BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet"

Transkript

1 BOKBLADET Nummer VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM Kaffe och bulle Årsmöte Information aktiviteter :00 Lätt lunch Spelas 9 hål golf för de som vill, arrangeras av Medlemskommittén Med vänlig hälsning! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande 1

2 Ordföranden har ordet! En nyhet under 2011 var Marks nya initiativ för att utveckla kvaliteten på golfspelet i klubben Golflyftet. Det fick ett mycket bra mottagande av medlemmarna och trots att deltagandet övertecknades med en gång bereddes alla plats. Förutom ett förbättrat spel uppskattades den sociala gemenskapen med den åtföljande förstärkta klubbkänslan. Under 2012 fortsätter Mark med denna lyckade satsning och vi ser fram emot att än fler tar del av utbudet. I slutet av juni kallades det till ett extra medlemsmöte med anledning av drivingrange ambitionerna baserade på de utredningar som gjorts och där många medlemmar gav sitt bidrag. Mötet var ett av de mest välbesökta på mycket länge och efter information och diskussion kring de två förslagen beslutade mötet med stor majoritet att bygga om drivingrangen. Detta innebär även att Gamla Banans hål 18 byggs om till ett par fyra dogleg-hål. I skrivande stund så fattas endast gräset innan hålets nya sträckning är klart. Det ser mycket spännande ut med klubbhuset i fonden vid inspel mot green. Anläggandet av den nya drivingrangen med stor tillgänglighet och närhet till klubbhuset är planlagt till nästa vinter för att kunna tas i bruk under jubileumsåret Lag-VM och Swedish Invitational genomfördes med bravur och det blev det golfarrangemang som fick det största massmediala genomslaget efter Scandinavian Masters. Klubben fick många bevis på uppskattning för sitt arrangemang från bl.a. spelare och SGF. Utan vår starka tradition med erfarenhet av stora arrangemang och alla dedikerade medlemmar som ställer upp för olika funktionärsuppdrag under tävlingen hade det inte blivet denna framgång. Ni kommer väl ihåg hur mycket det regnade under 2011? Trots detta höll våra banor trycket tack vare dräneringar och andra långsiktiga investeringar i banan. Regnandet visade sig dock även i klubbens greenfee intäkter som blev de lägsta på länge. I början av en vecka kunde bokningsläget inför helgen se mycket bra ut men när väderhelgprognosen visade att det ska regna blir det avbokningar och intäkter på kanske kronor rann bokstavligen bort. Idrottsligt fortsätter klubben att sticka ut och våra elitdamer genomförde Lag-SM med all heder. Herrarna är väletablerade i division 1 och vi ser fram emot att de tar sig upp till Lag-SM inför Många av serielagen gjorde bra ifrån sig och det är mycket positivt att så många av våra representanter i dessa tävlingar väljer att klä sig i lagkläder med vår logo. Juniorerna fortsätter med sina framgångar vilket även är grunden för nästa generations golfare på Bokskogen. I maj juni skiftet spelas Peter Hansons tävling för första gången som ett samarrangemang mellan Bokskogen GK och Sturup Park. I år spelas kvalet på Bokskogen och huvudtävlingen på Sturup Park och 2013 blir rollerna ombytta med Bokskogen GK som värd för huvud tävlingen. Vi ser fram emot att många ställer upp som funktionärer. Det blir spännande med våra nya krögare- Maderiet på Bokskogen. Jag ser fram emot att deras utbud kommer att tas emot väl, av såväl medlemmar som andra gäster. Vi kan tyvärr fortsätta konstatera att det inte råder balans mellan utbud och efterfrågan i golf Sverige, vilket jag skrivit om tidigare. Under 2011 gick flera klubbar i konkurs och än flera kämpar med akuta ekonomiska problem. Antalet klubbar består dock oförändrat. Många konkursade klubbar återuppstår men det ser ut som om Bäckavattnets GK s mark i Halland kommer att användas för annat ändamål än golf. Den absolut vanligaste anledningen till att man slutar idag är att golfaren spelar för lite. Många som ändå vill vara kvar i golfen söker sig till en brevlådeklubb. Idag är Oxie GK den klubb som har flest greenfee spelande medlemmar på Bokskogen GK!! Under hösten har klubben haft fler medlemmar än vanligt som sagt upp sitt medlemskap och även då bland de passiva. Nu så här inför säsongen har nya medlemmar tillkommit. Antalet kompenserar dock inte utträdena utan den negativa medlemstrenden tycks fortsätta. Styrelsen ser allvarligt på situationen och arbetar nu med arbetsgrupper inom sig för att se över medlemsformer och annat utbud samt likviditetsförsörjningen. Jag hälsar alla nya medlemmar välkomna till klubben. Jag hoppas att fler engagerar sig i klubben och deltar i de aktiviteter som erbjuds. Spela väl och njut av naturen! Peter Rodenstam, ordförande 2

3 Kallelse till ordinarie årsmöte i Bokskogens Golfklubb Föredragningslista: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Styrelsens årsredovisning för Revisionsberättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år Valberednings förslag: - Ordinarie: Christoffer Hultén omval, Ann Theander, omval - Suppleanter: Mikael Stein, omval, Kent Skönnå, omval 12. Inkomna motioner. Motion från Medlem Gösta Wrangel gällande rådgivande internetenkäter 13. Styrelsens förslag. 14. Verksamhetsplan Övriga frågor. 16. Mötets avslutande. För år 2012 planeras följande aktiviteter: Fortsatt arbete inför 50 års jubileumet 2013 Styrelsen kommer att fortsätta utveckla klubbens långsiktiga mål och verksamhetsplan vilket även kommer att speglas i kommittéernas verksamhetsplaner Fortsätta utvecklingen av drivingrangen Genomföra Svedala Open hosted by Peter Hanson i samarbete med Sturup Park Fortsatt satsning på finish samt ta fram klipplaner för båda banorna Junior och elitkommittéernas arbete siktar mot en än bättre ranking för Bokskogens GK Greenfeesamarbete med Barsebäck, Ljunghusen, Kristianstad, Mölle, Elisefarm, Rya och Österlen samt med Asserbo, Skjoldenäsholm och Mön i Danmark. Golfpark Strelasund i Tyskland och Killarney Golf & Fishing Club på Irland. 3

4 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret Ordförande har ordet 2 - Inledning/Förvaltning 4 - Medlemsförändringar 5 - Verksamhet 6 - Koncernresultaträkning 7 - Kommittéernas summeringar 9 Inledning Koncernen består av Bokskogens Golfklubb samt det helägda aktiebolaget Bokskogens Golf AB. Årsredovisning för Bokskogens Golf AB har fastställts på ordinarie årsstämma den 10 mars Fullständig årsredovisning finns att få i receptionen eller på kansliet.. Styrelsen 2011 har utgjorts av: Ordförande Peter Rodenstam Vice ordförande John F Monhardt Kassaförvaltare Ulf Pernvi Sekreterare Peter Svenburg Ledamot Jonas Jangered Ledamot Ann-Christine Halén Suppleant Inga-Lill Lellky Suppleant Sverker Ölmestig Suppleant Daniel Jigin Revisorer: Revisorer för räkenskapsåret har varit Christoffer Hultén och Ann Theander med Mikael Stein och Kent Skönnå som suppleanter. Fast anställd personal har varit: Klubbchef /VD Thomas Ahlberg Banchef: Klas Karlsson HeadPro: Mark Dewdney Reception: Anita Omander Ekonomi Ulla Heimgård Vaktmästare: Ierne Nordström/Jonny Gibraelsson Banan: Ronny Persson, Kenneth Nilsson, Anders Hellberg, Björn Larsson och Andreas Olsson Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, därutöver åtskilliga informella kontakter. Klubbchef, Banchef och Pro har varit kallade och adjungerats till styrelsens sammanträden. Vidare har valberedningen varit närvarande vid ett flertal styrelsemöten i syfte att observera styrelsens arbete. Information till medlemmarna har skett i form av Bokbladet som kallelse till vårmöte och höstmöte enligt stadgarna. Löpande information har dessutom lämnats veckovis via e-post (VeckoNytt) samt på vår hemsida. Den inre kontrollen av klubbens verksamhet och ekonomi fungerar väl. Vårmöte kommer att avhållas lördagen den 31 mars Under 2011 arrangerade Bokskogen Lag VM för funktionshindrade. Ett fint samarbete mellan Bokskogen, FIFH Malmö och Svenska Golfförbundet gjorde att hela arrangemanget blev en stor succé. Spelare från 17 länder och spel under 6 dagar gjorde att klubbens närmare 100 funktionärer hade fullt upp. Med stor presstäckning i tidning, radio och TV fick tävlingen och Bokskogens GK mycket exponering i media. Bl.a. sändes tävlingen i specialprogram i 7 länder. 4

5 Medlemsförändringar Det sker stora medlemsförändringar i Golf Sverige och så även på Bokskogen. Golfaren spelar inte lika mycket längre. En medlem i en svensk golfklubb spelar idag 6,7 rundor i snitt. Detta gör att många golfare ser över sina medlemskap och detta märks även på Bokskogen GK. Vi har upplevt en ökning av antalet utträden med motivering att man spelar för lite. Även passiva medlemmar säger upp sitt medlemskap. Det är även en del som ändrar medlemsskapsform. SGF noterar en ökning av antalet golfare som inte är medlemmar i någon klubb. Medlemsutvecklingen i Bokskogen framgår av nedanstående tabell. Medlemmar per den 1 mars 2012: Damer Herrar Totalt Procent Seniorer % Juniorer % Summa % Greenfee medlemmar Passiva Medlemmar per den 3 mars 2011: Damer Herrar Totalt Procent Seniorer % Juniorer % Summa % Greenfee medlemmar Passiva Totalt för samtliga kategorier innebär det en minskning av antalet medlemmar med 12 %. Vi hade dock en betydande ökning av prova -på medlemskap, vilket visar att många idag först vill prova och se hur klubben och banan är innan man slutgiltigt beslutar sig för att bli medlem. Styrelsen följer utvecklingen noga, och har utsett två arbetsgrupper som under våren 2012 ska ta fram förslag till nya medlemsformer respektive överväga olika finansieringsalternativ. Vid ett extra årsmöte i slutet av juni beslutades att bygga en ny drivingrange och att samtidigt bygga om 18:e hålet på Gamla banan. Det var ett välbesökt möte och byggnationen kommer att ske i två etapper med start av ombyggnad av 18:e hålet under vinter Investeringsbeslutet motsvarar ett totalt investeringsbelopp på 3,5 Mkr. En del av finansieringen, 1,4 Mkr, täcks av ökad räntefri inlåning från medlemmarna. Inlåningen skall verkställas under våren Investeringarna som genomförts under 2011 uppgick till totalt 1,8 Mkr. Pågående investering i ny drivingrange ingår med 0,3 Mkr. I årets investeringar igår också en ny spolplatta med slutet kretslopp vilket är i linje med klubbens miljöpolicy. En prognos för 2011 års verksamhet lämnades i kallelsen till höstmötet som genomfördes den 1 december Utfallet blev resultatmässigt i huvudsak i enlighet med lämnad prognos. Beträffande likviditeten noterades dock en negativ avvikelse med 0,8 Mkr. Av likviditetsavvikelsen beror 0,5 Mkr på att färre än förväntat av våra prova- på- medlemmar före årsskiftet blev fullvärdiga medlemmar med kapitalinlåning. Eftersom Bokskogens Golfklubb finansieras med räntefri inlåning från medlemmarna, får den negativa medlemsutvecklingen under 2011 naturligtvis en väsentlig inverkan på klubbens likviditet. Sålunda förfaller 4,8 Mkr till betalning inom 1 år, vilket framgår av balansräkningen. Per årsskiftet uppgick likvida medel till 3,3 Mkr. För att mildra effekten på likviditeten har styrelsen beslutat att tillsvidare utöver Drivingrange-projektet endast godkänna en inves- 5

6 teringsram på 1,1 (budget 1,7) Mkr för Därutöver kommer i enlighet med medlemsbeslutet kontrollstationer att läggas in i Drivingrange-projektet för att stoppa eller i tiden förskjuta delar av detta investeringsprojekt om den negativa utvecklingen skulle fortsätta. Genom dessa åtgärder bedöms det inte uppstå något externt upplåningsbehov under Vi har under året lyckats behålla vårt goda renommé och topp-position i golfsverige. Till detta har bidragit vårt fortsatta fokus på bankvalitet och finish, lojala företagssponsorer, engagerad personal och stöd från medlemmar. Kommittéernas verksamhet tillsammans med klubbens HeadPro och idrottsansvarig Båda elitlagen var nya i högre seriesystem och damerna spelade om SM-titeln och kom sjua, och herrarna kom i mitten i Div 1. Elitkommitténs målsättning om att ha båda lagen att spela lag-sm 2013 ser ut att kunna infrias. Juniorkommittén har haft en mängd aktiviteter för sina juniorer och de har synts vida omkring i vårt land då de varit ute och representerat klubben och två spelare var med i Skandia Cup finalen Damkommittén och Seniorkommittén har agerat enligt sina verksamhetsplaner och aktiverat sig i många olika sammankomster både i och utanför klubben och glädjande är att deltagarantalet i deras tävlingar ökar. Även serielagen har gjort väl ifrån sig under året med flera olika framgångar. Tävlingskommittén utvecklade tävlingsprogrammet 2011 med några nya tävlingsvarianter och en del nya sponsorer till tävlingarna. Medlemskommittén genomförde flera aktiviteter, bland dem var trädvandring, Klubbens Dag och medlemsträning väldigt uppskattat Ordförande i respektive kommitté har varit: Damkommitté Eva Seeger Juniorkommitté Stefan Mellgård Elitkommitté Peter Larsson Medlemskommitté Cecilia Malmhagen Seniorkommitté Bruno Rasmussen Tävlingskommitté Arne Andersson Banutvecklingsgrupp Pär-Martin Hedberg Klubbhuskommitté t.f. Thomas Ahlberg Marknadskommitté Tommy Knutsson HeadPro/Idrottsansvarig Mark Dewdney Kommittéordförande, klubbens HeadPro och styrelsen har haft gemensamma möten vid två tillfällen för att bl.a. fokusera på kommittéverksamhetsplanerna, klubbens långsiktiga verksamhetsplan samt budgetarbetet. Kommittéerna fick redan vid årets början ett sparbeting på sig och har trots detta genomfört sina aktiviteter på ett bra sätt. Information om Valberedningen Valberedningen bestod av en ordförande och sammankallande samt 3 ledamöter. Ordförande var Urban Thelin med ledamöterna Eva Eriksson, Per-Henry Eklund, Ulf Johansson och Tomas Egelstig. 6

7 Utfall och budget 2011/ INTÄKTER Tkr Utfall Budget Utfall Årsavgifter Inträdes/köavgift Bag o klädskåp Golfbilar Drivingrange Greenfee Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling värdskap Övrigt S:a Intäkter KOSTNADER Tkr Utfall Budget Utfall Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling Banan drift Banan personal Fastigheter Administration Trycksaker Revision & konsult Personal övrig Marknadsföring Övrigt S:a Kostnader Res. före avskrivn Avskrivn. enl. plan Res. efter avskrivn Finansiella int/kst Årets resultat Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 7

8 Koncernens balansräkning den 31 december 2011 Tillgångar Anläggningstillgångar: Byggnader mm Banorna Maskiner o inventarier Omsättningstillgångar: Kortfristiga fodringar Likvida medel S:a tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skulder Långfristig skuld till medlemmar Kortfristig skuld till medlemmar 4836 Övriga kortfristia skulder S:a eget kapital och skulder Kassaflödesanalys för koncernen Rörelseresultat 0,0-0,4 0 Poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar m.m.) 3,1 3,2 3,4 Netto finansiella poster 0,1 0 0,0 Summa 3,2 2,8 3,4 Ökning- minskning kortfristiga skulder och fordringar -0,2-0,2 0,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,0 2,6 3,8 Investeringsverksamheten -1,8-1,0-1,4 Finansieringsverksamheten Förändring av skuld till medlemmar -1,9-1,5-0,7 Kassaflöde finansieringsverksamheten -1,9-1,5-0,7 Årets kassaflöde -0,7 0,1 1,7 Likvida medel vid årets början 4,0 3,9 2,2 Likvida medel vid årets slut 3,3 4,0 3,9 Investeringar 2011 Budget Utfall Maskinparken för banan Spolplatta Dränering/teer Diverse 308 Drivingrange-projekt Summa

9 Juniorkommittén 2011 När vi summerar 2011 kan vi konstatera att vi håller vår position bland Sveriges golfklubbar. Bokskogens GK följer dock trenden med vikande antal juniorer vilket är beklagligt och något som vi ser allvarligt på. Vår ambition är att sjösätta ett åtgärdspaket 2012 för att vända trenden. Trots allt har vi ett bra juniorgolfår bakom oss och vi vill tacka alla aktiva juniorer, föräldrar, vi som arbetat i juniorkommittén och framförallt våra fantastiska tränare Mark, Marcus, Johan och inte minst Janne. Vi startade säsongen med ett kick off läger i Ljungbyhed där samtliga juniorer från 8 år var inbjudna. 3 dagars golfträning blev en riktigt bra start på året. Från 1 april var golfträningen igång på riktigt. Många träningsgrupper varje vecka kryddat med dagläger under helger och sommarlovet. Vi har haft läger på klubben med övernattning i Scoutstugorna och ett 3-dagarsläger i Strelasund. Vinterträning är i full gång i inomhushallen på Rönnebäck GK och ett nytt grepp är att vi har fysträning och golfgympa på Multihallen i Bara. Knatteverksamheten 4 7 åringarna fortsätter i samma goda anda på övningsbanan och deras speciellt anpassade knattebana. Utflykten till Abbekås med dagläger och lekar var uppskattat. Vi startade tävlingssäsongen redan den 9 april då Bokskogen Tour presented by Sanna and Peter Hansson drog igång med Larsson & Lange Bokskogen Junior Masters. 6 tävlingar senare spelades Tour Championships där de 18 främsta på order of merit var inbjudna att spela på Strelasund. En av säsongens absoluta höjdpunkter var när Peter delade ut pris till 2010 års 7 segrare i order of merit. Priser från Taylor Made och Galvin Green och framförallt spelade 9 hål och tränade en halv dag med ungdomarna. Stort grattis till 2011 års segrare i de individuella tävlingarna och till slutsegrarna i order of merit. Skandia Cup klubbkval spelades i samband med vårt knatteläger i juni. Fler deltagare än på många år gjorde att vi medverkande med näst intill fullt manskap i alla klasser i gruppkvalet som gick på Beddinge GK och Assartorps GK. Till regionskvalet på Ronneby GK hade Bokskogen GK hela 5 representanter. Det är också extra roligt att Erik Tedfeldt och Isabella Rimton kvalificerade sig till Sverigefinalen där de tävlade mot de bästa i sin åldersgrupp i landet. Vi höjer hatten. Under 2011 har många juniorer spelat flitigt på Skandia Tour på olika nivåer under hela säsongen. Vi har även deltagit i Juniorserien, Foursomeligan, Matchligan och Sydvästslaget. Även 2011 satsade vi stort på arrangemanget av Skandia 2G. Den här gången nådde vi inte ända fram men lyckades ändå dela 3:e platsen över flest deltagande par. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in Framtidsdagen på grund av att banan stod under vatten. Sammantaget måste man säga att det varit ett bra golfår men nu siktar vi på ytterligare förfining med nya träningsområden och fler juniorer på klubben JK Stefan Mellgård Elitkommittén 2011 Våra två elitlag gjorde fullt godkända insatser vid årets seriespel även om de absoluta topplaceringarna tyvärr uteblev. Damerna spelade till sig en klart godkänd sjundeplats i lag- SM efter fyra dagar i mycket tufft väder på Barsebäck. Detta var damlagets första år i den högsta serien på många år och vi hyser därför stora förhoppningar i att laget under 2012 kommer att vara med att slåss om medaljerna. Även för Bokskogens herrlag var det fråga om premiär i en högre serie efter avancemang året innan. Det visade sig tydligt att kvaliteten på lagen i division 1 var betydligt högre än i divisionen vi lämnat, och tyvärr räckte spelet inte längre än till en åttonde placering. Herrlaget är trots detta väldigt motiverade inför säsongen 2012 och avser att uppfylla den målsättning som vi tidigare satt upp, att delta i lag-sm då klubben firar sitt femtioårsjubileum Under året tog ett par juniorer stora steg framåt och befäste sina platser i elitlagen. Både Jesper Nordberg och Emelie Storckenfeldt gjorde således fina insatser vid årets seriespel. Vi hoppas och tror att fler juniorer under 2012 kommer att vara med i kampen om platserna i elitlagen. Våra gemensamma träningsläger ger värdefulla tillfällen att träffas, inspireras och bygga ett lag. Golfsäsongen inleddes därför även 2011 med ett träningsläger i Los Naranjos i södra Spanien. Vi har emellertid valt att 2012 hoppa över försäsong- 9

10 sträning för att istället lägga ett förlängt dagsläger i den nybyggda och lovprisade golfarenan i Halmstad någon vecka före seriespelet. Tanken är att vi då skall samla de som är aktuella för spel och slutgiltigt bestämma vilka som skall representera klubben i seriespelen på Barsebäck och Wittsjö. Efter säsongen 2011 har tyvärr flera spelare av olika anledningar valt att lämna klubbens elitlag. Marcus Forslund och Patrik Rasmusson har på herrsidan valt att gå tillbaka till sina moderklubbar. På damsidan har även Therese och Victoria Wenslöw valt att lämna klubben. Flera förstärkningar är emellertid redan klara inför Fredrik Christensen representerar från och med i år Bokskogen. Fredrik har en lyckad säsong bakom sig med bland annat tre placeringar bland de tio bästa på Ecco Tour - Danmarks högsta proffstour. Fredrik har även varit med att vinna två SM-guld med Kvarnby 2009 och På damsidan välkomnar vi Linda Persson till klubben. Linda spelade under åren college-golf i Texas tillsammans med sin återfunna lagkamrat Therese Nilsson. Den översyn av den löpande träningen som vi gjort under de föregående åren börjar nu få en stabilare form som vi märker fungerar. Tyngdpunkten på den gemensamma träningen under säsongen ligger således på de halvdussin dagsläger som vi organiserar från maj till augusti. Dessa har varierande teman och inriktar sig på sådan träning som bäst lämpar sig att utövas i grupp såsom exempelvis specifik spelträning eller filmning av sving etc. Individuell teknikträning har vi således valt att låta lagens medlemmar själva boka och genomföra i samråd med Mark, Johan eller Marcus. Malmö Elitkommittén Damkommittén 2011 Säsongen startade med supé för damerna. Information om kommande tävlingar och aktiviteter lämnades. Vi lyssnade också till ett uppskattat föredrag av Patrik Oderling under temat Effektiv träning. Ett 60-tal damer mötte upp till en trevlig kväll. Vi startade golfspelet med en lagtävling den 13 april i bättre väder än väntat, endast lite duggregn. Lagtävlingen vanns av Johanna Neckmar, Lotta Wolter och Britta Karlsson. Vid kick-offen för samtliga serielag var i år Matte Jönsson bästa dam med bruttoscoren 85 slag. Den 11 maj gick vår utfärd tillsammans med herrarna till Romeleåsens golfklubb. I år kunde tävlingen genomföras och bäst lyckades Anne Eichenberger. Onsdagen den 18 maj arrangerade vi Skåneseriens D50 Open. Bokskogens damer placerade sig på andra plats. Vann gjorde Rya. Bruttotävlingen vanns av Viveca Hoff från Rya. Ut i det blå turen för våra damer gick i år till Bäckavattnets golfklubb. 26 damer kämpade på den något kuperade banan. Bäst lyckades Ewa Öberg i A-klassen och Margreth Berg i B-klassen. Väldigt uppskattat var att vi hyrt bilar till några av damerna. Onsdagstävlingarna har lockat många damer och de samlade prispengarna delades ut på höstavslutningen tillsammans med birdiebollar. Vårt försök med nio-håls golf två kvällar under säsongen slog inte så väl ut. Endast tre damer dök upp vid vardera tillfället. Någon fortsättning är för tillfället inte aktuell. Damerna som spelar serietävlingar har klarat sig bra D22 Open vann sin serie och såväl Skåneserien som Foursome med hcp hamnade på andra plats i sina serier. Flommens damer mötte vi i Solheim cup nere på Flommens gk. Vi lyckades ta hem segern på bortaplan. Vinstsiffrorna blev 20 mot 12. Våra lottade tävlingar har samlat många deltagare medan tävlingarna med vandringspriser varit svårare att få damerna att ställa upp i. Röda vasen fick t o m ställas in. Rosenpokalen vann Julli Jarlsbo. Nationell Damdag blev än en gång årets höjdpunkt. Herrarna hjälpte oss med tävlingen och vi hade bra väder med många bra resultat. Utbytesgolfen samlade rekorddeltagande med över 90 damer från 9 olika klubbar. Den årliga utmaningen för samtliga serielag Lady Challenge spelades på nya banan. I år vanns tävlingen av D50. Höstavslutningen spelade vi Gamla banan. Tävlingen samlade 30 deltagare i härligt höstväder. Vi avslutade med prisutdelning och middag i restaurangen. Vintergolfen har hittills kunnat genomföras i november och januari. Vid pennan för damkommittén efter en härlig säsong. Ordförande Eva Seeger Ledamöter Britta Karlsson, Ann-Kerstin Fagerberg, Eva Karlsson och Gisela Krakau 10

11 Seniorkommittén 2011 I senior kommittén har ingått Bo Persson, Arne Andersson, resp. lagledare för serielagen, Bruno Rasmussen samt Bengt Landelius. Undertecknad tog över Ordf. i oktober. Onsdagsgolf Sommartouren för herrar 50+ har spelats under perioden april-oktober. Deltagarantalet har ökat år från år. I år ökade snittdeltagandet mot förra året. Spelform har varit slaggolf, utom sista onsdagen varje månad då vi spelat någon form av par spel. Säsongen avslutades i oktober med Äggagolfen, där bl.a. årets vinnare av Order of merit korades. Klar segrare blev Bruno Rasmussen. Snyggt jobbat! I maj gjorde vi utflykt till Romeleåsens GK tillsammans med damerna. Fulltecknad resa som vanligt. Från 1an till 5an skilde en poäng! Bra spel m.a.o. Bokslaget i augusti vanns av comebackande Bo Svensson på fina 74 slag. Bra! I september åkte vi herrar till Båstad GK. Resan dränktes i vatten regn räcker inte för att beskriva eländet. Några tappra gav sig ut iklädda dykardräkter, men dessa räckte inte till ändå! Under året har vi också spelat Utbytes-matcher mot Kristianstad, Flommen och Vasatorp. Vintertouren startade i slutet av oktober och höll på mitten av januari 2012 då Kung Bore gjorde sin entré. Vi hade en trevlig Lucia-glögg den 14 dec. med Bokskogens personal och damer fr. DK. Just den dagen var det morgonfrost och några tappra stannade tills vi kunde börja spela vid 11-tiden. Seriegolf Säsongen startade i april med kickoff för seriespelarna Totalt deltog 65 spelare varav 17 damer. Efter säsongen bjöd damerna in till Ladies Challenge. I seriespelet har herrarna deltagit med 8 lag, ett för H35 resp. H75, 2 lag för resp. H45, H55 och H65. Bäst gick det för H45 I och H55 I som vann sina serier. Grattis! Med dessa rader tackar jag för gjorda insatser av Bruno och hans gäng! Det känns som att SK har en stor trivselfaktor i sin verksamhet. För senior kommittén Ordförande Bruno Rasmussen/ Fredrik Bonde, inkommande Ordf Tävlingskommittén 2011 Golf är tävling! Ofta utan att man tänker på det. För man sin score så mäter man ju sig mot banan. Och den som fört sin score kan väl knappast låta bli att jämföra med sitt resultat från förra rundan. Alltså tävlar man mot sig själv. En vanlig syn på banan är bollar som består av en familj eller en vänkrets och inte går de där utan att det finns en konkurrens och ett enkelt pris som t ex en pilsner i baren eller att slippa kvällsdisken. Successivt har det också bildats några gäng som har sina egna tävlingar. Tävlingskommittén ambition med sitt tävlingsprogram för säsongen 2011 har varit att skapa aktiviteter som leder till engagemang och gemytliga mänskliga kontakter bland våra medlemmar och våra gäster. Gärna även över generationsgränserna. Som exempel kan nämnas den matchspelsstege vi lanserade för säsongen. Tyvärr blev antalet anmälningar så få att arrangemanget inte blev meningsfullt att genomföra. Kommittén har också att administrativt stödja genomförandet av det seriespel för seniorer och veteraner som Skånes GF arrangerar. Så inklusive den rapportservice vi hjälpt serielagens lagledare med vid de 8 hemmamatcherna har vår verksamhet sysselsatt knappt 20 personer som ideellt har ställt upp och levererat nästan 70 mandagar som tävlingsledare och funktionärer. Vår strävan har varit att genomföra det fastställda tävlingsprogrammet med gemyt och god kvalitet och vi har även denna säsong haft rimligt understöd av vädergudarna. Som erfarenhet från säsongen 2011 kan man utan alltför vidlyftig vetenskaplig djupdykning konstatera att maximalt 10 % av våra medlemmar vid något tillfälle deltagit i någon tävling. Intresset för att delta i singeltävlingar har åter igen visat sig mycket lågt. Vårt försök att locka med en singeltävling där Gamla banan spelas från kortaste tee samlade så få anmälningar fördelade på tre klasser att tävlingen ställdes in. Par/lagtävlingar har tydligt varit mer attraktiva. Och speciellt då det är shotgun start. Denna typ av tävling ställer höga krav på tävlingsledare och funktionärer. Startfältet måste ju bestå av jämna par och fulla bollar. Så tävlingsledarna upplever en spännande tid före starten då man måste fixa de avanmälningar som tyvärr oftast kommer. Sedan gäller det att få starten att bli i tid, att rimlig rondtid hålls och att resultatredovisningen efteråt blir snabb och effektivt. Och för att så skall bli krävs att 11

12 tävlingsdeltagarna visar disciplin med att passa tider, att spela enligt gällande spelform och att underlätta resultatredovisningen genom att lämna in en tydligt noterad score. Vidare har vi märkt att även om det är relativt få av medlemmarna som deltar i klubbtävlingarna så tycks de återkomma gång på gång. Det hoppas vi beror på att man inte bara gillar att tävla utan att man också uppskattar att träffa likasinnade under lättsamma och trevliga former. Vi hoppas också att tävlingsdeltagarna uppfattar det som ett privilegium att få service av ett gäng glada idealister vars verkliga lön för mödan är att få lära känna tävlingsdeltagarna och att märka av deras uppskattning. Vi hoppas att vi lyckats åstadkomma ett någorlunda attraktivt tävlingsprogram och hoppas att medlemmarna inför framtiden hör av sig med synpunkter och förslag. Tävlingskommittén Arne Andersson, Gunnel Fürst, Karl Schmidt Medlemskommittén 2011 Från och med 2011 kom Medlemskommittén att utgöras av helt nya ledamöter; Cecilia Malmhagen (ordf.), Marie-Louise Svenburg och Mattias Thedius. Mattias slutade av familjeskäl under sommaren. Säsongen startade upp i början av april då vi i samband med Vårmötet arrangerade en 9-håls scramble där vi för första gången även inkluderade spelare som deltog utom tävlan vilket var uppskattat då alla inte är tävlingsinriktade. En fin kväll i mitten av maj ordnade vi en naturvandring där vi under kunnig ledning av landskapsarkitekt Lars Lundgren, först i konferenslokalen och sedan ute på banan, fick höra om tankarna bakom planteringar, val av träd och växtlighet samt lite historisk kuriosa om våra banor och mycket annat. Ett arrangemang vi fått mycket positiv respons för. I slutet av maj anordnades Träningsdax där vi anlitade Mark och hans duktiga medarbetare för en förmiddag med intensiva pass varvat på driving range, övningsgreen och bunker. En trevlig lunchpaus hanns också med. Den 6 juni var det dags för Klubbens Dag med SOVA som huvudsponsor. Drygt 150 spelare deltog i scrambletävlingen och MK handhade kontakten med restaurang och sponsor och assisterade under hela dagen med praktiska göromål samt ordnade en närmast hål tävling på hål 10 GB. Midsommarafton arrangerade vi traditionsenligt en 9-hålsscramble med efterföljande picnic nere vid Slottet. Drygt 25 medlemmar spelade först och sjöng sedan tillsammans i det gröna. Under Bokskogenveckan fanns MK med vid Krögargolfen som samarbetspartner till tävlingskansliet. Efter sommaren fortsatte MK sina aktiviteter med att bjuda in Peter Chamberlain för en föreläsning om banarkitektur. Tyvärr fick vi inte tillräckligt med anmälningar och därmed ställdes aktiviteten in. I samband med Cancergolfen ordnade MK en miniresemässa där Easton och Qualitours ställde ut och berättade om sina resmål. Vi hade också ett uppskattat golfquizz ute på banan med priser därtill. Många intresserade kom och lyssnade till Bengt och Kristina Fahlander när de berättade om hur de lever och spelar golf på Nya Zealand där de spenderar 3 månader varje år. Paret bjöd generöst in oss i deras tillvaro där och den trevliga reseberättelsen med många foton fick oss att längta söderut. Då passade det bra att resebyrån OK2GO fanns på plats för att berätta om en fantastisk jorden-runt-resa med golf som huvudtema. Avslutningsvis hade de ordnat en Lucky Draw (litet lotteri på nya zeeländska vilket är tradition att ha på golfklubbar down under) med trevliga priser till vinnarna. Vi avslutade säsongen med ett besök av Sjukgymnasterna på Ön som tipsade om träning och rörelser för att hålla svingen igång. De har tagit fram en program speciellt för golfaren och vi fick prova på en del av detta - något som gav mersmak för en del av oss. Medlemskommittén Cecilia Malmhagen Marknadskommittén 2011 Bokskogens Golfklubb har under 2011 haft 56 st Sponsorer (=Företagsmedlemmar). Klubbens direkta sponsorintäkter från dessa Sponsorer var sammantaget 2,9 mkr (En ökning med 100 tkr från 2010). Därtill tillkom fakturerade intäkter (som inte synligt krediteras Marknadskommittén) i form av extra greenfees vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex. Kanonstarter. Vidare bidrar sponsorerna som vanligt med icke 12

13 oväsentliga intäkter till Krögeri och Shop samt understödjer med priser till klubbtävlingar och framför allt juniorverksamheten. Klubbens motprestation innebär ju som bekant, att lämna sponsorerna utrymme för kund- och personalgolf samt det reklam- och good will -värde det innebär för ett företag att associeras med Bokskogens GK. Vår klubbs varumärke förstärks ju ytterligare genom den kontinuerliga upprustningen av våra banor och vidhängande klubbhusfaciliteter som möjliggörs genom dessa extraordinära intäkter. Inom nätverket Bokskogens FöretagsPool sker ett inte föraktfullt antal direktaffärer företagen och företagsledarna sinsemellan och som är ett resultat av träffarna vi organiserar. Under 2011 har vi i FöretagsPoolens regi haft mycket välbesöka träffar, vid två tillfällen var vi på Radisson Blu. På våren för invigning av deras nya konferensavdelning samt på hösten vid en After Work, då man invigde nya receptionen och barområde, samt ute hos oss på Klubben - höstavslutning den 16 oktober med golf och efterföljande middag. Till denna träff var också respektive inviterade. Vidare arrangerades av Marknadskommittéen en gemensam resa med hugade sponsorer till Irland maj (Killarney). När det gäller marknadssidan har klubben haft annonser i Sydsvenskan, Golf Digest, olika skånekartor, och några mindre tidningar. Varit med i utskick till nyinflyttade i närkommunerna. I Sydsvenskan var det en kampanj om Prova På medlemskap och Greenfee Masters. I övriga tidningar om att saluföra anläggningen för gäster. Medverkan på Golfmässan i Köpenhamn i samverkan med Radisson Blu om golfpaket. Hemsidan är en viktig del i marknadsföring och har utvecklats under senhösten och genomgång av golfturism koppling till GIT. Tommy Knutsson Klubbhuskommittén 2011 Det har varit ett år med mest finish delar runt Klubbhuset. Klubbhuset Det har bytts ut kassadelar med tanke på svarta lådan och ny diskmaskin i köket. Även genomgång av armaturer i hela kök och restaurang. Under våren gjordes planeringar iordning runt och vid klubbhuset. Mindre mur runt verandan och nere vid ingången mot portalen. Klubbhuskommittén Thomas Ahlberg 13

14 12a. Motion gällande internetbaserade rådgivande enkäter Bakgrund till denna motion är den under senare år ökade benägenheten hos Bokskogens medlemmar att avsluta sitt medlemskap i golfklubben (mellan 200 och 300 per år). En betydande orsak är förstås att många av klubbens tidigare eldsjälar börjar bli till åren och därför inte längre spelar så mycket golf. Enligt information på höstmötet är medelantalet ronder bland medlemmar inte mer än 6 7 ronder per år. Mot denna bakgrund känns det viktigt att beslut rörande klubbens framtida utveckling kan förankras hos fler än hos oss som spelar relativt mycket golf. Tyvärr kan vi efter många års erfarenhet konstatera att våra årsmöten inte lockar mer än högst 10 procent av klubbens medlemmar till mötena då just dessa frågor avhandlas. Demokrati- aspekten måste dock anses vara tillfullo uppfylld när alla fått inbjudan till mötet och i kallelsen fått frågorna tillfredställande belysta. Men ändå inte. I övervägandet mellan att åka till Limhamns Folkets hus en vardagkväll i veckan för att föra fram sin åsikt eller att besluta sig för att säga upp sitt medlemskap, eftersom det inte blir så många ronder, är det senare enklare. Ett exempel är Höstmötet 2011 då ett förslag från styrelsen att Klubbens medlemmar skulle kunna slå bollar utan avgift på drivingrange framfördes. För att kompensera för de 200 tkr som föll bort i inkomstbudgeten var styrelsens förslag att årsavgiften höjdes i motsvarande grad. Det motiverades med att ett mervärde tillfördes. För de ca 7 procent av medlemmarna som var närvarande och som troligen spelar mycket golf var beslutet möjligen ett mervärde, även om det kostade, medan det är förståeligt att de som spelar lite golf och sällan besöker drivingrangen inte inser mervärdet utan tycker att 400 kr i höjning av årsavgiften är för mycket. Mitt förslag för att underlätta för alla medlemmar att lämna egna förslag i allmänhet och synpunkter på styrelsens förslag i synnerhet är att styrelsen utnyttjar modern teknik, i form av rådgivande internetenkäter, för att i lämplig utsträckning förmå fler av klubbens medlemmar att mera aktivt deltaga i beslut rörande klubbens utveckling. Svedala Gösta Wrangel Styrelsens yttrande Styrelsen delar motionärens oro över det ökande antalet utträden från klubben, särskilt som antalet nya medlemmar inte längre kompenserar för utträdena. Styrelsens erfarenhet är dock inte att orsaken huvudsakligen är att gamla eldsjälar försvinner utan att denna är betydligt mer komplex än så. Vi är dock inte ensamma om denna utveckling utan detta är en allmän trend i Sverige att golfspelet minskar. Många klubbar har drabbats långt värre än vi. Detta innebär inte att vi kan slå oss till ro med situationen. Medlemsutvecklingen är den fråga som styrelsen har huvudfokus på och stora ansträngningar görs för att försöka bryta trenden. Styrelsen delar även i sakfrågan motionärens reaktion på den generellt låga närvarofrekvensen på medlemsmötena och anser att detta är ett demokratiproblem. Även detta är en situation som vi är långt ifrån ensamma om utan delar med i stort sett hela det svenska föreningslivet. I sammanhanget vill vi påpeka att motionärens exempel i denna del styrelsens förslag på Höstmötet om fria range-bollar - kan missuppfattas. Den föreslagna avgiftshöjningen avsågs givetvis inte enbart täcka intäktsbortfallet i bollautomaten. Styrelsen noterar även att frågor av större ekonomisk betydelse lockar fler deltagare till medlemsmöten. Ett nära liggande exempel är det under 2011 inkallade extra medlemsmötet för beslut i drivingrange-frågan då långt fler än vanligt deltog, varav många som normalt inte bevistar medlemsmöten. Internetenkäter torde enligt styrelsens förmenande inte förbättra situationen. Erfarenheter från webenkäter i allmänhet särskilt i mer komplicerade frågeställningar talar inte för ett större engagemang. De röstandes anonymitet och därmed en osäkerhet om den röstandes medlemskap utgör dessutom ett demokratiskt säkerhetsproblem. Vi har tidigare via hemsida och i VeckoNytt berett medlemmar tillfälle göra sin stämma hörd i olika frågor. Styrelsen är beredd att också pröva rådgivande enkäter på hemsidan när därför lämplig frågeställning aktualiseras (i klubbens hemsidoprogram kan en enkel enkätlösning aktiveras). Det är dock enligt styrelsens förmenande av vikt att medlemsmötena fortsätter att vara huvudforum för stadgeenligt beslutsfattande, information och diskussioner. Genom information och diskussioner säkerställs att de medlemmar som deltager i besluten har ett så bra gemensamt beslutsunderlag som möjligt. Styrelsen föreslår att motionen därmed skall anses besvarad. 14

15 Välkommen till Maderiet på Bokskogen 2012! Kära medlemmar i Bokskogens Golfklubb, Sedan starten av säsongen 2012 har vi fått förtroendet att driva restaurangverksamheten på Bokskogens golfklubb. Detta är vi väldigt stolta och glada över att få göra i ett nära samarbete med klubben. Maderiet, har tidigare enbart sysslat med fest- och cateringverksamhet där vi varit det självklara valet för såväl privatpersoner som företag som efterfrågat säsongsanpassad, ekologisk och högkvalitativ mat. I nuläget samarbetar vi med diverse advokatbyråer, konferenshotell och andra företag som haft behov av de tjänster vi kan erbjuda. Vi som då är Maderiet är Mikael Jönsson, Filip Kronsjö och Jens Kronsjö. Vi har alla arbetat runtom i världen på uppskattade krogar men bestämde oss för ett par år sedan för att börja utveckla vår affärsidé som vi ville utveckla till cateringalternativet utöver det vanliga. Med vår passion för det skånska jordbruket, samt dess produkter som i första hand ekologiska och KRAV-märkta bönder visar vi tydligt vår profil när det kommer till maten vi skapar och sättet vi driver vår verksamhet. Nu, när vi tar över restaurangen på er klubb kommer vi att fortsätta i precis samma anda. Vi tycker om att kalla vår matinrikting som modern, men med rötterna i skånska smaker. Vidare vill vi kort nämna att det inte kommer bli radikala förändringar i utbudet på restaurangen. Vi kommer dock självfallet sätta vår egen prägel på de maträtter och design av matsal/bistro som vi vill att ni ska uppleva i samband med ert besök hos oss. Det kommer att ske en del i matsalen, bistron kommer vi också att förändra något åt det håll som vi anser passar sig i den fantastiskt naturnära miljön som anläggningen är placerad i. Vi har även valt att samarbeta med ett bryggeri som kan leverera intressanta, ekologiska och KRAVmärkta både vin- och ölsorter. Vi hoppas att detta kommer skapa en miljö där mat och dryck blir en helhet som vi hoppas att ni kommer att uppskatta och ha glädje av. För er som använder er av depositionskorten ni alla är vana vid ute på Bokskogens golfklubb, vill vi passa på att nämna att rabatten på 10% som ni har i restaurangen även gäller för vår cateringverksamhet. Även för dig som företagare kommer vi att kunna erbjuda intressanta konferenslösningar där ni på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, alltid är välkomna att konferera hos oss. Se mer information på vår hemsida. Vi kommer också att ha öppet året runt för lunch och vi planerar i nuläget också diverse temakvällar. En detalj vi starkt planerar att genomföra är fyra avsmakningsmenyer som alla löper över en helg, exklusivt till medlemmarna på Bokskogens GK. Detta gör vi för att betona vår säsongsanpassade profil. Avsmakningsmenyerna kommer att tala för den säsong vi är på väg in i som t.ex. sparrismeny på våren och äpple/viltmeny på hösten. Ni är alltid välkomna till Maderiet på Bokskogen, oavsett om ni hade tänkt spela golf eller inte. I en trevlig och gemytlig krogatmosfär hälsar vi alla våra gäster varmt välkomna. Välkommen till Bokskogens Golfshop 2012! Hej alla Bokskogen medlemmar! Med vänliga hälsningar, Mikael, Filip och Jens Vi vill här säga Ett stort tack till alla våra medlemmar o kunder för säsongen 2011! Nu närmar sig våren och golfen, vi jobbar för fullt i shopen med att få upp alla nyheter för året och komma i ordning för säsongen så i slutet av mars ska allt vara på plats kommer en massa nyheter både bland kläder o klubbor. Specialerbjudande för dig som medlem: Som medlem i Bokskogen erbjuder vi er 10% på allt i shopen (dock ej beställningsvaror). Gäller hela året, visa ditt medlemskort vid köp. Det är fortfarande inte för sent att stödja juniorverksamheten med att köpa presentkort. Nu väntar vi på sol o värme men har ni några frågor så hör gärna av er. Varmt välkomna till Bokskogens Golfshop! Jens Telefon

16 Tidbokning 2012 Vänligen ta alltid vägen via Receptionen när du skall ut och spela detta gäller för ankomstregistrering, senast 30 min. innan spel i Terminalerna (här gör du detta med ditt medlemskort) eller i Receptionen. Tider för tidsbokning (maj-augusti) Gamla Banan, vardagar Nya Banan, vardagar Båda banorna, lördag/söndag Det finns tre möjligheter att boka en starttid: 1. Via Internet 2. I klubbhuset via terminalerna 3. I klubbens reception via telefon eller på klubben Generellt gäller följande: Efter synpunkter under förra året och med hänsyn till det som kom fram i enkäten så är tillgänglighet en viktig fråga. Att följa den omvärldsförändring som sker och att man inte har för många begränsningar och regler. Efter ändringarna 2011 så var det positivt med de nya reglerna för tidbokning som gjorde att vi nådde alla medlemmars behov och även gäster. Vi fortsätter med tidbokning från 08:00 på morgonen och på tisdagar är det tidbokning från 09:00 (bollränna fram till 08:50). FÖrbokning Antal dagar för medlemmar Antal dagar för sponsorer Antal dagar för gäster 90 dagar 21 dagar 14 dagar Antal förbokade tider per spelare Båda banorna: åtta tider vardera, varav 5 tid vardag och 3 tid lördag/söndag Fördelning förbokningsbara tider per timme Gamla Banan 5 bokningsbara 1 spontan Nya Banan 5 bokningsbara 1 spontan Observera spontantiderna bokas på telefon, Min Golf eller på plats i receptionen speldagens morgon! På nätet kan man boka från kl. 8. Spontantider kommer även att nyttjas vid hotell golfpaket i viss mån. Startmellanrum Gamla Banan 10 min Nya Banan 10 min Denna generösa indelning mellan bollarna, på båda banorna är en kvalitetsstämpel för vår klubb! 16 Bollränna på båda banorna före och efter ovanstående bokningstider, tisdagar startar tidbokningen 09:00 Internetbokning Gamla och Nya Banan: Alla tider enligt ovan, exklusive spontantiden Anmälan i terminal eller reception skall ske senast 30 min före spel gäller alla medlemmar! För att boka en 2, 3 eller 4-boll anges alla Golf-ID Ha alltid ditt Medlemskort i plast tillgängligt när du är här och skall spela! Beträffande anmälan till tävlingar så anmäler du dig som tidigare direkt till den valda tävlingen via vår Hemsida, Tävlingar. Varje anmälan och resultat kan du sedan beskåda under samma modul. Här finns också all information om varje tävling. Är det en partävling som du vill vara med i och inte har en spelpartner så finns det alltid en singeltävling du kan anmäla dig till istället, sedan så lottar vi ihop par utifrån denna lista till partävlingen Välkommen! Vi fortsätter med att vid några tillfällen köra en singeltävling först och sedan en partävling direkt efter, detta för att möta behovet från alla deltagare. Observera att sista anmälningsdag är torsdagar kl för veckoslutstävlingarna. Att du har aktuellt handicap registrerad i Golfdatasystemet har du som tidigare själv ansvar för och detta hanterar du antingen via Internet eller via terminalerna på klubben. Även då använder du ditt Medlemskort/ Golf-ID! Vid deltagande i tävling hanteras ditt handicap automatiskt. Obs nya regler för registrering av hcp. Vi vill gärna kunna informera alla våra medlemmar via mail därför uppmanar vi er att hålla er mailadress uppdaterad i Min Golf. Vi ber er även att uppdatera era adresser och telefonnummer på Min Golf.

17 Avs. Bokskogens Golfklubb Torupsvägen SE Bara Säsongen 2012 Klubbinformation Adress Torupsvägen , BARA Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Ledamot Suppleanter Peter Rodenstam John F Monhardt Peter Svenburg Ulf Pernvi Sverker Ölmestig Ann-Christine Halén Inga-Lill Lellky Daniel Jigin Telefon Tidsbokning Fax Klubbchef/VD Thomas Ahlberg Receptionen Anita Omander, Mathias Eneström-Jönsson Kansli Ulla Heimgård (endast tisdagar o torsdagar) Banchef Klas Karlsson Head Pro Mark Dewdney Shop Restaurang Tävlingsledardisk ) 1) öppen endast vid pågående tävlingar E-post: Hemsida: Kommittéer Damkommitté Eva Seeger Juniorkommitté Stefan Mellgård Elitkommitté Peter Larsson Marknadskommitté Tommy Knutsson Medlemskommitté Cecilia Malmhagen Seniorkommitté Fredrik Bonde Tävlingskommitté Arne Andersson Banutvecklingsgrupp Pär-Martin Hedberg Öppettider säsongen 2012 April Reception Restaurang Shop 1) Vardagar Helger Maj - augusti Vardagar Helger September Vardagar Helger Oktober Vardagar Okt. - nov. Helger ) ) På fredagar har shopen samma öppettider som på helger. 2) Öppet till 4/11

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2013

Handlingar till Vårmöte 2013 Handlingar till Vårmöte 2013 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Söndagen den 7 april 2013 KL. 14.00 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 1 2010 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 27 MARS 2010 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2014

Handlingar till Vårmöte 2014 Handlingar till Vårmöte 2014 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 29 mars 2014 KL. 09:30 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material.

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material. Stort tack till er Alla! Vi vill tacka er alla som har trots den korta remisstiden skickat in era svar och kommentarer kring det preliminära förslaget till seriespel 2017. Vissa har hunnit med att skicka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen Kansliblogg Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen God fortsättning på det nya året! 2016-01-02 Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Vi är åter på kansliet torsdag 7 januari.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2016-2017 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Kallelse till årsmöte för

Kallelse till årsmöte för Kallelse till årsmöte för Tid och plats: 2015-02- 03, klockan 18.00 Närke Kultur Bryggeri (på I3- området på Norr) Anmälan: Anmälan och eventuella motioner skall skriftligt skickas senast 2015-01- 27 via

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer