Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 2007-06-11"

Transkript

1 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel Linköpings befolkningsutveckling Innehåll Bakgrund...1 Befolkningen Befolkningen 1986, 1996 och Födelseöverskott De flyttande till/från kommunen fördelade på ålder...9 De flyttande till/från kommunen fördelade på varifrån/vart de flyttar...15 Nettoflyttning fördelad på delgrupper...18 Sid Bakgrund Linköpings kommun har sedan 193-talet haft en stark befolkningstillväxt tack vare ett positivt flyttningsnetto, dvs på grund av att fler personer har flyttat till än från kommunen. En topp nåddes under 194-talet, och samtidigt hade kommunen även ett högt födelseöverskott, dvs ett större antal födda än döda. Under 5- och 6-talen låg befolkningstillväxten på en fortsatt hög nivå. Under 7- talet och början av 8-talet var tillväxten något svagare, även om befolkningen även då ökade för varje år. Under mitten och slutet av 8-talet ökade befolkningstillväxten åter, och den första halvan av 9-talet var den rekordstor tack vare att både födelseöverskottet och flyttningsnettot var stort. Under åren 1995 till 1998 föll befolkningstillväxten snabbt på grund av drastiskt minskande födelsetal och en kraftigt stegrad utflyttning, samtidigt som inflyttningen inte ökade som tidigare blev dock en vändpunkt i bägge avseendena, genom att födelsetalen började stiga långsamt igen, samtidigt som utflyttningen från kommunen sjönk. Under åren har födelsenettot alltså åter ökat. t ökade men har sedan minskat något. De senaste två årtiondenas befolkningsutveckling i Linköpings kommun uppvisar en del dramatik. I denna rapport analyserar vi befolkningsförändringarna under denna period närmare och pekar på olika orsaker till den nämnda utvecklingen. Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Linköpings kommun Apotekaregatan 13 e-post: LINKÖPING Linköping

2 Befolkningen Under perioden har Linköpings befolkning ökat med 18 procent. De flesta åldersgrupper har ökat med mellan 8 och 24 procent, men gruppen över 8 år har ökat med hela 92 procent och 5-64-åringarna med 31 procent. Däremot är antalet yngre pensionärer, år, helt oförändrat under samma tid. Antalet barn och ungdomar -14 år ökade successivt mellan 1988 och 1995 på grund av den så kallade baby-boomen, men har sedan minskat något. De mest utpräglade studentåldrarna, år, ökade kraftigt i början av 9-talet. Åldersklasserna och 3-34 år hade en puckel under 9-talet på grund av de stora årskullarna som är födda i mitten på 6-talet. År 26 ingår de huvudsakligen i klassen 4-49 år. Klassen 5-64 år har från 1992 och framåt en kraftig ökning på grund av fyrtitalisterna. År Ålder w Summa Total befolkning i Linköpings kommun

3 Befolkningen 1986, 1996 och 26 Befolkningens sammansättning i ett visst geografiskt område, t ex Linköpings kommun, förändras över tiden genom fem olika demografiska faktorer: människor föds, åldras, flyttar in, flyttar ut samt dör. När man jämför befolkningen vid två olika tidpunkter beror alltså förändringarna på summan av dessa fem faktorer. I nedanstående diagram visas befolkningen i Linköpings kommun , och , fördelade på ålder (ettårsklasser). Under de arton åren har kommunens befolkning totalt växt från till personer eller med 17,6 procent. När man studerar diagrammet, där den streckade linjen representerar 1986, den tunna heldragna 1996 och den tjockare heldragna 26, ser man tydligt att utvecklingen i olika åldrar varierar starkt. Många av dessa variationer beror på att vissa årskullar redan från början omfattat ovanligt många eller ovanligt få individer. Dessa årskullar framträder tydligt som toppar respektive dalar i diagrammet, och man kan se hur topparna och dalarna successivt har förflyttats uppåt i åldrarna, dvs åt höger i diagrammet. Några av dessa har markerats med pilar i diagrammet. En välkänd topp är de så kallade 4-talisterna, personer födda i mitten av fyrtiotalet, vilka 1986 var i fyrtioårsåldern, 1996 cirka 5 år, och 26 i 6-årsåldern. En annan är personer födda 192, som i hela Sverige har utgjort en markant topp i befolkningskurvan, och som 1986 var 66 år, år och år gamla. På kurvorna för 1996 och 26 framträder också tydligt en puckel till vänster, nämligen den senaste så kallade baby-boomen som i Linköping nådde sin topp med barn födda Linköpings befolkning 1986, 1996 och 26 ålder, ettårsklasser "Babyboom" Studentåldrar "6-talister" "4-talister" Födda Ålder På de tre befolkningskurvorna syns även andra drag som inte är bundna till födelseår utan till ålder, oavsett tidpunkten. Ett sådant drag är det självklara förhållandet att antalet personer i varje årsklass minskar i de högre åldrarna på grund av att personer avlider. En annan, som är mycket markant just i Linköping, är den puckel som finns ungefär i åldrarna 19-3 år. I diagrammet har dessa kallats studentåldrar, och deras relativa storlek beror till stor del på att Linköping är en universitetsstad. Mellan 1986 och 1996 blev denna puckel väsentligt högre, vilket främst beror på två faktorer: dels 3

4 har universitetet expanderat, dels har en allt större andel av de studenter som har bostad i Linköping också folkbokfört sig här. Av Linköpings totala befolkningstillväxt mellan 1986 och 26, cirka 2 7 personer, utgörs en tredjedel av ökningen i åldrarna 2-44 år och en tredjedel av ökningen i åldrarna år. Under samma period har inflyttningsnettot i åldrarna 18-2 år varit nästan lika stort som kommunens totala inflyttningsnetto oavsett ålder. Medianåldern var i Linköpings kommun 37 år mot 4 år i riket. Medelåldern vid samma tidpunkt var i Linköpings kommun 39,4 år och i riket 4,9 år. Linköping har alltså en yngre befolkning än Sverige i stort. Att medianen ligger lägre än medelvärdet beror på att åldersfördelningen är sned; det finns fler personer i lägre åldrar än i högre. Skillnaden är större för Linköping än för riket, eftersom Linköpings befolkningskurva är snedare än rikets. Medianen är åldern för den mittersta personen när man ordnar befolkningen efter stigande ålder. Medelvärdet är summan av alla personers ålder dividerad med antalet personer Linköpings befolkning 1986, 1996 och 26, födelseår Studentåldrar "4-talister" Födda 192 Årgångarna minskar i storlek under perioden på grund av dödlighet Födda år I diagrammet ovan visas återigen Linköpings befolkning 1986, 1996 och 26, men nu på ett nytt sätt. Kurvorna visar här inte personernas ålder vid de tre tidpunkterna, utan personernas födelseår, vilket innebär att de tre kurvorna har förskjutits i förhållande till varandra jämfört med diagrammet på sidan 2. Det betyder att man här kan se hur varje årgång (eller som man i demografiska sammanhang säger: kohort) utvecklas till följd av inflyttning, utflyttning och dödsfall. Man ser att de tre kurvorna för , och stämmer bra överens inbördes med två undantag: den naturliga minskningen på grund av dödligheten i högre åldrar, som är märkbar främst för personer födda 1935 och tidigare, samt den enorma ökningen av antalet personer födda ungefär mellan 1965 och 1985, dvs de årgångar som 1986 var barn eller tonåringar och som 26 befann sig i de typiska studentåldrarna eller strax däröver. För de yngsta årskullarna visar diagrammet bara en eller två kurvor; de var inte födda år

5 Att kommunens befolkning präglas av att Linköping är en studentstad framgår också tydligt, om man som i nedanstående diagram skiljer ut heltidsstudenter vid Linköpings universitet och Hälsouniversitetet från den övriga befolkningen. I diagrammet framgår också den lilla del av studenterna som bor i kommunen men inte är folkbokförda här. Befolkning efter ålder i Linköpings kommun december 26, studenter och övriga Ej folkbokförda studenter Folkbokförda studenter Övriga folkbokförda Ålder 1 5

6 Födelseöverskott När det gäller födelsetalens utveckling i Linköpings startade en ökning redan 1983, och den tog ytterligare fart 199. Baby-boomen nådde sin kulmen , varefter antalet födda åter minskade snabbt fram till Efter 1999 började födelsetalen åter att stiga, men detta har skett relativt långsamt och från en rekordlåg nivå. Antalet döda uppvisar en ganska svag ökning till följd av ett ökat antal invånare i höga åldrar, och födelseöverskottet under de senaste två årtiondena följer därför till stor del babyboomen, nedgången i födelsetalen och den därpå följande återhämtningen, vilket framgår av diagrammet nedan. Födda/döda i Linköpings kommun Födda Döda Nedan visas antalet födda och döda samt födelseöverskottet även i tabellform. Födelseöverskott År Födda Döda Födelsenetto Summa

7 När det gäller flyttningsnettot är bilden betydligt mer komplicerad än för födelseöverskottet. Nedan återges in-, ut- och nettoflyttning för kommunen Totalt har under denna tid drygt 25 flyttningar gjorts till eller från kommunen, vilket kan jämföras med kommunens totala invånarantal om personer 26. Den stora omfattning som flyttningen över kommungräns har är en viktig orsak till svårigheten att förutsäga befolkningsförändringar i framtiden, dvs att göra befolkningsprognoser för kommunen. Ändå är antalet flyttningar över kommungränsen betydligt mindre än antalet flyttningar inom kommunen, som under samma artonårsperiod uppgår till drygt 32. Flyttning till/från Linköpings kommun en till Linköpings kommun har under de senaste två årtiondena ökat från mindre än 5 till 8 per år. Nivån på utflyttningen låg i stort sett stilla från 1986 till 1992, därefter ökade den istället desto snabbare fram till hade utflyttningen i stort sett kommit ikapp inflyttningen, och 1998 var den till och med större än inflyttningen har minskade utflyttningen något, men därefter har den åter ökat kraftigt. För flyttningsnettot innebar detta först en kräftgång ned till noll under åren Därefter har Linköping haft ett markant och växande positivt flyttningsnetto fram till 1993, varefter det åter har minskat kraftigt ned till under noll år 1998, för att åter öka under Även var nettot positivt men något lägre än åren närmast dessförinnan. På nästa sida visas brutto- och nettoflyttningen i tabellform. Även antalet flyttningar inom kommunen visas som jämförelse. 7

8 År Flyttnings- Flyttningar inom netto kommunen Summa Många av dem som flyttar till kommunen flyttar efter några år ut igen. Det gäller bland annat för en stor del av studenterna. Men ganska många stannar kvar i Linköping, vilket har gjort att mer än halva kommunens befolkning 26 var inflyttad. För de flesta åldersgrupper över 2 år är det mindre än 4 procent av befolkningen som är född i kommunen, vilket framgår av diagrammet nedan. Antal Linköpings befolkning efter födelseort och ålder Utlandsfödda Födda i övriga Sverige Födda i övriga Östergötland Födda i Linköping, återinflytt Födda i Linköping 1 5 Ålder

9 De flyttande till/från kommunen fördelade på ålder Bland alla flyttningar görs merparten av personer i åldrarna år. För en universitetsstad som Linköping är detta förhållande särskilt markant, eftersom många människor flyttar till staden för att studera och lämnar den efter slutförda studier. De flyttande till och från kommunen under perioden visas grafiskt i nedanstående diagram. Kurvorna visar tydligt hur inflyttningen har ett extremt maximum i 21årsåldern för att därefter snabbt sjunka. en har en något lägre och bredare topp med maximum för 24-åringarna. Linköpings positiva flyttningsnetto under perioden grundar sig helt på åldrarna år. För övriga åldrar var nettot negativt eller nära noll. Av alla flyttningar över Linköpings kommungräns under gjordes hälften av personer i åldrarna år Flyttning till och från Linköpings kommun Ålder Även flyttarnas åldersfördelning har dock förändrats en del under de senaste två årtiondena. Framförallt är det i åldrarna år som förhållandena har förändrats. Vi har valt att redovisa in-, ut- och nettoflyttningen till/från Linköpings kommun i sju åldersgrupper, nämligen 18-2 år, år, år, 3-34 år, år, 4-49 år samt -14 år. Orsaken till att vi redovisar flyttningen med denna åldersklassindelning är att statistiskt underlag från Statistiska Centralbyrån finns tillgängligt för dessa åldersklasser under hela den studerade perioden. 9

10 18-2-åringarnas flyttning När det gäller 18-2-åringar har utflyttningen från kommunen varit relativt liten, mellan 2 och 5 personer varje år. Den ökade mellan 199 och 2 men har sedan planat ut. en har däremot förändrats desto mer. Från att under åren ligga på cirka 4-5 per år, dvs knappt dubbla utflyttningen, ökade den under dramatiskt till 12, varefter den tycks ha stabiliserat sig på en nivå mellan 11 och 12 inflyttande per år. t i denna åldersgrupp följer i stort sett samma utveckling som inflyttningen, vilket innebär att det steg brant från ett par hundra till mer än 8 per år. Efter 1994 har dock flyttningsnettot stagnerat på mellan 7 och 8 per år. 14 Flyttning till/från Linköpings kommun , 18-2-åringar Orsaken till den kraftigt ökade inflyttningen under den första halvan av nittiotalet står med säkerhet att finna i att Linköping är en studentstad. Linköpings Universitet expanderade kraftigt under slutet av 8-talet och början av 9-talet, vilket gav ett kraftigt tillskott av nya studenter. Heltidsstudenter vid Linköpings universitet bosatta i Linköpings kommun efter folkbokföringskommun, december resp. år Ej folkbokförda Folkbokförda

11 Dessutom ändrades reglerna för folkbokföring den 1 juli Numera ska studerande som har bostad på studieorten vara skrivna där och inte på den tidigare hemorten. Detta gjorde att andelen av studenterna som är folkbokförda i Linköping steg kraftigt. Statistik & Utredningar har återkommande undersökt studenternas folkbokföring. På föregående sida visas hur antalet heltidsstudenter oavsett ålder boende i Linköping, fördelade på folkbokförda eller ej i Linköping, har utvecklats sedan Studenternas bidrag till nettoflyttningen studeras även i kapitlet Nettoflyttning fördelad på delgrupper sist i denna rapport åringarnas flyttning Även i åldersgruppen 21 till 24 år är inflyttningen till kommunen större än utflyttningen, men både in- och utflyttning är omfattande. en har under den senaste artonårsperioden stigit mer eller mindre kontinuerligt, från cirka 11 per år under till mer än 2 per år under och mellan 22 och 23 år en låg under relativt stabilt kring cirka 8 per år, steg sedan kraftigt till närmare 2 personer 1998, men har därefter planat ut på mellan 18 och 2 personer per år. t i åldersgruppen låg i början av perioden på i runda tal 3 personer per år. Eftersom inflyttningen började stiga tidigare än utflyttningen uppvisar flyttningsnettot en puckel med mellan 7 och 8 personer per år under , varefter det åter sjönk ungefär till den ursprungliga nivån steg det dock åter något. Även i denna åldersgrupp är universitetets expansion och den ökade andelen folkbokförda bland studenter boende i Linköping viktiga förklaringar till de stigande flyttningstalen. I åldersgruppen år är det naturligt att dessa faktorer först påverkar antalet inflyttande till kommunen, men några år senare även antalet utflyttande, eftersom åldersintervallet rymmer både många som påbörjar sina studier och många som avslutar dem. 25 Flyttning till/från Linköpings kommun , åringar

12 25-29-åringarnas flyttning Även i åldersgruppen år är både in- och utflyttningen omfattande. en ökade successivt under åren från knappt 8 till nästan 14 per år, minskade något men har sedan ökat igen till 16 personer år 26. en låg till en början konstant på drygt 9 per år, ökade sedan upp till drygt 17 personer , stagnerade men har sedan fortsatt att öka till 2 personer år 26. t var först svagt negativt, därefter nära noll under , för att sedan åter bli negativt, de senaste åren med cirka 4-55 personer per år. Utvecklingen när det gäller studenterna i Linköping har även påverkat denna åldersgrupp, dock främst när det gäller den stigande nivån på utflyttningen. Den stigande nivån på inflyttningen kan eventuellt till någon del bestå av återflyttande linköpingsbor som har studerat på annan ort. Flyttning till/från Linköpings kommun , åringar och åringarnas flyttning I åldersgrupperna 3-34 och år är flyttningsrörelserna inte lika omfattande som för de yngre grupperna, men även här har det skett vissa förskjutningar, framför allt under senare delen av 9-talet. För 3-34-åringarna ligger såväl in- som utflyttning fram till 1995 på cirka 4-6 personer per år. Därefter ökade utflyttningen markant under , planade ut på 6-7 personer per år under för att sedan öka igen till drygt 8 personer år 26. en har ökat sakta från 4 till nästan 7 personer per år. t, som till en början var svagt negativt, var nära noll, under åren negativt med 1-2 personer och därefter negativt med 5-15 personer per år. 12

13 Det ökade antalet studenter kan ha påverkat nivån på utflyttningen även i denna åldersgrupp. För åringarna låg både in- och utflyttning under perioden mellan 25 och 3 personer per år. Från 1996 ökade dock först utflyttningen, sedan även inflyttningen till mellan 3 och 4 personer per år. Nettot låg i början av de arton åren nära noll, var svagt positivt, negativt med cirka 1 personer per år och därefter åter nära noll eller svagt negativt. I åldersgruppen 3-34 år ökade inflyttningen kraftigt 1994, vilket kan ha ett samband med att kommunen det året fick rekordmånga kommunplacerade flyktingar, varav många var barnfamiljer från Bosnien lades Linköpings Garnison ned, vilket bidrog till den ökande utflyttningen i bägge åldersgrupperna Flyttning till/från Linköpings kommun , 3-34-åringar Flyttning till/från Linköpings kommun , åringar

14 4-49-åringarnas flyttning 4-49-åringarnas flyttningar har relativt liten omfattning. Såväl in- som utflyttningen har under de flesta av de arton åren legat mellan 3 och 4 personer per år steg utflyttningen till drygt 4, vilket kan ha samband med Garnisonens nedläggning, men sjönk åter steg både in- och utflyttning till över 4 personer. Nettot ligger nära noll. Flyttning till/från Linköpings kommun , 4-49-åringar åringarnas flyttning När det gäller barn och ungdomar -14 år ligger både in- och utflyttning på cirka 6-8 personer per år. För dessa åldrar har kommunen haft negativt flyttningsnetto i början av perioden och åren och 24. Under åren , samt var dock flyttningsnettot positivt för barn och ungdomar. Toppen nåddes 1994, vilket delvis beror på den höga flyktingmottagningen detta år. Flyttning till/från Linköpings kommun , -14-åringar För återstående åldersgrupper, dvs år och personer över 5 år har vi inte gjort några jämförande studier. Flyttandet i dessa åldrar är generellt sett lågt och kommunens flyttningsnetto ligger nära noll. 14

15 De flyttande till/från kommunen fördelade på varifrån/vart de flyttar I detta avsnitt har de flyttande till och från Linköpings kommun under de senaste två årtiondena fördelats på varifrån respektive vart de flyttar. Den indelning som används är annan kommun i Östergötland, annat län i riket samt utlandet. Flyttning mellan Linköpings kommun och övriga Östergötland När det gäller flyttningen mellan Linköpings kommun och övriga Östergötland har förändringarna under perioden varit måttliga. Nivån på både in- och utflyttning ligger i stort sett mellan 12 och 18 personer per år. en uppvisar under åren en svagt fallande tendens, därefter har den i huvudsak ökat. en var tvärtom svagt stigande under , minskade , men har därefter åter stigit fram till 25. t med övriga Östergötland har under perioden oftast varit positivt eller nära noll, de senaste sex åren dock svagt negativt Flyttning mellan Linköpings kommun och annan kommun i Östergötland Flyttningen mellan Linköpings kommun och annat län i riket har under de två årtiondena stigit relativt kraftigt. Detta är också den dominerande delen av flyttningen. en steg mellan åren 1988 och 1994 från cirka 25 till nästan 44 och har under fortsatt att stiga till drygt 5. en höll sig ganska konstant mellan 24 och 28 per år under perioden , ökade sedan dramatiskt och låg på samma nivå som inflyttningen under Därefter sjönk den något men har åter nått samma nivå som inflyttningen. t har ofta varit positivt, som mest 1991 med närmare 12 personer , Flyttning mellan Linköpings kommun och andra län 15

16 2 och låg det dock nära noll blev nettot negativt, delvis beroende på Garnisonens nedläggning. Det är rimligt att förklara en del av den stigande inflyttningen från andra län i början av 9-talet med universitetets expansion och den ökade andelen folkbokförda bland studenter med bostad i Linköping. Samma faktorer har även påverkat att utflyttningen några år senare ökade så starkt. 5 Flyttning mellan Linköpings kommun och annat län i riket Flyttning mellan Linköpings kommun och utlandet Flyttningen mellan Linköpings kommun och utlandet har stor betydelse för kommunens utveckling. en har stigit från 4-5 per år i början av perioden till cirka 1 per år under Efter en minskning 24 har det stigit kraftigt till mer än 12 år 26. en låg till en början ganska jämnt mellan cirka 2 och 3, steg successivt under till omkring 6 men har därefter inte förändrats så mycket. t har under hela perioden varit positivt, åren låg det dock nära noll var det mellan 2 och 4 personer per år, 2-23 mellan 4 och 5. Efter en svacka 24 har nettot stigit till cirka 55 år 26. En stor del av den kraftigt ökade inflyttningen från utlandet och den därpå följande minskningen berodde på variationer i antalet kommunplacerade flyktingar i Linköping. en består delvis av anhöriga till tidigare invandrade personer. Ökningen år 26 beror delvis på den tillfälliga lagstiftningen för ny prövning av tidigare avvisade asylsökande Flyttning mellan Linköpings kommun och utlandet

17 Inrikes flyttning och medborgarskap Från 1993 kan den inrikes omflyttningen delas upp på personer med svenskt respektive annat medborgarskap. Den inrikes flyttningen av utländska medborgare till och från Linköpings kommun redovisas nedan Inrikes flyttning av utländska medborgare till/från Linköpings kommun Det mest slående i diagrammet ovan är att den kraftiga flyktinginvandringen 1994 delvis visar sig i form av ökad inrikes flyttning. En del av dem som flyktingplacerades i Linköping hade alltså redan folkbokförts på annan plats i Sverige. I övrigt visar kurvorna en mycket lugn utveckling med cirka 3-5 inflyttade och 3-4 utflyttade per år. Mot slutet av perioden ökar dock inflyttningen till nästan 6 år 26. Ett undantagsår är 1998, då den inrikes utflyttningen av utländska medborgare blev högre än inflyttningen, liksom den totala utflyttningen från Linköping detta år översteg inflyttningen. Motsvarande kurva för inrikes flyttning av svenska medborgare visas nedan: Inrikes flyttning av svenska medborgare till/från Linköpings kommun Även här är det slående hur små variationer det är, åtminstone under perioden Efter att utflyttningen 1995 nådde upp till inflyttningens nivå, har de båda legat mellan 52 och 65 per år, med ett netto mellan 15 och +2 per år. År 26 blev dock nettot nästan 3. 17

18 Nettoflyttning fördelad på delgrupper I redogörelsen ovan har flera gånger hänvisats till universitetets expansion och till den ökade andelen folkbokförda bland studenter boende i Linköping som förklaringar till först den ökade inflyttningen till Linköpings kommun, därefter även den ökade utflyttningen från kommunen. Hur stor nettoeffekten av dessa enskilda faktorer blir kan inte redovisas för varje enskilt år. Statistik & Utredningar har dock vid några tillfällen gjort undersökningar av studenternas folkbokföring i Linköping, och med ledning av dessa kan nettoeffekten skattas för sju treårsperioder, nämligen åren , , , , , samt Siffrorna ska inte tas som exakta mått utan är delvis skattningar. En annan speciell delgrupp som har påverkat flyttningen till Linköping mycket under senare år är de kommunplacerade flyktingarna. I diagrammet nedan visas nettoflyttningen till Linköpings kommun fördelad på fyra delgrupper, nämligen: 1) nettoeffekten på flyttningen över kommungräns av universitetets expansion, dvs nettoflyttningen av studenter till kommunen 2) nettoeffekten av den ökade andelen folkbokförda bland studenter boende i kommunen 3) antalet flyktingar som kommunplacerats i kommunen (ej känt för den första perioden, , då de ingår i övrig nettoflyttning) 4) övrig nettoflyttning per år, delgrupper Övrig nettoflyttning Flyktingar 15 1 Ökad folkbokföring av studenter Nettoflyttning av studenter Av diagrammet framgår klart att de tre specificerade delgrupperna förklarar större delen av nettoflyttningen till kommunen. Den övriga nettoflyttningen ökade från den andra till den tredje perioden, medan den var svagt negativ under Antalet kommunplacerade flyktingar nådde ett maximum 1994 och har därefter sjunkit. Andelen folkbokförda bland studenter boende i Linköping var i december 26 uppe i 93 procent. 18

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 18 mars 2016 Sofia Papanikolaou tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2016-2025 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2016-2025, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omva rld Nr 2: 2013 Perspektiv Helsingborg Ännu ett år med många flyttande till Helsingborg - Om flyttning till och från Helsingborg år 2012 - Antalet inflyttade till

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

2 Prognosresultat huvudalternativet

2 Prognosresultat huvudalternativet 2 Prognosresultat huvudalternativet Sveriges framtida befolkning 23 25 19 För tre år sedan förväntades enligt prognosen en befolkning om 9,5 miljoner år 25. Enligt årets prognos kommer folkmängden att

Läs mer

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013 Befolkningsförändringar Örnsköldsviks kommun 2013 2014 2 Förord Detta PM redovisar befolkningsförändringar i Örnsköldsviks kommun 2013, samt befolkningens fördelning på församlingsnivå 31 december 2013.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2016-2022 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt årets prognos beräknas befolkningen öka med 7 179 personer från årsskiftet 2015/2016 fram

Läs mer

Inrikes flyttningar. Antal flyttningar Antal flyttningar efter kön och ålder 2001

Inrikes flyttningar. Antal flyttningar Antal flyttningar efter kön och ålder 2001 41 Inrikes flyttningar Inrikes omflyttning är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare och antalet utflyttare (flyttnettot)

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Sammanfattning...2 Inledning...3

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser

STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. Vår uppgift är att framställa och sprida statistik till bland andra beslutsfattare, forskare och allmänhet.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET SIDA 2 AV 46 Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013

Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 2014-01-28 Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund...

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun Barnfamiljers boende i Linköpings kommun En registerstudie utförd 215 225 2 175 Födda barn per år 15 125 1 75 5 25 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Födelseår Födda i Linköpings kommun - bor

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Ökad livslängd åldrande befolkning

Ökad livslängd åldrande befolkning 45 Ökad livslängd åldrande befolkning Minskad dödlighet Spanska sjukan Sveriges sista stora epidemi? Epidemier och farsoter drabbade det svenska folket hårt under 17-talet och i början av 18-talet. Vissa

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer