbetet inte kan uppfattas som oetiskt eller kan ifrågasättas juridiskt. Syftet är vidare att uppnå samma etiska plattform för samverkan med den medicintekniska branschen som redan finns på hälso- och sjukvårdens område sedan 1 januari Skrivelse från Landstingskontoret (Ls060270, ) Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting - förbundsstyrelsens beslut nr Anmälan av protokoll lägga protokollet till handlingarna. 15 (16)

16 Anmäles protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskott ( ) Förteckning över ärenden som landstingsstyrelsen delegerat och som i sin tur vidaredelegerats. Informationsärende 37 Information från Landstingskontoret Bokslutskommuniké 2006 delades ut och kommenterades. Information lämnades kring nytt avtal med Försäkringskassan. Information från Sveriges Kommuner och Landsting - rapport om tillgänglighet. Vid protokollet Kerstin Bengtson Justerat Mats Eriksson Dan Skantz Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla (16)

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 3(5621$/1b01'(1 7LG 2002-11-14, kl. 10.00-12.20 35272.2// 119-130 3ODWV: Sammanträdesrum Neden, Varbergs kommun (Norrgatan 25, halv trappa upp, 2:a dörren till vänster) /HGDP WHU Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-09-19 92-105 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-09-19 kl. 14.00-14.30 kl. 14.30 17.00 Besök hos personalstipendiaten Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Personalnämndens

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 15 februari 2010 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 15 februari 2010 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 15 februari 2010 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde på Länssjukhuset i Halmstad, måndagen den 15 februari 2010. Ärenden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2002 185-204 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Justerat den 5 oktober 2002. Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige YTTRANDE 1(2) 2011-11-16 LK11-0056 Landstingsfullmäktige Motion - Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2005 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset Halmstad, den 7-8 november

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli 2015-04-28 15LS1 1(5) Tid: 2015-04-28 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 117-141

Landstingsstyrelsen 117-141 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen 117-141 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer