Bedömning av strategigenomförande och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning av strategigenomförande och resultat"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategirapport för Moldavien Utbetalt belopp MSEK Årligt allokerat 120 MSEK belopp Antal avtalade 24 Strategiperiod insatser Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen GUL GUL Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Den övergripande bedömningen Gul grundar sig på att den politiska utvecklingen i Moldavien är fortsatt skör. Den djupgående politiska krisen under sex månader av rapporteringsperioden har haft återverkan på offentlig administration, civila samhällets organisationer och näringslivet. Till bedömningen bidrar också att grundläggande problem såsom korruption, politisering av institutioner, betydande kapacitetsbrister i den offentliga förvaltningen och allvarliga brister i utbildningssystemet även framgent kommer att påverka landets ekonomiska och sociala utveckling och i sin tur möjligheten att nå strategimålen. Bilden av den övergripande måluppfyllelsen är emellertid blandad och vissa positiva inslag finns. Ett av de större stegen mot uppfyllelse av det övergripande strategimålet om ökad EU-integration togs i och med att förhandlingarna om ett associeringsavtal (AA) med ett vidhängande fördjupat frihandelsavtal (DCFTA) mellan Moldavien och EU slutfördes i juni Förberedelserna för EU:s toppmöte i Vilnius i november 2013 pågår nu och förhoppningen är att avtalet ska kunna paraferas i Vilnius med utsikt till undertecknande under Generellt har utvecklingen inom de tre sektorer där svenskt stöd utgår gått i positiv riktning, om än enbart med små steg. Möjligt undantag är området Jämställdhet där förändringstakten är fortsatt mycket låg. Bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömningen Gul för insatsportföljens genomförande baseras på den osäkra politiska utvecklingen, den höga korruptionsnivån och kapacitetsbristerna inom den offentliga förvaltningen. Genomförandet av insatsportföljen har under våren 2013 i vissa delar påverkats av den djupa politiska kris som Moldavien genomgått. Några insatser har inte kunnat påbörjas som planerat (exempelvis ett samarbete mellan Sveriges och Moldaviens skattemyndigheter) medan för andra insatser har beredning senarelagts (ett stöd till en decentraliseringsreform) och utbetalningar inom pågående projekt innehållits. Efter att en ny regering formats i slutet av maj har flera insatser kunnat återupptas. Det finns dock tecken på att förändringar inom personaluppsättningen inom ministerier och myndigheter kan komma att påverka möjligheterna att genomföra planerat arbete. Reformtakten inom sektorn Hållbar samhällsbyggnad (Energi), har till del bromsats upp av Sida 1 (6)

2 regeringskrisen under våren Motsättningar mellan ansvarigt ministerium, Ministry of Economy (MoE) och myndigheten för energieffektivisering, AEE, enligt ambassadens bedömning motiverade av privata och partipolitiska intressen, har också påverkat negativt. Samma orsak bedöms ligga bakom bristerna i regleringen av den nationella fonden för energieffektivisering som byggs upp inom ramen för EU:s sektorbudgetstöd. I rollen som lead donor och i kraft av det stora förtroende som Sverige har inom energisektorn har ambassaden varit pådrivande i uppföljningen av fondens arbete. Tillsammans med EU Delegationen (EU DEL) har ambassaden uppmanat fondens styrelse att säkerställa transparenta och effektiva finansieringsformer, ett arbete som alltjämt fortgår i. Sverige finansierar en ledamot i fondens styrelse som ska bidra till att öka insyn och kompetens i fondens arbete. De pågående insatserna inom sektorn Marknadsutveckling visar resultat som bidrar till att öka moldaviska företags konkurrenskraft och att det handelsrelaterade regelverket har EU-anpassats ytterligare. Trots den politiska krisen visade det sig möjligt att initiera ett sedan flera år tillbaka förberett samarbetsprojekt mellan de moldaviska och svenska statistikmyndigheterna och där syftet är att Moldaviens handelsstatistik ska harmoniseras med EU:s standards. Den politiska krisen har dock även påverkat genomförandet av insatserna inom denna sektor. Ett exempel är projektet Agriculture Competitiveness. Efter att insatsen avtalats mellan Sida och Världsbanken kunde inte genomförandet påbörjas innan det fanns en regering med mandat att ingå avtal med Världsbanken, vilket försenande starten med närmare ett halvår. Övergripande slutsatser Den politiska instabilitet som präglat den regerande alliansen eskalerade under våren 2013 och resulterade i att regeringen avsattes, varefter följde en period över flera månader med en interimsministär med begränsade befogenheter. Stor osäkerhet rådde huruvida en ny regeringsallians skulle kunna formas eller om landet skulle gå mot ytterligare ett nyval. Denna kris och dess många komplexa delar och skeenden visar på de stora utmaningar som landet fortfarande står inför vad gäller demokratiskt styrelseskick och institutionernas funktionssätt. Institutionerna är politiserade, korruptionen är utbredd inom politik och samhällsliv, och regeringen har haft stora svårigheter att genomföra nödvändiga reformer, inte minst inom rättsväsendet. Osäkerheterna under våren påverkade förvaltningens funktionssätt negativt, likaså det svenska reformstödets genomförande. Planerade och förberedda insatser kunde inte påbörjas på grund av avsaknad av avtalspart. Arbetet med vissa pågående insatser gick på sparlåga. Efter det att den nya regeringen tillträdde 30 maj har stora personalförändringar genomförts. Regeringen har ett tungt arbetsprogram att uppfylla, inte minst att nå så långt som möjligt inför Vilnius. Moldavien är samtidigt utsatt för starka ryska påtryckningar mot ett fortsatt EU-närmande. Särskilt viktigt blir att visa resultat vad gäller jobbskapande, rättssektorreform och anti-korruptionsarbete; alla tre svårhanterade områden. Trots krisen har Moldavien lyckats slutförhandla associeringsavtalet och det fördjupade frihandelsavtalet med EU. Avtalets ingående utgör ett stort steg mot en långsiktig, djupgående och bindande modernisering av det moldaviska samhället. Bristande politisk vilja till vissa viktiga reformer, korruptionen och den svaga förvaltningen kommer fortsatt att utgöra utmaningar för landet och för det svenska reformsamarbetets genomförande. Ambassaden bedömer att den politiska instabiliteten fortsätter, inte minst mot bakgrund av att ordinarie parlamentsval skall hållas i slutet av 2014 eller i början Detta kan ha inverkningar på både pågående och planerade insatser som Sida 2 (6)

3 finansieras av Sverige. Vissa framsteg kan ses vad gäller civila samhällets möjligheter att verka i och med att en nationell strategi för civilsamhället antogs av parlamentet i januari 2013 ii, iii. Strategin tydliggör den rättsliga ställningen för civilsamhällets organisationer och ger civilsamhället möjligheter att etablera verksamheter inom områden som undervisning och hälsovård. Strategin erbjuder en förbättrad modell för finansiering av CSO:s verksamheter med skattelättnader för företag och privatpersoner som vill göra donationer, möjlighet för skattebetalare att avsätta två procent av skatten till valfri organisation iv samt möjligheten för staten att överlåta utförande av service såsom äldrevård och förskolor till CSO:s v. Centrala mål i strategin är att stärka ramverket för deltagande av civilsamhället i utvecklandet och övervakandet av nationella policies och att främja volontärarbete vi. vii Det bör dock hållas i minnet att för CSO:s som driver frågor om civila och politiska rättigheter innebär den nya finansieringsmodellen förmodligen inga större förändringar. Januari 2013 lämnade Sverige över koordineringsansvaret av givargruppen inom jämställdhetsfrågor till UN Women men Sverige fortsätter vara en av de ledande givarna inom området. I september slöts ett avtal om en insats gällande arbete mot våld mot kvinnor att genomföras av organisationen Resonance i Bender, i säkerhetszonen. Stödet har utformats med ledning av rekommendationerna i T. Hammarbergs rapport från 2012 om MR-situationen i Transnistrien. Sektor 1: Redovisning av resultat Demokrati, Mänskliga rättigheter, Jämställdhet Sektormål: - Moldaviens förvaltning är mer effektiv i att planera och genomföra reformer; - Moldavien har ett mer oberoende civilt samhälle som i ökande utsträckning kompletterar och balanserar andra aktörer inom offentlig och privat sektor; - En ökad andel kvinnor innehar ledande positioner inom olika samhällssektorer och kvinnors rättigheter har stärkts. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Centrala offentliga förvaltningen mer effektiv i att planera och genomföra reformer Det viktigaste resultatet inom sektormålet är de i juni 2013 slutförda förhandlingarna om ett associationsavtal, inklusive ett fördjupat frihandelsavtal (DCFTA) med EU. Förhandlingarna genomfördes under en relativt kort tidsperiod, 1,5 år. Sverige är sedan sex år den ledande finansiären av stöd till reformer och kapacitetshöjande av den centrala offentliga förvaltningen. Regeringen har tagit flera viktiga steg för att modernisera förvaltningen och göra tjänster mer tillgängliga för medborgare och företag. En ny e-plattform har sjösatts under 2013 (www.servicii.gov.md) och utförandet av offentliga tjänster har blivit mer transparent och kostnadseffektivt. Ett specifikt stöd har givits till Utrikesministeriet och relevanta sektorministerier för att stärka deras kapacitet att genomföra förhandlingarna av associationsavtalet. Inom olika delar av förvaltningen finns nu grupper av kompetenta och engagerade tjänstemän som förmår att använda sitt inflytande för positiva förändringar. viii, ix Det visade sig tydligt genom att förhandlingarna av associationsavtalet kunde genomföras på ett effektivt sätt x. xi Ökad respekt för och kunskap om mänskliga rättigheter. Moldavien allra första Prideparad genomfördes i maj 2013 och avslutade en Pridevecka arrangerad av GenderDoc-M, som har finansiellt stöd från Sverige. Ett Sida 3 (6)

4 hundratal personer deltog i marschen där såväl lokala aktivister som representanter för ambassader och internationella organisationer ingick. Paraden föregicks av intensiva diskussioner med myndigheter och polis så att den skulle kunna genomföras på ett säkert sätt. Under paraden agerade sedan den moldaviska polisen mycket professionellt och bistod med skydd för deltagarna xii. xiii Fler kvinnors får arbete genom mer effektiv rådgivning och stöd till kvinnliga företagare Under rapporteringsperioden har projektet Women Economic Empowerment, WEE utvärderats. Projektets övergripande syfte är att underlätta för kvinnor, särskilt utanför de större städerna att få tillgång till rådgivning om jobbmöjligheter, eget företagande, yrkesutbildning, och andra kommunala tjänster. Utvärderingen är överlag positiv och lyfter fram den integrerade modell för rådgivning som utarbetats, där klienterna kommer i kontakt med rådgivare med olika typer av inriktning under ett och samma besök xiv. Ett tydligt och signifikant resultat av projektet är att modellen under 2013 spridits över hela landet och medel har avsatts i statsbudgeten för ändamålet. xv,xvi, xvii Sektor 2: Hållbar samhällsbyggnad (Energi) Sektormål: - Moldavien har effektiviserat sin energianvändning; - Moldaviska myndigheter utformar och tillämpar EU-anpassad lagstiftning och regleringar inom energiområdet; - Moldavien har förbättrat sin kommunala miljöinfrastruktur 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till På väg mot mer effektiv energianvändning Moldavien har effektiviserat sin energianvändning i huvudsak i enligt plan. Energiintensiteten (energiåtgång/bnp) minskade med 2.7% på årsbasis enligt senast publicerad statistik (2011), xviii vilket ligger väl i linje med tendensen under senare år. xix Målet för 2012 är en minskning med 3.6%, vilket krävs för att uppnå EU:s mål om 20% minskning till år 2020 xx. Flera svenskfinansierade insatser bidrar till denna positiva utveckling. Ett stöd till energieffektivisering i privatbostäder genomförs av EBRD i nära samarbete med lokala banker. Sedan projektstarten i slutet av 2011 har 257 lån till privatpersoner och företag godkänts och varje gåvokrona har genererat mer än sex kronor i investeringar. xxixxii Ambassaden har genom dialog med ansvariga myndigheter och i samarbete med EBRD bidragit till att Moldavien nu är medlem i Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership (E5P) xxiii. Investeringsprojekt har identifierats och förbereds för E5P-finansiering inom fjärrvärme tillsammans med EBRD xxiv, xxv samtidigt som GIZ, med svensk finansiering, förbereder projekt inom vatten, energi och sophantering. xxvi, xxvii Mer EU-anpassad lagstiftning inom energiområdet Insatserna till stöd för EU-anpassningen av lagstiftning och myndigheter inom energisektorn genomförs enligt plan. Ägarskapet för reformerna finns hos ansvarigt ministerium Ministry of Economy, MoE samt myndigheten för energieffektivisering (AEE) som båda får stöd till kapacitetsutveckling finansierat av Sverige. MoE har efter en omorganisation etablerat en avdelning särskilt för energieffektivisering och förnybar energi och ett antal nyanställningar har genomförts. Även AEE är nu fullt Sida 4 (6)

5 bemannad och verksam xxviii. Bland resultaten märks en ökad kapacitet att bereda lagförslag och system för övervakning och genomförande xxix. Den nationella energistrategi som utvecklats med svenskt stöd antogs av regeringen under våren 2013 och har resulterat i att handlingsplaner och tekniska normer för energieffektivisering och förnybar energi utarbetas successivt xxx. xxxi Sektor 3: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Marknadsutveckling - Moldavien har EU-anpassat fler delar av sitt handelsrelaterade regelverk; - Små- och medelstora företag samt mikroföretag har ökat sin konkurrenskraft. Tydligare och enklare regler för näringsverksamhet Genom projektet Investment Climate Reform, (ICR) har Sverige bidragit till lagstiftning som reglerar statliga inspektioner av företag liksom hur sådana inspektioner ska genomföras. Lagen antogs av parlamentet i mars Detta innebär att inspektioner blir mer förutsägbara och mindre kostsamma för företagarna och därmed ett förbättrat företagar- och investeringsklimat. Samtidigt har antalet myndigheter som genomför inspektioner halverats, från 64 till 33. De kvarvarande myndigheterna har tydligt uppdrag att samarbeta för att eliminera inspektioner med överlappande syften och att i stället för enbart slentrianmässiga inspektioner genomföra sådana särskilt för företag där det föreligger risk för att exempelvis miljökrav inte uppfylls, s k risk-based inspections. xxxii, xxxiii - Tillförlitlig landsomfattande jordbruksstatistik Sverige var en av huvudfinansiärerna av Moldaviens första nationella inventering, av tillgänglig och nyttjad jordbruksmark och tamdjursbesättning ( General Agriculture Census (GAC)). Den genomfördes under 2011/2012 och bearbetade data presenterades offentligt under första delen av Den insamlade statistiken kommer att få bred användning i allt från utformande av nationella policies och externa givares stöd till landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion och decentralisering och som underlag för forskning. xxxiv, xxxv Sida 5 (6)

6 Sida 6 (6)

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012 Strategirapport för Bangladesh september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING I Bangladesh står det samlade biståndet enbart för cirka 2 % av BNP och Sveriges andel motsvarar cirka 2,3 % av dessa. Sektorstöd

Läs mer

Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014

Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014 Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014 Ärendenummer: 14000768 Nairobi 23 mars 2015 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING

PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING I efterspelet av 2010 års val i Burundi har det politiska klimatet varit spänt. Stora delar av oppositionen bojkottade valet och agerar nu utanför de gängse politiska strukturerna.

Läs mer

PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING

PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING Utbetalningarna för 2011 uppgår endast till 7 % eller 28 MSEK. Orsakerna varierar men hänger huvudsakligen

Läs mer

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 2013-05-14 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet:

Läs mer

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Ärendenummer: 14/000769 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005 Landstrategi Angola januari 2003 december 2005 UD LANDSTRATEGI ANGOLA 2003 2005 1 1. SLUTSATSER FRÅN LANDANALYSEN 4 1.1 Den politiska utvecklingen och försoningsprocessen 4 I.2 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bangladesh januari 2008 december 2012 Regeringsbeslut III:7 2008-05-15 UD2008/13454/ASO Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Tanzania 2012-2016

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Tanzania 2012-2016 Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Tanzania 2012-2016 Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Tanzania 2012-2016 Innehållsförteckning 1. Fattigdomssituationen...1 1.1. Brist på resurser...1

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN. Resultatredovisning och -analys 1998 2002. Sydamerika

MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN. Resultatredovisning och -analys 1998 2002. Sydamerika MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN Resultatredovisning och -analys 1998 2002 Sydamerika Innehåll 1. Inledning... 3 2. Det regionala perspektivet... 4 3. Strategins allmänna viljeinriktning... 5 4. Resultatredovisning

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Mellanöstern och Nordafrika

Mellanöstern och Nordafrika Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika september 2010 december 2015 2010-09-09 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2010-2015

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Uganda mars 2009 december 2013 Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Bilaga till regeringsbeslut Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 2 3 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB 373-12 ISBN 978-91-7383-214-4

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för regionalt samarbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, 2012-2015 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Strategirapport för jan 2014 - dec 2014 Landstrategi Etiopien 2003-2007 (2015) Ärendenummer: XX/XXXXXX Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

riksrevisionens granskningsplan

riksrevisionens granskningsplan riksrevisionens granskningsplan 2013 2014 ISBN 978 91 7086 320 2 Dnr 10-2013-1182 RiR 2013 Produktion: Åkesson & Curry AB Foto: Per Ringsäter Tryck: Östertälje Tryckeri Innehåll Inledning 5 Omvärldsförändringar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer