Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler"

Transkript

1 Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

2 Artikelnr Publicerad maj

3 Förord Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, ett sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Ansvaret innebär bland annat att Socialstyrelsen ska stödja och främja det handikappolitiska arbetet inom dessa områden. I det handikappolitiska arbetet ingår till exempel att främja tillgänglighet. Denna kartläggning syftar till att mäta tillgängligheten på socialkontor och vårdcentraler mot bakgrund av detta ansvar. Kartläggningen innefattar bland annat framkomlighet i lokaler, möjlighet att ta del av information och att kommunicera oavsett funktionsförmåga. Inom socialtjänsten undersöks särskilt verksamheter för ekonomiskt bistånd och inom primärvården distriktsläkarmottagningar. Karin Flyckt har varit projektledare, medan Cecilia Eek har ansvarat för enkäternas innehåll och val av frågeområden. Kartläggningen har genomförts av Professional Management AB. Arbetet har fortlöpande diskuterats med Birgitta Stegmayr, Staffan Söderberg och Peter Brusén. Vidare har Ylva Branting, Ann Jönsson, Max Köster och Johan Persson bidragit med konstruktiva kommentarer. Dessa är alla anställda på Socialstyrelsen. Arbetet har också fortlöpande diskuterats med representanter från Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Synskadades Riksförbund (SRF). Det är Socialstyrelsens förhoppning att resultaten från denna undersökning ska utgöra en grund för det fortsatta handikappolitiska arbetet inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Petra Otterblad Olausson Avdelningschef Statistik och utvärdering 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning och slutsatser 8 Kommunernas socialkontor 8 Fysisk tillgänglighet 8 Skötsel och underhåll 9 Att ta sig ut i nödsituationer 9 Information 9 Kommunikation 9 IT och webbplatser 9 Arbetsmiljö 10 Vårdcentraler 10 Fysisk tillgänglighet 10 Skötsel och underhåll 10 Att ta sig ut i nödsituationer 10 Information 11 Kommunikation 11 IT och webbplatser 11 Arbetsmiljö 11 Slutsatser 11 Förslag och fortsatt arbete 13 Bakgrund och syfte 14 Utgångspunkter 14 Syfte och mål 15 Genomförande 16 Enkätkonstruktion 16 Urval 16 Insamling 17 Svarsfrekvens och bortfall 17 Avgränsningar 17 Ekonomiskt bistånd och distriktsläkarmottagningar 17 Samråd 18 Riktlinjer för tillgänglig verksamhet 19 Allmänt 19 Fysisk miljö 19 Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig 20 Arbetsmiljö 20 Bakgrundsfrågor 21 Handlingsplan för ökad tillgänglighet 21 Inventering av tillgänglighet 21 Byggår 22 5

6 Regiform 22 Fysisk miljö 23 Parkeringsplatser 24 Gångväg och huvudentré 24 Reception 26 Enheter för ekonomiskt bistånd 26 Hissar 26 Lokaler där klienter och brukare vistas 27 Personalutrymmen 28 Distriktsläkarmottagningar 29 Hiss 29 Lokaler där patienter vistas 30 Personalutrymmen 32 Underhåll, skötsel och rutiner 32 Att ta sig ut i nödsituationer 34 Information och kommunikation 35 Tryckt information 35 Grundläggande information om socialtjänstens insatser 35 Grundläggande information om sjukdomar och behandling 36 Kommunikations- och kontaktmöjligheter 37 Kommunikation och kontakt med socialtjänsten 38 Kommunikation och kontakt med vårdcentralen 38 IT och webbplatser 38 Kommunernas webbplatser 39 Vårdcentralernas IT 41 IT och arbetsmiljö 41 Diskussion 43 Konsekvenser för den enskilda personen 43 Brukarperspektiv 44 Begränsningar i undersökningen 45 Vägar framåt 45 Referenser 47 Bilaga1. Detaljerad beskrivning av riktlinjer för tillgänglig verksamhet 48 Byggnader och lokaler 48 Till entrén 49 Receptionen 50 Inne i byggnaden 51 Toaletten 52 Mötesrummet 53 Att ta sig ut i nödsituationer 54 Information 55 Vad bör man tänka på? 55 Webbplats och e-tjänster 56 WAI:s riktlinjer för tillgängliga webbplatser 56 Kommunikation 57 6

7 Telefoni 57 Korrespondens och meddelanden 58 Bilaga 2. Svarsfrekvens för socialkontor 59 Bilaga 3. Svarsfrekvens för vårdcentraler 62 Bilaga 4. Socialkontorens enkätformulär 65 Bilaga 5. Vårdcentralernas enkätformulär 72 7

8 Sammanfattning och slutsatser God tillgänglighet på socialkontoren och vårdcentralerna innebär att individen får ökad självständighet, större möjligheter till delaktighet samt möjlighet att vara både patient/klient och anställd. På så sätt är god tillgänglighet en förutsättning för ett samhälle med mångfald som grund. Socialstyrelsen har undersökt om personer med funktionsnedsättning kan söka vård och stöd på samma villkor som den övriga befolkningen. Detta har skett genom en kartläggning av tillgängligheten på landets socialkontor och vårdcentraler. I detta sammanhang avser tillgänglighet bland annat hur framkomlig miljön är och hur användbara tjänster och produkter är för personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, ett sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Ansvaret innebär bland annat att Socialstyrelsen ska stödja och främja det handikappolitiska arbetet inom dessa områden. I det handikappolitiska arbetet ingår det att främja tillgänglighet. Denna kartläggning har skett mot bakgrund av detta ansvar. Inom socialtjänsten har Socialstyrelsen särskilt undersökt verksamheter för ekonomiskt bistånd och inom primärvården distriktsläkarmottagningar. En viktig utgångspunkt för undersökningen är olika riktlinjer som finns inom områden och resultaten utgör ett viktigt komplement till Socialstyrelsens fortlöpande arbete inom funktionshindersområdet. Resultaten utgör också en grund för det fortsatta handikappolitiska arbetet inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Vidare ger resultaten även vissa möjligheter för enskilda kommuner och vårdcentraler att se hur långt de har kommit när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kommunernas socialkontor Vart tredje socialkontor har en handlingsplan som anger hur kontorets lokaler, verksamhet och information ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Något fler, ungefär hälften av socialkontoren, har inventerat alla sina lokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv. Fysisk tillgänglighet Endast vart femte socialkontor har en parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrade inom 25 meter från huvudentrén. Nästan alla socialkontor har däremot en entré som personer med rullstol kan ta sig in genom på egen hand de klarar kraven på entréns passagemått, automatisk dörröppnare i entrén samt framkomlighet på gångvägen till entrén. Resultatet är dock sämre när det gäller kontrastmarkering av entrén och ledstråk fram till huvudentrén (som avser att underlätta för personer med synnedsättning). 8

9 De flesta socialkontor har en reception vid huvudentrén, och nästan alla dessa har också sittplatser vid receptionen. Färre än hälften har dock en del av receptionsdisken placerad högst 0,75 meter över golvet. Var tionde reception har teknisk utrustning som underlättar kommunikationen med personer som använder hörapparat. En klar majoritet av socialkontoren har plana golvytor utan hinder. Flertalet socialkontor klarar också kriterierna för korridorer, dörrmått och trösklar. Resultatet är något sämre för kontrastmarkerade dörrar och ljudabsorbenter i väggar och tak; bara strax över hälften uppfyller dessa kriterier. Vart tionde socialkontor har hörselteknisk utrustning i lokalerna för ekonomiskt bistånd. Skötsel och underhåll På mer än hälften av socialkontoren råder förbud mot pälsdjur 1, medan bara ett av tio har förbud mot parfym. Vart tionde socialkontor har en policy eller skriftlig rutin för att säkerställa att lokalerna inte innehåller växter som kan framkalla allergier. Närmare hälften har en policy eller skriftlig rutin för att se till att starkt doftande rengöringsmedel inte används i lokalerna. Att ta sig ut i nödsituationer Hälften av socialkontoren tar hänsyn till personer med funktionsnedsättning i det systematiska brandskyddsarbetet. Information Fyra av fem socialkontor erbjuder grundläggande information om sina insatser i elektroniskt format (Word eller pdf). Knappt vart tionde socialkontor anger att all eller viss information finns i punktskrift, inspelad på teckenspråk eller inläst på talkassett eller Daisy. Kommunikation Nästan alla socialkontor anger att den enskilde kan komma till en telefonist utan att behöva göra några aktiva knappval, men det går endast att nå ett fåtal kontor via sms eller chatt i webbfönster. På ett fåtal socialkontor går det att boka tid via webben. Vart tredje socialkontor har rutiner för att anlita teckenspråkstolkar vid behov. Vart tionde socialkontor har skriftliga rutiner för att förlänga besökstiden för till exempel personer med kommunikationssvårigheter. IT och webbplatser Drygt hälften av kommunerna/kommunernas socialkontor har inventerat tillgängligheten på sin externa webbplats. Endast en tredjedel av socialkontoren har länkar till information på lättläst svenska och till talad information. En klart mindre andel av kommunerna, knappt var tionde, erbjuder teckenspråk. 1 Service- och ledarhundar är undantagna från förbudet. 9

10 Arbetsmiljö Sammanträdesrummen och fikarummen uppvisar samma tillgänglighetsmönster som övriga lokaler. En större avvikelse rör dock den hörseltekniska utrustningen, som är mer sällan förekommande i personalutrymmena. Vart tredje socialkontor har inventerat tillgängligheten på sin interna webbplats (det så kallade intranätet), medan vart fjärde har inventerat tillgängligheten i de administrativa datasystemen. Vårdcentraler Var tredje vårdcentral har en handlingsplan som anger hur vårdcentralens lokaler, verksamhet och information ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Två av tre anger att de har inventerat alla sina lokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv. Fysisk tillgänglighet Nästan alla vårdcentraler har en parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrade inom 25 meter från huvudentrén. Flertalet klarar också kraven på entréns passagemått, automatisk dörröppnare i entrén samt framkomlighet på gångvägen till entrén. Resultatet är dock sämre när det gäller kontrastmarkering av entrén och ledstråk fram till huvudentrén. Nästan samtliga vårdcentraler har sittplatser vid receptionen, och hos majoriteten är en del av receptionsdisken placerad högst 0,75 meter över golvet. Få receptioner har emellertid teknisk utrustning som underlättar kommunikationen med personer som använder hörapparat. I stort sett alla vårdcentraler har plana golvytor utan hinder i sina distriktsläkarmottagningar. Flertalet klarar också kriterierna för korridorer, dörrmått och trösklar. Resultatet är något sämre för kontrastmarkerade dörrar och ljudabsorbenter i väggar och tak; ungefär tre av fyra anger att lokalerna uppfyller dessa kriterier. Vidare har bara en av tjugo vårdcentraler hörselteknisk utrustning i sina distriktsläkarmottagningar. Skötsel och underhåll Hälften av vårdcentralerna har förbud mot parfym i lokalerna. Motsvarande siffra för förbud mot pälsdjur 2 är drygt fyra femtedelar. Hälften av vårdcentralerna har dessutom en policy eller skriftlig rutin för att säkerställa att lokalerna inte innehåller växter som kan framkalla allergier, medan fyra femtedelar har en policy eller skriftlig rutin för att se till att starkt doftande rengöringsmedel inte används i lokalerna. Att ta sig ut i nödsituationer Tre av fyra vårdcentraler tar hänsyn till personer med funktionsnedsättningar i det systematiska brandskyddsarbetet. 2 Service- och ledarhundar är undantagna från förbudet. 10

11 Information Lättläst svenska är det alternativa format som flest vårdcentraler eller landsting erbjuder drygt fyra av fem anger att all eller viss information finns på lättläst svenska 3. Var tionde vårdcentral tillhandahåller information i punktskrift, inspelad på teckenspråk eller inläst på kassett eller Daisy. Kommunikation Vid drygt tre fjärdedelar av vårdcentralerna kan den enskilde komma till en telefonist utan att behöva göra några aktiva knappval, medan det går att nå knappt hälften via sms eller chatt i webbfönster. På två av tre vårdcentraler går det att boka tid via webben. Var tionde vårdcentral har rutiner för att anlita teckenspråkstolkar vid behov. Var tredje vårdcentral har skriftliga rutiner för att förlänga besökstiden för till exempel personer med kommunikationssvårigheter. IT och webbplatser Var fjärde vårdcentral som har en egen webbplats har inventerat tillgängligheten på sin externa webbplats. Arbetsmiljö Sammanträdesrummen och fikarummen uppvisar samma tillgänglighetsmönster som distriktsläkarmottagningarnas övriga lokaler: tillgängligheten är god för personer med rörelsehinder, men klart sämre för personer med hörsel- eller synnedsättning. Var femte vårdcentral har inventerat tillgängligheten på intranätet, medan var tionde har inventerat tillgängligheten i de administrativa datasystemen 4. Slutsatser Tillgängligheten är hög för personer med rörelsehinder, vilket tyder på att de nationella föreskrifterna och de senaste årens riktade informationsarbete har haft god effekt. Hos majoriteten av vårdcentralerna och socialkontoren finns det emellertid stora brister i tillgängligheten för personer med andra typer av funktionsnedsättningar, i synnerhet synnedsättning, hörselnedsättning och kognitiva funktionsnedsättningar. Bristerna riskerar att göra det svårt för dessa personer att söka vård och stöd. Det kan ta längre tid, och i värsta fall kan bristerna helt utestänga dessa personer från att söka vård och stöd på samma villkor som den övriga befolkningen. Den bristande tillgängligheten riskerar också att öka dessa människors beroende av 3 Andelen är ovanligt hög och det är möjligt att en viss andel avser enkel text. 4 Andelarna avser de vårdcentraler som har egna intranät och administrativa datasystem. De vårdcentraler som har landstingsgemensamma IT-lösningar har inte räknats in. 11

12 sina anhöriga eller annat personligt stöd. Detta strider mot de handikapppolitiska målen, där man eftersträvar oberoende och stor självständighet. Socialstyrelsen finner vissa resultat särskilt anmärkningsvärda: o Få verksamheter inkluderar personer med funktionsnedsättning i sitt systematiska brandskyddsarbete. o Tryckt information finns sällan i alternativa format. o Möjligheterna till alternativa kommunikationssätt är starkt begränsade. o Alltför få verksamheter har hörselteknisk utrustning. Det systematiska tillgänglighetsarbetet bör sprida sig till socialkontor och vårdcentraler. Det är först när ett tillgänglighetsperspektiv genomsyrar även områden som rör information, kommunikation, skötsel, säkerhet och arbetsmiljö som vi kan tala om förutsättningar för full delaktighet. 12

13 Förslag och fortsatt arbete Nationella informationssatsningar eller informationsstrategier som rör tillgänglighet bör fokusera på information, kommunikation och arbetsmiljö i högre grad än i dag. Myndigheter, forskare och intresseorganisationer bör inkludera frågor om tillgänglighet och hinder i vardagen i sina brukarundersökningar. På så sätt går det att undersöka de negativa effekterna för den enskilda personen fullt ut. Socialkontoren och vårdcentralerna bör integrera funktionshindersperspektivet i sina verksamheter i större utsträckning. Till exempel bör de o systematisera tillgänglighetsarbetet genom att införa rutiner, exempelvis i form av åtgärdsinriktade handlingsplaner o införa rutiner för att ta om hand synpunkter på tillgängligheten från besökare eller anställda o tydliggöra vem som är ansvarig för att funktionshindersperspektivet finns med vid planering av utbildningar, vid inköp och upphandlingar, vid ombyggnationer samt vid skötsel och underhåll o samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och med andra verksamhetsövergripande planer, så att man skapar ett mångfaldsperspektiv och inte diskuterar funktionshindersfrågor i en särskild ordning o fortlöpande föra diskussioner med representanter för handikapporganisationer och lokala handikappråd. Socialstyrelsen avser att fortsätta undersöka tillgängligheten inom den egna sektorn. Socialstyrelsen kommer att undersöka möjligheten att inkludera tillgänglighetsaspekter i arbetet med kvalitetsindikatorer. Det fortsatta arbetet bör ske i samarbete eller samråd med andra aktörer för att undvika dubbelarbete. 13

14 Bakgrund och syfte Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar för genomförandet av de handikappolitiska målen. Det innebär att myndigheten ska verka för att funktionshindersperspektivet ska slå igenom i den egna sektorn, det vill säga inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården [1]: Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande av de handikappolitiska målen med anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Ett av de handikappolitiska målen är att Sverige ska vara ett samhälle som är utformat så att människor med funktionsnedsättning, i alla åldrar, blir fullt delaktiga i samhällslivet [2, 3]. Arbetet ska särskilt riktas in på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet, och en viktig del av detta arbete är tillgänglighetsförbättringar. Med tillgänglighet menas bland annat fysisk framkomlighet, tillgång till information i alternativa format och möjlighet att kommunicera oavsett funktionsförmåga. I början av 2009 skrev Sverige under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning [4]. Det innebär att Sverige har åtagit sig att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhället. Konventionens artikel 9 tar upp just tillgänglighet: konventionsstater ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik och system till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städer och på landsbygd. Socialstyrelsen har i tidigare lägesrapporter påpekat att det saknas kunskap om hur framkomliga och säkra lokalerna är och om vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning har att ta del av information, att ta kontakt med eller att arbeta inom sektorn. Det är mot bakgrund av detta som Socialstyrelsen har utfört denna kartläggning av tillgängligheten inom socialtjänsten och primärvården. Utgångspunkter Kartläggningen har sin utgångspunkt i nedanstående lagar och riktlinjer. Diskrimineringslagen (2008:567). Lagen syftar till att motverka diskriminering. Den syftar också till att på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett (bland annat) funktionshinder. Några av de om- 14

15 råden som omfattas av diskrimineringslagen är arbetslivet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten [5]. o Arbetslivet: En arbetsgivare får inte diskriminera den som är arbetstagare hos arbetsgivaren, frågar om eller söker arbete, söker eller gör praktik eller står till förfogande för att arbeta eller arbetar som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Diskrimineringsförbudet gäller också om arbetsgivaren kan genomföra skäliga stöd- och anpassningsåtgärder, så att en arbetstagare, en arbetssökande eller en yrkespraktikant med en funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning. o Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten: Diskriminering är förbjuden inom om hälso- och sjukvården, annan medicinsk verksamhet samt socialtjänstens verksamhet. Jämlik hälso- och sjukvård. I 2 i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården erbjuds och fördelas på lika villkor för alla [6]. Socialstyrelsens Allmänna råd om kvalitet i verksamhet enligt bland annat SoL. För att det ska gå att garantera att verksamhetens kvalitet utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande (i enlighet med 3 kap. 3 tredje stycket SoL och 6 första stycket LSS) bör ledningssystemet se till att det finns arbetsformer för hur verksamheten skall göras tillgänglig. Med tillgänglighet menas bland annat tillgänglighet till lokaler och byggnader, hur man organiserar besök och andra kontakter och hur man informerar om verksamheten [7]. Riktlinjer för tillgänglig verksamhet som tagits fram av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) [8]. I avsnittet Riktlinjer för tillgänglig verksamhet redogörs översiktligt för riktlinjerna, en mer detaljerad beskrivning ges i bilaga 1. Syfte och mål Undersökningens syfte är att undersöka hur tillgängliga socialkontoren och vårdcentralerna är. Målen är att identifiera hinder i miljön, som medför att personer med funktionsnedsättning inte kan få vård och stöd på samma villkor som den övriga befolkningen påverka tillgänglighetsarbetet i positiv riktning genom att förmedla undersökningens resultat följa förändringar över tid. 15

16 Genomförande Kartläggningen genomfördes via webbenkäter, av konsultfirman Professional Management AB, till ett urval kommuner och vårdcentraler. Frågorna konstruerades utifrån Handisams riktlinjer för tillgänglig verksamhet, liksom utifrån tidigare tillgänglighetsundersökningar inom andra samhällssektorer [9, 10]. Detta innebär att mått och andra kriterier för tillgänglighet kan skilja sig från Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder [11]. Uppgifter om kommunernas webbplatser hämtades från Vervas, Verket för förvaltningsutvecklings, sista mätning [12]. Enkätkonstruktion Två enkätformulär utarbetades: ett för socialkontoren och ett för vårdcentralerna. Socialstyrelsen enkätfrågor i samverkan med Handisam. Frågeformulären återfinns i bilaga 4 och 5. Socialstyrelsen bjöd också in representanter från Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) samt Synskadades Riksförbund (SRF) till ett möte för att få ytterligare kunskap inom områdena information och kommunikation. Även representanter från Handisam deltog. På mötet diskuterades frågor som möjligheten att förlänga tiden på ett besök, exempelvis för personer med talsvårigheter. Man betonade också hur viktigt det är med alternativa kontaktvägar för personer med olika sorters funktionsnedsättning. Enkäterna testades i två kommuner och på två vårdcentraler. Testet genomfördes genom att personerna i pilotgruppen besvarade respektive enkät tillsammans med en representant från Professional Management AB. Sedan genomfördes ett samtal, där respondenterna fick tydliggöra hur de uppfattat enkäten som helhet, de enskilda frågorna samt svarsalternativen. Pilotstudien resulterade i en rad förtydliganden av frågor och svarsalternativ. Urval Enkäten skickades till ett urval vårdcentraler och socialkontor. För vårdcentralerna gjordes ett slumpmässigt urval av 500 av totalt 954 vårdcentraler. I urvalsramen ingick både vårdcentraler i privat och offentlig regi, men när urvalet gjordes fanns det ingen information om regiformerna. För socialkontoren gjordes ett systematiskt, slumpmässigt urval av 250 socialkontor från en urvalsram bestående av 332 socialkontor. Socialkontoren i urvalsramen sorterades enligt följande: Stor-Stockholm (39 stadsdelar och kommuner), Stor-Göteborg (33 stadsdelar och kommuner), Stor-Malmö (21 stadsdelar och kommuner) och därefter övriga kommuner. Indelningen utgick från Statistiska centralbyråns gruppering av kommuner efter respektive storstadsområde. 16

17 Urvalet gjordes i samråd mellan Socialstyrelsen och Professional Management AB. Insamling Webbenkäten distribuerades den 30 juni Två påminnelser sändes också ut (den 26 augusti och den 7 september). Mottagare av enkäten var verksamhetsansvarig, respektive socialchef eller motsvarande. Konsultfirman Professional Management AB svarade för insamlingen. Svarsfrekvens och bortfall Socialstyrelsen fick svar från 444 av de 500 vårdcentraler som fått enkäten, och från 230 av de 250 socialkontor som fått enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på 89 procent respektive 92 procent. Svarsmönstret var detsamma bland dem som svarade direkt och bland dem som svarade efter den första, respektive andra, påminnelsen. Alla verksamheter besvarade inte samtliga frågor, varför ytterligare bortfall förekommer i enkäterna. En fullständig redovisning av bortfallet finns i bilaga 2 och 3. Den främsta anledningen till att webbenkäten inte besvarades var att verksamheterna höll på att flytta, eller att verksamhetsansvarig nyligen svarat på en enkät om fysisk miljö och enkelt avhjälpta hinder. 5 Avgränsningar Undersökningen har ett verksamhetsperspektiv och fokuserar därför på strukturmått. Det betyder att fokus ligger på förutsättningar, i stället för på brukarnas upplevelse av tillgänglighet. Med förutsättningar för tillgänglighet avses anpassningar som gjorts i verksamheterna, om lokalerna uppfyller vissa mätbara kriterier, om det finns riktlinjer eller rutiner som stödjer tillgänglighet och användbarhet vid drift och underhåll samt om det finns alternativa vägar till information och kontakt. Undersökningen handlar med andra ord om vad kommuner och vårdcentraler gör för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Att tillgänglighetskriterierna är uppfyllda behöver inte betyda att alla enskilda brukare och patienter alltid upplever att verksamheterna är tillgängliga. Detta kan bero på att kriterierna kan vara bristfälliga för vissa funktionsnedsättningar, att exempelvis hissen var ur funktion eller att broschyren på lättläst svenska var slut vid ett givet tillfälle. Man bör därför se mätningar av förutsättningarna för tillgänglighet som en förenkling av en verklighet som ofta är betydligt mer komplex och svår att mäta. Ekonomiskt bistånd och distriktsläkarmottagningar Kartläggningen fokuserar på distriktsläkarmottagningar och enheter för ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen har medvetet valt ut dessa två verksamhetsområden eftersom de vänder sig till samtliga invånare. Distriktsläkar- 5 Redogörelsen grundar sig på uppgifter från de vårdcentraler och socialkontor som hörde av sig till Socialstyrelsen och meddelade att de inte skulle besvara enkäten. 17

18 mottagningarna ingår i första linjens sjukvård, medan socialtjänstens verksamhet för ekonomiskt bistånd utgör samhällets yttersta ekonomiska skyddsnät. Samråd Socialstyrelsen har genomfört undersökningen i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Näringslivets Regelnämnd (NNR), enligt Samrådsförordningen SFS 1982:

19 Riktlinjer för tillgänglig verksamhet Detta avsnitt redogör för de riktlinjer som finns för tillgänglig verksamhet. Texten är hämtad ur Handisams Riktlinjer för tillgänglig verksamhet [8]. Riktlinjernas primära målgrupp är visserligen statliga myndigheter, men de går också att tillämpa på andra myndigheter och verksamheter. Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till och förståelse för de mått och kriterier som Socialstyrelsen redovisar i rapportens resultatdel. I bilaga 1 finns en mer detaljerad beskrivning av riktlinjerna. Allmänt För att verksamheten ska bli tillgänglig måste funktionshindersperspektivet finnas med i all planering och i alla beslut och processer. Rutiner för detta behövs i många fall. Exempelvis kan det behöva tydliggöras att tillgänglighetsaspekterna ska beaktas när ändringar sker i lokalerna eller vid omorganisationer. Det kan också behövas rutiner för att kunna ta om hand synpunkter på tillgängligheten från besökare eller anställda. Fysisk miljö Personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka och ta del av verksamheten Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. För att detta ska vara möjligt måste såväl lokalerna som inredningen och utrustningen vara tillgängliga och användbara. Det innebär bland annat att: Personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig fram till entrén och att samtliga entréer ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Om inte huvudentrén kan användas ska den entré som kan användas erbjuda likvärdiga entréförhållanden Alla rum och delar av rum ska lätt kunna nås och användas av personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med nedsatt orienteringsförmåga. Ljudmiljön ska vara sådan att personer med nedsatt hörsel inte hindras från att ta del av, och delta i, verksamheten Personer med funktionsnedsättning ska kunna sätta sig i säkerhet vid brand och i andra nödsituationer. Tillräckligt antal toaletter ska finnas och vara lätt åtkomliga och på varje våningsplan där det finns toaletter ska minst en toalett kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Receptionen ska vara användbar för personer med funktionsnedsättning. Lokalerna ska ha bra luftkvalitet så att även personer med allergi eller överkänslighet ska kunna använda dem. Därutöver ska anvisningar finnas 19

20 om lokalernas användning, för att möjliggöra för personer med allergi eller överkänslighet att vistas i lokalerna. Vid upphandling och inköp ska tillgänglighetsaspekter alltid finnas med. Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Alla människor ska kunna kommunicera med verksamheten och ta del av dess information. Grunden för att informationen ska vara tillgänglig är att den är begriplig. För att den ska vara begriplig måste ett klart och enkelt språk användas och layouten utformas så att den underlättar för alla läsare. När informationen finns i olika former, så kallade alternativa format, når den alla som kan vara intresserade. Det kan till exempel gälla en person med nedsatt syn som behöver större stil för att kunna läsa. En person med läsoch skrivsvårigheter kan föredra att få texten inläst. Finns texten översatt till lättläst svenska kan en person med utvecklingsstörning ta till sig den. Allmänhetens kontakt med verksamheten sker ofta genom möten eller via telefon. För att så många människor som möjligt ska kunna kommunicera med myndigheten är det viktigt att gå igenom rutiner och öka medarbetarnas kunskap om olika människors behov. Det innebär bland annat att: Verksamheten ska informera om att alternativa format finns eller går att beställa. Personer med funktionsnedsättning ska kunna använda verksamhetens webbplats, intranät och e-tjänster. Personer med funktionsnedsättning ska kunna kommunicera med verksamheten via telefon. Om talsvarssystem används ska det fungera för personer med funktionsnedsättning. Blanketter ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Konferenser och möten ska arrangeras så att personer med funktionsnedsättning kan medverka och delta. Arbetsmiljö För att skapa en arbetsmarknad där personer med funktionsnedsättning kan arbeta på sin arbetsplats på samma villkor som andra anställda krävs tydliga krav på arbetsgivarens personal- och arbetsmiljöarbete. Genom att undanröja hinder och därmed förebygga funktionshindrande strukturer och beteenden skapas långsiktiga positiva effekter för alla. Utöver den generella tillgänglighet som gäller för verksamhetens arbetslokaler kan även enskilda anställda behöva särskild anpassning på sina individuella arbetsplatser. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandena efter den anställdes individuella förutsättningar. Det kan bland annat innebära att arbetsgivaren ska anskaffa hjälpmedel som till exempel ett förstoringsprogram till datorn eller en texttelefon. 20

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015. Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting

Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2007 Titel: Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting Handisam

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET. Teatercentrum/Södra regionen Spångatan 38 211 53 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se

TILLGÄNGLIGHET. Teatercentrum/Södra regionen Spångatan 38 211 53 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se 1(7) TILLGÄNGLIGHET Arkitektonisk tillgänglighet. När man talar om tillgänglighet handlar det ofta om anpassning av lokaler (toaletter, trösklar, trappor, mm). Att detta är ett problem, inte minst i många

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Tillgängliga bostadsområden

Tillgängliga bostadsområden Tillgängliga bostadsområden Projekt Tillgängliga bostadsområden, 2007 Text: Zdenka Sramkova, Anders Nordholm, Handikappförbunden Illustrationer: Nuno Ventura Bento, KCT Stockholm 2 Tillgängligt samhälle

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010. Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010. Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010 Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 DESIGN FOR ALL 2 Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 Inledning 8 Fysisk tillgänglighet 10 Informativ tillgänglighet 11 Kommunikativ tillgänglighet 12 Attitydmässig tillgänglighet 13 Det

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet

HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet Bedömningsformulär Bakgrundsfakta Namn Ålder år Yrke Arbetsplats Arbetsplatsens adress Telefon e-post De huvudsakliga arbetsuppgifterna Datum och bedömare

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT 1 (6) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson 2012-04-24 Dnr VIAN/2011:23-269 Kommunikationsstrateg Kompletterad Er beteckning 2012-05-10 Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013-2018 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Funktionshinderpolitiskt program - ett av kommunens styrdokument 4 Programmets

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Att säga att alla är välkomna är lättare sagt än gjort.

Att säga att alla är välkomna är lättare sagt än gjort. Att säga att alla är välkomna är lättare sagt än gjort. 1 2 Funktionshinder kommer i många olika former. När vi började arbeta med tillgänglighetsfrågor så hade vi ingen aning om hur våra hotell var anpassade

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra.

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Titel Upprättad av Godkänd av Mathias Öster Distribuerad av Dokumentkategori Handbok/Manual Giltig fr.o.m. Filnamn hb_man109.doc Distribuerad den Giltig t o m 2016-09-05 Utgåva 2 1(5) för Eskilstuna folkhögskola

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november 2000. Andra upplagan, mars 2001. Redaktion: Maryanne Rönnersten

Läs mer

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Alla människor ska kunna kommunicera med myndigheten och ta del av dess information. Detta avsnitt beskriver vilka krav som ställs inom sex områden: skriftlig

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...SID. 3 Historik...SID. 3 Syfte...SID. 4 Övergripande mål...sid. 4 Vägledande principer...sid. 4 Mål 1: Medvetandegörande

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Linnéuniversitetet

Tillgänglighetsplan för Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet Tillgänglighetsplan för Linnéuniversitetet Dnr: 2011/116 Tillgänglighetsplan för Linnéuniversitetet 2011 18BBeslutad av rektor 2011-06-20 10BInnehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN 2012 2 Handisam Inledning 3 Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk funktionshin

Läs mer