Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015."

Transkript

1 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten för delaktighets webbaserade enkät vars länk skickades per e-post till 275 statliga myndigheter 3 februari Enkäten besvaras via länken och skickas elektroniskt till Myndigheten för delaktighet. I de fall detta inte fungerar går det bra att skicka ifyllda svar per brev eller e-post till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

2 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Myndigheten för delaktighet Titel: Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526). Enkäten (i Word och pdf-format) finns att ladda ner från webbplatsen: Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Sundbyberg E-post: Telefon: , fax:

3 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Välkommen till Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Vi sätter stort värde på att du tar dig tid och svarar på denna enkät. Enkäten handlar om hur myndigheter arbetar med sin tillgänglighet och hur tillgänglig myndighetens verksamhet, information och lokaler är för personer med funktionsnedsättning. Det gäller både anställdas och besökandes behov. Myndigheten för delaktighet ska enligt sin instruktion följa statliga myndigheter i deras arbete enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Myndigheten för delaktighets skrift Riv Hindren Riktlinjer för tillgänglighet visar vad som krävs för att leva upp till förordningen. Resultatet från denna enkät, liksom tidigare enkäter, rapporteras årligen till regeringen. Frågor med en asterisk (*) presenteras på Myndigheten för delatighets webbplats under Uppföljning i staten Öppna jämförelser. Vi behöver ert svar senast fredagen den 30 mars 2015.

4 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Några praktiska råd (gäller den webbaserade enkäten) Bläddra Var vänlig och använd knapparna Nästa och Tillbaka nertill i formuläret när du klickar fram och tillbaka i enkäten. Fyll i Dina svar sparas automatiskt så fort du går till nästa sida. Du behöver inte fylla i alla svar samma dag, det går bra att fortsätta vid ett senare tillfälle. Radera Har du markerat fel kan du radera markeringarna på sidan genom att klicka på Rensa längst ner till vänster. Klar Markera Klar på fråga 42 och tryck sedan på Nästa längst ner till höger när du fyllt i hela enkäten. Då kan Myndigheten för delatighet läsa av det fullständiga svaret. Observera att det inte ges någon särskild kvittens. Skriv ut Skriv gärna ut enkäten för egen arkivering. Det går bra att skriva ut enkäten med de ifyllda svaren genom att klicka på Skriv ut enkäten efter fråga 42. Underlag Denna enkät i Word- eller PDF-format finns på Dessa dokument hjälper dig att få en överblick av hela frågeformuläret och kan användas som underlag innan du fyller i svaren på den egna webblänken. Skicka helst inte någon papperskopia till oss.

5 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Arbetet med att göra myndigheten tillgänglig för alla 1. Uppgifter om kontaktperson för denna enkät på myndigheten Nedan finns ifyllda uppgifter. Var vänlig och uppdatera dessa uppgifter om ändring skett eller om uppgifterna saknas. Namn: Telefon: E-postadress: Myndighet: Departement:. 2. Är din myndighet en domstol (tingsrätt, kammarrätt, hovrätt, förvaltningsrätt, hyresnämnd, högsta förvaltningsdomstolen, eller högsta domstolen)? Om du svarar ja kommer frågorna 6, 7, 21, 23, 24, 25 och 26 att döljas eftersom Domstolsverket svarar på dessa frågor för samtliga domstolar. Frågorna 3-8 handlar om tillgänglighetsarbetet på myndigheten 3.* Har ni en färdig handlingsplan för hur lokalerna, verksamheten och informationen ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt förordning SFS 2001:526?, antagen av myndighetens ledning. Vilket år?..., men inte antagen av myndighetens ledning gå till fråga 5 4. Är handlingsplanen reviderad?, senaste revideringen gjordes år.. 5.* Har myndigheten utsett samordnare för arbetet med att förbättra tillgängligheten?

6 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 6.* I vilken omfattning har myndigheten inom följande områden genomfört INVENTERING av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? Uppskatta hur stor andel av myndighetens samtliga lokaler, information, kommunikation, webbplats som inventerats. (Domstolsverket ska svara generellt för samtliga domstolar.) I hur hög grad har ni inventerat... Ej påbörjat Delvis Till hälften En stor andel Fullständigt lokaler (till exempel entréer, arbetsrum, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, uppehållsutrymmen)? skriftlig information (till exempel anslagstavlor, broschyrer, rapporter, läromedel)? kommunikation (till exempel telefoni, video, hörselteknisk utrustning)? webbplats (till exempel startsida och undersidor i de externa och interna näten)? 7.* I vilken omfattning har myndigheten inom följande områden ÅTGÄRDAT BRISTER i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? Uppskatta hur stor andel av myndighetens samtliga lokaler - publika utrymmen och personalutrymmen - som åtgärdats. Finns inga brister i tillgänglighet markera Fullständigt. (Domstolsverket ska svara generellt för samtliga domstolar). I hur hög grad har ni åtgärdat brister i publika utrymmen (till exempel entréer, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, uppehållsutrymmen)? personalutrymmen (till exempel entréer, arbetsrum, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, pentry, uppehållsutrymmen)? Ej påbörjat Delvis Till hälften En stor andel Fullständigt

7 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 8. Har ni kontakt eller samråd med funktionshindersorganisationer i arbetet med att göra myndigheten tillgänglig? Funktionshindersorganisationer har erfarenhet och kunskap som gör det viktigt att hitta former för samverkan vid planering, genomförande och utvärdering av insatser. En Vägledning om att samråda med funktionshindersrörelsen finns som stöd för ert arbete, se Om ja på vilket sätt? Frågorna 9-16 handlar om verksamheten på myndigheten 9a Har myndigheten skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om praktikantprogrammet? Statliga myndigheter ska från 2013 till och med 2015 ta in praktikanter med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har utarbetat ett praktikantprogram. För mer information se länken men vi ämnar göra det under 2014

8 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 9b Om, hur många praktikanter har erbjudits plats totalt under 2014, enligt Arbetsförmedlingens praktikantprogram? Antal kvinnor.. Antal män.. Totalt antal.. 10a.*Ingår frågor om förebyggande och undanröjande av hinder för personer med funktionsnedsättning i följande dokument? En myndighet ska bedriva sin verksamhet så att alla kan ta del av den. Det innebär att i planering och genomförande utgå från att människor är olika och har olika förutsättningar och behov. Arbetet med att förebygga och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning bör vara inkluderat och en naturlig del av ordinarie verksamhet. (Myndigheten som har ett paraplydokument som täcker flera planer/områden, svara ändå områdena separat.) Ingår detta Plan saknas till viss del fullt ut i ert systematiska arbetsmiljöarbete? i er mångfaldsplan? i er jämställdhetsplan? *i ert systematiska brandskyddsarbete? i er rekryteringspolicy? i er verksamhetsplan?

9 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 10b. Har myndigheten ett paraplydokument? Om ja, beskriv vilka områden som ingår: 11. Ställer myndigheten krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster Om ja, på vilket sätt? 12. Finns pengar avsatta i budgeten för åtgärder som syftar till att förbättra den generella tillgängligheten på myndigheten? Generella tillgänglighetsförbättringar beskrivs i Myndigheten för delaktighets skrift Riv hindren - riktlinjer för tillgänglighet. Om ja, för vilken typ av åtgärder? 13. Har myndigheten rutiner för att hantera interna och externa klagomål på bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?

10 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 14. Har myndigheten de senaste två åren genomfört utbildning om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Det kan till exempel röra sig om en allmän introduktion i vad tillgänglighet och användbarhet innebär för personer med funktionsnedsättning. Utbildning kring lagar och riktlinjer (Riv hindren), kommunikationsverktyg, klarspråk och attityder. Det kan även innefatta övningar i att prova-på-funktionshinder. Om ja, beskriv kortfattat: 15.* Har personer med personalansvar genomgått utbildning de senaste två åren, om lagstiftningen som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning? Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska en arbetsgivare genom skäliga åtgärder för tillgänglighet se till att en arbetstagare, en arbetssökande, en praktikant eller en inhyrd/inlånad arbetstagare med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning., alla, någon/några, men kompetensen finns Frågorna handlar om myndighetens anställda. Svaren på dessa frågor kommer inte att redovisas för enskilda myndigheter i öppna jämförelser. Med personer med funktionsnedsättning använder Myndigheten för delaktighet här definitionen som finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i artikel 1 Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

11 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 16. Har myndigheten vidtagit några generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att söka arbeten och bli anställd på myndigheten? Om ja, beskriv kortfattat 17. Har myndigheten vidtagit särskilda åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor som andra anställda? Lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder kan till exempel handla om anpassad arbetstid, anpassat arbetstempo, anpassade arbetsuppgifter, distansarbete, åtgärder i interna digitala system, åtgärder i gemensamma lokaler, personligt anpassade hjälpmedel, lokalanpassning för individen eller liknande., endast vid begäran Om ja, på vilket sätt? 18. Hur många anställda hade ni på er myndighet 31 december 2014? Är myndigheten nybildad i år ange antal anställda 1 mars Antal kvinnor Antal män Totalt antal.

12 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 19a. Vilket av följande alternativ gäller för din myndighet? Välj endast ett av alternativen Myndigheten har anställt personer under 2014 Myndigheten har inte anställt någon under 2014 gå till fråga 20 Myndigheten fanns inte under 2014 gå till fråga 20 19b. Hur många personer har myndigheten anställt totalt under 2014? Antal nyanställda kvinnor:.. Antal nyanställda män: Totalt antal nyanställda:.. 19c. Vilket av följande alternativ gäller för din myndighet? Välj endast ett av alternativen Myndigheten har anställt person/er med funktionsnedsättning under 2014, som är i behov av särskilt stöd- och anpassning (utöver Arbetsförmedlingens praktikantprogram) Myndigheten har inte anställt någon person med funktionsnedsättning under 2014, som är i behov av särskilt stöd- och anpassning (utöver Arbetsförmedlingens praktikantprogram) gå till fråga 20 19d. Hur många av de nyanställda under 2014 hade en funktionsnedsättning där arbetsgivaren har gjort någon form av stöd och anpassning? Antal kvinnor:.. Antal män :. Totalt antal:.

13 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Frågorna handlar om tillgänglig information, kommunikation och webb. 20.* Har myndigheten rutiner att kommunicera via följande förmedlingstjänster? Allmänhetens kontakt med myndigheter sker ofta via telefon. För att detta ska fungera för alla måste man kunna ringa på olika sätt, till exempel via förmedlingstjänst. Taltjänst TeleTal Förmedlingstjänst för Texttelefoni Förmedlingstjänst för Bildtelefoni 21.* I vilka alternativa format finns idag grundläggande information om myndigheten eller information av centralt samhällsintresse? En person med synnedsättning kan ibland föredra att få ett dokument elektroniskt för att med egna hjälpmedel kunna läsa det på datorn. Daisy (Digitalt Audiobaserat Informationssystem) är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. PDF-filer kan vara tillgängliga för alla om de görs på rätt sätt med konsekvent användning av formatmallar. I en tillgänglig PDF-fil är det till exempel angivet vad som är rubriker, löpande text och bilder. (Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar.) Lättläst svenska Inläst version (till exempel i Daisyformat, CD, mp3) Inspelat på teckenspråk Som textfil till exempel Word eller tillgänglig PDF

14 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 22.* Har myndigheten rutiner för att på begäran ta fram information i följande alternativa format? Lättläst svenska Punktskrift Inläst version (till exempel i Daisyformat, CD, mp3) Inspelat på teckenspråk Storstil Som textfil till exempel Word eller tillgänglig PDF 23.* Anger ni särskilt i myndighetens publikationer att dessa går att beställa i alternativa format? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar., i alla, i vissa 24.* Har ni utformat er webbplats enligt internationell standard för tillgänglighet på webben? Om er myndighet följer E-delegationens vägledning för webbutveckling (www.webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa) så följer ni även de riktlinjer EU eftersträvar. I vägledningen rekommenderas att följa WCAG 2.0 nivå AA från det internationella webbkonsortiet W3C. (WCAG står för Webb Content Accessibility Guidelines och W3C står för World Wide Web Consortium). (Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar.) Delvis, men arbetet är påbörjat

15 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 25.* På vilket sätt har webbplatsen gjorts tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar. Vilket av följande är aktuellt? Tydlig struktur, till exempel max 7-10 länkar i huvudmenyn Tydlig och överskådlig formgivning Klarspråk: Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt. Lättläst: Grundläggande information om myndigheten och/eller information av centralt samhällsintresse finns på lättläst svenska Teckentolkad: Grundläggande information om myndigheten och/eller information av samhällsintresse är i teckentolkad version på webbplatsen Alt-texter: Alternativa texter beskriver bildens innehåll 26.a Har ni utvärderat ert webbgränssnitt tillsammans med användare med funktionsnedsättning? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar. Webbgränssnitt för fullständigt delvis Webbplatsen Har inga e-tjänster Interna digitala arbetssystem E-tjänster Om ja, beskriv kortfattat:

16 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Frågorna handlar om tillgängliga lokaler. Myndigheten ombeds svara på frågor om lokaler där ni har er verksamhet, oavsett vem som äger eller förvaltar lokalen. 27. I hur många byggnader bedriver myndigheten verksamhet? Denna fråga gäller förutom huvudkontoret alla byggnader (eller del av byggnad om den delas med andra hyresgäster) där myndigheten bedriver verksamhet. (I webbenkäten finns ifylld uppgift från Var vänlig och korrigera siffran om ändring skett eller om uppgift saknas.) Antal byggnader.. Om myndigheten har verksamhet i mer än en byggnad ska svaren på frågorna avse byggnad med huvudkontor. Finns flera huvudkontor, välj ett av dessa som svaren gäller för. 28. Hur långt är det från den entré som kan användas av personer med rörelsenedsättning till angöringsplats för bil? Angöringsplats: Tillfällig uppställningsplats för på- och avstigning från färdtjänstfordon, taxi eller privata bilar meter meter 26 meter eller längre 29.* Hur långt är det till en parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga? 0-10 meter meter 26 meter eller längre

17 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 30.* Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? Framkomlig innebär hårdgjord yta, utan kanter eller andra ojämnheter (ej gatsten), utan trappor, trappsteg och branta lutningar (lutning högst 1:20, lutningen 1:12 kan accepteras) 31a.* Är entrén i marknivå fram till entrédörren det vill säga utan trappsteg? gå till fråga 32 31b.* Om nej! Är entrén kompletterad med användbar ramp (innebär en lutning på max 1:20, lutningen 1:12 kan accepteras) eller hiss (innebär en yta på minst 1,1x1,4 meter)? 32. Finns det framför entrédörren en plan hårdgjord yta på minst 1,5m x 1,5m? 33.* Har entrédörren dörröppnare (automatisk eller sådan man aktiverar med knapptryck)? 34.* Är dörröppningen till entrén fri från tröskel eller har den en tröskel som är högst 15 mm och avfasad?

18 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 35. Är den entré som kan användas av personer med rörelsenedsättning myndighetens huvudentré? Tillgänglig entré för personer med rörelsenedsättning saknas 36a. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg eller höga trösklar (högst 15 mm och avfasad)? gå till fråga 37 36b. Om nej! Finns användbar ramp (innebär en lutning på max 1:20 lutningen, 1:12 kan accepteras) eller hiss (innebär en yta på minst 1,1x1,4 meter)? 37.* Finns det toalett som personer som använder eldriven rullstol kan bruka? Toaletten ska ha en yta på 2,2 x 2,2 m och fritt utrymme med bredden 0,9 m på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen. minst en toalett per våningsplan vid flera våningar minst en toalett

19 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 38.* Är huvudkontorets lokaler utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? Till lokaler räknas alla typer av lokaler till exempel entré, arbetsrum, korridorer, samlingssalar, mötesrum, toaletter. Delvis markeras om till exempel inte alla trappor är kontrastmarkerade. Ej relevant markeras endast då byggnaden saknar stora oskyddade glasytor, hiss eller trappa. Vilket av följande är aktuellt? Delvis Ej relevant Är stora glasytor, som kan misstas för dörröppningar, tydligt markerade? Finns taktil markering (punktskrift och/eller reliefknappar) på/vid hissknapparna? Informerar en röst i hissen om vilken våning man befinner sig på? Är alla trappor kontrastmarkerade (till exempel ljushetskontrast på nedersta och översta trappstegen) så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen? Är dörrar och/eller dörrkarmar ljusare eller mörkare än omgivande väggar? (Med en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt Natural Color System, NCS. Enkelt mätverktyg finns att köpa i färghandeln) Är viktiga skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att upptäcka och att läsa (gäller skyltar som har betydelse för orientering samt namn och toalettskyltar)? 39a.* Finns hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) i huvudkontorets lokaler?, i flera lokaler, i en lokal gå till fråga 40

20 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 39b. Om! Har berörd personal kunskap om hur de ska använda den hörseltekniska utrustningen? 40.* Uppfyller huvudkontorets lokaler följande grundläggande krav för personer med allergi eller överkänslighet? Avråder ni användning av parfym och andra starka dofter? Har ni förbud mot pälsdjur (utom ledarhund eller andra hundar i tjänst)? Undviker ni att ha gröna växter som kan vara allergiframkallande? (till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris) Använder ni oparfymerat rengöringsmedel vid städning? 41. Myndigheten för delaktighet kommer under 2015 att inleda ett utvecklingsarbete av frågebatteriet och utformningen av enkäten. För att uppnå bra resultat hoppas vi på samarbete med ett antal myndigheter. Kan din myndighet tänkas delta i ett sådant arbete?

21 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Var vänlig kontrollera att ni svarat på alla frågor. 42. Är du klar med fråga 1-41 Markera Klar och tryckt sedan på Nästa längst ner till höger när du fyllt i hela webbenkäten. Då kan Myndigheten för delaktighet läsa av ert fullständiga svar. Observera att det inte ges någon särskild kvittens. Klar (tryck sedan på nästa i webbenkäten) Skriv gärna ut enkäten med era ifyllda svar för egen arkivering. Det går bra att gå tillbaka och komplettera era svar till och med måndagen den 30 mars. Därefter vi stänger den här enkäten. Tack för din medverkan! Vänliga hälsningar Myndigheten för delaktighet

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010. Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010. Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010 Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Alla människor ska kunna kommunicera med myndigheten och ta del av dess information. Detta avsnitt beskriver vilka krav som ställs inom sex områden: skriftlig

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Tillgängliga bostadsområden

Tillgängliga bostadsområden Tillgängliga bostadsområden Projekt Tillgängliga bostadsområden, 2007 Text: Zdenka Sramkova, Anders Nordholm, Handikappförbunden Illustrationer: Nuno Ventura Bento, KCT Stockholm 2 Tillgängligt samhälle

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström Företagsnamn Adress Postadress Telefon Telefax E-post Företagsform Organisationsnummer Avtalstecknare / Firmatecknare Ombud för avtalet Kontaktperson för avtalet Anläggningens namn Anläggningens adress

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610

Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610 20140610 Riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst 20140610 Utställningar Riktlinje: Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra vara verksam i arbetet med

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT 1 (6) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson 2012-04-24 Dnr VIAN/2011:23-269 Kommunikationsstrateg Kompletterad Er beteckning 2012-05-10 Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Läs mer

Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting

Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2007 Titel: Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting Handisam

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Innehåll Angöring, parkering... 3 Ny huvudbyggnad... 3 Allmänt om lokaler... 3 Passage från entrédörr till reception... 4 Kapprum...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november 2000. Andra upplagan, mars 2001. Redaktion: Maryanne Rönnersten

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Borttaget: för lokaler. Inventeringsformulär för. Lokaler. Borttaget: Version 2003- Borttaget: 05-23 Infogat: Uppdaterad 2003-09-26

Borttaget: för lokaler. Inventeringsformulär för. Lokaler. Borttaget: Version 2003- Borttaget: 05-23 Infogat: Uppdaterad 2003-09-26 för lokaler Inventeringsformulär för Lokaler Version 2003-05-23 Uppdaterad 2003-09-26 Preliminär inventering Tillgänglighetscentret Avsnittsbrytning (nästa sida) Handikappombudsmannen (HO) 2003-09-26 Titel:

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

All personal har en grundläggande kunskap om tillgänglighet och bemötande avseende personer med funktionsnedsättning.

All personal har en grundläggande kunskap om tillgänglighet och bemötande avseende personer med funktionsnedsättning. Utställningar Riktlinje: Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra vara verksam i arbetet med utställningar. Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Hur tillgänglig är du? Om hur du tänker tillgängligt på webben Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Pär Lannerö Projektledare webbriktlinjer.se

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

1) Introduktion i tillgänglighet

1) Introduktion i tillgänglighet 1) Introduktion i tillgänglighet Inledningsvis genomför vi en orientering i vad tillgänglighet betyder för både användare och den egna personalen. Vi kommer att ta upp de grundläggande idéerna bakom de

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Fysisk tillgänglighet. vid Göteborgs universitet

Fysisk tillgänglighet. vid Göteborgs universitet Fysisk tillgänglighet vid Göteborgs universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdraget 4 1.3 Avgränsning 4 2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 5 2.1 Insamlande 5 2.2 Tillgänglighet

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 DESIGN FOR ALL 2 Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 Inledning 8 Fysisk tillgänglighet 10 Informativ tillgänglighet 11 Kommunikativ tillgänglighet 12 Attitydmässig tillgänglighet 13 Det

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra.

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Titel Upprättad av Godkänd av Mathias Öster Distribuerad av Dokumentkategori Handbok/Manual Giltig fr.o.m. Filnamn hb_man109.doc Distribuerad den Giltig t o m 2016-09-05 Utgåva 2 1(5) för Eskilstuna folkhögskola

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

BYGG IKAPP. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Elisabet Svensson

BYGG IKAPP. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Elisabet Svensson BYGG IKAPP För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Elisabet Svensson Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel: 08-457 10 00 www.byggtjanst.se

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst

Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst Bakgrund Kulturnämnden har i sin strategi som ett av de långsiktiga målen att kulturens resurser skall vara tillgängliga för alla. Alla

Läs mer

Brist på arbetskraft i många sektorer ändå är arbetslösheten hög bland personer med funktionsnedsättning

Brist på arbetskraft i många sektorer ändå är arbetslösheten hög bland personer med funktionsnedsättning Brist på arbetskraft i många sektorer ändå är arbetslösheten hög bland personer med funktionsnedsättning Europa genomgår för närvarande demografiska förändringar såsom krympande arbetskraft, en ökning

Läs mer

HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet

HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet HINDER Bedömning av arbetsplatsens hinderlöshet Bedömningsformulär Bakgrundsfakta Namn Ålder år Yrke Arbetsplats Arbetsplatsens adress Telefon e-post De huvudsakliga arbetsuppgifterna Datum och bedömare

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer