Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015."

Transkript

1 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten för delaktighets webbaserade enkät vars länk skickades per e-post till 275 statliga myndigheter 3 februari Enkäten besvaras via länken och skickas elektroniskt till Myndigheten för delaktighet. I de fall detta inte fungerar går det bra att skicka ifyllda svar per brev eller e-post till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

2 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Myndigheten för delaktighet Titel: Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526). Enkäten (i Word och pdf-format) finns att ladda ner från webbplatsen: Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Sundbyberg E-post: Telefon: , fax:

3 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Välkommen till Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Vi sätter stort värde på att du tar dig tid och svarar på denna enkät. Enkäten handlar om hur myndigheter arbetar med sin tillgänglighet och hur tillgänglig myndighetens verksamhet, information och lokaler är för personer med funktionsnedsättning. Det gäller både anställdas och besökandes behov. Myndigheten för delaktighet ska enligt sin instruktion följa statliga myndigheter i deras arbete enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Myndigheten för delaktighets skrift Riv Hindren Riktlinjer för tillgänglighet visar vad som krävs för att leva upp till förordningen. Resultatet från denna enkät, liksom tidigare enkäter, rapporteras årligen till regeringen. Frågor med en asterisk (*) presenteras på Myndigheten för delatighets webbplats under Uppföljning i staten Öppna jämförelser. Vi behöver ert svar senast fredagen den 30 mars 2015.

4 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Några praktiska råd (gäller den webbaserade enkäten) Bläddra Var vänlig och använd knapparna Nästa och Tillbaka nertill i formuläret när du klickar fram och tillbaka i enkäten. Fyll i Dina svar sparas automatiskt så fort du går till nästa sida. Du behöver inte fylla i alla svar samma dag, det går bra att fortsätta vid ett senare tillfälle. Radera Har du markerat fel kan du radera markeringarna på sidan genom att klicka på Rensa längst ner till vänster. Klar Markera Klar på fråga 42 och tryck sedan på Nästa längst ner till höger när du fyllt i hela enkäten. Då kan Myndigheten för delatighet läsa av det fullständiga svaret. Observera att det inte ges någon särskild kvittens. Skriv ut Skriv gärna ut enkäten för egen arkivering. Det går bra att skriva ut enkäten med de ifyllda svaren genom att klicka på Skriv ut enkäten efter fråga 42. Underlag Denna enkät i Word- eller PDF-format finns på Dessa dokument hjälper dig att få en överblick av hela frågeformuläret och kan användas som underlag innan du fyller i svaren på den egna webblänken. Skicka helst inte någon papperskopia till oss.

5 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Arbetet med att göra myndigheten tillgänglig för alla 1. Uppgifter om kontaktperson för denna enkät på myndigheten Nedan finns ifyllda uppgifter. Var vänlig och uppdatera dessa uppgifter om ändring skett eller om uppgifterna saknas. Namn: Telefon: E-postadress: Myndighet: Departement:. 2. Är din myndighet en domstol (tingsrätt, kammarrätt, hovrätt, förvaltningsrätt, hyresnämnd, högsta förvaltningsdomstolen, eller högsta domstolen)? Om du svarar ja kommer frågorna 6, 7, 21, 23, 24, 25 och 26 att döljas eftersom Domstolsverket svarar på dessa frågor för samtliga domstolar. Frågorna 3-8 handlar om tillgänglighetsarbetet på myndigheten 3.* Har ni en färdig handlingsplan för hur lokalerna, verksamheten och informationen ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt förordning SFS 2001:526?, antagen av myndighetens ledning. Vilket år?..., men inte antagen av myndighetens ledning gå till fråga 5 4. Är handlingsplanen reviderad?, senaste revideringen gjordes år.. 5.* Har myndigheten utsett samordnare för arbetet med att förbättra tillgängligheten?

6 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 6.* I vilken omfattning har myndigheten inom följande områden genomfört INVENTERING av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? Uppskatta hur stor andel av myndighetens samtliga lokaler, information, kommunikation, webbplats som inventerats. (Domstolsverket ska svara generellt för samtliga domstolar.) I hur hög grad har ni inventerat... Ej påbörjat Delvis Till hälften En stor andel Fullständigt lokaler (till exempel entréer, arbetsrum, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, uppehållsutrymmen)? skriftlig information (till exempel anslagstavlor, broschyrer, rapporter, läromedel)? kommunikation (till exempel telefoni, video, hörselteknisk utrustning)? webbplats (till exempel startsida och undersidor i de externa och interna näten)? 7.* I vilken omfattning har myndigheten inom följande områden ÅTGÄRDAT BRISTER i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? Uppskatta hur stor andel av myndighetens samtliga lokaler - publika utrymmen och personalutrymmen - som åtgärdats. Finns inga brister i tillgänglighet markera Fullständigt. (Domstolsverket ska svara generellt för samtliga domstolar). I hur hög grad har ni åtgärdat brister i publika utrymmen (till exempel entréer, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, uppehållsutrymmen)? personalutrymmen (till exempel entréer, arbetsrum, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, pentry, uppehållsutrymmen)? Ej påbörjat Delvis Till hälften En stor andel Fullständigt

7 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 8. Har ni kontakt eller samråd med funktionshindersorganisationer i arbetet med att göra myndigheten tillgänglig? Funktionshindersorganisationer har erfarenhet och kunskap som gör det viktigt att hitta former för samverkan vid planering, genomförande och utvärdering av insatser. En Vägledning om att samråda med funktionshindersrörelsen finns som stöd för ert arbete, se Om ja på vilket sätt? Frågorna 9-16 handlar om verksamheten på myndigheten 9a Har myndigheten skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om praktikantprogrammet? Statliga myndigheter ska från 2013 till och med 2015 ta in praktikanter med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har utarbetat ett praktikantprogram. För mer information se länken men vi ämnar göra det under 2014

8 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 9b Om, hur många praktikanter har erbjudits plats totalt under 2014, enligt Arbetsförmedlingens praktikantprogram? Antal kvinnor.. Antal män.. Totalt antal.. 10a.*Ingår frågor om förebyggande och undanröjande av hinder för personer med funktionsnedsättning i följande dokument? En myndighet ska bedriva sin verksamhet så att alla kan ta del av den. Det innebär att i planering och genomförande utgå från att människor är olika och har olika förutsättningar och behov. Arbetet med att förebygga och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning bör vara inkluderat och en naturlig del av ordinarie verksamhet. (Myndigheten som har ett paraplydokument som täcker flera planer/områden, svara ändå områdena separat.) Ingår detta Plan saknas till viss del fullt ut i ert systematiska arbetsmiljöarbete? i er mångfaldsplan? i er jämställdhetsplan? *i ert systematiska brandskyddsarbete? i er rekryteringspolicy? i er verksamhetsplan?

9 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 10b. Har myndigheten ett paraplydokument? Om ja, beskriv vilka områden som ingår: 11. Ställer myndigheten krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster Om ja, på vilket sätt? 12. Finns pengar avsatta i budgeten för åtgärder som syftar till att förbättra den generella tillgängligheten på myndigheten? Generella tillgänglighetsförbättringar beskrivs i Myndigheten för delaktighets skrift Riv hindren - riktlinjer för tillgänglighet. Om ja, för vilken typ av åtgärder? 13. Har myndigheten rutiner för att hantera interna och externa klagomål på bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?

10 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 14. Har myndigheten de senaste två åren genomfört utbildning om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Det kan till exempel röra sig om en allmän introduktion i vad tillgänglighet och användbarhet innebär för personer med funktionsnedsättning. Utbildning kring lagar och riktlinjer (Riv hindren), kommunikationsverktyg, klarspråk och attityder. Det kan även innefatta övningar i att prova-på-funktionshinder. Om ja, beskriv kortfattat: 15.* Har personer med personalansvar genomgått utbildning de senaste två åren, om lagstiftningen som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning? Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska en arbetsgivare genom skäliga åtgärder för tillgänglighet se till att en arbetstagare, en arbetssökande, en praktikant eller en inhyrd/inlånad arbetstagare med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning., alla, någon/några, men kompetensen finns Frågorna handlar om myndighetens anställda. Svaren på dessa frågor kommer inte att redovisas för enskilda myndigheter i öppna jämförelser. Med personer med funktionsnedsättning använder Myndigheten för delaktighet här definitionen som finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i artikel 1 Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

11 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 16. Har myndigheten vidtagit några generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att söka arbeten och bli anställd på myndigheten? Om ja, beskriv kortfattat 17. Har myndigheten vidtagit särskilda åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor som andra anställda? Lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder kan till exempel handla om anpassad arbetstid, anpassat arbetstempo, anpassade arbetsuppgifter, distansarbete, åtgärder i interna digitala system, åtgärder i gemensamma lokaler, personligt anpassade hjälpmedel, lokalanpassning för individen eller liknande., endast vid begäran Om ja, på vilket sätt? 18. Hur många anställda hade ni på er myndighet 31 december 2014? Är myndigheten nybildad i år ange antal anställda 1 mars Antal kvinnor Antal män Totalt antal.

12 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 19a. Vilket av följande alternativ gäller för din myndighet? Välj endast ett av alternativen Myndigheten har anställt personer under 2014 Myndigheten har inte anställt någon under 2014 gå till fråga 20 Myndigheten fanns inte under 2014 gå till fråga 20 19b. Hur många personer har myndigheten anställt totalt under 2014? Antal nyanställda kvinnor:.. Antal nyanställda män: Totalt antal nyanställda:.. 19c. Vilket av följande alternativ gäller för din myndighet? Välj endast ett av alternativen Myndigheten har anställt person/er med funktionsnedsättning under 2014, som är i behov av särskilt stöd- och anpassning (utöver Arbetsförmedlingens praktikantprogram) Myndigheten har inte anställt någon person med funktionsnedsättning under 2014, som är i behov av särskilt stöd- och anpassning (utöver Arbetsförmedlingens praktikantprogram) gå till fråga 20 19d. Hur många av de nyanställda under 2014 hade en funktionsnedsättning där arbetsgivaren har gjort någon form av stöd och anpassning? Antal kvinnor:.. Antal män :. Totalt antal:.

13 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Frågorna handlar om tillgänglig information, kommunikation och webb. 20.* Har myndigheten rutiner att kommunicera via följande förmedlingstjänster? Allmänhetens kontakt med myndigheter sker ofta via telefon. För att detta ska fungera för alla måste man kunna ringa på olika sätt, till exempel via förmedlingstjänst. Taltjänst TeleTal Förmedlingstjänst för Texttelefoni Förmedlingstjänst för Bildtelefoni 21.* I vilka alternativa format finns idag grundläggande information om myndigheten eller information av centralt samhällsintresse? En person med synnedsättning kan ibland föredra att få ett dokument elektroniskt för att med egna hjälpmedel kunna läsa det på datorn. Daisy (Digitalt Audiobaserat Informationssystem) är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. PDF-filer kan vara tillgängliga för alla om de görs på rätt sätt med konsekvent användning av formatmallar. I en tillgänglig PDF-fil är det till exempel angivet vad som är rubriker, löpande text och bilder. (Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar.) Lättläst svenska Inläst version (till exempel i Daisyformat, CD, mp3) Inspelat på teckenspråk Som textfil till exempel Word eller tillgänglig PDF

14 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 22.* Har myndigheten rutiner för att på begäran ta fram information i följande alternativa format? Lättläst svenska Punktskrift Inläst version (till exempel i Daisyformat, CD, mp3) Inspelat på teckenspråk Storstil Som textfil till exempel Word eller tillgänglig PDF 23.* Anger ni särskilt i myndighetens publikationer att dessa går att beställa i alternativa format? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar., i alla, i vissa 24.* Har ni utformat er webbplats enligt internationell standard för tillgänglighet på webben? Om er myndighet följer E-delegationens vägledning för webbutveckling (www.webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa) så följer ni även de riktlinjer EU eftersträvar. I vägledningen rekommenderas att följa WCAG 2.0 nivå AA från det internationella webbkonsortiet W3C. (WCAG står för Webb Content Accessibility Guidelines och W3C står för World Wide Web Consortium). (Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar.) Delvis, men arbetet är påbörjat

15 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 25.* På vilket sätt har webbplatsen gjorts tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar. Vilket av följande är aktuellt? Tydlig struktur, till exempel max 7-10 länkar i huvudmenyn Tydlig och överskådlig formgivning Klarspråk: Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt. Lättläst: Grundläggande information om myndigheten och/eller information av centralt samhällsintresse finns på lättläst svenska Teckentolkad: Grundläggande information om myndigheten och/eller information av samhällsintresse är i teckentolkad version på webbplatsen Alt-texter: Alternativa texter beskriver bildens innehåll 26.a Har ni utvärderat ert webbgränssnitt tillsammans med användare med funktionsnedsättning? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar. Webbgränssnitt för fullständigt delvis Webbplatsen Har inga e-tjänster Interna digitala arbetssystem E-tjänster Om ja, beskriv kortfattat:

16 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Frågorna handlar om tillgängliga lokaler. Myndigheten ombeds svara på frågor om lokaler där ni har er verksamhet, oavsett vem som äger eller förvaltar lokalen. 27. I hur många byggnader bedriver myndigheten verksamhet? Denna fråga gäller förutom huvudkontoret alla byggnader (eller del av byggnad om den delas med andra hyresgäster) där myndigheten bedriver verksamhet. (I webbenkäten finns ifylld uppgift från Var vänlig och korrigera siffran om ändring skett eller om uppgift saknas.) Antal byggnader.. Om myndigheten har verksamhet i mer än en byggnad ska svaren på frågorna avse byggnad med huvudkontor. Finns flera huvudkontor, välj ett av dessa som svaren gäller för. 28. Hur långt är det från den entré som kan användas av personer med rörelsenedsättning till angöringsplats för bil? Angöringsplats: Tillfällig uppställningsplats för på- och avstigning från färdtjänstfordon, taxi eller privata bilar meter meter 26 meter eller längre 29.* Hur långt är det till en parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga? 0-10 meter meter 26 meter eller längre

17 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 30.* Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? Framkomlig innebär hårdgjord yta, utan kanter eller andra ojämnheter (ej gatsten), utan trappor, trappsteg och branta lutningar (lutning högst 1:20, lutningen 1:12 kan accepteras) 31a.* Är entrén i marknivå fram till entrédörren det vill säga utan trappsteg? gå till fråga 32 31b.* Om nej! Är entrén kompletterad med användbar ramp (innebär en lutning på max 1:20, lutningen 1:12 kan accepteras) eller hiss (innebär en yta på minst 1,1x1,4 meter)? 32. Finns det framför entrédörren en plan hårdgjord yta på minst 1,5m x 1,5m? 33.* Har entrédörren dörröppnare (automatisk eller sådan man aktiverar med knapptryck)? 34.* Är dörröppningen till entrén fri från tröskel eller har den en tröskel som är högst 15 mm och avfasad?

18 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 35. Är den entré som kan användas av personer med rörelsenedsättning myndighetens huvudentré? Tillgänglig entré för personer med rörelsenedsättning saknas 36a. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg eller höga trösklar (högst 15 mm och avfasad)? gå till fråga 37 36b. Om nej! Finns användbar ramp (innebär en lutning på max 1:20 lutningen, 1:12 kan accepteras) eller hiss (innebär en yta på minst 1,1x1,4 meter)? 37.* Finns det toalett som personer som använder eldriven rullstol kan bruka? Toaletten ska ha en yta på 2,2 x 2,2 m och fritt utrymme med bredden 0,9 m på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen. minst en toalett per våningsplan vid flera våningar minst en toalett

19 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 38.* Är huvudkontorets lokaler utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? Till lokaler räknas alla typer av lokaler till exempel entré, arbetsrum, korridorer, samlingssalar, mötesrum, toaletter. Delvis markeras om till exempel inte alla trappor är kontrastmarkerade. Ej relevant markeras endast då byggnaden saknar stora oskyddade glasytor, hiss eller trappa. Vilket av följande är aktuellt? Delvis Ej relevant Är stora glasytor, som kan misstas för dörröppningar, tydligt markerade? Finns taktil markering (punktskrift och/eller reliefknappar) på/vid hissknapparna? Informerar en röst i hissen om vilken våning man befinner sig på? Är alla trappor kontrastmarkerade (till exempel ljushetskontrast på nedersta och översta trappstegen) så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen? Är dörrar och/eller dörrkarmar ljusare eller mörkare än omgivande väggar? (Med en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt Natural Color System, NCS. Enkelt mätverktyg finns att köpa i färghandeln) Är viktiga skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att upptäcka och att läsa (gäller skyltar som har betydelse för orientering samt namn och toalettskyltar)? 39a.* Finns hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) i huvudkontorets lokaler?, i flera lokaler, i en lokal gå till fråga 40

20 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 39b. Om! Har berörd personal kunskap om hur de ska använda den hörseltekniska utrustningen? 40.* Uppfyller huvudkontorets lokaler följande grundläggande krav för personer med allergi eller överkänslighet? Avråder ni användning av parfym och andra starka dofter? Har ni förbud mot pälsdjur (utom ledarhund eller andra hundar i tjänst)? Undviker ni att ha gröna växter som kan vara allergiframkallande? (till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris) Använder ni oparfymerat rengöringsmedel vid städning? 41. Myndigheten för delaktighet kommer under 2015 att inleda ett utvecklingsarbete av frågebatteriet och utformningen av enkäten. För att uppnå bra resultat hoppas vi på samarbete med ett antal myndigheter. Kan din myndighet tänkas delta i ett sådant arbete?

21 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Var vänlig kontrollera att ni svarat på alla frågor. 42. Är du klar med fråga 1-41 Markera Klar och tryckt sedan på Nästa längst ner till höger när du fyllt i hela webbenkäten. Då kan Myndigheten för delaktighet läsa av ert fullständiga svar. Observera att det inte ges någon särskild kvittens. Klar (tryck sedan på nästa i webbenkäten) Skriv gärna ut enkäten med era ifyllda svar för egen arkivering. Det går bra att gå tillbaka och komplettera era svar till och med måndagen den 30 mars. Därefter vi stänger den här enkäten. Tack för din medverkan! Vänliga hälsningar Myndigheten för delaktighet

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Så tillgänglig är staten 2015

Så tillgänglig är staten 2015 Resultat från Myndighetsenkäten Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Så tillgänglig är staten 2015 Serie A 2015:14 ISBN: 978-91-87883-10-1 (pdf) Utredare: Anita Boman och

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program 2013-03-27 Handikappolitiskt program I Gagnefs kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning. 2013-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Direktiv...3

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010. Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010. Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010 Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Information till FH-rådens sekreterare

Information till FH-rådens sekreterare Information till FH-rådens sekreterare MR-frågor och ombudsmän Brukarinflytande / FH-rådens roll Program för delaktighet 2011-2016 Modell för tillgänglighetsinformation S:t Julian 2015 Funktionshinderombudsman

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande.

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande. Beslut 1(1) 2015-04-24 MUSIK WCDI/ET U CKIVC I Diarienummer: 0640/15 Handläggare: Marika Johansson Beslutande Stina Westerberg Föredragande Övriga i handläggningen deltagande Avdelningschefer Ärende Beslut

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Att göra-lappar för digital tillgänglighet

Att göra-lappar för digital tillgänglighet Att göra-lappar för digital tillgänglighet 18 konkreta åtgärder för att: - Göra digitala tjänster enklare, tryggare och mer effektiva - Uppfylla nya lagkrav - Nå fler användare webbriktlinjer.se Vad är

Läs mer

Hur tillgänglig är statsförvaltningen 2007? Utvärdering av tillgänglighetsarbetet enligt förordning (SFS 2001:526) genom effekt- och orsaksanalys

Hur tillgänglig är statsförvaltningen 2007? Utvärdering av tillgänglighetsarbetet enligt förordning (SFS 2001:526) genom effekt- och orsaksanalys Utvärdering av tillgänglighetsarbetet enligt förordning (SFS 2001:526) genom effekt- och orsaksanalys Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2008 Titel: Hur tillgänglig är statsförvaltningen

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar 2016

Sammanställning av enkätsvar 2016 1 (11) Avdelningen för HR och kommunikation Sammanställning av enkätsvar 2016 Svarsfrekvens: - 55 av 200 förväntade svarande (27,5 %). - 75 av 303 förväntade svarande (24,8 %). - 59 av 175 förväntade svarande

Läs mer

Europeiska socialfonden, ESF

Europeiska socialfonden, ESF Processtöd Tillgänglighet Genomförs av: Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras av: Europeiska socialfonden, ESF Syfte med dagen Att

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN 2011 INLEDNING Det här är den första tillgänglighetsguide som ges ut i Avesta 2011. Arbetet med ett tillgängligare Avesta har pågått en tid och att tillgängliggöra myndigheter,

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström Företagsnamn Adress Postadress Telefon Telefax E-post Företagsform Organisationsnummer Avtalstecknare / Firmatecknare Ombud för avtalet Kontaktperson för avtalet Anläggningens namn Anläggningens adress

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Alla människor ska kunna kommunicera med myndigheten och ta del av dess information. Detta avsnitt beskriver vilka krav som ställs inom sex områden: skriftlig

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Underlag för ansökan om stöd till lokalförvaltande organisationer (LFO) för verksamhetsåret 2015

Underlag för ansökan om stöd till lokalförvaltande organisationer (LFO) för verksamhetsåret 2015 Sida 1 (10) Underlag för ansökan om stöd till lokalförvaltande organisationer (LFO) för Sökande Uppgiftslämnare Telefon, mobiltelefon E-postadress Organisation/förening Postadress Organisationsnummer Telefon

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter

Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter 3 Antagen av kommunstyrelsen den 7 mars 2017, 36 Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter Innehåll

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Teater 23:s arbete med tillgänglig webb

Teater 23:s arbete med tillgänglig webb Teater 23:s arbete med tillgänglig webb 2017-01-18 Dagens schema 10.00 Introduktion, vad är tillgänglighet, struktur Paus 11.00 Workshop struktur, text 11.45 Lunchpaus 13.00 Workshop text 13.30 Teknik

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Utformning av utrymningsplatser

Utformning av utrymningsplatser Utformning av utrymningsplatser Kristin Andrée Brandteknik, LTH & Brandskyddslaget Håkan Frantzich Brandteknik, LTH Staffan Bengtson & Axel Jönsson Brandskyddslaget Finansiär Brandforsk Disposition Bakgrund

Läs mer

Tillgängliga bostadsområden

Tillgängliga bostadsområden Tillgängliga bostadsområden Projekt Tillgängliga bostadsområden, 2007 Text: Zdenka Sramkova, Anders Nordholm, Handikappförbunden Illustrationer: Nuno Ventura Bento, KCT Stockholm 2 Tillgängligt samhälle

Läs mer

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT OCH ÅTGÄRDSPLAN 1 (7) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2016-01-11 Dnr VIAN/2016:7 PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Senast uppdaterad Er beteckning

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Förslag på. aktiviteter

Förslag på. aktiviteter Förslag på Budget 2015 aktiviteter Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (KF-beslut den 13 juni 2011) Förslag på aktiviteter i denna skrift är framtagna i två fokusgrupper

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 Riktlinjer för service och tillgänglighet Inledning Eskilstuna kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer