Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09"

Transkript

1 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU

2 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA?

3 4 Term Energi Energiform Energikälla Energislag Energibärare Förklaring 1 Terminologi 1(4) Beskriver något med förmåga att utföra rörelse (ej nödvändigtvis arbete). Energi kan vara lagrad eller överföras. Energi kan aldrig skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas. Elastisk energi, Elektrisk energi, Kemisk energi, Kärnenergi, Lägesenergi, Magnetisk energi, Rörelseenergi, Strålningsenergi, Termisk energi, Elektromagnetisk strålning Primär energibärare, ex. uran, biomassa, naturgas, kol, olja, solstrålning Entydigt med energikälla Primära (se ovan) och sekundära, ex. elektricitet, vätgas

4 5 Term Energikvalitet Primärenergi Nettoenergi Förklaring 1 Terminologi 2(4) Entydigt med exergi. En värdering av en energiforms förmåga att kunna omvandlas till andra former med små förluster. Elektrisk och mekanisk energi har hög kvalitet medan värme har låg. Den energi som krävs för att leverera en viss mängd slutlig energi Energi som avges till en byggnad och som används i värmeinstallation och luftbehandlingssystem för att upprätthålla ett visst inomhusklimat och för värmning av tappvatten samt för hushållsapparater och hushållsmaskiner (TNC)

5 6 1 Terminologi 3(4) Term Förklaring Resursanvändning Användning av primära energi- och materialresurser Utsläpp Klimatpåverkan Miljöpåverkan Utsläpp av ämnen till luft, mark och vatten. Utsläpp kan vara fasta (avfall), flytande och gasformiga (avgaser) Sådant som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. En av flera miljöpåverkanskategorier i LCA Värdering eller sammanställning av resursanvändning och utsläpp

6 7 Term Miljöbelastning Miljöpåverkan Miljöprestanda Miljökvalitet Miljöeffekt Miljöaspekt Miljövärdering Miljöbedömning 1 Terminologi 4(4) Förklaring Entydigt med miljöprestanda eller miljöpåverkan. Påverkan på miljön från utsläpp och resursanvändning Flera tolkningar. Ofta använt som ett samlingsnamn på indikatorer/parametrar som mäter miljöaspekter för en verksamhet eller produkt. Miljöprestanda i naturen. Effekten i miljön av miljöpåverkan, ex. döda bottnar, ökenutbredning, fosterskador Med miljöaspekt menas de delar av verksamheten, produkten eller tjänsten som kan påverka miljön Beräkning av miljöprestanda. Används synonymt med miljövärdering och MKB

7 8 2 Primärenergi 1. Vad är primärenergi? 2. Vad är en primärenergifaktor? 3. Vad säger en primärenergifaktor om resursanvändningen? 4. Om primärenergifaktor i princip är entydigt definierat - hur kommer det sig att det florerar så många olika värden? 5. Är primärenergifaktorerna konsistenta med avseende på systemgräns och energikvalitet? 6. Vilka är alternativen till primärenergifaktorer?

8 9 2.1 Vad är primärenergi? Den energi som krävs för att leverera en viss mängd slutlig energi På vägen från utvinning av energiråvaror till slutkund uppstår en del energiförluster genom utvinning, förädling, transport, omvandling eller distribution Det går med andra ord åt energi för att omvandla energi Kallas även för kumulativ energi

9 Vad är en primärenergifaktor? Förhållandet mellan primärenergianvändning och slutanvänd energi kallas primärenergifaktor och används för att beräkna det totala energiresursbehovet för en viss mängd slutanvänd energi. Faktorerna för olika bränslen och energiformer fastställs som kvoten mellan tillförd primärenergi och nyttogjord energi. Primärenergifaktor kan med andra ord jämställas med en totalverkningsgrad eller systemverkningsgrad. Det går alldeles utmärkt att blanda olika energiformer så länge enheterna är de rätta.

10 Vad säger en primärenergifaktor om resursanvändningen? Primärenergifaktorerna har vissa svagheter: -De säger inget om energiformens kvalitet/omvandlingsbarhet till nyttigt arbete (exergi) -PEF säger inget om ifall resurserna är 1.begränsade eller ej 2.förnybara eller icke förnybara (lagerresurs) 3.en fondresurs eller flödande 4.fossila eller ej

11 Varför finns det så många olika värden på primärenergifaktorer? 1. Hur hanterar man kraftvärme 2. Vilka systemgränser används 3. Hur värderar man spillvärme 4.

12 Är primärenergifaktorerna konsistenta med avseende på systemgräns och energikvalitet? Nej! Några korta exempel från miljöfaktaboken: Kärnkraft PEF=2,92 kwh bränsle /kwh el Avser el och värmeförlust, missar kärnavfallet Vindkraft PEF=0,05 kwh el /kwh el Avser 5% förlust i distr., missar förluster och Betz lag Vattenkraft PEF=1,1 kwh pot / kwh el Avser förlust i turbinen, missar hjälpenergibehovet

13 Vilka är alternativen till primärenergifaktorer? Redovisa med transparens som i en LCA: Håll ordning på vilka slags energibärare som används (inte bara hur många kwh) och redovisa den totala mixen Alternativt redovisa vilka typer av resurser som används (förnybart, icke förnybart etc.)

14 2.6 Vilka är alternativen till primärenergifaktorer? 15

15 16 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 1 Beskrivande eller studera förändringar? =>Attributional (bokföring) eller consequential (konsekvens) 2 Tillbakablickande eller framtidsstudier? =>Olika sätt att studera framtiden

16 17 Forecasting eller backcasting Forecasting: Prognoser genom framskrivning av trender. Svarar på frågan: Når vi målen med dagens åtgärder? Backcasting: Utgår från en framtida situation, ofta ett årtal. För detta årtal gör man ett antal olika antaganden om vilka mål som skall vara uppfyllda. Därefter letar man sig bakåt i tiden till dagsläget. Svarar på frågan: Vilka åtgärder krävs för att nå uppsatta mål?

17 18 Scenarier eller principer Scenarier: Olika möjliga framtida utfall, verkliga eller tänkta Interna scenarier omfattar sådant ingår i det betraktade systemet Externa scenarier omfattar faktorer som speglar omvärlden Är ej synonymt med fall(-studier) som återger verkliga (ofta historiska) förhållanden Principer, ex.: Hållbarhetsprinciper enligt det naturliga steget Uppfyllande av allmänna hänsynsreglerna enligt MB

18 Olika slags framtidsstudier 19

19 När kommer framtiden? 20

20 Vad ska man räkna med? 21 I en bokförings-lca beräknas ersättningselen med ett genomsnitt (en mix) för Sverige eller Norden. I ett kort tidsperspektiv när man gör en konsekvensorienterad LCA (studerar effekter av förändringar i ett system) är ersättningselen s.k. marginalproduktion, d.v.s. den dyraste och smutsigaste elen (kol eller naturgas) I ett längre tidsperspektiv måste man ta hänsyn till förändringar i elproduktionen. Vad som är marginalel kan variera från år till år. Om dessa integreras över tid erhålls en mix av olika bränslen. Detta kallas ibland komplex mix. Observera att dessa resonemang även gäller fjärrvärmesystemet, transportsystemet etc.!

21 Vad är komplex mix? 22

22 Beslutsträd 23

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Primärenergi i avfall och restvärme ISSN 1103-4092

Primärenergi i avfall och restvärme ISSN 1103-4092 Primärenergi i avfall och restvärme RAPPORT F2012:01 ISSN 1103-4092 Förord Primärenergi är ett bättre sätt att beskriva den verkliga resursförbrukningen vid produktion av en viss nyttighet. Primärenergifaktorer

Läs mer

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ

Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ En jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun Erik Bergman Jonas Persson Juni 2014, Lund Föreliggande examensarbete på

Läs mer

primärenergi i avfall och restvärme

primärenergi i avfall och restvärme primärenergi i avfall och restvärme rapport 2012:5 ala primärenergifaktorer ndarder 6 används begreppet total primary energy factor för att beskriva ifaktorn från vaggan till nyttiggjord energi, d.v.s.

Läs mer

Faktorer för olika energiformer och energislag

Faktorer för olika energiformer och energislag Bedömning av resurseffektiva byggnader: Faktorer för olika energiformer och energislag Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Martin Erlandsson Juni 2009

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Markåtgången för ett färdigt vindkraftverk är mycket liten då omgivande mark kan utnyttjas i stort sett som tidigare.

SAMMANFATTNING. Markåtgången för ett färdigt vindkraftverk är mycket liten då omgivande mark kan utnyttjas i stort sett som tidigare. Dnr: 2008-0338 SAMMANFATTNING Del 1 av planen inleds med ett antal begreppsförklaringar inom energiområdet för att därefter förklara skillnaden mellan ändliga och förnybara energikällor. Ändliga energikällor

Läs mer

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Sid 1 (11) Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Referensmiljöer för framtidens produkter DATUM: 2012-08-09 FÖRFATTARE: Karolina Nätterlund och Tomas Östberg Sid 1 (11) 1 Sammanfattning Med projektet

Läs mer

RESURSINDEX FÖR ENERGI. rapport 2011:7

RESURSINDEX FÖR ENERGI. rapport 2011:7 RESURSINDEX FÖR ENERGI rapport 2011:7 RESURSINDEX FÖR ENERGI -konsekvensanalys för byggnader med fjärrvärme MARTIN ERLANDSSON EJE SANDBERG ISBN 978-91-7381-075-3 2011 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD En hållbar

Läs mer

Resursindex för energi

Resursindex för energi RAPPORT Resursindex för energi Martin Erlandsson Eje Sandberg 1) B2156 Juli 2011 1) Aton Teknik AB Rapporten godkänd: 2014-02-21 John Munthe Forskningschef RESURSINDEX FÖR ENERGI rapport 2011:7 RESURSINDEX

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning

miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska fördela miljövärden från kraftvärmeproduktion

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

TREDJE REVIDERADE UPPLAGAN

TREDJE REVIDERADE UPPLAGAN TREDJE REVIDERADE UPPLAGAN ENERGI ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Erik Thornström Områdesansvarig styrmedel, kraftvärme och EU-samordning Svensk Fjärrvärme 101 53 Stockholm

Erik Thornström Områdesansvarig styrmedel, kraftvärme och EU-samordning Svensk Fjärrvärme 101 53 Stockholm Erik Thornström Områdesansvarig styrmedel, kraftvärme och EU-samordning Svensk Fjärrvärme 101 53 Stockholm Per e-post till: erik.thornstrom@svenskfjarrvarme.se Stockholm, den 10 december 2014 Ärende: 25382113

Läs mer

Optensys ENERGIANALYS

Optensys ENERGIANALYS Tillförsel utifrån eller nästan självförsörjande Energiscenarier för den nya stadsdelen Södra Butängen i Norrköping Dag Henning Optensys ENERGIANALYS februari 2012 Optensys Energianalys AB Gjuterigatan

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Bilaga 1 Handlingsplan

Bilaga 1 Handlingsplan Bilaga 1 Handlingsplan Energiplanering ska ses som en kontinuerlig process där strategier, mål och åtgärder utvecklas, förtydligas och genomförs fortlöpande. Handlingsplanen redovisar hur Kils kommun genom

Läs mer

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM Allmänt om miljöpåverkan vid användning av energi För att värdera miljöpåverkan vid användning av energi kan man generellt se till mängden förbrukade bränslen

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Kriterier 2011:1 1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan

Läs mer

Profus ansats för miljövärdering av el

Profus ansats för miljövärdering av el Profus ansats för miljövärdering av el Appendix 3 till Profu (2011). Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Rapport skriven på uppdrag av Trafikanalys, presenterad 2011-11-23.

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energikälla

Bioenergi Sveriges största energikälla Bioenergi Sveriges största energikälla Rapport från Svebio april 2010 2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört

Läs mer