2. Transportlogistikens miljöpåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Transportlogistikens miljöpåverkan"

Transkript

1 2. Transportlogistikens miljöpåverkan

2 Conlogic AB 2

3 Conlogic AB 3 Miljöproblemens utveckling Utbredning och svårighetsgrad Osynligt avfall Synligt avfall Lokala problem Regionala problem Globala problem 50-tal 70-tal 90-tal Tid Källa Miljö från A till Ö

4 Conlogic AB 4 Omvärldens miljötrender - ska vi följa fluktuationer eller vara långsiktigt trovärdiga?? Miljöintresse andra klimatvågen första klimatvågen Millenium Trend FN 1992 FN Tid

5 Dokumentnamn 5 Beträffande framtiden är icke uppgiften att förutse den utan att göra den möjlig Antoine de Saint-Exupery Resursförbrukning Konsumtion Resurssnålt Hållbart Tid (år)

6 Conlogic AB 6 Transportlogistikens negativa miljöeffekter Globalt Regionalt Lokalt Klimat Ozonskiktets uttunning Växthuseffekten Natur Hälsa Försurning Övergödning Marknära ozon Försurning Övergödning Marknära ozon Barriäreffekter Försurning Övergödning Marknära ozon Barriäreffekter Hälsovådliga partiklar och kolväten Sekundära effekter

7 Conlogic AB 7 Luftemissioner från förbränningsmotorn Atomsfäriska effekter Marknära ozon (O 3 ) Svavelsyra (H 2 SO 4 ) Salpetersyra (HNO 3 ) Solstrålning UV-strålning (hv) Luft Syre (O) Kväve (N) Ädelgaser Rökgaser Koldioxid (CO 2 ) Svaveldioxid (SO 2 ) Kväveföreningar (NOx) Koloxid (CO) Kolväten (HC) Partiklar (PM) Aromater (PAH) Kemiska föreningar i atomsfären (oxidanter) (Väteperoxid (H 2 O 2 ) Hydroxyl (OH) Hydroperoxid (HO 2 ) Ozon (O 3 ) Bränsle Kol (C) Väte (H) Svavel (S) Kväve (N) Aromater (PAH) Förbränningsmotor Otto Diesel Luft Syre (O) Kväve (N) Ädelgaser

8 Conlogic AB 8 Vårt miljöutrymme -atmosfärens vertikala indelning höjd (km) Tryck (mb) Temp ( C) Väderfenomen 100 termosfärend Norrsken 80 mesopausen -95 mesosfären 50 stratopausen 0,5 1 2,5 ozonskiktet stratosfären Pärlemoln 10 tropopasusen troposfären Cirrusmoln Cumulusmoln

9 Vilket är vårt miljöutrymme? Conlogic AB 9

10 Conlogic AB 10 Diskussion 1 Hur drivs miljöarbetet i samhället idag?

11 Energi och naturresurser Conlogic AB 11

12 Conlogic AB 12 Termodynamikens grundlagar Första huvudsatsen: Lagen om energins oförstörbarhet Andra huvudsatsen: Lagen om att värme inte av sig självt kan överföras från en kallare till en varmare kropp. Nollte huvudsatsen: Konstaterar bland annat att begreppet temperatur finns. Tredje huvudsatsen: Att den absoluta nollpunkten, 0 K inte kan nås.

13 Conlogic AB 13 Viktiga begrepp inom termodynamiken Bränsle kan förbrukas men inte energi. Energi Arbete är när mekaniskt arbete uträttas genom att en kraft förflyttar en kropps massa en sträcka. Arbete per tidsenhet kallas mekanisk effekt. Kinetisk energi är rörelseenergi där en kropp med en massa färdas med en hastighet. Lägesenergi är en kropp med en massa på en höjd multiplicerat med tyngdaccelerationen (9,81 m/s2). Kemisk energi lagras genom kemiska bindningar ofta i form i bränslen som t.ex. olja som kan frigöras vid förbränning. Värme är energi som endast existerar vid överföringen från ett medium till ett annat eller från en kropp till en annan. Överföringen sker alltid från en varmare kropp till en kallare kropp. Överföringen kan ske via ledning, konvektion eller strålning. Inre energi är den energi som finns lagrad i ett medium och kan uttryckas om Joule per kg. Ett mekaniskt exempel är en uppspänd fjäder. Entalpi är besläktat med inre energi, men inkluderar även tryck och volymitet. Exergi anger hur stort arbete som högst kan utvinnas vid omvandling från andra energiformer. Den andel som inte kan utvinnas utan förs bort till omgivningen som värme kallas anergi.

14 Människan i energitrappan Conlogic AB 14

15 Från värmeenergi till rörelseenergi -Heronskula Conlogic AB 15

16 Conlogic AB 16 Energi Flödesenergi Biomassa (skog, grödor etc) Vattenkraft (lägesenergi, vågor, strömmar) Vindkraft (temperatur, rotation) Fotoelektrisk effekt (solceller) Instrålningen från solen är 340 W per kvm Kapitalenergi Kol Olja Gas Uran Fossil primärenergi består av kolväten som bildats för länge sedan och lagrats i jordskorpan

17 Conlogic AB 17 Fotosyntesen koldioxid + vatten + ljusenergi 6 CO 2 + 6H 2 O kj druvsocker + syrgas C 6 H 12 O 6 + 6O 2

18 Conlogic AB 18 Global tillförsel av primärenergi Källa: Energimyndigheten/BP Statistical rview of world energy, June 2004

19 Conlogic AB 19 Transportsektorns energianvändning i världen Källa: Energimyndigheten/Energy balances of non OECD countries (2004 edition) IEA

20 Transportsektorns användning ökar Conlogic AB 20

21 Conlogic AB 21 Den regionala balansen för fossila bränslen 2004 Källa: Energimyndigheten/BP Statistical rview of world energy, June 2004

22 Conlogic AB 22 Slutlig energianvändning i transportsektorn i Sverige Källa: Energimyndigheten/SCB, Energimyndighetens bearbetning

23 Conlogic AB 23 Sveriges totala energianvändning Källa: Energimyndigheten/SCB, Energimyndighetens bearbetning 1. Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraft

24 Conlogic AB 24

25 Källa: Kjell Aleklett, Uppsala University Conlogic AB 25

26 Prognos för transporternas bränsle enligt EU s mål Conlogic AB Mtoe Year 10 % Hydrogen Natural gas Bio fuel Oil

27 Conlogic AB 27 År 2030 kan Kina komma att nyttja lika mycket olja som USA USA Import Production Nu använder kinesen 0,7 och amerikanen 11 liter/dag. Million BOPD China Import Production Million BOPD Men, det finns sannolikt inte tillräckligt med olja vare sig nu eller i i framtiden.

28 Conlogic AB 28 Peak Oil i ett historiskt perspektiv The end of the Oil Age Oct 23rd 2003 Leaders from The Economist print edition

29 Conlogic AB 29 Diskussion 2 Hur produceras transporterna idag? Vilken är transporternas tuffaste miljöutmaning?

30 Global uppvärmning Conlogic AB 30

31 Conlogic AB 31 Växthuseffekten Reflekterad kortvågig Ljusstrålning 30 Kortvågigt Solljus 100 Långvågig värmestrålning 70 Rymden Absorption 19 Atomsfären Växthuseffekten Värme absorberas av vattenånga, Koldioxid och andra växthusgaser och strålar tillbaka på jordytan Hav, land och is Solljus som Når jordytan 51 Avdunstning 23 + Värmeledning 7 Långvågig värmestrålning Direkt från jordytan 150 Återinstrålning höjer jordytans medeltemp. med 35 grader

32 VÄXTHUSGASER, GWP Conlogic AB 32 X 1 X 23 X 296

33 Conlogic AB 33 Växthusgasernas fördelning i atmosfären Växthusgaser koldioxid klorfluokarboner (freoner) ozon metan dikväveoxid övriga gaser

34 Koldioxidhalten i atmosfären Conlogic AB 34 Halten av koldioxid i atmosfären ökar och ökningstakten steg på 1960-talet. Källa: IPCC, 2001 och CDIAC

35 Conlogic AB 35 Metankoncentrationen i atmosfären under de senaste åren och sedan 1750 (infällt) Tid före 2005 År 2005 Källa, FN:s klimatpanel

36 Conlogic AB 36 Sektorernas bidrag med växthusgaser World greenhouse-gas emissions by sector, 2000 (%) 14% 24% 13% 14% 4% 14% 17% Transport Waste Agriculture Deforestaion Electricity & heat Industry Other

37 Conlogic AB 37 Växthuseffekten -Nuläge Marine Aviat ion Million ton CO2 from fuel combustion Data source: IEA, 2007 Global Global International aviation Intl. Marine bunkers 2 % eller 4 %?

38 Transportsektorns växthusgaser Conlogic AB 38

39 Conlogic AB 39 Ändring av global medeltemperatur år ,6 o C under 1900-talet, Naturvårdsverket o C är en sannolik ökning till 2100 men det kan bli 6 grader (forskarna eniga, IPPC)

40 Conlogic AB 40 Minskning av Arktisk havsis

41 Klimatfrågan får allt större mediautrymme Conlogic AB 41

42 Conlogic AB 42 Förändring av koldioxid inom EU- och OECD-länder Källa: Energimyndigheten/OECD in figures 2004

43 Conlogic AB 43 Utsläpp av koldioxid från förbränning per invånare och BNP i EU samt OECD-länderna Källa: Energimyndigheten/OECD in figures 2004

44 Växthuseffekten är även i Kina Conlogic AB 44

45 Conlogic AB 45 Utsläpp av koldioxid i Sverige 1980, Källa: Energimyndigheten

46 Conlogic AB 46 Diskussion 3 Vad tror ni om växthuseffekten? Vad kan transportlogistiken göra?

47 Uttunnat ozonskikt Conlogic AB 47

48 Conlogic AB 48 Ozonskiktets uttunning Cl Cl Cl Cl Klorfluorkarboner förs upp i stratosfären UV-strålning spjälkar av kloratomer från CFC-molekyl En ozonmolekyl Kan angripas Av kloratomen En syreatom spjälkas av och binds till kloratomen En fri syreatom tar syret från klormoxiden och bildar en ny syremolekyl Den frigjorda kloratomen och kan på nytt bryta sönder ozonmolekyler. En kloratom kan bryta ned upp till ozonmolekyler

49 Conlogic AB 49 Vad händer nu Montrealprotokollet (87, 90, 92) Återställt 2070 enligt NASA??, men Miljöframgångar vid mötet i Montreal 2007 I september 2007 beslöt de 191 länder att tidigarelägga utfasningen av de ozonförstörande freonutsläppen med tio år. "en historisk överenskommelse", uppger Nick Nuttal, FN:s miljöprogram UNEP till TT. Det innebär att freonanvändningen fasas ut i industriländerna 2020 istället för 2030 och i utvecklingsländerna 2030 i stället för USA kom med förslaget att årtalen borde flyttas fram tio år och fick beröm efter mötet för att ha varit en av de pådrivande länderna i förhandlingarna. Den snabbare minskningen av freoner kan ge en klimatvinst som är fem gånger större än de effekter som det nuvarande Kyoto-protokollet förväntas bidra med.

50 Conlogic AB 50 Diskussion 4 Har ni låtit er påverkas av ett uttunnat ozonskikt?

51 Försurning Conlogic AB 51

52 Conlogic AB 52 Försurningens principer Atomsfäriska effekter Svavelsyra (H 2 SO 4 ) Salpetersyra (HNO 3 ) Surt regn Svaveldioxid Kvävedioxider Påverkan på ph-värdet i Sjöar och mark

53 Conlogic AB 53 Försurning -Nuläge EU27 Sea TSAP IMO x SO2 SO2 från

54 Conlogic AB 54 Svensk import av svavel och kväveoxid (NO 2 ) år 2000 Källa: Energimyndigheten

55 Conlogic AB 55 Utsläpp av svaveldioxid (SO 2 ) i Sverige Källa: Energimyndigheten

56 Conlogic AB 56 Svavel - Bränslets innehåll av svavel ppm sulphur Marine bunker Heavy fuel oil Heating oil Heating oil 2008 Road diesel Road diesel 2005 Road diesel 2009

57 Conlogic AB 57 Diskussion 5 Känner ni till något påtagligt tecken som tyder på försurning i er närhet?

58 Övergödning Conlogic AB 58

59 Conlogic AB 59 Utsläpp av kväveoxider (räknat som NO 2 ) i Sverige Källa: Energimyndigheten

60 Conlogic AB 60 Övergödning -Nuläge EU27 Sea TSAP IMO x Nox Emissioner av NOx år

61 Conlogic AB 61 Diskussion 6 Känner ni till något påtagligt tecken som tyder på övergödning i er närhet?

62 Marknära ozon Conlogic AB 62

63 Conlogic AB 63 Orsaker till marknära ozon Den globala bakgrundshalten av ozon har ökat. Beroende på ökade halter av metan samt kväveoxider. Regionalt förhöjda halter i exempelvis Europa under högtrycksperioder som kan transporteras till andra regioner. Lokalt förhöjda ozonhalter från lokala utsläpp i samverkan med solljus.

64 Conlogic AB 64 Diskussion 7 Känner ni till något påtagligt tecken som tyder på marknära ozon (smog) i er närhet? Ge några exempel på miljöproblem som bedöms olika mot i Sverige

65 Minskad biologisk mångfald Conlogic AB 65

66 Conlogic AB 66 Några exempel på hur transportlogistiken inverkar negativt på den biologiska mångfalden: Barriäreffeketer från infrastruktur hindrar djurs vandringar Buller hindrar djurs kommunikationsmöjligheter Marknära ozon påverkar djurs hälsa Försurning förstör djurs omgivande livsmiljö Övergödning förstör djurs omgivande livsmiljö Giftutsläpp förstör djurs omgivande livsmiljö Klimatförändring förstör djurs omgivande livsmiljö

67 Conlogic AB 67 Lista över hotade arter I internationella naturvårdsunionen lista över utrotningshotade arter för 2007 tas arter upp varav är antingen utdöda eller under varierande grad av hot om utrotning. Det är en ökning med 200 arter jämfört med listan från föregående år. Bland de hotade arterna finns var fjärde däggdjursart, var åttonde fågelart och var tredje grodddjursart. Bland växterna bedöms 70 procent av arterna vara hotade.

68 Conlogic AB 68 Diskussion 8 Känner ni till något exempel på arter som försvunnit?

69 Buller, trängsel och barriäreffekter Conlogic AB 69

70 Conlogic AB 70 Diskussion 9 Ge något exempel på hur buller, trängsel och barriäreffekter diskuteras i samhället med avseende på transporterna?

71 Negativa hälsoeffekter Conlogic AB 71

72 Conlogic AB 72 Negativa hälsoeffekter Partiklar Kolväten koloxid Nolltolerans

73 Conlogic AB 73 Luftens sammansättning Ämne Beteckning Miljondelar (ppm) Omsättningstid kväve N miljontals år syre O tusentals år argon Ar miljontals år koldioxid CO år Neon Ne 18 miljontals år helium He 5 miljontals år metan CH 4 1,7 Ca 10 år vätgas H 2 0,6 tusentals år lustgas N 2 O 0,3 ca 150 år kolmonoxid CO 0,2 ca 6 månader ozon O3 0,02 ca 1 månad

74 Conlogic AB 74 Struktur Namn Utsläppskällor Effekter C 2 H 4 eten, etylen bilavgaser, polytentillverkning oxidantbildning, genotoxiska metaboliter C 3 H 6 propen, propylen bilavgaser oljekrackning oxidantbildning, genotoxiska metaboliter C 4 H 6 1,3-butadien bilavgaser Tobaksrök Cancerogen C 6 H 6 Bensen bilavgaser bensinångor Leukemi C 7 H 8 metylbensen, toluen bilavgaser lösningsmedel oxidantbildning Neurotoxisk C 8 H 8 styren styrenplaster plastbåtstillverkning oxidantbildning genotoxisk CH 2 O formaldehyd avgaser vissa möbler och textilier cancerogen allergen C 3 H 4 O akrolein avgaser stekos genotoxisk CHCL 3 triklormetan kloroform vattenklorering cancerogen C 2 H 3 CL kloreten vinylklorid PVC-plaster PVC-framställning cancerogen C 2 H 4 CL 2 dikloretan, EDC blyad bensin PVC-framställning cancerogen C 2 HCL 3 Trikloreten, Tri lösningsmedel cancerogen neurotoxisk C 2 CL 4 tetrakloreten, Per kemtvättmedel cancerogen

75 Conlogic AB 75 Diskussion 10 Ge några exempel på hur människors hälsa påverkats negativt av transporterna. Ge några exempel på hur människors hälsa påverkats positivt av transporterna.

76 Skada på naturresurser Conlogic AB 76

77 Conlogic AB 77 Vad är detta? BT Kemi Miamata Sälar i Kattegatt Erica Kuwait Tory Canyon DDTFC Roca Gil Bhopal Cyanobakterier Exxon Valdéz Prestige Libanon PCB Skogsdöd Och härnäst?

78 Conlogic AB 78 Utsläpp till havet Number of oil spill i The Swedish Economical zone.

79 Conlogic AB 79 Skada på naturresurser Sju oljeutsläpp i Östersjön på 24 timmar I mitten av september genomförde polskt, finländskt, lettiskt och estniskt flyg en spaning över alla trafik i Östersjön under 24 timmar. De upptäckte under den tiden sju oljeutsläpp. Vid en liknande flygövervakning i juni upptäcktes elva utsläpp under 24 timmar. De enskilda utsläppen är små men ändå skadliga för miljön. Endast i undantagsfall har sjöbevakningen lyckats knyta oljeutsläppen till ett bestämt fartyg. Sveriges Radio

80 Conlogic AB 80 Diskussion 11 Hur ska vi kunna komma ifrån att människan endast reagerar vid kris?

81 Slutsatser Conlogic AB 81 Slutsatser och prioriterade områden Resurser och klimat Energi Koldioxid Natur Svaveldioxid Kväveoxider Hälsa Koloxid Partiklar Buller Trängsel Trafiksäkerhet Olyckor

I den inledande föreläsningen behandlades frågan om hur mycket luft det finns och hur människan påverkar atmosfärens halt av koldioxid.

I den inledande föreläsningen behandlades frågan om hur mycket luft det finns och hur människan påverkar atmosfärens halt av koldioxid. Miljöföreläsning 3: atmosfären Lyngfelt, 5-Nov-03, k3atmhyd Dagens föreläsning handlar om atmosfären. Främst diskuteras hur klimatet fungerar och hur det påverkas av växthusgaser. Genomgången av klimatet

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten 7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten Bakterier Bakterier kallas även för mikroorganismer. Bakterier är väldigt små men man kan se dem i mikroskop. På en mm ryms det ca 1000 bakterier.

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT

Läs mer

Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet. Luftföroreningar. -från utsläpp till effekt- Janson och Hansson.

Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet. Luftföroreningar. -från utsläpp till effekt- Janson och Hansson. Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet Luftföroreningar -från utsläpp till effekt- Janson och Hansson i september 2005 ii Detta är ett nytt kompendium om luftföroreningar, avsett

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

KLIMATET OCH JORDBRUKET.

KLIMATET OCH JORDBRUKET. Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 KLIMATET OCH JORDBRUKET. En skrift om klimatförändringarna Förord Denna skrift utgör en del av underlagsmaterialet till kongressrapporten

Läs mer

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI FAKTABILAGOR BILAGA 1 (7) Bilaga till energiplan BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI ENERGI OCH EXERGI Energi är ett begrepp som flitigt brukas, och missbrukas, i vardagslivet och i den offentliga debatten. Men vad

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01 Planeträddarna Lärarhandledning 2008-06-01 Lärarhandledning till energispelet Planeträddarna quiz: Energi! Inledning 3 Växthuseffekten 5 Växthusgasen koldioxid 5 Fotosyntesen 5 Konsekvenser av växthuseffekten

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Det Hållbara Vätgassamhället

Det Hållbara Vätgassamhället GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskaplig problemlösning GÖTEBORG UNIVERSITY Problem Solving in Science Göteborg 2050 Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Examensarbete 20 poäng Handledare: Johan Swahn

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Industrin en del av lösningen

Industrin en del av lösningen Hotet mot vår miljö Industrin en del av lösningen HOTET MOT VÅR MILJÖ. INDUSTRIN EN DEL AV LÖSNINGEN 1 Layout/original: Olle Sjöstedt Information AB Illustrationer: Ann-Sofie Marminge. Omslagsfoton: Morphic

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Flyget, energianvändningen och miljömålen

Flyget, energianvändningen och miljömålen Flyget, energianvändningen och miljömålen En förstudie Bengt Johansson Avdelningen för Miljö- och energisystem Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Lunds universitet Februari 2002

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Energieffektiva fordon En studie om elbilens roll i ett hållbart transportsystem

Energieffektiva fordon En studie om elbilens roll i ett hållbart transportsystem Energieffektiva fordon En studie om elbilens roll i ett hållbart transportsystem Linnea Jannesson Uppsats för avläggande av masterexamen i Miljö- och hälsoskydd 30 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap,

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Bergsbruk och täktverksamhet

Bergsbruk och täktverksamhet Bergsbruk och täktverksamhet Bergsbruk och täktverksamhet påverkar miljön bl.a. genom: Ingrepp i naturen vid brytning Försurande ämnen från varphögar Urlakning av tungmetaller från slagghögar Ändrad livsmiljö

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Till skolan utan min bil. Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet. Lärarhandledning

Till skolan utan min bil. Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet. Lärarhandledning Till skolan utan min bil Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet Lärarhandledning 1 Till skolan utan min bil Ett projekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet Jönköpings kommun 551 89 Jönköping

Läs mer

Miljötillståndet i Värmlands län

Miljötillståndet i Värmlands län Miljötillståndet i Värmlands län Rapport 2004:12 1 Redaktion Projektledare Produktion, layout mm Anders Walldorf Dag Cederborg Författare till artiklar - uppföljning av miljömål Samtlga författare arbetar

Läs mer