GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte onsdagen den 29 april 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte onsdagen den 29 april 2015."

Transkript

1 Årgång 34 Nr GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte onsdagen den 29 april Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, dessa är tillika rösträknare. 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 6. Revisorernas berättelse. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val av styrelsemedlemmar enligt Val av valberedning enligt Val av revisorer och suppleanter enligt Tillkännagivande av bryggvärdar. 12. Behandling av inkomna motioner. (Medlem som önskar få fråga behandlad av höstmötet ska senast en vecka före mötesdagen tillställa styrelsen skriftlig motion i ärendet.) 13. Ärende som styrelsen vill bringa under mötets beslut. -Ändring av 20 i stadgarna. 14. Övriga frågor

2 Getteröns Småbåtshamn Styrelsens sammansättning 2014: Kurt Edin VSS Ordförande Karl-Magnus Lütz VSS Kassör Nils Svensson VSS Sekreterare Gösta Borgäng VBK Projektansvarig Stefan Bengtsson VBK Hamnservice/IT Hasse Thomasson VSS Underhåll/Uppställning Ronnie Apelqvist VBK Suppleant Leon Zabarowski VBK Suppleant Personal på hamnkontoret: Angela Hansson, Per-Åke Lundin, Bengt Liljeholm och Peter Brag. Verksamhetsberättelse Styrelsen har under året haft tio ordinarie sammanträden. Årets största förändring och nyhet hos Getteröns Småbåtshamn var den nyöppnade anläggningen med ställplatser för husbilar. Föreningen tilldelades ett tidsbegränsat bygglov på 5 år för 21 platser, vilka kom att bli mycket populära av gästerna. Anläggningen blev färdig att ta i bruk den 15 maj och då var även det nya klubbhuset vid skjulen och uppställningsplatserna färdigt att använda för både båtägare och husbilsgäster. Inledningen i maj och början av juni var lite trevande innan vi blev kända av husbilsägarna, men efter midsommar brakade det loss och beläggningen i juli och augusti var mycket hög. Många dagar hängde skylten Fullt vid Getterövägen. Under vintertid finns det ett mindre antal ställplatser kvar vid båtarnas uppställning och för att ge husbilsägare mera utsikt och friare ytor, har vi anordnat ett 10-tal ställplatser på vår medlemsparkering. Dessa är öppna under senhöst, vinter och tidig vår, då parkeringen annars står öde. Spolplattan, som byggs av Varbergs Kommun, påbörjades under senhösten, tidplanen har senarelagts och den skall färdigställas under våren Ett litet hus för att förvara högtryckstvättar skall byggas alldeles intill plattan och i husets kortsidor och långsidan mot hamnbassängen skall det byggas små förrådsutrymmen som skall ersätta de bodar som tidigare stod på platsen. Dessa kommer i första hand att hyras ut till de som haft bodar där tidigare. Investering kommer att ske 2015 i en betalningsautomat, som skall placeras vid grinden och i första hand klara av alla husbilsgäster. Då minskas trafiken förbi VBK:s lokaler och framme vid marinan blir det en säkrare miljö för vuxna och barn som är gående till sina båtar. Medlemsantalet i hamnen har varit ungefär oförändrat under De som lämnat föreningen har ersatts med nya medlemmar. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det ca 115 lediga hamnplatser. Styrelsen bedömer att medlemsantalet kommer att vara ungefär oförändrat under En budget har antagits på höstmötet som ger ett visst överskott, där vi också räknat med att vara försiktiga med större underhållsåtgärder. Getteröns Småbåtshamn Änggärdevägen Varberg Tel Hamnaktuellt är föreningen Getteröns Småbåtshamns medlemsblad. Den ges ut med två nummer per år och fungerar som kallelse till höst- och årsmöte. Producerad av Nils Svensson

3 Styrelsen fick i uppdrag av höstmötet att uppdatera 20 i GSH stadgar. Det handlar om att ordförande, kassör och sekreterare ska kunna teckna firman var för sig. Styrelsens förslag enligt följande, kompletteringen i kursiv understruken text. 20. Styrelsen sammansättning samt val av styrelse. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt två suppleanter. Av ledamöterna, vilka samtliga ska vara medlemmar i föreningen, skall minst en vara medlem i VSS respektive VBK. Ordförande, kassör och sekreterare, vilka är firmatecknare tillsammans eller var för sig, samt övriga ledamöter tillika suppleanter väljs på årsmötet. Ledamöter och suppleanter väljs på två år, varvid halva antalet ledamöter skall utses varje år. Ordförande och kassör väljs olika år. Valberedningen, som väljs på årsmötet, bestående av fyra ledamöter, varav två ledamöter från vardera VSS respektive VBK föreslår ledamöter och suppleanter. Du vet väl att du kan köpa GSH klubbflaggan på kontoret för 50:-

4 För att hamnens bryggplatser skall nyttjas på bästa sätt, gäller nedanstående regler. Samtliga platser disponeras av föreningen, styrelsen har till uppgift att fördela platserna för medlemmarna på bästa sätt. Alla som idag har eller har haft en plats under kortare eller längre tid behåller denna, såvida inte skäl föreligger att byta denna för t.ex. fel båtstorlek för nuvarande plats eller att platsen inte utnyttjats under viss tid. Medlem som ej skall utnyttja bryggplats under säsong skall anmäla detta till hamnkontoret. Föreningen kan hyra ut sådan plats i andra hand under tiden. Under förutsättning att platsen blir uthyrd och anmälan är gjord före 1:a april kan max 2/3 av erlagd avgift återbetalas, vid anmälan efter 1:a april återbetalas max 1/2 av avgiften. Vid anmälan efter 1:a juni sker ingen återbetalning. Återbetalning sker efter båtsäsongens slut dvs. efter den 15 november. För att återfå platsen skall hamnkontoret meddelas senast 31 januari nästkommande år. Om inte särskilda skäl föreligger, som av styrelsen behandlas från fall till fall, gäller att tre på varandra följande säsonger utan nyttjande av platsen återgår platsen automatiskt till föreningen, som hyr ut platsen till annan medlem på turlista som förstahandsplats. Innevarande medlem blir vilande eller säger upp sitt medlemskap. Vid detta förfarande skall ett skriftligt meddelande skickas till medlem som då kan åberopa särskilda skäl. Förstahandsplats kan av hamnkontoret när som helst bytas mot annan förstahandsplats om anledning till detta föreligger, som till exempel båtbyte eller fel båtstorlek, (för liten eller för stor båtplats). Om tilldelad plats ej är belagd senast 30 juni disponerar hamnkontoret platsen, ingen avgift återbetalas i detta fall. Skulle medlem efter detta datum önska sjösätta, tilldelas ny plats för aktuell säsong. Medlem som bryter mot gällande regler avseende tider rörande sjösättningar eller upptagningar eller andra ordningsregler kan när som helst sägas upp, med majoritetsbeslut i styrelsen, vid sådan uppsägning återbetalas innevarande medlemslån reducerat med eventuella skulder till föreningen. Styrelsen

5 Bestämmelser angående kölistor Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller ej. Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. Övriga placeras i lista 2 efter anmälningsdatum. Vilande medlem, som önskar båtplats på nytt, placeras i lista 1 med det datum han anmäler önskemål om båtplats. Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det ursprungliga anmälningsdatumet. Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det datum han tackar nej. Om köplats avgiften ej betalas styrks man automatiskt från listan. Styrelsen OBS! Ditt båtplatskvitto och parkeringstillstånd finns att hämta på hamnkontoret. Glöm inte att fästa märket på båten. Båtar utan giltigt märke anses vara gästbåtar och ska betala gästhamnsavgift.

6 Getteröns Småbåtshamn Resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Försäljning drivmedel Båtplatsavgifter Medlemsavgifter Hyror och arrenden Avgifter sjösättning o upptagning Avgifter uppställningsplatser Husbilsuppställning Gästplatser Debiterade elavgifter Vakt- och arbetsplikt Intäkter från sponsorer Övriga intäkter Erhållna bidrag Summa intäkter Kostnader Inköp drivmedel Arrenden och hyror El, VA och renhållning Reparation och underhåll Förbr. material o -inventarier Kostnader för transportmedel Kostnader för kran Kontors- och datakostnader Kostnad för anställd personal Kostnader för inhyrd personal Övriga personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av anl. tillgångar Summa kostnader Resultat från verksamheten Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat Årets skattekostnad Redovisat resultat

7 Getteröns Småbåtshamn Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark Bryggor och vågbrytare Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avskrivningar utöver plan Byggnationsfond Summa avsättningar Långfristiga skulder Medlemslån Depositioner Kontokredit Lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Uppsagda och vilande medlemslån Kortfristig del av lån Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 Bestämmelser och regler för innehavare av båtplats inom Getteröns Småbåtshamn Båtplatsen får inte lånas eller hyras ut. (man äger inte båtplatsen) Alla båtar ska vara helförsäkrade. Vid skada under lyft eller transport i GSH:s regi, skall båtens försäkring i första hand utnyttjas. Båtplatsens disponeringstid är från 30 mars till 15 november om inte särskilt avtal träffats. För båtar som kvarligger i vattnet utan särskilt avtal efter den 15 november faktureras ägaren en avgift av 1000 kr. I det fall båtar kvarligger i vattnet efter den 15 december och inget särskilt avtal föreligger lyftes båten upp. Kostnader belastas båtägaren. Dock utgår en minsta kostnad om kr. Ett fåtal vinterplatser finns att tillgå. Ansökan om vinterplats kan göras hos hamnkontoret. Dessa platser fördelas efter ansökan och kölista. Båtvagnar, bilar och upptagna båtar får inte förvaras på servicekajen, utan skall transporteras bort snarast möjligt. Master märks med båtplatsens nummer. Master får inte förvaras på servicekajen eller parkeringen efter den 1 december. Om detta är fallet transporteras masten bort till uppställningsplatsen kr faktureras ägaren. Alla båtvagnar ska vara i godtagbart skick och märkta med namn, telefonnummer och båtplats. Alla båtar ska ha kvitto på att platsen är betald. Märket placeras på båtens babords-sida, längst fram och högst upp vid fören. På båtar med akter mot bryggan fästes märket längst bak på styrbordssidan, högst upp. På båtar med mast fästes märket väl synligt på masten. Vänd Röd/Grön skylt då du lämnar hamnen för en längre tid, för att ge plats åt gästande båtar. Anmäl återkomst till hamnkontoret på Förtöj alltid för storm. Använd tampar av god kvalitet och överdimensionera för att ge utrymme för slitage. Ryckdämpare skall alltid användas. Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet. Det är förbjudet att sätta upp föremål, spika eller skruva i bryggorna utan styrelsens tillstånd. Gäller inte krokar för att hänga upp tampar på. Servicekajen är inte din båtplats, lämna den så snart som möjligt efter avslutat arbete. Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. Respektera Transportstyrelsens förbud mot tömning av toaavfall. Folder från Transportmyndigheten finns på hamnkontoret. Anläggning för septiktankens tömning finns i Varbergs innerhamn. Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen, belägen vid parkeringen. Använd papperskorgar, avfallskärl för sortering samt container för hushållsavfall. Alla båtar skall använda spolplattan för renspolning av båtbotten innan båten lämnar hamnen. Kontakta hamnkontoret för anvisningar. Respektera allemansrätten vid landstigning vid båtfärd. Se information om allemansrätten på klubbens anslagstavla. Hundar skall hållas i koppel inom hamnområdet. Barn som vistas på bryggorna och vid kajen ska bära flytväst. Badförbud gäller inom hamnen. Det är förbjudet att cykla, åka skateboard, sparkcykel eller inlines på bryggorna. Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet. Högsta fart inom hamnområdet är 3 knop. Lek med jolle inom hamnen är inte tillåtet. Alla båtvagnar ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtplats. Förvara dessa regler i båten.

9 Säkerhetsföreskrifter för innehavare av båtplats och båtgäster inom Getteröns Småbåtshamn Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen, belägen vid parkeringen. Motorbränsle får endast fyllas i båt vid servicekajen. Tänk på brandfaran! Iaktta de regler för tankning av bränsle från drivmedelsanläggningen som finns anslagna vid pumparna. Följ de regler för säker inkoppling av el till båten som gäller. Gällande regler finns hos hamnkontoret och på hamnens hemsida, All öppen eld och fyrverkerier inom hamnområdet är förbjudet med undantag för av GSH särskilt anordnade grillplatser. Badförbud gäller inom hamnen. Livräddnings- och brandsläckningsutrustning finns på samtliga bryggor. Försäkra dig om kännedom var din närmaste utrustning finns i förhållande till din båtplats. Första hjälpen utrustning och hjärtstartare finns i klubbhuset, se placering på karta i anslagstavlan. I händelse av olycka skall hamnkontoret informeras omgående antingen via besök eller via telefon Nödtelefon nummer för ambulans, brandkår och polis är 112. Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet. Servicekajen är inte avsedd som båtplats, lämna den så snart som möjligt efter avslutat arbete. Hämta gärna Sälle-folder från Blå Flagg på hamnkontoret. Den är en lättsam folder för barn om marin nedskräpning. Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. Respektera Transportstyrelsens förbud mot tömning av toaavfall. Hämta gärna foldern Töm inte i sjön från Transportmyndigheten på hamnkontoret. Vid behov av ytterligare säkerhetsinformation kan hamnkontoret kontaktas.

10 Getteröns Småbåtshamn Avgifter 2015 beslutade på höstmötet (samtliga belopp i kr) Båtplatsavgifter Uppställningsplats Medlemsavgift 500 Medlemslån Depositionsavgift Gäller alla båtplatser utom Svajplats Säsongsavgift Storlek Medlem Övriga Brygga Bredd Säsongsavg. A 18m E, F, P 5, B 30 m A, E, F 4, C 45 m B, C, D, F 3, D 60 m B, G, H 3, E 75 m G, H 2, Klövabryggan Sommaruppställning Svajplats 550 (Gäller oavsett båtplats) Elavtal Sommaruppställning av båtvagn (Gäller ej ord. plats) Mastförvaring Mastlängd Köplatsavgift < 14m Nya medlemmar 350 > 14m Byte bryggplats /11-31/3 Sjösättning/upptagning Vinter bryggplats Medlemmar Lyftpriser Övriga Enl. avtal 0-3 ton ton 600 Gästhamnsavgifter Dygnsavgift ton 700 inkl. el Icke medlem Båtlängd < 12m 195 Utanför ordinarie tid m - 15m 245 Av och påmastning 425 > 15m 300 Rampavgift/gång 75 Lågsäsong 1/9-31/5 Rampavgift/år 750 Båtlängd < 12m 100 Tvättpolett 55 12m - 15m 125 > 15m 150 Traktortransporter Till o. från uppställningsplats Övriga avgifter Medlem 260 Nyckelbricka till toa/dusch 215 Övriga 320 Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 320 Från kran till tvätt 110 Nyckelbricka grind uppställningsplats 65 Från parkering till kran 110 Radiosändare grind uppställningsplats 750 Inputtning i skjul 110 Anslutningsavgift trådlöst nätverk 425 GSH flagga 55 Husbilsställplats Friköp arbetsplikt Dygnsavgift 1/6 31/8 240 Utebliven arbetsplikt Dygnsavgift 1/9 31/5 170 Friköp vaktplikt Utebliven vaktplikt 2 700

11 Sjösättning och upptagning med GSH 2015 Lyftpriser 0-3 Ton 500 Kr 3-10 Ton 600 Kr Ton 700 Kr Icke medlemmar Kr Lyft utanför ordinarie tider Kr Av och påmastning 425 Kr OBS! Av och påmastning Endast före eller efter ordinarie båtlyft. OBS!! Betalning på kontoret under kontorstid. Övrig tid fakturering. Lyfttider och datum Onsd 1/ Torsdagar 13:00-18:00 Torsdag 30/ Torsd 14/5 ingen sjösättning Fredagar 08:00-15:00 Fredag 1/5 ingen sjösättning Lördagar 08:00-15:00 vår: Lörd 25/4 9/5 30/5 13/6 höst: 12/9 26/9 10/10 24/10 Våren fr.o.m vecka 13 (27/3) t.o.m vecka 24 Sista sjösättningsdag Lörd 13/6 Hösten fr.o.m vecka 36 (4/9 t.o.m vecka 46 (13/11) Sista upptagning fred 13/11 OBS! OBS! OBS! Alla lyft skall anmälas till hamnkontoret i god tid Se till att båten är klar för transport så framkörning kan ske i god tid före lyft OBS!!! Minst två personer skall medverka vid båtlyftet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Båtvagn eller kärra skall vara märkt med namn och telefonnummer Båtar som står på vagga eller stöttor får anlita följande aktörer: (obs! ej båtar på vagn eller kärra) Eliassons (16805) Magnus Derome ( ) - Norvära alltjänst( ) eller Nygårds byggåtervinning HB ( ) sker på övriga tider efter egen beställning med dessa. Betalning sker direkt till dessa. OBS!! alla lyft anmäles till kontoret. OBS! OBS! OBS! Alla lyft skall anmälas till hamnkontoret i god tid tillägg för icke medlemmar 375 kr (Medlem är den som innehar båtplats i GSH hamn) TRANSPORT EGEN TRAKTOR Vill du ha kört fram eller tillbaka din båt på vagn eller kärra med hamnens egen traktor beställ detta vid bokning av lyft som skall göras på hamnkontoret. TEL: Pris för framkörning 260 Kr för medlemmar 320 kr för icke medlemmar OBS OBS OBS!! Glöm ej att beställa lyft i god tid på hamnkontoret TEL: OBS!! Betalning på kontoret under kontorstid. Övrig tid fakturering. OBS!! Alla priser är inkl moms. Betalning endast med kort!!!!!!!!

12

13 EVRY Nordens mest lokala IT-partner Vi hjälper stora och små företag med allt som rör IT, affärssystem, infrastruktur, e-handel, webb- och systemutveckling. Med oss får du en partner som förstår dina behov på lokal nivå, och som har resurserna att leverera lösningar av världsklass. I slutändan drivs vi av att underlätta för människor i deras vardag. Lär känna oss mer på evry.se/one eller ring oss. Falkenberg: Varberg: Halmstad:

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012

Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012 FöreskrifterÖrnsbergsBåtklubb Fastställdapåårsmötet2012 Sidan 1 av 22 Innehållsförteckning föreskrifter Innehållsförteckning föreskrifter... 2 1 Allmänna... 4 1.1 Definitioner... 4 2 Alla medlemmars skyldigheter...

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn

Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn Stiftad 791105, godkänd på allmänt möte 800312 med ändring av 6. Klarläggande 820313. Ändring av 10 & 22, 840229. Ändring av 6 & 12. 841115. Ändring 890315

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Båthamnsvägen 13 294 37 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Postgiro: 28 10 64-6 Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Dagordning 3 Beslut om årsavgift och annan avgift

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Sjöfartsverket tillstånd nr 50-01331 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Vaktlistan Årets vaktlista ligger nu i

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Nr 1 2015 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer 5703-9125 Organisationsnummer 812401-1605

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer