Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013"

Transkript

1 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Totalt antal studenter, heltid respektive deltid... 3 Boende i Linköping eller i annan kommun... 4 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun... 5 Studenter efter födelseland... 8 Boende i studentbostad respektive övrig bostad... 9 Studenternas fördelning på geografiska delområden Studenternas fördelning på kön och ålder Studenternas andel av Linköpings befolkning Var är Linköpingsstudenterna födda? Hur många blir kvar i Linköping? Studieort år Sammanfattning Av de studenter vid Linköpings universitet (inklusive Hälsouniversitetet) som är bosatta i Linköpings kommun var i november ,0 procent i kommunen. Detta är någon procent högre än De icke är huvudsakligen utländska utbytesstudenter som bara studerar en-två terminer i Linköping. Utländska studenter på längre utbildningar är oftast i Linköping. Om man räknar bort utländska gäststudenter blir andelen bland de övriga 98,6 procent. Antalet utländska gäststudenter ökade kraftigt fram till 2009 men har sedan minskat. Framförallt gäller detta nybörjare från utomeuropeiska länder, som från och med hösten 2011 måste betala studieavgifter. Flertalet linköpingsstudenter är bosatta i stadens västra och centrala delar, där studentbostäderna finns, avståndet till universitetet är måttligt och andelen smålägenheter är stor. Fem av sex linköpingsstudenter har flyttat till kommunen för att studera här. En av tre blir kvar i kommunen varaktigt. Detta innebär en bestående flyttningsvinst för Linköpings kommun om cirka 400 personer per år. Postadress: Besöksadress: Telefon: Linköpings kommun Ågatan 40 / Apotekaregatan 17 e-post: LINKÖPING Linköping

2 2 Bakgrund I denna rapport redovisar vi resultat från en undersökning av bostadskommun och folkbokföringskommun för studenter vid Linköpings universitet i november Vi gör också jämförelser med motsvarande undersökningar från december 1983, 1988, 1991, 1994, 1996 samt årligen sedan Studerande vid Hälsouniversitetet (tidigare Vårdhögskolan) ingår sedan 1996 i undersökningarna. I de sammanhang där uppgifter lämnas om Linköpings befolkning omfattar dessa uppgifter de människor som är ( kyrkskrivna ) i kommunen. Idag ska de i princip vara lika med de människor som är bosatta i kommunen. Före 1991 gällde detta inte för studerande. Personer som bosatte sig på en ort för att studera skulle då inte ändra sin folkbokföring dit utan behålla sin tidigare folkbokföringsadress. Den 1 juli 1991 ändrades dock folkbokföringslagen så att studerande vid postgymnasiala utbildningslinjer ska vara i den kommun där de bor och studerar. Redan innan denna lagändring trädde i kraft var en del av linköpingsstudenterna i Linköping. Å andra sidan fick lagen inte omedelbart fullt genomslag. Det är därför svårt att veta hur stor del av Linköpings positiva flyttningsnetto under den första halvan av nittiotalet som består av ökad andel studenter, dvs är en effekt av ändrade administrativa regler. För att ge svar på sådana frågor har Statistik & Utredningar vid ett antal tillfällen genomfört speciella studentundersökningar. Dessa har utförts 1984, 1988, 1991, 1994 och 1996, samt varje år sedan Undersökningarna innebär att befolkningsregistret för Linköping samkörs med Linköpings Förenade Studentkårers medlemsregister. Samkörningarna har gjorts med Studentkårens och Datainspektionens tillstånd. Årets undersökning omfattar samtliga studenter vid Linköpings Universitet den 14 november I tidigare undersökningar har vi i huvudsak koncentrerat oss på dem som under terminen var registrerade för heltidsstudier, dvs för minst 14 (nya) poäng, eftersom vi anser att deltidsstuderandes folkbokföring inte påverkar befolkningssiffrorna i någon nämnvärd grad. Tyvärr går det inte längre att särskilja heltidsstudenterna, och därför redovisas för de fem senaste åren istället samtliga studenter. I kårens register finns ett antal personer med så kallade tillfälliga personnummer. Det är utländska gäststudenter som inte var i Sverige när de skrevs in i kåren. De som studerar minst ett år i Sverige blir dock i allmänhet så småningom här. I rapporten har dessa personer räknats med bland de. För redovisas de verkliga antalen, och för åren har siffrorna justerats på grundval av stickprov som har gjorts respektive år inom denna grupp.

3 3 Resultat Totalt antal studenter, heltid respektive deltid Som framgår av tabell 1 nedan har antalet studenter vid Linköpings universitet ökat starkt under de tre årtionden som undersökningarna omfattar. Antalet heltidsstudenter har tredubblats. Ökningen skedde i huvudsak under och 90-talen. Under 00-talet var ökningen måttlig. Från 2010 till 2013 ligger antalet studenter på ungefär samma nivå. Avgränsningen av vilka som är heltids- respektive deltidsstudenter har skett på två olika sätt efter koder i Studentkårens register har koden Medlemskategori använts. Vid dessa tillfällen ingår inte Hälsouniversitetet i undersökningen. Denna avgränsning kallar vi nedan för variant A. För och redovisas variant B. Denna var en bättre avgränsning av hel- respektive deltidsstudier med hjälp av koden Kårkod. I variant B ingår även Hälsouniversitetet kunde inte heltidsstudenter avgränsas överhuvudtaget. Beteckningen 2002 C omfattar alltså samtliga studenter. Av okänd anledning var totalantalet personer i registret år 2002 mellan 3000 och 4000 lägre än 2001 och Jämförelser med 2002 bör därför undvikas. Från och med år 2010 kan inte längre heltidsstudenterna särskiljas. Istället redovisas fr o m 2010 samtliga studenter. Tabell 1: Samtliga studenter efter studieomfattning, december resp. år. År Heltidsstudenter Deltidsstudenter Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A A , , , A , , , A , , , B , , , B , B , , , B , , , B , , , C , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , C , C , C ,0

4 4 Boende i Linköping eller i annan kommun Av tabell 2 nedan framgår att den procentuella andelen av studenterna vid Linköpings universitet som bor i Linköpings kommun (oavsett folkbokföringskommun) minskade successivt fram till år Främsta orsaken till att andelen minskade var utbyggnaden av Campus Norrköping under åren kring sekelskiftet, men även en växande pendling till studier i Linköping kan ha spelat in. Mellan 2003 och 2009 steg dock Linköpings andel igen minskade andelen åter, delvis på grund av att betydligt fler studenter på senare år saknar adress i studentregistret, vilket gör att vi inte kan fastställa deras bostadsort. För redovisas heltidsstudenter (A och B), för samtliga studenter (C). Vi bör kanske tillägga att bostadskommunen inte ger svar på var studierna bedrivs i Linköping eller Norrköping. De studenter som bor i annan kommun är dels sådana som pendlar till studier i Linköping, dels sådana som studerar vid Campus Norrköping eller på distans. Men bland dem som bor i Linköping finns också några som pendlar till studier i Norrköping. För detaljer, se avsnittet Studieort år 2012 på sid Tabell 2: Studenter efter bostadskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Boende i Linköping Ej boende i Linköping Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 1 Här ingår 900 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 2 Här ingår 598 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 3 Här ingår 725 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping 4 Här ingår 880 personer med okänd bostadsort, varav en stor del sannolikt bodde i Linköping

5 5 Folkbokförda i Linköping eller i annan kommun I tabell 3 nedan redovisas för de aktuella åren studenter bosatta i Linköpings kommun fördelade på om de är i kommunen eller inte. Utvecklingen visas även i diagram 1 nedan. Från och med 1999 har siffrorna justerats med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. Detta beskrivs närmare nedan och under tabell 4-6. Tabell 3: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Folkbokförda i Linköping *) Ej i Linköping *) Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1983 A , , , A , , , A , , , A , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , B , , , C , , , C , , , C , , , C , , , C , , ,0 *) Från och med 1999 är antalet justerat med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. en studenter steg fram till 1999 och planade sedan ut. Under 00-talet varierade den mellan 91,3 och 94,6 procent låg den på 96,0 procent. Flertalet av de återstående 4,0 procenten är utländska utbytesstudenter som endast ska studera en till två terminer. De blir därmed inte i Sverige och kan alltså inte skriva sig i Linköping. Utländska gäststudenter som studerar längre tid blir däremot i allmänhet här. Siffrorna för antalet från 1999 och framåt är justerade med hänsyn till utländska gäststudenter med tillfälliga personnummer som senare under hösten har fått personnummer och blivit i Linköping. För åren bygger denna justering på stickprovskontroller som gjorts respektive år, men bygger den på en kontroll av alla studenter med tillfälliga personnummer baserad på födelsedatum och efternamn.

6 Diagram 1: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december respektive år ( heltidsstudenter, samtliga studenter) Ej f olkbokförda Folkbokförda <-- heltid samtliga --> Av tabell 3 och diagram 1 framgår att samtidigt som antalet studenter bosatta i Linköping ökade kraftigt, steg andelen som också folkbokförde sig i kommunen från i runda tal hälften år 1983 till 96 procent idag. Den snabbaste ökningen av procentandelen i Linköping skedde mellan 1988 och 1991, dvs ungefär i samband med den nya folkbokföringslagen. en fortsatte sedan att stiga, men i långsammare takt. Det främsta skälet till att andelen inte når upp till 100 procent är att ett antal personer saknar personnummer i kårens register. Födelsedatum är fullständigt men i stället för de fyra sista siffrorna har man ett provisoriskt nummer. Denna grupp består av utländska gäststudenter, som inte hade svenskt personnummer när de blev kårmedlemmar och därför inte kunde vara i Sverige. Vid en samkörning med kommunens befolkningsregister baserad på personnummer hittas inte dessa personer i kommunens befolkning, och de har därmed tidigare klassats som icke i kommunen. I tabell 4 nedan redovisas deras antal och andel av samtliga heltidsstudenter boende i Linköping från och med Tabell 4: Studenter bosatta i Linköpings kommun utan personnummer = utländska gäststudenter, december resp. år. B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År Saknar personnummer Procent Samtliga 1999 B 170 1, B 230 2, B 378 3, C 454 4, B 485 4, B 595 5, B 643 5, B 595 5, B 761 7, B 752 6, B , B , C 853 6, C 627 4, C 529 4, Av de 529 studenter bosatta i Linköpings kommun som saknar personnummer i kårens register i nov 2013 var 385 personer eller 73 procent nyinskrivna vid universitetet höstterminen En stor del av dem är utbytesstudenter, som bara studerar en till två terminer i Linköping. En annan

7 7 del är utländska studenter på längre utbildningar, främst tvååriga engelskspråkiga mastersprogram. Dessa ska söka uppehållstillstånd i Sverige och får då så småningom svenskt personnummer och blir här. Detta registreras dock inte i studentkårens register. Denna grupp, som tidigare till stor del bestod av studenter från utomeuropeiska länder, har dock minskat kraftigt i antal sedan studieavgifter infördes vid svenska universitet för personer från länder utanför EES med början hösten Åren har vi gjort heltäckande samkörningar med kommunens befolkningsregister grundad på födelsedatum och efternamn för dem som i universitetets register saknade personnummer. Resultatet redovisas nedan. Tabell 5: Studenter som saknar personnummer År Saknade personnummer Därav senare Procent , , , , ,4 Tidigare år har endast stickprov om femtio personer per år gjorts. Dessa har utfallit som följer: Tabell 6: Stickprov bland studenter som saknar personnummer År av stickproven av av av av av av av 50 På grundval av ovanstående har andelen justerats upp med 30 procent av heltidsstudenterna boende i Linköping som i kårens register för respektive år saknade personnummer. För bygger de redovisade siffrorna på den ovan nämnda samkörningen av samtliga studenter med tillfälliga personnummer. Att andelen steg från cirka 30 till drygt 50 procent 2010 är rimligt med tanke på att antalet utbytesstudenter bara har ökat i måttlig takt, medan antalet studenter på mastersprogram steg brant till år 2010, och det är bara den senare gruppen som blir folkbokförd i Sverige har antalet utomeuropeiska mastersstudenter åter sjunkit kraftigt. en av studenterna med tillfälliga personnummer som senare blivit har därmed återgått till drygt 30 procent. Ett växande fenomen är personer som helt saknar adress i studentkårens register, eller som har angivit en adress i utlandet. Dessa personer har oftast icke-svenska namn och är säkerligen utländska gäststudenter, men eftersom ingen svensk adress finns går det inte att avgöra vilka eller hur många av dem som faktiskt bor i Linköping. Dock verkar det rimligt att en betydande del av dem bor i Linköping, vilket i så fall innebär att antalet gäststudenter fortsatte att öka även 2008 och 2010, trots att detta inte framgår av tabell 4 ovan. Av heltidsstudenterna med okänd eller utländsk adress i november 2012 studerade 75% enbart i Linköping, 7% enbart i Norrköping, 4% på båda platserna och 14% på okänd plats. Även detta talar för att merparten av dem faktiskt bodde i Linköpings kommun. Värt att notera är dock att endast två personer med okänd eller utländsk adress år 2012 var i Linköpings kommun. Detta tyder på att flertalet var utbytesstudenter som bara tillbringade en eller två

8 8 terminer vid Linköpings universitet och inte blev i Sverige. Antalet studenter med okänd eller utländsk adress framgår av tabell 7 nedan. Tabell 7: Studenter med okänd eller utländsk adress År Antal studenter helt utan uppgiven adress med adress i utlandet De utländska gäststudenterna, närmare bestämt utbytesstudenterna som bara studerar här i en-två terminer, är huvudförklaringen till att andelen studenter i Linköping aldrig når upp till 100 procent. Om man helt räknar bort gäststudenterna, eller rättare sagt de personer som i kårens register saknar fullständigt personnummer, stiger andelen bland de övriga till 98,6 procent. Om å andra sidan alla personer med okänd adress kunde knytas till sin verkliga bostadsort skulle andelen sannolikt sjunka ner mot cirka procent. Studenter efter födelseland Samtliga studenter boende och i Linköping har också fördelats på födelseland i tabell 8 nedan. Detta är dock inte alltid samma som bosättningsland innan studierna påbörjades, och inte heller lika med medborgarskapsland. Bland studenter födda utanför Sverige finns med säkerhet många som är bosatta i Sverige. Studenterna redovisas dels totalt, dels nybörjare, dvs de som har påbörjat studierna vid Linköpings universitet respektive år (vt+ht). EES utgörs av EU plus några ytterligare länder i Europa. Den mest markanta förändringen är först ökningen, sedan minskningen av antalet nybörjare födda utanför EES. Den senare beror på införandet av studieavgifter för personer från länder utanför EES från och med hösten En annan intressant förändring är ökningen av icke nybörjare år Denna beror troligen på att många då förlängde sina studier, dels på grund av svårigheterna att få arbete, dels på grund av utbyggnaden av mastersprogram. Tabell 8: Studenter efter födelseland Antal med Totalt Därav nybörjare födelseland Sverige övr.norden övriga EES Utom EES Totalt

9 9 Boende i studentbostad respektive övrig bostad Benägenheten att folkbokföra sig i den kommun där man bedriver heltidsstudier har varierat mellan olika delgrupper. Boende i studentbostäder har i viss mån haft svagare anknytning till studieorten än boende i övriga bostäder, och andelen har också varit lägre i den förra gruppen. Som framgår av tabell 9 och diagram 2 nedan jämnades skillnaden mellan dessa delgrupper delvis ut under perioden Efter 1996 ökade skillnaden lite men har därefter åter minskat. en påverkas av antalet utländska gäststudenter som ofta i stor utsträckning bor i studentbostäder. År 2008 bodde 82 procent av dem (avser personer med tillfälliga personnummer) i studentbostad, år procent, år procent, år procent, år procent och år procent. Av samtliga studenter bosatta i Linköping år 2013 bodde 32 procent i studentbostad. Under färdigställdes totalt 843 nya studentbostäder i Linköping. I studentkårens register ökade antalet boende i studentbostad under betydligt mindre än antalet tillkommande studentbostäder. Det hänger samman med att antalet studenter i befintliga studentbostadsområden minskade, kanske genom att tidigare studenter bodde kvar även sedan de slutat studera. I Ryds studentbostäder bodde det år 2008 cirka 250 färre heltidsstudenter än år 2001 och i Flamman cirka 60 färre. År 2009 ökade antalet studenter i studentbostäder igen, framförallt i Ryd och Lambohov minskade antalet åter, medan det åter ökade år En förklaring till dessa skillnader år från år kan vara variationer i antalet utländska studenter som inte har uppgivit någon bostadsadress till universitetet och som inte är i Linköpings kommun. Troligtvis bor några av dessa egentligen i studentbostäder i Linköping. Tabell 9: Studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad efter folkbokföringskommun, december resp. år. A & B = heltidsstudenter, C = samtliga studenter År I studentbostad I övrig bostad Antal totalt Därav Antal totalt Därav 1983 A 27% 69% 1988 A % % 1991 A % % 1994 A % % 1996 B % % 1998 B % % 1999 B % % 2000 B % % 2001 B % % 2002 C % % 2003 B % % 2004 B % % 2005 B % % 2006 B % % 2007 B % % 2008 B % % 2009 C % % 2010 C % % 2011 C % % 2012 C % % 2013 C % %

10 10 Diagram 2: i Linköping bland studenter bosatta i Linköpings kommun i studentbostad respektive övrig bostad, december resp. år. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bosatt i: Studentbostad Övrig bostad Samtliga

11 11 Studenternas fördelning på geografiska delområden Linköpingsstudenterna är till övervägande delen bosatta i centralortens (stadens) västra och centrala delar. Här finns inte bara studentbostadsområdena, utan flera av dessa stadsdelar har också ett stort antal smålägenheter av olika ålder. Närheten till universitetet kan också bidra till en koncentration till centrum-väster. Kartan på sidan 12 visar hur stor andel av den totala befolkningen i olika delområden som var studenter i november 2013 (även icke ingår). Koncentrationen till väster och centrum, med Ryd som tyngdpunkten, framgår tydligt. Antalet studenter vid Linköpings universitet i de viktigaste stadsdelarna 2000, 2005, 2010 och 2013 redovisas också i tabell 10 nedan. Där anges också andelen i respektive delområde. Lägst andel har vanligtvis de områden där studentbostäderna är belägna, främst på grund av utländska utbytesstudenter. Sedan 2005 har andelen dock stigit något både i dessa stadsdelar och i flertalet övriga områden. Den största ökningen av antalet studenter mellan åren 2005 och 2013 har skett i Västra Valla på grund av tillkomsten av studentbostäder vid Studievägen (Vallarondellen), samt i Övriga staden. Även i stora delar av övriga kommunen har antalet ökat. I Vasastaden, Innerstaden och Östra Valla är antalet studenter dock lägre 2013 än Tabell 10: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter bostadsstadsdel, totalt antal och andel, december 2000, 2005, 2010 och 2013 ( endast heltidsstudenter). Område 2000 heltid 2005 totalt 2010 totalt 2013 totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Antal totalt Ryd ,0% ,9% ,4% ,0% Skäggetorp ,1% ,7% ,8% ,1% Västra Valla ,6% ,2% Lambohov ,8% ,6% ,8% ,5% Summa V+N staden ,9% ,5% ,7% ,8% Tannefors ,0% ,3% ,3% ,2% Gottfridsberg ,9% ,0% ,7% ,6% Vasastaden ,3% ,6% ,9% ,0% Innerstaden ,8% ,5% ,8% ,4% Ö Valla inkl. T ,0% ,1% ,3% ,5% Ekkällan inkl. Stolplyckan ,1% ,0% ,2% ,9% Hejdegården ,3% ,9% ,5% ,0% Summa Centr staden ,8% ,6% ,0% ,1% Övriga staden ,4% ,5% ,3% ,7% Övriga kommunen ,5% ,6% ,9% ,9% Summa kommunen ,7% ,4% ,2% ,0%

12 LINKÖPINGS TÄTORT 0-2 % 5-10 % % 2-5 % % % 12 studenter 2013 av totala befolkningen:

13 13 Studenternas fördelning på kön och ålder I tabell 11 nedan redovisas studenterna fördelade på kön och ålder. Där anges också andelen i Linköping. en är högre i åldrarna över 25 år än i dem under 25 år, men skillnaden har minskat de senaste åren. I flertalet åldersgrupper är andelen något högre bland kvinnor än bland män. Detta beror bland annat på att majoriteten av de utländska gäststudenterna är män över 21 år, vilket drar ner andelen bland dessa. en sjönk mellan 2005 och 2009 i åldrarna år. Huvudorsak till detta var det stigande antalet utländska gäststudenter, som ofta är i dessa åldrar. Mellan 2009 och 2012 ökade andelen igen. Tabell 11: Studenter bosatta i Linköpings kommun efter kön och ålder, totalt antal och andel, december ( endast heltidsstudenter). Ålder Kvinnor 2013 Män 2013 Samtliga 2013 Antal totalt Antal totalt Antal totalt ,6% 84,1% 94,4% 96,0% ,5% ,1% ,3% ,1% 91,5% 93,0% 92,7% ,4% ,5% ,9% ,1% 95,2% 93,4% 96,5% ,9% ,3% ,5% ,7% 96,0% 95,2% 97,3% ,1% ,8% ,9% ,2% 96,4% 96,7% 98,1% ,6% ,6% ,1% 40-94,2% 95,3% 98,1% 98,5% ,8% ,7% ,8% Totalt 89,0% 91,3% 94,1% 95,2% ,4% ,6% ,0% Som framgår av diagram 3 nedan hade de flesta åldersgrupper under perioden en stadigt ökande andel. Det var bara i den yngsta gruppen, upp till 21 år, som andelen hoppade lite upp och ned mellan åren. I denna åldersgrupp återfinns mer än hälften av alla nybörjare vid universitetet har andelen i flertalet åldrar planat ut. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är inte längre så stor. Lägst är andelen i åldrarna år, vilket beror på att de utländska utbytesstudenterna i stor utsträckning finns i denna grupp. Diagram 3: i olika åldersgrupper % 95% 90% 85% 80% 75% 70% %

14 14 Studenternas andel av Linköpings befolkning Av Linköpings befolkning är 8,3 procent studenter vid Linköpings universitet. Om även de icke räknas in blir siffran 8,6 procent. Eftersom hälften av studenterna är mellan 21 och 24 år utgör de en betydligt större andel av befolkningen i de nämna åldersklasserna. Närmare bestämt är ungefär hälften av Linköpingsborna i åldrarna år studenter. En ålderskurva för Linköpings befolkning visas i diagram 4 nedan. Där framgår just studenternas betydelse för kommunens befolkning, framför allt i åldrarna år, men i någon utsträckning även i högre åldrar. Diagram 4: Befolkning i Linköpings kommun efter ålder i november 2013, studenter och övriga Befolkning efter ålder i Linköpings kommun november 2013, studenter och övriga Ej studenter Folkbokförda studenter Övriga Ålder Var är Linköpingsstudenterna födda? I tabell 12 nedan fördelas de studenter som är bosatta och i Linköping efter födelseplats. Cirka 16 procent är födda i Linköpings kommun, ytterligare knappt 8 procent i övriga länet. en som är födda i utlandet ökade från knappt 13 till nästan 18 procent mellan 2008 och Här ingår inte utbytesstudenter, eftersom de inte är i kommunen, men däremot flertalet utländska studenter på mastersprogram har andelen födda i utlandet åter minskat på grund av det minskande antalet utomeuropeiska mastersstudenter.

15 15 Tabell 12: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i december efter födelseplats. Födda inom 2008 heltid 2010 samtliga 2012 samtliga 2013 samtliga Antal Antal Antal Antal Linköpings kommun ,6% ,7% ,8% ,4% Övriga Östergötlands län 805 7,7% 933 7,3% 909 7,3% 961 7,7% Stockholms län ,4% ,1% ,8% ,1% Sörmlands län 458 4,4% 505 4,0% 483 3,9% 461 3,7% Jönköpings län 447 4,3% 509 4,0% 503 4,1% 504 4,1% Kalmar län 423 4,0% 480 3,8% 432 3,5% 435 3,5% Skåne län 425 4,0% 478 3,8% 500 4,0% 496 4,0% Västra Götalands län 848 8,1% 939 7,4% 925 7,5% 930 7,5% Övriga Sverige ,0% ,1% ,2% ,9% Utlandet ,6% ,9% ,9% ,2% Uppgift saknas 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 2 0,0% Summa ,0% ,0% ,0% ,0% I tabell 13 nedan visas andelarna för olika födelseplatser för de studenter som är bosatta och i Linköping fördelat på ålder. en födda i Linköpings kommun är högst för de yngsta och äldsta; andelen utlandsfödda är högst bland 26-40åringar, vilket beror bland annat på andelen utländska gäststudenter. Tabell 13: Studenter bosatta och i Linköpings kommun i november 2013 efter ålder, procentuell fördelning på födelseplats. Födda inom, procent Ålder Summa Linköpings kommun 22% 19% 16% 18% 15% 14% 17% 14% 17% 20% 16% Övriga Östergötlands län 7% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 12% 8% Stockholms län 13% 17% 19% 20% 17% 21% 18% 9% 7% 10% 15% Sörmlands län 4% 4% 3% 5% 3% 5% 6% 3% 3% 2% 4% Jönköpings län 4% 5% 6% 6% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 4% Kalmar län 5% 3% 5% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 3% 4% Skåne län 3% 4% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 3% 4% 4% Västra Götalands län 6% 6% 7% 9% 9% 10% 7% 7% 6% 4% 8% Övriga Sverige 25% 29% 28% 26% 22% 28% 24% 22% 16% 17% 24% Utlandet 6% 7% 8% 9% 8% 11% 13% 24% 32% 22% 14% Uppgift saknas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Summa 95% 101% 102% 109% 94% 108% 103% 97% 98% 96% 100% Hur många blir kvar i Linköping? Studentundersökningarna från de senaste sexton åren gör det möjligt att se hur många av de studenterna i december ett visst år som finns kvar som i Linköpings kommun några år senare. Diagram 5 nedan visar att efter ett tiotal år finns var tredje student kvar i kommunen, och denna andel tycks sedan inte sjunka ytterligare. Enligt tabell 12 ovan är cirka 16 procent av linköpingsstudenterna födda i kommunen. Ytterligare cirka 2 procent har flyttat till kommunen under barndomen eller tonåren till och med gymnasieåldern. Totalt sett är alltså ungefär var sjätte linköpingsstudent bosatt i kommunen redan innan de börjar studera vid Linköpings universitet. Med tanke på detta kan man säga att Linköping gör en viss bestående befolkningsvinst tack vare universitetet. Vinsten motsvarar ungefär en sjättedel av antalet nytillkomna studenter boende i kommunen.

16 16 Diagram 5: av studenter från olika år som är i Linköping i nov % av studenter från olika år som bor kvar i Linköping i nov % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De senaste sex åren har i medeltal cirka personer per år boende och i Linköping påbörjat studier vid Linköpings universitet. Om andelen linköpingsbor bland dem var en sjättedel före studierna men en tredjedel blir kvar i Linköping, kan kommunens bestående befolkningsvinst till följd av universitetet därför beräknas till runt 400 personer per år. Kommunens totala flyttningsvinst under samma tid har varit i medeltal drygt personer per år, och den totala folkökningen inklusive födelsenetto har varit drygt personer per år. Mer än en tredjedel av kommunens flyttningsvinst de senaste sex åren är alltså genererad av universitetet genom att personer har flyttat till Linköpings kommun för att studera här och sedan blivit kvar i kommunen. Eftersom det handlar främst om människor i åldrarna mellan 20 och 25 år kommer de efter några år också att bidra till kommunens positiva födelseöverskott. Utöver den bestående effekt som beskrivits ovan påverkas kommunens befolkning också mera tillfälligt när antalet studenter förändras. Under de fyra åren ökade antalet studenter boende och i Linköping med cirka personer eller i medeltal 400 per år. Även om en sjättedel av dessa var linköpingsbor redan tidigare och ytterligare en sjättedel kommer att stanna kvar permanent i kommunen, blir det ändå en tillfällig ökning med i medeltal drygt 250 per år, vilket ska läggas till den bestående vinst om cirka 400 per år som nämnts ovan. När studentantalet minskar påverkas folkmängden istället tillfälligt negativt. Under har antalet studenter minskat med totalt cirka 300 personer, och denna minskning kan antas fortsätta under några år framåt, eftersom de årskullar som främst genererar nybörjare vid universitetet når en svacka bestående av personer födda i slutet av 1990-talet. Studieort år 2012 År 2012 undersökte vi även hur studenterna fördelade sig på bostadsort och de två studieorterna Linköping och Norrköping. Resultatet redovisas i tabell 14 nedan. Varje student har en eller flera studieorter registrerade; för distans- och doktorandstudenter finns dock ingen studieort angiven. Uttaget gjordes inte vid samma tillfälle som det tidigare använda, varför totalsumman avviker något från den som förekommer för år 2012 i tabell 1. För 240 personer angavs både Linköping och Norrköping som studieort; dessutom kan några personer förekomma både på en studieort och

17 17 i kolumnen för distans- och doktorandstudenter. Tabellen kan därför inte summeras i horisontellt led. Av tabellen framgår att drygt 800 linköpingsbor studerade vid Campus Norrköping, knappt norrköpingsbor studerade i Linköping. För att underlätta jämförelser visas studieorternas procentfördelning i tabell 15 nedan. Där framgår att studieorten Linköping hade betydligt större andel lokalt boende än vad studieorten Norrköping hade. Följaktligen hade Norrköping större andel inpendlare till studierna än Linköping. Framför allt gällde detta från Sörmlands län, men även från övriga Östergötland. Tabell 14: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012 Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping Norrköping Mjölby Motala Övr Östergötland Kalmar län Jönköpings län Sörmlands län Örebro län Stockholms län Övriga Sverige Okänd adress Utlandsadress Samtliga Tabell 15: Studenter efter studieort och bostadskommun 2012, procent Studieort 2012 Distans & Bostadskommun Linköping Norrköping doktorand Samtliga Linköping 65,4% 18,7% 45,0% 54,7% Norrköping 7,3% 56,4% 10,4% 16,4% Mjölby 1,2% 1,4% 0,9% 1,2% Motala 1,3% 0,9% 1,4% 1,2% Övr Östergötland 3,0% 5,7% 3,0% 3,5% Kalmar län 1,0% 0,7% 1,2% 1,0% Jönköpings län 1,7% 1,1% 3,6% 1,8% Sörmlands län 1,4% 3,8% 1,7% 1,9% Örebro län 0,8% 0,4% 1,5% 0,8% Stockholms län 5,4% 4,0% 10,2% 5,9% Övriga Sverige 7,5% 4,9% 16,3% 8,1% Okänd adress 3,6% 1,4% 3,2% 3,1% Utlandsadress 0,3% 0,6% 1,4% 0,5% Samtliga 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 82 UF 19 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om högskolestuderande med utländsk bakgrund omfattar det totala antalet studenter på grundnivå,

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Ett företagsammare Linköping politisk vision... 4

Innehåll Inledning... 1 Ett företagsammare Linköping politisk vision... 4 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens näringslivsbolag Nulink. Nulink ansvarar för framtagandet av

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2013 de som svarat på tipsraden tom 31 juli 2014

Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2013 de som svarat på tipsraden tom 31 juli 2014 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2013 de som svarat på tipsraden tom 31 juli 2014 Redovisning av svar på den tipsrad som finns på kommunens hemsida Vad vet du om Norrköpingsborna?. Frågorna

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007. Tre av fyra studerar för att öka sina chanser på arbetsmarknaden

Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007. Tre av fyra studerar för att öka sina chanser på arbetsmarknaden UF 57 SM 0701 Högskolestuderandes levnadsvillkor Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007 Living conditions of students in higher education I korta drag Tre av fyra studerar för att öka sina

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (11) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Allmänt Västfolket är ett personregister som används av kommuner och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvdnad Högskolan Dalarna VEM ÄR STUDENTEN? Innehåll S A M M A NFAT T N I N G Sammanfattning 1 Antagning till sjuksköterskeprogrammet Var bor studenterna? 2 Studieavbrott

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter. 9 april 2014

Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter. 9 april 2014 Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter 9 april 2014 Folkbokföring Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige Fortlöpande registreras

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer