Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013"

Transkript

1 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Totalt antal studenter, heltid respektive deltid... 3 Boende i Linköping eller i annan kommun... 4 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun... 5 Studenter efter födelseland... 8 Boende i studentbostad respektive övrig bostad... 9 Studenternas fördelning på geografiska delområden Studenternas fördelning på kön och ålder Studenternas andel av Linköpings befolkning Var är Linköpingsstudenterna födda? Hur många blir kvar i Linköping? Studieort år Sammanfattning Av de studenter vid Linköpings universitet (inklusive Hälsouniversitetet) som är bosatta i Linköpings kommun var i november ,0 procent i kommunen. Detta är någon procent högre än De icke är huvudsakligen utländska utbytesstudenter som bara studerar en-två terminer i Linköping. Utländska studenter på längre utbildningar är oftast i Linköping. Om man räknar bort utländska gäststudenter blir andelen bland de övriga 98,6 procent. Antalet utländska gäststudenter ökade kraftigt fram till 2009 men har sedan minskat. Framförallt gäller detta nybörjare från utomeuropeiska länder, som från och med hösten 2011 måste betala studieavgifter. Flertalet linköpingsstudenter är bosatta i stadens västra och centrala delar, där studentbostäderna finns, avståndet till universitetet är måttligt och andelen smålägenheter är stor. Fem av sex linköpingsstudenter har flyttat till kommunen för att studera här. En av tre blir kvar i kommunen varaktigt. Detta innebär en bestående flyttningsvinst för Linköpings kommun om cirka 400 personer per år. Postadress: Besöksadress: Telefon: Linköpings kommun Ågatan 40 / Apotekaregatan 17 e-post: LINKÖPING Linköping

2 2 Bakgrund I denna rapport redovisar vi resultat från en undersökning av bostadskommun och folkbokföringskommun för studenter vid Linköpings universitet i november Vi gör också jämförelser med motsvarande undersökningar från december 1983, 1988, 1991, 1994, 1996 samt årligen sedan Studerande vid Hälsouniversitetet (tidigare Vårdhögskolan) ingår sedan 1996 i undersökningarna. I de sammanhang där uppgifter lämnas om Linköpings befolkning omfattar dessa uppgifter de människor som är ( kyrkskrivna ) i kommunen. Idag ska de i princip vara lika med de människor som är bosatta i kommunen. Före 1991 gällde detta inte för studerande. Personer som bosatte sig på en ort för att studera skulle då inte ändra sin folkbokföring dit utan behålla sin tidigare folkbokföringsadress. Den 1 juli 1991 ändrades dock folkbokföringslagen så att studerande vid postgymnasiala utbildningslinjer ska vara i den kommun där de bor och studerar. Redan innan denna lagändring trädde i kraft var en del av linköpingsstudenterna i Linköping. Å andra sidan fick lagen inte omedelbart fullt genomslag. Det är därför svårt att veta hur stor del av Linköpings positiva flyttningsnetto under den första halvan av nittiotalet som består av ökad andel studenter, dvs är en effekt av ändrade administrativa regler. För att ge svar på sådana frågor har Statistik & Utredningar vid ett antal tillfällen genomfört speciella studentundersökningar. Dessa har utförts 1984, 1988, 1991, 1994 och 1996, samt varje år sedan Undersökningarna innebär att befolkningsregistret för Linköping samkörs med Linköpings Förenade Studentkårers medlemsregister. Samkörningarna har gjorts med Studentkårens och Datainspektionens tillstånd. Årets undersökning omfattar samtliga studenter vid Linköpings Universitet den 14 november I tidigare undersökningar har vi i huvudsak koncentrerat oss på dem som under terminen var registrerade för heltidsstudier, dvs för minst 14 (nya) poäng, eftersom vi anser att deltidsstuderandes folkbokföring inte påverkar befolkningssiffrorna i någon nämnvärd grad. Tyvärr går det inte längre att särskilja heltidsstudenterna, och därför redovisas för de fem senaste åren istället samtliga studenter. I kårens register finns ett antal personer med så kallade tillfälliga personnummer. Det är utländska gäststudenter som inte var i Sverige när de skrevs in i kåren. De som studerar minst ett år i Sverige blir dock i allmänhet så småningom här. I rapporten har dessa personer räknats med bland de. För redovisas de verkliga antalen, och för åren har siffrorna justerats på grundval av stickprov som har gjorts respektive år inom denna grupp.

3 3 Resultat Totalt antal studenter, heltid respektive deltid Som framgår av tabell 1 nedan har antalet studenter vid Linköpings universitet ökat starkt under de tre årtionden som undersökningarna omfattar. Antalet heltidsstudenter har tredubblats. Ökningen skedde i huvudsak under och 90-talen. Under 00-talet var ökningen måttlig. Från 2010 till 2013 ligger antalet studenter på ungefär samma nivå. Avgränsningen av vilka som är heltids- respektive deltidsstudenter har skett på två olika sätt efter koder i Studentkårens register har koden Medlemskategori använts. Vid dessa tillfällen ingår inte Hälsouniversitetet i undersökningen. Denna avgränsning kallar vi nedan för variant A. För och redovisas variant B. Denna var en bättre avgränsning av hel- respektive deltidsstudier med hjälp av koden Kårkod. I variant B ingår även Hälsouniversitetet kunde inte heltidsstudenter avgränsas överhuvudtaget. Beteckningen 2002 C omfattar alltså samtliga studenter. Av okänd anledning var totalantalet personer i registret år 2002 mellan 3000 och 4000 lägre än 2001 och Jämförelser med 2002 bör därför undvikas. Från och med år 2010 kan inte längre heltidsstudenterna särskiljas. Istället redovisas fr o m 2010 samtliga studenter. Tabell 1: Samtliga studenter efter studieomfattning, december resp. år. År Heltidsstudenter Deltidsstudenter Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A A , , , A , , , A , , , B , , , B , B , , , B , , , B , , , C , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , C , C , C ,0

4 4 Boende i Linköping eller i annan kommun Av tabell 2 nedan framgår att den procentuella andelen av studenterna vid Linköpings universitet som bor i Linköpings kommun (oavsett folkbokföringskommun) minskade successivt fram till år Främsta orsaken till att andelen minskade var utbyggnaden av Campus Norrköping under åren kring sekelskiftet, men även en växande pendling till studier i Linköping kan ha spelat in. Mellan 2003 och 2009 steg dock Linköpings andel igen minskade andelen åter, delvis på grund av att betydligt fler studenter på senare år saknar adress i studentregistret, vilket gör att vi inte kan fastställa deras bostadsort. För redovisas heltidsstudenter (A och B), för samtliga studenter (C). Vi bör kanske tillägga att bostadskommunen inte ger svar på var studierna bedrivs i Linköping eller Norrköping. De studenter som bor i annan kommun är dels sådana som pendlar till studier i Linköping, dels sådana som studerar vid Campus Norrköping eller på distans. Men bland dem som bor i Linköping finns också några som pendlar till studier i Norrköping. För detaljer, se avsnittet Studieort år 2012 på sid Tabell 2: Studenter efter bostadskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Boende i Linköping Ej boende i Linköping Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 1 Här ingår 900 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 2 Här ingår 598 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 3 Här ingår 725 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 4 Här ingår 880 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping

5 5 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun I tabell 3 nedan redovisas för de aktuella åren studenter bosatta i Linköpings kommun fördelade på om de är i kommunen eller inte. Utvecklingen visas även i diagram 1 nedan. Från och med 1999 har siffrorna justerats med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. Detta beskrivs närmare nedan och under tabell 4-6. Tabell 3: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Folkbokförda i Linköping *) Ej i Linköping *) Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 *) Från och med 1999 är antalet justerat med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. en studenter steg fram till 1999 och planade sedan ut. Under 00-talet varierade den mellan 91,3 och 94,6 procent låg den på 96,0 procent. Flertalet av de återstående 4,0 procenten är utländska utbytesstudenter som endast ska studera en till två terminer. De blir därmed inte i Sverige och kan alltså inte skriva sig i Linköping. Utländska gäststudenter som studerar längre tid blir däremot i allmänhet här. Siffrorna för antalet från 1999 och framåt är justerade med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. För åren bygger denna justering på stickprovskontroller som gjorts respektive år, men bygger den på en kontroll av alla studenter med tillfälliga personnummer baserad på födelsedatum och efternamn.

6 Diagram 1: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december respektive år ( heltidsstudenter, samtliga studenter) Ej f olkbokförda Folkbokförda <-- heltid samtliga --> Av tabell 3 och diagram 1 framgår att samtidigt som antalet studenter bosatta i Linköping ökade kraftigt, steg andelen som också folkbokförde sig i kommunen från i runda tal hälften år 1983 till 96 procent idag. Den snabbaste ökningen av procentandelen i Linköping skedde mellan 1988 och 1991, dvs ungefär i samband med den nya folkbokföringslagen. en fortsatte sedan att stiga, men i långsammare takt. Det främsta skälet till att andelen inte når upp till 100 procent är att ett antal personer saknar personnummer i kårens register. Födelsedatum är fullständigt men i stället för de fyra sista siffrorna har man ett provisoriskt nummer. Denna grupp består av utländska gäststudenter, som inte hade svenskt personnummer när de blev kårmedlemmar och därför inte kunde vara i Sverige. Vid en samkörning med kommunens befolkningsregister baserad på personnummer hittas inte dessa personer i kommunens befolkning, och de har därmed tidigare klassats som icke i kommunen. I tabell 4 nedan redovisas deras antal och andel av samtliga heltidsstudenter boende i Linköping från och med Tabell 4: Studenter bosatta i Linköpings kommun utan personnummer = utländska gäststudenter, december resp. år. B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Saknar personnummer Procent Samtliga 1999 B 170 1, B 230 2, B 378 3, C 454 4, B 485 4, B 595 5, B 643 5, B 595 5, B 761 7, B 752 6, B , B , C 853 6, C 627 4, C 529 4, Av de 529 studenter bosatta i Linköpings kommun som saknar personnummer i kårens register i nov 2013 var 385 personer eller 73 procent nyinskrivna vid universitetet höstterminen En stor del av dem är utbytesstudenter, som bara studerar en till två terminer i Linköping. En annan

7 7 del är utländska studenter på längre utbildningar, främst tvååriga engelskspråkiga mastersprogram. Dessa ska söka uppehållstillstånd i Sverige och får då så småningom svenskt personnummer och blir här. Detta registreras dock inte i studentkårens register. Denna grupp, som tidigare till stor del bestod av studenter från utomeuropeiska länder, har dock minskat kraftigt i antal sedan studieavgifter infördes vid svenska universitet för personer från länder utanför EES med början hösten Åren har vi gjort heltäckande samkörningar med kommunens befolkningsregister grundad på födelsedatum och efternamn för dem som i universitetets register saknade personnummer. Resultatet redovisas nedan. Tabell 5: Studenter som saknar personnummer År Saknade personnummer Därav senare Procent , , , , ,4 Tidigare år har endast stickprov om femtio personer per år gjorts. Dessa har utfallit som följer: Tabell 6: Stickprov bland studenter som saknar personnummer År av stickproven av av av av av av av 50 På grundval av ovanstående har andelen justerats upp med 30 procent av heltidsstudenterna boende i Linköping som i kårens register för respektive år saknade personnummer. För bygger de redovisade siffrorna på den ovan nämnda samkörningen av samtliga studenter med tillfälliga personnummer. Att andelen steg från cirka 30 till drygt 50 procent 2010 är rimligt med tanke på att antalet utbytesstudenter bara har ökat i måttlig takt, medan antalet studenter på mastersprogram steg brant till år 2010, och det är bara den senare gruppen som blir folkbokförd i Sverige har antalet utomeuropeiska mastersstudenter åter sjunkit kraftigt. en av studenterna med tillfälliga personnummer som senare blivit har därmed återgått till drygt 30 procent. Ett växande fenomen är personer som helt saknar adress i studentkårens register, eller som har angivit en adress i utlandet. Dessa personer har oftast icke-svenska namn och är säkerligen utländska gäststudenter, men eftersom ingen svensk adress finns går det inte att avgöra vilka eller hur många av dem som faktiskt bor i Linköping. Dock verkar det rimligt att en betydande del av dem bor i Linköping, vilket i så fall innebär att antalet gäststudenter fortsatte att öka även 2008 och 2010, trots att detta inte framgår av tabell 4 ovan. Av heltidsstudenterna med okänd eller utländsk adress i november 2012 studerade 75% enbart i Linköping, 7% enbart i Norrköping, 4% på båda platserna och 14% på okänd plats. Även detta talar för att merparten av dem faktiskt bodde i Linköpings kommun. Värt att notera är dock att endast två personer med okänd eller utländsk adress år 2012 var i Linköpings kommun. Detta tyder på att flertalet var utbytesstudenter som bara tillbringade en eller två

8 8 terminer vid Linköpings universitet och inte blev i Sverige. Antalet studenter med okänd eller utländsk adress framgår av tabell 7 nedan. Tabell 7: Studenter med okänd eller utländsk adress År Antal studenter helt utan uppgiven adress med adress i utlandet De utländska gäststudenterna, närmare bestämt utbytesstudenterna som bara studerar här i en-två terminer, är huvudförklaringen till att andelen studenter i Linköping aldrig når upp till 100 procent. Om man helt räknar bort gäststudenterna, eller rättare sagt de personer som i kårens register saknar fullständigt personnummer, stiger andelen bland de övriga till 98,6 procent. Om å andra sidan alla personer med okänd adress kunde knytas till sin verkliga bostadsort skulle andelen sannolikt sjunka ner mot cirka procent. Studenter efter födelseland Samtliga studenter boende och i Linköping har också fördelats på födelseland i tabell 8 nedan. Detta är dock inte alltid samma som bosättningsland innan studierna påbörjades, och inte heller lika med medborgarskapsland. Bland studenter födda utanför Sverige finns med säkerhet många som är bosatta i Sverige. Studenterna redovisas dels totalt, dels nybörjare, dvs de som har påbörjat studierna vid Linköpings universitet respektive år (vt+ht). EES utgörs av EU plus några ytterligare länder i Europa. Den mest markanta förändringen är först ökningen, sedan minskningen av antalet nybörjare födda utanför EES. Den senare beror på införandet av studieavgifter för personer från länder utanför EES från och med hösten En annan intressant förändring är ökningen av icke nybörjare år Denna beror troligen på att många då förlängde sina studier, dels på grund av svårigheterna att få arbete, dels på grund av utbyggnaden av mastersprogram. Tabell 8: Studenter efter födelseland Antal med Totalt Därav nybörjare födelseland Sverige övr.norden övriga EES Utom EES Totalt

9 9 Boende i studentbostad respektive övrig bostad Benägenheten att folkbokföra sig i den kommun där man bedriver heltidsstudier har varierat mellan olika delgrupper. Boende i studentbostäder har i viss mån haft svagare anknytning till studieorten än boende i övriga bostäder, och andelen har också varit lägre i den förra gruppen. Som framgår av tabell 9 och diagram 2 nedan jämnades skillnaden mellan dessa delgrupper delvis ut under perioden Efter 1996 ökade skillnaden lite men har därefter åter minskat. en påverkas av antalet utländska gäststudenter som ofta i stor utsträckning bor i studentbostäder. År 2008 bodde 82 procent av dem (avser personer med tillfälliga personnummer) i studentbostad, år procent, år procent, år procent, år procent och år procent. Av samtliga studenter bosatta i Linköping år 2013 bodde 32 procent i studentbostad. Under färdigställdes totalt 843 nya studentbostäder i Linköping. I studentkårens register ökade antalet boende i studentbostad under betydligt mindre än antalet tillkommande studentbostäder. Det hänger samman med att antalet studenter i befintliga studentbostadsområden minskade, kanske genom att tidigare studenter bodde kvar även sedan de slutat studera. I Ryds studentbostäder bodde det år 2008 cirka 250 färre heltidsstudenter än år 2001 och i Flamman cirka 60 färre. År 2009 ökade antalet studenter i studentbostäder igen, framförallt i Ryd och Lambohov minskade antalet åter, medan det åter ökade år En förklaring till dessa skillnader år från år kan vara variationer i antalet utländska studenter som inte har uppgivit någon bostadsadress till universitetet och som inte är i Linköpings kommun. Troligtvis bor några av dessa egentligen i studentbostäder i Linköping. Tabell 9: Studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År I studentbostad I övrig bostad Antal totalt Därav Antal totalt Därav 1983 A 27% 69% 1988 A % % 1991 A % % 1994 A % % 1996 B % % 1998 B % % 1999 B % % 2000 B % % 2001 B % % 2002 C % % 2003 B % % 2004 B % % 2005 B % % 2006 B % % 2007 B % % 2008 B % % 2009 C % % 2010 C % % 2011 C % % 2012 C % % 2013 C % %

10 10 Diagram 2: i Linköping bland studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad, december resp. år. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bosatt i: Studentbostad Övrig bostad Samtliga

11 11 Studenternas fördelning på geografiska delområden Linköpingsstudenterna är till övervägande delen bosatta i centralortens (stadens) västra och centrala delar. Här finns inte bara studentbostadsområdena, utan flera av dessa stadsdelar har också ett stort antal smålägenheter av olika ålder. Närheten till universitetet kan också bidra till en koncentration till centrum-väster. Kartan på sidan 12 visar hur stor andel av den totala befolkningen i olika delområden som var studenter i november 2013 (även icke ingår). Koncentrationen till väster och centrum, med Ryd som tyngdpunkten, framgår tydligt. Antalet studenter vid Linköpings universitet i de viktigaste stadsdelarna 2000, 2005, 2010 och 2013 redovisas också i tabell 10 nedan. Där anges också andelen i respektive delområde. Lägst andel har vanligtvis de områden där studentbostäderna är belägna, främst på grund av utländska utbytesstudenter. Sedan 2005 har andelen dock stigit något både i dessa stadsdelar och i flertalet övriga områden. Den största ökningen av antalet studenter mellan åren 2005 och 2013 har skett i Västra Valla på grund av tillkomsten av studentbostäder vid Studievägen (Vallarondellen), samt i Övriga staden. Även i stora delar av övriga kommunen har antalet ökat. I Vasastaden, Innerstaden och Östra Valla är antalet studenter dock lägre 2013 än Tabell 10: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter bostadsstadsdel, totalt antal och andel, december 2000, 2005, 2010 och 2013 ( endast heltidsstudenter). Område 2000 heltid 2005 totalt 2010 totalt 2013 totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Ryd ,0% ,9% ,4% ,0% Skäggetorp ,1% ,7% ,8% ,1% Västra Valla ,6% ,2% Lambohov ,8% ,6% ,8% ,5% Summa V+N staden ,9% ,5% ,7% ,8% Tannefors ,0% ,3% ,3% ,2% Gottfridsberg ,9% ,0% ,7% ,6% Vasastaden ,3% ,6% ,9% ,0% Innerstaden ,8% ,5% ,8% ,4% Ö Valla inkl. T ,0% ,1% ,3% ,5% Ekkällan inkl. Stolplyckan ,1% ,0% ,2% ,9% Hejdegården ,3% ,9% ,5% ,0% Summa Centr staden ,8% ,6% ,0% ,1% Övriga staden ,4% ,5% ,3% ,7% Övriga kommunen ,5% ,6% ,9% ,9% Summa kommunen ,7% ,4% ,2% ,0%

12 LINKÖPINGS TÄTORT 0-2 % 5-10 % % 2-5 % % % 12 studenter 2013 av totala befolkningen:

13 13 Studenternas fördelning på kön och ålder I tabell 11 nedan redovisas studenterna fördelade på kön och ålder. Där anges också andelen i Linköping. en är högre i åldrarna över 25 år än i dem under 25 år, men skillnaden har minskat de senaste åren. I flertalet åldersgrupper är andelen något högre bland kvinnor än bland män. Detta beror bland annat på att majoriteten av de utländska gäststudenterna är män över 21 år, vilket drar ner andelen bland dessa. en sjönk mellan 2005 och 2009 i åldrarna år. Huvudorsak till detta var det stigande antalet utländska gäststudenter, som ofta är i dessa åldrar. Mellan 2009 och 2012 ökade andelen igen. Tabell 11: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter kön och ålder, totalt antal och andel, december ( endast heltidsstudenter). Ålder Kvinnor 2013 Män 2013 Samtliga 2013 Antal totalt Antal totalt Antal totalt ,6% 84,1% 94,4% 96,0% ,5% ,1% ,3% ,1% 91,5% 93,0% 92,7% ,4% ,5% ,9% ,1% 95,2% 93,4% 96,5% ,9% ,3% ,5% ,7% 96,0% 95,2% 97,3% ,1% ,8% ,9% ,2% 96,4% 96,7% 98,1% ,6% ,6% ,1% 40-94,2% 95,3% 98,1% 98,5% ,8% ,7% ,8% Totalt 89,0% 91,3% 94,1% 95,2% ,4% ,6% ,0% Som framgår av diagram 3 nedan hade de flesta åldersgrupper under perioden en stadigt ökande andel. Det var bara i den yngsta gruppen, upp till 21 år, som andelen hoppade lite upp och ned mellan åren. I denna åldersgrupp återfinns mer än hälften av alla nybörjare vid universitetet har andelen i flertalet åldrar planat ut. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är inte längre så stor. Lägst är andelen i åldrarna år, vilket beror på att de utländska utbytesstudenterna i stor utsträckning finns i denna grupp. Diagram 3: i olika åldersgrupper % 95% 90% 85% 80% 75% 70% %

14 14 Studenternas andel av Linköpings befolkning Av Linköpings befolkning är 8,3 procent studenter vid Linköpings universitet. Om även de icke räknas in blir siffran 8,6 procent. Eftersom hälften av studenterna är mellan 21 och 24 år utgör de en betydligt större andel av befolkningen i de nämna åldersklasserna. Närmare bestämt är ungefär hälften av Linköpingsborna i åldrarna år studenter. En ålderskurva för Linköpings befolkning visas i diagram 4 nedan. Där framgår just studenternas betydelse för kommunens befolkning, framför allt i åldrarna år, men i någon utsträckning även i högre åldrar. Diagram 4: Befolkning i Linköpings kommun efter ålder i november 2013, studenter och övriga Befolkning efter ålder i Linköpings kommun november 2013, studenter och övriga Ej studenter Folkbokförda studenter Övriga Ålder Var är Linköpingsstudenterna födda? I tabell 12 nedan fördelas de studenter som är bosatta och i Linköping efter födelseplats. Cirka 16 procent är födda i Linköpings kommun, ytterligare knappt 8 procent i övriga länet. en som är födda i utlandet ökade från knappt 13 till nästan 18 procent mellan 2008 och Här ingår inte utbytesstudenter, eftersom de inte är i kommunen, men däremot flertalet utländska studenter på mastersprogram har andelen födda i utlandet åter minskat på grund av det minskande antalet utomeuropeiska mastersstudenter.

15 15 Tabell 12: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i december efter födelseplats. Födda inom 2008 heltid 2010 samtliga 2012 samtliga 2013 samtliga Antal Antal Antal Antal Linköpings kommun ,6% ,7% ,8% ,4% Övriga Östergötlands län 805 7,7% 933 7,3% 909 7,3% 961 7,7% Stockholms län ,4% ,1% ,8% ,1% Sörmlands län 458 4,4% 505 4,0% 483 3,9% 461 3,7% Jönköpings län 447 4,3% 509 4,0% 503 4,1% 504 4,1% Kalmar län 423 4,0% 480 3,8% 432 3,5% 435 3,5% Skåne län 425 4,0% 478 3,8% 500 4,0% 496 4,0% Västra Götalands län 848 8,1% 939 7,4% 925 7,5% 930 7,5% Övriga Sverige ,0% ,1% ,2% ,9% Utlandet ,6% ,9% ,9% ,2% Uppgift saknas 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 2 0,0% Summa ,0% ,0% ,0% ,0% I tabell 13 nedan visas andelarna för olika födelseplatser för de studenter som är bosatta och i Linköping fördelat på ålder. en födda i Linköpings kommun är högst för de yngsta och äldsta; andelen utlandsfödda är högst bland 26-40åringar, vilket beror bland annat på andelen utländska gäststudenter. Tabell 13: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i november 2013 efter ålder, procentuell fördelning på födelseplats. Födda inom, procent Ålder Summa Linköpings kommun 22% 19% 16% 18% 15% 14% 17% 14% 17% 20% 16% Övriga Östergötlands län 7% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 12% 8% Stockholms län 13% 17% 19% 20% 17% 21% 18% 9% 7% 10% 15% Sörmlands län 4% 4% 3% 5% 3% 5% 6% 3% 3% 2% 4% Jönköpings län 4% 5% 6% 6% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 4% Kalmar län 5% 3% 5% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 3% 4% Skåne län 3% 4% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 3% 4% 4% Västra Götalands län 6% 6% 7% 9% 9% 10% 7% 7% 6% 4% 8% Övriga Sverige 25% 29% 28% 26% 22% 28% 24% 22% 16% 17% 24% Utlandet 6% 7% 8% 9% 8% 11% 13% 24% 32% 22% 14% Uppgift saknas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Summa 95% 101% 102% 109% 94% 108% 103% 97% 98% 96% 100% Hur många blir kvar i Linköping? Studentundersökningarna från de senaste sexton åren gör det möjligt att se hur många av de studenterna i december ett visst år som finns kvar som i Linköpings kommun några år senare. Diagram 5 nedan visar att efter ett tiotal år finns var tredje student kvar i kommunen, och denna andel tycks sedan inte sjunka ytterligare. Enligt tabell 12 ovan är cirka 16 procent av linköpingsstudenterna födda i kommunen. Ytterligare cirka 2 procent har flyttat till kommunen under barndomen eller tonåren till och med gymnasieåldern. Totalt sett är alltså ungefär var sjätte linköpingsstudent bosatt i kommunen redan innan de börjar studera vid Linköpings universitet. Med tanke på detta kan man säga att Linköping gör en viss bestående befolkningsvinst tack vare universitetet. Vinsten motsvarar ungefär en sjättedel av antalet nytillkomna studenter boende i kommunen.

16 16 Diagram 5: av studenter från olika år som är i Linköping i nov % av studenter från olika år som bor kvar i Linköping i nov % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De senaste sex åren har i medeltal cirka personer per år boende och i Linköping påbörjat studier vid Linköpings universitet. Om andelen linköpingsbor bland dem var en sjättedel före studierna men en tredjedel blir kvar i Linköping, kan kommunens bestående befolkningsvinst till följd av universitetet därför beräknas till runt 400 personer per år. Kommunens totala flyttningsvinst under samma tid har varit i medeltal drygt personer per år, och den totala folkökningen inklusive födelsenetto har varit drygt personer per år. Mer än en tredjedel av kommunens flyttningsvinst de senaste sex åren är alltså genererad av universitetet genom att personer har flyttat till Linköpings kommun för att studera här och sedan blivit kvar i kommunen. Eftersom det handlar främst om människor i åldrarna mellan 20 och 25 år kommer de efter några år också att bidra till kommunens positiva födelseöverskott. Utöver den bestående effekt som beskrivits ovan påverkas kommunens befolkning också mera tillfälligt när antalet studenter förändras. Under de fyra åren ökade antalet studenter boende och i Linköping med cirka personer eller i medeltal 400 per år. Även om en sjättedel av dessa var linköpingsbor redan tidigare och ytterligare en sjättedel kommer att stanna kvar permanent i kommunen, blir det ändå en tillfällig ökning med i medeltal drygt 250 per år, vilket ska läggas till den bestående vinst om cirka 400 per år som nämnts ovan. När studentantalet minskar påverkas folkmängden istället tillfälligt negativt. Under har antalet studenter minskat med totalt cirka 300 personer, och denna minskning kan antas fortsätta under några år framåt, eftersom de årskullar som främst genererar nybörjare vid universitetet når en svacka bestående av personer födda i slutet av 1990-talet. Studieort år 2012 År 2012 undersökte vi även hur studenterna fördelade sig på bostadsort och de två studieorterna Linköping och Norrköping. Resultatet redovisas i tabell 14 nedan. Varje student har en eller flera studieorter registrerade; för distans- och doktorandstudenter finns dock ingen studieort angiven. Uttaget gjordes inte vid samma tillfälle som det tidigare använda, varför totalsumman avviker något från den som förekommer för år 2012 i tabell 1. För 240 personer angavs både Linköping och Norrköping som studieort; dessutom kan några personer förekomma både på en studieort och

17 17 i kolumnen för distans- och doktorandstudenter. Tabellen kan därför inte summeras i horisontellt led. Av tabellen framgår att drygt 800 linköpingsbor studerade vid Campus Norrköping, knappt norrköpingsbor studerade i Linköping. För att underlätta jämförelser visas studieorternas procentfördelning i tabell 15 nedan. Där framgår att studieorten Linköping hade betydligt större andel lokalt boende än vad studieorten Norrköping hade. Följaktligen hade Norrköping större andel inpendlare till studierna än Linköping. Framför allt gällde detta från Sörmlands län, men även från övriga Östergötland. Tabell 14: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012 Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping Norrköping Mjölby Motala Övr Östergötland Kalmar län Jönköpings län Sörmlands län Örebro län Stockholms län Övriga Sverige Okänd adress Utlandsadress Samtliga Tabell 15: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012, procent Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping 65,4% 18,7% 45,0% 54,7% Norrköping 7,3% 56,4% 10,4% 16,4% Mjölby 1,2% 1,4% 0,9% 1,2% Motala 1,3% 0,9% 1,4% 1,2% Övr Östergötland 3,0% 5,7% 3,0% 3,5% Kalmar län 1,0% 0,7% 1,2% 1,0% Jönköpings län 1,7% 1,1% 3,6% 1,8% Sörmlands län 1,4% 3,8% 1,7% 1,9% Örebro län 0,8% 0,4% 1,5% 0,8% Stockholms län 5,4% 4,0% 10,2% 5,9% Övriga Sverige 7,5% 4,9% 16,3% 8,1% Okänd adress 3,6% 1,4% 3,2% 3,1% Utlandsadress 0,3% 0,6% 1,4% 0,5% Samtliga 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2014

Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2014 Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2014 December 2014 Statistik & Utredningar Sofia Papanikolaou 1 Tabell- och diagramförteckning Tabell 1. Samtliga studenter

Läs mer

Statistikinfo 2013:03

Statistikinfo 2013:03 Statistik & Utredningar Statistikinfo 213:3 Kvinnor i åldern 28 år bakom födelserekordet Med 1 887 födda barn under kalenderåret 212 sattes ett nytt prydligt rekord i födda barn för Linköpings kommun Kvinnor

Läs mer

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun Barnfamiljers boende i Linköpings kommun En registerstudie utförd 215 225 2 175 Födda barn per år 15 125 1 75 5 25 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Födelseår Födda i Linköpings kommun - bor

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 29 maj 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Sverigefödda och

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 2007-06-11

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 2007-06-11 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 13-2 88 52 27-6-11 Linköpings befolkningsutveckling 1986-26 Innehåll Bakgrund...1 Befolkningen 1986-26...2 Befolkningen 1986, 1996 och 26...3

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Statistikinfo 2014:04

Statistikinfo 2014:04 Statistikinfo 214:4 Inpendlingen till Linköpings tätort har ökat med 3 personer på sju år Mer än 28 2 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 212, vilket innebär att 45 procent av dem som arbetar

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 28 juni 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Svarsandelar...

Läs mer

Statistikinfo 2017:03

Statistikinfo 2017:03 Statistikinfo 217:3 Över 3 pendlar till Linköpings tätort Mer än 3 6 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 215, vilket innebär att 48 procent av dem som arbetar i tätorten pendlar dit Mellan

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 18 mars 2016 Sofia Papanikolaou tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2016-2025 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2016-2025, befolkningsutveckling

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Antalet inrikes flyttningar över länsgräns fördelade efter kön och ålder, år 2002

Antalet inrikes flyttningar över länsgräns fördelade efter kön och ålder, år 2002 31 Skälen till att personer väljer att flytta varierar. Bland framför allt yngre personer är studier ett skäl till att flytta. Vissa väljer att flytta för att bedriva gymnasiestudier på annan ort men det

Läs mer

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02

Tuberkulos 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-04-02 Tuberkulos 2013 Trend Östergötland Under 2013 rapporterades 28 nya tuberkulosfall i Östergötland, vilket är något färre än 2012 (31 fall). Under ett par år har incidensen i Östergötland varit högre än

Läs mer

Sammanhållen stad 2016

Sammanhållen stad 2016 Sammanhållen stad 16 Boendesegregation Arbetslöshet Disponibel inkomst Utbildningsnivå Skolresultat Medellivslängd Sammanställning och redovisning av statistik hämtade från Supercross/Mona-systemet och

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna 2011-02-25 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna I denna

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%)

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%) Läkemedelsanvändning Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 1-1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Trots att det finns läkemedelsregister över

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Sammanfattning...2 Inledning...3

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad )

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad ) 1 Om 50 procentmålet Inledning Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell 2005-12-18, rättad 2006-01-04) Denna rapport handlar om målet att på sikt skall 50 procent av varje årsklass ha

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer