Konsekvensutredning. De föreskrifter som har varit föremål för översynen är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning. De föreskrifter som har varit föremål för översynen är:"

Transkript

1 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Aleksandra Sjöstrand Utredare PM Datum Diarienummer Postadress Box Stockholm Besöksadress Wallingatan Stockholm Telefon Org nr Konsekvensutredning avseende Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet, innan beslut om föreskrifter fattas, utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. Bakgrund Universitets- och högskolerådet (UHR) och Statens skolverk (Skolverket) har av regeringen getts i uppdrag att genomföra en översyn av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen samt behörighet att undervisa i yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 1. I dag skiljer sig kompetenskraven åt i UHR:s och Skolverkets föreskrifter när det gäller ett antal yrkesämnen. Ett av skälen bakom regeringens uppdrag till myndigheterna är att det inte får finnas något tvivel om att samma krav på yrkeskunskaper gäller för ett visst undervisningsämne i gymnasieskolan såväl i samband med tillträde till yrkeslärarutbildningen som vid bedömningen av behörighet att undervisa i ämnet. De föreskrifter som har varit föremål för översynen är: UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (nedan UHR:s föreskrifter), och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (nedan Skolverkets föreskrifter). 1 Dnr U2014/2220/GV Sida 1 (12)

2 Översynen har resulterat i förslag till ändringar i myndigheternas respektive föreskrifter samt i förslag till ändringar i ämnesplaner. 2 Principer för hur föreskrifterna ska vara utformade UHR och Skolverket har enats om principer för hur föreskrifterna ska vara utformade. Ett ämne bör inte vara bredare än att en lärare kan undervisa i hela ämnet. Myndigheternas föreskrifter ska utformas så att de är likalydande. Det som myndigheterna kan föreskriva om är yrkeskunskaper. I ämnesplanerna, som lärarna ska undervisa utifrån, ingår även andra mer generella kunskapsområden. Dessa kunskaper och förmågor får lärarna antas ha bland annat utifrån den grundläggande behörigheten för högskolestudier. Yrkeskunskaperna ska vara såväl erfarenhetsbaserade som teoretiska. 3 Med kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper avser myndigheterna innehåll (vad man ska kunna), nivå (hur väl man ska kunna det) och aktualitet (att kunskapen är giltig i nutid). För att definiera vad som är nödvändig kunskap har myndigheterna använt sig av ett förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk, NQF 4, nivå 5. De kvalificerade och relevanta yrkeskunskaperna uttrycks i form av kunskapskriterier. Kunskapskriterierna ska ge information om vilka yrkeskunskaper som, tillsammans med yrkeslärarutbildningen eller lärarutbildningen 5, ger optimala förutsättningar för att kunna undervisa i det aktuella ämnet. En viktig utgångspunkt för kunskapskriterierna är ämnesplanerna för de enskilda yrkesämnena i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, eftersom det är ämnesplanerna som anger vad läraren kommer att undervisa i. Kunskapskriterierna utgår också från yrkeskunskaper förvärvade genom yrkesutövandet i arbetslivet och som anses nödvändiga som grund för att undervisa i ett yrkesämne. Analys av föreskrifterna och förslag till ändringar Inom ramen för uppdraget har UHR och Skolverket gemensamt kartlagt de aktuella föreskrifterna. Utifrån resultatet av kartläggningen har myndigheterna gemensamt analyserat de aktuella föreskrifterna. Myndigheterna har under arbetets genomförande inhämtat synpunkter från Malmö högskola 6, berörda lärosäten 7, 2 Se bilaga 1 till konsekvensutredningen för vilka ämnen i UHR:s föreskrifter som berörs. 3 Detta innebär att en person genom yrkesutövning anses kunna förvärva såväl erfarenhetsbaserade som teoretiska yrkeskunskaper. Det innebär däremot inte att en person som genom utbildning förvärvat teoretiska yrkeskunskaper också anses ha förvärvat erfarenhetsbaserade yrkeskunskaper. 4 Enligt regeringens förslag En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, U2014/4373/GV ( ). 5 För behörighet enligt 2 kap. 25 punkt 3 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen) krävs ej nödvändigtvis en yrkeslärarexamen. 6 Malmö högskola har regeringsuppdraget att samordna lärosätenas bedömning av yrkeskunskaper vid antagning till yrkeslärarutbildning. Sida 2 (12)

3 Valiweb 8, Myndigheten för yrkeshögskolan, berörda nationella programråd och relevanta branschföreträdare. Föreskrifterna för 117 yrkesämnen är likalydande Myndigheterna konstaterar att föreskrifterna för 117 yrkesämnen är likalydande, det vill säga majoriteten av de totalt 179 yrkesämnena. Föreskrifterna avseende dessa ämnen kommer därför inte att behöva ändras med anledning av detta uppdrag. Det har dock inkommit synpunkter på några av dessa yrkesämnen från lärosätena, vilka kommer att beaktas inom ramen för det fortsatta arbetet. Det kan i sin tur leda till framtida delningar av de berörda yrkesämnena och ändrade föreskrifter. Förslag på ändringar i UHR:s föreskrifter För de 62 ämnen som skiljer sig åt kommer Skolverket att för 41 ämnen föreskriva på samma sätt som UHR redan föreskrivit. För resterande yrkesämnen har UHR och Skolverket gemensamt tagit fram förslag till nya likalydande kunskapskriterier. 9 Till följd av Skolverkets förslag att dela ett antal ämnen har myndigheterna också gemensamt tagit fram förslag till föreskrifter för ämnen som föreslås tillkomma. Genom delning tillkommer 31 nya ämnen och tolv ämnen utgår ur UHR:s föreskrifter. Föreslagna ändringar redovisas nedan. Tolv yrkesämnen som UHR har delat upp utifrån kurser UHR har i sina föreskrifter delat upp följande tolv yrkesämnen utifrån grupper av kurser. automationsteknik bageri- och konditorikunskap dansteknik för yrkesdansare elektroniksystem hotell mönsterkonstruktion naturbruksteknik odling rid- och körkunskap stycknings- och charkuterikunskap turism VVS- teknik Uppdelningen har gjorts eftersom UHR bedömt att ämnena är så omfattande att det skulle vara svårt, eller till och med omöjligt, att hitta sökande till yrkeslärarutbildningen som uppfyller behörighetskraven för hela ämnet. Skolverket har inte reglerat vad som gäller för dessa yrkesämnen i sina föreskrifter 10. Utifrån ovan nämnda principer och de 7 Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet. 8 Valiweb gör behörighetsprövningar av yrkeskunskaper på uppdrag av ett antal lärosäten. 9 Dessa 21 ämnen finns listade i konsekvensutredningen i bilaga 1 10 Skolverket har enligt 2 kap. 26 och 28 förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare endast bemyndigande att Sida 3 (12)

4 synpunkter som inkommit konstaterar myndigheterna att ämnena behöver delas upp i två eller flera ämnen, med undantag för ämnet dansteknik. 11 Att ett ämne delas innebär att ämnet upphävs och att dess kurser flyttas till nya ämnen som tillkommer. Beträffande nio av ämnena kommer uppdelningen att stämma överens med den uppdelning av ämnena i grupper av kurser som UHR har gjort. För dessa ämnen kommer myndigheterna att föreskriva på samma sätt som UHR har gjort. Enligt förslaget ska ämnena delas upp i nya ämnen enligt följande: automationsteknik automatiserade system, elmotordrivsystem, fastighetsautomation och industriautomation bageri- och konditorikunskap bagerikunskap, choklad och konfektyr samt konditorikunskap elektroniksystem elektroniksystem - installation och underhåll samt marina elektroniksystem mönsterkonstruktion datoriserad mönsterhantering och manuell mönsterkonstruktion naturbruksteknik fordon och redskap inom naturbruk, landbruksmaskiner, lastmaskiner och truckar inom naturbruk, skogsmaskiner samt trädgårdsmaskiner odling trädgårdsodling och växtodling rid- och körkunskap ridning och körning samt travteknik stycknings- och charkuterikunskap charkuterikunskap och styckningskunskap VVS- teknik VVS- installation och industrirör svets VVS. För ämnena hotell och turism har det inkommit synpunkter som innebär att uppdelningen av ämnena kommer att se annorlunda ut än den uppdelning i grupper av kurser som UHR gjort. Myndigheterna har i samverkan tagit fram förslag till kunskapskriterier för de nya ämnena. Jämfört med UHR:s uppdelning av ämnena i grupper av kurser kommer ämnena enligt Skolverkets förslag delas enligt nedan. Ämnet hotell har av UHR delats in i tre grupper av kurser: hotell (avseende kursen frukost och bufféservering) hotell (avseende kursen hotelladministration) hotell (avseende kurserna logi, reception 1, reception 2 och reception 3) hotell (avseende kurserna våningsservice 1, våningsservice 2 och våningsservice 3) Enligt Skolverkets förslag kommer ämnet hotell att delas upp i två nya ämnen: reception (i ämnet ingår kurserna logi, reception 1, reception 2 och reception 3) housekeeping 12 (i ämnet ingår kurserna housekeeping 1, housekeeping 2 och housekeeping 3) föreskriva om behörighet på ämnesnivå och kan inte dela upp ämnen i grupper av kurser. 11 För ämnesplaner hänvisas till Skolverkets remiss, länk: 12 Skolverket föreslår en namnändring av såväl ämnesnamnet som kursnamnen våningsservice till det vedertagna begreppet housekeeping enligt synpunkter från branschen. Sida 4 (12)

5 Skolverket föreslår att hotelladministration utgår som kurs. Istället ska det finnas möjlighet för eleven att läsa ämnet administration. Kursen frukost- och bufféservering flyttas från ämnet hotell till ämnet serveringskunskap (inom restaurang och livsmedelsprogrammet). Ämnet serveringskunskap finns idag i hotell och turismprogrammets programfördjupning. Myndigheterna har gemensamt gjort analysen att kunskapskriterierna för ämnet serveringskunskap inte behöver ändras när kursen frukost- och bufféservering förs över till ämnet. Ämnet turism har av UHR delats in i tre grupper av kurser: turism (avseende kurserna aktiviteter och upplevelser, guide och reseledare, värdskap på resmålet och turistbyråservice) turism (avseende kurserna besöksnäringen, hållbar turism och resmål och resvägar) turism (avseende kurserna marknadsföring och försäljning, reseproduktion och försäljning samt resmål och resvägar). Enligt Skolverkets förslag kommer ämnet turism att delas upp i två nya ämnen: aktiviteter och värdskap (i ämnet ingår kurserna aktiviteter och upplevelser, guide och reseledare, värdskap på resmålet, turistbyråservice och besöksnäringen) reseproduktion och marknadsföring (i ämnet ingår kurserna marknadsföring och försäljning, reseproduktion och försäljning, resmål och resvägar samt hållbar turism). Ämnet dansteknik för yrkesdansare har UHR i sina föreskrifter delat upp utifrån grupper av kurser. Med anledning av de synpunkter som inkommit på ämnet har myndigheterna kommit fram till att det inte är nödvändigt att dela upp och reglera kunskapskraven för dessa ämnen i flera. Det gäller under förutsättning att Skolverket kan ange det aktuella yrkesområdet som en kommentar i legitimationen som utfärdas. 13 Skolverket bedömer att detta är möjligt att genomföra på samma sätt som idag sker i ämnet moderna språk. UHR föreslår därför en ändring i sina föreskrifter på så sätt att de utformas för hela ämnet dansteknik för yrkesdansare. Ett ämne har Skolverket tidigare delat Ämnet hälsa har Skolverket den 1 juli 2014 upphävt och delat upp i två nya ämnen, hälsa och hälsovård. 14 Myndigheterna har gemensamt tagit fram ett förslag till föreskrifter för de nya ämnena. Ett yrkesämne har UHR inte reglerat i sina föreskrifter Skolverket har föreskrivit om yrkesämnet fartygsteknik. UHR saknar reglering av ämnet i sina föreskrifter. Myndigheterna har i samverkan tagit fram ett förslag på kunskapskriterier för detta ämne. 13 Förutom de yrkesområden som är reglerade genom inriktningar på hantverksprogrammet beslutar Skolverket med stöd av 4 kap. 2 gymnasieförordningen (2010:2039) om vilka utbildningar som får förekomma inom inriktningen övriga hantverk. 14 I ämnet hälsa ingår kurserna: ergonomi, hälsopedagogik, kost och hälsa samt mental träning. I ämnet hälsovård ingår kurserna: barnhälsovård, friskvård och hälsa, komplementärmedicin samt kost, måltid och munhälsa. Observera att ett av de nya ämnena fått samma namn som det gamla (hälsa) vilket kan innebära viss risk för sammanblandning. Sida 5 (12)

6 Ett yrkesämne som ingen av myndigheterna har föreskrivit om Ämnet biodling har varken UHR eller Skolverket föreskrivit om. Myndigheterna har i samverkan tagit fram ett förslag till kunskapskriterier för detta ämne. Två ämnen som UHR delat upp utifrån inriktningar Yrkesämnena hantverk och hantverkskunskap har UHR i sina föreskrifter delat upp utifrån de fem inriktningar som finns i hantverksprogrammet. Myndigheterna har med beaktande av ämnenas konstruktion och karaktär kommit fram till att det inte är nödvändigt att dela upp och reglera kunskapskraven för dessa ämnen i flera. UHR föreslår därför en ändring i sina föreskrifter på så sätt att de utformas för hela ämnet hantverk respektive hantverkskunskap så att myndigheternas föreskrifter blir likalydande. Ändringar i kunskapskriterierna för sex ämnen Med beaktande av de synpunkter som inkommit från bland annat de ansvariga undervisningsråden på Skolverket har myndigheterna gemensamt tagit fram förslag till ändringar i kunskapskriterierna för följande ämnen. Ämnet anläggningsförare För ämnet anläggningsförare tas kunskapskriteriet om vad hållbar utveckling innebär i bygg och anläggningsbranschen bort eftersom det ingår i formuleringen lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Kunskapskriteriet om olika typer av anläggningsarbeten läggs till efter synpunkter från branschföreträdare. Ämnena ATV- och MC- teknik, marinmotorteknik, maskintjänst samt hjulutrustningsteknik För ämnena ATV- och MC- teknik, marinmotorteknik, maskintjänst samt hjulutrustningsteknik tas kunskapskriteriet förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med medarbetare och kunder bort ur föreskrifterna. Efter en analys av ämnena anser myndigheterna att nivå 5 för denna förmåga är ett för högt ställt krav för dessa yrkesämnen. 15 Ämnet dansgestaltning Med beaktande av de synpunkter som inkommit på ämnet dansgestaltning för yrkesdansare har myndigheterna i samverkan tagit fram ett förslag till ändringar i kunskapskriterier för detta ämne. Det innebär att dansgestaltning utformas enligt samma princip som dansteknik (redogjort för ovan). Ytterligare förslag till ändringar Myndigheterna har kommit överens om att ämnesnamnen ska skrivas med liten bokstav. Vidare ska för några ämnen specialiserade kunskaper (erfarenhetsbaserade och teoretiska)" ersättas av specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper" för att författningstexten ska bli likalydande för alla ämnen. Detta innebär ändringar i UHR:s föreskrifter. Ändringarna är dock inte markerade i den förslagna föreskriften eftersom det inte är ändringar i sak. 15 Exempel på ämnen där kravet är berättigat är yrkesämnen inom vård- och serviceområdet där kommunikation är en central del av yrket. Sida 6 (12)

7 Myndigheternas arbete med föreskrifter Myndigheternas arbete med att ta fram likalydande föreskrifter behöver ske i en viss ordning. Skolverket måste först ta fram föreskrifter om nya ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Arbetet med att ta fram ändrade och likalydande föreskrifter om relevanta yrkeskunskaper sker parallellt med detta arbete. Innan ändrade föreskrifter om relevanta yrkeskunskaper beslutas måste dock föreskrifterna om de nya ämnesplanerna vara beslutade. Ikraftträdande Med anledning av den tid som krävs för att ta fram förslag till nya föreskrifter om ämnesplaner och ändringsföreskrifter samt remissförfarande bedömer myndigheterna att ändringarna i de aktuella föreskrifterna kan kungöras i januari Det innebär att det blir möjligt att tillämpa de nya föreskrifterna vid rekrytering och antagning till yrkeslärarutbildning som startar höstterminen Konsekvenser av ändrade föreskrifter Konsekvenser som ändrade föreskrifter medför för lärare eller blivande lärare Myndigheterna har beaktat och analyserat de konsekvenser som ändrade föreskrifter får för lärare som redan ansökt om eller meddelats behörighet att undervisa i ett yrkesämne eller personer som har ansökt till, påbörjat eller genomgått en utbildning som leder till yrkeslärarexamen. I behörighetsförordningen 16, 2 kap. 25, anges de grundläggande reglerna för vilken utbildning som krävs för att vara behörig undervisa i gymnasieskolan i yrkesämnen: 25 Behörig att undervisa i gymnasieskolan i yrkesämnen är den som har avlagt 1. yrkeslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), 2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i gymnasieskolan i ett sådant ämne, eller 3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna förordning, om han eller hon har kompletterat sin behörighet att undervisa som lärare med sådana yrkeskunskaper som är relevanta för ett yrkesämne. En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det eller de yrkesämnen för vilka lärarens yrkeskunskaper är relevanta. Enligt Skolverket har inga behörigheter i yrkesämnen ännu utfärdats grundat på 2 kap. 25 första stycket punkten 3 i behörighetsförordningen. Det beror på att det kräver ett valideringsförfarande som Skolverket ännu inte har påbörjat. De lärare som hittills fått behörighet i yrkesämnen har fått det grundat på 2 kap. 25 första stycket punkten 1 eller 2 samt andra stycket i behörighetsförordningen. För konsekvenser för lärare som har en äldre examen avsedd för arbete i gymnasieskolan i 16 Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Sida 7 (12)

8 äldre motsvarigheter till dagens yrkesämnen hänvisas till Skolverkets konsekvensanalys. 17 Ansökan om att bli behörig i yrkesämnen sker genom att en lärare ansöker om legitimation och yrkar på behörighet i yrkesämnen. Skolverket ger inte behörighet i något yrkesämne utan att personen i fråga har yrkat om detta. Skolverket gör sedan en bedömning av vilka yrkesämnen som läraren kan anses vara behörig att undervisa i. De bedömningar som redovisas nedan är framtagna utifrån gällande reglering och rimlighetsbedömningar när det gäller lärarnas berättigade krav på behörighet i yrkesämnen efter en högskoleutbildning och elevernas berättigade krav på att lärarna har tillräckliga kunskaper i det yrkesämne de undervisar i. De lärare som har fått legitimation grundat på 2 kap. 25 första stycket punkten 1 I dagsläget har endast ett fåtal lärare legitimerats grundat på 2 kap. 25 första stycket punkten 1, det vill säga grundat på en yrkeslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Om det finns några sådana lärare som har fått behörighet i till exempel det upphävda ämnet hälsa, som har delats, kommer Skolverket kontakta dem och be dem yrka på att komplettera sin behörighet med de nya ämnena. Dessa lärare kommer att kunna få behörighet i båda de nya ämnena, om de yrkar på detta. Skolverket kommer inte att utreda närmare om deras utbildning är tillräckligt bred för de båda nya ämnena eftersom en sådan bedömning gjordes vid antagningen till yrkeslärarutbildningen. Lärare som har ansökt om legitimation och behörighet i ett yrkesämne men där legitimationen inte är utfärdad De lärare som har ansökt om legitimation och yrkat på behörighet i ett yrkesämne som ska delas, kommer Skolverket att kontakta när de nya ämnesplanerna i motsvarande ämnen är beslutade och kungjorda. Dessa lärare kommer också erbjudas att inkomma med nya yrkanden utifrån de nya ämnesplanerna. Beslut om legitimation och behörighet kommer i sådana fall inte att fattas förrän föreskrifterna om de nya ämnesplanerna träder i kraft. Personer som genomgått den nya yrkeslärarutbildningen men ännu inte ansökt om legitimation De lärare som har gått den nya yrkeslärarutbildningen, som startade hösten 2011, har validerats utifrån UHR:s nuvarande föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. De ska därmed få behörighet i enlighet med sin examen och kommer att hanteras på följande sätt. Om det gäller de ämnen som föreslås delas upp i två eller flera nya ämnen i enlighet med UHR:s föreskrifter (som låg till grund för lärarens antagning) kommer Skolverket att kunna legitimera lärarna i enlighet med bilagan till deras examensbevis så snart de nya ämnesplanerna har trätt i kraft. Om det däremot gäller ämnen som eventuellt delas upp på ett annat sätt än i UHR:s föreskrifter kommer Skolverket att bedöma ansökan om legitimation och behörighet generöst, för att ingen lärare ska missgynnas av att förutsättningarna för att få behörighet i ett ämne har ändrats efter det att de antogs till utbildningen. 18 En För närmare information om hur bedömningarna kommer att ske hänvisas till Skolverket. Sida 8 (12)

9 konsekvens av en generös bedömning är att det inte kan garanteras att läraren har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för det nya ämnet i sin helhet. Personer som ansökt till eller påbörjat yrkeslärarutbildning Särskild behörighet för tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Vid ansökan får den sökande ange vilket eller vilka yrkesämnen han eller hon anser sig ha kvalificerade och relevanta kunskaper för. Yrkeskunskaperna valideras av högskolan som bedömer om den sökande uppfyller den särskilda behörigheten i det eller de ämnen som ansökan gäller. I examensbeviset framgår det i bilagan vilka kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som låg till grund för den särskilda behörigheten. 19 Det innebär att de personer som antagits till yrkeslärarutbildningen genom att ha bedömts uppfylla behörighetskraven för ett eller flera yrkesämnen inte kan komplettera sin ansökan under utbildningens gång med ytterligare yrkesämnen. Istället får de ansöka om utökad behörighet för dessa ämnen till Skolverket. En konsekvens av att föreskrifterna ändras, är att en person som antagits till utbildningen enligt då gällande föreskrifter efter examinationen ansöker om lärarlegitimation enligt nya föreskrifter. Ett ämne kan då ha förändrats så de kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som bedömdes vid antagningen inte överensstämmer med nya krav. Skolverket kommer att bedöma dessa sökande enligt samma princip som för de personer som genomgått den nya yrkeslärarutbildningen men ännu inte ansökt om legitimation (se nedan under rubriken Personer som genomgått den nya yrkeslärarutbildningen). Ytterligare konsekvenser Är ett ämne för brett leder det till att det finns få eller inga sökande som uppfyller kraven på kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Det leder i sin tur till att få eller inga lärare kan antas och utexamineras för det ämnet. Myndigheterna måste därför vara lyhörda för om lärosätena signalerar att befintliga ämnen är för breda. Att föreskrifterna om de ämnen som har delats upp av UHR i inriktningar (hantverk och hantverkskunskap) slås ihop innebär att de sökande kan få svårare att överblicka kunskapskriterierna. När tydligheten minskar vad gäller vilka yrkeskunskaper som krävs för ett ämne ställs högre krav på att studievägledare och lärosäten informerar och når potentiella sökande med relevant information. För att en sökande ska kunna ansöka till yrkeslärarutbildning som börjar hösten 2015 enligt de reviderade föreskrifterna krävs att myndigheternas föreskrifter träder i kraft i god tid innan antagningen öppnar, senast i januari I samband med att föreskrifterna träder i kraft kommer UHR behöva genomföra en informationsinsats riktad till aktuella lärosäten, studievägledare och potentiella sökande till yrkeslärarutbildningen. Detta kommer att medföra vissa kostnader för UHR. För lärosätena kommer förändringarna bland annat innebära ökad administration. Ändringarna i behörighetsreglerna innebär att lärosätena måste göra ändringar i sina lokala regler om tillträde samt i informationsmaterial. Detta kommer att medföra vissa kostnader för lärosätena. 19 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:5). Sida 9 (12)

10 Bilaga 1 Lista över ämnen som ändras. 21 ämnen i UHR:s föreskrifter berörs av de föreslagna ändringarna anläggningsförare ATV- och MC- teknik automationsteknik bageri- och konditorikunskap dansgestaltning för yrkesdansare dansteknik för yrkesdansare elektroniksystem hantverk hantverkskunskap hjulutrustningsteknik hotell hälsa marinmotorteknik maskintjänst mönsterkonstruktion naturbruksteknik odling rid- och körkunskap stycknings- och charkuterikunskap turism VVS- teknik Sida 10 (12)

11 Två ämnen får föreskrifter (UHR saknar föreskrifter för dessa ämnen) biodling fartygsteknik 30 nya ämnen tillkommer genom att tolv ämnen som upphävs delas i nya ämnen 20 Ämnet upphävs (delas i nya ämnen) automationsteknik Nya ämnen automatiserade system elmotordrivsystem fastighetsautomation industriautomation bageri- och konditorikunskap bagerikunskap choklad och konfektyr konditorikunskap elektroniksystem elektroniksystem - installation och underhåll marina elektroniksystem hotell reception housekeeping hälsa hälsa hälsovård mönsterkonstruktion datoriserad mönsterhantering manuell mönsterkonstruktion naturbruksteknik fordon och redskap inom naturbruk lantbruksmaskiner lastmaskiner och truckar inom naturbruk 20 Ämnet hälsa är redan delat av Skolverket. Sida 11 (12)

12 skogsmaskiner trädgårdsmaskiner odling trädgårdsodling växtodling rid- och körkunskap ridning och körning travteknik stycknings- och charkuterikunskap charkuterikunskap styckningskunskap turism aktiviteter och värdskap reseproduktion och marknadsföring VVS- teknik VVS- installation industrirör svets VVS Sida 12 (12)

Konsekvensutredning avseende

Konsekvensutredning avseende Bilaga 2014-09-08 1 (20) Konsekvensutredning avseende - Förslag till föreskifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via www.antagning.se. För särskilda

Läs mer

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik Yrkesämne Administration Affärskommunikation Anläggning Anläggningsförare ATV- och MC- teknik Automationsteknik (avseende kurserna Allmän automations- teknik samt Avhjälpande och förebyggande underhåll)

Läs mer

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Läs igenom informationen på www.antagning.se och anmäl dig där innan du fyller i denna blankett

Läs mer

Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare

Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via Umeå universitet För särskilda behörighetskrav

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du välja

Läs mer

Remiss av förslag. Remiss. Föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa.

Remiss av förslag. Remiss. Föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa. Remiss 1 (1) Dnr 2016:429 Remiss av förslag Föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne Remiss Framtagande av nya ämnen

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Nedan angivna formulär är obligatoriskt för dig som söker till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet,

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet 1 Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska

Läs mer

Bilaga till ansökan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT12

Bilaga till ansökan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT12 HALVFART aga till ansökan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT12 Läs noga igenom informationen på webbsidan: www.lun.gu.se/utbildning innan du fyller i denna bilaga! Bifoga alltid

Läs mer

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart VT 2012

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart VT 2012 HALVFART Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart VT 2012 Läs noga igenom informationen på webbsidan: www.lun.gu.se/utbildning innan du fyller i blanketten! Bifoga alltid gymnasiebetyg,

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet 1 Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Läs igenom informationen på www.antagning.se och anmäl dig där innan du fyller i denna blankett

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Naturbrukskonferens 2015

Naturbrukskonferens 2015 Naturbrukskonferens 2015 Västerås den 17 april 2015 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Yrkesprogramutredningen 3. Ny utredning 4. Lärarlegitimationer 5. Kvalitet i yrkesutbildning

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om programmering mm

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om programmering mm Bilaga 1 Bilaga 1 till riktlinjer beslutade den 15 november 2010. Reviderade den 22 februari 2017. 1 (7) Dnr 1.1-2017:109 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om programmering mm ändring

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Har erfarenhet som yrkeslärare Ja Nej Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar.

Läs mer

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de.

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de. 1( (5) Remissvar 2011-02-28 Högskoleverket hsv@hsv.se Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Remiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen Problembilden (Skolverkets statistik) Problembilden med lärare i yrkesämnen, några exempel från yrkesämnen Lärare i ämne/ämnen % utan ped. högskoleexamen

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist Referensramen för examina inom högskolan och SeQF Janerik Lundquist 2015 11 11 European Qualifications Framework EQF EQF är en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem.

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Promemoria 2013-12-17 U2013/7686/S Utbildningsdepartementet Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Sammanfattning I promemorian föreslås ändringar i skollagen

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatrisk bilaga - Yrkeslärarprgrammet Efternamn Tilltalsnamn Persnnummer E-pstadress Telefn Nedan angivna frmulär är bligatriskt för dig sm söker till Yrkeslärarprgrammet vid Götebrgs Universitet, Högsklan

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av:

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av: Bilaga Avdelningen för juridik 2017-01-25 1 (12) Dnr 6.1.2-2016:1530 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av: - Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Diarienummer LUN2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsbeskrivning Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor; SFS 2011:326 Utkom från trycket den 5 april 2011 utfärdad den 17 mars 2011.

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Nätverk för validering inom högre utbildning

Nätverk för validering inom högre utbildning Nätverk för validering inom högre utbildning - Validering och bedömning av reell komptetens Marianne Andrén 2017-03-17 Nätverk för validering inom högre utbildning Startade 2016 på initiativ av Malmö högskola,

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Innan du börjar fylla i måste du allra först spara ner dokumentet på din dator och öppna det igen med programmet Adobe Reader. Annars riskerar allt du skrivit att försvinna, även om du sparar på slutet.

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Legitimation för lärare och förskollärare Var är vi nu? Antal beslutade legitimationer 1 mars 2013 80 000 Varför tar handläggningen tid? stor spännvidd; många examenstyper fördelade över drygt fyrtio års

Läs mer

Obligatoriskt underlag för ansökan till yrkeslärarprogrammet våren 2018

Obligatoriskt underlag för ansökan till yrkeslärarprogrammet våren 2018 Innan du börjar fylla i måste du allra först spara ner dokumentet på din dator och öppna det igen med programmet Adobe Reader. Annars riskerar allt du skrivit att försvinna, även om du sparar på slutet.

Läs mer

Yrkesprogram. Hotell- och turismprogrammet

Yrkesprogram. Hotell- och turismprogrammet Yrkesprogram Hotell- och turismprogrammet Jag valde PB för att jag ville gå HT. Vill jobba med service och inom turism. Det är kul med praktik! Ebba PB valde jag på grund av HT. HT valde jag för att man

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 HALVFART Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 Läs noga igenom informationen på webbsidan: www.lun.gu.se/utbildning innan du fyller i blanketten! Bifoga alltid gymnasiebetyg,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning till yrkeslärare. Dir. 2008:41. Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008

Kommittédirektiv. Utbildning till yrkeslärare. Dir. 2008:41. Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008 Kommittédirektiv Utbildning till yrkeslärare Dir. 2008:41 Beslut vid regeringssammanträde den 17 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska undersöka och lämna förslag på hur ett system

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; SFS 2016:937 Utkom från trycket den 8 november 2016 utfärdad den 27 oktober 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare PM 2016:14 RVI (Dnr 159-1895/2015, 159-1896/2015, 159-1906/2015, 159-1907/2015, 159-1912/2015) Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Förslag

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; beslutade den xx december 2010 Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 3 2016-07-01 1 (4) Dnr 6.1.2-2016:1067 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan

Läs mer

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Bilaga 1 Nationella krav Allmänt krav För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Förskollärare Sökandes utbildning ska vara en utbildning med förskollärarinriktning i utbildningslandet.

Läs mer

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) YTTRANDE 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se Reg.nr Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning,

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktningar Hotell och konferens Turism och resor Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2 Bilaga 2 I detta betänkande presenterar Lärarutredningen sina förslag till legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för lärare och förskollärare. Förslagen innebär också att behörighetsreglerna

Läs mer

Karlstads universitets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan

Karlstads universitets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Karlstads universitet Rektor 651 88 Karlstad Karlstads universitets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Analys, främjande och tillträdesfrågor Mattias Wickberg 010 470 03 66 BESLUT 2014 03 12 Reg. Nr. 411 00200 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Gull-Britt Johansson Förvaltningschef Telefon

Gull-Britt Johansson Förvaltningschef Telefon TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Bildnings- och kulturförvaltningen Diarienummer 160537/1 Landstingsstyrelsen Yttrande över Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Din utbildning och lärarlegitimationen

Din utbildning och lärarlegitimationen Din utbildning och lärarlegitimationen Lärarlegitimationen - uppdraget Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten Bidra till professionalism genom tydligare krav Öka yrkets status fler ska bli lärare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Lärarlegitimation och behörighet

Lärarlegitimation och behörighet Lärarlegitimation och behörighet Presentation 2015-06-15 för studenter på alternativa KPU (antagna VT15) Behörighetsförordningen Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2014-03-10 Dnr 1301/2014 1(6) Avdelning för regler och behörighet Monica Jacobson Monica.jacobson@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-470 06 37 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-20637-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet

Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2012-06-20 1 (5) Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet Bakgrund Skolverket har tidigare föreskrivit om vilka kurser som ska ingå i gymnasieskolans

Läs mer