Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet"

Transkript

1 Obligatrisk bilaga - Yrkeslärarprgrammet Efternamn Tilltalsnamn Persnnummer E-pstadress Telefn Nedan angivna frmulär är bligatriskt för dig sm söker till Yrkeslärarprgrammet vid Götebrgs Universitet, Högsklan i Gävle, Högsklan i Skövde, Högsklan i Väst, Karlstad universitet, Malmö högskla, Stckhlms Universitet. Läs igenm infrmatinen nggrant. Om texten ej ryms i frmuläret så skriv på separat papper. De särskilda behörighetskraven för Yrkeslärarprgrammet utgörs av kvalificerade ch relevanta yrkeskunskaper. Dessa yrkeskunskaper kan ha införskaffats yrkeserfarenhet, högskleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. Yrkeskunskaperna uttrycks i behörighetskrav för varje undervisningsämne. Gör så här: 1. Anmäl dig nline till utbildningen. Detta gör du genm att skapa knt ch ansöka till valt lärsätes utbildningsalternativ på 2. Läs nga igenm kunskapskriterierna för de yrkesämnen du vill undervisa i. Dessa finner du på följande sida Tänk på att ditt yrkeskunnande kan vara relevant för fler yrkesämnen än vad du trr från början. 3. Ange nedan, genm att kryssa eller markera, vilka yrkesämnen du ansöker till. Listan är i bkstavsrdning. OBS! Fyll i alla de ifyllbara fälten i dkumentet innan du skriver ut det ch kryssa till sist i för hand vilka yrkesämnen du ansöker till. Administratin Affärskmmunikatin Anläggning Anläggningsförare ATV- ch MC-teknik Autmatinsteknik (avseende kurserna Allmän Autmatinsteknik samt Avhjälpande ch förebyggande underhåll) Autmatinsteknik (avseende kurserna Elmtrdrivsystem) Autmatinsteknik (avseende kurserna Fastighetsautmatin 1 ch Fastighetsautmatin 2) Autmatinsteknik (avseende kurserna Industriautmatin ch Rbtteknik)

2 Bageri- ch knditrkunskap (avseende kurserna Bageri 1, Bageri 2, Bageri 3, Bageri 4 ch Bageri specialisering) Bageri- ch knditrkunskap (avseende kurserna Chklad ch knfektyr) Bageri- ch knditrkunskap (avseende kurserna Knditri 1, Knditri 2, Knditri 3, Knditri 4 ch Knditri specialisering) Beläggning Berghantering Betng Bilgi i vattenmiljöer Bilgi naturbruk Brand, bevakning ch säkerhet Bygg ch anläggning Byggprduktinsledning Båtkunskap Dansgestaltning för yrkesdansare Dansteknik för yrkesdansare (avseende kurserna Dansteknik breddning ch Dansträning för yrkesdansare) Dansteknik för yrkesdansare (avseende kurserna Klassisk balett 1, Klassisk balett 2 ch Klassisk balett 3) Dansteknik för yrkesdansare (avseende kurserna Mdern nutida dans 1, Mdern nutida dans 2 ch Mdern nutida dans 3) Datr- ch kmmunikatinsteknik Datrstyrd prduktin Design Djur Djurvård inm djurens häls- ch sjukvård Driftsäkerhet ch underhåll Dryckeskunskap Däcktjänst Eldistributinsteknik Elektrnik Elektrnikprduktin Elektrniksystem (avseende kurserna Bild- ch ljudanläggningar, Kntrstekniksystem ch Trådlösa radisystem) Elektrniksystem (avseende kurserna Marina elektrniksystem) Elektrteknik Elementmntering Ellära Elmätteknik El- ch verkstadsteknik Elprjektering Energiteknik Entreprenörskap Eventteknik Fastighetsförvaltning Fastighetsservice Fiske Fiskevård Flygplatsteknik Flygyrkesteknik Frdns- ch transprtbranschen Frdnsteknik

3 Frmgivning Fritids- ch friskvårdsverksamheter Fritids- ch idrttskunskap Fritidsbåtteknik Försäljning ch kundservice Gerntlgi ch geriatrik Gdshantering Gdstransprter Glvläggning Grafisk prduktin Grundläggande vård ch msrg Gymnasieingenjören i praktiken Handel Hantverk inriktning finsnickeri Hantverk inriktning flrist Hantverk inriktning frisör Hantverk inriktning textil design Hantverk inriktning övriga hantverk Hantverkskunskap inriktning finsnickeri Hantverkskunskap inriktning flrist Hantverkskunskap inriktning frisör Hantverkskunskap inriktning textil design Hantverkskunskap inriktning övriga hantverk Hjulutrustningsteknik Htell (avseende kursen Frukst ch bufféservering) Htell (avseende kursen Htelladministratin) Htell (avseende kurserna Lgi, Receptin 1, Receptin 2 ch Receptin 3) Htell (avseende kurserna Våningsservice 1, Våningsservice 2, Våningsservice 3) Hundkunskap Husbyggnad Husbyggnad specialyrken Hygienkunskap Hälsa Hästkunskap Industrirörteknik Industritekniska prcesser Industriteknisk fördjupning Infrmatin ch kmmunikatin Infrmatinsteknisk arkitektur ch infrastruktur Inköp ch lgistik Installatinsteknik Installatinsteknik VVS IT i vård ch msrg Järnvägsbyggnad Järnvägsteknik Karsseriteknik Knferens ch evenemang Knsthantverk Kraft- ch värmeteknik Kyl- ch värmepumpsteknik Lackeringsteknik Lager ch terminal

4 Lantbruksdjur Larm ch säkerhetsteknik Livsmedels- ch näringskunskap Marinmtrteknik Marin el ch elektrnik Maskintjänst Maskin- ch lastbilsteknik Massage Materialkunskap Matlagningskunskap Mat ch Butik Mat ch dryck i kmbinatin Medicin Mekatrnik Mbila arbetsmaskiner Mtr- ch röjmtrsåg Mur- ch putsverk Måleri Måltids- ch branschkunskap Människan Människan i industrin Människans säkerhet Mät-, styr- ch reglerteknik Mönsterknstruktin (avseende kurserna Mönsterknstruktin 1 ch Mönsterknstruktin 2) Mönsterknstruktin (avseende kurserna Datriserad mönster-hantering ch Datriserad mönsterhantering 2) Naturbruk Naturbrukets byggnader Naturbruksteknik (avseende kurserna Avverkningsmaskiner, Skgsmaskiner specialisering, Småskalig skgsteknik, Terräng-transprter ch Virkestransprt med sktare) Naturbruksteknik (avseende kursen Frdn ch redskap) Naturbruksteknik (avseende kurserna Lantbruksmaskiner1 ch Lantbruksmaskiner 2) Naturbruksteknik (avseende kursen Lastmaskiner ch truckar) Naturbruksteknik (avseende kursen Trädgårdsmaskiner) Naturguidning Natur- ch landskapsvård Näthandel Nätverksteknik Odling (avseende kursen Odling specialisering, m denna kurs bygger på kursen Växtdling 2, samt avseende kurserna Odling av djurfder, Växtdling 1 ch Växtdling 2) Odling (avseende kursen Odling specialisering, m denna kurs bygger på kurserna trädgårdsdling plantskleväxter eller Trädgårdsdling grönsaker, frukt ch bär, samt avseende kurserna Trädgårdsdling, Trädgårdsdling grönsaker, frukt ch bär ch Trädgårdsdling plantskleväxter) Odling i växthus Pedaggik i vård ch msrg Pedaggiskt arbete Persnbilsteknik Persntransprter

5 Plåtslageri Plåtslageriteknik Prcessautmatin Prduktinsfilsfi Prduktinskunskap Prduktinsutrustning Prduktutveckling Psykiatri Rennäring Rid- ch körkunskap (avseende kurserna Körning 1, Körning 2, Ridning 1, Ridning 2 samt Ridning ch körning) Rid- ch körkunskap (avseende kurserna Trav 1 ch Trav 2) Samhällsbyggande Samisk mat ch matkultur Samiskt hantverk Sammanfgningsteknik Serveringskunskap Service ch bemötande Serviceteknik naturbruk Sjukvård Sjöfartssäkerhet Skg, mark ch vatten Skgsprduktin Skötsel av utemiljöer Snöfrdnsteknik Scialt arbete Specialidrtt Specialpedaggik Spårfrdnsteknik Stycknings- ch charkuterikunskap (avseende kurserna Charkuteri 1, Charkuteri 2, Charkuteri 3, Charkuteri 4 ch Charkuteri specialisering) Stycknings- ch charkuterikunskap (avseende kurserna Finstyckning, Styckning 1, Styckning 2, Styckning 3, Styckning 4 ch Styckning specialisering) Supprt ch servicearbete Systemkunskap Teknik i vård ch msrg Teknisk islering Tillverkningsunderlag Transprtteknik Trä Trädgårdsanläggning Träningslära Turism (avseende kurserna Aktiviteter ch upplevelser, Guide ch reseledare, Värdskap på resmålet ch Turistbyråservice) Turism (avseende kurserna Besöksnäringen, Hållbar turism ch Resmål ch resvägar) Turism (avseende kurserna Marknadsföring ch försäljning, Reseprduktin ch försäljning samt resmål ch resvägar) Tätskikt i våtrum Utställningsdesign Vattenbruk Vattenkraftteknik Vatten- ch miljöteknik

6 Ventilatinsplåtslageri Ventilatinsteknik Verktygs- ch materialhantering VVS-teknik (avseende kurserna Entrepenadteknik, Sanitets-teknik 1, Sanitetesteknik 2, VVS-teknik, VVS svets ch lödning rör, VVS gassvetsning rör, Värmeteknik 1 ch Värmeteknik 2) VVS-teknik (avseende kurserna VVS TIG-svetsning ch VVS svets industrirör) Vård ch msrg Vård ch msrg specialisering Växtkunskap Yttre miljö 4. Lista de arbeten sm du har haft ch sm är relevanta för respektive yrkesämne. Bifga vidimerade kpir av tjänstgöringsintyg eller mtsvarande för varje arbete ch numrera bilagrna. Från intygen ska det framgå mellan vilka datum du arbetat ch i vilken mfattning. Bifga ckså, m möjligt, arbetsbeskrivningar där det framgår vilka arbetsuppgifter du haft samt referenser från din/a arbetsgivare. Arbete Ex: Elektriker, Jhnssns El AB Bilaga Relevant för, vilket yrkesämne? Autmatinsteknik (avseende kurserna Allmän autmatin samt Avhjälpande ch förebyggande underhåll) 5. Lista de utbildningar sm du har genmgått ch sm är relevanta för respektive yrkesämne. Bifga vidimerade kpir av intyg, diplm eller dylikt, för de listade utbildningarna. Bifga ckså, m möjligt, betygshandling, kursförteckning eller annan handling sm beskriver utbildningens mål ch innehåll. Utbildning Relevant för, vilket yrkesämne? Ex: KY-utbildning, Elektriker, Brås Bilaga

7 6. Beskrivning av arbetsuppgifter sm representerar efterfrågat yrkeskunnande Utifrån de yrkesämnen du har angett i din ansökan ska du nu med egna rd beskriva dina arbetsuppgifter ch/eller aktiviteter på ett separat papper. Tänk på vilka kunskaper sm är nödvändiga för arbetet/aktiviteten. Relatera respektive kunskap/er till Högskleverkets kunskapskriterier för yrkesämnet. Skriv m ett yrkesämne i taget. Du kan här beskriva en situatin eller prblem i det/den arbete/aktivitet du har utfört, för att sedan förklara vilka kunskaper du har använt för att lösa situatinen/prblemet. Förklara vad det är sm en yrkeskunnig inm ditt arbete måste vara bra på för att nå det resultat du gjrde. Kunskapskriterierna finner du på Tänk på att alla kunskapskriterier skiljer sig åt ch att du för varje yrkesämne du ansöker till måste inkludera de ämnesspecifika aspekter sm finns angivna. 7. Lista de övriga intyg du har bifgat i din dkumentatin, sm du anser styrker ditt yrkeskunnande. Exempel på denna frm av intyg är, SSK-legitimatin, el-behörighet eller körkrt. Bifga vidimerade kpir av samtliga åberpade intyg. Numrera intygen i bilagrna. Intyg Ex: El-behörighet AB, bilaga Relevant för vilket yrkesämne? Autmatinsteknik (avseende kurserna Allmän autmatin samt Avhjälpande ch förebyggande underhåll) Skicka alla dkument till: Antagningsservice Strömsund OBS! Detta är en bilaga till din anmälan. För att den ska behandlas måste du först göra ansökan till utbildningen på Om du har frågr m bilagan eller hur du ska fylla i den, kntakta studievägledningen på respektive lärsäte!

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Nedan angivna formulär är obligatoriskt för dig som söker till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet,

Läs mer

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Läs igenom informationen på www.antagning.se och anmäl dig där innan du fyller i denna blankett

Läs mer

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring= http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-ochprogram/search.htm?alphasearchstring=&searchtype=freetext&searchra nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

Läs mer

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30 FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY0 - GY2011 2011-09-30 GY2011 GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration specialisering ADMADM00S 100 -- Administration 1 ADMADM01

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Diarienummer 4.1.2-511-2015

Diarienummer 4.1.2-511-2015 Datum 2015-08-25 Diarienummer 4.1.2-511-2015 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org.nr 202100-6487 www.uhr.se Rättelse I den tryckta

Läs mer

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN Vad ska jag välja? 2016 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Här i tabellen ser du vilka Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta de äldre kurserna för en sökande som vill höja sitt meritvärde. GY2011/VUX12 Administration

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren Gävles kommunala gymnasieskola väljaren Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF 9 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete

Läs mer

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER MED GY11/VUX12 KURSER GY2000 Administration Konferens och reception ADM1208 100 Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Anläggning Stensättning ATE1210 150 Anläggning stensättning ANLANG0 100 Gröna

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium Läsåret 14/15 Universitetsholmens gymnasium Öppet hus 20 november 17-20 23 januari 17-20 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211 18

Läs mer

SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET

SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET SYV-INFO Gymnasievalet 2015 Hej! Som Studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll för de elever som ska välja gymnasieskola. Vi vill därför förse dig med ett material som

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

Vasa International School

Vasa International School internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Bygg- och anläggningsprogrammet BA DACKESKOLAN Bygg- och anläggningsprogrammet BA Här bygger du din framtid med brett yrkeskunnande Vill du ha en utbildning som är både praktisk och teoretisk och som leder till ett skapande och rörligt

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Vi tänder. stjärnor. varje dag

Vi tänder. stjärnor. varje dag Vi tänder stjärnor varje dag Utbildningskatalog Komvux Stockholms län 2014 Vägen till att bli en stjärna börjar här Innehåll Våra löften 4 Utbildningar inom ekonomi, försäljning, administration och IT

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer