Handlingar till Vårmöte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Vårmöte 2014"

Transkript

1 Handlingar till Vårmöte 2014

2 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 29 mars 2014 KL. 09:30 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar kommer att finnas tillgängliga via länk i VeckoNytt samt på kansliet senast en vecka innan Årsmötet. PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Med vänlig hälsning! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande

3 Kallelse till ordinarie årsmöte i Bokskogens Golfklubb Föredragningslista: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Styrelsens årsredovisning för Revisionsberättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år Valberedningens förslag: - Ordinarie: Christoffer Hultén omval, Ann Theander, omval - Suppleanter: Mikael Stein, omval, Kent Skönnå omval 12. Inkomna motioner. 13. Styrelsens förslag. 14. Verksamhetsplan Övriga frågor. 16. Mötets avslutande. För år 2014 planeras följande aktiviteter: Genomförandet av Tourfinal Svedala Open hosted by Peter Hansson Fortsatt utveckling av klubbens medlemsformer och medlemsaktiviteter Fortsatt satsning på finish med bl.a. höjd kvalitet på fairways och andra åtgärder enligt långtidsplanen för golfbaneområdet Greenfeesamarbete med Barsebäck, Ljunghusen, Kristianstad, Elisefarm, Österlen, Båstad samt Asserbo Golf Club, Mön GC, Köpenhamns GK och Skjoldenäsholm på Själland samt Golfpark Strelasund i Tyskland och Killarney Golf & Fishing Club på Irland Färdigställande av drivingrange projektet för invigning av rangen i maj/juni

4 Ordförande har ordet! I framtiden kommer 2013 att framstå som ett särskilt händelserikt år i klubbens historia. En i likhet för många andra klubbar nedåtgående medlemstrend tvingade styrelsen att föreslå en ändrad finansieringsform från medlemslån till spelrätter i slutet på Förslaget resulterade inte helt överraskande i ett sådant stort medlemsutträde att 2013 fick inledas med en företagsrekonstruktion med ackord och spelrättskonvertering som huvudbeståndsdelar. Vi kan nu i efterhand konstatera att det har blivit bra för klubben, inte bara i form av kontroll över likviditeten och en budget i bättre balans utan också en förbättrad atmosfär med ökad klubbkänsla. Det är väldigt få som valt att lämna klubben under vintern. Huvuddelen av de som ändå lämnat och har flyttat var även året då vi firade klubbens 50 första år och det gjorde vi med att dela ut en jubileumsbok till alla medlemmar som mottogs väldigt positivt. Vidare arrangerade vi en speciell tävling som säkert kommer att ha sin uppföljare. Peter Hanson och Joakim Häggman visade oss alla vad man kan göra med en klubba och boll under jubileumsfesten och vi var drygt 200 som firade tillsammans i lätt regn. Nordea tour, Svedala Open med Peter Hanson som värd spelades i september och som vanligt ställer många upp som funktionärer vilket bidrog till att så att vi fick en riktighögklassig tourinramning Flaggplaceringar och annan banuppläggning blev ett verkligt prov för spelarna som till och med hade synpunkter på hur snabbt det rullade på greenerna. Tävlingen får sin uppföljning i år och kommer att spelas i början av oktober. BUG banutvecklingsgruppen presenterade sin långtidsplan för våra banor på höstmötet och det är ett mycket bra underlag som vi nu under flera år framöver kan beta av ifrån i syfte att ständigt förbättra vår anläggning. Till hösten kommer de första förändringarna att genomföras. Vår drivingrange står snart klar och kommer att invigas sista dagarna i maj samtidigt som Scandinavian Masters spelas på PGA banan. Redan 2009 presenterade styrelsen sina tankar om en ny drivingrange och mycket arbetet har lagts ner sedan dess. Jag hoppas att ni alla kommer att uppskatta drivingrangen och dess närhet till klubbhuset och att ni kommer att utnyttja denna både för uppvärmning innan ni går ut på en 18-håls runda eller då ni vill förbättra er sving och då kanske med hjälp av våra pros. Ni känner säkert alla till vid detta laget att Golf Sverige har det tufft ekonomiskt, huvudsakligen p.g.a. att det är för få medlemmar i relation till antalet anläggningar. Denna fortgående trend har nu varat i så många år att det resulterat i att många klubbar har fått dra ner på kvaliteten på sin anläggning. I vinter har vi i vår närhet sett att två klubbar slagits samman till en samt att en annan anläggning läggs i malpåse. För Bokskogen GK del har detta bidragit till fler medlemmar och sponsorer vilket vi självklart tacksamt tar emot och samtidigt hälsar alla välkomna. En epok får sitt slut i och med att Anita nu väljer att lämna oss. Anita började sin anställning 1990 och dessförinnan under 80- talet var hon aktiv i junior och elit kommittéerna. Anita har varit en otrolig tillgång för klubben och alla oss medlemmar, gäster och sponsorer. Jag kan bara säga ett stort TACK för alla dina insatser Anita. Vi kommer att sakna din glädje och ditt engagemang för klubben. Fortsätt nu att vara stolta över vår fina klubb, berätta det för dina vänner och de som inte redan är medlemmar får ni gärna locka över. Jag ser fram emot att ni alla får ett bra och innehålls rikt golfår Keep swinging Peter Rodenstam, ordförande

5 Innehåll Sida - Kallelse 2 - Ordförande har ordet 4 - Inledning/Förvaltning 6 - Verksamhet 7 Koncernresultaträkning 8 Motioner och styrelsens förslag 12 Kommittéernas summeringar 14 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 Inledning Koncernen består av Bokskogens Golfklubb samt det helägda aktiebolaget Bokskogens Golf AB. Årsredovisning för Bokskogens Golf AB har fastställts på ordinarie årsstämma den 25 februari Fullständig årsredovisning finns att få i receptionen eller på kansliet. Styrelsen 2013 har utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Kassaförvaltare Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant Peter Rodenstam Ann-Christine Halén Ulf Pernvi Peter Svenburg Sverker Ölmestig Anne Barbosa Daniel Jigin Revisorer: Revisorer för räkenskapsåret har varit Christofer Hultén och Ann Theander med Mikael Stein och Kent Skönnå som suppleanter. Fast anställd personal har varit: Klubbchef /VD Banchef: HeadPro: Reception: Ekonomi Vaktmästare: Banan: Thomas Ahlberg Klas Karlsson Mark Dewdney Anita Omander Ulla Heimgård Jonny Gibraelsson Ronny Persson, Kenneth Nilsson (långtidssjukskriven), Ola Ohlsson, Björn Larsson Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, därutöver åtskilliga informella kontakter. Klubbchef har varit kallad och adjungerats till styrelsens sammanträden. Vidare har valberedningen varit närvarande vid ett flertal styrelsemöten i syfte att observera styrelsens arbete.

6 Information till medlemmarna har skett i form av Bokbladet som kallelse till extra årsmöte, vårmöte och höstmöte enligt stadgarna. Löpande information har dessutom lämnats veckovis via e-post (Vecko-Nytt) samt på vår hemsida. Vårmötet kommer att avhållas lördagen den 29 mars För Bokskogens golfklubb, som firade 50 årsjubileum 2013, har det varit ett händelserikt år. Mot bakgrund av den fortsatt negativa utvecklingen för golfen i Sverige beslöt höstmötet 2012 att ändra finansieringsform för Bokskogens golfklubb genom att övergå från medlemslån till spelrätter. I samband med processen att ändra finansieringsform begärde så många medlemmar utträde ur klubben att styrelsen tvingades ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Övergången till spelrätter bekräftades i februari 2013 av ett extra medlemsmöte. Rekonstruktionsarbetet resulterade i att det lämnades ett ackordsförslag som innebar att fordringsägarna skulle få en ackordslikvid om 30 procent. Eftersom förslaget accepterades av tillräckligt många borgenärer fastställde tingsrätten ackordet. De medlemmar som accepterade spelrättskonverteringen erhöll ett spelrättsbevis i utbyte mot ackordslikviden. För klubben uppgick ackordsvinsten till 19,7 Mkr, vilket i resultaträkningen redovisas som en extraordinär intäkt. Den rabatt på medlemsavgiften för 2014 och 2015 som erbjöds medlemmar med maximal inlåning till klubben vid konvertering till spelrätt har liksom slutfakturan från rekonstruktören redovisats som rekonstruktions- kostnader. Resterande del av ackordsvinsten har använts för nedskrivning av anläggningen, vilket medfört att de planenliga avskrivingarna kunnat mer än halveras. Nedskrivningarna och rekonstruktionskostnaderna har klassificerats som extraordinära kostnader, varför nettot av extraordinära poster blir noll. Koncernresultaträkningen för 2013 visar ett underskott på 0,1 Mkr, vilket är 1,3 Mkr bättre än föregående år. Lägre årsavgifter på grund av färre medlemmar har mer än väl kompenserats av lägre planenliga avskrivningar och övriga rörelsekostnader. Avvikelser i utfallet mot prognosen på höstmötet är att de båda stortävlingarna gick genom våra samarbetspartners, därav mindre kostnad och intäkt på tävlingskontona. Att höststormarna orsakade skador på klubbhus, som vi fick reparera. Juniorkommittén hade mindre verksamheter under höst och vinter vilket skapade mindre kostnader och intäkter på JK. Klubbens 50-årsjubileum gav en nettokostnad på kronor. Dessutom har kostnader uppstått som ej var beaktade i prognosen. Investeringarna i koncernen uppgick till 0,4 Mkr. Arbetet med en ny drivingrange återupptogs under året och färdigställandet beräknas kunna ske under våren 2014.

7 Medlemmar per den 1 mars 2012: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 90 % 10 % 100 % Medlemmar per den 1 mars 2013: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 89 % 11 % 100 % Medlemmar per den 1 mars 2014: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 90 % 10 % 100 % Totala antalet medlemmar är stabilt jämfört med 2013, bortsett från kategorin juniorer. Generellt är att juniorerna ett orosmoment, där en minskning kan observeras, framförallt för de juniorer som ej är med i träning. Styrelsen följer utvecklingen noga, och arbetar med fler medlemsformer för att möta framtiden och startar upp en kampanj med medlemsrekrytering av juniorer. Planen är att göra en kampanj mot 4-12 åringar boende i Svedala och Staffanstorp under 2014.

8 Kommittéernas verksamhet tillsammans med klubbens HeadPro och idrottsansvarig Båda elitlagen hade en bra säsong, herrarna vann sin serie och damerna kom 3a. Juniorkommittén har haft en mängd aktiviteter för sina juniorer och de har synts vida omkring i vårt land då de varit ute och representerat klubben och spelare var med i Skandia Cup finalen. Damkommittén och Seniorkommittén har agerat enligt sina verksamhetsplaner och aktiverat sig i många olika sammankomster både i och utanför klubben och glädjande är att deltagarantalet i deras tävlingar ökar. Även serielagen har gjort väl ifrån sig under året med flera olika framgångar. Tävlingskommittén utvecklade tävlingsprogrammet 2013 med några nya tävlingsvarianter och en del nya sponsorer till tävlingarna. Medlemskommittén genomförde flera aktiviteter, bland dem var regelkvällar, Klubbens Dag och medlemsträning väldigt uppskattat Ordförande i respektive kommitté har varit: Damkommitté Gun Berggren Schmidt Juniorkommitté Stefan Mellgård Elitkommitté Peter Larsson Medlemskommitté Cecilia Malmhagen Seniorkommitté Fredrik Bonde Tävlingskommitté t.f. Thomas Ahlberg Banutvecklingsgrupp Pär-Martin Hedberg Klubbhuskommitté t.f. Thomas Ahlberg Marknadskommitté Tommy Knutsson HeadPro/Idrottsansvarig Mark Dewdney Kommittéordförande, klubbens HeadPro och styrelsen har haft gemensamma möten vid två tillfällen för att bl.a. fokusera på kommittéverksamhetsplanerna, klubbens långsiktiga verksamhetsplan samt budgetarbetet. Kommittéerna fick redan vid årets början ett sparbeting på sig och har trots detta genomfört sina aktiviteter på ett bra sätt. Information om Valberedningen Valberedningen bestod av en ordförande och sammankallande samt 4 ledamöter. Ordförande är Urban Thelin och ledamöterna är Eva Eriksson, Christer Rosen, Karin Mårtensson och Tomas Egelstig.

9 Utfall och budget 2013/2012 INTÄKTER Tkr 2013 Utfall 2013 Budget 2013 Prognos 2012 Utfall Årsavgifter Inträdes/köavgift 0-8 Bag o klädskåp Golfbilar Drivingrange Greenfee Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling värdskap Övrigt + jubileum S:a Intäkter KOSTNADER Tkr Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling Banan drift

10 Banan personal Fastigheter Administration Trycksaker Revision & konsult Personal övrig Marknadsföring Övrigt + jubileum S:a Kostnader Res. före avskrivn Avskrivn. enl. plan Res. efter avskrivn Finansiella int/kst Årets resultat Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Koncernens balansräkning den 31 december 2013 Tillgångar Eget kapital och skulder Anläggningstillgångar: Eget kapital Byggnader mm Banorna 0 Maskiner o inventarier Pågående nyanläggningar Omsättningstillgångar: Kortfristiga fodringar Varulager Skulder Skuld till medlemmar 184 Likvida medel Övriga kortfristiga skulder S:a tillgångar S:a eget kapital och skulder

11 Kassaflödesanalys för koncernen Rörelseresultat -0,1-1,5 0,0 Poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar m.m.) 0,6 3,2 3,1 Netto finansiella poster 0 0,1 0,1 Summa 0,5 1,8 3,2 Ökning- minskning kortfristiga skulder och fordringar 1,1 0-0,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,6 1,8 3,0 Investeringsverksamheten -0,4-2,0-1,8 Finansieringsverksamheten Sålda spelrätter 0,4 1,7 0,9 Återbetalda medlemslån -2,6-2,7-2,8 Kassaflöde finansieringsverksamheten -2,2-1,0-1,9 Årets kassaflöde -1,0-1,2-0,7 Likvida medel vid årets början 2,1 3,3 4,0 Likvida medel vid årets slut 1,1 2,1 3,3 Investeringar 2013 Budget Utfall 0 Maskinparken för banan Drivingrange projekt, långtidsplan arkitekt Diverse (Pumpar, klubbhus och kök) Summa

12 Motion från Bo Hedberg till Bokskogens Golfklubb vårmöte 2014 Bakgrund De senaste 10 åren har det skett stora förändringar bland golfare. Genomsnittsåldern på klubbmedlemmarna har höjts. Rekrytering av juniorer har minskat i genomsnitt. Människor reser och spelar på flera banor än tidigare. Detta innebär också att fler säger upp de dubbla eller flera medlemskap de har haft tidigare, därför att det oftast blir billigare att spela på greenfee än att ha extra medlemskap. Klubbkänslan försvinner mer och mer bla beroende på att tidsbokningen gör att spelaren åker till klubben strax innan den bokade tiden. Pga den ökade tiden för en 18- hålsrunda gör också att de flesta åker nästan hem direkt efter avslutad runda. Många spelare har också börjat ifrågasätta varför man skall behöva låna pengar till klubben eller köpa en spelrätt. De sporterna är lätt räknade där något sådant förekommer. Förslag Ovanstående punkter gör att medlemsrekryteringen går långsamt och vi tappar medlemmar. Idag så har klubben nu spelrätter som dels tidigare medlemmar säljer, dels som klubben säljer. När dessa har sålts så tillförs klubben inga nya pengar den vägen. Den enda intäktskällan klubben har, bortsett från greenfee och reklamintäkter, är medlemsavgifter. Mitt förslag är att from 2015 avskaffa spelrätterna och enbart ha en årsavgift. Många golfklubbar har redan infört detta för att på så vis öka attraktionskraften för att få nya medlemmar. Det är inte en fråga om ifall utan bara en fråga om när detta skall ske. Målsättningen med detta är att snabbt fånga upp intresserade presumtiva medlemmar. Runt omkring oss händer det att golfklubbar får problem och då måste vi kunna visa att vi är ett bra alternativ för de som vill byta klubb eller börja spela golf. Konsekvenser Styrelsen måste ta fram en budget där driften klaras av årsavgifter, greenfee och reklam. Lån och spelrätter har/är bara en lyckopeng som inte går att budgetera och som nämnts tidigare så ger spelrätter inga intäkter om något år. Chansen att nå upp till det medlemsantal som klubben vill ha ökar markant eftersom det är gammalt och förlegat med dessa extra avgifter för att bli medlem. Det gör att kansliet får en bättre produkt att erbjuda presumtiva medlemmar. Risken att befinnliga medlemmar med sina spelrätter skall reagera negativt är liten, eftersom de flesta som var negativa lämnade klubben i samband med konverteringen. Många av de som är kvar har sagt att de har aldrig kalkylerat med att få tillbaka sina lån utan det har setts som en form av inträdesavgift. Om vi skulle få fler medlemsansökningar än vad klubben kan ta emot så är det bara att göra en kö, men förleds inte att börja ta inträde igen, för det kommer inte att hålla i längden. Klubben behöver få in mera pengar för att vi skall kunna hålla den fina standard som vi har idag och om denna motion avslås kommer klubben att få svårt att på ett snabbt och effektivt sätt nå vårt medlemstak och att kunna trygga vår ekonomi. Yrkande Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar Bo Hedberg på att vårmötet beslutar att styrelsen till höstmötet 2014 Skall ta fram en budget som inte räknar med spelrätter och som skall ligga som beslutsunderlag för höstmötet om att slopa systemet med spelrätter. Om styrelsen inte vill föreslå ett slopande, så skall den senast 6 veckor innan höstmötet komma med en skriftlig förklaring till varför den säger nej.

13 Styrelsens yttrande Spelrättssystemet i Bokskogens Golfklubb infördes under som en del i en finansiell rekonstruktion av klubben. Genom att acceptera en konvertering av ett genom ett ackord nedskrivet medlemslån erhöll medlemslångivaren en spelrätt. Det finns ingen möjlighet att idag fastställa vilken betydelse spelrätten hade för acceptansen av rekonstruktionen och det därunder ingående ackordet. Det kan dock inte uteslutas att spelrätten var en förutsättning för många, särskilt med beaktande av de förklaringar klubbledningen då utfärdade om ambitionen att skydda värdet på dessa och många medlemmars frågor och uttalade förväntningar i denna riktning. Klubbledningen såg ett system med spelrätter med bibehållet marknadsvärde som ett värdefullt konkurrensmedel mot de många klubbar som av olika skäl inte lyckas säkra ett marknadsvärde. Även om klubben idag har ett begränsat kvar utrymme för utfärdande av nya spelrätter är konstruktionen med spelrätter att överlåtelser skall vara en affär direkt mellan utträdande och ny medlem. Det finns således ingen finansieringsambition med spelrätterna från klubbens sida. Det är ett missförstånd från motionärens sida att klubben budgeterar med intäkter för sålda spelrätter. Budgetmässigt täcks driftskostnader enbart av löpande medlems-, greenfee- och sponsoravgifter. En potentiell ny medlem i klubben kan idag som alternativ till ett spelrättsköp hyra en spelrätt mot en årlig tilläggsavgift. Motionärens bevekelsegrunder för förslaget om slopade spelrätter är i dessa delar således redan uppfyllda. Det kan ifrågasättas om ett medlemsmöte genom majoritetsbeslut lagligen kan binda individuella spelrättsinnehavare att uppge sin spelrätt, i vart fall utan marknadsmässig kompensation. Det skulle kunna hävdas att erbjudandet om spelrättskonvertering och accept därav konstituerade ett avtal som klubben som part inte ensidigt kan häva. Något finansiellt utrymme för utgivande av marknadsmässig kompensation finns inte och är såvitt styrelsen uppfattat motionen inte heller en del av förslaget. Även om ett slopande skulle kunna lagligen genomföras genom ett medlemsmötesbeslut skulle detta enligt styrelsens uppfattning kunna ifrågasättas utifrån moraliska aspekter med tanke på klubbens erbjudna villkor och uttalanden i samband med rekonstruktionen. Från SGF har vi inhämtat att de i sin medlemsklubbrådgivning inte rekommenderar klubbar att försöka slopa utestående spelrätter utan istället om önskemål finns av någon anledning att inte längre kräva spelrätter ta bort ett absolut spelrättskrav för nya medlemmar med möjlighet att tillämpa differentiera avgifter vid medlemskap med och utan spelrätt. Som ovan angetts har tillämpar vi detta redan i praktiken idag genom möjligheten att hyra spelrätt. Mot bakgrund av det anförda föreslår styrelsen årsmötet att avslå motionen.

14 Styrelsens förslag Ärende: Ny hedersmedlem i Bokskogens Golfklubb Styrelsen föreslår att Årsmötet 2014 beslutar att utse Anita Omander till Hedersmedlem i Bokskogens Golfklubb. Motivering: Anita Omander började intressera sig för golfen i början av 70-talet på grund av att hennes man spelade på Bokskogen GK. Under 80-talet hade Anita fullt upp med sitt engagemang i juniorkommittén, var med och startade upp elitkommittén och var även engagerad i Skånes golfförbund och även här med fokus på juniorerna fick Anita frågan från dåvarande styrelse om hon som anställd ville ta ansvaret för receptionen på klubben vilket Anita accepterade. Anita har varit med från tiden då alla tidsbokningar sköttes med papper och penna till dagens värld. Alla känner till Anita och hennes stora passion för service och rätt information till medlemmar, gäster och sponsorer och detta med ett ständigt leende. Anita har även lätt för att lära sig namn på alla våra medlemmar och gäster vilket självklart är en fördel i denna tjänst. Anitas glädje och stolthet för jobbet och Bokskogen GK har gjort att den normala pensionsåldern har passerats och målsättningen har varit att vara aktiv under klubbens 50-års jubileum. Vid alla stortävlingar på Bokskogen från 80-talets PLMopen till nutidens tävlingar för funktionshindrade och Nordea tour finaler så ger alltid Anita sin fulla energi och ser till att inget faller mellan stolarna. Nu när Anita lämnat oss som pensionär anser Styrelsen det motiverat att visa sin tacksamhet och uppskattning för hennes mångåriga engagemang i klubben genom att utse henne till hedersmedlem i Bokskogens Golfklubb!

15 Juniorkommittén 2013 För andra året i rad har Bokskogens golfjuniorer bedrivit träning hela året. Efter alla jul- och nyårshelger, började Bokskogens juniorer och knattar andra veckan i januari med inomhusträning på Malmö Golf Arena. Varje lördag, från januari fram till påsklovet i slutet av mars, deltog totalt 36 juniorer i åldrarna 8-21 år, mellan kl Som avslutning på vinterträningen blev det Paintball, det var naturlig för lokalerna delades med Malmö paintball. Under första veckan i april startade utomhus träningen för alla juniorer mellan 8-21 år. Grupperna är i första hand indelade efter ålder, och senare i kunskapsnivå. Ungdomar mellan 8-10 år har kunnat välja mellan att träna onsdag kvällar eller lördag förmiddagar. De mellan år har kunnat välja mellan måndag kvällar eller lördag förmiddagar. Juniorerna som är 14 år och äldre har haft träning 2 ggr i veckan, måndagar och onsdagar. Under sommarlovet har vi även i år, fortsatt med de uppskattade daglägren. Där tränar vi på förmiddagarna, mestadels använder vi oss av övningsfältet/lilla banan. Efter en gemensam lunch spelar vi på Bokskogens härliga banor. Knattarna 8-10 år har haft tisdagarna, åringarna har haft onsdagarna och 14+ har haft torsdagarna. Den 5 maj drog Janne Larsson igång träningen för K-47-orna, som i år har tränat på söndagar. Tisdagen den 28 maj hade 184 elever från Sveaskolan friluftsdag i Bokskogen. Eleverna delades in i två grupper, där ena gruppen spelade/provade på golf. Andra gruppen hade orientering, och på eftermiddagen bytte grupperna plats. Eftersom detta var klubbens 50-års jubileum arrangerades det en jubileumstävling för juniorerna, spelformen var bästboll, och segern gick till Karl Nordberg/Axel Svensson. Det har också genomförts ett antal läger under året. 14+ startade med att åka till Halmstad Golf Arena i maj, en otrolig anläggning där inga önskemål inte kan uppfyllas vad gäller träning på hög nivå. Det fortsatte med knatteläger i Bokskogen över fyra dagar, med 2 övernattningar i scoutstugorna. Under dessa fyra dagar spelades det även 2 tävlingar, PGA Gore-tex Junior Pro- Am och Skandia Cup Klubbkval. Under Skandia Cup Klubbkval, passade Isabella Rimton på att sätta nytt banrekord på Nya banan 66 slag brutto! PGA Gore-tex Junior Pro-Am är en tävling där ett stort antal klubbar arrangerar ett klubbkval, 3 juniorer får sedan äran att åka med Pron till distrikts finalen och spela om en finalplats på PGA National. I år hade vi 2 lag i distriktsfinal och där tog sig 1 lag till FINAL. När det gäller Skandia Cup så är Bokskogen inne i ett generations-skifte. Abbekås var värd för distriktsfinalen där 2 av våra spelare lyckades ta sig vidare till regionfinal på Ljunghusens GK - härifrån gick Isabella Rimton till Riksfinal för 4:e året i rad! Det är endast ett fåtal spelare i Sverige som under åren har lyckats med denna bedrift, Stort Grattis Isabella! Nästa läger på schemat var vårt läger på Ljungbyheds GK där omkring 20 juniorer tränade och spelade så mycket de orkade under 2 dagar. Jannes årliga utflykt med sina knattar gick till Beddinge GK även i år. Den 31/7 bar det iväg, och det var lika uppskattat som vanligt. Den 29/9 var det avslutning för 47-orna, med bl. a. korvgrillning. Vi har deltagit i Juniorserien, där det tyvärr saknades några slag för att ta sig till slutspel.

16 I Matchligan har många nya spelare fått känna på hur det är att åka iväg tillsammans och spela som ett lag. Här får de medverka t.o.m. det året de fyller 13 år. I år spelades det fem omgångar i gruppspelet. Bokskogens GK placerade sig tvåa, och gick därmed vidare till slutspel. Där mötte vi Vasatorp hemma, och det var en jämn match in i det sista. Matchen avgjordes på sista hålet, med ca 2 cm! Tack för en härlig insats, hoppas alla hade kul. Det har spelats flitigt på Skandia Tour under året, på alla olika nivåer. Bäst har Erik Tedfelt och Isabella Rimton spelat. Bokskogen ligger i skrivande stund på 72 plats på rankingen för klubbar (juniorer). Erik Tedfelt har slutat topp 5 på några tävlingar. Isabella Rimton har också placerat sig bra i några tävlingar. Hon spelade PGA Junior Open by Titleist, på PGA National, och slutade 2:a. Isabella har även i år spelat Annika Invitational, tillsammans med de bästa juniorerna i Europa. I år gick tävlingen på Landskrona GK. Även några av våra yngre juniorer, både pojkar och flickor, har under året varit med och provat på Skandia Tour inför kommande säsong. Vi har även i år deltagit i Sydvästslaget där Bokskogens GK, Ljunghusens GK, Flommens GK och Falsterbo GK arrangerar en tävlingsomgång var. Tävlingsformen är slagtävling i klass A och B. I klasserna C och D spelar man poängbogey. Efter varje omgång läggs allas poäng ihop, och i slutet av året kan en vinnarklubb koras. Under SM veckan på Barsebäck arrangeras även Lilla lag-sm för knattar. Den spelas på Barsebäcks korthålsbana, och i år representerade fyra knattar Bokskogen där. KM för knattar vanns av Gustav Andersson, med Karl Liljegren och Moa Andersson på andra och tredje plats. KM för juniorer vanns av Magnus Jigin, följt av Axel Svensson och Adam Nyquist, på andra respektive tredje plats. Anna Knutsson engagerade sig i tjejerna, och hade tre tjejträningar under året. Detta var mycket uppskattat av alla tjejer som var med. Träningen fortsatte på samma sätt som innan sommarlovet för alla grupper. Säsongs-avslutning var den 19: oktober. Sista utomhus aktiviteten var ett utbyte med Sölvesborg på Sölvesborgs GK under höstlövet. Den 31 oktober till 1 november spelades det mycket golf, där Bokskogens GK slutligen tog hem vinsten. Andra aktiviteter som hunnit hända under hösten och vintern är att det spelats badminton och squash vid två tillfällen innan jul. Och tack vare det goda samarbetet med FIFH under Swedish Invitational har ungdomarna också kunnat prova på både Goalball och Rullstolsbasket. Där fick vi också förmånen att träffa Mattias, som satt i rullstol p.g.a. en trafikolycka. Han berättade om sitt liv, och jag tror alla som lyssnade blev berörda, på ett eller annat vis. Det var mycket uppskattat. Träningen har genomförts av: K-47 Janne, som tackar för sig efter 39 år i klubben (började på Bokskogen 1974) 8-10 Marcus/Mark Marcus/Mark 14+ Mark/Marcus Sist, men inte minst, vill Juniorkommittén rikta Ett Stort Tack till alla frivilliga som ställer upp under året på de olika uppdragen. Peter Sternskog Marcus Dahlberg, Juniorkommittén

17 Elitkommittén 2013 Våra elitlag för damer och herrar lägger 2013 till handlingarna efter mycket fina insatser i respektive serie. Herrarna briljerade i sin serie på Tomelilla GK och vann till slut med 12 slag före PGA Sweden National. Herrlaget spelar därmed i division 1 den kommande säsongen. Även Bokskogens damlag gjorde en mycket fin tävlingsvecka genom att placera sig på en tredjeplats i division 1 på Ljunghusens GK - en mer än godkänd insats med tanke på att damtruppen tappat flera spelare inför årets säsong och spelade med ett par debuterande yngre spelare utan erfarenhet av spel på så hög nivå. Säsongens resultat från våra två lag bevisar återigen hur svårt det är att nå toppresultat i de högre serierna utan erfarna spelare som tävlar regelbundet. Herrlaget bestod exempelvis under den gångna säsongen av inte färre än tre professionella spelare med lång tävlingserfarenhet på hög nivå (Tobias, Fredrik och Johan). Vår policy är fortsatt den att våra lag till så stor del som möjligt skall bestå av egna produkter. Om vi emellertid även på detta område önskar tillhöra de främsta klubbarna genom framskjutna placeringar i det nationella seriespelet, bör lagen även fortsättningsvis kompletteras med erfarna spelare. Sådana spelare medför emellertid oftast också högre kostnader för klubben i form av tävlingsersättningar. Något som måste tas med i en bedömning av vilka ambitioner Bokskogens golfklubb bör ha med sin elitsatsning. Träningsverksamheten har i övrigt genomförts efter det lyckade upplägg som vi införde under 2012 med ett inledande träningsläger på våren, och där all fortsatt träning under säsongen sker individuellt med hjälp av Mark och Marcus. De senare årens ansträngda kostnadsläge har medfört att vi under ett par år har förlagt årets inledande träningsläger på Halmstad Golf Arena som erbjuder utmärkta träningsmöjligheter till mycket rimliga kostnader. Elitkommittén Klubbhuskommittén 2013 Vi fick i början på året byta ut hela anläggningens pumpar till allt vatten och värme. Vi har på hösten repararerat delar av taket på klubbhuset, med pannor och sidogavlar efter höststormar. Utökning av rabatter med rodhedendron gjordes på hösten. Ett nytt värmeskåp i köket införskaffades under hösten Klubbhuskommittén Thomas Ahlberg

18 Damkommittén 2013 Damkommittén har helt nya ledamöter from 2013 Vår ambition har varit och är att öka antalet deltagare i våra tävlingar för medlemmar. Vi har försökt utöka kommunikationen med klubbens damer genom dels, att informera i Veckonytt om våra tävlingar, dels skapa maillista där alla damer som vill ha information om våra aktiviteter kan anmäla sig. Utöver detta har vi också skapat en egen mailadress till damkommittén så alla kan nå oss med frågor, önskemål och synpunkter. Hemsidan har vi också strukturerat om för större tydlighet. Samarbetet med medlemskommittén och seniorkommittén resulterade i ett flertal uppskattade aktiviteter framför allt i början av säsongen t ex, regelträff och spelstrategivandringar på banan. Säsongen startade traditionsenligt med vårsupé där 58 glada damer serverades en utsökt måltid hos Maderiet. Under kvällen berättade vi om säsongens kommande tävlingar och därefter visade shopen årets klädnyheter. Årets hemliga utflykt med seniorerna gick till Landskrona där vi hade en fin dag och precis klarade oss från åska. På god 2:a plats efter Fredrik Bonde kom Ewa Öberg. Antalet deltagare i onsdagsgolfen ökade, men här finns plats för många fler. Våra tävlingar med vandringspriser, Blå Skålen och Röda Vasen vanns av Julli Jarlsbo respektive Eva Seeger. Young Ladies over 40 vann Julli Jarlsbo. Young Ladies over 60 vann Karin Ohlin. Populära Matchspels tävlingen "Min stora dag" vanns av Gunilla Bergström med Monica Öberg som god tvåa. Tröstturneringen vanns av Gisela Krakau med Lena Egerstrand som god tvåa. Tack, Maria Sandström för ditt initiativ och din insats och vi hoppas på en fortsättning! Vi har haft tre tävlingar öppna för damer från andra klubbar. Nationell Damdag där A-klassen vanns av lag Hildegun Granlund och Julli Jarlsbo B-klassen vanns av lag Solveig Nydahl och Gisela Krakau. I utbytesgolfen visade Bokskogens damer även här bra resultat. A-klassen vanns av oslagbara Julli Jarlsbo! B-klassen vanns av Kirsten Rasmussen. Inbjudningstävlingen, som var ny för året där varje medlem bjöd in en dam från annan klubb och spelade fyrboll vanns av Julli Jarlsbo med partner Lisa Camp. Solheim Cup mot Flommen GK s damer spelades på Flommen och vi förlorade. Flommen hade 19,5p och Bokskogen 12,5p. Dessförinnan hade vi vunnit tre år i rad så nu får vi försöka ta tillbaka tavlan I Seriespelet vann damerna D70, kom 2:a i Foursome med handicap och 3:a i D60. Skåneserien vann vi grundspelet i vår division, men kom dessvärre bara 6.a i finalen. På initiativ av Ewa Öberg ordnade vi med kort varsel en utflykt med övernattning till Araslöv.20 damer deltog. Där spelade vi tävling över två dagar och hade en trevlig kväll dag 1 med god mat, vin o många skratt. Höstavslutningen spelades av 27 deltagare på gamla banan i ljummet höstväder. Efter tävlingen åt vi en god middag och delade ut prischeckar och birdiebollar för säsongens onsdagstävlingar. Priset till årets flitigaste deltagare gick till Ann-Kerstin Fagerberg. Efter säsongsavslutet har vi kunnat spela vintergolf på onsdagar ända in i december. För Damkommittén, Gun Berggren, Ordf

19 Seniorkommittén 2013 I seniorkommittén har ingått Anders Hansson, Åke Åkesson resp. lagledare för serielagen, Karl- Johan Persson, Paje Eklund samt undertecknad som Ordförande. Seriegolf. Säsongen startade i april med kickoff för seriespelarna. Säkert ett rekord med deltagare! 92 personer startade för att kämpa till sig platser i våra 9 herr- och 3 damlag! Seriegolfen gav fint resultat 2013 för Bokskogens Herrar. Vi skall vässa förberedelserna inför 2014! Det känns som att lagspelen ökar sammanhållningen i klubben. Inget lag hade problem med att få med entusiaster OCH duktiga spelare. Onsdags golf: Sommar touren för herrar 50+ har spelats under perioden april-oktober. Deltagarantalet har ökat år från år. I år ökade snittdeltagandet mot förra året. Spelform har varit slaggolf, utom sista onsdagen varje månad då vi spelat någon form av par spel. Säsongen avslutades i oktober med Äggagolfen, där bl.a. årets vinnare av Order of merit korades. Klar segrare blev Karl - Johan Persson för 2a året i följd! Snyggt jobbat! I maj gjorde vi den hemliga utflykten till Landskrona GK tillsammans med damerna. Fulltecknad resa som vanligt. Bra väder och bra spel. Många gladdes över fina priser i form av tillgodo-checkar på Fiskrökeriet på (!) Limhamn. Vi fick även besöka golfmuseet som är en hyllning till vår sport och väcker minnen hos oss Veteraner! Den årligen återkommande Ladies & Gents avlöpte onsdag innan midsommar men det lockade inte fler än tidigare år. Inför 2014 får vi titta på bästa datum. Dock behåller vi formatet 18 hål + en mindre aktivitet efter lunchen! Bokslaget i augusti lockade fler från andra klubbar då vi ändrat på villkoren sedan2012. I september åkte vi herrar till vår vänklubb Golfpark Strelasund i forna Östtyskland. Det märks att gamla Östtyskland inte hunnit växa in i golfkostymen. Vänliga och snälla var människorna i alla fall! Boendet mycket bra. Prisvärt och ena banan OK för en minisemester. Under året har vi också spelat Utbytes-matcher mot Kristianstad, Flommen och Vasatorp. Vi har bara en av de åtrådda pokalerna! Vinter touren startade i slutet av oktober och höll på till slutet av december. Luciaglöggen genomfördes med ban- och receptionspersonal. Många veteraner kom utan att sedan spela vilket visar att klubbandan växer! I seriespelet har herrarna deltagit med 9 lag, ett för H35, H70 resp. H75, 2 lag för resp. H45, H55 och H65. 2 lag vann sina serier och går upp en division. Stort Grattis! Följ seriespelet på vår hemsida under Seniorkommittén. Vi ser fram mot ett intressant och givande 2014! För senior kommittén Fredrik Bonde, Ordf.

20 Tävlingskommittén 2013 Tävlingskommittén ambition med sitt tävlingsprogram för säsongen 2013 har varit att skapa aktiviteter som leder till engagemang och gemytliga mänskliga kontakter bland våra medlemmar och våra gäster och gärna även över generationsgränserna. Vi vill kunna erbjuda alla typer av spelformer och att det finns både, singel, par och lagtävlingar. Vår strävan har varit att genomföra det fastställda tävlingsprogrammet med gemyt och god kvalitet och vi har även denna säsong haft vädergudarna med oss. Så samtliga schema lagda tävlingar har genomförts. Under året arrangerades 50-årsjubileet och där var det ett antal tävlingar som gick i jubileets tecken. Den stora jubileumstävlingen som startade golfveckan blev väldigt uppskattad. En 12- hålstävling med avslutande mat som alla vill ha tillbaka till Tack till Lars B Larsson som kom på idén. Vi införde även ETH under 2013 och klubben kommer nu att följa detta fullt ut under 2014 Lite statistik från 2013 Antalet tävlingsdeltagare per tävlingsdag i genomsnitt har legat på 111, en liten ökning från % av klubbens medlemmar har vid något tillfälle deltagit i säsongens klubbtävlingsverksamhet. Tävlingarna med mest deltagare är Klubbens Dag, Jubileumstävlingen och Årstiderna Open, alla med över 150 stycken på varje. Idrottslig verksamhet eller upplevelser? Det är en balansgång att kunna möta alla de typer av upplevelser som medlemmar och gäster har. Vi är alla olika som golfare, många profiler ska kunna få sin golfupplevelse. Tävling är en av dessa och är ju grunden i golfen. Det ska vara roliga tävlingar, populärt är ju lag eller partävling som alltid samlar fler deltagare. Att ha externa sponsorer som skapar ett större arrangemang är populärt och samlar också mer deltagare, men kostar ju mer för deltagaren att medverka i. Vi balanserar och målet för TK är ju att möta och erbjuda ett utbrett tävlingsprogram. Framtiden visar på att spelt sker online, man följer sin egna tävling i mobilen ute på banan och att vi helst har resultatrapportering var 3e hål även på klubbtävlingar. Detta är något som kommer de närmaste åren och gör även att andra kan följa klubbtävlingen live. Till sist uppmanar vi alla medlemmar och även gäster att framföra sina synpunkter på tävlingsverksamheten till tävlingskommittén eller kansliet. Tävlingskommittén 2013 Thomas Ahlberg, Anita Omander, Karl-Johan Persson och Anders Persson

21 Medlemskommittén 2013 Vi, Cilla Malmhagen och Marie-Louise Svenburg, har under tre år personifierat Medlemskommittén i Bokskogens GK. Det har varit tre roliga och givande år där vi lärt känna många av klubbens medlemmar och roligast av allt vi har bidragit till att många medlemmar lärt känna varandra! För att nämna några arrangemang så har vi haft Träningsdax, regelkurser, fågelvandring, en hel dags workshop med alla kommittéer, föredrag om longstay i Nya Zealand, strategikurser, föredrag av sjukgymnaster m.m. m.m. Vi har försökt göra program som kan tilltala våra medlemmar, gammal som ung, hög- som låghandicapare. När vi kommer till klubben och medlemmar kommer fram och tackar för att vi har ordnat så trevliga aktiviteter då värmer det och det känns att vårt arbete varit mycket uppskattat och när vi nu lämnar över ansvaret till några andra, eller kanske till ett annat upplägg vad gäller kommittéarbete, kan vi bara hoppas att klubbens medlemsaktiviteter fortsätter och utvecklas. Vi vill tacka vår Super Advisor Anita som tipsat, tyckt till och hejat på. Tack för att vi fått förmånen att arbeta med detta och lycka till! Cilla & Marie-Loiuse Aktiviteter genomförda 2013 Mars Regelkurs 1. Distriktsdomare Göran Berlin drillade oss i golfens regler under tre timmar. Intressanta diskussioner på såväl hög som lägre nivå Regelkurs 2 med distriktsdomare Göran Berlin. April 16 Regelvandring med Mark. Han tog med oss ut på banan och visade oss hur vi ska hantera de vanligaste situationerna och diskussions- punkterna. Vi fortsatte inomhus med diskussion kring regler och tolkningar. 29 I samarbete med Dam- och Seniorkommittén anordnade vi ett föredrag om Golfstrategi. Mark gick igenom hur man planerar och lägger upp spelet och hur man smartast använder banguiden. Kursen vände sig till dem som spelar mycket och på en högre nivå. Slutet Nu aktiverade vi vår Spontangolflista. Man anmäler sitt intresse till en mejlgrupp och när man sedan vill ut och spela är det bara att mejla gruppen eller svara på någon annans mail jag går ut på torsdag kl vill du hänga på?. Detta har varit ett uppskattat forum där man lär känna andra medlemmar. Maj 5 Träningsdax med Mark. Vi tränade närspel, långt spel och puttning under trivsamma former. Avbrott för lunch och avslutning med lättsam puttningstävling. 27 Strategiföredrag (i samarbete med Dam- och Seniorkommittén) för dem med hcp runt 25 och uppåt. Mark gav konkreta tips på hur man planerar sitt spel för att spela på ditt hcp. Juni 6 Klubbens Dag. Medlemskommittén ordnade med sponsring av ett glas mousserande innan lunchen samt en uppskattad lucky draw. September Vi bjöd in till Spontangolf Kävlinge GK men tyvärr fick vi ställa in pga för få anmälda. Oktober 20 Golfsäsongen avrundades med ett besök på Landskrona GK och golfmuséet. Vi startade med kaffe och äpplekaka och fortsatte till golfmuséet där Hasse Bergdahl guidade oss genom golfens historia.

22 Marknadskommittén 2013 Bokskogens Golfklubb har under 2013 haft 56 st Sponsorer (=Företagsmedlemmar). Klubbens direkta sponsorintäkter från dessa Sponsorer var sammantaget 2,9 mkr. Därtill tillkom fakturerade intäkter (som inte synligt krediteras Marknadskommittén) i form av extra greenfees vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex. Kanonstarter. Vidare bidrar sponsorerna som vanligt med icke oväsentliga intäkter till Krögeri och Shop samt understödjer med priser till klubbtävlingar och framför allt juniorverksamheten. Klubbens motprestation innebär ju som bekant, att lämna sponsorerna utrymme för kund- och personalgolf samt det reklam- och good will -värde det innebär för ett företag att associeras med Bokskogens GK. Vår klubbs varumärke förstärks ju ytterligare genom den kontinuerliga upprustningen av våra banor och vidhängande klubbhusfaciliteter som möjliggörs genom dessa extraordinära intäkter. Inom nätverket Bokskogens FöretagsPool sker ett inte föraktfullt antal direktaffärer företagen och företagsledarna sinsemellan och som är ett resultat av träffarna vi organiserar. Under 2013 har vi i FöretagsPoolens regi haft tre stycken mycket välbesöka företagsträffar ute hos oss på Klubben samt höstavslutning med golf och efterföljande middag. Till denna träff var också respektive inviterade. Vidare arrangerades av Marknadskommittéen en gemensam resa med hugade sponsorer till Wales i slutet på maj. När det gäller marknadssidan har klubben haft annonser i Sydsvenskan, olika skånekartor, wwwgolfsverige.dk, Norsk och Dansk Golf, och några mindre tidningar. Är med i ett stort turistprojekt med Visit Sweden mot Danmark och Norge I Sydsvenskan var det en kampanj om Prova På medlemskap, I övriga tidningar om att saluföra anläggningen för gäster. Medverka på Golfmässan i Köpenhamn i samverkan med Radisson Blu om golfpaket Hemsidan är en viktig del i marknadsföring och har golfturism koppling till GIT. En uppdatering av Bokskogens Marknadsplan har gjorts av vår kommittémedlem John Monhardt Tommy Knutsson Nu har det hänt jag har slutat på RIKTIGT! Givetvis massor av blandade känslor, men vad kan man vänta efter alla fina år på Bokskogen. Ett stort TACK till er alla, medlemmar och gäster, som jag mött genom åren. Framöver ses vi utanför receptionsdisken och jag önskar både er och klubben många fina säsonger. Massor av hälsningar Anita

23 Hej alla medlemmar! Våren känns som den kommer närmare för varje dag och vi inväntar de sista detaljerna för vår uppgradering av restaurangen. I bistron hade vi tanken att vi ville komma närmare naturen med möblemang i trä. Vi har som ni säkert redan sett även presenterat en massa syltade och torkade råvaror i olika färger och former för att höja känslan ytterligare. Med ett större alkoholfritt dryckesutbud av kvalitativa alternativ och en del nytt på både öl- och vinsidan samt utvecklad meny känner vi oss väldigt peppade på 2014 års säsong. Vi planerar att, i samband med Nordea masters på PGA kommer vi att på fredagen och lördagen den 30/31 Maj, efter det att ni varit och kollat på tävlingen(eller bara är sugna på att äta väldigt gott för en kväll) erbjuda en 4-rättersmeny inspirerad av vårens primörer på kvällen med vinpaket för 675:-. Vill även passa på att påminna er om ni planerar en större eller mindre fest under året att vi gärna presenterar vårt erbjudande till er, oavsett om ni vill lägga er fest hos oss eller hemma hos er själva. Vi håller tummarna att det fina vädret håller i sig och önskar er alla välkomna till maderiet. Vänligen, Mikael Filip och Jens Hej alla Bokskogen medlemmar! Nu har våren kommit och vi hoppas ni ser fram emot en ny spännande säsong, lika mycket som vi gör. Inför säsongen kommer det att finnas massor med nyheter hos oss. Vi kommer att fortsätta satsa på ett så brett utbud som möjligt för er både när det gäller kläder, klubbor och övrig utrustning men även när det gäller lektionsutbud, individuellt och i grupp. Det kommer i år även att finnas väldigt bra möjligheter för dig som vill skräddarsy dina golfklubbor efter just dina förutsättningar. Med hjälp av ett stort sortiment testklubbor och vår egen Trackman, kommer vi kunna hjälpa just dig att hitta dem perfekta klubborna Läs mer om Trackman och utprovning på vår hemsida! Nytt för i år är att vi även kommer att använda oss av Ping nfligh. Detta är ett hjälpmedel som hjälper oss att hitta dem perfekta klubborna till just dig. Vi har redan nu börjat få in nya saker i shopen och det som finns kvar av fjolårets kläder och skor har vi stor rea på, så kom in och fynda! Missa inte vår hemsida där aktuella erbjudanden och nyheter kommer att lägga upp. Se även till att följa oss på vår egen Facebook sida (Bokskogen golfshop) där mycket information kommer att finnas. Nu ser vi fram emot ett riktigt bra golfår, och önskar er varmt välkomna till Bokskogens Golfshop! Mark och Marcus med personal

24 Tidbokning 2014 Vänligen ta alltid vägen via Receptionen när du skall ut och spela detta gäller för ankomstregistrering, senast 30 min. innan spel i Terminalerna (här gör du detta med ditt medlemskort) eller i Receptionen. Det finns tre möjligheter att boka en starttid: 1. Via Internet 2. I klubbhuset via terminalerna 3. I klubbens reception via telefon eller på klubben Generellt gäller följande: Att följa den omvärldsförändring som sker och att man inte har för många begränsningar och regler. Efter ändringarna 2011 så var det positivt med de nya reglerna för tidbokning som gjorde att vi nådde alla medlemmars behov och även gäster. Vi fortsätter med tidbokning från 08:00 på morgonen och på tisdagar är det tidbokning från 09:00 (bollränna fram till 08:50). FÖRBOKNING Antal dagar för medlemmar Antal dagar för sponsorer Antal dagar för gäster 90 dagar 21 dagar 14 dagar ANTAL FÖRBOKADE TIDER PER SPELARE Båda banorna: åtta tider vardera, varav 5 tid vardag och 3 tid lördag/söndag Fördelning förbokningsbara tider per timme Gamla Banan 5 bokningsbara 1 spontan Nya Banan 5 bokningsbara 1 spontan Observera spontantiderna bokas på telefon eller på plats i receptionen speldagens morgon! Spontantider kommer även att nyttjas vid hotell golfpaket i viss mån. Startmellanrum Gamla Banan 10 min Nya Banan 10 min Denna generösa indelning mellan bollarna, på båda banorna är en kvalitetsstämpel för vår klubb! Tider för tidsbokning Gamla Banan, vardagar Nya Banan, vardagar Båda banorna, lördag/söndag Bollränna på båda banorna före och efter ovanstående bokningstider, tisdagar startar tidbokningen 09:00

25 INTERNETBOKNING Gamla och Nya Banan: Alla tider enligt ovan, exklusive spontantiden Anmälan i terminal eller reception skall ske senast 30 min före spel gäller alla medlemmar! För att boka en 2, 3 eller 4-boll anges alla Golf-ID Ha alltid ditt Medlemskort i plast tillgängligt när du är här och skall spela! Beträffande anmälan till tävlingar så anmäler du dig som tidigare direkt till den valda tävlingen via vår Hemsida, Tävlingar. Varje anmälan och resultat kan du sedan beskåda under samma modul. Här finns också all information om varje tävling. Är det en partävling som du vill vara med i och inte har en spelpartner så finns det alltid en singeltävling du kan anmäla dig till istället, sedan så lottar vi ihop par utifrån denna lista till partävlingen Välkommen! Vi fortsätter med att vid några tillfällen köra en singeltävling först och sedan en partävling direkt efter, detta för att möta behovet från alla deltagare. Observera att sista anmälningsdag är torsdagar kl för veckoslutstävlingarna. Att du har aktuellt handicap registrerad i Golfdatasystemet har du som tidigare själv ansvar för och detta hanterar du antingen via Internet eller via terminalerna på klubben. Även då använder du ditt Medlemskort/Golf-ID! Vid deltagande i tävling hanteras ditt handicap automatiskt. Numera ändrar du även din adress, dina telefonnummer och E-adress via vår Hemsida/Din golf. Vi vill gärna kunna informera alla våra medlemmar via mail därför uppmanar vi er att hålla er mailadress uppdaterad i Min Golf

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2013

Handlingar till Vårmöte 2013 Handlingar till Vårmöte 2013 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Söndagen den 7 april 2013 KL. 14.00 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 1 2010 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material.

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material. Stort tack till er Alla! Vi vill tacka er alla som har trots den korta remisstiden skickat in era svar och kommentarer kring det preliminära förslaget till seriespel 2017. Vissa har hunnit med att skicka

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet

Höstslaget 2009. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Golfåret 2009 är nu i princip tillända och jag hoppas det varit bra och att alla är nöjda med den rekreation, motion och det egna golfspelet som vi fått. Klubben har under året haft

Läs mer

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort Juniorledarträff #1 Barsebäck Resort 2015-12-01 LAGTÄVLING 13 år eller yngre 13 år eller yngre 16 år 21 år eller yngre 21 år eller yngre 21 år eller yngre Handicap 18,0 54,0 Handicap 54,0 eller lägre Handicap

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2016

Bokskogens Golfklubb JK 2016 Bokskogens Golfklubb JK 2016 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2016 Halmstadläger 21-22 mars Dagläger Sommarläger 2016, 14-17 juni Höstläger 2016 Tävlingar 2016 - Gore Tex PGA

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb

Saltsjöbadens Golfklubb 1(16) Saltsjöbadens Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer