Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013"

Transkript

1 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Totalt antal studenter, heltid respektive deltid... 3 Boende i Linköping eller i annan kommun... 4 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun... 5 Studenter efter födelseland... 8 Boende i studentbostad respektive övrig bostad... 9 Studenternas fördelning på geografiska delområden Studenternas fördelning på kön och ålder Studenternas andel av Linköpings befolkning Var är Linköpingsstudenterna födda? Hur många blir kvar i Linköping? Studieort år Sammanfattning Av de studenter vid Linköpings universitet (inklusive Hälsouniversitetet) som är bosatta i Linköpings kommun var i november ,0 procent i kommunen. Detta är någon procent högre än De icke är huvudsakligen utländska utbytesstudenter som bara studerar en-två terminer i Linköping. Utländska studenter på längre utbildningar är oftast i Linköping. Om man räknar bort utländska gäststudenter blir andelen bland de övriga 98,6 procent. Antalet utländska gäststudenter ökade kraftigt fram till 2009 men har sedan minskat. Framförallt gäller detta nybörjare från utomeuropeiska länder, som från och med hösten 2011 måste betala studieavgifter. Flertalet linköpingsstudenter är bosatta i stadens västra och centrala delar, där studentbostäderna finns, avståndet till universitetet är måttligt och andelen smålägenheter är stor. Fem av sex linköpingsstudenter har flyttat till kommunen för att studera här. En av tre blir kvar i kommunen varaktigt. Detta innebär en bestående flyttningsvinst för Linköpings kommun om cirka 400 personer per år. Postadress: Besöksadress: Telefon: Linköpings kommun Ågatan 40 / Apotekaregatan 17 e-post: LINKÖPING Linköping

2 2 Bakgrund I denna rapport redovisar vi resultat från en undersökning av bostadskommun och folkbokföringskommun för studenter vid Linköpings universitet i november Vi gör också jämförelser med motsvarande undersökningar från december 1983, 1988, 1991, 1994, 1996 samt årligen sedan Studerande vid Hälsouniversitetet (tidigare Vårdhögskolan) ingår sedan 1996 i undersökningarna. I de sammanhang där uppgifter lämnas om Linköpings befolkning omfattar dessa uppgifter de människor som är ( kyrkskrivna ) i kommunen. Idag ska de i princip vara lika med de människor som är bosatta i kommunen. Före 1991 gällde detta inte för studerande. Personer som bosatte sig på en ort för att studera skulle då inte ändra sin folkbokföring dit utan behålla sin tidigare folkbokföringsadress. Den 1 juli 1991 ändrades dock folkbokföringslagen så att studerande vid postgymnasiala utbildningslinjer ska vara i den kommun där de bor och studerar. Redan innan denna lagändring trädde i kraft var en del av linköpingsstudenterna i Linköping. Å andra sidan fick lagen inte omedelbart fullt genomslag. Det är därför svårt att veta hur stor del av Linköpings positiva flyttningsnetto under den första halvan av nittiotalet som består av ökad andel studenter, dvs är en effekt av ändrade administrativa regler. För att ge svar på sådana frågor har Statistik & Utredningar vid ett antal tillfällen genomfört speciella studentundersökningar. Dessa har utförts 1984, 1988, 1991, 1994 och 1996, samt varje år sedan Undersökningarna innebär att befolkningsregistret för Linköping samkörs med Linköpings Förenade Studentkårers medlemsregister. Samkörningarna har gjorts med Studentkårens och Datainspektionens tillstånd. Årets undersökning omfattar samtliga studenter vid Linköpings Universitet den 14 november I tidigare undersökningar har vi i huvudsak koncentrerat oss på dem som under terminen var registrerade för heltidsstudier, dvs för minst 14 (nya) poäng, eftersom vi anser att deltidsstuderandes folkbokföring inte påverkar befolkningssiffrorna i någon nämnvärd grad. Tyvärr går det inte längre att särskilja heltidsstudenterna, och därför redovisas för de fem senaste åren istället samtliga studenter. I kårens register finns ett antal personer med så kallade tillfälliga personnummer. Det är utländska gäststudenter som inte var i Sverige när de skrevs in i kåren. De som studerar minst ett år i Sverige blir dock i allmänhet så småningom här. I rapporten har dessa personer räknats med bland de. För redovisas de verkliga antalen, och för åren har siffrorna justerats på grundval av stickprov som har gjorts respektive år inom denna grupp.

3 3 Resultat Totalt antal studenter, heltid respektive deltid Som framgår av tabell 1 nedan har antalet studenter vid Linköpings universitet ökat starkt under de tre årtionden som undersökningarna omfattar. Antalet heltidsstudenter har tredubblats. Ökningen skedde i huvudsak under och 90-talen. Under 00-talet var ökningen måttlig. Från 2010 till 2013 ligger antalet studenter på ungefär samma nivå. Avgränsningen av vilka som är heltids- respektive deltidsstudenter har skett på två olika sätt efter koder i Studentkårens register har koden Medlemskategori använts. Vid dessa tillfällen ingår inte Hälsouniversitetet i undersökningen. Denna avgränsning kallar vi nedan för variant A. För och redovisas variant B. Denna var en bättre avgränsning av hel- respektive deltidsstudier med hjälp av koden Kårkod. I variant B ingår även Hälsouniversitetet kunde inte heltidsstudenter avgränsas överhuvudtaget. Beteckningen 2002 C omfattar alltså samtliga studenter. Av okänd anledning var totalantalet personer i registret år 2002 mellan 3000 och 4000 lägre än 2001 och Jämförelser med 2002 bör därför undvikas. Från och med år 2010 kan inte längre heltidsstudenterna särskiljas. Istället redovisas fr o m 2010 samtliga studenter. Tabell 1: Samtliga studenter efter studieomfattning, december resp. år. År Heltidsstudenter Deltidsstudenter Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A A , , , A , , , A , , , B , , , B , B , , , B , , , B , , , C , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , C , C , C ,0

4 4 Boende i Linköping eller i annan kommun Av tabell 2 nedan framgår att den procentuella andelen av studenterna vid Linköpings universitet som bor i Linköpings kommun (oavsett folkbokföringskommun) minskade successivt fram till år Främsta orsaken till att andelen minskade var utbyggnaden av Campus Norrköping under åren kring sekelskiftet, men även en växande pendling till studier i Linköping kan ha spelat in. Mellan 2003 och 2009 steg dock Linköpings andel igen minskade andelen åter, delvis på grund av att betydligt fler studenter på senare år saknar adress i studentregistret, vilket gör att vi inte kan fastställa deras bostadsort. För redovisas heltidsstudenter (A och B), för samtliga studenter (C). Vi bör kanske tillägga att bostadskommunen inte ger svar på var studierna bedrivs i Linköping eller Norrköping. De studenter som bor i annan kommun är dels sådana som pendlar till studier i Linköping, dels sådana som studerar vid Campus Norrköping eller på distans. Men bland dem som bor i Linköping finns också några som pendlar till studier i Norrköping. För detaljer, se avsnittet Studieort år 2012 på sid Tabell 2: Studenter efter bostadskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Boende i Linköping Ej boende i Linköping Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 1 Här ingår 900 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 2 Här ingår 598 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 3 Här ingår 725 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 4 Här ingår 880 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping

5 5 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun I tabell 3 nedan redovisas för de aktuella åren studenter bosatta i Linköpings kommun fördelade på om de är i kommunen eller inte. Utvecklingen visas även i diagram 1 nedan. Från och med 1999 har siffrorna justerats med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. Detta beskrivs närmare nedan och under tabell 4-6. Tabell 3: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Folkbokförda i Linköping *) Ej i Linköping *) Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 *) Från och med 1999 är antalet justerat med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. en studenter steg fram till 1999 och planade sedan ut. Under 00-talet varierade den mellan 91,3 och 94,6 procent låg den på 96,0 procent. Flertalet av de återstående 4,0 procenten är utländska utbytesstudenter som endast ska studera en till två terminer. De blir därmed inte i Sverige och kan alltså inte skriva sig i Linköping. Utländska gäststudenter som studerar längre tid blir däremot i allmänhet här. Siffrorna för antalet från 1999 och framåt är justerade med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. För åren bygger denna justering på stickprovskontroller som gjorts respektive år, men bygger den på en kontroll av alla studenter med tillfälliga personnummer baserad på födelsedatum och efternamn.

6 Diagram 1: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december respektive år ( heltidsstudenter, samtliga studenter) Ej f olkbokförda Folkbokförda <-- heltid samtliga --> Av tabell 3 och diagram 1 framgår att samtidigt som antalet studenter bosatta i Linköping ökade kraftigt, steg andelen som också folkbokförde sig i kommunen från i runda tal hälften år 1983 till 96 procent idag. Den snabbaste ökningen av procentandelen i Linköping skedde mellan 1988 och 1991, dvs ungefär i samband med den nya folkbokföringslagen. en fortsatte sedan att stiga, men i långsammare takt. Det främsta skälet till att andelen inte når upp till 100 procent är att ett antal personer saknar personnummer i kårens register. Födelsedatum är fullständigt men i stället för de fyra sista siffrorna har man ett provisoriskt nummer. Denna grupp består av utländska gäststudenter, som inte hade svenskt personnummer när de blev kårmedlemmar och därför inte kunde vara i Sverige. Vid en samkörning med kommunens befolkningsregister baserad på personnummer hittas inte dessa personer i kommunens befolkning, och de har därmed tidigare klassats som icke i kommunen. I tabell 4 nedan redovisas deras antal och andel av samtliga heltidsstudenter boende i Linköping från och med Tabell 4: Studenter bosatta i Linköpings kommun utan personnummer = utländska gäststudenter, december resp. år. B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Saknar personnummer Procent Samtliga 1999 B 170 1, B 230 2, B 378 3, C 454 4, B 485 4, B 595 5, B 643 5, B 595 5, B 761 7, B 752 6, B , B , C 853 6, C 627 4, C 529 4, Av de 529 studenter bosatta i Linköpings kommun som saknar personnummer i kårens register i nov 2013 var 385 personer eller 73 procent nyinskrivna vid universitetet höstterminen En stor del av dem är utbytesstudenter, som bara studerar en till två terminer i Linköping. En annan

7 7 del är utländska studenter på längre utbildningar, främst tvååriga engelskspråkiga mastersprogram. Dessa ska söka uppehållstillstånd i Sverige och får då så småningom svenskt personnummer och blir här. Detta registreras dock inte i studentkårens register. Denna grupp, som tidigare till stor del bestod av studenter från utomeuropeiska länder, har dock minskat kraftigt i antal sedan studieavgifter infördes vid svenska universitet för personer från länder utanför EES med början hösten Åren har vi gjort heltäckande samkörningar med kommunens befolkningsregister grundad på födelsedatum och efternamn för dem som i universitetets register saknade personnummer. Resultatet redovisas nedan. Tabell 5: Studenter som saknar personnummer År Saknade personnummer Därav senare Procent , , , , ,4 Tidigare år har endast stickprov om femtio personer per år gjorts. Dessa har utfallit som följer: Tabell 6: Stickprov bland studenter som saknar personnummer År av stickproven av av av av av av av 50 På grundval av ovanstående har andelen justerats upp med 30 procent av heltidsstudenterna boende i Linköping som i kårens register för respektive år saknade personnummer. För bygger de redovisade siffrorna på den ovan nämnda samkörningen av samtliga studenter med tillfälliga personnummer. Att andelen steg från cirka 30 till drygt 50 procent 2010 är rimligt med tanke på att antalet utbytesstudenter bara har ökat i måttlig takt, medan antalet studenter på mastersprogram steg brant till år 2010, och det är bara den senare gruppen som blir folkbokförd i Sverige har antalet utomeuropeiska mastersstudenter åter sjunkit kraftigt. en av studenterna med tillfälliga personnummer som senare blivit har därmed återgått till drygt 30 procent. Ett växande fenomen är personer som helt saknar adress i studentkårens register, eller som har angivit en adress i utlandet. Dessa personer har oftast icke-svenska namn och är säkerligen utländska gäststudenter, men eftersom ingen svensk adress finns går det inte att avgöra vilka eller hur många av dem som faktiskt bor i Linköping. Dock verkar det rimligt att en betydande del av dem bor i Linköping, vilket i så fall innebär att antalet gäststudenter fortsatte att öka även 2008 och 2010, trots att detta inte framgår av tabell 4 ovan. Av heltidsstudenterna med okänd eller utländsk adress i november 2012 studerade 75% enbart i Linköping, 7% enbart i Norrköping, 4% på båda platserna och 14% på okänd plats. Även detta talar för att merparten av dem faktiskt bodde i Linköpings kommun. Värt att notera är dock att endast två personer med okänd eller utländsk adress år 2012 var i Linköpings kommun. Detta tyder på att flertalet var utbytesstudenter som bara tillbringade en eller två

8 8 terminer vid Linköpings universitet och inte blev i Sverige. Antalet studenter med okänd eller utländsk adress framgår av tabell 7 nedan. Tabell 7: Studenter med okänd eller utländsk adress År Antal studenter helt utan uppgiven adress med adress i utlandet De utländska gäststudenterna, närmare bestämt utbytesstudenterna som bara studerar här i en-två terminer, är huvudförklaringen till att andelen studenter i Linköping aldrig når upp till 100 procent. Om man helt räknar bort gäststudenterna, eller rättare sagt de personer som i kårens register saknar fullständigt personnummer, stiger andelen bland de övriga till 98,6 procent. Om å andra sidan alla personer med okänd adress kunde knytas till sin verkliga bostadsort skulle andelen sannolikt sjunka ner mot cirka procent. Studenter efter födelseland Samtliga studenter boende och i Linköping har också fördelats på födelseland i tabell 8 nedan. Detta är dock inte alltid samma som bosättningsland innan studierna påbörjades, och inte heller lika med medborgarskapsland. Bland studenter födda utanför Sverige finns med säkerhet många som är bosatta i Sverige. Studenterna redovisas dels totalt, dels nybörjare, dvs de som har påbörjat studierna vid Linköpings universitet respektive år (vt+ht). EES utgörs av EU plus några ytterligare länder i Europa. Den mest markanta förändringen är först ökningen, sedan minskningen av antalet nybörjare födda utanför EES. Den senare beror på införandet av studieavgifter för personer från länder utanför EES från och med hösten En annan intressant förändring är ökningen av icke nybörjare år Denna beror troligen på att många då förlängde sina studier, dels på grund av svårigheterna att få arbete, dels på grund av utbyggnaden av mastersprogram. Tabell 8: Studenter efter födelseland Antal med Totalt Därav nybörjare födelseland Sverige övr.norden övriga EES Utom EES Totalt

9 9 Boende i studentbostad respektive övrig bostad Benägenheten att folkbokföra sig i den kommun där man bedriver heltidsstudier har varierat mellan olika delgrupper. Boende i studentbostäder har i viss mån haft svagare anknytning till studieorten än boende i övriga bostäder, och andelen har också varit lägre i den förra gruppen. Som framgår av tabell 9 och diagram 2 nedan jämnades skillnaden mellan dessa delgrupper delvis ut under perioden Efter 1996 ökade skillnaden lite men har därefter åter minskat. en påverkas av antalet utländska gäststudenter som ofta i stor utsträckning bor i studentbostäder. År 2008 bodde 82 procent av dem (avser personer med tillfälliga personnummer) i studentbostad, år procent, år procent, år procent, år procent och år procent. Av samtliga studenter bosatta i Linköping år 2013 bodde 32 procent i studentbostad. Under färdigställdes totalt 843 nya studentbostäder i Linköping. I studentkårens register ökade antalet boende i studentbostad under betydligt mindre än antalet tillkommande studentbostäder. Det hänger samman med att antalet studenter i befintliga studentbostadsområden minskade, kanske genom att tidigare studenter bodde kvar även sedan de slutat studera. I Ryds studentbostäder bodde det år 2008 cirka 250 färre heltidsstudenter än år 2001 och i Flamman cirka 60 färre. År 2009 ökade antalet studenter i studentbostäder igen, framförallt i Ryd och Lambohov minskade antalet åter, medan det åter ökade år En förklaring till dessa skillnader år från år kan vara variationer i antalet utländska studenter som inte har uppgivit någon bostadsadress till universitetet och som inte är i Linköpings kommun. Troligtvis bor några av dessa egentligen i studentbostäder i Linköping. Tabell 9: Studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År I studentbostad I övrig bostad Antal totalt Därav Antal totalt Därav 1983 A 27% 69% 1988 A % % 1991 A % % 1994 A % % 1996 B % % 1998 B % % 1999 B % % 2000 B % % 2001 B % % 2002 C % % 2003 B % % 2004 B % % 2005 B % % 2006 B % % 2007 B % % 2008 B % % 2009 C % % 2010 C % % 2011 C % % 2012 C % % 2013 C % %

10 10 Diagram 2: i Linköping bland studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad, december resp. år. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bosatt i: Studentbostad Övrig bostad Samtliga

11 11 Studenternas fördelning på geografiska delområden Linköpingsstudenterna är till övervägande delen bosatta i centralortens (stadens) västra och centrala delar. Här finns inte bara studentbostadsområdena, utan flera av dessa stadsdelar har också ett stort antal smålägenheter av olika ålder. Närheten till universitetet kan också bidra till en koncentration till centrum-väster. Kartan på sidan 12 visar hur stor andel av den totala befolkningen i olika delområden som var studenter i november 2013 (även icke ingår). Koncentrationen till väster och centrum, med Ryd som tyngdpunkten, framgår tydligt. Antalet studenter vid Linköpings universitet i de viktigaste stadsdelarna 2000, 2005, 2010 och 2013 redovisas också i tabell 10 nedan. Där anges också andelen i respektive delområde. Lägst andel har vanligtvis de områden där studentbostäderna är belägna, främst på grund av utländska utbytesstudenter. Sedan 2005 har andelen dock stigit något både i dessa stadsdelar och i flertalet övriga områden. Den största ökningen av antalet studenter mellan åren 2005 och 2013 har skett i Västra Valla på grund av tillkomsten av studentbostäder vid Studievägen (Vallarondellen), samt i Övriga staden. Även i stora delar av övriga kommunen har antalet ökat. I Vasastaden, Innerstaden och Östra Valla är antalet studenter dock lägre 2013 än Tabell 10: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter bostadsstadsdel, totalt antal och andel, december 2000, 2005, 2010 och 2013 ( endast heltidsstudenter). Område 2000 heltid 2005 totalt 2010 totalt 2013 totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Ryd ,0% ,9% ,4% ,0% Skäggetorp ,1% ,7% ,8% ,1% Västra Valla ,6% ,2% Lambohov ,8% ,6% ,8% ,5% Summa V+N staden ,9% ,5% ,7% ,8% Tannefors ,0% ,3% ,3% ,2% Gottfridsberg ,9% ,0% ,7% ,6% Vasastaden ,3% ,6% ,9% ,0% Innerstaden ,8% ,5% ,8% ,4% Ö Valla inkl. T ,0% ,1% ,3% ,5% Ekkällan inkl. Stolplyckan ,1% ,0% ,2% ,9% Hejdegården ,3% ,9% ,5% ,0% Summa Centr staden ,8% ,6% ,0% ,1% Övriga staden ,4% ,5% ,3% ,7% Övriga kommunen ,5% ,6% ,9% ,9% Summa kommunen ,7% ,4% ,2% ,0%

12 LINKÖPINGS TÄTORT 0-2 % 5-10 % % 2-5 % % % 12 studenter 2013 av totala befolkningen:

13 13 Studenternas fördelning på kön och ålder I tabell 11 nedan redovisas studenterna fördelade på kön och ålder. Där anges också andelen i Linköping. en är högre i åldrarna över 25 år än i dem under 25 år, men skillnaden har minskat de senaste åren. I flertalet åldersgrupper är andelen något högre bland kvinnor än bland män. Detta beror bland annat på att majoriteten av de utländska gäststudenterna är män över 21 år, vilket drar ner andelen bland dessa. en sjönk mellan 2005 och 2009 i åldrarna år. Huvudorsak till detta var det stigande antalet utländska gäststudenter, som ofta är i dessa åldrar. Mellan 2009 och 2012 ökade andelen igen. Tabell 11: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter kön och ålder, totalt antal och andel, december ( endast heltidsstudenter). Ålder Kvinnor 2013 Män 2013 Samtliga 2013 Antal totalt Antal totalt Antal totalt ,6% 84,1% 94,4% 96,0% ,5% ,1% ,3% ,1% 91,5% 93,0% 92,7% ,4% ,5% ,9% ,1% 95,2% 93,4% 96,5% ,9% ,3% ,5% ,7% 96,0% 95,2% 97,3% ,1% ,8% ,9% ,2% 96,4% 96,7% 98,1% ,6% ,6% ,1% 40-94,2% 95,3% 98,1% 98,5% ,8% ,7% ,8% Totalt 89,0% 91,3% 94,1% 95,2% ,4% ,6% ,0% Som framgår av diagram 3 nedan hade de flesta åldersgrupper under perioden en stadigt ökande andel. Det var bara i den yngsta gruppen, upp till 21 år, som andelen hoppade lite upp och ned mellan åren. I denna åldersgrupp återfinns mer än hälften av alla nybörjare vid universitetet har andelen i flertalet åldrar planat ut. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är inte längre så stor. Lägst är andelen i åldrarna år, vilket beror på att de utländska utbytesstudenterna i stor utsträckning finns i denna grupp. Diagram 3: i olika åldersgrupper % 95% 90% 85% 80% 75% 70% %

14 14 Studenternas andel av Linköpings befolkning Av Linköpings befolkning är 8,3 procent studenter vid Linköpings universitet. Om även de icke räknas in blir siffran 8,6 procent. Eftersom hälften av studenterna är mellan 21 och 24 år utgör de en betydligt större andel av befolkningen i de nämna åldersklasserna. Närmare bestämt är ungefär hälften av Linköpingsborna i åldrarna år studenter. En ålderskurva för Linköpings befolkning visas i diagram 4 nedan. Där framgår just studenternas betydelse för kommunens befolkning, framför allt i åldrarna år, men i någon utsträckning även i högre åldrar. Diagram 4: Befolkning i Linköpings kommun efter ålder i november 2013, studenter och övriga Befolkning efter ålder i Linköpings kommun november 2013, studenter och övriga Ej studenter Folkbokförda studenter Övriga Ålder Var är Linköpingsstudenterna födda? I tabell 12 nedan fördelas de studenter som är bosatta och i Linköping efter födelseplats. Cirka 16 procent är födda i Linköpings kommun, ytterligare knappt 8 procent i övriga länet. en som är födda i utlandet ökade från knappt 13 till nästan 18 procent mellan 2008 och Här ingår inte utbytesstudenter, eftersom de inte är i kommunen, men däremot flertalet utländska studenter på mastersprogram har andelen födda i utlandet åter minskat på grund av det minskande antalet utomeuropeiska mastersstudenter.

15 15 Tabell 12: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i december efter födelseplats. Födda inom 2008 heltid 2010 samtliga 2012 samtliga 2013 samtliga Antal Antal Antal Antal Linköpings kommun ,6% ,7% ,8% ,4% Övriga Östergötlands län 805 7,7% 933 7,3% 909 7,3% 961 7,7% Stockholms län ,4% ,1% ,8% ,1% Sörmlands län 458 4,4% 505 4,0% 483 3,9% 461 3,7% Jönköpings län 447 4,3% 509 4,0% 503 4,1% 504 4,1% Kalmar län 423 4,0% 480 3,8% 432 3,5% 435 3,5% Skåne län 425 4,0% 478 3,8% 500 4,0% 496 4,0% Västra Götalands län 848 8,1% 939 7,4% 925 7,5% 930 7,5% Övriga Sverige ,0% ,1% ,2% ,9% Utlandet ,6% ,9% ,9% ,2% Uppgift saknas 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 2 0,0% Summa ,0% ,0% ,0% ,0% I tabell 13 nedan visas andelarna för olika födelseplatser för de studenter som är bosatta och i Linköping fördelat på ålder. en födda i Linköpings kommun är högst för de yngsta och äldsta; andelen utlandsfödda är högst bland 26-40åringar, vilket beror bland annat på andelen utländska gäststudenter. Tabell 13: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i november 2013 efter ålder, procentuell fördelning på födelseplats. Födda inom, procent Ålder Summa Linköpings kommun 22% 19% 16% 18% 15% 14% 17% 14% 17% 20% 16% Övriga Östergötlands län 7% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 12% 8% Stockholms län 13% 17% 19% 20% 17% 21% 18% 9% 7% 10% 15% Sörmlands län 4% 4% 3% 5% 3% 5% 6% 3% 3% 2% 4% Jönköpings län 4% 5% 6% 6% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 4% Kalmar län 5% 3% 5% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 3% 4% Skåne län 3% 4% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 3% 4% 4% Västra Götalands län 6% 6% 7% 9% 9% 10% 7% 7% 6% 4% 8% Övriga Sverige 25% 29% 28% 26% 22% 28% 24% 22% 16% 17% 24% Utlandet 6% 7% 8% 9% 8% 11% 13% 24% 32% 22% 14% Uppgift saknas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Summa 95% 101% 102% 109% 94% 108% 103% 97% 98% 96% 100% Hur många blir kvar i Linköping? Studentundersökningarna från de senaste sexton åren gör det möjligt att se hur många av de studenterna i december ett visst år som finns kvar som i Linköpings kommun några år senare. Diagram 5 nedan visar att efter ett tiotal år finns var tredje student kvar i kommunen, och denna andel tycks sedan inte sjunka ytterligare. Enligt tabell 12 ovan är cirka 16 procent av linköpingsstudenterna födda i kommunen. Ytterligare cirka 2 procent har flyttat till kommunen under barndomen eller tonåren till och med gymnasieåldern. Totalt sett är alltså ungefär var sjätte linköpingsstudent bosatt i kommunen redan innan de börjar studera vid Linköpings universitet. Med tanke på detta kan man säga att Linköping gör en viss bestående befolkningsvinst tack vare universitetet. Vinsten motsvarar ungefär en sjättedel av antalet nytillkomna studenter boende i kommunen.

16 16 Diagram 5: av studenter från olika år som är i Linköping i nov % av studenter från olika år som bor kvar i Linköping i nov % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De senaste sex åren har i medeltal cirka personer per år boende och i Linköping påbörjat studier vid Linköpings universitet. Om andelen linköpingsbor bland dem var en sjättedel före studierna men en tredjedel blir kvar i Linköping, kan kommunens bestående befolkningsvinst till följd av universitetet därför beräknas till runt 400 personer per år. Kommunens totala flyttningsvinst under samma tid har varit i medeltal drygt personer per år, och den totala folkökningen inklusive födelsenetto har varit drygt personer per år. Mer än en tredjedel av kommunens flyttningsvinst de senaste sex åren är alltså genererad av universitetet genom att personer har flyttat till Linköpings kommun för att studera här och sedan blivit kvar i kommunen. Eftersom det handlar främst om människor i åldrarna mellan 20 och 25 år kommer de efter några år också att bidra till kommunens positiva födelseöverskott. Utöver den bestående effekt som beskrivits ovan påverkas kommunens befolkning också mera tillfälligt när antalet studenter förändras. Under de fyra åren ökade antalet studenter boende och i Linköping med cirka personer eller i medeltal 400 per år. Även om en sjättedel av dessa var linköpingsbor redan tidigare och ytterligare en sjättedel kommer att stanna kvar permanent i kommunen, blir det ändå en tillfällig ökning med i medeltal drygt 250 per år, vilket ska läggas till den bestående vinst om cirka 400 per år som nämnts ovan. När studentantalet minskar påverkas folkmängden istället tillfälligt negativt. Under har antalet studenter minskat med totalt cirka 300 personer, och denna minskning kan antas fortsätta under några år framåt, eftersom de årskullar som främst genererar nybörjare vid universitetet når en svacka bestående av personer födda i slutet av 1990-talet. Studieort år 2012 År 2012 undersökte vi även hur studenterna fördelade sig på bostadsort och de två studieorterna Linköping och Norrköping. Resultatet redovisas i tabell 14 nedan. Varje student har en eller flera studieorter registrerade; för distans- och doktorandstudenter finns dock ingen studieort angiven. Uttaget gjordes inte vid samma tillfälle som det tidigare använda, varför totalsumman avviker något från den som förekommer för år 2012 i tabell 1. För 240 personer angavs både Linköping och Norrköping som studieort; dessutom kan några personer förekomma både på en studieort och

17 17 i kolumnen för distans- och doktorandstudenter. Tabellen kan därför inte summeras i horisontellt led. Av tabellen framgår att drygt 800 linköpingsbor studerade vid Campus Norrköping, knappt norrköpingsbor studerade i Linköping. För att underlätta jämförelser visas studieorternas procentfördelning i tabell 15 nedan. Där framgår att studieorten Linköping hade betydligt större andel lokalt boende än vad studieorten Norrköping hade. Följaktligen hade Norrköping större andel inpendlare till studierna än Linköping. Framför allt gällde detta från Sörmlands län, men även från övriga Östergötland. Tabell 14: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012 Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping Norrköping Mjölby Motala Övr Östergötland Kalmar län Jönköpings län Sörmlands län Örebro län Stockholms län Övriga Sverige Okänd adress Utlandsadress Samtliga Tabell 15: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012, procent Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping 65,4% 18,7% 45,0% 54,7% Norrköping 7,3% 56,4% 10,4% 16,4% Mjölby 1,2% 1,4% 0,9% 1,2% Motala 1,3% 0,9% 1,4% 1,2% Övr Östergötland 3,0% 5,7% 3,0% 3,5% Kalmar län 1,0% 0,7% 1,2% 1,0% Jönköpings län 1,7% 1,1% 3,6% 1,8% Sörmlands län 1,4% 3,8% 1,7% 1,9% Örebro län 0,8% 0,4% 1,5% 0,8% Stockholms län 5,4% 4,0% 10,2% 5,9% Övriga Sverige 7,5% 4,9% 16,3% 8,1% Okänd adress 3,6% 1,4% 3,2% 3,1% Utlandsadress 0,3% 0,6% 1,4% 0,5% Samtliga 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 ARBETSRAPPORT 2030:3 Strategiska avdelningen FEBRUARI 2004 Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 2030 S T O C K H O L M Förord Med uppdrag från stadsbyggnadsnämnden har stadsbyggnadskontoret

Läs mer

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter... FRAM TILL 22 Högskoleverkets rapportserie 24:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 26 för perioden 26-215 Modellutveckling: multiregionala prognosmodeller Riktade flyttningar och pendling Antal 7 6 5 4 3 3 27 Totalt antal som

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13

Innehåll. Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 Innehåll Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015...13 Förord... 13 1. Sammanfattning...14 Inledning... 14 Äldre befolkning - fler med utländsk bakgrund... 14 Arbetskraften minskar och

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal ÅSA MURRAY Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet Individ, omvärld och lärande/forskning nr 8 Åsa Murray Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn CSN, rapport 2014:3 Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Sammanfattning...

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer