Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013"

Transkript

1 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Totalt antal studenter, heltid respektive deltid... 3 Boende i Linköping eller i annan kommun... 4 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun... 5 Studenter efter födelseland... 8 Boende i studentbostad respektive övrig bostad... 9 Studenternas fördelning på geografiska delområden Studenternas fördelning på kön och ålder Studenternas andel av Linköpings befolkning Var är Linköpingsstudenterna födda? Hur många blir kvar i Linköping? Studieort år Sammanfattning Av de studenter vid Linköpings universitet (inklusive Hälsouniversitetet) som är bosatta i Linköpings kommun var i november ,0 procent i kommunen. Detta är någon procent högre än De icke är huvudsakligen utländska utbytesstudenter som bara studerar en-två terminer i Linköping. Utländska studenter på längre utbildningar är oftast i Linköping. Om man räknar bort utländska gäststudenter blir andelen bland de övriga 98,6 procent. Antalet utländska gäststudenter ökade kraftigt fram till 2009 men har sedan minskat. Framförallt gäller detta nybörjare från utomeuropeiska länder, som från och med hösten 2011 måste betala studieavgifter. Flertalet linköpingsstudenter är bosatta i stadens västra och centrala delar, där studentbostäderna finns, avståndet till universitetet är måttligt och andelen smålägenheter är stor. Fem av sex linköpingsstudenter har flyttat till kommunen för att studera här. En av tre blir kvar i kommunen varaktigt. Detta innebär en bestående flyttningsvinst för Linköpings kommun om cirka 400 personer per år. Postadress: Besöksadress: Telefon: Linköpings kommun Ågatan 40 / Apotekaregatan 17 e-post: LINKÖPING Linköping

2 2 Bakgrund I denna rapport redovisar vi resultat från en undersökning av bostadskommun och folkbokföringskommun för studenter vid Linköpings universitet i november Vi gör också jämförelser med motsvarande undersökningar från december 1983, 1988, 1991, 1994, 1996 samt årligen sedan Studerande vid Hälsouniversitetet (tidigare Vårdhögskolan) ingår sedan 1996 i undersökningarna. I de sammanhang där uppgifter lämnas om Linköpings befolkning omfattar dessa uppgifter de människor som är ( kyrkskrivna ) i kommunen. Idag ska de i princip vara lika med de människor som är bosatta i kommunen. Före 1991 gällde detta inte för studerande. Personer som bosatte sig på en ort för att studera skulle då inte ändra sin folkbokföring dit utan behålla sin tidigare folkbokföringsadress. Den 1 juli 1991 ändrades dock folkbokföringslagen så att studerande vid postgymnasiala utbildningslinjer ska vara i den kommun där de bor och studerar. Redan innan denna lagändring trädde i kraft var en del av linköpingsstudenterna i Linköping. Å andra sidan fick lagen inte omedelbart fullt genomslag. Det är därför svårt att veta hur stor del av Linköpings positiva flyttningsnetto under den första halvan av nittiotalet som består av ökad andel studenter, dvs är en effekt av ändrade administrativa regler. För att ge svar på sådana frågor har Statistik & Utredningar vid ett antal tillfällen genomfört speciella studentundersökningar. Dessa har utförts 1984, 1988, 1991, 1994 och 1996, samt varje år sedan Undersökningarna innebär att befolkningsregistret för Linköping samkörs med Linköpings Förenade Studentkårers medlemsregister. Samkörningarna har gjorts med Studentkårens och Datainspektionens tillstånd. Årets undersökning omfattar samtliga studenter vid Linköpings Universitet den 14 november I tidigare undersökningar har vi i huvudsak koncentrerat oss på dem som under terminen var registrerade för heltidsstudier, dvs för minst 14 (nya) poäng, eftersom vi anser att deltidsstuderandes folkbokföring inte påverkar befolkningssiffrorna i någon nämnvärd grad. Tyvärr går det inte längre att särskilja heltidsstudenterna, och därför redovisas för de fem senaste åren istället samtliga studenter. I kårens register finns ett antal personer med så kallade tillfälliga personnummer. Det är utländska gäststudenter som inte var i Sverige när de skrevs in i kåren. De som studerar minst ett år i Sverige blir dock i allmänhet så småningom här. I rapporten har dessa personer räknats med bland de. För redovisas de verkliga antalen, och för åren har siffrorna justerats på grundval av stickprov som har gjorts respektive år inom denna grupp.

3 3 Resultat Totalt antal studenter, heltid respektive deltid Som framgår av tabell 1 nedan har antalet studenter vid Linköpings universitet ökat starkt under de tre årtionden som undersökningarna omfattar. Antalet heltidsstudenter har tredubblats. Ökningen skedde i huvudsak under och 90-talen. Under 00-talet var ökningen måttlig. Från 2010 till 2013 ligger antalet studenter på ungefär samma nivå. Avgränsningen av vilka som är heltids- respektive deltidsstudenter har skett på två olika sätt efter koder i Studentkårens register har koden Medlemskategori använts. Vid dessa tillfällen ingår inte Hälsouniversitetet i undersökningen. Denna avgränsning kallar vi nedan för variant A. För och redovisas variant B. Denna var en bättre avgränsning av hel- respektive deltidsstudier med hjälp av koden Kårkod. I variant B ingår även Hälsouniversitetet kunde inte heltidsstudenter avgränsas överhuvudtaget. Beteckningen 2002 C omfattar alltså samtliga studenter. Av okänd anledning var totalantalet personer i registret år 2002 mellan 3000 och 4000 lägre än 2001 och Jämförelser med 2002 bör därför undvikas. Från och med år 2010 kan inte längre heltidsstudenterna särskiljas. Istället redovisas fr o m 2010 samtliga studenter. Tabell 1: Samtliga studenter efter studieomfattning, december resp. år. År Heltidsstudenter Deltidsstudenter Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A A , , , A , , , A , , , B , , , B , B , , , B , , , B , , , C , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , C , C , C ,0

4 4 Boende i Linköping eller i annan kommun Av tabell 2 nedan framgår att den procentuella andelen av studenterna vid Linköpings universitet som bor i Linköpings kommun (oavsett folkbokföringskommun) minskade successivt fram till år Främsta orsaken till att andelen minskade var utbyggnaden av Campus Norrköping under åren kring sekelskiftet, men även en växande pendling till studier i Linköping kan ha spelat in. Mellan 2003 och 2009 steg dock Linköpings andel igen minskade andelen åter, delvis på grund av att betydligt fler studenter på senare år saknar adress i studentregistret, vilket gör att vi inte kan fastställa deras bostadsort. För redovisas heltidsstudenter (A och B), för samtliga studenter (C). Vi bör kanske tillägga att bostadskommunen inte ger svar på var studierna bedrivs i Linköping eller Norrköping. De studenter som bor i annan kommun är dels sådana som pendlar till studier i Linköping, dels sådana som studerar vid Campus Norrköping eller på distans. Men bland dem som bor i Linköping finns också några som pendlar till studier i Norrköping. För detaljer, se avsnittet Studieort år 2012 på sid Tabell 2: Studenter efter bostadskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Boende i Linköping Ej boende i Linköping Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 1 Här ingår 900 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 2 Här ingår 598 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 3 Här ingår 725 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 4 Här ingår 880 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping

5 5 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun I tabell 3 nedan redovisas för de aktuella åren studenter bosatta i Linköpings kommun fördelade på om de är i kommunen eller inte. Utvecklingen visas även i diagram 1 nedan. Från och med 1999 har siffrorna justerats med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. Detta beskrivs närmare nedan och under tabell 4-6. Tabell 3: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Folkbokförda i Linköping *) Ej i Linköping *) Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 *) Från och med 1999 är antalet justerat med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. en studenter steg fram till 1999 och planade sedan ut. Under 00-talet varierade den mellan 91,3 och 94,6 procent låg den på 96,0 procent. Flertalet av de återstående 4,0 procenten är utländska utbytesstudenter som endast ska studera en till två terminer. De blir därmed inte i Sverige och kan alltså inte skriva sig i Linköping. Utländska gäststudenter som studerar längre tid blir däremot i allmänhet här. Siffrorna för antalet från 1999 och framåt är justerade med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. För åren bygger denna justering på stickprovskontroller som gjorts respektive år, men bygger den på en kontroll av alla studenter med tillfälliga personnummer baserad på födelsedatum och efternamn.

6 Diagram 1: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december respektive år ( heltidsstudenter, samtliga studenter) Ej f olkbokförda Folkbokförda <-- heltid samtliga --> Av tabell 3 och diagram 1 framgår att samtidigt som antalet studenter bosatta i Linköping ökade kraftigt, steg andelen som också folkbokförde sig i kommunen från i runda tal hälften år 1983 till 96 procent idag. Den snabbaste ökningen av procentandelen i Linköping skedde mellan 1988 och 1991, dvs ungefär i samband med den nya folkbokföringslagen. en fortsatte sedan att stiga, men i långsammare takt. Det främsta skälet till att andelen inte når upp till 100 procent är att ett antal personer saknar personnummer i kårens register. Födelsedatum är fullständigt men i stället för de fyra sista siffrorna har man ett provisoriskt nummer. Denna grupp består av utländska gäststudenter, som inte hade svenskt personnummer när de blev kårmedlemmar och därför inte kunde vara i Sverige. Vid en samkörning med kommunens befolkningsregister baserad på personnummer hittas inte dessa personer i kommunens befolkning, och de har därmed tidigare klassats som icke i kommunen. I tabell 4 nedan redovisas deras antal och andel av samtliga heltidsstudenter boende i Linköping från och med Tabell 4: Studenter bosatta i Linköpings kommun utan personnummer = utländska gäststudenter, december resp. år. B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Saknar personnummer Procent Samtliga 1999 B 170 1, B 230 2, B 378 3, C 454 4, B 485 4, B 595 5, B 643 5, B 595 5, B 761 7, B 752 6, B , B , C 853 6, C 627 4, C 529 4, Av de 529 studenter bosatta i Linköpings kommun som saknar personnummer i kårens register i nov 2013 var 385 personer eller 73 procent nyinskrivna vid universitetet höstterminen En stor del av dem är utbytesstudenter, som bara studerar en till två terminer i Linköping. En annan

7 7 del är utländska studenter på längre utbildningar, främst tvååriga engelskspråkiga mastersprogram. Dessa ska söka uppehållstillstånd i Sverige och får då så småningom svenskt personnummer och blir här. Detta registreras dock inte i studentkårens register. Denna grupp, som tidigare till stor del bestod av studenter från utomeuropeiska länder, har dock minskat kraftigt i antal sedan studieavgifter infördes vid svenska universitet för personer från länder utanför EES med början hösten Åren har vi gjort heltäckande samkörningar med kommunens befolkningsregister grundad på födelsedatum och efternamn för dem som i universitetets register saknade personnummer. Resultatet redovisas nedan. Tabell 5: Studenter som saknar personnummer År Saknade personnummer Därav senare Procent , , , , ,4 Tidigare år har endast stickprov om femtio personer per år gjorts. Dessa har utfallit som följer: Tabell 6: Stickprov bland studenter som saknar personnummer År av stickproven av av av av av av av 50 På grundval av ovanstående har andelen justerats upp med 30 procent av heltidsstudenterna boende i Linköping som i kårens register för respektive år saknade personnummer. För bygger de redovisade siffrorna på den ovan nämnda samkörningen av samtliga studenter med tillfälliga personnummer. Att andelen steg från cirka 30 till drygt 50 procent 2010 är rimligt med tanke på att antalet utbytesstudenter bara har ökat i måttlig takt, medan antalet studenter på mastersprogram steg brant till år 2010, och det är bara den senare gruppen som blir folkbokförd i Sverige har antalet utomeuropeiska mastersstudenter åter sjunkit kraftigt. en av studenterna med tillfälliga personnummer som senare blivit har därmed återgått till drygt 30 procent. Ett växande fenomen är personer som helt saknar adress i studentkårens register, eller som har angivit en adress i utlandet. Dessa personer har oftast icke-svenska namn och är säkerligen utländska gäststudenter, men eftersom ingen svensk adress finns går det inte att avgöra vilka eller hur många av dem som faktiskt bor i Linköping. Dock verkar det rimligt att en betydande del av dem bor i Linköping, vilket i så fall innebär att antalet gäststudenter fortsatte att öka även 2008 och 2010, trots att detta inte framgår av tabell 4 ovan. Av heltidsstudenterna med okänd eller utländsk adress i november 2012 studerade 75% enbart i Linköping, 7% enbart i Norrköping, 4% på båda platserna och 14% på okänd plats. Även detta talar för att merparten av dem faktiskt bodde i Linköpings kommun. Värt att notera är dock att endast två personer med okänd eller utländsk adress år 2012 var i Linköpings kommun. Detta tyder på att flertalet var utbytesstudenter som bara tillbringade en eller två

8 8 terminer vid Linköpings universitet och inte blev i Sverige. Antalet studenter med okänd eller utländsk adress framgår av tabell 7 nedan. Tabell 7: Studenter med okänd eller utländsk adress År Antal studenter helt utan uppgiven adress med adress i utlandet De utländska gäststudenterna, närmare bestämt utbytesstudenterna som bara studerar här i en-två terminer, är huvudförklaringen till att andelen studenter i Linköping aldrig når upp till 100 procent. Om man helt räknar bort gäststudenterna, eller rättare sagt de personer som i kårens register saknar fullständigt personnummer, stiger andelen bland de övriga till 98,6 procent. Om å andra sidan alla personer med okänd adress kunde knytas till sin verkliga bostadsort skulle andelen sannolikt sjunka ner mot cirka procent. Studenter efter födelseland Samtliga studenter boende och i Linköping har också fördelats på födelseland i tabell 8 nedan. Detta är dock inte alltid samma som bosättningsland innan studierna påbörjades, och inte heller lika med medborgarskapsland. Bland studenter födda utanför Sverige finns med säkerhet många som är bosatta i Sverige. Studenterna redovisas dels totalt, dels nybörjare, dvs de som har påbörjat studierna vid Linköpings universitet respektive år (vt+ht). EES utgörs av EU plus några ytterligare länder i Europa. Den mest markanta förändringen är först ökningen, sedan minskningen av antalet nybörjare födda utanför EES. Den senare beror på införandet av studieavgifter för personer från länder utanför EES från och med hösten En annan intressant förändring är ökningen av icke nybörjare år Denna beror troligen på att många då förlängde sina studier, dels på grund av svårigheterna att få arbete, dels på grund av utbyggnaden av mastersprogram. Tabell 8: Studenter efter födelseland Antal med Totalt Därav nybörjare födelseland Sverige övr.norden övriga EES Utom EES Totalt

9 9 Boende i studentbostad respektive övrig bostad Benägenheten att folkbokföra sig i den kommun där man bedriver heltidsstudier har varierat mellan olika delgrupper. Boende i studentbostäder har i viss mån haft svagare anknytning till studieorten än boende i övriga bostäder, och andelen har också varit lägre i den förra gruppen. Som framgår av tabell 9 och diagram 2 nedan jämnades skillnaden mellan dessa delgrupper delvis ut under perioden Efter 1996 ökade skillnaden lite men har därefter åter minskat. en påverkas av antalet utländska gäststudenter som ofta i stor utsträckning bor i studentbostäder. År 2008 bodde 82 procent av dem (avser personer med tillfälliga personnummer) i studentbostad, år procent, år procent, år procent, år procent och år procent. Av samtliga studenter bosatta i Linköping år 2013 bodde 32 procent i studentbostad. Under färdigställdes totalt 843 nya studentbostäder i Linköping. I studentkårens register ökade antalet boende i studentbostad under betydligt mindre än antalet tillkommande studentbostäder. Det hänger samman med att antalet studenter i befintliga studentbostadsområden minskade, kanske genom att tidigare studenter bodde kvar även sedan de slutat studera. I Ryds studentbostäder bodde det år 2008 cirka 250 färre heltidsstudenter än år 2001 och i Flamman cirka 60 färre. År 2009 ökade antalet studenter i studentbostäder igen, framförallt i Ryd och Lambohov minskade antalet åter, medan det åter ökade år En förklaring till dessa skillnader år från år kan vara variationer i antalet utländska studenter som inte har uppgivit någon bostadsadress till universitetet och som inte är i Linköpings kommun. Troligtvis bor några av dessa egentligen i studentbostäder i Linköping. Tabell 9: Studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År I studentbostad I övrig bostad Antal totalt Därav Antal totalt Därav 1983 A 27% 69% 1988 A % % 1991 A % % 1994 A % % 1996 B % % 1998 B % % 1999 B % % 2000 B % % 2001 B % % 2002 C % % 2003 B % % 2004 B % % 2005 B % % 2006 B % % 2007 B % % 2008 B % % 2009 C % % 2010 C % % 2011 C % % 2012 C % % 2013 C % %

10 10 Diagram 2: i Linköping bland studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad, december resp. år. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bosatt i: Studentbostad Övrig bostad Samtliga

11 11 Studenternas fördelning på geografiska delområden Linköpingsstudenterna är till övervägande delen bosatta i centralortens (stadens) västra och centrala delar. Här finns inte bara studentbostadsområdena, utan flera av dessa stadsdelar har också ett stort antal smålägenheter av olika ålder. Närheten till universitetet kan också bidra till en koncentration till centrum-väster. Kartan på sidan 12 visar hur stor andel av den totala befolkningen i olika delområden som var studenter i november 2013 (även icke ingår). Koncentrationen till väster och centrum, med Ryd som tyngdpunkten, framgår tydligt. Antalet studenter vid Linköpings universitet i de viktigaste stadsdelarna 2000, 2005, 2010 och 2013 redovisas också i tabell 10 nedan. Där anges också andelen i respektive delområde. Lägst andel har vanligtvis de områden där studentbostäderna är belägna, främst på grund av utländska utbytesstudenter. Sedan 2005 har andelen dock stigit något både i dessa stadsdelar och i flertalet övriga områden. Den största ökningen av antalet studenter mellan åren 2005 och 2013 har skett i Västra Valla på grund av tillkomsten av studentbostäder vid Studievägen (Vallarondellen), samt i Övriga staden. Även i stora delar av övriga kommunen har antalet ökat. I Vasastaden, Innerstaden och Östra Valla är antalet studenter dock lägre 2013 än Tabell 10: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter bostadsstadsdel, totalt antal och andel, december 2000, 2005, 2010 och 2013 ( endast heltidsstudenter). Område 2000 heltid 2005 totalt 2010 totalt 2013 totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Ryd ,0% ,9% ,4% ,0% Skäggetorp ,1% ,7% ,8% ,1% Västra Valla ,6% ,2% Lambohov ,8% ,6% ,8% ,5% Summa V+N staden ,9% ,5% ,7% ,8% Tannefors ,0% ,3% ,3% ,2% Gottfridsberg ,9% ,0% ,7% ,6% Vasastaden ,3% ,6% ,9% ,0% Innerstaden ,8% ,5% ,8% ,4% Ö Valla inkl. T ,0% ,1% ,3% ,5% Ekkällan inkl. Stolplyckan ,1% ,0% ,2% ,9% Hejdegården ,3% ,9% ,5% ,0% Summa Centr staden ,8% ,6% ,0% ,1% Övriga staden ,4% ,5% ,3% ,7% Övriga kommunen ,5% ,6% ,9% ,9% Summa kommunen ,7% ,4% ,2% ,0%

12 LINKÖPINGS TÄTORT 0-2 % 5-10 % % 2-5 % % % 12 studenter 2013 av totala befolkningen:

13 13 Studenternas fördelning på kön och ålder I tabell 11 nedan redovisas studenterna fördelade på kön och ålder. Där anges också andelen i Linköping. en är högre i åldrarna över 25 år än i dem under 25 år, men skillnaden har minskat de senaste åren. I flertalet åldersgrupper är andelen något högre bland kvinnor än bland män. Detta beror bland annat på att majoriteten av de utländska gäststudenterna är män över 21 år, vilket drar ner andelen bland dessa. en sjönk mellan 2005 och 2009 i åldrarna år. Huvudorsak till detta var det stigande antalet utländska gäststudenter, som ofta är i dessa åldrar. Mellan 2009 och 2012 ökade andelen igen. Tabell 11: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter kön och ålder, totalt antal och andel, december ( endast heltidsstudenter). Ålder Kvinnor 2013 Män 2013 Samtliga 2013 Antal totalt Antal totalt Antal totalt ,6% 84,1% 94,4% 96,0% ,5% ,1% ,3% ,1% 91,5% 93,0% 92,7% ,4% ,5% ,9% ,1% 95,2% 93,4% 96,5% ,9% ,3% ,5% ,7% 96,0% 95,2% 97,3% ,1% ,8% ,9% ,2% 96,4% 96,7% 98,1% ,6% ,6% ,1% 40-94,2% 95,3% 98,1% 98,5% ,8% ,7% ,8% Totalt 89,0% 91,3% 94,1% 95,2% ,4% ,6% ,0% Som framgår av diagram 3 nedan hade de flesta åldersgrupper under perioden en stadigt ökande andel. Det var bara i den yngsta gruppen, upp till 21 år, som andelen hoppade lite upp och ned mellan åren. I denna åldersgrupp återfinns mer än hälften av alla nybörjare vid universitetet har andelen i flertalet åldrar planat ut. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är inte längre så stor. Lägst är andelen i åldrarna år, vilket beror på att de utländska utbytesstudenterna i stor utsträckning finns i denna grupp. Diagram 3: i olika åldersgrupper % 95% 90% 85% 80% 75% 70% %

14 14 Studenternas andel av Linköpings befolkning Av Linköpings befolkning är 8,3 procent studenter vid Linköpings universitet. Om även de icke räknas in blir siffran 8,6 procent. Eftersom hälften av studenterna är mellan 21 och 24 år utgör de en betydligt större andel av befolkningen i de nämna åldersklasserna. Närmare bestämt är ungefär hälften av Linköpingsborna i åldrarna år studenter. En ålderskurva för Linköpings befolkning visas i diagram 4 nedan. Där framgår just studenternas betydelse för kommunens befolkning, framför allt i åldrarna år, men i någon utsträckning även i högre åldrar. Diagram 4: Befolkning i Linköpings kommun efter ålder i november 2013, studenter och övriga Befolkning efter ålder i Linköpings kommun november 2013, studenter och övriga Ej studenter Folkbokförda studenter Övriga Ålder Var är Linköpingsstudenterna födda? I tabell 12 nedan fördelas de studenter som är bosatta och i Linköping efter födelseplats. Cirka 16 procent är födda i Linköpings kommun, ytterligare knappt 8 procent i övriga länet. en som är födda i utlandet ökade från knappt 13 till nästan 18 procent mellan 2008 och Här ingår inte utbytesstudenter, eftersom de inte är i kommunen, men däremot flertalet utländska studenter på mastersprogram har andelen födda i utlandet åter minskat på grund av det minskande antalet utomeuropeiska mastersstudenter.

15 15 Tabell 12: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i december efter födelseplats. Födda inom 2008 heltid 2010 samtliga 2012 samtliga 2013 samtliga Antal Antal Antal Antal Linköpings kommun ,6% ,7% ,8% ,4% Övriga Östergötlands län 805 7,7% 933 7,3% 909 7,3% 961 7,7% Stockholms län ,4% ,1% ,8% ,1% Sörmlands län 458 4,4% 505 4,0% 483 3,9% 461 3,7% Jönköpings län 447 4,3% 509 4,0% 503 4,1% 504 4,1% Kalmar län 423 4,0% 480 3,8% 432 3,5% 435 3,5% Skåne län 425 4,0% 478 3,8% 500 4,0% 496 4,0% Västra Götalands län 848 8,1% 939 7,4% 925 7,5% 930 7,5% Övriga Sverige ,0% ,1% ,2% ,9% Utlandet ,6% ,9% ,9% ,2% Uppgift saknas 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 2 0,0% Summa ,0% ,0% ,0% ,0% I tabell 13 nedan visas andelarna för olika födelseplatser för de studenter som är bosatta och i Linköping fördelat på ålder. en födda i Linköpings kommun är högst för de yngsta och äldsta; andelen utlandsfödda är högst bland 26-40åringar, vilket beror bland annat på andelen utländska gäststudenter. Tabell 13: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i november 2013 efter ålder, procentuell fördelning på födelseplats. Födda inom, procent Ålder Summa Linköpings kommun 22% 19% 16% 18% 15% 14% 17% 14% 17% 20% 16% Övriga Östergötlands län 7% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 12% 8% Stockholms län 13% 17% 19% 20% 17% 21% 18% 9% 7% 10% 15% Sörmlands län 4% 4% 3% 5% 3% 5% 6% 3% 3% 2% 4% Jönköpings län 4% 5% 6% 6% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 4% Kalmar län 5% 3% 5% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 3% 4% Skåne län 3% 4% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 3% 4% 4% Västra Götalands län 6% 6% 7% 9% 9% 10% 7% 7% 6% 4% 8% Övriga Sverige 25% 29% 28% 26% 22% 28% 24% 22% 16% 17% 24% Utlandet 6% 7% 8% 9% 8% 11% 13% 24% 32% 22% 14% Uppgift saknas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Summa 95% 101% 102% 109% 94% 108% 103% 97% 98% 96% 100% Hur många blir kvar i Linköping? Studentundersökningarna från de senaste sexton åren gör det möjligt att se hur många av de studenterna i december ett visst år som finns kvar som i Linköpings kommun några år senare. Diagram 5 nedan visar att efter ett tiotal år finns var tredje student kvar i kommunen, och denna andel tycks sedan inte sjunka ytterligare. Enligt tabell 12 ovan är cirka 16 procent av linköpingsstudenterna födda i kommunen. Ytterligare cirka 2 procent har flyttat till kommunen under barndomen eller tonåren till och med gymnasieåldern. Totalt sett är alltså ungefär var sjätte linköpingsstudent bosatt i kommunen redan innan de börjar studera vid Linköpings universitet. Med tanke på detta kan man säga att Linköping gör en viss bestående befolkningsvinst tack vare universitetet. Vinsten motsvarar ungefär en sjättedel av antalet nytillkomna studenter boende i kommunen.

16 16 Diagram 5: av studenter från olika år som är i Linköping i nov % av studenter från olika år som bor kvar i Linköping i nov % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De senaste sex åren har i medeltal cirka personer per år boende och i Linköping påbörjat studier vid Linköpings universitet. Om andelen linköpingsbor bland dem var en sjättedel före studierna men en tredjedel blir kvar i Linköping, kan kommunens bestående befolkningsvinst till följd av universitetet därför beräknas till runt 400 personer per år. Kommunens totala flyttningsvinst under samma tid har varit i medeltal drygt personer per år, och den totala folkökningen inklusive födelsenetto har varit drygt personer per år. Mer än en tredjedel av kommunens flyttningsvinst de senaste sex åren är alltså genererad av universitetet genom att personer har flyttat till Linköpings kommun för att studera här och sedan blivit kvar i kommunen. Eftersom det handlar främst om människor i åldrarna mellan 20 och 25 år kommer de efter några år också att bidra till kommunens positiva födelseöverskott. Utöver den bestående effekt som beskrivits ovan påverkas kommunens befolkning också mera tillfälligt när antalet studenter förändras. Under de fyra åren ökade antalet studenter boende och i Linköping med cirka personer eller i medeltal 400 per år. Även om en sjättedel av dessa var linköpingsbor redan tidigare och ytterligare en sjättedel kommer att stanna kvar permanent i kommunen, blir det ändå en tillfällig ökning med i medeltal drygt 250 per år, vilket ska läggas till den bestående vinst om cirka 400 per år som nämnts ovan. När studentantalet minskar påverkas folkmängden istället tillfälligt negativt. Under har antalet studenter minskat med totalt cirka 300 personer, och denna minskning kan antas fortsätta under några år framåt, eftersom de årskullar som främst genererar nybörjare vid universitetet når en svacka bestående av personer födda i slutet av 1990-talet. Studieort år 2012 År 2012 undersökte vi även hur studenterna fördelade sig på bostadsort och de två studieorterna Linköping och Norrköping. Resultatet redovisas i tabell 14 nedan. Varje student har en eller flera studieorter registrerade; för distans- och doktorandstudenter finns dock ingen studieort angiven. Uttaget gjordes inte vid samma tillfälle som det tidigare använda, varför totalsumman avviker något från den som förekommer för år 2012 i tabell 1. För 240 personer angavs både Linköping och Norrköping som studieort; dessutom kan några personer förekomma både på en studieort och

17 17 i kolumnen för distans- och doktorandstudenter. Tabellen kan därför inte summeras i horisontellt led. Av tabellen framgår att drygt 800 linköpingsbor studerade vid Campus Norrköping, knappt norrköpingsbor studerade i Linköping. För att underlätta jämförelser visas studieorternas procentfördelning i tabell 15 nedan. Där framgår att studieorten Linköping hade betydligt större andel lokalt boende än vad studieorten Norrköping hade. Följaktligen hade Norrköping större andel inpendlare till studierna än Linköping. Framför allt gällde detta från Sörmlands län, men även från övriga Östergötland. Tabell 14: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012 Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping Norrköping Mjölby Motala Övr Östergötland Kalmar län Jönköpings län Sörmlands län Örebro län Stockholms län Övriga Sverige Okänd adress Utlandsadress Samtliga Tabell 15: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012, procent Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping 65,4% 18,7% 45,0% 54,7% Norrköping 7,3% 56,4% 10,4% 16,4% Mjölby 1,2% 1,4% 0,9% 1,2% Motala 1,3% 0,9% 1,4% 1,2% Övr Östergötland 3,0% 5,7% 3,0% 3,5% Kalmar län 1,0% 0,7% 1,2% 1,0% Jönköpings län 1,7% 1,1% 3,6% 1,8% Sörmlands län 1,4% 3,8% 1,7% 1,9% Örebro län 0,8% 0,4% 1,5% 0,8% Stockholms län 5,4% 4,0% 10,2% 5,9% Övriga Sverige 7,5% 4,9% 16,3% 8,1% Okänd adress 3,6% 1,4% 3,2% 3,1% Utlandsadress 0,3% 0,6% 1,4% 0,5% Samtliga 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007. Tre av fyra studerar för att öka sina chanser på arbetsmarknaden

Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007. Tre av fyra studerar för att öka sina chanser på arbetsmarknaden UF 57 SM 0701 Högskolestuderandes levnadsvillkor Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007 Living conditions of students in higher education I korta drag Tre av fyra studerar för att öka sina

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvdnad Högskolan Dalarna VEM ÄR STUDENTEN? Innehåll S A M M A NFAT T N I N G Sammanfattning 1 Antagning till sjuksköterskeprogrammet Var bor studenterna? 2 Studieavbrott

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg

RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet. Tomas Söderberg RESERAPPORT Utbytesstudier vid Linköpings Universitet Tomas Söderberg Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapiprogrammet Helsingfors 2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING 2 LINKÖPINGS UNIVERSITET 3 BIBLIOTEK

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1.

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1. Aktuella siffror om Umeå Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Äldres flyttningar Äldres flyttningar Nr? Nov 2010 Bakgrund Det är allmänt bekant att kommunerna får allt större utmaningar på grund av att

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Den utländska arbetskraften i Finland en okänd resurs

Den utländska arbetskraften i Finland en okänd resurs Den utländska arbetskraften i Finland en okänd resurs Kaija Ruotsalainen kaija.ruotsalainen@stat.fi Statistikcentralen Sysselsättnings- och bostadsstatistik Abstract: Det är inget nytt fenomen att arbetskraften

Läs mer

BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK

BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK - ökar flyttströmmen från Danmark till Skåne Februari 2006 Foto: Øresundsbrons arkiv Fotograf: Miklos Szabo INLEDNING Danskarna är idag den största inflyttningsgruppen till Sverige.

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Öppna jämförelser av placerade barns utbildningsnivå

Öppna jämförelser av placerade barns utbildningsnivå November 2011 Öppna jämförelser av placerade barns utbildningsnivå Barn som varit placerade under hela årskurs 9, åren 1998-2009, har klart sämre förutsättningar än jämnåriga att få ett arbete och ett

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer