Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar kommer att finnas tillgängliga via länk i VeckoNytt samt på kansliet senast en vecka innan Årsmötet. Välkomna! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande 1

2 Föredragningslista: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Styrelsens årsredovisning för Revisionsberättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år Valberedningens förslag: - Ordinarie: Christoffer Hultén omval, Ann Theander, omval - Suppleanter: Mikael Stein, omval, Kent Skönnå omval 12. Inkomna motioner. 13. Styrelsens förslag. 14. Verksamhetsplan Övriga frågor. 16. Mötets avslutande. För år 2015 planeras följande aktiviteter: Genomförandet av Swedish Invitational Fortsatt satsning på finish med bl.a. höjd kvalitet på fairways samt att genomföra förändringar på banan enligt höstmötesbeslut och långtidsplan. Greenfeesamarbete med Barsebäck, Ljunghusen, Kristianstad, Österlen, Båstad samt Asserbo Golf Club, Köpenhamns GC, Mön GC och Skjoldenäsholm på Själland samt Golfpark Strelasund i Tyskland, Royal Moguins GC i Frankrike och Killarney Golf & Fishing Club på Irland 2

3 Ordförande har ordet! Drivingrangen! Vår nya range invigdes av bl.a. Peter Hanson som gett råd om dess utformning. Rangen togs i bruk under sommaren. Succé är nog rätta ordet med tanke på hur mycket bollar som slagits varje dag, upp till bollar/dag. Rangen har även blivit en social mötesplats där vi lär känna fler av våra medlemmar i klubben. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av klubbens snitt hcp, som bör sjunka med tanke på att träningsmängden ökat. Hoppas träningsintresset består. Vi kan konstatera att klubben nu har en mer komplett golfanläggning vad gäller spel och träning. Långtidsplanen för banorna. I enlighet med beslut på höstmöten har vi påbörjat utvecklingen av banorna genom vissa förändringar. Till säsongsstarten kommer ni bl.a. att märka greenområdesförändringar på GB, hål 13 och 14. Stor tävlingar! Klubben var värd för Nordeatourfinalen och SM H55 under säsongen, vilket vi i vanlig ordning levererades med hög kvalitet. Vi fick många tack från spelare, förbund m.fl. En väsentlig förutsättning för framgången är alla de medlemmar som ställer upp som funktionärer. Utan er kan vi inte genomföra dessa tävlingar. Funktionärerna var även delaktiga på Nordea Masters och vi fick en bra erfarenhet av hur organisationen kan förbättras. Vår attraktionskraft! Ni medlemmar är viktiga ambassadörer för klubben. Under året har vi sett att det är färre medlemmar som lämnar klubben och att vi har ett litet tillflöde av nya medlemmar. Alltså en svag, men positiv, förändring. Gäster satsar vi mycket på och då även Danska golfspelare. Satsningen har slagit väl ut och vi ser att gäster från Danmark har ökat stadigt under de 3 senaste åren. Ekonomi! Vi har ett resultat för 2014 enligt budget, men något sämre än prognosen höstmötet Vi vill att alla hjälps åt för att öka klubbens intäkter. Styrelsen funderar därför över hur medlemmar som värvar en ny medlem till klubben ska kunna premieras. Detta kommer snart att presenteras. Golfens förändring i Sverige. Det syns tydligt att kartan förändras, Unipeg i Stockholm äger nu mer än 20 anläggningar och det finns aktörer som har samma ambitioner i södra Sverige. Vi vet att flera anläggningar har stora utmaningar. Vår fortsatta ambition är att ligga i topp inom prioriterade områden vad gäller golfanläggningen och därmed säkra vår attraktionskraft och ekonomi. Medlems- och gästundersökning. Klubben får överlag ett bra utfall i den undersökning som genomfördes under hösten. Vi kan se att svaren varierar mycket beroende på hcp, kön och hur länge man spelat. Intrycket och servicen från det att man kommer till klubben till dess att man åker hem är många mycket nöjda med. Det som får mest kritik är högruff och bunkrar, vilket vi ska förbättra i den takt vår ekonomi tillåter. Gästerna tycker även att skyltningen ute på banan kan bli bättre. Shopen En uppmaning shopen behöver er som kunder och klubben behöver ha en shop. För Bokskogens GK Peter Rodenstam, ordförande 3

4 Innehåll Sida - Kallelse 1 - Ordförande har ordet 3 - Verksamhet /Förvaltning 4 Koncernresultaträkning 7 Kommittéernas summeringar 10 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014 Inledning Koncernen består av Bokskogens Golfklubb samt det helägda aktiebolaget Bokskogens Golf AB. Årsredovisning för Bokskogens Golf AB har fastställts på ordinarie årsstämma den 27 februari Fullständig årsredovisning finns att få i receptionen eller på kansliet. Styrelsen 2014 har utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Kassaförvaltare Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Peter Rodenstam Ann-Christine Halén Ulf Pernvi Peter Svenburg Sverker Ölmestig Anne Barbosa Anders Lindell Daniel Jigin Revisorer: Revisorer för räkenskapsåret har varit Christofer Hultén och Ann Theander med Mikael Stein och Kent Skönnå som suppleanter. Fast anställd personal har varit: Klubbchef /VD Banchef: HeadPro: Reception: Ekonomi Vaktmästare: Banan: Thomas Ahlberg Klas Karlsson Mark Dewdney Marcus Forslund Ulla Heimgård Jonny Gibraelsson Ronny Persson, Kenneth Nilsson (långtidssjukskriven), Ola Ohlsson, Björn Larsson Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, därutöver åtskilliga informella kontakter. Klubbchef har varit kallad och adjungerats till styrelsens sammanträden. Vidare har valberedningen varit närvarande vid ett flertal styrelsemöten i syfte att observera styrelsens arbete. Information till medlemmarna har skett i form av Bokbladet som kallelse till vårmöte och höstmöte enligt stadgarna. Löpande information har dessutom lämnats veckovis via e-post (Vecko-Nytt) samt på vår hemsida. 4

5 För Bokskogens golfklubb var föregående år mycket händelserikt med 50 årsjubileum, övergång från medlemslån till spelrätter, samt rekonstruktion har varit ett mer normalt verksamhetsår Koncernresultaträkningen för 2014 visar ett underskott på 0,2 Mkr, vilket är 0,1 Mkr sämre än föregående år. Årsavgifterna har ökat med 10 % och greenfeeintäkterma visar en ökning med ca 8 %. De ökade intäkterna har möjliggjort satsningar för att behålla en hög kvalitet på banan. Sålunda har personal- och driftskostnader ökat något. Avvikelser i utfallet mot prognosen (0,2 Mkr) på höstmötet förklaras i första hand av en felräkning av övrig personals sociala avgifter. Årets investeringar i koncernen uppgick till totalt 2,9 Mkr. Därav avsåg 1,9 Mkr färdigställande av den nya drivingrangen som togs i bruk i början av juli. Resterande del av årets investeringar avsåg i huvudsak förnyelse av maskiner och inventarier. För att finansiera investeringarna upptogs under hösten en checkkredit på 1,6 Mkr. Vid årsskiftet hade 1,3 Mkr utnyttjats. Enligt avtal med banken reduceras checkkrediten med en femtedel per år den kommande femårsperioden. Medlemmar per den 1 mars 2014: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Medlemmar per den 1 mars 2015: Damer Herrar Totalt Seniorer Juniorer Summa Greenfee medlemmar Passiva Procent 90 % 10 % 100 % Procent 92 % 8 % 100 % Tyvärr fortsätter minskning på kategorin juniorer. Denna utveckling sker i all junioridrott i landet där en stor minskning skett sista 5 åren, framförallt för de juniorer som ej är med i träning. Styrelsen följer utvecklingen noga, och arbetar med fler medlemsformer för att möta framtiden och fortsätter med en kampanj med medlemsrekrytering av juniorer. 5

6 Kommittéernas verksamhet tillsammans med klubbens HeadPro och idrottsansvarig Båda elitlagen hade en bra säsong och uppnådde sina mål att klara sig kvar i serierna och tillhöra toppskitet. Juniorkommittén har haft en mängd aktiviteter för sina juniorer och de har synts vida omkring i vårt land då de varit ute och representerat klubben och spelare var med i Skandia Cup och Skandia Tour Damkommittén och Seniorkommittén har agerat enligt sina verksamhetsplaner och aktiverat sig i många olika sammankomster både i och utanför klubben och glädjande är att deltagarantalet i deras tävlingar ökar. Även serielagen har gjort väl ifrån sig under året med flera olika framgångar. Tävlingskommittén utvecklade tävlingsprogrammet 2014 med några nya tävlingsvarianter och en del nya sponsorer till tävlingarna. Ordförande i respektive kommitté har varit: Damkommitté Gun Berggren Schmidt Juniorkommitté Peter Sternskog Elitkommitté Peter Larsson Medlemskommitté t.f. Thomas Ahlberg Seniorkommitté Fredrik Bonde Tävlingskommitté t.f. Thomas Ahlberg Banutvecklingsgrupp Pär-Martin Hedberg Klubbhuskommitté t.f. Thomas Ahlberg Marknadskommitté Tommy Knutsson HeadPro/Idrottsansvarig Mark Dewdney Kommittéordförande, klubbens HeadPro och styrelsen har haft gemensamma möten vid två tillfällen för att bl.a. fokusera på kommittéverksamhetsplanerna, klubbens långsiktiga verksamhetsplan samt budgetarbetet. Kommittéerna fick redan vid årets början ett sparbeting på sig och har trots detta genomfört sina aktiviteter på ett bra sätt. Information om Valberedningen Valberedningen bestod av en ordförande och sammankallande samt 4 ledamöter. Ordförande är Urban Thelin och ledamöterna är Eva Eriksson, Christer Rosen, Karin Mårtensson och Tomas Egelstig. 6

7 Bokskogen GK - koncern resultaträkning Utfall och budget 2014/ Utfall Budget Prognos Utfall INTÄKTER Tkr Årsavgifter Hyra spelrätt Bag o klädskåp, Golfbilar Driving range Greenfee Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Hyres- och arrenden Stortävling värdskap Övriga intäkter S:a Intäkter KOSTNADER Tkr Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommittén Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling, värdskap Banan drift Banan personal Fastigheter Administration Trycksaker Revision & konsult Personal övrig Annonsering Övrigt S:a Kostnader Res. före avskrivn Avskrivn. enl. plan Res. efter avskrivn Finansiella int/kst Årets resultat

8 Styrelsen har för ambition att i framtiden att netto redovisa våra kommittéer intäkter och utgifter. Nedan kan du se hur det var med utfall, budget och prognos för Netto Budget Prognos Utfall Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommittén Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Stortävling, värdskap

9 Koncernens balansräkning den 31 december 2014 Tillgångar Eget kapital och skulder Anläggningstillgångar: Eget kapital Byggnader och mark Banorna 36 Maskiner o inventarier Pågående nyanläggningar Omsättningstillgångar: Långfristiga skulder Kortfristiga fordringar Checkkredit Lån från f d medlemmar 171 Likvida medel Övriga kortfristiga skulder S:a tillgångar S:a eget kapital och skulder Kassaflödesanalys för koncernen Rörelseresultat -0,2 --0,1-1,5 Poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar m.m.) 1,2 0,6 3,2 Netto finansiella poster 0 0,0 0,1 Summa 0,8 0,5 1,8 Ökning- minskning kortfristiga skulder och fordringar -0,2 1,1 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,0 1,6 1,8 Investeringsverksamheten -2,9-0,4-2,0 Finansieringsverksamheten Sålda spelrätter Återbetalda medlemslån 0,2 0 0,4-2,6 1,7-2,7 Nytagen checkkredit 1,3 Kassaflöde finansieringsverksamheten 1,5-2,2-1,0 Årets kassaflöde -0,6-1,0-435 Likvida medel vid årets början 1,1 2,1 3,3 Likvida medel vid årets slut 0,4 1,1 2,1 Investeringar 2014 Budget Utfall Maskinparken för banan 1940 Drivingrange projekt (Totalt utfall 2,6 Mkr) Långtidsplan banan och arkitekt Diverse (Golfbilar, datorer, klubbhus och kök) Summa Utfallet på drivingrangen var totalt under budgeterat belopp, 3,5 Mkr, från extra årsmöte

10 Juniorkommittén 2014 För tredje året i rad har Bokskogens golfjuniorer bedrivit träning hela året. Efter alla jul- och nyårshelger, började Bokskogens juniorer och knattar andra veckan i januari med inomhusträning på Malmö Golf Arena. Varje lördag, från januari fram till påsklovet i början på, deltog totalt 71 juniorer i åldrarna 8-21 år, mellan kl Som avslutning på vinterträningen blev det Paintball, det var naturlig för lokalerna delades med Malmö Paintball. Under första veckan i april startade utomhus träningen för alla juniorer mellan 8-21 år. Grupperna är i första hand indelade efter ålder, och senare i kunskapsnivå. De ungdomar mellan 8-10 år har kunnat välja mellan att träna onsdag kvällar eller lördag förmiddagar. De mellan år har kunnat välja mellan måndag kvällar eller lördag förmiddagar. Juniorerna som är 14 år och äldre har haft träning 2 ggr i veckan, måndagar och onsdagar. Under sommarlovet har vi även i år, fortsatt med de uppskattade daglägren. Där tränar vi på förmiddagarna, mestadels använder vi oss av övningsfältet/lilla banan. Efter en gemensam lunch spelar vi på Bokskogens härliga banor. Knattarna 8-10 år har haft tisdagarna, åringarna har haft onsdagarna och 14+ har haft torsdagarna. Den 18 maj drog Mark Dewdney igång träningen för K-47- orna, som i år har tränat på söndagar. Till sin hjälp hade Mark i år Fredrik Samzelius. Onsdagen den 14:e maj hade 184 elever från Sveaskolan friluftsdag i Bokskogen. Eleverna delades in i två grupper, där ena gruppen spelade/provade på golf. Andra gruppen hade orientering, och på eftermiddagen bytte grupperna plats. Det har också genomförts ett antal läger under året. På påsklovet åkte 25 golfsugna barn/ ungdomar till Halmstad Golf Arena. En otrolig anläggning där inga önskemål inte kan uppfyllas vad gäller träning på hög nivå. Efter midsommar fortsatte vi med knatteläger i Bokskogen över fyra dagar, med 2 övernattningar i scoutstugorna. Under dessa fyra dagar spelades det även 2 tävlingar, PGA Gore-t.ex. Junior Pro-AM och Skandia Cup Klubbkval. PGA Gore-tex Junior Pro-Am är en tävling där ett stort antal klubbar arrangerar ett klubbkval, 3 juniorer får sedan äran att åka med Pron till distrikts finalen och spela om en finalplats på PGA National. I år hade vi 2 lag i distriktsfinal och där tog sig 1 lag till FINAL. När det gäller Skandia Cup så är Bokskogen fortfarande inne i ett generations-skifte. Malmö-Burlöv var värd för distriktsfinalen där 2 av våra spelare lyckades ta sig vidare till regionfinal på Sjöbo GK härifrån gick tyvärr ingen vidare till Riksfinal. Den årliga utflykten med knattarna gick även i år till Beddinge GK. Den största skillnaden var att Mark satt i förarsätet, istället för Janne Larsson. Den 31/7 bar det iväg, och det var lika uppskattat som vanligt. Den 21/9 var det avslutning för 47-orna, med bl. a. korvgrillning. Vi har deltagit i Juniorserien, där det tyvärr saknades några slag för att ta sig till slutspel. I Matchligan har många nya spelare fått känna på hur det är att åka iväg tillsammans och spela som ett lag. Här får de medverka t.o.m. det året de fyller 13 år. I år skulle det spelas fem omgångar i gruppspelet, men tyvärr fick Malmö City GK dra sig ur, därför blev det bara 4 omgångar. Bokskogens GK gick inte vidare från gruppen i år, men det är väldigt lärorikt på många olika sätt. Tack för en härlig insats. Då några av ungdomarna börjar bli äldre, hade vi i år ett lag, även i Foursomeligan. Bokskogen har haft 10 spelare som har tävlingsdebuterat 2014 på Skandia Tour distrikt 7 killar och 3 tjejer. Killarna lyckades med 5 topp 10 placeringar varav 2 pallplatser. Tjejerna lyckades vinna en tävling och 2 3:e platser och en 4:e plats. Gustav Andersson har spelat Skandia Tour Regional medan Magnus Jigin har varvat mellan Regional och Riks. Isabella Rimton har varit och spelat på högsta nivå Elit + några tävlingar 10

11 på Riks, där det blev en andra plats i Abbekås. Även några av våra yngre juniorer, både pojkar och flickor, har under året varit med och provat på Skandia Tour inför kommande säsong. Vi har även i år deltagit i Sydtouren (fd Sydvästslaget) där Bokskogens GK, Ljunghusens GK, Flommens GK och Falsterbo GK arrangerar en tävlingsomgång var. Tävlingsformen är slagtävling i klass A och B. I klasserna C och D spelar man poängbogey. Efter varje omgång läggs allas poäng ihop, och i slutet av året kan en vinnarklubb koras. Johanna Sternskog var med på ett läger i Ljungbyhed, som en av 4 tjejer som var uttagna av Skånes GF. Där träffades golfungdomar från hela landet, under ett antal dagar. Till sin hjälp hade de tränare och coacher från Landslaget, samt några spelare från touren. Under SM veckan på Barsebäck arrangeras även Lilla lag-sm för knattar. Den spelas på Barsebäcks korthålsbana, och i år representerade fyra knattar Bokskogen där. Roger Blomqvist var med som ledare. KM för knattar vanns av Filip Winkle, med Josefine G Winkle och Axel Thelin på andra och tredje plats. KM för juniorer Flickor vanns av Isabella Rimton, följt av Emma Blomkvist och Johanna Sternskog, på andra respektive tredje plats. KM för juniorer Pojkar vanns av Jacob Christensson, följt av Gustav Andersson och Axel Svensson, på andra respektive tredje plats. Träningen fortsatte på samma sätt som innan sommarlovet för alla grupper. Säsongs-avslutning var den 12: oktober. Sista utomhus aktiviteten var ett utbyte med Sölvesborg på Sölvesborgs GK under höstlövet. Den oktober spelades det mycket golf, där Bokskogens GK slutligen tog hem vinsten. Vi har också deltagit i Höstfighten, ett initiativ ifrån Lunds Akademiska GK. Flickor och pojkar i åldern år har under hösten spelat tävling över nio hål, på de klubbar som är med. Bokskogen slutade totalt 2:a Badminton och Squash skulle det spelas vid två tillfällen innan jul. Tyvärr gjorde Roger Blomqvists plötsliga bortgång, att det blev inställt. Tack vare initiativ från föräldrar, kunde ungdomarna träffas en gång under uppehållet. Då var vi på Laserdome, och alla tyckte det var kul. Peter Sternskog och Marcus Dahlberg har varit på en stor Juniorledarkonferens på Bosön. Där samlades ca. 150 st PRO s, ledare och andra engagerade personer från hela landet. SGF höll i trumpinnarna och det var en givande helg, med många nya kontakter. Träningen har genomförts av: K-47 Mark Dewdney & Fredrik Samzelius 8-10 Mark Dewdney & Marcus Dahlberg Mark Dewdney & Marcus Dahlberg 14+ Mark Dewdney & Marcus Dahlberg Sist, men inte minst, vill Juniorkommittén rikta Ett Stort Tack till alla frivilliga som ställer upp under året på de olika uppdragen. Vi vill också skänka en extra tanke och ett tack till Roger Blomqvist, för allt hans engagemang i juniorverksamheten, Tack! Peter Sternskog Marcus Dahlberg Juniorkommittén 11

12 Elitkommittén 2014 Våra elitlag för damer och herrar lägger 2014 till handlingarna efter stabila insatser i respektive serie. Herrarna, som vann sin serie i Tomelilla 2013, spelade i år i division 1 på Eslövs golfklubb. Trots den betydligt tuffare konkurrensen i landets näst högsta serie, genomförde laget en klart godkänd tävling och placerade sig till sist på en åttonde plats av de fjorton lag som deltog. Laget bestod av tre professionella spelare med golfen som yrke i olika former: Tobias Rosendahl, Johan Gullstrand och Mark Dewdney. Även tre duktiga amatörspelare ingick i truppen: Jesper Nordberg, Lalle Olsén och Mathias Eneström- Jönsson. Även Bokskogens damlag gjorde en mycket fin tävlingsvecka, särskilt med tanke på att många tongivande spelare försvunnit från klubben sedan 2011-års vinst i division 1 och spelet i Elitserien det påföljande året. Lagets sjätteplats (av nio lag) måste därför betecknas som fullt godkänt. Den trupp som kom till spel på Kristianstads golfklubb bestod i år av två erfarna före detta tävlingsspelare: Anna Knutsson Norrlén och Sanna Hanson, samt fyra duktiga juniorer: Isabella Rimton, Olivia Hjelmstedt, Emelie Storckenfeldt och Emma Blomkvist. Säsongen inleddes även i år med ett tvådagarsläger på Halmstad Golf Arena. Denna anläggning erbjuder oss utmärkta träningsmöjligheter till mycket rimliga kostnader. Vårt vårläger är tveklöst mycket viktigt tillfälle för oss att träffas, inspireras och bygga ett lag, särskilt då unga spelare kallas upp från juniorleden eller nya elitspelare kommer till klubben. Vi fortsatte även i år med att låta de enskilda spelarna själv ansvara för den löpande träningen under säsongen i samråd med och med hjälp av våra duktiga instruktörer Mark och Marcus. Elitkommittén i Bokskogens GK Klubbhuskommittén 2014 Vi har drabbats av en hel del strömavbrott under säsongen och fick även ett pumpfel på dricksvatten pumpen under augusti månad. Reparation och utbyte av pumpdelar och slang. Vi har installerat värmeväxlare i shopen för värme och kyla. Vi har bytt ut en hel del stolar i restaurangen då de började gå sönder och parasollerna på uteserveringen byttes ut. Två nya flaggstänger runt puttinggreenen sattes upp då de gamla var på väg att rasa. En kompressor och kylskåp byttes ut i köket under sommaren Klubbhuskommittén Thomas Ahlberg 12

13 Damkommittén 2014 Vår ambition har varit och är att öka antalet deltagare i våra tävlingar och övriga aktiviteter för medlemmar. Vi har utökat kommunikationen med klubbens damer genom dels, att informera i Veckonytt om våra tävlingar, dels skapat maillista där alla damer som vill ha information om våra aktiviteter kan anmäla sig. Utöver detta har vi också en egen mailadress till damkommittén så alla kan nå oss med frågor, önskemål och synpunkter. Under vintern besökte vi Torups slott och klubben fulltecknade två visningar. Vi ordnade också populärt boulespel i Malmö och en provning av måltidsdrycker hos Maderiet. Under vintern hade vi också inomhusträning för Marcus Säsongen startade traditionsenligt med vårsupé där 53 glada damer serverades en utsökt måltid hos Maderiet. Under kvällen berättade vi om säsongens kommande tävlingar och därefter visade shopen årets klädnyheter. Årets hemliga utflykt med seniorerna gick till Köpenhamns GK i Dyrehavsbakken. Där fick vi uppleva vackra hjortar på banan. Dessvärre regnade det så sikten var inte så god som vi hoppats. Vann gjorde Laila Andersson med Karl-Johan Persson som god tvåa. Antalet deltagare i onsdagsgolfen ökade, men här finns plats för många fler. Våra tävlingar med vandringspriser, Blå Skålen och Röda Vasen vanns av Julli Jarlsbo respektive Hildegun Granlund. Young Ladies over 60 vann Julli Jarlsbo. Årets Matchspelstävling "Min stora dag" vanns av Emma Stenkvist med Ann-Christine Halen som god tvåa. Tack, Maria Sandström för ditt initiativ och din insats för denna tävling! Vi har haft tre tävlingar öppna för damer från andra klubbar. Nationell Damdag som vanns av spelare från Bokskogen med lag Emma Stenkvist och Matte Jönsson. 47 lag deltog. I utbytesgolfen visade Bokskogens damer även här bra resultat. A-klassen vanns av Irena Kokocinska från Eslövs GK tätt följd av Britt Nilsson Bokskogens GK. B-klassen vanns av Ann-Kerstin Fagerberg och C-klassen av Gisela Krakau, båda Bokskogare. Inbjudningstävlingen där varje medlem bjöd in en dam från annan klubb och spelade fyrboll vanns av Britt Nilsson Bokskogen och Marie Norén, Romeleåsens GK. Solheim Cup mot Flommen GK s damer spelades på Bokskogen. Vi vann med 20,5 mot 11,5 poäng så nu hänger åter tavlan i damrummet! I Seriespelet vann damerna D70, och kom 3:a i Foursome open. Skåneserien vann vi grundspelet i vår division, och kom 2:a i finalen endast en poäng efter svårslagna St Arild. Årets utflykt gick till Mön och Praestekilde. En lyckad resa, men lite dåligt väder. För att få med de damer som arbetar eller av andra skäl inte kan spela på dagen spelade vi "golf i solnedgången", 9 hål på måndagskvällar. Denna aktivitet kommer vi att ha även 2015 och då med fler tillfällen. Nytt för året är ett matchspelsutbyte med Barsebäck, där vi spelade hos dem. Spelform bästboll/sämstboll. Vi hade en fantastisk dag, men förlorade stort. Här har vi lite att träna på. På höstavslutningen spelade vi scramble. Efter tävlingen åt vi en god middag och delade ut prischeckar och birdiebollar för säsongens onsdagstävlingar och seriespel. Priset till årets flitigaste deltagare gick till Monica Öberg. Efter säsongsavslutet har vi spelat vintergolf på onsdagarna tillsammans med herrseniorerna. För Damkommittén Gun Berggren, Ordf 13

14 Seniorkommittén 2014 I seniorkommittén har ingått Anders Hansson, Åke Åkesson resp. lagledare för serielagen, Karl- Johan Persson, Per Bengtsson samt undertecknad som Ordförande. Seriegolf. Säsongen startade i april med kickoff för seriespelarna! Många igen, 80 personer startade för att kämpa till sig platser i våra 9 herr- och 3 damlag! Seriegolfen gav fint resultat 2014 för Bokskogens Herrar. Vi skall vässa förberedelserna inför 2015! Det känns som att lagspelen ökar sammanhållningen i klubben. Inget lag hade problem med att få med entusiaster OCH duktiga spelare. Nya H 30 blir spännande under Onsdags golf: Sommar touren för herrar 50+ har spelats under perioden april-oktober. Deltagarantalet har ökat år från år. I år ökade snittdeltagandet mot förra året. Spelform har varit slaggolf, utom sista onsdagen varje månad då vi spelat någon form av par spel. Säsongen avslutades i oktober med Äggagolfen, där bl.a. årets vinnare av Order of merit korades. Klar segrare blev Stefan Lombard! Snyggt jobbat! Under 2014 ville en del under 50+ deltaga varför vi inför 2015 ändrar gränsen för deltagande till Senior dvs över 22 år!! I maj gjorde vi den hemliga utflykten till Köpenhamns GK tillsammans med damerna. **itväder som ingen rådde för! Kul att umgås genomvåta i bussen hem!! Den årligen återkommande Ladies & Gents avlöpte onsdag innan midsommar men det lockade inte fler än tidigare år. Inför 2014 får vi titta på bästa datum. Dock behåller vi formatet 18 hål + en mindre aktivitet efter lunchen! Bokslaget i augusti lockade inte fler från andra klubbar trots att vi ändrat på villkoren. Kanske ett resultat av att alla klubbar har 50+ tävlingar och många är trötta på produkten? I september åkte vi herrar till Skyrup GK som sköts/ägs av en tidigare Bokskogare. Jättebra mottagande, bra erbjudande men hopplöst svåra greener! De har bra paket och vi rekommenderar alla att åtminstone testa anläggningen. Under året har vi också spelat Utbytes-matcher mot Kristianstad, Flommen och Vasatorp. Blandade resultat. Alla klubbar har minskade resurser så utbytena har bantats till självkostnadspriser där vi inte bjuder varandra på mer än greenfee. Pokaler finns men det har blivit vanligt att innehavande klubb glömmer ta med sig sin pokal varför det uppstår diskussioner om antalet vinster. Vi skall bringa ordning i eländet under Vinter touren startade i slutet av oktober och höll på till slutet av december. Luciaglöggen genomfördes med ban- och receptionspersonal. Många veteraner kom utan att sedan spela vilket visar att klubbandan växer! Vi var 42 personer denna gång! I seriespelet har herrarna deltagit med 9 lag, ett för H35, H70 resp. H75, 2 lag för resp. H45, H55 och H65. 2 lag vann sina serier och går upp en division. Stort Grattis! Vi ser fram mot ett intressant och givande 2015 med ny ordförande Per Gärdsell! För senior kommittén Fredrik Bonde, Ordf. 14

15 Tävlingskommittén 2014 Tävlingskommittén ambition med sitt tävlingsprogram för säsongen 2014 har varit att skapa aktiviteter som leder till engagemang och gemytliga mänskliga kontakter bland våra medlemmar och våra gäster och gärna även över generationsgränserna. Vi vill kunna erbjuda alla typer av spelformer och att det finns både, singel, par och lagtävlingar. Vår strävan har varit att genomföra det fastställda tävlingsprogrammet med gemyt och god kvalitet och vi har även denna säsong haft vädergudarna med oss. Så samtliga schema lagda tävlingar har genomförts förutom sponsorernas höstavslut. Vi följde ETH (exakt tävlingshandicap) under 2014 och klubben kommer att fortsätta följa detta fullt ut under 2015 Lite statistik från 2014 Antalet tävlingsdeltagare per tävlingsdag i genomsnitt har legat på 114, en liten ökning från % av klubbens medlemmar har vid något tillfälle deltagit i säsongens klubbtävlingsverksamhet, varit stabilt denna procentsats sista 3 åren. Tävlingarna med mest deltagare är Klubbens Dag, Ålandsbanken och Årstiderna Open, alla med över 155 stycken deltagare på varje. Idrottslig verksamhet eller upplevelser? Det är en balansgång att kunna möta alla de typer av upplevelser som medlemmar och gäster har. Vi är alla olika som golfare, många profiler ska kunna få sin golfupplevelse. Tävling är en av dessa och är ju grunden i golfen. Det ska vara roliga tävlingar, populärt är ju lag eller partävling som alltid samlar fler deltagare. Att ha externa sponsorer som skapar ett större arrangemang är populärt och samlar också mer deltagare, men kostar ju mer för deltagaren att medverka i. Vi balanserar och målet för TK är ju att möta och erbjuda ett utbrett tävlingsprogram. Framtiden visar på att spelet sker online, man följer sin egna tävling i mobilen ute på banan och att vi helst har resultatrapportering var 3e hål även på klubbtävlingar. Detta är något som kommer de närmaste åren och gör även att andra kan följa klubbtävlingen live. Till sist uppmanar vi alla medlemmar och även gäster att framföra sina synpunkter på tävlingsverksamheten till tävlingskommittén eller kansliet. Tävlingskommittén 2014 Thomas Ahlberg, Marcus Forslund, Karl-Johan Persson och Anders Persson 15

16 Medlemskommittén 2014 Kansliet tillsammans med våra Pro hade som mål att genomföra en del aktiviteter under 2014, då det inte fanns några ledamöter i kommittén. Infoträff för nya medlemmar genomfördes och även höstträff för årets Prova På medlemmar. Ett antal olika aktiviteter fick ställas in under säsongen på grund av för få deltagare och inför 2015 så hardet diskuterats hur vi ska möta framtiden på medlemssidan. Medlemsvärd eller en Medlemsansvarig. Är alternativ som kommit upp Marknadskommittén 2014 Bokskogens Golfklubb har under 2014 haft 57 st Sponsorer (=Företagsmedlemmar). Klubbens direkta sponsorintäkter från dessa Sponsorer var sammantaget 3,0 Mkr. Därtill tillkom fakturerade intäkter (som inte synligt krediteras Marknadskommittén) i form av extra greenfees vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex. Kanonstarter. Vidare bidrar sponsorerna som vanligt med icke oväsentliga intäkter till Krögeri och Shop samt understödjer med priser till klubbtävlingar och framför allt juniorverksamheten. Klubbens motprestation innebär ju som bekant, att lämna sponsorerna utrymme för kund- och personalgolf samt det reklam- och good will -värde det innebär för ett företag att associeras med Bokskogens GK. Vår klubbs varumärke förstärks ju ytterligare genom den kontinuerliga upprustningen av våra banor och vidhängande klubbhusfaciliteter som möjliggörs genom dessa extraordinära intäkter. Inom nätverket Bokskogens FöretagsPool sker ett inte föraktfullt antal direktaffärer företagen och företagsledarna sinsemellan och som är ett resultat av träffarna vi organiserar. Under 2014 har vi i FöretagsPoolens regi haft fyra stycken mycket välbesöka företagsträffar ute hos olika företagspartners. Tyvärr fick vi ställa in höstavslutningen pga dåligt väder. Vidare arrangerades av Marknadskommittéen en gemensam resa med hugade sponsorer till Southport (Liverpool) i mitten på maj. När det gäller marknadssidan har klubben haft annonser i Sydsvenskan, olika skånekartor, wwwgolfsverige.dk, Norsk och Dansk Golf, Club Öresundsbron, Nordea Masters tidningen och några mindre tidningar. Är med i ett stort turistprojekt med Visit Sweden mot Danmark och Norge Annonserna är för att saluföra anläggningen för gäster och medlemmar. Medverka på Golfmässan i Köpenhamn i samverkan med Radisson Blu om golfpaket Hemsidan är en viktig del i marknadsföring och har golfturism koppling till GIT. En uppdatering av Bokskogens Marknadsplan har gjorts av vår kommittémedlem John Monhardt och Klubbchef Thomas Ahlberg Tommy Knutsson 16

17 Maderiet: Vi är precis som ni riktigt sugna på att komma igång på allvar med säsongen 2015 och vi får hoppas att våren kommer lika snabbt som den gjorde 2014! Vi kommer fortsatt att erbjuda er 3 lunchalternativ tillsammans med mindre och större rätter på à la cartemenyn. I år kommer vi även utöka vårt varma barsnacks-utbud, allt är inte satt i sten än men tankarna går åt det hållet. Hoppas inte någon missat våra väldigt trevliga alkoholfria alternativ! Vi har en fantastisk äppelmust från Öspab, rabarberlemonade från lokal producent, ekologiska juicer och en fantastisk ginger beer och mycket mer. Ni ska kunna dricka lika trevligt hos oss oavsett om ni kör eller inte! Lite uppdateringar i ölsortimentet kommer ske, många härliga nyheter från vår huvudleverantör Spendrups som ni gärna får komma och fråga mer om! Vi har återgått till att samarbeta med Lilla Kafferosteriet och Filip Åkerblom efter att han tagit fram en mycket trevlig Blend som heter rostmästarens bistrokaffe. Vill även passa på att påminna er om ni planerar en större eller mindre fest under året att vi gärna presenterar vårt erbjudande till er, oavsett om ni vill lägga er fest hos oss eller hemma hos er själva. Med hopp om en lång och härlig säsong! Välkomna till Maderiet, Vänligen, Mikael, Jens och Filip Shopen: Hoppas ni ser fram emot en ny spännande säsong, lika mycket som vi gör. Vi kommer att fortsätta satsa på ett så brett utbud som möjligt för er både när det gäller kläder, klubbor och övrig utrustning men även när det gäller lektionsutbud, individuellt och i grupp, med hjälp av den nya härliga driving rangen. Det kommer i år även att finnas väldigt bra möjligheter för dig som vill skräddarsy dina golfklubbor efter just dina förutsättningar. Med hjälp av ett stort sortiment testklubbor och vår egen Trackman, kommer vi kunna hjälpa just dig att hitta de perfekta klubborna. Läs mer om Trackman och utprovning på vår hemsida, motto-sluta gissa när vi kan mäta! Nytt för i år är att vi kommer att ha utprovningsdagar/demodagar på Bokskogen med några av de mest framstående klubbtillverkarna plus att vi har blivit auktoriserad Scotty Cameron försäljare, detta innebär att vi kommer att ha mängder av putter modeller för att kunna ge er bästa möjliga service på putter/klubbsidan. Missa inte vår hemsida där aktuella erbjudanden och nyheter kommer att läggas upp. Se även till att följa oss på vår egen Facebook sida (Bokskogen golfshop) där mycket information kommer att finnas. Nu ser vi fram emot ett riktigt bra golfår, och önskar er varmt välkomna till Bokskogens Golfshop! Mark och Marcus med personal Shopens telefonnummer , Mail: 17

18 Tidbokning 2015 Vänligen ta alltid vägen via Receptionen när du skall ut och spela detta gäller för ankomstregistrering, senast 30 min. innan spel i Terminalerna (här gör du detta med ditt medlemskort) eller i Receptionen. Det finns tre möjligheter att boka en starttid: 1. Via Internet 2. I klubbhuset via terminalerna 3. I klubbens reception via telefon eller på klubben Generellt gäller följande: Vi fortsätter med tidbokning från 08:00 på morgonen och på tisdagar är det tidbokning från 09:00 (bollränna fram till 08:50). FÖRBOKNING Antal dagar för medlemmar Antal dagar för sponsorer Antal dagar för gäster 90 dagar 21 dagar 14 dagar Fördelning förbokningsbara tider per timme Gamla Banan 5 bokningsbara 1 spontan Nya Banan 5 bokningsbara 1 spontan Observera spontantiderna bokas på telefon eller på plats i receptionen speldagens morgon! Spontantider kommer även att nyttjas vid hotell golfpaket i viss mån. Startmellanrum Gamla Banan 10 min Nya Banan 10 min Denna generösa indelning mellan bollarna, på båda banorna är en kvalitetsstämpel för vår klubb! Tider för tidsbokning Gamla Banan, vardagar Nya Banan, vardagar Båda banorna, lördag/söndag Bollränna på båda banorna före och efter ovanstående bokningstider, tisdagar startar tidbokningen 09:00 INTERNETBOKNING Gamla och Nya Banan: Alla tider enligt ovan, exklusive spontantiden Anmälan i terminal eller reception skall ske senast 30 min före spel gäller alla medlemmar! För att boka en 2, 3 eller 4-boll anges alla Golf-ID Ha alltid ditt Medlemskort i plast tillgängligt när du är här och skall spela! 18

19 Beträffande anmälan till tävlingar så anmäler du dig som tidigare direkt till den valda tävlingen via vår Hemsida, Tävlingar. Varje anmälan och resultat kan du sedan beskåda under samma modul. Här finns också all information om varje tävling. Är det en partävling som du vill vara med i och inte har en spelpartner så finns det alltid en singeltävling du kan anmäla dig till istället, sedan så lottar vi ihop par utifrån denna lista till partävlingen Välkommen! Vi fortsätter med att vid några tillfällen köra en singeltävling först och sedan en partävling direkt efter, detta för att möta behovet från alla deltagare. Observera att sista anmälningsdag är torsdagar kl för veckoslutstävlingarna. Att du har aktuellt handicap registrerad i Golfdatasystemet har du som tidigare själv ansvar för och detta hanterar du antingen via Internet eller via terminalerna på klubben. Även då använder du ditt Medlemskort/Golf-ID! Vid deltagande i tävling hanteras ditt handicap automatiskt. Numera ändrar du även din adress, dina telefonnummer och E-adress via vår Hemsida/Din golf. Vi vill gärna kunna informera alla våra medlemmar via mail därför uppmanar vi er att hålla er mailadress uppdaterad i Min Golf 19

20 Klubbinformation Adress Torupsvägen , BARA Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleanter Peter Rodenstam Peter Kollert Ann-Christine Halén Ulf Pernvi Sverker Ölmestig Anne Barbosa Johan Brantmark Anders Lindell Isabella Rimton Telefon Tidsbokning Fax Klubbchef/VD , Thomas Ahlberg Receptionen , Marcus Forslund Emelie Storckenfeldt (april-oktober) Kansli Ulla Heimgård (endast tisdagar) Banchef , Klas Karlsson Head Pro , Mark Dewdney Shop Restaurang Tävlingsledardisk ) 1) öppen endast vid pågående tävlingar E-post: Hemsida: 20

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2014

Handlingar till Vårmöte 2014 Handlingar till Vårmöte 2014 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 29 mars 2014 KL. 09:30 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 1 2010 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort

Juniorledarträff #1. Barsebäck Resort Juniorledarträff #1 Barsebäck Resort 2015-12-01 LAGTÄVLING 13 år eller yngre 13 år eller yngre 16 år 21 år eller yngre 21 år eller yngre 21 år eller yngre Handicap 18,0 54,0 Handicap 54,0 eller lägre Handicap

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2016

Bokskogens Golfklubb JK 2016 Bokskogens Golfklubb JK 2016 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2016 Halmstadläger 21-22 mars Dagläger Sommarläger 2016, 14-17 juni Höstläger 2016 Tävlingar 2016 - Gore Tex PGA

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2013

Handlingar till Vårmöte 2013 Handlingar till Vårmöte 2013 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Söndagen den 7 april 2013 KL. 14.00 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2016-2017 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

VÄLKOMNA! TILL SÄSONGEN 2017 JUNIOR

VÄLKOMNA! TILL SÄSONGEN 2017 JUNIOR VÄLKOMNA! TILL SÄSONGEN 2017 JUNIOR VILKA ÄR VI Fredrik Tillgren Johan Gullstrand Marina Bagler Framgångsrik juniorklubb Långsiktig plan Väl förankrad i styrelse/klubb Stark organisation Engagerad Pro

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material.

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material. Stort tack till er Alla! Vi vill tacka er alla som har trots den korta remisstiden skickat in era svar och kommentarer kring det preliminära förslaget till seriespel 2017. Vissa har hunnit med att skicka

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2017-2018 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen Kansliblogg Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen God fortsättning på det nya året! 2016-01-02 Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Vi är åter på kansliet torsdag 7 januari.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenbergs Sparbank, ingång från Borgmästaregården Tid: 2016-11-28 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga

Läs mer