Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar kommer att finnas tillgängliga via länk i VeckoNytt samt på kansliet senast en vecka innan Årsmötet. Välkomna! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande 1

2 Föredragningslista: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Styrelsens årsredovisning för Revisionsberättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år Valberedningens förslag: - Ordinarie: Christoffer Hultén omval, Ann Theander, omval - Suppleanter: Mikael Stein, omval, Kent Skönnå omval 12. Inkomna motioner. 13. Styrelsens förslag. 14. Verksamhetsplan Övriga frågor. 16. Mötets avslutande. För år 2015 planeras följande aktiviteter: Genomförandet av Swedish Invitational Fortsatt satsning på finish med bl.a. höjd kvalitet på fairways samt att genomföra förändringar på banan enligt höstmötesbeslut och långtidsplan. Greenfeesamarbete med Barsebäck, Ljunghusen, Kristianstad, Österlen, Båstad samt Asserbo Golf Club, Köpenhamns GC, Mön GC och Skjoldenäsholm på Själland samt Golfpark Strelasund i Tyskland, Royal Moguins GC i Frankrike och Killarney Golf & Fishing Club på Irland 2

3 Ordförande har ordet! Drivingrangen! Vår nya range invigdes av bl.a. Peter Hanson som gett råd om dess utformning. Rangen togs i bruk under sommaren. Succé är nog rätta ordet med tanke på hur mycket bollar som slagits varje dag, upp till bollar/dag. Rangen har även blivit en social mötesplats där vi lär känna fler av våra medlemmar i klubben. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av klubbens snitt hcp, som bör sjunka med tanke på att träningsmängden ökat. Hoppas träningsintresset består. Vi kan konstatera att klubben nu har en mer komplett golfanläggning vad gäller spel och träning. Långtidsplanen för banorna. I enlighet med beslut på höstmöten har vi påbörjat utvecklingen av banorna genom vissa förändringar. Till säsongsstarten kommer ni bl.a. att märka greenområdesförändringar på GB, hål 13 och 14. Stor tävlingar! Klubben var värd för Nordeatourfinalen och SM H55 under säsongen, vilket vi i vanlig ordning levererades med hög kvalitet. Vi fick många tack från spelare, förbund m.fl. En väsentlig förutsättning för framgången är alla de medlemmar som ställer upp som funktionärer. Utan er kan vi inte genomföra dessa tävlingar. Funktionärerna var även delaktiga på Nordea Masters och vi fick en bra erfarenhet av hur organisationen kan förbättras. Vår attraktionskraft! Ni medlemmar är viktiga ambassadörer för klubben. Under året har vi sett att det är färre medlemmar som lämnar klubben och att vi har ett litet tillflöde av nya medlemmar. Alltså en svag, men positiv, förändring. Gäster satsar vi mycket på och då även Danska golfspelare. Satsningen har slagit väl ut och vi ser att gäster från Danmark har ökat stadigt under de 3 senaste åren. Ekonomi! Vi har ett resultat för 2014 enligt budget, men något sämre än prognosen höstmötet Vi vill att alla hjälps åt för att öka klubbens intäkter. Styrelsen funderar därför över hur medlemmar som värvar en ny medlem till klubben ska kunna premieras. Detta kommer snart att presenteras. Golfens förändring i Sverige. Det syns tydligt att kartan förändras, Unipeg i Stockholm äger nu mer än 20 anläggningar och det finns aktörer som har samma ambitioner i södra Sverige. Vi vet att flera anläggningar har stora utmaningar. Vår fortsatta ambition är att ligga i topp inom prioriterade områden vad gäller golfanläggningen och därmed säkra vår attraktionskraft och ekonomi. Medlems- och gästundersökning. Klubben får överlag ett bra utfall i den undersökning som genomfördes under hösten. Vi kan se att svaren varierar mycket beroende på hcp, kön och hur länge man spelat. Intrycket och servicen från det att man kommer till klubben till dess att man åker hem är många mycket nöjda med. Det som får mest kritik är högruff och bunkrar, vilket vi ska förbättra i den takt vår ekonomi tillåter. Gästerna tycker även att skyltningen ute på banan kan bli bättre. Shopen En uppmaning shopen behöver er som kunder och klubben behöver ha en shop. För Bokskogens GK Peter Rodenstam, ordförande 3

4 Innehåll Sida - Kallelse 1 - Ordförande har ordet 3 - Verksamhet /Förvaltning 4 Koncernresultaträkning 7 Kommittéernas summeringar 10 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014 Inledning Koncernen består av Bokskogens Golfklubb samt det helägda aktiebolaget Bokskogens Golf AB. Årsredovisning för Bokskogens Golf AB har fastställts på ordinarie årsstämma den 27 februari Fullständig årsredovisning finns att få i receptionen eller på kansliet. Styrelsen 2014 har utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Kassaförvaltare Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Peter Rodenstam Ann-Christine Halén Ulf Pernvi Peter Svenburg Sverker Ölmestig Anne Barbosa Anders Lindell Daniel Jigin Revisorer: Revisorer för räkenskapsåret har varit Christofer Hultén och Ann Theander med Mikael Stein och Kent Skönnå som suppleanter. Fast anställd personal har varit: Klubbchef /VD Banchef: HeadPro: Reception: Ekonomi Vaktmästare: Banan: Thomas Ahlberg Klas Karlsson Mark Dewdney Marcus Forslund Ulla Heimgård Jonny Gibraelsson Ronny Persson, Kenneth Nilsson (långtidssjukskriven), Ola Ohlsson, Björn Larsson Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, därutöver åtskilliga informella kontakter. Klubbchef har varit kallad och adjungerats till styrelsens sammanträden. Vidare har valberedningen varit närvarande vid ett flertal styrelsemöten i syfte att observera styrelsens arbete. Information till medlemmarna har skett i form av Bokbladet som kallelse till vårmöte och höstmöte enligt stadgarna. Löpande information har dessutom lämnats veckovis via e-post (Vecko-Nytt) samt på vår hemsida. 4

5 För Bokskogens golfklubb var föregående år mycket händelserikt med 50 årsjubileum, övergång från medlemslån till spelrätter, samt rekonstruktion har varit ett mer normalt verksamhetsår Koncernresultaträkningen för 2014 visar ett underskott på 0,2 Mkr, vilket är 0,1 Mkr sämre än föregående år. Årsavgifterna har ökat med 10 % och greenfeeintäkterma visar en ökning med ca 8 %. De ökade intäkterna har möjliggjort satsningar för att behålla en hög kvalitet på banan. Sålunda har personal- och driftskostnader ökat något. Avvikelser i utfallet mot prognosen (0,2 Mkr) på höstmötet förklaras i första hand av en felräkning av övrig personals sociala avgifter. Årets investeringar i koncernen uppgick till totalt 2,9 Mkr. Därav avsåg 1,9 Mkr färdigställande av den nya drivingrangen som togs i bruk i början av juli. Resterande del av årets investeringar avsåg i huvudsak förnyelse av maskiner och inventarier. För att finansiera investeringarna upptogs under hösten en checkkredit på 1,6 Mkr. Vid årsskiftet hade 1,3 Mkr utnyttjats. Enligt avtal med banken reduceras checkkrediten med en femtedel per år den kommande femårsperioden. Medlemmar per den 1 mars 2014: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Medlemmar per den 1 mars 2015: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 90 % 10 % 100 % Procent 92 % 8 % 100 % Tyvärr fortsätter minskning på kategorin juniorer. Denna utveckling sker i all junioridrott i landet där en stor minskning skett sista 5 åren, framförallt för de juniorer som ej är med i träning. Styrelsen följer utvecklingen noga, och arbetar med fler medlemsformer för att möta framtiden och fortsätter med en kampanj med medlemsrekrytering av juniorer. 5

6 Kommittéernas verksamhet tillsammans med klubbens HeadPro och idrottsansvarig Båda elitlagen hade en bra säsong och uppnådde sina mål att klara sig kvar i serierna och tillhöra toppskitet. Juniorkommittén har haft en mängd aktiviteter för sina juniorer och de har synts vida omkring i vårt land då de varit ute och representerat klubben och spelare var med i Skandia Cup och Skandia Tour Damkommittén och Seniorkommittén har agerat enligt sina verksamhetsplaner och aktiverat sig i många olika sammankomster både i och utanför klubben och glädjande är att deltagarantalet i deras tävlingar ökar. Även serielagen har gjort väl ifrån sig under året med flera olika framgångar. Tävlingskommittén utvecklade tävlingsprogrammet 2014 med några nya tävlingsvarianter och en del nya sponsorer till tävlingarna. Ordförande i respektive kommitté har varit: Damkommitté Gun Berggren Schmidt Juniorkommitté Peter Sternskog Elitkommitté Peter Larsson Medlemskommitté t.f. Thomas Ahlberg Seniorkommitté Fredrik Bonde Tävlingskommitté t.f. Thomas Ahlberg Banutvecklingsgrupp Pär-Martin Hedberg Klubbhuskommitté t.f. Thomas Ahlberg Marknadskommitté Tommy Knutsson HeadPro/Idrottsansvarig Mark Dewdney Kommittéordförande, klubbens HeadPro och styrelsen har haft gemensamma möten vid två tillfällen för att bl.a. fokusera på kommittéverksamhetsplanerna, klubbens långsiktiga verksamhetsplan samt budgetarbetet. Kommittéerna fick redan vid årets början ett sparbeting på sig och har trots detta genomfört sina aktiviteter på ett bra sätt. Information om Valberedningen Valberedningen bestod av en ordförande och sammankallande samt 4 ledamöter. Ordförande är Urban Thelin och ledamöterna är Eva Eriksson, Christer Rosen, Karin Mårtensson och Tomas Egelstig. 6

7 Bokskogen GK - koncern resultaträkning Utfall och budget 2014/ Utfall Budget Prognos Utfall INTÄKTER Tkr Årsavgifter Hyra spelrätt Bag o klädskåp, Golfbilar Driving range Greenfee Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Hyres- och arrenden Stortävling värdskap Övriga intäkter S:a Intäkter KOSTNADER Tkr Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommittén Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling, värdskap Banan drift Banan personal Fastigheter Administration Trycksaker Revision & konsult Personal övrig Annonsering Övrigt S:a Kostnader Res. före avskrivn Avskrivn. enl. plan Res. efter avskrivn Finansiella int/kst Årets resultat

8 Styrelsen har för ambition att i framtiden att netto redovisa våra kommittéer intäkter och utgifter. Nedan kan du se hur det var med utfall, budget och prognos för Netto Budget Prognos Utfall Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommittén Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Stortävling, värdskap

9 Koncernens balansräkning den 31 december 2014 Tillgångar Eget kapital och skulder Anläggningstillgångar: Eget kapital Byggnader och mark Banorna 36 Maskiner o inventarier Pågående nyanläggningar Omsättningstillgångar: Långfristiga skulder Kortfristiga fordringar Checkkredit Lån från f d medlemmar 171 Likvida medel Övriga kortfristiga skulder S:a tillgångar S:a eget kapital och skulder Kassaflödesanalys för koncernen Rörelseresultat -0,2 --0,1-1,5 Poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar m.m.) 1,2 0,6 3,2 Netto finansiella poster 0 0,0 0,1 Summa 0,8 0,5 1,8 Ökning- minskning kortfristiga skulder och fordringar -0,2 1,1 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,0 1,6 1,8 Investeringsverksamheten -2,9-0,4-2,0 Finansieringsverksamheten Sålda spelrätter Återbetalda medlemslån 0,2 0 0,4-2,6 1,7-2,7 Nytagen checkkredit 1,3 Kassaflöde finansieringsverksamheten 1,5-2,2-1,0 Årets kassaflöde -0,6-1,0-435 Likvida medel vid årets början 1,1 2,1 3,3 Likvida medel vid årets slut 0,4 1,1 2,1 Investeringar 2014 Budget Utfall Maskinparken för banan 1940 Drivingrange projekt (Totalt utfall 2,6 Mkr) Långtidsplan banan och arkitekt Diverse (Golfbilar, datorer, klubbhus och kök) Summa Utfallet på drivingrangen var totalt under budgeterat belopp, 3,5 Mkr, från extra årsmöte

10 Juniorkommittén 2014 För tredje året i rad har Bokskogens golfjuniorer bedrivit träning hela året. Efter alla jul- och nyårshelger, började Bokskogens juniorer och knattar andra veckan i januari med inomhusträning på Malmö Golf Arena. Varje lördag, från januari fram till påsklovet i början på, deltog totalt 71 juniorer i åldrarna 8-21 år, mellan kl Som avslutning på vinterträningen blev det Paintball, det var naturlig för lokalerna delades med Malmö Paintball. Under första veckan i april startade utomhus träningen för alla juniorer mellan 8-21 år. Grupperna är i första hand indelade efter ålder, och senare i kunskapsnivå. De ungdomar mellan 8-10 år har kunnat välja mellan att träna onsdag kvällar eller lördag förmiddagar. De mellan år har kunnat välja mellan måndag kvällar eller lördag förmiddagar. Juniorerna som är 14 år och äldre har haft träning 2 ggr i veckan, måndagar och onsdagar. Under sommarlovet har vi även i år, fortsatt med de uppskattade daglägren. Där tränar vi på förmiddagarna, mestadels använder vi oss av övningsfältet/lilla banan. Efter en gemensam lunch spelar vi på Bokskogens härliga banor. Knattarna 8-10 år har haft tisdagarna, åringarna har haft onsdagarna och 14+ har haft torsdagarna. Den 18 maj drog Mark Dewdney igång träningen för K-47- orna, som i år har tränat på söndagar. Till sin hjälp hade Mark i år Fredrik Samzelius. Onsdagen den 14:e maj hade 184 elever från Sveaskolan friluftsdag i Bokskogen. Eleverna delades in i två grupper, där ena gruppen spelade/provade på golf. Andra gruppen hade orientering, och på eftermiddagen bytte grupperna plats. Det har också genomförts ett antal läger under året. På påsklovet åkte 25 golfsugna barn/ ungdomar till Halmstad Golf Arena. En otrolig anläggning där inga önskemål inte kan uppfyllas vad gäller träning på hög nivå. Efter midsommar fortsatte vi med knatteläger i Bokskogen över fyra dagar, med 2 övernattningar i scoutstugorna. Under dessa fyra dagar spelades det även 2 tävlingar, PGA Gore-t.ex. Junior Pro-AM och Skandia Cup Klubbkval. PGA Gore-tex Junior Pro-Am är en tävling där ett stort antal klubbar arrangerar ett klubbkval, 3 juniorer får sedan äran att åka med Pron till distrikts finalen och spela om en finalplats på PGA National. I år hade vi 2 lag i distriktsfinal och där tog sig 1 lag till FINAL. När det gäller Skandia Cup så är Bokskogen fortfarande inne i ett generations-skifte. Malmö-Burlöv var värd för distriktsfinalen där 2 av våra spelare lyckades ta sig vidare till regionfinal på Sjöbo GK härifrån gick tyvärr ingen vidare till Riksfinal. Den årliga utflykten med knattarna gick även i år till Beddinge GK. Den största skillnaden var att Mark satt i förarsätet, istället för Janne Larsson. Den 31/7 bar det iväg, och det var lika uppskattat som vanligt. Den 21/9 var det avslutning för 47-orna, med bl. a. korvgrillning. Vi har deltagit i Juniorserien, där det tyvärr saknades några slag för att ta sig till slutspel. I Matchligan har många nya spelare fått känna på hur det är att åka iväg tillsammans och spela som ett lag. Här får de medverka t.o.m. det året de fyller 13 år. I år skulle det spelas fem omgångar i gruppspelet, men tyvärr fick Malmö City GK dra sig ur, därför blev det bara 4 omgångar. Bokskogens GK gick inte vidare från gruppen i år, men det är väldigt lärorikt på många olika sätt. Tack för en härlig insats. Då några av ungdomarna börjar bli äldre, hade vi i år ett lag, även i Foursomeligan. Bokskogen har haft 10 spelare som har tävlingsdebuterat 2014 på Skandia Tour distrikt 7 killar och 3 tjejer. Killarna lyckades med 5 topp 10 placeringar varav 2 pallplatser. Tjejerna lyckades vinna en tävling och 2 3:e platser och en 4:e plats. Gustav Andersson har spelat Skandia Tour Regional medan Magnus Jigin har varvat mellan Regional och Riks. Isabella Rimton har varit och spelat på högsta nivå Elit + några tävlingar 10

11 på Riks, där det blev en andra plats i Abbekås. Även några av våra yngre juniorer, både pojkar och flickor, har under året varit med och provat på Skandia Tour inför kommande säsong. Vi har även i år deltagit i Sydtouren (fd Sydvästslaget) där Bokskogens GK, Ljunghusens GK, Flommens GK och Falsterbo GK arrangerar en tävlingsomgång var. Tävlingsformen är slagtävling i klass A och B. I klasserna C och D spelar man poängbogey. Efter varje omgång läggs allas poäng ihop, och i slutet av året kan en vinnarklubb koras. Johanna Sternskog var med på ett läger i Ljungbyhed, som en av 4 tjejer som var uttagna av Skånes GF. Där träffades golfungdomar från hela landet, under ett antal dagar. Till sin hjälp hade de tränare och coacher från Landslaget, samt några spelare från touren. Under SM veckan på Barsebäck arrangeras även Lilla lag-sm för knattar. Den spelas på Barsebäcks korthålsbana, och i år representerade fyra knattar Bokskogen där. Roger Blomqvist var med som ledare. KM för knattar vanns av Filip Winkle, med Josefine G Winkle och Axel Thelin på andra och tredje plats. KM för juniorer Flickor vanns av Isabella Rimton, följt av Emma Blomkvist och Johanna Sternskog, på andra respektive tredje plats. KM för juniorer Pojkar vanns av Jacob Christensson, följt av Gustav Andersson och Axel Svensson, på andra respektive tredje plats. Träningen fortsatte på samma sätt som innan sommarlovet för alla grupper. Säsongs-avslutning var den 12: oktober. Sista utomhus aktiviteten var ett utbyte med Sölvesborg på Sölvesborgs GK under höstlövet. Den oktober spelades det mycket golf, där Bokskogens GK slutligen tog hem vinsten. Vi har också deltagit i Höstfighten, ett initiativ ifrån Lunds Akademiska GK. Flickor och pojkar i åldern år har under hösten spelat tävling över nio hål, på de klubbar som är med. Bokskogen slutade totalt 2:a Badminton och Squash skulle det spelas vid två tillfällen innan jul. Tyvärr gjorde Roger Blomqvists plötsliga bortgång, att det blev inställt. Tack vare initiativ från föräldrar, kunde ungdomarna träffas en gång under uppehållet. Då var vi på Laserdome, och alla tyckte det var kul. Peter Sternskog och Marcus Dahlberg har varit på en stor Juniorledarkonferens på Bosön. Där samlades ca. 150 st PRO s, ledare och andra engagerade personer från hela landet. SGF höll i trumpinnarna och det var en givande helg, med många nya kontakter. Träningen har genomförts av: K-47 Mark Dewdney & Fredrik Samzelius 8-10 Mark Dewdney & Marcus Dahlberg Mark Dewdney & Marcus Dahlberg 14+ Mark Dewdney & Marcus Dahlberg Sist, men inte minst, vill Juniorkommittén rikta Ett Stort Tack till alla frivilliga som ställer upp under året på de olika uppdragen. Vi vill också skänka en extra tanke och ett tack till Roger Blomqvist, för allt hans engagemang i juniorverksamheten, Tack! Peter Sternskog Marcus Dahlberg Juniorkommittén 11

12 Elitkommittén 2014 Våra elitlag för damer och herrar lägger 2014 till handlingarna efter stabila insatser i respektive serie. Herrarna, som vann sin serie i Tomelilla 2013, spelade i år i division 1 på Eslövs golfklubb. Trots den betydligt tuffare konkurrensen i landets näst högsta serie, genomförde laget en klart godkänd tävling och placerade sig till sist på en åttonde plats av de fjorton lag som deltog. Laget bestod av tre professionella spelare med golfen som yrke i olika former: Tobias Rosendahl, Johan Gullstrand och Mark Dewdney. Även tre duktiga amatörspelare ingick i truppen: Jesper Nordberg, Lalle Olsén och Mathias Eneström- Jönsson. Även Bokskogens damlag gjorde en mycket fin tävlingsvecka, särskilt med tanke på att många tongivande spelare försvunnit från klubben sedan 2011-års vinst i division 1 och spelet i Elitserien det påföljande året. Lagets sjätteplats (av nio lag) måste därför betecknas som fullt godkänt. Den trupp som kom till spel på Kristianstads golfklubb bestod i år av två erfarna före detta tävlingsspelare: Anna Knutsson Norrlén och Sanna Hanson, samt fyra duktiga juniorer: Isabella Rimton, Olivia Hjelmstedt, Emelie Storckenfeldt och Emma Blomkvist. Säsongen inleddes även i år med ett tvådagarsläger på Halmstad Golf Arena. Denna anläggning erbjuder oss utmärkta träningsmöjligheter till mycket rimliga kostnader. Vårt vårläger är tveklöst mycket viktigt tillfälle för oss att träffas, inspireras och bygga ett lag, särskilt då unga spelare kallas upp från juniorleden eller nya elitspelare kommer till klubben. Vi fortsatte även i år med att låta de enskilda spelarna själv ansvara för den löpande träningen under säsongen i samråd med och med hjälp av våra duktiga instruktörer Mark och Marcus. Elitkommittén i Bokskogens GK Klubbhuskommittén 2014 Vi har drabbats av en hel del strömavbrott under säsongen och fick även ett pumpfel på dricksvatten pumpen under augusti månad. Reparation och utbyte av pumpdelar och slang. Vi har installerat värmeväxlare i shopen för värme och kyla. Vi har bytt ut en hel del stolar i restaurangen då de började gå sönder och parasollerna på uteserveringen byttes ut. Två nya flaggstänger runt puttinggreenen sattes upp då de gamla var på väg att rasa. En kompressor och kylskåp byttes ut i köket under sommaren Klubbhuskommittén Thomas Ahlberg 12

13 Damkommittén 2014 Vår ambition har varit och är att öka antalet deltagare i våra tävlingar och övriga aktiviteter för medlemmar. Vi har utökat kommunikationen med klubbens damer genom dels, att informera i Veckonytt om våra tävlingar, dels skapat maillista där alla damer som vill ha information om våra aktiviteter kan anmäla sig. Utöver detta har vi också en egen mailadress till damkommittén så alla kan nå oss med frågor, önskemål och synpunkter. Under vintern besökte vi Torups slott och klubben fulltecknade två visningar. Vi ordnade också populärt boulespel i Malmö och en provning av måltidsdrycker hos Maderiet. Under vintern hade vi också inomhusträning för Marcus Säsongen startade traditionsenligt med vårsupé där 53 glada damer serverades en utsökt måltid hos Maderiet. Under kvällen berättade vi om säsongens kommande tävlingar och därefter visade shopen årets klädnyheter. Årets hemliga utflykt med seniorerna gick till Köpenhamns GK i Dyrehavsbakken. Där fick vi uppleva vackra hjortar på banan. Dessvärre regnade det så sikten var inte så god som vi hoppats. Vann gjorde Laila Andersson med Karl-Johan Persson som god tvåa. Antalet deltagare i onsdagsgolfen ökade, men här finns plats för många fler. Våra tävlingar med vandringspriser, Blå Skålen och Röda Vasen vanns av Julli Jarlsbo respektive Hildegun Granlund. Young Ladies over 60 vann Julli Jarlsbo. Årets Matchspelstävling "Min stora dag" vanns av Emma Stenkvist med Ann-Christine Halen som god tvåa. Tack, Maria Sandström för ditt initiativ och din insats för denna tävling! Vi har haft tre tävlingar öppna för damer från andra klubbar. Nationell Damdag som vanns av spelare från Bokskogen med lag Emma Stenkvist och Matte Jönsson. 47 lag deltog. I utbytesgolfen visade Bokskogens damer även här bra resultat. A-klassen vanns av Irena Kokocinska från Eslövs GK tätt följd av Britt Nilsson Bokskogens GK. B-klassen vanns av Ann-Kerstin Fagerberg och C-klassen av Gisela Krakau, båda Bokskogare. Inbjudningstävlingen där varje medlem bjöd in en dam från annan klubb och spelade fyrboll vanns av Britt Nilsson Bokskogen och Marie Norén, Romeleåsens GK. Solheim Cup mot Flommen GK s damer spelades på Bokskogen. Vi vann med 20,5 mot 11,5 poäng så nu hänger åter tavlan i damrummet! I Seriespelet vann damerna D70, och kom 3:a i Foursome open. Skåneserien vann vi grundspelet i vår division, och kom 2:a i finalen endast en poäng efter svårslagna St Arild. Årets utflykt gick till Mön och Praestekilde. En lyckad resa, men lite dåligt väder. För att få med de damer som arbetar eller av andra skäl inte kan spela på dagen spelade vi "golf i solnedgången", 9 hål på måndagskvällar. Denna aktivitet kommer vi att ha även 2015 och då med fler tillfällen. Nytt för året är ett matchspelsutbyte med Barsebäck, där vi spelade hos dem. Spelform bästboll/sämstboll. Vi hade en fantastisk dag, men förlorade stort. Här har vi lite att träna på. På höstavslutningen spelade vi scramble. Efter tävlingen åt vi en god middag och delade ut prischeckar och birdiebollar för säsongens onsdagstävlingar och seriespel. Priset till årets flitigaste deltagare gick till Monica Öberg. Efter säsongsavslutet har vi spelat vintergolf på onsdagarna tillsammans med herrseniorerna. För Damkommittén Gun Berggren, Ordf 13

14 Seniorkommittén 2014 I seniorkommittén har ingått Anders Hansson, Åke Åkesson resp. lagledare för serielagen, Karl- Johan Persson, Per Bengtsson samt undertecknad som Ordförande. Seriegolf. Säsongen startade i april med kickoff för seriespelarna! Många igen, 80 personer startade för att kämpa till sig platser i våra 9 herr- och 3 damlag! Seriegolfen gav fint resultat 2014 för Bokskogens Herrar. Vi skall vässa förberedelserna inför 2015! Det känns som att lagspelen ökar sammanhållningen i klubben. Inget lag hade problem med att få med entusiaster OCH duktiga spelare. Nya H 30 blir spännande under Onsdags golf: Sommar touren för herrar 50+ har spelats under perioden april-oktober. Deltagarantalet har ökat år från år. I år ökade snittdeltagandet mot förra året. Spelform har varit slaggolf, utom sista onsdagen varje månad då vi spelat någon form av par spel. Säsongen avslutades i oktober med Äggagolfen, där bl.a. årets vinnare av Order of merit korades. Klar segrare blev Stefan Lombard! Snyggt jobbat! Under 2014 ville en del under 50+ deltaga varför vi inför 2015 ändrar gränsen för deltagande till Senior dvs över 22 år!! I maj gjorde vi den hemliga utflykten till Köpenhamns GK tillsammans med damerna. **itväder som ingen rådde för! Kul att umgås genomvåta i bussen hem!! Den årligen återkommande Ladies & Gents avlöpte onsdag innan midsommar men det lockade inte fler än tidigare år. Inför 2014 får vi titta på bästa datum. Dock behåller vi formatet 18 hål + en mindre aktivitet efter lunchen! Bokslaget i augusti lockade inte fler från andra klubbar trots att vi ändrat på villkoren. Kanske ett resultat av att alla klubbar har 50+ tävlingar och många är trötta på produkten? I september åkte vi herrar till Skyrup GK som sköts/ägs av en tidigare Bokskogare. Jättebra mottagande, bra erbjudande men hopplöst svåra greener! De har bra paket och vi rekommenderar alla att åtminstone testa anläggningen. Under året har vi också spelat Utbytes-matcher mot Kristianstad, Flommen och Vasatorp. Blandade resultat. Alla klubbar har minskade resurser så utbytena har bantats till självkostnadspriser där vi inte bjuder varandra på mer än greenfee. Pokaler finns men det har blivit vanligt att innehavande klubb glömmer ta med sig sin pokal varför det uppstår diskussioner om antalet vinster. Vi skall bringa ordning i eländet under Vinter touren startade i slutet av oktober och höll på till slutet av december. Luciaglöggen genomfördes med ban- och receptionspersonal. Många veteraner kom utan att sedan spela vilket visar att klubbandan växer! Vi var 42 personer denna gång! I seriespelet har herrarna deltagit med 9 lag, ett för H35, H70 resp. H75, 2 lag för resp. H45, H55 och H65. 2 lag vann sina serier och går upp en division. Stort Grattis! Vi ser fram mot ett intressant och givande 2015 med ny ordförande Per Gärdsell! För senior kommittén Fredrik Bonde, Ordf. 14

15 Tävlingskommittén 2014 Tävlingskommittén ambition med sitt tävlingsprogram för säsongen 2014 har varit att skapa aktiviteter som leder till engagemang och gemytliga mänskliga kontakter bland våra medlemmar och våra gäster och gärna även över generationsgränserna. Vi vill kunna erbjuda alla typer av spelformer och att det finns både, singel, par och lagtävlingar. Vår strävan har varit att genomföra det fastställda tävlingsprogrammet med gemyt och god kvalitet och vi har även denna säsong haft vädergudarna med oss. Så samtliga schema lagda tävlingar har genomförts förutom sponsorernas höstavslut. Vi följde ETH (exakt tävlingshandicap) under 2014 och klubben kommer att fortsätta följa detta fullt ut under 2015 Lite statistik från 2014 Antalet tävlingsdeltagare per tävlingsdag i genomsnitt har legat på 114, en liten ökning från % av klubbens medlemmar har vid något tillfälle deltagit i säsongens klubbtävlingsverksamhet, varit stabilt denna procentsats sista 3 åren. Tävlingarna med mest deltagare är Klubbens Dag, Ålandsbanken och Årstiderna Open, alla med över 155 stycken deltagare på varje. Idrottslig verksamhet eller upplevelser? Det är en balansgång att kunna möta alla de typer av upplevelser som medlemmar och gäster har. Vi är alla olika som golfare, många profiler ska kunna få sin golfupplevelse. Tävling är en av dessa och är ju grunden i golfen. Det ska vara roliga tävlingar, populärt är ju lag eller partävling som alltid samlar fler deltagare. Att ha externa sponsorer som skapar ett större arrangemang är populärt och samlar också mer deltagare, men kostar ju mer för deltagaren att medverka i. Vi balanserar och målet för TK är ju att möta och erbjuda ett utbrett tävlingsprogram. Framtiden visar på att spelet sker online, man följer sin egna tävling i mobilen ute på banan och att vi helst har resultatrapportering var 3e hål även på klubbtävlingar. Detta är något som kommer de närmaste åren och gör även att andra kan följa klubbtävlingen live. Till sist uppmanar vi alla medlemmar och även gäster att framföra sina synpunkter på tävlingsverksamheten till tävlingskommittén eller kansliet. Tävlingskommittén 2014 Thomas Ahlberg, Marcus Forslund, Karl-Johan Persson och Anders Persson 15

16 Medlemskommittén 2014 Kansliet tillsammans med våra Pro hade som mål att genomföra en del aktiviteter under 2014, då det inte fanns några ledamöter i kommittén. Infoträff för nya medlemmar genomfördes och även höstträff för årets Prova På medlemmar. Ett antal olika aktiviteter fick ställas in under säsongen på grund av för få deltagare och inför 2015 så hardet diskuterats hur vi ska möta framtiden på medlemssidan. Medlemsvärd eller en Medlemsansvarig. Är alternativ som kommit upp Marknadskommittén 2014 Bokskogens Golfklubb har under 2014 haft 57 st Sponsorer (=Företagsmedlemmar). Klubbens direkta sponsorintäkter från dessa Sponsorer var sammantaget 3,0 Mkr. Därtill tillkom fakturerade intäkter (som inte synligt krediteras Marknadskommittén) i form av extra greenfees vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex. Kanonstarter. Vidare bidrar sponsorerna som vanligt med icke oväsentliga intäkter till Krögeri och Shop samt understödjer med priser till klubbtävlingar och framför allt juniorverksamheten. Klubbens motprestation innebär ju som bekant, att lämna sponsorerna utrymme för kund- och personalgolf samt det reklam- och good will -värde det innebär för ett företag att associeras med Bokskogens GK. Vår klubbs varumärke förstärks ju ytterligare genom den kontinuerliga upprustningen av våra banor och vidhängande klubbhusfaciliteter som möjliggörs genom dessa extraordinära intäkter. Inom nätverket Bokskogens FöretagsPool sker ett inte föraktfullt antal direktaffärer företagen och företagsledarna sinsemellan och som är ett resultat av träffarna vi organiserar. Under 2014 har vi i FöretagsPoolens regi haft fyra stycken mycket välbesöka företagsträffar ute hos olika företagspartners. Tyvärr fick vi ställa in höstavslutningen pga dåligt väder. Vidare arrangerades av Marknadskommittéen en gemensam resa med hugade sponsorer till Southport (Liverpool) i mitten på maj. När det gäller marknadssidan har klubben haft annonser i Sydsvenskan, olika skånekartor, wwwgolfsverige.dk, Norsk och Dansk Golf, Club Öresundsbron, Nordea Masters tidningen och några mindre tidningar. Är med i ett stort turistprojekt med Visit Sweden mot Danmark och Norge Annonserna är för att saluföra anläggningen för gäster och medlemmar. Medverka på Golfmässan i Köpenhamn i samverkan med Radisson Blu om golfpaket Hemsidan är en viktig del i marknadsföring och har golfturism koppling till GIT. En uppdatering av Bokskogens Marknadsplan har gjorts av vår kommittémedlem John Monhardt och Klubbchef Thomas Ahlberg Tommy Knutsson 16

17 Maderiet: Vi är precis som ni riktigt sugna på att komma igång på allvar med säsongen 2015 och vi får hoppas att våren kommer lika snabbt som den gjorde 2014! Vi kommer fortsatt att erbjuda er 3 lunchalternativ tillsammans med mindre och större rätter på à la cartemenyn. I år kommer vi även utöka vårt varma barsnacks-utbud, allt är inte satt i sten än men tankarna går åt det hållet. Hoppas inte någon missat våra väldigt trevliga alkoholfria alternativ! Vi har en fantastisk äppelmust från Öspab, rabarberlemonade från lokal producent, ekologiska juicer och en fantastisk ginger beer och mycket mer. Ni ska kunna dricka lika trevligt hos oss oavsett om ni kör eller inte! Lite uppdateringar i ölsortimentet kommer ske, många härliga nyheter från vår huvudleverantör Spendrups som ni gärna får komma och fråga mer om! Vi har återgått till att samarbeta med Lilla Kafferosteriet och Filip Åkerblom efter att han tagit fram en mycket trevlig Blend som heter rostmästarens bistrokaffe. Vill även passa på att påminna er om ni planerar en större eller mindre fest under året att vi gärna presenterar vårt erbjudande till er, oavsett om ni vill lägga er fest hos oss eller hemma hos er själva. Med hopp om en lång och härlig säsong! Välkomna till Maderiet, Vänligen, Mikael, Jens och Filip Shopen: Hoppas ni ser fram emot en ny spännande säsong, lika mycket som vi gör. Vi kommer att fortsätta satsa på ett så brett utbud som möjligt för er både när det gäller kläder, klubbor och övrig utrustning men även när det gäller lektionsutbud, individuellt och i grupp, med hjälp av den nya härliga driving rangen. Det kommer i år även att finnas väldigt bra möjligheter för dig som vill skräddarsy dina golfklubbor efter just dina förutsättningar. Med hjälp av ett stort sortiment testklubbor och vår egen Trackman, kommer vi kunna hjälpa just dig att hitta de perfekta klubborna. Läs mer om Trackman och utprovning på vår hemsida, motto-sluta gissa när vi kan mäta! Nytt för i år är att vi kommer att ha utprovningsdagar/demodagar på Bokskogen med några av de mest framstående klubbtillverkarna plus att vi har blivit auktoriserad Scotty Cameron försäljare, detta innebär att vi kommer att ha mängder av putter modeller för att kunna ge er bästa möjliga service på putter/klubbsidan. Missa inte vår hemsida där aktuella erbjudanden och nyheter kommer att läggas upp. Se även till att följa oss på vår egen Facebook sida (Bokskogen golfshop) där mycket information kommer att finnas. Nu ser vi fram emot ett riktigt bra golfår, och önskar er varmt välkomna till Bokskogens Golfshop! Mark och Marcus med personal Shopens telefonnummer , Mail: 17

18 Tidbokning 2015 Vänligen ta alltid vägen via Receptionen när du skall ut och spela detta gäller för ankomstregistrering, senast 30 min. innan spel i Terminalerna (här gör du detta med ditt medlemskort) eller i Receptionen. Det finns tre möjligheter att boka en starttid: 1. Via Internet 2. I klubbhuset via terminalerna 3. I klubbens reception via telefon eller på klubben Generellt gäller följande: Vi fortsätter med tidbokning från 08:00 på morgonen och på tisdagar är det tidbokning från 09:00 (bollränna fram till 08:50). FÖRBOKNING Antal dagar för medlemmar Antal dagar för sponsorer Antal dagar för gäster 90 dagar 21 dagar 14 dagar Fördelning förbokningsbara tider per timme Gamla Banan 5 bokningsbara 1 spontan Nya Banan 5 bokningsbara 1 spontan Observera spontantiderna bokas på telefon eller på plats i receptionen speldagens morgon! Spontantider kommer även att nyttjas vid hotell golfpaket i viss mån. Startmellanrum Gamla Banan 10 min Nya Banan 10 min Denna generösa indelning mellan bollarna, på båda banorna är en kvalitetsstämpel för vår klubb! Tider för tidsbokning Gamla Banan, vardagar Nya Banan, vardagar Båda banorna, lördag/söndag Bollränna på båda banorna före och efter ovanstående bokningstider, tisdagar startar tidbokningen 09:00 INTERNETBOKNING Gamla och Nya Banan: Alla tider enligt ovan, exklusive spontantiden Anmälan i terminal eller reception skall ske senast 30 min före spel gäller alla medlemmar! För att boka en 2, 3 eller 4-boll anges alla Golf-ID Ha alltid ditt Medlemskort i plast tillgängligt när du är här och skall spela! 18

19 Beträffande anmälan till tävlingar så anmäler du dig som tidigare direkt till den valda tävlingen via vår Hemsida, Tävlingar. Varje anmälan och resultat kan du sedan beskåda under samma modul. Här finns också all information om varje tävling. Är det en partävling som du vill vara med i och inte har en spelpartner så finns det alltid en singeltävling du kan anmäla dig till istället, sedan så lottar vi ihop par utifrån denna lista till partävlingen Välkommen! Vi fortsätter med att vid några tillfällen köra en singeltävling först och sedan en partävling direkt efter, detta för att möta behovet från alla deltagare. Observera att sista anmälningsdag är torsdagar kl för veckoslutstävlingarna. Att du har aktuellt handicap registrerad i Golfdatasystemet har du som tidigare själv ansvar för och detta hanterar du antingen via Internet eller via terminalerna på klubben. Även då använder du ditt Medlemskort/Golf-ID! Vid deltagande i tävling hanteras ditt handicap automatiskt. Numera ändrar du även din adress, dina telefonnummer och E-adress via vår Hemsida/Din golf. Vi vill gärna kunna informera alla våra medlemmar via mail därför uppmanar vi er att hålla er mailadress uppdaterad i Min Golf 19

20 Klubbinformation Adress Torupsvägen , BARA Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleanter Peter Rodenstam Peter Kollert Ann-Christine Halén Ulf Pernvi Sverker Ölmestig Anne Barbosa Johan Brantmark Anders Lindell Isabella Rimton Telefon Tidsbokning Fax Klubbchef/VD , Thomas Ahlberg Receptionen , Marcus Forslund Emelie Storckenfeldt (april-oktober) Kansli Ulla Heimgård (endast tisdagar) Banchef , Klas Karlsson Head Pro , Mark Dewdney Shop Restaurang Tävlingsledardisk ) 1) öppen endast vid pågående tävlingar E-post: Hemsida: 20

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2014

Handlingar till Vårmöte 2014 Handlingar till Vårmöte 2014 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 29 mars 2014 KL. 09:30 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

Inbjudan till JUNIORTRÄNING

Inbjudan till JUNIORTRÄNING Inbjudan till JUNIORTRÄNING 2015 JUNIORTRÄNING 2015 Nu är det dags att boka upp sig på årets knatte- och juniorträning på Ingarö GK. Säsongen startar den startar den 20 april och avslutas den 27 september.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, Marie Nordgren och Ulrika Engfors Holmbom. Året inleddes med avrostningen

Läs mer