GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014."

Transkript

1 Årgång 33 Nr GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, dessa är tillika rösträknare. 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 6. Revisorernas berättelse. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val av styrelsemedlemmar enligt Val av valberedning enligt Val av revisorer och suppleanter enligt Tillkännagivande av bryggvärdar. 12. Behandling av inkomna motioner. (Medlem som önskar få fråga behandlad av höstmötet ska senast en vecka före mötesdagen tillställa styrelsen skriftlig motion i ärendet.) 13. Ärende som styrelsen vill bringa under mötets beslut. - Utökning av personal. 14. Övriga frågor

2 Getteröns Småbåtshamn Styrelsens sammansättning 2013: Ingemar Carlsson VBK Ordförande Per-Åke Lundin VBK Kassör Nils Svensson VSS Sekreterare Gösta Borgäng VBK Projektansvarig Stefan Bengtsson VBK Hamnservice/IT Kurt Edin VSS Underhåll Ronnie Apelqvist VBK Suppleant Leon Zabarowski VBK Suppleant Personal på hamnkontoret: Kerstin Dantoft, Angela Hansson, Bengt Liljeholm och Peter Brag. Getteröns Småbåtshamn Änggärdevägen Varberg Tel Hamnaktuellt är föreningen Getteröns Småbåtshamns medlemsblad. Den ges ut med två nummer per år och fungerar som kallelse till höst- och årsmöte. Producerad av Nils Svensson

3 Verksamhetsberättelse Styrelsen har under året haft tio ordinarie sammanträden. Under året har arbetet med att hitta en plats för spolplatta lösts i samarbete med Varbergs Kommun. Denna anläggning kommer att betjäna både Varbergs innerhamn och Getteröns Småbåtshamn, varför investeringen kommer att genomföras i Varbergs Kommuns regi, medan driften kommer att utövas av Getteröns Småbåtshamn. Investeringen påbörjas under hösten 2014 och kommer att vara färdigställd i god tid innan upptagning sker hösten Byggnationen av värmestuga och klubbrum på uppställningsplatsen har startats upp och slutförs under våren Investeringen finansieras med ett nytt lån från Varbergs Sparbank. Stugan och dess faciliteter kommer att betjäna båtägare som har sina båtar på vår uppställningsplats och i båtskjulen, samt under sommartid de gäster med husbilar som kommer att utnyttja vår kommande husbilsparkering längst ut på udden på vår uppställningsplats. Denna husbilsparkering omfattas av tillfälligt bygglov på 5 år, vilket är inlämnat och förväntas bli beviljat i slutet av mars månad. Parkeringen kommer att hållas öppen under perioden 1 maj tom 31 augusti och under vintertid kommer platsen att utnyttjas för båtuppställning. Vår bränsleanläggning har renoverats under vintern och uppfyller nu de krav som Räddningstjänsten samt kommunens avdelning Miljö och hälsa ställer på sjömackar. Arbetet har utförts i samarbete med Varbergs Kommun som även bekostat huvuddelen av renoveringen. Renoveringen av bryggorna med nya stolpar och beläggning, samt en uppdatering av vatten- och elsystem på bryggorna gjordes klart till säsongen 2013 och mottogs med stort intresse av medlemmar och båtgäster. Då vår hamn tillämpar allt inkluderat i hamnavgiften och då vi inte får ta ut mera än ca 30 kronor för gästbåtar inom den danska Frihavnsförordningen, har vi tvingats att avstå från detta medlemskap, vilket beslöts på årsmötet Trots detta så ökade gästhamnsbeläggningen sommaren 2013 med 23 % i antal gästnätter. Medlemsantalet i hamnen har minskat och vid årsskiftet 2013/2014 fanns ca 100 lediga hamnplatser, dock finns ökad efterfrågan på de största storlekarna, varför en viss ombyggnad sker från mindre till större platser under våren Trots den minskande intäktsvolymen när hamnens medlemsantal minskar har vi lyckats klara ett positivt resultat under 2013 och samtidigt kunna utföra förbättringar av underhållskaraktär på anläggningar, utrustning och IT-teknik. Styrelsen bedömer att medlemsantalet kommer att vara ungefär oförändrat under En budget har antagits på höstmötet som ger ett visst överskott, där vi också räknat med att vara försiktiga med större underhållsåtgärder.

4 Utökning av personal Utvecklingen för vår hamn de senast 10 åren har varit fantastisk. Vi har byggt vår palissad med mycket förbättrat skydd, därmed ökade intresset för hamnen så att en utbyggnad kunde ske från ca 400 till ca 600 platser. Stormen 2005 medförde att vi fick i uppdrag av kommunen att ta över och driva sjömacken. Många andra utvecklande projekt för vår hamn följde i spåren, bland annat har vi tillgodosett det moderna kravet på ett trådlöst bredband i hamnen mm. Dock har medaljen en baksida. De kraftigt utökade kraven från miljömyndigheter och räddningstjänst har medfört att vi tvingas till hårda kontrollprogram, flera av styrelsemedlemmarna och personalen har gått utbildningar och vi har precis upplevt hur sjömacken blev utdömd av räddningstjänsten. Vi har genomgått detta stålbad under vintern med nya kontrollprogram, utbildningar och ombyggnader, även här med kommunen som sponsor. EU beslutade för ca 5 år sedan att även ideella föreningar skall vara skattepliktiga. Löpande momsredovisning under året, skattebetalningar och noggranna bokslut med revision och deklaration blev följden. Bidragen för vår personal från Föreningsrådet minskar och upphörde helt för vår vaktmästare. Detta gav oss merarbete med lönekörningar, redovisning av skatter och arbetsgivaravgift varje månad samt kontrolluppgifter. För att förbättra vår lönsamhet anskaffade vi vår kran, vilket utföll till beräknat resultat. För att klara arbetet med krankörning och traktortransport mm har vi utökat vaktmästartjänsten med en person under sommartid, vilket vi nu hoppas kunna göra till en helårstjänst efter att vi kommer igång med vår husbilsuppställning. En sammanfattning av denna utveckling i hamnen har blivit en kraftigt ökad belastning på styrelsens medlemmar och därför har ett flertal av styrelsens medlemmar ställt krav på en utökad kompetens och arbetsvolym via egen personal, främst på kontoret. Vi behöver utöka kompetensen inom IT-frågor, både rent tekniskt för övervakning av vår utrustning, men även inom administrativa program såsom Office-paketet och vårt medlemsregister. Vår omsättning av drivmedel, krankörning, uppställningsplatsen mm måste också övervakas genom löpande analyser, kostnadsfördelning, -debitering och även bör skatteredovisningarna kunna ske på kontoret. Styrelsen äskar därför på en utökning av kansliet till två heltidstjänster i stället för nuvarande 1,5 tjänster. Då kompetenskravet är viktigt kan vi idag inte avgöra hur denna förändring skall ske, via Föreningsrådet eller via anställning av egen personal. Styrelsen vill att årsmötet tar beslut i denna fråga.

5 För att hamnens bryggplatser skall nyttjas på bästa sätt, gäller nedanstående regler. Samtliga platser disponeras av föreningen, styrelsen har till uppgift att fördela platserna för medlemmarna på bästa sätt. Alla som idag har eller har haft en plats under kortare eller längre tid behåller denna, såvida inte skäl föreligger att byta denna för t.ex. fel båtstorlek för nuvarande plats eller att platsen inte utnyttjats under viss tid. Medlem som ej skall utnyttja bryggplats under säsong skall anmäla detta till hamnkontoret. Föreningen kan hyra ut sådan plats i andra hand under tiden. Under förutsättning att platsen blir uthyrd och anmälan är gjord före 1:a april kan max 2/3 av erlagd avgift återbetalas, vid anmälan efter 1:a april återbetalas max 1/2 av avgiften. Vid anmälan efter 1:a juni sker ingen återbetalning. Återbetalning sker efter båtsäsongens slut dvs. efter den 15 november. För att återfå platsen skall hamnkontoret meddelas senast 31 januari nästkommande år. Om inte särskilda skäl föreligger, som av styrelsen behandlas från fall till fall, gäller att tre på varandra följande säsonger utan nyttjande av platsen återgår platsen automatiskt till föreningen, som hyr ut platsen till annan medlem på turlista som förstahandsplats. Innevarande medlem blir vilande eller säger upp sitt medlemskap. Vid detta förfarande skall ett skriftligt meddelande skickas till medlem som då kan åberopa särskilda skäl. Förstahandsplats kan av hamnkontoret när som helst bytas mot annan förstahandsplats om anledning till detta föreligger, som till exempel båtbyte eller fel båtstorlek, (för liten eller för stor båtplats). Om tilldelad plats ej är belagd senast 30 juni disponerar hamnkontoret platsen, ingen avgift återbetalas i detta fall. Skulle medlem efter detta datum önska sjösätta, tilldelas ny plats för aktuell säsong. Medlem som bryter mot gällande regler avseende tider rörande sjösättningar eller upptagningar eller andra ordningsregler kan när som helst sägas upp, med majoritetsbeslut i styrelsen, vid sådan uppsägning återbetalas innevarande medlemslån reducerat med eventuella skulder till föreningen. Styrelsen

6 Annons från Eliassons Båthandlare samlas under gemensamt varumärke Interboat har funnits i mer än 30 år som fristående fackhandelskedja, och har i dagsläget 10 anslutna medlemsbolag. Under mars månad kommer sex av medlemmarna att byta ut sina tidigare verksamhetsnamn till Interboat. Namnbytena är ett steg i utvecklingen mot att bli en tydlig distributionskanal för leverantörerna, samtidigt som kommunikationen till kunderna förenklas. - Konsumenternas krav på marinbranschen har ökat och Interboat tar nu första steget mot att möta detta. Genom att skapa en stark rikstäckande kedja kommer Interboat att bli ett naturligt val för konsument och leverantör. Att vi sedan behåller det lokala entreprenörskapet och drivkraften gör oss ännu starkare, säger Christian Bernström, Interboat Varberg tidigare Eliassons Båtvarv. De anslutna medlemsbolagen får en gemensam kommunikation i all media, och konsumenten får aldrig långt till en Interboat-butik. Från Luleå i norr till Karlshamn i söder finns de utspridda på några av de platser i Sverige där den marina livsstilen är som mest betydelsefull. - Jag tycker det är jättebra och viktigt att Interboats medlemsbolag samlas kring ett varumärke. Det ger styrka och signalerar tydlighet gentemot kunderna, säger Kristofer Nyberg som är marknadschef på Sea Sea Båttillbehör. Målsättningen för Interboat är att ha det bästa erbjudandet, det starkaste sortimentet och att fortsätta leda den marina fritidsbranschen även i framtiden med mottot: Marina upplevelser till alla. Fakta Interboat kommer tillsammans med sina partners Nordea, Svedea, Garmin, Thule samt Sea Sea:s båttillbehör från Byggplast att erbjuda ett mycket starkt sortiment. Tillsamman visar vi båtar från mer än 40 båttillverkare samt de största motortillverkarna utspridda på våra anläggningar i landet. Interboat är medlem i branschförbundet Sweboat. Tillsammans vill medlemmarna skapa positiva associationer till båtlivet med målsättningen att fler skall få möjligheten att upptäcka den marina livsstilen. Medlemmar 2014 Eliasson Båtvarv - Interboat Varberg Harry Hansson Interboat Göteborg HL Båtar Interboat Lidköping -Marindepån Dalarö Interboat Dalarö -Marindepån Danderyd - Interboat Danderyd - Marindepån Nacka - Interboat Nacka - Marindepån Roslagen Interboat Roslagen - Marindepån Skanstull Interboat Stockholm - Marin & Sjöservice - Interboat Norrköping - Repslagarn - Interboat Örebro Övriga medlemmar 2014 som ej kommer att byta namn, men finnas i gruppen och arbeta med en förstärkt Interboat-profilering: Flipper Marin Täby GBM Havstensund/Grebbestad Granec Luleå Marinkompaniet Karlshamn

7 Bestämmelser angående kölistor Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller ej. Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. Övriga placeras i lista 2 efter anmälningsdatum. Vilande medlem, som önskar båtplats på nytt, placeras i lista 1 med det datum han anmäler önskemål om båtplats. Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det ursprungliga anmälningsdatumet. Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det datum han tackar nej. Om köplats avgiften ej betalas styrks man automatiskt från listan. Styrelsen OBS! Ditt båtplatskvitto och parkeringstillstånd finns att hämta på hamnkontoret. Glöm inte att fästa märket på båten. Båtar utan giltigt märke anses vara gästbåtar och ska betala gästhamnsavgift.

8 Getteröns Småbåtshamn Resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Not Försäljning drivmedel Båtplatsavgifter Medlemsavgifter Hyror och arrenden Avgifter sjösättning och upptagning Avgifter uppställningsplatser Gästplatser Debiterade elavgifter Vakt- och arbetsplikt Intäkter från sponsorer Övriga intäkter Fakturerade kostnader Erhållna bidrag Summa intäkter Kostnader Inköp drivmedel Arrenden och hyror El, VA och renhållning Reparation och underhåll Förbrukningsmaterial o -inventarier Kostnader för transportmedel Kostnader för kran Kontors- och datakostnader Kostnad för anställd personal Kostnader för inhyrd personal Övriga personalkostnader Övriga externa kostnader Kostnader att fakturera Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat från verksamheten Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat Årets skattekostnad Redovisat resultat

9 Getteröns Småbåtshamn Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark Bryggor och vågbrytare Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättningar Avskrivningar utöver plan Byggnationsfond Långfristiga skulder Medlemslån Depositioner Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Uppsagda och vilande medlemslån Kortfristig del av lån Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa eget kapital och skulder

10 Bestämmelser och regler för trivsel och säkerhet inom Getteröns Småbåtshamn Båtplatsen får inte lånas eller hyras ut. (man äger inte platsen) Alla båtar ska vara helförsäkrade. Vid skada under lyft eller transport i GSH:s regi, skall båtens försäkring i första hand utnyttjas. Båtplatsens disponeringstid är fr.o.m. 30 mars t.o.m. 15 november om inte särskilt avtal träffats. För båtar som kvarligger i vattnet utan särskilt avtal efter den 15 nov uttas en avgift av kr. I det fall båtar kvarligger i vattnet efter den 15 december och inga särskilda skäl föreligger, lyftes båten upp. Kostnader belastas båtägaren. Dock utgår en minsta kostnad om kr Ett fåtal vinterplatser finns att tillgå. Ansökan om vinterplats kan göras till hamnkontoret. Dessa platser fördelas efter ansökan och kölista. Båtvagnar, bilar och upptagna båtar får inte förvaras på servicekajen, utan ska transporteras bort snarast möjligt. Master märks med båtplatsens nummer. Master får inte förvaras på servicekajen eller parkeringen efter 1 december. Om detta är fallet transporteras masten bort till uppställningsplatsen och en avgift av kr faktureras ägaren. Alla båtvagnar ska vara i godtagbart skick och vara märkta med namn, telefonnummer och båtplats. Alla båtar ska ha kvitto på att platsen är betald. Märket placeras på båtens babordssida, längst fram och högst upp vid fören. På båtar med akter mot bryggan fästes märket längst bak på styrbordsidan, högst upp. På båtar med mast fästes märket synligt på masten. Vänd Röd/Grön skylt då du lämnar hamnen för en längre tid, för att ge plats åt gästande båtar. Anmäl återkomst på Förtöj alltid för storm. Använd tampar av god kvalitet och överdimensionera för att ge utrymme för slitage. Ryckdämpare skall alltid användas. Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet. Det är förbjudet att sätta upp föremål, spika eller skruva i bryggorna utan styrelsens tillstånd. Gäller ej krokar för att hänga upp tampar på. Servicekajen är inte din båtplats, lämna den så snart som möjligt efter avslutat arbete. Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen. Motorbränsle får endast fyllas i båt vid servicekajen. Tänk på brandfaran! Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. Hundar ska hållas i koppel inom hamnområdet. Barn som vistas på bryggorna och vid kajen ska bära flytväst. Det är förbjudet att hoppa från bryggorna. Det är förbjudet att cykla, åka skateborard eller inlines på bryggorna. Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet. Högsta fart inom hamnområdet är 3 knop. Lek med jolle inom hamnen är inte tillåtet. Följ de regler för inkoppling av el till båten som gäller. Gällande regler finns hos hamnkontoret och på GSH:s hemsida. Förvara dessa regler i båten. Styrelsen

11 Getteröns Småbåtshamn Avgifter 2014 beslutade på Höstmötet. (samtliga belopp i kr) Båtplatsavgifter Uppställningsplats Medlemsavgift 500 Medlemslån Depositionsavgift Gäller alla båtplatser utom Svajplats Säsongsavgift Storlek Medlem Övriga Brygga Bredd Säsongsavg. A 18m E, F, P 5, B 30 m A, E, F 4, C 45 m B, C, D, F 3, D 60 m B, G, H 3, E 75 m G, H 2, Klövabryggan Sommaruppställning Svajplats 500 (Gäller oavsett båtplats) Elavtal Sommaruppställning av båtvagn (Gäller ej ord. plats) Mastförvaring Mastlängd Köplatsavgift < 14m Nya medlemmar 300 > 14m Byte bryggplats /11-31/3 Sjösättning/upptagning Vinter bryggplats Medlemmar Lyftpriser Övriga Enl. avtal 0-3 ton ton 550 Gästhamnsavgifter Dygnsavgift ton 650 inkl. el Icke medlem Båtlängd < 12m 180 Utanför ordinarie tid m - 15m 230 Av och påmastning 400 > 15m 280 Rampavgift/gång 70 Lågsäsong 1/9-31/5 Rampavgift/år 700 Båtlängd < 12m 90 Tvättpolett 50 12m - 15m 115 > 15m 140 Traktortransporter Till o. från uppställningsplats Övriga avgifter Medlem 240 Nyckel till toa/dusch 200 Övriga 300 Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 300 Från kran till tvätt 100 Nyckelbricka grind uppställningsplats 60 Från parkering till kran 100 Radiosändare grind uppställningsplats 700 Inputtning i skjul 100 Anslutningsavgift trådlöst nätverk 400 GSH flagga 50 Friköp arbetsplikt Utebliven arbetsplikt Friköp vaktplikt Utebliven vaktplikt 2 500

12 Sjösättning och upptagning med GSH 2014 Lyftpriser 0-3 Ton 450 Kr 3-10 Ton 550 Kr Ton 650 Kr Icke medlemmar Kr Lyft utanför ordinarie tider Kr Av och påmastning 400 Kr OBS! Av och påmastning Endast före eller efter ordinarie båtlyft. OBS!! Betalning skall göras i god tid före lyft, endast med kort. Lyfttider och datum Torsdagar 13:00-18:00 Torsdag 1/5 ingen sjösättning Fredagar 08:00-15:00 Fredag 28/3 ingen sjösättning Fredag 18/4 ingen sjösättning Fredag 6/6 ingen sjösättning Lördagar 08:00-15:00 vår: Lörd 26/4 10/5 24/5 14/6 höst: 6/9 20/9 11/10 25/10 Våren fr.o.m vecka 13 (27/3) t.o.m vecka 24 Sista sjösättningsdag Lörd 14/6 Hösten fr.o.m vecka 36 (4/9 t.o.m vecka 46 (14/11) Sista upptagning fred 14/11 OBS! OBS! OBS! Alla lyft skall anmälas till hamnkontoret i god tid Se till att båten är klar för transport så framkörning kan ske i god tid före lyft OBS!!! Minst två personer skall medverka vid båtlyftet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Båtvagn eller kärra skall vara märkt med namn och telefonnummer Båtar som står på vagga eller stöttor får anlita följande aktörer: (obs! ej båtar på vagn eller kärra) Eliassons (16805) Magnus Derome ( ) - Norvära alltjänst( ) eller Nygårds byggåtervinning HB ( ) sker på övriga tider efter egen beställning med dessa. Betalning sker direkt till dessa. OBS!! Lyftbiljett skall hämtas på kontoret. Lyftbiljett skall inhämtas på kontoret gäller såväl medlemmar som icke medlemmar tillägg för icke medlemmar 350 kr (Medlem är den som innehar båtplats i GSH hamn) TRANSPORT EGEN TRAKTOR Vill du ha kört fram eller tillbaka din båt på vagn eller kärra med hamnens egen traktor beställ detta vid bokning av lyft som skall göras på hamnkontoret. TEL: Pris för framkörning 240 Kr för medlemmar 300 kr för icke medlemmar OBS OBS OBS!! Glöm ej att beställa lyft i god tid på hamnkontoret TEL: Lyft och transport betalas i god tid före lyft, endast med kort OBS!! Alla priser är inkl moms.

13 Från 2,5 m Från rodd till 6,5 m till 225 hk Vår ledstjärna är Kvalité - Säkerhet - Livslängd Du vet väl att du kan köpa GSH klubbflaggan på kontoret för 50:-

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer