Handlingar till Vårmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Vårmöte 2014"

Transkript

1 Handlingar till Vårmöte 2014

2 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 29 mars 2014 KL. 09:30 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar kommer att finnas tillgängliga via länk i VeckoNytt samt på kansliet senast en vecka innan Årsmötet. PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Med vänlig hälsning! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande

3 Kallelse till ordinarie årsmöte i Bokskogens Golfklubb Föredragningslista: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Styrelsens årsredovisning för Revisionsberättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år Valberedningens förslag: - Ordinarie: Christoffer Hultén omval, Ann Theander, omval - Suppleanter: Mikael Stein, omval, Kent Skönnå omval 12. Inkomna motioner. 13. Styrelsens förslag. 14. Verksamhetsplan Övriga frågor. 16. Mötets avslutande. För år 2014 planeras följande aktiviteter: Genomförandet av Tourfinal Svedala Open hosted by Peter Hansson Fortsatt utveckling av klubbens medlemsformer och medlemsaktiviteter Fortsatt satsning på finish med bl.a. höjd kvalitet på fairways och andra åtgärder enligt långtidsplanen för golfbaneområdet Greenfeesamarbete med Barsebäck, Ljunghusen, Kristianstad, Elisefarm, Österlen, Båstad samt Asserbo Golf Club, Mön GC, Köpenhamns GK och Skjoldenäsholm på Själland samt Golfpark Strelasund i Tyskland och Killarney Golf & Fishing Club på Irland Färdigställande av drivingrange projektet för invigning av rangen i maj/juni

4 Ordförande har ordet! I framtiden kommer 2013 att framstå som ett särskilt händelserikt år i klubbens historia. En i likhet för många andra klubbar nedåtgående medlemstrend tvingade styrelsen att föreslå en ändrad finansieringsform från medlemslån till spelrätter i slutet på Förslaget resulterade inte helt överraskande i ett sådant stort medlemsutträde att 2013 fick inledas med en företagsrekonstruktion med ackord och spelrättskonvertering som huvudbeståndsdelar. Vi kan nu i efterhand konstatera att det har blivit bra för klubben, inte bara i form av kontroll över likviditeten och en budget i bättre balans utan också en förbättrad atmosfär med ökad klubbkänsla. Det är väldigt få som valt att lämna klubben under vintern. Huvuddelen av de som ändå lämnat och har flyttat var även året då vi firade klubbens 50 första år och det gjorde vi med att dela ut en jubileumsbok till alla medlemmar som mottogs väldigt positivt. Vidare arrangerade vi en speciell tävling som säkert kommer att ha sin uppföljare. Peter Hanson och Joakim Häggman visade oss alla vad man kan göra med en klubba och boll under jubileumsfesten och vi var drygt 200 som firade tillsammans i lätt regn. Nordea tour, Svedala Open med Peter Hanson som värd spelades i september och som vanligt ställer många upp som funktionärer vilket bidrog till att så att vi fick en riktighögklassig tourinramning Flaggplaceringar och annan banuppläggning blev ett verkligt prov för spelarna som till och med hade synpunkter på hur snabbt det rullade på greenerna. Tävlingen får sin uppföljning i år och kommer att spelas i början av oktober. BUG banutvecklingsgruppen presenterade sin långtidsplan för våra banor på höstmötet och det är ett mycket bra underlag som vi nu under flera år framöver kan beta av ifrån i syfte att ständigt förbättra vår anläggning. Till hösten kommer de första förändringarna att genomföras. Vår drivingrange står snart klar och kommer att invigas sista dagarna i maj samtidigt som Scandinavian Masters spelas på PGA banan. Redan 2009 presenterade styrelsen sina tankar om en ny drivingrange och mycket arbetet har lagts ner sedan dess. Jag hoppas att ni alla kommer att uppskatta drivingrangen och dess närhet till klubbhuset och att ni kommer att utnyttja denna både för uppvärmning innan ni går ut på en 18-håls runda eller då ni vill förbättra er sving och då kanske med hjälp av våra pros. Ni känner säkert alla till vid detta laget att Golf Sverige har det tufft ekonomiskt, huvudsakligen p.g.a. att det är för få medlemmar i relation till antalet anläggningar. Denna fortgående trend har nu varat i så många år att det resulterat i att många klubbar har fått dra ner på kvaliteten på sin anläggning. I vinter har vi i vår närhet sett att två klubbar slagits samman till en samt att en annan anläggning läggs i malpåse. För Bokskogen GK del har detta bidragit till fler medlemmar och sponsorer vilket vi självklart tacksamt tar emot och samtidigt hälsar alla välkomna. En epok får sitt slut i och med att Anita nu väljer att lämna oss. Anita började sin anställning 1990 och dessförinnan under 80- talet var hon aktiv i junior och elit kommittéerna. Anita har varit en otrolig tillgång för klubben och alla oss medlemmar, gäster och sponsorer. Jag kan bara säga ett stort TACK för alla dina insatser Anita. Vi kommer att sakna din glädje och ditt engagemang för klubben. Fortsätt nu att vara stolta över vår fina klubb, berätta det för dina vänner och de som inte redan är medlemmar får ni gärna locka över. Jag ser fram emot att ni alla får ett bra och innehålls rikt golfår Keep swinging Peter Rodenstam, ordförande

5 Innehåll Sida - Kallelse 2 - Ordförande har ordet 4 - Inledning/Förvaltning 6 - Verksamhet 7 Koncernresultaträkning 8 Motioner och styrelsens förslag 12 Kommittéernas summeringar 14 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 Inledning Koncernen består av Bokskogens Golfklubb samt det helägda aktiebolaget Bokskogens Golf AB. Årsredovisning för Bokskogens Golf AB har fastställts på ordinarie årsstämma den 25 februari Fullständig årsredovisning finns att få i receptionen eller på kansliet. Styrelsen 2013 har utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Kassaförvaltare Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant Peter Rodenstam Ann-Christine Halén Ulf Pernvi Peter Svenburg Sverker Ölmestig Anne Barbosa Daniel Jigin Revisorer: Revisorer för räkenskapsåret har varit Christofer Hultén och Ann Theander med Mikael Stein och Kent Skönnå som suppleanter. Fast anställd personal har varit: Klubbchef /VD Banchef: HeadPro: Reception: Ekonomi Vaktmästare: Banan: Thomas Ahlberg Klas Karlsson Mark Dewdney Anita Omander Ulla Heimgård Jonny Gibraelsson Ronny Persson, Kenneth Nilsson (långtidssjukskriven), Ola Ohlsson, Björn Larsson Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, därutöver åtskilliga informella kontakter. Klubbchef har varit kallad och adjungerats till styrelsens sammanträden. Vidare har valberedningen varit närvarande vid ett flertal styrelsemöten i syfte att observera styrelsens arbete.

6 Information till medlemmarna har skett i form av Bokbladet som kallelse till extra årsmöte, vårmöte och höstmöte enligt stadgarna. Löpande information har dessutom lämnats veckovis via e-post (Vecko-Nytt) samt på vår hemsida. Vårmötet kommer att avhållas lördagen den 29 mars För Bokskogens golfklubb, som firade 50 årsjubileum 2013, har det varit ett händelserikt år. Mot bakgrund av den fortsatt negativa utvecklingen för golfen i Sverige beslöt höstmötet 2012 att ändra finansieringsform för Bokskogens golfklubb genom att övergå från medlemslån till spelrätter. I samband med processen att ändra finansieringsform begärde så många medlemmar utträde ur klubben att styrelsen tvingades ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Övergången till spelrätter bekräftades i februari 2013 av ett extra medlemsmöte. Rekonstruktionsarbetet resulterade i att det lämnades ett ackordsförslag som innebar att fordringsägarna skulle få en ackordslikvid om 30 procent. Eftersom förslaget accepterades av tillräckligt många borgenärer fastställde tingsrätten ackordet. De medlemmar som accepterade spelrättskonverteringen erhöll ett spelrättsbevis i utbyte mot ackordslikviden. För klubben uppgick ackordsvinsten till 19,7 Mkr, vilket i resultaträkningen redovisas som en extraordinär intäkt. Den rabatt på medlemsavgiften för 2014 och 2015 som erbjöds medlemmar med maximal inlåning till klubben vid konvertering till spelrätt har liksom slutfakturan från rekonstruktören redovisats som rekonstruktions- kostnader. Resterande del av ackordsvinsten har använts för nedskrivning av anläggningen, vilket medfört att de planenliga avskrivingarna kunnat mer än halveras. Nedskrivningarna och rekonstruktionskostnaderna har klassificerats som extraordinära kostnader, varför nettot av extraordinära poster blir noll. Koncernresultaträkningen för 2013 visar ett underskott på 0,1 Mkr, vilket är 1,3 Mkr bättre än föregående år. Lägre årsavgifter på grund av färre medlemmar har mer än väl kompenserats av lägre planenliga avskrivningar och övriga rörelsekostnader. Avvikelser i utfallet mot prognosen på höstmötet är att de båda stortävlingarna gick genom våra samarbetspartners, därav mindre kostnad och intäkt på tävlingskontona. Att höststormarna orsakade skador på klubbhus, som vi fick reparera. Juniorkommittén hade mindre verksamheter under höst och vinter vilket skapade mindre kostnader och intäkter på JK. Klubbens 50-årsjubileum gav en nettokostnad på kronor. Dessutom har kostnader uppstått som ej var beaktade i prognosen. Investeringarna i koncernen uppgick till 0,4 Mkr. Arbetet med en ny drivingrange återupptogs under året och färdigställandet beräknas kunna ske under våren 2014.

7 Medlemmar per den 1 mars 2012: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 90 % 10 % 100 % Medlemmar per den 1 mars 2013: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 89 % 11 % 100 % Medlemmar per den 1 mars 2014: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 90 % 10 % 100 % Totala antalet medlemmar är stabilt jämfört med 2013, bortsett från kategorin juniorer. Generellt är att juniorerna ett orosmoment, där en minskning kan observeras, framförallt för de juniorer som ej är med i träning. Styrelsen följer utvecklingen noga, och arbetar med fler medlemsformer för att möta framtiden och startar upp en kampanj med medlemsrekrytering av juniorer. Planen är att göra en kampanj mot 4-12 åringar boende i Svedala och Staffanstorp under 2014.

8 Kommittéernas verksamhet tillsammans med klubbens HeadPro och idrottsansvarig Båda elitlagen hade en bra säsong, herrarna vann sin serie och damerna kom 3a. Juniorkommittén har haft en mängd aktiviteter för sina juniorer och de har synts vida omkring i vårt land då de varit ute och representerat klubben och spelare var med i Skandia Cup finalen. Damkommittén och Seniorkommittén har agerat enligt sina verksamhetsplaner och aktiverat sig i många olika sammankomster både i och utanför klubben och glädjande är att deltagarantalet i deras tävlingar ökar. Även serielagen har gjort väl ifrån sig under året med flera olika framgångar. Tävlingskommittén utvecklade tävlingsprogrammet 2013 med några nya tävlingsvarianter och en del nya sponsorer till tävlingarna. Medlemskommittén genomförde flera aktiviteter, bland dem var regelkvällar, Klubbens Dag och medlemsträning väldigt uppskattat Ordförande i respektive kommitté har varit: Damkommitté Gun Berggren Schmidt Juniorkommitté Stefan Mellgård Elitkommitté Peter Larsson Medlemskommitté Cecilia Malmhagen Seniorkommitté Fredrik Bonde Tävlingskommitté t.f. Thomas Ahlberg Banutvecklingsgrupp Pär-Martin Hedberg Klubbhuskommitté t.f. Thomas Ahlberg Marknadskommitté Tommy Knutsson HeadPro/Idrottsansvarig Mark Dewdney Kommittéordförande, klubbens HeadPro och styrelsen har haft gemensamma möten vid två tillfällen för att bl.a. fokusera på kommittéverksamhetsplanerna, klubbens långsiktiga verksamhetsplan samt budgetarbetet. Kommittéerna fick redan vid årets början ett sparbeting på sig och har trots detta genomfört sina aktiviteter på ett bra sätt. Information om Valberedningen Valberedningen bestod av en ordförande och sammankallande samt 4 ledamöter. Ordförande är Urban Thelin och ledamöterna är Eva Eriksson, Christer Rosen, Karin Mårtensson och Tomas Egelstig.

9 Utfall och budget 2013/2012 INTÄKTER Tkr 2013 Utfall 2013 Budget 2013 Prognos 2012 Utfall Årsavgifter Inträdes/köavgift 0-8 Bag o klädskåp Golfbilar Drivingrange Greenfee Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling värdskap Övrigt + jubileum S:a Intäkter KOSTNADER Tkr Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling Banan drift

10 Banan personal Fastigheter Administration Trycksaker Revision & konsult Personal övrig Marknadsföring Övrigt + jubileum S:a Kostnader Res. före avskrivn Avskrivn. enl. plan Res. efter avskrivn Finansiella int/kst Årets resultat Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Koncernens balansräkning den 31 december 2013 Tillgångar Eget kapital och skulder Anläggningstillgångar: Eget kapital Byggnader mm Banorna 0 Maskiner o inventarier Pågående nyanläggningar Omsättningstillgångar: Kortfristiga fodringar Varulager Skulder Skuld till medlemmar 184 Likvida medel Övriga kortfristiga skulder S:a tillgångar S:a eget kapital och skulder

11 Kassaflödesanalys för koncernen Rörelseresultat -0,1-1,5 0,0 Poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar m.m.) 0,6 3,2 3,1 Netto finansiella poster 0 0,1 0,1 Summa 0,5 1,8 3,2 Ökning- minskning kortfristiga skulder och fordringar 1,1 0-0,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,6 1,8 3,0 Investeringsverksamheten -0,4-2,0-1,8 Finansieringsverksamheten Sålda spelrätter 0,4 1,7 0,9 Återbetalda medlemslån -2,6-2,7-2,8 Kassaflöde finansieringsverksamheten -2,2-1,0-1,9 Årets kassaflöde -1,0-1,2-0,7 Likvida medel vid årets början 2,1 3,3 4,0 Likvida medel vid årets slut 1,1 2,1 3,3 Investeringar 2013 Budget Utfall 0 Maskinparken för banan Drivingrange projekt, långtidsplan arkitekt Diverse (Pumpar, klubbhus och kök) Summa

12 Motion från Bo Hedberg till Bokskogens Golfklubb vårmöte 2014 Bakgrund De senaste 10 åren har det skett stora förändringar bland golfare. Genomsnittsåldern på klubbmedlemmarna har höjts. Rekrytering av juniorer har minskat i genomsnitt. Människor reser och spelar på flera banor än tidigare. Detta innebär också att fler säger upp de dubbla eller flera medlemskap de har haft tidigare, därför att det oftast blir billigare att spela på greenfee än att ha extra medlemskap. Klubbkänslan försvinner mer och mer bla beroende på att tidsbokningen gör att spelaren åker till klubben strax innan den bokade tiden. Pga den ökade tiden för en 18- hålsrunda gör också att de flesta åker nästan hem direkt efter avslutad runda. Många spelare har också börjat ifrågasätta varför man skall behöva låna pengar till klubben eller köpa en spelrätt. De sporterna är lätt räknade där något sådant förekommer. Förslag Ovanstående punkter gör att medlemsrekryteringen går långsamt och vi tappar medlemmar. Idag så har klubben nu spelrätter som dels tidigare medlemmar säljer, dels som klubben säljer. När dessa har sålts så tillförs klubben inga nya pengar den vägen. Den enda intäktskällan klubben har, bortsett från greenfee och reklamintäkter, är medlemsavgifter. Mitt förslag är att from 2015 avskaffa spelrätterna och enbart ha en årsavgift. Många golfklubbar har redan infört detta för att på så vis öka attraktionskraften för att få nya medlemmar. Det är inte en fråga om ifall utan bara en fråga om när detta skall ske. Målsättningen med detta är att snabbt fånga upp intresserade presumtiva medlemmar. Runt omkring oss händer det att golfklubbar får problem och då måste vi kunna visa att vi är ett bra alternativ för de som vill byta klubb eller börja spela golf. Konsekvenser Styrelsen måste ta fram en budget där driften klaras av årsavgifter, greenfee och reklam. Lån och spelrätter har/är bara en lyckopeng som inte går att budgetera och som nämnts tidigare så ger spelrätter inga intäkter om något år. Chansen att nå upp till det medlemsantal som klubben vill ha ökar markant eftersom det är gammalt och förlegat med dessa extra avgifter för att bli medlem. Det gör att kansliet får en bättre produkt att erbjuda presumtiva medlemmar. Risken att befinnliga medlemmar med sina spelrätter skall reagera negativt är liten, eftersom de flesta som var negativa lämnade klubben i samband med konverteringen. Många av de som är kvar har sagt att de har aldrig kalkylerat med att få tillbaka sina lån utan det har setts som en form av inträdesavgift. Om vi skulle få fler medlemsansökningar än vad klubben kan ta emot så är det bara att göra en kö, men förleds inte att börja ta inträde igen, för det kommer inte att hålla i längden. Klubben behöver få in mera pengar för att vi skall kunna hålla den fina standard som vi har idag och om denna motion avslås kommer klubben att få svårt att på ett snabbt och effektivt sätt nå vårt medlemstak och att kunna trygga vår ekonomi. Yrkande Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar Bo Hedberg på att vårmötet beslutar att styrelsen till höstmötet 2014 Skall ta fram en budget som inte räknar med spelrätter och som skall ligga som beslutsunderlag för höstmötet om att slopa systemet med spelrätter. Om styrelsen inte vill föreslå ett slopande, så skall den senast 6 veckor innan höstmötet komma med en skriftlig förklaring till varför den säger nej.

13 Styrelsens yttrande Spelrättssystemet i Bokskogens Golfklubb infördes under som en del i en finansiell rekonstruktion av klubben. Genom att acceptera en konvertering av ett genom ett ackord nedskrivet medlemslån erhöll medlemslångivaren en spelrätt. Det finns ingen möjlighet att idag fastställa vilken betydelse spelrätten hade för acceptansen av rekonstruktionen och det därunder ingående ackordet. Det kan dock inte uteslutas att spelrätten var en förutsättning för många, särskilt med beaktande av de förklaringar klubbledningen då utfärdade om ambitionen att skydda värdet på dessa och många medlemmars frågor och uttalade förväntningar i denna riktning. Klubbledningen såg ett system med spelrätter med bibehållet marknadsvärde som ett värdefullt konkurrensmedel mot de många klubbar som av olika skäl inte lyckas säkra ett marknadsvärde. Även om klubben idag har ett begränsat kvar utrymme för utfärdande av nya spelrätter är konstruktionen med spelrätter att överlåtelser skall vara en affär direkt mellan utträdande och ny medlem. Det finns således ingen finansieringsambition med spelrätterna från klubbens sida. Det är ett missförstånd från motionärens sida att klubben budgeterar med intäkter för sålda spelrätter. Budgetmässigt täcks driftskostnader enbart av löpande medlems-, greenfee- och sponsoravgifter. En potentiell ny medlem i klubben kan idag som alternativ till ett spelrättsköp hyra en spelrätt mot en årlig tilläggsavgift. Motionärens bevekelsegrunder för förslaget om slopade spelrätter är i dessa delar således redan uppfyllda. Det kan ifrågasättas om ett medlemsmöte genom majoritetsbeslut lagligen kan binda individuella spelrättsinnehavare att uppge sin spelrätt, i vart fall utan marknadsmässig kompensation. Det skulle kunna hävdas att erbjudandet om spelrättskonvertering och accept därav konstituerade ett avtal som klubben som part inte ensidigt kan häva. Något finansiellt utrymme för utgivande av marknadsmässig kompensation finns inte och är såvitt styrelsen uppfattat motionen inte heller en del av förslaget. Även om ett slopande skulle kunna lagligen genomföras genom ett medlemsmötesbeslut skulle detta enligt styrelsens uppfattning kunna ifrågasättas utifrån moraliska aspekter med tanke på klubbens erbjudna villkor och uttalanden i samband med rekonstruktionen. Från SGF har vi inhämtat att de i sin medlemsklubbrådgivning inte rekommenderar klubbar att försöka slopa utestående spelrätter utan istället om önskemål finns av någon anledning att inte längre kräva spelrätter ta bort ett absolut spelrättskrav för nya medlemmar med möjlighet att tillämpa differentiera avgifter vid medlemskap med och utan spelrätt. Som ovan angetts har tillämpar vi detta redan i praktiken idag genom möjligheten att hyra spelrätt. Mot bakgrund av det anförda föreslår styrelsen årsmötet att avslå motionen.

14 Styrelsens förslag Ärende: Ny hedersmedlem i Bokskogens Golfklubb Styrelsen föreslår att Årsmötet 2014 beslutar att utse Anita Omander till Hedersmedlem i Bokskogens Golfklubb. Motivering: Anita Omander började intressera sig för golfen i början av 70-talet på grund av att hennes man spelade på Bokskogen GK. Under 80-talet hade Anita fullt upp med sitt engagemang i juniorkommittén, var med och startade upp elitkommittén och var även engagerad i Skånes golfförbund och även här med fokus på juniorerna fick Anita frågan från dåvarande styrelse om hon som anställd ville ta ansvaret för receptionen på klubben vilket Anita accepterade. Anita har varit med från tiden då alla tidsbokningar sköttes med papper och penna till dagens värld. Alla känner till Anita och hennes stora passion för service och rätt information till medlemmar, gäster och sponsorer och detta med ett ständigt leende. Anita har även lätt för att lära sig namn på alla våra medlemmar och gäster vilket självklart är en fördel i denna tjänst. Anitas glädje och stolthet för jobbet och Bokskogen GK har gjort att den normala pensionsåldern har passerats och målsättningen har varit att vara aktiv under klubbens 50-års jubileum. Vid alla stortävlingar på Bokskogen från 80-talets PLMopen till nutidens tävlingar för funktionshindrade och Nordea tour finaler så ger alltid Anita sin fulla energi och ser till att inget faller mellan stolarna. Nu när Anita lämnat oss som pensionär anser Styrelsen det motiverat att visa sin tacksamhet och uppskattning för hennes mångåriga engagemang i klubben genom att utse henne till hedersmedlem i Bokskogens Golfklubb!

15 Juniorkommittén 2013 För andra året i rad har Bokskogens golfjuniorer bedrivit träning hela året. Efter alla jul- och nyårshelger, började Bokskogens juniorer och knattar andra veckan i januari med inomhusträning på Malmö Golf Arena. Varje lördag, från januari fram till påsklovet i slutet av mars, deltog totalt 36 juniorer i åldrarna 8-21 år, mellan kl Som avslutning på vinterträningen blev det Paintball, det var naturlig för lokalerna delades med Malmö paintball. Under första veckan i april startade utomhus träningen för alla juniorer mellan 8-21 år. Grupperna är i första hand indelade efter ålder, och senare i kunskapsnivå. Ungdomar mellan 8-10 år har kunnat välja mellan att träna onsdag kvällar eller lördag förmiddagar. De mellan år har kunnat välja mellan måndag kvällar eller lördag förmiddagar. Juniorerna som är 14 år och äldre har haft träning 2 ggr i veckan, måndagar och onsdagar. Under sommarlovet har vi även i år, fortsatt med de uppskattade daglägren. Där tränar vi på förmiddagarna, mestadels använder vi oss av övningsfältet/lilla banan. Efter en gemensam lunch spelar vi på Bokskogens härliga banor. Knattarna 8-10 år har haft tisdagarna, åringarna har haft onsdagarna och 14+ har haft torsdagarna. Den 5 maj drog Janne Larsson igång träningen för K-47-orna, som i år har tränat på söndagar. Tisdagen den 28 maj hade 184 elever från Sveaskolan friluftsdag i Bokskogen. Eleverna delades in i två grupper, där ena gruppen spelade/provade på golf. Andra gruppen hade orientering, och på eftermiddagen bytte grupperna plats. Eftersom detta var klubbens 50-års jubileum arrangerades det en jubileumstävling för juniorerna, spelformen var bästboll, och segern gick till Karl Nordberg/Axel Svensson. Det har också genomförts ett antal läger under året. 14+ startade med att åka till Halmstad Golf Arena i maj, en otrolig anläggning där inga önskemål inte kan uppfyllas vad gäller träning på hög nivå. Det fortsatte med knatteläger i Bokskogen över fyra dagar, med 2 övernattningar i scoutstugorna. Under dessa fyra dagar spelades det även 2 tävlingar, PGA Gore-tex Junior Pro- Am och Skandia Cup Klubbkval. Under Skandia Cup Klubbkval, passade Isabella Rimton på att sätta nytt banrekord på Nya banan 66 slag brutto! PGA Gore-tex Junior Pro-Am är en tävling där ett stort antal klubbar arrangerar ett klubbkval, 3 juniorer får sedan äran att åka med Pron till distrikts finalen och spela om en finalplats på PGA National. I år hade vi 2 lag i distriktsfinal och där tog sig 1 lag till FINAL. När det gäller Skandia Cup så är Bokskogen inne i ett generations-skifte. Abbekås var värd för distriktsfinalen där 2 av våra spelare lyckades ta sig vidare till regionfinal på Ljunghusens GK - härifrån gick Isabella Rimton till Riksfinal för 4:e året i rad! Det är endast ett fåtal spelare i Sverige som under åren har lyckats med denna bedrift, Stort Grattis Isabella! Nästa läger på schemat var vårt läger på Ljungbyheds GK där omkring 20 juniorer tränade och spelade så mycket de orkade under 2 dagar. Jannes årliga utflykt med sina knattar gick till Beddinge GK även i år. Den 31/7 bar det iväg, och det var lika uppskattat som vanligt. Den 29/9 var det avslutning för 47-orna, med bl. a. korvgrillning. Vi har deltagit i Juniorserien, där det tyvärr saknades några slag för att ta sig till slutspel.

16 I Matchligan har många nya spelare fått känna på hur det är att åka iväg tillsammans och spela som ett lag. Här får de medverka t.o.m. det året de fyller 13 år. I år spelades det fem omgångar i gruppspelet. Bokskogens GK placerade sig tvåa, och gick därmed vidare till slutspel. Där mötte vi Vasatorp hemma, och det var en jämn match in i det sista. Matchen avgjordes på sista hålet, med ca 2 cm! Tack för en härlig insats, hoppas alla hade kul. Det har spelats flitigt på Skandia Tour under året, på alla olika nivåer. Bäst har Erik Tedfelt och Isabella Rimton spelat. Bokskogen ligger i skrivande stund på 72 plats på rankingen för klubbar (juniorer). Erik Tedfelt har slutat topp 5 på några tävlingar. Isabella Rimton har också placerat sig bra i några tävlingar. Hon spelade PGA Junior Open by Titleist, på PGA National, och slutade 2:a. Isabella har även i år spelat Annika Invitational, tillsammans med de bästa juniorerna i Europa. I år gick tävlingen på Landskrona GK. Även några av våra yngre juniorer, både pojkar och flickor, har under året varit med och provat på Skandia Tour inför kommande säsong. Vi har även i år deltagit i Sydvästslaget där Bokskogens GK, Ljunghusens GK, Flommens GK och Falsterbo GK arrangerar en tävlingsomgång var. Tävlingsformen är slagtävling i klass A och B. I klasserna C och D spelar man poängbogey. Efter varje omgång läggs allas poäng ihop, och i slutet av året kan en vinnarklubb koras. Under SM veckan på Barsebäck arrangeras även Lilla lag-sm för knattar. Den spelas på Barsebäcks korthålsbana, och i år representerade fyra knattar Bokskogen där. KM för knattar vanns av Gustav Andersson, med Karl Liljegren och Moa Andersson på andra och tredje plats. KM för juniorer vanns av Magnus Jigin, följt av Axel Svensson och Adam Nyquist, på andra respektive tredje plats. Anna Knutsson engagerade sig i tjejerna, och hade tre tjejträningar under året. Detta var mycket uppskattat av alla tjejer som var med. Träningen fortsatte på samma sätt som innan sommarlovet för alla grupper. Säsongs-avslutning var den 19: oktober. Sista utomhus aktiviteten var ett utbyte med Sölvesborg på Sölvesborgs GK under höstlövet. Den 31 oktober till 1 november spelades det mycket golf, där Bokskogens GK slutligen tog hem vinsten. Andra aktiviteter som hunnit hända under hösten och vintern är att det spelats badminton och squash vid två tillfällen innan jul. Och tack vare det goda samarbetet med FIFH under Swedish Invitational har ungdomarna också kunnat prova på både Goalball och Rullstolsbasket. Där fick vi också förmånen att träffa Mattias, som satt i rullstol p.g.a. en trafikolycka. Han berättade om sitt liv, och jag tror alla som lyssnade blev berörda, på ett eller annat vis. Det var mycket uppskattat. Träningen har genomförts av: K-47 Janne, som tackar för sig efter 39 år i klubben (började på Bokskogen 1974) 8-10 Marcus/Mark Marcus/Mark 14+ Mark/Marcus Sist, men inte minst, vill Juniorkommittén rikta Ett Stort Tack till alla frivilliga som ställer upp under året på de olika uppdragen. Peter Sternskog Marcus Dahlberg, Juniorkommittén

17 Elitkommittén 2013 Våra elitlag för damer och herrar lägger 2013 till handlingarna efter mycket fina insatser i respektive serie. Herrarna briljerade i sin serie på Tomelilla GK och vann till slut med 12 slag före PGA Sweden National. Herrlaget spelar därmed i division 1 den kommande säsongen. Även Bokskogens damlag gjorde en mycket fin tävlingsvecka genom att placera sig på en tredjeplats i division 1 på Ljunghusens GK - en mer än godkänd insats med tanke på att damtruppen tappat flera spelare inför årets säsong och spelade med ett par debuterande yngre spelare utan erfarenhet av spel på så hög nivå. Säsongens resultat från våra två lag bevisar återigen hur svårt det är att nå toppresultat i de högre serierna utan erfarna spelare som tävlar regelbundet. Herrlaget bestod exempelvis under den gångna säsongen av inte färre än tre professionella spelare med lång tävlingserfarenhet på hög nivå (Tobias, Fredrik och Johan). Vår policy är fortsatt den att våra lag till så stor del som möjligt skall bestå av egna produkter. Om vi emellertid även på detta område önskar tillhöra de främsta klubbarna genom framskjutna placeringar i det nationella seriespelet, bör lagen även fortsättningsvis kompletteras med erfarna spelare. Sådana spelare medför emellertid oftast också högre kostnader för klubben i form av tävlingsersättningar. Något som måste tas med i en bedömning av vilka ambitioner Bokskogens golfklubb bör ha med sin elitsatsning. Träningsverksamheten har i övrigt genomförts efter det lyckade upplägg som vi införde under 2012 med ett inledande träningsläger på våren, och där all fortsatt träning under säsongen sker individuellt med hjälp av Mark och Marcus. De senare årens ansträngda kostnadsläge har medfört att vi under ett par år har förlagt årets inledande träningsläger på Halmstad Golf Arena som erbjuder utmärkta träningsmöjligheter till mycket rimliga kostnader. Elitkommittén Klubbhuskommittén 2013 Vi fick i början på året byta ut hela anläggningens pumpar till allt vatten och värme. Vi har på hösten repararerat delar av taket på klubbhuset, med pannor och sidogavlar efter höststormar. Utökning av rabatter med rodhedendron gjordes på hösten. Ett nytt värmeskåp i köket införskaffades under hösten Klubbhuskommittén Thomas Ahlberg

18 Damkommittén 2013 Damkommittén har helt nya ledamöter from 2013 Vår ambition har varit och är att öka antalet deltagare i våra tävlingar för medlemmar. Vi har försökt utöka kommunikationen med klubbens damer genom dels, att informera i Veckonytt om våra tävlingar, dels skapa maillista där alla damer som vill ha information om våra aktiviteter kan anmäla sig. Utöver detta har vi också skapat en egen mailadress till damkommittén så alla kan nå oss med frågor, önskemål och synpunkter. Hemsidan har vi också strukturerat om för större tydlighet. Samarbetet med medlemskommittén och seniorkommittén resulterade i ett flertal uppskattade aktiviteter framför allt i början av säsongen t ex, regelträff och spelstrategivandringar på banan. Säsongen startade traditionsenligt med vårsupé där 58 glada damer serverades en utsökt måltid hos Maderiet. Under kvällen berättade vi om säsongens kommande tävlingar och därefter visade shopen årets klädnyheter. Årets hemliga utflykt med seniorerna gick till Landskrona där vi hade en fin dag och precis klarade oss från åska. På god 2:a plats efter Fredrik Bonde kom Ewa Öberg. Antalet deltagare i onsdagsgolfen ökade, men här finns plats för många fler. Våra tävlingar med vandringspriser, Blå Skålen och Röda Vasen vanns av Julli Jarlsbo respektive Eva Seeger. Young Ladies over 40 vann Julli Jarlsbo. Young Ladies over 60 vann Karin Ohlin. Populära Matchspels tävlingen "Min stora dag" vanns av Gunilla Bergström med Monica Öberg som god tvåa. Tröstturneringen vanns av Gisela Krakau med Lena Egerstrand som god tvåa. Tack, Maria Sandström för ditt initiativ och din insats och vi hoppas på en fortsättning! Vi har haft tre tävlingar öppna för damer från andra klubbar. Nationell Damdag där A-klassen vanns av lag Hildegun Granlund och Julli Jarlsbo B-klassen vanns av lag Solveig Nydahl och Gisela Krakau. I utbytesgolfen visade Bokskogens damer även här bra resultat. A-klassen vanns av oslagbara Julli Jarlsbo! B-klassen vanns av Kirsten Rasmussen. Inbjudningstävlingen, som var ny för året där varje medlem bjöd in en dam från annan klubb och spelade fyrboll vanns av Julli Jarlsbo med partner Lisa Camp. Solheim Cup mot Flommen GK s damer spelades på Flommen och vi förlorade. Flommen hade 19,5p och Bokskogen 12,5p. Dessförinnan hade vi vunnit tre år i rad så nu får vi försöka ta tillbaka tavlan I Seriespelet vann damerna D70, kom 2:a i Foursome med handicap och 3:a i D60. Skåneserien vann vi grundspelet i vår division, men kom dessvärre bara 6.a i finalen. På initiativ av Ewa Öberg ordnade vi med kort varsel en utflykt med övernattning till Araslöv.20 damer deltog. Där spelade vi tävling över två dagar och hade en trevlig kväll dag 1 med god mat, vin o många skratt. Höstavslutningen spelades av 27 deltagare på gamla banan i ljummet höstväder. Efter tävlingen åt vi en god middag och delade ut prischeckar och birdiebollar för säsongens onsdagstävlingar. Priset till årets flitigaste deltagare gick till Ann-Kerstin Fagerberg. Efter säsongsavslutet har vi kunnat spela vintergolf på onsdagar ända in i december. För Damkommittén, Gun Berggren, Ordf

19 Seniorkommittén 2013 I seniorkommittén har ingått Anders Hansson, Åke Åkesson resp. lagledare för serielagen, Karl- Johan Persson, Paje Eklund samt undertecknad som Ordförande. Seriegolf. Säsongen startade i april med kickoff för seriespelarna. Säkert ett rekord med deltagare! 92 personer startade för att kämpa till sig platser i våra 9 herr- och 3 damlag! Seriegolfen gav fint resultat 2013 för Bokskogens Herrar. Vi skall vässa förberedelserna inför 2014! Det känns som att lagspelen ökar sammanhållningen i klubben. Inget lag hade problem med att få med entusiaster OCH duktiga spelare. Onsdags golf: Sommar touren för herrar 50+ har spelats under perioden april-oktober. Deltagarantalet har ökat år från år. I år ökade snittdeltagandet mot förra året. Spelform har varit slaggolf, utom sista onsdagen varje månad då vi spelat någon form av par spel. Säsongen avslutades i oktober med Äggagolfen, där bl.a. årets vinnare av Order of merit korades. Klar segrare blev Karl - Johan Persson för 2a året i följd! Snyggt jobbat! I maj gjorde vi den hemliga utflykten till Landskrona GK tillsammans med damerna. Fulltecknad resa som vanligt. Bra väder och bra spel. Många gladdes över fina priser i form av tillgodo-checkar på Fiskrökeriet på (!) Limhamn. Vi fick även besöka golfmuseet som är en hyllning till vår sport och väcker minnen hos oss Veteraner! Den årligen återkommande Ladies & Gents avlöpte onsdag innan midsommar men det lockade inte fler än tidigare år. Inför 2014 får vi titta på bästa datum. Dock behåller vi formatet 18 hål + en mindre aktivitet efter lunchen! Bokslaget i augusti lockade fler från andra klubbar då vi ändrat på villkoren sedan2012. I september åkte vi herrar till vår vänklubb Golfpark Strelasund i forna Östtyskland. Det märks att gamla Östtyskland inte hunnit växa in i golfkostymen. Vänliga och snälla var människorna i alla fall! Boendet mycket bra. Prisvärt och ena banan OK för en minisemester. Under året har vi också spelat Utbytes-matcher mot Kristianstad, Flommen och Vasatorp. Vi har bara en av de åtrådda pokalerna! Vinter touren startade i slutet av oktober och höll på till slutet av december. Luciaglöggen genomfördes med ban- och receptionspersonal. Många veteraner kom utan att sedan spela vilket visar att klubbandan växer! I seriespelet har herrarna deltagit med 9 lag, ett för H35, H70 resp. H75, 2 lag för resp. H45, H55 och H65. 2 lag vann sina serier och går upp en division. Stort Grattis! Följ seriespelet på vår hemsida under Seniorkommittén. Vi ser fram mot ett intressant och givande 2014! För senior kommittén Fredrik Bonde, Ordf.

20 Tävlingskommittén 2013 Tävlingskommittén ambition med sitt tävlingsprogram för säsongen 2013 har varit att skapa aktiviteter som leder till engagemang och gemytliga mänskliga kontakter bland våra medlemmar och våra gäster och gärna även över generationsgränserna. Vi vill kunna erbjuda alla typer av spelformer och att det finns både, singel, par och lagtävlingar. Vår strävan har varit att genomföra det fastställda tävlingsprogrammet med gemyt och god kvalitet och vi har även denna säsong haft vädergudarna med oss. Så samtliga schema lagda tävlingar har genomförts. Under året arrangerades 50-årsjubileet och där var det ett antal tävlingar som gick i jubileets tecken. Den stora jubileumstävlingen som startade golfveckan blev väldigt uppskattad. En 12- hålstävling med avslutande mat som alla vill ha tillbaka till Tack till Lars B Larsson som kom på idén. Vi införde även ETH under 2013 och klubben kommer nu att följa detta fullt ut under 2014 Lite statistik från 2013 Antalet tävlingsdeltagare per tävlingsdag i genomsnitt har legat på 111, en liten ökning från % av klubbens medlemmar har vid något tillfälle deltagit i säsongens klubbtävlingsverksamhet. Tävlingarna med mest deltagare är Klubbens Dag, Jubileumstävlingen och Årstiderna Open, alla med över 150 stycken på varje. Idrottslig verksamhet eller upplevelser? Det är en balansgång att kunna möta alla de typer av upplevelser som medlemmar och gäster har. Vi är alla olika som golfare, många profiler ska kunna få sin golfupplevelse. Tävling är en av dessa och är ju grunden i golfen. Det ska vara roliga tävlingar, populärt är ju lag eller partävling som alltid samlar fler deltagare. Att ha externa sponsorer som skapar ett större arrangemang är populärt och samlar också mer deltagare, men kostar ju mer för deltagaren att medverka i. Vi balanserar och målet för TK är ju att möta och erbjuda ett utbrett tävlingsprogram. Framtiden visar på att spelt sker online, man följer sin egna tävling i mobilen ute på banan och att vi helst har resultatrapportering var 3e hål även på klubbtävlingar. Detta är något som kommer de närmaste åren och gör även att andra kan följa klubbtävlingen live. Till sist uppmanar vi alla medlemmar och även gäster att framföra sina synpunkter på tävlingsverksamheten till tävlingskommittén eller kansliet. Tävlingskommittén 2013 Thomas Ahlberg, Anita Omander, Karl-Johan Persson och Anders Persson

21 Medlemskommittén 2013 Vi, Cilla Malmhagen och Marie-Louise Svenburg, har under tre år personifierat Medlemskommittén i Bokskogens GK. Det har varit tre roliga och givande år där vi lärt känna många av klubbens medlemmar och roligast av allt vi har bidragit till att många medlemmar lärt känna varandra! För att nämna några arrangemang så har vi haft Träningsdax, regelkurser, fågelvandring, en hel dags workshop med alla kommittéer, föredrag om longstay i Nya Zealand, strategikurser, föredrag av sjukgymnaster m.m. m.m. Vi har försökt göra program som kan tilltala våra medlemmar, gammal som ung, hög- som låghandicapare. När vi kommer till klubben och medlemmar kommer fram och tackar för att vi har ordnat så trevliga aktiviteter då värmer det och det känns att vårt arbete varit mycket uppskattat och när vi nu lämnar över ansvaret till några andra, eller kanske till ett annat upplägg vad gäller kommittéarbete, kan vi bara hoppas att klubbens medlemsaktiviteter fortsätter och utvecklas. Vi vill tacka vår Super Advisor Anita som tipsat, tyckt till och hejat på. Tack för att vi fått förmånen att arbeta med detta och lycka till! Cilla & Marie-Loiuse Aktiviteter genomförda 2013 Mars Regelkurs 1. Distriktsdomare Göran Berlin drillade oss i golfens regler under tre timmar. Intressanta diskussioner på såväl hög som lägre nivå Regelkurs 2 med distriktsdomare Göran Berlin. April 16 Regelvandring med Mark. Han tog med oss ut på banan och visade oss hur vi ska hantera de vanligaste situationerna och diskussions- punkterna. Vi fortsatte inomhus med diskussion kring regler och tolkningar. 29 I samarbete med Dam- och Seniorkommittén anordnade vi ett föredrag om Golfstrategi. Mark gick igenom hur man planerar och lägger upp spelet och hur man smartast använder banguiden. Kursen vände sig till dem som spelar mycket och på en högre nivå. Slutet Nu aktiverade vi vår Spontangolflista. Man anmäler sitt intresse till en mejlgrupp och när man sedan vill ut och spela är det bara att mejla gruppen eller svara på någon annans mail jag går ut på torsdag kl vill du hänga på?. Detta har varit ett uppskattat forum där man lär känna andra medlemmar. Maj 5 Träningsdax med Mark. Vi tränade närspel, långt spel och puttning under trivsamma former. Avbrott för lunch och avslutning med lättsam puttningstävling. 27 Strategiföredrag (i samarbete med Dam- och Seniorkommittén) för dem med hcp runt 25 och uppåt. Mark gav konkreta tips på hur man planerar sitt spel för att spela på ditt hcp. Juni 6 Klubbens Dag. Medlemskommittén ordnade med sponsring av ett glas mousserande innan lunchen samt en uppskattad lucky draw. September Vi bjöd in till Spontangolf Kävlinge GK men tyvärr fick vi ställa in pga för få anmälda. Oktober 20 Golfsäsongen avrundades med ett besök på Landskrona GK och golfmuséet. Vi startade med kaffe och äpplekaka och fortsatte till golfmuséet där Hasse Bergdahl guidade oss genom golfens historia.

22 Marknadskommittén 2013 Bokskogens Golfklubb har under 2013 haft 56 st Sponsorer (=Företagsmedlemmar). Klubbens direkta sponsorintäkter från dessa Sponsorer var sammantaget 2,9 mkr. Därtill tillkom fakturerade intäkter (som inte synligt krediteras Marknadskommittén) i form av extra greenfees vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex. Kanonstarter. Vidare bidrar sponsorerna som vanligt med icke oväsentliga intäkter till Krögeri och Shop samt understödjer med priser till klubbtävlingar och framför allt juniorverksamheten. Klubbens motprestation innebär ju som bekant, att lämna sponsorerna utrymme för kund- och personalgolf samt det reklam- och good will -värde det innebär för ett företag att associeras med Bokskogens GK. Vår klubbs varumärke förstärks ju ytterligare genom den kontinuerliga upprustningen av våra banor och vidhängande klubbhusfaciliteter som möjliggörs genom dessa extraordinära intäkter. Inom nätverket Bokskogens FöretagsPool sker ett inte föraktfullt antal direktaffärer företagen och företagsledarna sinsemellan och som är ett resultat av träffarna vi organiserar. Under 2013 har vi i FöretagsPoolens regi haft tre stycken mycket välbesöka företagsträffar ute hos oss på Klubben samt höstavslutning med golf och efterföljande middag. Till denna träff var också respektive inviterade. Vidare arrangerades av Marknadskommittéen en gemensam resa med hugade sponsorer till Wales i slutet på maj. När det gäller marknadssidan har klubben haft annonser i Sydsvenskan, olika skånekartor, wwwgolfsverige.dk, Norsk och Dansk Golf, och några mindre tidningar. Är med i ett stort turistprojekt med Visit Sweden mot Danmark och Norge I Sydsvenskan var det en kampanj om Prova På medlemskap, I övriga tidningar om att saluföra anläggningen för gäster. Medverka på Golfmässan i Köpenhamn i samverkan med Radisson Blu om golfpaket Hemsidan är en viktig del i marknadsföring och har golfturism koppling till GIT. En uppdatering av Bokskogens Marknadsplan har gjorts av vår kommittémedlem John Monhardt Tommy Knutsson Nu har det hänt jag har slutat på RIKTIGT! Givetvis massor av blandade känslor, men vad kan man vänta efter alla fina år på Bokskogen. Ett stort TACK till er alla, medlemmar och gäster, som jag mött genom åren. Framöver ses vi utanför receptionsdisken och jag önskar både er och klubben många fina säsonger. Massor av hälsningar Anita

23 Hej alla medlemmar! Våren känns som den kommer närmare för varje dag och vi inväntar de sista detaljerna för vår uppgradering av restaurangen. I bistron hade vi tanken att vi ville komma närmare naturen med möblemang i trä. Vi har som ni säkert redan sett även presenterat en massa syltade och torkade råvaror i olika färger och former för att höja känslan ytterligare. Med ett större alkoholfritt dryckesutbud av kvalitativa alternativ och en del nytt på både öl- och vinsidan samt utvecklad meny känner vi oss väldigt peppade på 2014 års säsong. Vi planerar att, i samband med Nordea masters på PGA kommer vi att på fredagen och lördagen den 30/31 Maj, efter det att ni varit och kollat på tävlingen(eller bara är sugna på att äta väldigt gott för en kväll) erbjuda en 4-rättersmeny inspirerad av vårens primörer på kvällen med vinpaket för 675:-. Vill även passa på att påminna er om ni planerar en större eller mindre fest under året att vi gärna presenterar vårt erbjudande till er, oavsett om ni vill lägga er fest hos oss eller hemma hos er själva. Vi håller tummarna att det fina vädret håller i sig och önskar er alla välkomna till maderiet. Vänligen, Mikael Filip och Jens Hej alla Bokskogen medlemmar! Nu har våren kommit och vi hoppas ni ser fram emot en ny spännande säsong, lika mycket som vi gör. Inför säsongen kommer det att finnas massor med nyheter hos oss. Vi kommer att fortsätta satsa på ett så brett utbud som möjligt för er både när det gäller kläder, klubbor och övrig utrustning men även när det gäller lektionsutbud, individuellt och i grupp. Det kommer i år även att finnas väldigt bra möjligheter för dig som vill skräddarsy dina golfklubbor efter just dina förutsättningar. Med hjälp av ett stort sortiment testklubbor och vår egen Trackman, kommer vi kunna hjälpa just dig att hitta dem perfekta klubborna Läs mer om Trackman och utprovning på vår hemsida! Nytt för i år är att vi även kommer att använda oss av Ping nfligh. Detta är ett hjälpmedel som hjälper oss att hitta dem perfekta klubborna till just dig. Vi har redan nu börjat få in nya saker i shopen och det som finns kvar av fjolårets kläder och skor har vi stor rea på, så kom in och fynda! Missa inte vår hemsida där aktuella erbjudanden och nyheter kommer att lägga upp. Se även till att följa oss på vår egen Facebook sida (Bokskogen golfshop) där mycket information kommer att finnas. Nu ser vi fram emot ett riktigt bra golfår, och önskar er varmt välkomna till Bokskogens Golfshop! Mark och Marcus med personal

24 Tidbokning 2014 Vänligen ta alltid vägen via Receptionen när du skall ut och spela detta gäller för ankomstregistrering, senast 30 min. innan spel i Terminalerna (här gör du detta med ditt medlemskort) eller i Receptionen. Det finns tre möjligheter att boka en starttid: 1. Via Internet 2. I klubbhuset via terminalerna 3. I klubbens reception via telefon eller på klubben Generellt gäller följande: Att följa den omvärldsförändring som sker och att man inte har för många begränsningar och regler. Efter ändringarna 2011 så var det positivt med de nya reglerna för tidbokning som gjorde att vi nådde alla medlemmars behov och även gäster. Vi fortsätter med tidbokning från 08:00 på morgonen och på tisdagar är det tidbokning från 09:00 (bollränna fram till 08:50). FÖRBOKNING Antal dagar för medlemmar Antal dagar för sponsorer Antal dagar för gäster 90 dagar 21 dagar 14 dagar ANTAL FÖRBOKADE TIDER PER SPELARE Båda banorna: åtta tider vardera, varav 5 tid vardag och 3 tid lördag/söndag Fördelning förbokningsbara tider per timme Gamla Banan 5 bokningsbara 1 spontan Nya Banan 5 bokningsbara 1 spontan Observera spontantiderna bokas på telefon eller på plats i receptionen speldagens morgon! Spontantider kommer även att nyttjas vid hotell golfpaket i viss mån. Startmellanrum Gamla Banan 10 min Nya Banan 10 min Denna generösa indelning mellan bollarna, på båda banorna är en kvalitetsstämpel för vår klubb! Tider för tidsbokning Gamla Banan, vardagar Nya Banan, vardagar Båda banorna, lördag/söndag Bollränna på båda banorna före och efter ovanstående bokningstider, tisdagar startar tidbokningen 09:00

25 INTERNETBOKNING Gamla och Nya Banan: Alla tider enligt ovan, exklusive spontantiden Anmälan i terminal eller reception skall ske senast 30 min före spel gäller alla medlemmar! För att boka en 2, 3 eller 4-boll anges alla Golf-ID Ha alltid ditt Medlemskort i plast tillgängligt när du är här och skall spela! Beträffande anmälan till tävlingar så anmäler du dig som tidigare direkt till den valda tävlingen via vår Hemsida, Tävlingar. Varje anmälan och resultat kan du sedan beskåda under samma modul. Här finns också all information om varje tävling. Är det en partävling som du vill vara med i och inte har en spelpartner så finns det alltid en singeltävling du kan anmäla dig till istället, sedan så lottar vi ihop par utifrån denna lista till partävlingen Välkommen! Vi fortsätter med att vid några tillfällen köra en singeltävling först och sedan en partävling direkt efter, detta för att möta behovet från alla deltagare. Observera att sista anmälningsdag är torsdagar kl för veckoslutstävlingarna. Att du har aktuellt handicap registrerad i Golfdatasystemet har du som tidigare själv ansvar för och detta hanterar du antingen via Internet eller via terminalerna på klubben. Även då använder du ditt Medlemskort/Golf-ID! Vid deltagande i tävling hanteras ditt handicap automatiskt. Numera ändrar du även din adress, dina telefonnummer och E-adress via vår Hemsida/Din golf. Vi vill gärna kunna informera alla våra medlemmar via mail därför uppmanar vi er att hålla er mailadress uppdaterad i Min Golf

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012 Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.com VERKSAMHETS BERÄTTELSER 2011 BANA 2011 var första året med samarbetet

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar.

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar. Stallarholmens Golfklubb. Verksamhetsberättelse 2013. Styrelse 2013: Jan Kemvall Ordförande Lars Jönsson Ledamot Rolf Johansson Vice ordförande Birgitta Rydén Ledamot Benita Fallström Sekreterare Marita

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning.

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning. Arsbokslut för Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper och

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer