Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015."

Transkript

1 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten för delaktighets webbaserade enkät vars länk skickades per e-post till 275 statliga myndigheter 3 februari Enkäten besvaras via länken och skickas elektroniskt till Myndigheten för delaktighet. I de fall detta inte fungerar går det bra att skicka ifyllda svar per brev eller e-post till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

2 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Myndigheten för delaktighet Titel: Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526). Enkäten (i Word och pdf-format) finns att ladda ner från webbplatsen: Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Sundbyberg E-post: Telefon: , fax:

3 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Välkommen till Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Vi sätter stort värde på att du tar dig tid och svarar på denna enkät. Enkäten handlar om hur myndigheter arbetar med sin tillgänglighet och hur tillgänglig myndighetens verksamhet, information och lokaler är för personer med funktionsnedsättning. Det gäller både anställdas och besökandes behov. Myndigheten för delaktighet ska enligt sin instruktion följa statliga myndigheter i deras arbete enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Myndigheten för delaktighets skrift Riv Hindren Riktlinjer för tillgänglighet visar vad som krävs för att leva upp till förordningen. Resultatet från denna enkät, liksom tidigare enkäter, rapporteras årligen till regeringen. Frågor med en asterisk (*) presenteras på Myndigheten för delatighets webbplats under Uppföljning i staten Öppna jämförelser. Vi behöver ert svar senast fredagen den 30 mars 2015.

4 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Några praktiska råd (gäller den webbaserade enkäten) Bläddra Var vänlig och använd knapparna Nästa och Tillbaka nertill i formuläret när du klickar fram och tillbaka i enkäten. Fyll i Dina svar sparas automatiskt så fort du går till nästa sida. Du behöver inte fylla i alla svar samma dag, det går bra att fortsätta vid ett senare tillfälle. Radera Har du markerat fel kan du radera markeringarna på sidan genom att klicka på Rensa längst ner till vänster. Klar Markera Klar på fråga 42 och tryck sedan på Nästa längst ner till höger när du fyllt i hela enkäten. Då kan Myndigheten för delatighet läsa av det fullständiga svaret. Observera att det inte ges någon särskild kvittens. Skriv ut Skriv gärna ut enkäten för egen arkivering. Det går bra att skriva ut enkäten med de ifyllda svaren genom att klicka på Skriv ut enkäten efter fråga 42. Underlag Denna enkät i Word- eller PDF-format finns på Dessa dokument hjälper dig att få en överblick av hela frågeformuläret och kan användas som underlag innan du fyller i svaren på den egna webblänken. Skicka helst inte någon papperskopia till oss.

5 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Arbetet med att göra myndigheten tillgänglig för alla 1. Uppgifter om kontaktperson för denna enkät på myndigheten Nedan finns ifyllda uppgifter. Var vänlig och uppdatera dessa uppgifter om ändring skett eller om uppgifterna saknas. Namn: Telefon: E-postadress: Myndighet: Departement:. 2. Är din myndighet en domstol (tingsrätt, kammarrätt, hovrätt, förvaltningsrätt, hyresnämnd, högsta förvaltningsdomstolen, eller högsta domstolen)? Om du svarar ja kommer frågorna 6, 7, 21, 23, 24, 25 och 26 att döljas eftersom Domstolsverket svarar på dessa frågor för samtliga domstolar. Frågorna 3-8 handlar om tillgänglighetsarbetet på myndigheten 3.* Har ni en färdig handlingsplan för hur lokalerna, verksamheten och informationen ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt förordning SFS 2001:526?, antagen av myndighetens ledning. Vilket år?..., men inte antagen av myndighetens ledning gå till fråga 5 4. Är handlingsplanen reviderad?, senaste revideringen gjordes år.. 5.* Har myndigheten utsett samordnare för arbetet med att förbättra tillgängligheten?

6 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 6.* I vilken omfattning har myndigheten inom följande områden genomfört INVENTERING av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? Uppskatta hur stor andel av myndighetens samtliga lokaler, information, kommunikation, webbplats som inventerats. (Domstolsverket ska svara generellt för samtliga domstolar.) I hur hög grad har ni inventerat... Ej påbörjat Delvis Till hälften En stor andel Fullständigt lokaler (till exempel entréer, arbetsrum, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, uppehållsutrymmen)? skriftlig information (till exempel anslagstavlor, broschyrer, rapporter, läromedel)? kommunikation (till exempel telefoni, video, hörselteknisk utrustning)? webbplats (till exempel startsida och undersidor i de externa och interna näten)? 7.* I vilken omfattning har myndigheten inom följande områden ÅTGÄRDAT BRISTER i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? Uppskatta hur stor andel av myndighetens samtliga lokaler - publika utrymmen och personalutrymmen - som åtgärdats. Finns inga brister i tillgänglighet markera Fullständigt. (Domstolsverket ska svara generellt för samtliga domstolar). I hur hög grad har ni åtgärdat brister i publika utrymmen (till exempel entréer, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, uppehållsutrymmen)? personalutrymmen (till exempel entréer, arbetsrum, samlingssalar, mötesrum, toaletter, bibliotek, pentry, uppehållsutrymmen)? Ej påbörjat Delvis Till hälften En stor andel Fullständigt

7 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 8. Har ni kontakt eller samråd med funktionshindersorganisationer i arbetet med att göra myndigheten tillgänglig? Funktionshindersorganisationer har erfarenhet och kunskap som gör det viktigt att hitta former för samverkan vid planering, genomförande och utvärdering av insatser. En Vägledning om att samråda med funktionshindersrörelsen finns som stöd för ert arbete, se Om ja på vilket sätt? Frågorna 9-16 handlar om verksamheten på myndigheten 9a Har myndigheten skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om praktikantprogrammet? Statliga myndigheter ska från 2013 till och med 2015 ta in praktikanter med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har utarbetat ett praktikantprogram. För mer information se länken men vi ämnar göra det under 2014

8 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 9b Om, hur många praktikanter har erbjudits plats totalt under 2014, enligt Arbetsförmedlingens praktikantprogram? Antal kvinnor.. Antal män.. Totalt antal.. 10a.*Ingår frågor om förebyggande och undanröjande av hinder för personer med funktionsnedsättning i följande dokument? En myndighet ska bedriva sin verksamhet så att alla kan ta del av den. Det innebär att i planering och genomförande utgå från att människor är olika och har olika förutsättningar och behov. Arbetet med att förebygga och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning bör vara inkluderat och en naturlig del av ordinarie verksamhet. (Myndigheten som har ett paraplydokument som täcker flera planer/områden, svara ändå områdena separat.) Ingår detta Plan saknas till viss del fullt ut i ert systematiska arbetsmiljöarbete? i er mångfaldsplan? i er jämställdhetsplan? *i ert systematiska brandskyddsarbete? i er rekryteringspolicy? i er verksamhetsplan?

9 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 10b. Har myndigheten ett paraplydokument? Om ja, beskriv vilka områden som ingår: 11. Ställer myndigheten krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster Om ja, på vilket sätt? 12. Finns pengar avsatta i budgeten för åtgärder som syftar till att förbättra den generella tillgängligheten på myndigheten? Generella tillgänglighetsförbättringar beskrivs i Myndigheten för delaktighets skrift Riv hindren - riktlinjer för tillgänglighet. Om ja, för vilken typ av åtgärder? 13. Har myndigheten rutiner för att hantera interna och externa klagomål på bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?

10 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 14. Har myndigheten de senaste två åren genomfört utbildning om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Det kan till exempel röra sig om en allmän introduktion i vad tillgänglighet och användbarhet innebär för personer med funktionsnedsättning. Utbildning kring lagar och riktlinjer (Riv hindren), kommunikationsverktyg, klarspråk och attityder. Det kan även innefatta övningar i att prova-på-funktionshinder. Om ja, beskriv kortfattat: 15.* Har personer med personalansvar genomgått utbildning de senaste två åren, om lagstiftningen som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning? Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska en arbetsgivare genom skäliga åtgärder för tillgänglighet se till att en arbetstagare, en arbetssökande, en praktikant eller en inhyrd/inlånad arbetstagare med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning., alla, någon/några, men kompetensen finns Frågorna handlar om myndighetens anställda. Svaren på dessa frågor kommer inte att redovisas för enskilda myndigheter i öppna jämförelser. Med personer med funktionsnedsättning använder Myndigheten för delaktighet här definitionen som finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i artikel 1 Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

11 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 16. Har myndigheten vidtagit några generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att söka arbeten och bli anställd på myndigheten? Om ja, beskriv kortfattat 17. Har myndigheten vidtagit särskilda åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor som andra anställda? Lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder kan till exempel handla om anpassad arbetstid, anpassat arbetstempo, anpassade arbetsuppgifter, distansarbete, åtgärder i interna digitala system, åtgärder i gemensamma lokaler, personligt anpassade hjälpmedel, lokalanpassning för individen eller liknande., endast vid begäran Om ja, på vilket sätt? 18. Hur många anställda hade ni på er myndighet 31 december 2014? Är myndigheten nybildad i år ange antal anställda 1 mars Antal kvinnor Antal män Totalt antal.

12 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 19a. Vilket av följande alternativ gäller för din myndighet? Välj endast ett av alternativen Myndigheten har anställt personer under 2014 Myndigheten har inte anställt någon under 2014 gå till fråga 20 Myndigheten fanns inte under 2014 gå till fråga 20 19b. Hur många personer har myndigheten anställt totalt under 2014? Antal nyanställda kvinnor:.. Antal nyanställda män: Totalt antal nyanställda:.. 19c. Vilket av följande alternativ gäller för din myndighet? Välj endast ett av alternativen Myndigheten har anställt person/er med funktionsnedsättning under 2014, som är i behov av särskilt stöd- och anpassning (utöver Arbetsförmedlingens praktikantprogram) Myndigheten har inte anställt någon person med funktionsnedsättning under 2014, som är i behov av särskilt stöd- och anpassning (utöver Arbetsförmedlingens praktikantprogram) gå till fråga 20 19d. Hur många av de nyanställda under 2014 hade en funktionsnedsättning där arbetsgivaren har gjort någon form av stöd och anpassning? Antal kvinnor:.. Antal män :. Totalt antal:.

13 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Frågorna handlar om tillgänglig information, kommunikation och webb. 20.* Har myndigheten rutiner att kommunicera via följande förmedlingstjänster? Allmänhetens kontakt med myndigheter sker ofta via telefon. För att detta ska fungera för alla måste man kunna ringa på olika sätt, till exempel via förmedlingstjänst. Taltjänst TeleTal Förmedlingstjänst för Texttelefoni Förmedlingstjänst för Bildtelefoni 21.* I vilka alternativa format finns idag grundläggande information om myndigheten eller information av centralt samhällsintresse? En person med synnedsättning kan ibland föredra att få ett dokument elektroniskt för att med egna hjälpmedel kunna läsa det på datorn. Daisy (Digitalt Audiobaserat Informationssystem) är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. PDF-filer kan vara tillgängliga för alla om de görs på rätt sätt med konsekvent användning av formatmallar. I en tillgänglig PDF-fil är det till exempel angivet vad som är rubriker, löpande text och bilder. (Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar.) Lättläst svenska Inläst version (till exempel i Daisyformat, CD, mp3) Inspelat på teckenspråk Som textfil till exempel Word eller tillgänglig PDF

14 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 22.* Har myndigheten rutiner för att på begäran ta fram information i följande alternativa format? Lättläst svenska Punktskrift Inläst version (till exempel i Daisyformat, CD, mp3) Inspelat på teckenspråk Storstil Som textfil till exempel Word eller tillgänglig PDF 23.* Anger ni särskilt i myndighetens publikationer att dessa går att beställa i alternativa format? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar., i alla, i vissa 24.* Har ni utformat er webbplats enligt internationell standard för tillgänglighet på webben? Om er myndighet följer E-delegationens vägledning för webbutveckling (www.webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa) så följer ni även de riktlinjer EU eftersträvar. I vägledningen rekommenderas att följa WCAG 2.0 nivå AA från det internationella webbkonsortiet W3C. (WCAG står för Webb Content Accessibility Guidelines och W3C står för World Wide Web Consortium). (Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar.) Delvis, men arbetet är påbörjat

15 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 25.* På vilket sätt har webbplatsen gjorts tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar. Vilket av följande är aktuellt? Tydlig struktur, till exempel max 7-10 länkar i huvudmenyn Tydlig och överskådlig formgivning Klarspråk: Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt. Lättläst: Grundläggande information om myndigheten och/eller information av centralt samhällsintresse finns på lättläst svenska Teckentolkad: Grundläggande information om myndigheten och/eller information av samhällsintresse är i teckentolkad version på webbplatsen Alt-texter: Alternativa texter beskriver bildens innehåll 26.a Har ni utvärderat ert webbgränssnitt tillsammans med användare med funktionsnedsättning? Domstolsverket ska svara generellt för alla domstolar. Webbgränssnitt för fullständigt delvis Webbplatsen Har inga e-tjänster Interna digitala arbetssystem E-tjänster Om ja, beskriv kortfattat:

16 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Frågorna handlar om tillgängliga lokaler. Myndigheten ombeds svara på frågor om lokaler där ni har er verksamhet, oavsett vem som äger eller förvaltar lokalen. 27. I hur många byggnader bedriver myndigheten verksamhet? Denna fråga gäller förutom huvudkontoret alla byggnader (eller del av byggnad om den delas med andra hyresgäster) där myndigheten bedriver verksamhet. (I webbenkäten finns ifylld uppgift från Var vänlig och korrigera siffran om ändring skett eller om uppgift saknas.) Antal byggnader.. Om myndigheten har verksamhet i mer än en byggnad ska svaren på frågorna avse byggnad med huvudkontor. Finns flera huvudkontor, välj ett av dessa som svaren gäller för. 28. Hur långt är det från den entré som kan användas av personer med rörelsenedsättning till angöringsplats för bil? Angöringsplats: Tillfällig uppställningsplats för på- och avstigning från färdtjänstfordon, taxi eller privata bilar meter meter 26 meter eller längre 29.* Hur långt är det till en parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga? 0-10 meter meter 26 meter eller längre

17 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 30.* Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? Framkomlig innebär hårdgjord yta, utan kanter eller andra ojämnheter (ej gatsten), utan trappor, trappsteg och branta lutningar (lutning högst 1:20, lutningen 1:12 kan accepteras) 31a.* Är entrén i marknivå fram till entrédörren det vill säga utan trappsteg? gå till fråga 32 31b.* Om nej! Är entrén kompletterad med användbar ramp (innebär en lutning på max 1:20, lutningen 1:12 kan accepteras) eller hiss (innebär en yta på minst 1,1x1,4 meter)? 32. Finns det framför entrédörren en plan hårdgjord yta på minst 1,5m x 1,5m? 33.* Har entrédörren dörröppnare (automatisk eller sådan man aktiverar med knapptryck)? 34.* Är dörröppningen till entrén fri från tröskel eller har den en tröskel som är högst 15 mm och avfasad?

18 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 35. Är den entré som kan användas av personer med rörelsenedsättning myndighetens huvudentré? Tillgänglig entré för personer med rörelsenedsättning saknas 36a. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg eller höga trösklar (högst 15 mm och avfasad)? gå till fråga 37 36b. Om nej! Finns användbar ramp (innebär en lutning på max 1:20 lutningen, 1:12 kan accepteras) eller hiss (innebär en yta på minst 1,1x1,4 meter)? 37.* Finns det toalett som personer som använder eldriven rullstol kan bruka? Toaletten ska ha en yta på 2,2 x 2,2 m och fritt utrymme med bredden 0,9 m på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen. minst en toalett per våningsplan vid flera våningar minst en toalett

19 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 38.* Är huvudkontorets lokaler utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? Till lokaler räknas alla typer av lokaler till exempel entré, arbetsrum, korridorer, samlingssalar, mötesrum, toaletter. Delvis markeras om till exempel inte alla trappor är kontrastmarkerade. Ej relevant markeras endast då byggnaden saknar stora oskyddade glasytor, hiss eller trappa. Vilket av följande är aktuellt? Delvis Ej relevant Är stora glasytor, som kan misstas för dörröppningar, tydligt markerade? Finns taktil markering (punktskrift och/eller reliefknappar) på/vid hissknapparna? Informerar en röst i hissen om vilken våning man befinner sig på? Är alla trappor kontrastmarkerade (till exempel ljushetskontrast på nedersta och översta trappstegen) så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen? Är dörrar och/eller dörrkarmar ljusare eller mörkare än omgivande väggar? (Med en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt Natural Color System, NCS. Enkelt mätverktyg finns att köpa i färghandeln) Är viktiga skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att upptäcka och att läsa (gäller skyltar som har betydelse för orientering samt namn och toalettskyltar)? 39a.* Finns hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) i huvudkontorets lokaler?, i flera lokaler, i en lokal gå till fråga 40

20 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) 39b. Om! Har berörd personal kunskap om hur de ska använda den hörseltekniska utrustningen? 40.* Uppfyller huvudkontorets lokaler följande grundläggande krav för personer med allergi eller överkänslighet? Avråder ni användning av parfym och andra starka dofter? Har ni förbud mot pälsdjur (utom ledarhund eller andra hundar i tjänst)? Undviker ni att ha gröna växter som kan vara allergiframkallande? (till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris) Använder ni oparfymerat rengöringsmedel vid städning? 41. Myndigheten för delaktighet kommer under 2015 att inleda ett utvecklingsarbete av frågebatteriet och utformningen av enkäten. För att uppnå bra resultat hoppas vi på samarbete med ett antal myndigheter. Kan din myndighet tänkas delta i ett sådant arbete?

21 Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät (21) Var vänlig kontrollera att ni svarat på alla frågor. 42. Är du klar med fråga 1-41 Markera Klar och tryckt sedan på Nästa längst ner till höger när du fyllt i hela webbenkäten. Då kan Myndigheten för delaktighet läsa av ert fullständiga svar. Observera att det inte ges någon särskild kvittens. Klar (tryck sedan på nästa i webbenkäten) Skriv gärna ut enkäten med era ifyllda svar för egen arkivering. Det går bra att gå tillbaka och komplettera era svar till och med måndagen den 30 mars. Därefter vi stänger den här enkäten. Tack för din medverkan! Vänliga hälsningar Myndigheten för delaktighet

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Fysisk tillgänglighet. vid Göteborgs universitet

Fysisk tillgänglighet. vid Göteborgs universitet Fysisk tillgänglighet vid Göteborgs universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdraget 4 1.3 Avgränsning 4 2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 5 2.1 Insamlande 5 2.2 Tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt?

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Ett stort tack till kvinnojourerna. Utan er medverkan och generositet hade inte inventeringen varit möjlig att genomföra. Utgiven: september 2008, omarbetad/förkortad

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011 MAH/Förvaltningen Personalavdelningen 2009-06-04 Dnr PA 15-09/146 Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011 2 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy 4 Malmö

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

~ SALA Bilaga KS 2013/10/1

~ SALA Bilaga KS 2013/10/1 ~ SALA Bilaga KS 2013/10/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET l (l) 2014-01-08 MISSIV PE R SKOG ---sala KOM N. Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen Ink. 20'1t -01- O 8 Redovisning

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Generaldirektören. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin:

Generaldirektören. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin: Bfd16 140128 Generaldirektören 2015-03-09 1.1.2-2015-9982 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om Migrationsverkets arbete under 2014 för genomförande av regeringens handikappolitiska strategi

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

Tillgänglighet i praktiken

Tillgänglighet i praktiken Tillgänglighet i praktiken uppföljning av Västra Götalandsregionens plan för funktionshinderfrågor Theresa Larsen i samarbete med Maria Martini April 2010 1 2 Förord I den nationella handlingsplanen för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer