Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen"

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 13 - Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga tandvården. Ls Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 14 - Rekommendation att landstingen centralt upphandlar en influensapandemigaranti. Ls Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 15 - Revidering av överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen om information och utbildning. Ls (14)

2 4. Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 16 - Överenskommelse mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år Ls Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsstyrelsernas beslut nr 17 - Dagmaröverenskommelsen - Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Ändringar i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Cirkulär 2006:88. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KollektivAvtalad Pension - KAP-KL; från och med den 1 januari Cirkulär 2006: Sveriges Kommuner och Landsting - Procentsatser år 2007 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Cirkulär 2006:93. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år Cirkulär 2006:94. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Cirkulär 2007:2. LS Sveriges Kommuner och Landsting - Basbelopp för år Cirkulär 2007:3. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Redovisningsfrågor år 2006 och Cirkulär 2007:4. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Patienter i sluten vård. Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård - 1 januari Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård - presentation nr 2 i januari Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Två nya medlemsländer i EU den 1 januari Ls Sveriges Kommuner och Landsting - Vårdgarantins effekter, uppföljningsrapport 6, Ett år med den utvidgade vårdgarantin - väntetiderna i vården minskar långsamt 18. Förhindra, förkorta och föra åter - Ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen. Kos Plan för nyanställning av ST-läkare. Ln Protokoll från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd (14)

3 21. Protokollsutdrag från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde Bildande av Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet. 22. Skadeanmälningar till patientförsäkringen - statistik från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) Ls Uppgift om försäkringstagarnas preliminära premieskuld till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) per , prognos över skuldens utveckling år Tackkort från Rune Lejon för uppvaktningen i samband med hans födelsedag. 25. Tackkort från Irene Takanen för uppvaktningen i samband med hennes pensionsavgång från Landstinget Halland. Landstingsfullmäktigeärenden 4 Motion - ett telefonnummer till vården Ls060175, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion till landstinget föreslår Karl-Gunnar Svensson (kd) att landstinget ska införa en möjlighet för patienter att, dygnet runt, kunna ringa ett enda telefonsamtal för att få tid för vård hos t ex läkare, distriktssköterska, för röntgen och för vaccination inför utlandsresa, för provsvar och för sjukvårdsupplysning. Enligt motionen ska frågan tekniskt lösas genom vidarekoppling till den enhet man önskar/behöver och att sedan, med TeleQ-teknik, patienten blir uppringd av enheten. Förslaget avser omfatta all form av vård, dvs såväl sjukhusvård, primärvård, tandvård, sjukgymnastik etc. Landstingsstyrelsen anser, med hänvisning till olika praktiska skäl samt till pågående snabba utvecklingen av elektroniska redskap för patienterna, att motionen ska avslås. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls060175, ) Motion av Karl-Gunnar Svensson (kd) (Ls060175, ) 3 (14)

4 5 Motion - avidentifiering av personuppgifter för arbetssökande Kos050153, bilaga Personalutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Bengt Eliasson (fp) har i en motion föreslagit landstingsfullmäktige att besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda modeller för avidentifiering av personuppgifter vid rekrytering för att därefter ta ställning för eventuellt införande av någon modell i Landstinget Halland. Motionären anser att det i rekryteringsprocesser idag förekommer omedveten diskriminering och att det är flera olika grupper som är utsatta. Landstinget Halland är en stor arbetsgivare och ska vid rekrytering ta tillvara all kompetens och motverka diskriminering. Genom en modell för avidentifiering av personuppgifter vid rekryteringsarbetet kan arbetssökande ges en rättvis och objektiv bedömning som bygger på meriter, utbildning och arbetserfarenhet. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050153, ) Utdrag ur protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Motion av Bengt Eliasson (fp) (Kos050153, ) Landstingsstyrelseärenden 6 Val av ledamöter och ersättare till landstingsstyrelsens arbetsutskott samt till N-gruppen - Ändring Ls justera styrelsens beslut från den 8 januari 2007 till att styrelsen utser ledamöter och ersättare enligt följande 4 (14)

5 Landstingsstyrelsens arbetsutskott (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Ersättare Mats Eriksson (m), ordförande Ulrika Jörgensen (m) Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Bengt Eliasson (fp) Göran Karlsson (c) Kristina Karlsson (c) Dan Skantz (s) Maud Lanne (s) Lise-Lotte Olsson (s) Lars Fritzon (s) N-gruppen (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Mats Eriksson (m), ordförande Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Lise-Lotte Olsson (s) Ersättare Ulrika Jörgensen (m) Bengt Eliasson (fp) Kristina Karlsson (c) Maud Lanne (s) Lars Fritzon (s) Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 januari 2007 beslutade styrelsen om val av ledamöter och ersättare bl a till landstingsstyrelsens arbetsutskott samt till N-gruppen. Landstingsstyrelsens arbetsutskott (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Mats Eriksson (m), ordförande Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Lise-Lotte Olsson (s) Ersättare Christina Nillius (m) Ulrika Jörgensen (m) Kristina Karlsson (c) Maud Lanne (s) Lars Fritzon (s) N-gruppen (5 ledamöter + 5 ersättare) Ledamöter Mats Eriksson (m), ordförande Gun Marie Stenström (m), vice ordförande Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Lise-Lotte Olsson (s) Ersättare Christina Nillius (m) Ulrika Jörgensen (m) Kristina Karlsson (c) Maud Lanne (s) Lars Fritzon (s) 5 (14)

6 7 Komplettering till Förteckning över av landstingsstyrelsen delegerade ärenden Ls , bilaga godkänna komplettering till Förteckning över av landstingsstyrelsens delegerade ärenden. Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 januari 2007 godkände styrelsen förslag till Förteckning över av landstingsstyrelsen delegerade ärenden. Till landstingsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2007 föreslås tillägg till förteckning enligt bifogat förslag. Förteckning över av landstingsstyrelsen delegerade ärenden 8 Revisorernas granskning av Elektronisk handel - Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Ls060232, bilaga yttra sig enligt förslag. Revisorerna för Landstinget Halland har överlämnat granskningsrapport avseende elektronisk handel till landstingsstyrelsen för yttrande. Revisorerna har gjort en förstudie avseende skanning av leverantörsfakturor. Landstinget Halland upphandlade under slutet av 2004 ett system för hantering av elektroniska fakturor, MEA Effekt. Fakturorna inrapporteras till systemet via skanning av en extern partner. Systemet har varit i drift sedan våren Utgångspunkten för revisorernas synsätt och inriktning är att elektronisk handel skall införas och användas med utgångspunkt från krav på hög säkerhet och med krav på effektivare verksamhet och rationell administration. 6 (14)

7 Skrivelse (Ls060232, ) Yttrande från landstingsstyrelsen ( ) Protokoll från sammanträde med Komrev (Ls060232, ) Revisionsrapport Elektronisk handel - Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor, bilagor Delbetänkande av 2005 års uppföljning av utjämningssystemet (SOU 2006:84) - Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning Ls060230, bilaga lämna remissvar till Finansdepartementet enligt bilagt förslag. Landstinget Halland har erhållit det statliga delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen - med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning med inbjudan att lämna synpunkter i ett remissvar. Det nu gällande utjämningssystemet infördes Förutom utredarens förslag om permanent organisation för löpande uppföljning av systemet omfattar utredarens förslag endast den del som omfattar kostnadsutjämningen. Utredaren föreslår att Statskontoret får i uppdrag att svara för den löpande uppföljningen av utjämningssystemet. Utredaren har dragit slutsatsen att det finns stukturellt betingade lönekostnadsskillnader mellan landstingen och föreslår att en ny delmodell införs inom kostnadsutjämningen fr o m Om förslaget genomförs ökar Landstinget Hallands avgift till kostnadsutjämningen. Enligt utredningens beräkning skulle avgiften för 2006 ökat med 15,7 miljoner kronor om delmodellen hade tillämpats i 2006 års kostnadsutjämning. Utredaren föreslår även att uppdateringar av framförallt kostnadsdata görs i delmodellen för hälso- och sjukvård med tillämpning fr o m Den ekonomiska effekten för Landstinget Halland skulle 2006 uppgått till 2 miljoner kronor i ökad avgift till kostnadsutjämningen. 7 (14)

8 Skrivelse från Landstingskontoret (Ls060230, ) Yttrande från landstingsstyrelsen ( ) Deluppföljning av den kommunala ekonomiska utjämningen 10 Avtal om läkemedelsförsörjning m m i Landstinget Halland Ls070020, bilaga godkänna förslag till avtal om läkemedelsförsörjning m m i Landstinget Halland från år Nuvarande avtal mellan Landstinget Halland och Apoteket AB har sagts upp. Ett förslag till nytt avtal har nu tagits fram. Avtalet avser drift av sjukhusapotek, läkemedelsförsörjning och cytostatikaberedningsverksamhet. Avtalet gäller från och t o m med möjlighet till förlängning, maximalt t o m år Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070020, ) Avtal mellan Landstinget Halland och Apoteket AB 11 Omprövning av lån till Neurologiskt Handikappades Länsförbund Ls070048, bilaga förlänga beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om kronor till Neurologiskt Handikappades Länsförbund i Halland t o m 2015, varefter lånet ånyo skall omprövas. Landstingsstyrelsen beslöt att förlänga beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om kronor till Neurologiskt Handikappades Länsförbund i Halland t o m 2005, varefter lånet ånyo skall omprövas. Landstinget Halland har säkerhet för lånet i fastigheten. NHR Hallands Länsförbund har inkommit med önskan om att få en förlängning av lånet i tio år på oförändrade villkor. 8 (14)

9 Skrivelse ( ) Skrivelse från NHR Hallands Länsförbund ( ) 12 Yttrande över Trafikförsörjningsplan Ls060273, bilaga avge yttrande till Hallandstrafiken AB enligt upprättat förslag. Landstinget Halland har erhållit Trafikförsörjningsplanen från Hallandstrafiken AB för yttrande. Trafikförsörjningsplanen (ettårig) är ett av de fyra styrdokument som Hallandstrafiken arbetar med. De övriga är marknadsplan (treårigt), rambudget (ettårig) och driftbudget (ettårig). Riktlinjerna för Trafikförsörjningsplanen anges i Marknadsplanen. I övrigt baseras Trafikförsörjningsplanen på synpunkter som kommit till Hallandstrafiken från allmänheten, kommunernas kontaktpersoner och entreprenörerna samt egen personal. Inledningsvis ges en kort beskrivning av de olika trafikslagen samt en linjevis beskrivning med planerade förändringar. Vid förslag om förändrad trafik kompletteras beskrivningen med en ekonomisk bedömning. I övrigt redovisas i planen grunderna för prissättning, miljöskyddande åtgärder och handikappanpassning av kollektivtrafiken samt viss redogörelse för den anropsstyrda trafiken. Då Hallandstrafiken även ansvarar för färdtjänsten i Falkenbergs, Varbergs och Laholms kommuner finns en beskrivning av densamma i planen. Under avsnittet Närtrafik beskrivs en utbyggd kollektivtrafik i glesbygd. Skrivelse (Ls060273, ) Yttrande från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från Hallandstrafiken ( ) Trafikförsörjningsplan för Hallandstrafiken AB 9 (14)

10 13 Hjälpmedelsnämndens förslag till uppdrag åt hjälpmedelsverksamheten 2007 Ls070022, bilaga det reviderade uppdraget kommer att användas i arbetet med kommande styrdokument. Hjälpmedelsnämnden beslöt vid sammanträde i november 2006 att överlämna förslag till uppdrag åt hjälpmedelsverksamheten 2007 till landstingsstyrelsen för beslut. Som en följd av den nya nämndsorganisationen från 2007 föreslår nämnden att det inte sker någon förändring av uppdraget från årsskiftet utan att revidering sker först under våren Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070022, ) Utdrag ur protokoll från Hjälpmedelsnämnden ( ) Verksamhetsuppdrag Dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen Ls060169, bilaga godkänna förslag till dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen. Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar i Landstinget Halland styrs av arkivlagen och av det av landstingsfullmäktige antagna arkivreglementet. Det är myndigheten, dvs den nämnd som företräder verksamheten, som är ytterst ansvarig för hur allmänna handlingar framställs, förvaras och gallras (förstörs) och att detta sker på ett riktigt sätt inom nämndens verksamhetsområde. Tjänsteskrivelse från Landstingskontoret (Ls060169, ) Dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen. 10 (14)

11 15 Gallring av uppgifter i digitalt vårdadministrativt system Priva Ls070038, bilaga godkänna landstingsarkivets förslag till gallring i databasen Priva. Priva är ett digitalt system i vilket uppgifter från privata vårdgivare angående utförda vårdinsatser registreras och görs tillgängliga för landstinget. Systemet togs i bruk redan Sedan år 2000 används en för hela landstinget gemensam server. Detta förslag till gallring gäller verifikationsuppgifter i det idag operativa systemet samt de CD-R skivor till vilka uppgifter överförts. Tjänsteskrivelse från Landstingskontoret (Ls070038, ) Dokumenthanteringsplan för informationsavdelningen. 16 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2007 Ls070001, bilaga godkänna överenskommelsen om Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 207. Södra regionvårdsnämnden beslöt vid sammanträde att bekräfta den överenskommelse som träffats på tjänstemannanivå avseende Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen Överenskommelsen innebär bl a följande Om Landstinget Halland köper motsvarande innehåll och volym 2007 som 2005 vid Universitetssjukhusen i Lund och Malmö ökar landstingets kostnader med 1,8 procent 2007 jämfört med pris Procentsatsen inkluderar vissa sänkta priser och en generell indexuppräkning 2007 jämfört med 2006 om 3,8 procent. En prisökning med 3,0 procent 2007 jämfört med 2006 för vård vid rättspsykiatrin i Växjö, sluten och öppen vård vid länssjukhusen, primärvården och den solidariskt finansierade verksamheten. 11 (14)

12 En prisökning med 1,4 procent 2007 jämfört med 2006 vid Thoraxkliniken i Karlskrona och Onkologiska kliniken i Växjö. I övrigt kan nämnas att förberedelsearbetet fortsätter för införande av modell med fast och rörlig ersättning med inriktning på införande Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070001, ) Skrivelse från Södra Regionvårdsnämnden (Ls070001, ) 17 Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen Ls070034, bilaga godkänna överenskommelse om ersättningar 2007 för hyälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen. Föreliggande förslag till överenskommelse om ersättningar för 2007 har trättats utifrån de förutsättningar som gäller i nytt samverkansavtal fr o m Innebörden i samverkansavtalet vad gäller bl a tak för årlig prisökning, fast och rörlig ersättning samt rabatt har tidigare redovisats i särskilt ärende till landstingsstyrelsen. Nu föreliggande överenskommelse avser prisförändring mellan 2006 och Överenskommelsen innebär för 2007, med några undantag, att 2006 års priser uppräknas med 3,8 procent. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070034, ) Protokollsutdrag från Västra sjukvårdsregionens sammanträde ( ) 18 Utomlänsersättningar 2007 för viss specialisttandvård Ls070033, bilaga godkänna förslag till utomlänspriser 2007 för viss specialisttandvård. 12 (14)

13 Sedan 2003 gäller mellan Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland avtal om fritt val av vårdgivare inom tandvården. I avtalet anges att för viss specialisttandvård ska avräkning göras enligt upprättad prislista. Ett förslag till särskild prislista för viss specialisttandvård (oral kirurgi samt läpp-, käk- och gomdefekter hos barn) har tagits fram i samråd mellan parternas tandvårdsledningar. Västra Samverkansnämnden beslöt i december 2006 att rekommendera parterna att godkänna förslag till utomlänspriser 2007 för viss specialisttandvård. Nämnden beslöt även att uppdra åt kansliet att klargöra hur valfrihetsvården kan tillämpas mellan huvudmännen inom specialisttandvården. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls070033, ) Utomlänspriser 2007 för viss specialisttandvård 19 Rekommendation om överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och tandvården Ls060270, bilaga tillämpa överenskommelsen om samverkansformer mellan medicintekniska företag och tandvården samt utfärda tillämpningsanvisningar för Landstinget Halland. Landstingsförbundet har tillsammans med Föreningen svensk Dentalhandel och Dentallaboratoriernas Riksförening ingått en överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga tandvården. Överenskommelsen föreslås gälla från den 1 januari 2007 med sex månaders implementeringstid. Målet med överenskommelsen är att skapa ett konsekvent och tillämpbart förhållningssätt för relationerna mellan tandvården och företagen, så att samarbetet inte kan uppfattas som oetiskt eller kan ifrågasättas juridiskt. Syftet är vidare att uppnå samma etiska plattform för samverkan med den medicintekniska branschen som redan finns på hälso- och sjukvårdens område sedan 1 januari Skrivelse från Landstingskontoret (Ls060270, ) Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting - förbundsstyrelsens beslut nr (14)

14 20 Anmälan av protokoll lägga protokollet till handlingarna. Anmäles protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskott ( ) Förteckning över ärenden som landstingsstyrelsen delegerat och som i sin tur vidaredelegerats. Informationsärende 21 Information av landstingsdirektör Catarina Dahlöf 14 (14)

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 30 oktober 2014 188 227 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), vice ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Kristin Nilsson (S) Eivy

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 februari 2003 30 64 ande Yvonne Stålnacke (s), ordförande Folke Spegel (s) Kenneth Backgård (ns) Ann-Christine Åström (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-04 1(24) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund,, kl 08.30-09:30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer