Bilaga 1. Prioriterade åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Prioriterade åtgärder"

Transkript

1 Bilaga 1 Prioriterade åtgärder

2 Innehåll 1 Inledning Fokusområden Jämlikhet och icke diskriminering Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation Allas rätt att kunna tillgodogöra sig samhällets utbud Rätten att känna sig trygg i katastrofsituationer Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld och övergrepp Rätten till personlig integritet och självständighet Rätten till yttrande- och politisk frihet Rätten till utbildning Rätten till habilitering och rehabilitering Rätten till arbete, sysselsättning och social trygghet Rätten till deltagande i det politiska och kulturella livet Övriga åtgärder ej relaterade till specifikt fokusområde... 9 Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 2 (9)

3 1 Inledning Dokumentet beskriver prioriterade åtgärder kopplade till den handikappolitiska planens olika fokusområden. Åtgärderna har överenskommits i kommunens handikappråd som specifikt angelägna och prioriterade. Genomförandet av dessa prioriterade åtgärder åsidosätter inte kommunens ansvar att uppfylla de grundförutsättningar som anges i den handikappolitiska planens huvuddokument till vilket detta dokument är en bilaga. Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 3 (9)

4 2 Fokusområden 2.1 Jämlikhet och icke diskriminering Kartlägg förekomsten och effekten av diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning. (Prio 1) För att kunna genomföra åtgärder som eliminerar risken för diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning skall Upplands Väsby kommun presentera underlag som redovisar den eventuella förekomsten av sådan diskriminering, dess omfattning och hur den tar sig i uttryck. Materialet skall presenteras ur ett köns- och barnperspektiv. Tre månader efter att planen antagits i kommunstyrelsen. Resultatet av kommunens kartläggning avseende förekomsten av diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning skall delges KHRs ledamöter med möjlighet till kommentarer inför första ordinarie möte efter rapportens färdigställande Etablera processer och rutiner för att kontinuerligt bevaka förekomsten av diskriminering avseende personer med funktionsnedsättning. (Prio 1) Baserat på resultatet av genomförd kartläggning (se punkt 1 ovan) utarbeta de processer och rutiner som krävs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte blir diskriminerade i sina rättigheter till skydd, förmåner samt kommunalt stöd och service beroende på sin funktionsnedsättning. Detta skall ske i enlighet med kommunens övergripande kvalitetsarbete. Åtgärdsprogram klart fyra månader efter att planen antagits i kommunstyrelsen och implementering genomförd efter ytterligare fyra månader. Åtgärdsprogrammet presenteras i KHR under första halvåret 2014 med möjlighet för dess ledamöter att lämna synpunkter. Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 4 (9)

5 2.2 Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation Genomföra utbildningstillfällen riktad till kommunens tjänstemän och politiker i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt kommunens handikappolitiska plan. Även alternativa utförare av kommunalt finansierad verksamhet skall inbjudas.(prio 2) Kommunens beslut/åtgärder som påverkar personer med funktionsnedsättning skall fatttas/utföras i enlighet med i handikapplanen överenskomna förutsättningar. För att säkerställa kunskapen om dessa förutsättningar skall kommunen genomföra ett utbildningsprogram riktat till samtliga politiker och tjänstemän i beslutsfattande ställning samt till de alternativa utförare som är kommunalt finansierade. Utbildningsprogrammet genomförs i en första etapp för befintlig personal och förtroendevalda. Målet är att ge dessa en nödvändig kunskap om FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt den handikappolitiska plan som utformats och överenskommits att gälla för Upplands Väsby kommun. Utbildningen genomförs därefter kontinuerligt för all nyanställd personal (politiker och tjänstemän) i beslutsfattande ställning. Samtliga politiker och tjänstemän och andra som omfattas av erbjudandet av utbildning skall ha genomgått utbildning Resultatet presenteras för KHR vid ordinarie möte närmast efter i form av rapport med angivelse av hur stor % andel av de tjänstemän och politiker som omfattas har genomgått utbildning. Rapporten ska också presentera deltagande från andra utförare än kommunen Initiera och genomför verkningsfulla kampanjer/aktiviteter för att höja allmänhetens medvetande om personer med funktionsnedsättning.(prio 2) För att skapa förståelse och insikt om de funktionsnedsattas förtjänster och förutsättningar skall kommunen initiera och genomföra ett antal kampanjer/aktiviteter per år enligt det syfte och den omfattning som beskrivs i artikel 8 (se bilaga 1). För att kunna se hur allmänheten påverkas av de kampanjer som genomförs skall en attitydmätning genomföras inför att kampanjarbetet startas och igen efter att det första årets kampanjer genomförts Kampanjplaner utarbetas två gånger per kalenderår för kommande sex månaders period i samarbete med KHR. Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 5 (9)

6 Resultatet av genomförda attitydmätningar före och efter det första kampanjåret, presenteras för KHR direkt i anslutning till att de genomförts. 2.3 Allas rätt att kunna tillgodogöra sig samhällets utbud Verkställ beslut om Tillgänglighetsguide. (Prio 1) Vid kommunstyrelsens sammanträde togs vid diskussion om tillgänglighetsplanen beslutet att uppdra till Informationsenheten inom Stöd och Process att ta fram och vidmakthålla en s.k. tillgänglighetsguide för kommunens lokaler, allmän platsmark och privata publika lokaler. Beslutet har ännu inte omsatts i praktisk handling. Som underlag för sammanträdets diskussion och beslut om tillgänglighetsplanen presenterades i ärendebeskrivningen att citat En tillgänglighetsguide som beskriver hur tillgängliga olika privata och offentliga publika lokaler kan stimulera till konkurrens inom området vidare sägs i ärendebeskrivningen att Tillgänglighetsplanen kommer att behöva revideras i takt med att åtgärder genomförs men också p.g.a. förändringar i lokalbeståendet och i den yttre miljön. Planen kan också behöva ändras p.g.a. att kommunen höjer sin ambitionsnivå För att hantera löpande förändringar i tillgänglighet som förutsätts ovan, på ett kostnadseffektivt sätt, krävs med sannolikhet någon typ av IT baserat hjälpmedel. I VGR (Väster Götalands Regionen) har man under en tid arbetat med att skapa ett IT baserat hjälpmedel för att enklare kunna dokumentera, kontinuerligt mäta graden av och publicera information om tillgänglighet. Hjälpmedlet som går under namnet Tillgänglighetsdatabasen levereras som en molntjänst av VGR och används redan nu av ett flertal kommuner. Vid en tidigare demonstration som genomförts för medlemmar ur Handikapprådet (hösten 2012) gavs en bild av att Tillgänglighetsdatabasen har de funktioner som krävs för att hantera en föränderlighet i lokalbestånd, yttre miljö etc. som krävs i en expansiv kommun som Upplands Väsby. Presentationen visade också att Tillgänglighetsdatabasen är ett hjälpmedel för kommunen att enkelt och löpande mäta graden av tillgänglighet och samtidigt ett ovärderligt hjälpmedel för att människor med funktionsnedsättning skall kunna ta del av samhällets lokaler och tjänster på samma villkor som övriga medborgare. KHR ser nu att Kommunstyrelsens tidigare beslut om en tillgänglighetsguide måste genomföras. Eftersom vi erfar att det kommersiella utbudet av denna typ av lösningar är ytterst begränsat och vi bedömer kostnaden för nyutveckling allt för hög, föreslås att fokus läggs på den Tillgänglighetsdatabas som tillhandahålls av VGR. Vi föreslår vidare att en kravanalys genomförs för att verifiera att Tillgänglighetsdatabasen motsvarar de krav som ställs av Kommunen och KHR. Förutsatt att kravbilden motsvarar funktionaliteten i Tillgänglighetsdatabasen ser Handikapprådet fram emot en implementation av Tillgänglighetsdatabasen under Implementering klar under 2014 (förutsatt ett positivt resultat av en eventuell kravanalys) Planen för genomförande (kravanalys och implementation) skall delges KHRs ledamöter med möjlighet till kommentarer inför det fortsatta arbetet. KHR skall ges möjlighet att delta i kravarbetet. Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 6 (9)

7 2.3.2 Enkelt avhjälpta hinder Aktiviteten avser åtgärder av de enkelt avhjälpa hinder som i dagsläget ( ) finns identifierade. Parallellt med att detta fortsätter det kontinuerliga arbetet med uppföljning/åtgärd av nya hinder av denna typ. De enkelt avhjälpta hinder som i dagsläget är identifierade skall vara åtgärdade vid halvårsskiftet En lägesrapport presenteras för KHR i samband med första ordinarie möte efter halvårsskiftet Rätten att känna sig trygg i katastrofsituationer Säkerställ planer för användning vid nödlägen. (Prio 2) Gå igenom och kontrollera att de befintliga planer (och lokaliteter när detta är aktuellt) som gäller vid nödlägen ex. vid utrymning till skyddsrum och vid större eldsvådor och omfattande avbrott i el eller vattenförsörjning, är anpassade till personer med funktionsnedsättning. Vid behov av kompletteringar och andra åtgärder skall detta göras som en direkt följd av genomgången Genomgång av aktuell katastrofplan skall samrådas med KHR med möjlighet att ge synpunkter innan slutlig version fastställs. 2.5 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld och övergrepp Intensifiera arbetet med Familjefrid. (Prio 2) Kommunen ska med alla till buds stående medel skydda en person som är utsatt. Arbetet med familjefrid och antimobbningsarbete är viktiga delar för att visa att ambitionen att alla ska leva i ett våldsfritt samhälle är på allvar. Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 7 (9)

8 Åtgärder framöver är att intensifiera arbetet med familjefrid. Personal som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning ska medvetandegöras om kommunens arbete med att minska våld bland målgruppen, skolorna ska presentera sina handlingsplaner för en våldsfri skola och föreningslivet som engagera sig i att skapa ett våldsfritt samhälle ska uppmuntras KHR skall två gånger per år delges lägesrapport avseende situationen med utnyttjande, våld och övergrepp riktade mot personer med funktionsnedsättning. Lägesrapporten grundas på rapportering från individ- och familjeomsorgen, kundvalskontoret, Väsby välfärd och andra utförare av tjänster som är riktade mot målgruppen personer med funktionsnedsättning. SÄN 2.6 Rätten till personlig integritet och självständighet 2.7 Rätten till yttrande- och politisk frihet 2.8 Rätten till utbildning 2.9 Rätten till habilitering och rehabilitering 2.10 Rätten till arbete, sysselsättning och social trygghet 2.11 Rätten till deltagande i det politiska och kulturella livet Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 8 (9)

9 2.12 Övriga åtgärder ej relaterade till specifikt fokusområde Komplettera kommunens upphandlingspolicy och krav vid upphandling. (Prio 2) Kommunen skall agera för att de upphandlingar som kommunen gör avseende infrastruktur, hälsovård, barn- och äldreomsorg och inom kultur och fritidsområdet etc., säkerställer att de förutsättningar som beskrivs i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, uppfylls av de leverantörer som väljs för dessa uppgifter. a) Kommunens upphandlingspolicy Kommunens policybeskrivningar avseende upphandling ses över och de eventuella kompletteringar görs som ger uttryck för kommunens generella syn på vikten av hänsynstagande till personer med funktionsnedsättning i samband med upphandling. Av beskrivningen skall framgå att uppfyllandet av detta är en grundförutsättning för att bli antagen och vidmakthålla rollen som tjänsteleverantör till Upplands Väsby kommun. Av beskrivningen bör också framgå hur kommunen avser kvalitetssäkra att leverantörer uppfyller krav och vad som blir följden av att leverantörer inte motsvarar dessa. b) Kommunens upphandlingsunderlag För att säkerställa att upphandlingar inom ett specifikt upphandlingsområde tar hänsyn till de förutsättningar som gäller personer med funktionsnedsättning, skall kommunens samtliga grunddokument för upphandling ses över och vid behov kompletteras med de krav avseende detta som ställs på leverantörer av kommunala tjänster se anm. 1. Anm. 1 I de fall ett specifikt upphandlingsområde ställer krav på kommunen som vid upphandling inte kan kravställas på externa leverantörer, skall kommunen själva inför upphandling vidta de åtgärder som krävs för att korrekta förutsättningar för tjänstens utförande etableras KHR delges reviderad upphandlingspolicy med möjlighet att lämna synpunkter innan den slutligt fastställs. KS / KHR Bilaga 1 - Prioriterade åtgärder.docx 9 (9)