RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (61) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (61) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-12-05"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (61) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M, , Thomas Håkansson, C Birger Petersson, S, tj.ersättare Övriga deltagare Laila Andersson, M, obs. ersättare Johan Braw, kommunjurist Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Iréne Robertsson, kommunsekreterare Övriga deltagare, delvis Kristina Rydén, upphandlingschef Eira Bring, socialchef Tommy Ahlquist, FoG-chef Göran Fridh, sektionschef Mikael Kennemyr, försäkringsmäklare Karin Larsson, samordnare K-hamns kommun Teo Zickbauer, upphandlare Åsa Nilsson, Länsstyrelsen Åke Widgren, Länsstyrelsen Hans Olausson, VD Miljöteknik Leif Söderlund, IT-chef Tore Rova, personalchef Utses att justera Boo-Walter Eriksson , , Thomas Håkansson 370 Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby, den 12 december 2005 kl Paragrafer: Sekreterare: Iréne Robertsson Justerande: Boo-Walter Eriksson Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Thomas Håkansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kommunledningskontoret Iréne Robertsson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 354 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Lilla Årsjömåla 1:3 Kåraryd 1:14 Bjarne H Christensen/Dorrit och Michael Kousgaard Ulla Hellberg hälften Tore Hellberg hälften/pär-ola Svensson : :- Långgöl 1:44 och 1:45 Conny Collin och Anne Collin/Otto Christensen :- Kolshult 4:2 Lars Wirfelt/Ingela Porter hälften och Roland Porter hälften :- Gummagölsmåla 1:30 H Poul Bundgaard/Bosholdt & Bennich ApS :- Yxnarum 19:39 Bråtabron 1:35 Svenstorp 14:7 Göte Karlsson hälften Gunvor Karlsson hälften/eva-lena Ivarsson hälften Stefan Ivarsson hälften Eva Anneli Svensson hälften Anna-Lena Svensson hälften/age Rasmussen Hoby Rörservice AB/Hobytomten C/O Håkan Nilsson : : :- Skönevik 2:16 Sara Axelsson/Patrik Axelsson :- Bustorp 1:39 Östra Kroken 1:4 Ulf Palmberg hälften Ann Palmberg hälften/henrik Häggström hälften Sandra Rundén hälften Harry Lindholm/Ingela Larsson Thomas Rahbarck Madsen : :-

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 354 Arbetsutskottets beslut Kommunen utövar inte sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. Kommunen påkallar inte heller prövning jämlikt 3 a Lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Berörda personer

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 355 Dnr Länsstyrelsens presentation av Sjöarps naturreservat Åke Widgren, Länsstyrelsen, redogör för ett framtida naturreservat inom Sjöarpsområdet. Området planeras omfatta cirka 320 ha. Området är delvis privatägt, delvis ägt av Ronneby kommun. En skötselplan kommer att upprättas. Ronneby kommun bör ta ställning till om kommunen även fortsättningsvis vill äga marken inom naturreservatet. Åsa Nilsson, Länsstyrelsen, berättar om Sjöarpsområdet, och dess historiska bakgrund. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Boo-Walter Eriksson, M, samt observerande ersättare Birger Petersson, S. Arbetsutskottets beslut Ärendet noteras till protokollet.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 356 Dnr Anställningsärenden Personalchef Tore Rova redogör för inkomna anställningsärenden. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, Boo-Walter Eriksson, M, samt tjänstgörande ersättare Birger Petersson, S. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att tillsätta de tjänster och vikariat som redovisats i ärendet.

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 357 Dnr Skolskjutstrafikupphandling och trafik inom Omsorgsverksamheten i Ronneby, förfrågningsunderlag Upphandlingschef Kristina Rydén redogör för förfrågningsunderlag från Upphandlingsenheten angående skolskjutstrafik och trafik inom omsorgsverksamheten i Ronneby. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1. Allmänt Ronneby kommun inbjuder er att lämna anbud på skolskjutstrafik och trafik till och från Daglig verksamhet samt Dagvården, Gläntan i Ronneby kommun. Upphandlingen görs i samarbete med Blekingetrafiken AB. Ronneby kommun är upphandlande enhet och avtalspart. Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt 5. Kap. Lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla leverantörer får lämna anbud och att anbud kommer att antas utan att förhandling förs med någon av anbudsgivarna. Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera leverantörer. Observera att för skallkraven gäller att dessa skall vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet i utvärderingen. 2. Kravspecifikation För skolskjuts gäller trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS 1988:17 med ändringar samt förordning (1970:340) om skolskjuts. Skolskjuts är regelbunden trafik avsedd för transport av elever till och från skola. Skolskjutsarna är anpassade till skolans starttider på morgonen och olika sluttider. Trafiken skall bedrivas i enlighet med bifogade sammanställning med angiven kilometerproduktion/läsår/år (bilaga 1). Slutliga tidtabeller upprättas i samråd med antagen uppdragstagare.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 357 Totalt beräknas kilometerproduktionen till ca vkm/år. Förändringar i tidtabellen vad avser tid och avstånd kan komma att ske inför läsåret resp året samt ev även under löpande läsår resp år, med hänsyn till justeringar i skolscheman/aktivitet, tillkommande eller avgående elever/passagerare, förändring beträffande på- och avstigningshållplatsernas placering/boende etc. Kilometerproduktionen omfattar endast tidtabellagd trafik med resenär. Tomkörning, erforderlig körning till/från uppställningsplats, garage-, verkstads- och övningskörning för linjekännedom och liknande körning förenad med åtagandet ingår ej i ovan angiven km-produktion, och någon ersättning härför utgår ej heller. OBS att priset skall basera sig på ett fast kilometerpris. Anbud kan lämnas för ett eller flera anbudsområde. För att kunna möjliggöra så rationell körning som möjligt får även enskild tur delas upp i två skjutsuppdrag. Turer får även läggas ihop. För omsorgsverksamheten gäller att turer inte får delas eller läggas ihop. Anbuden skall specificeras var för sig inom respektive anbudsområde (se nedan). Reseslingorna (turerna) för skolskjutstrafiken skall planeras så att elevernas restid och väntetid inte bör överstiga 45 minuter. För trafik till och från omsorgsverksamheten bör väntetider inte överstiga tio (10) minuter om inte särskild överenskommelse träffas med omsorgsförvaltningen före transportens planerade tider. Trafikutövaren skall garantera hög kvalitet och säkerhet i trafikuppdraget avseende t ex reservhållning fordon och personalresurser, service samt referenser. Trafikutövaren skall redovisa reservfordon och personalresurser. Med anbudet skall följa uppgifter om vilka fordon som avses att utnyttjas i trafikeringen. Det är entreprenörens skyldighet att tillse att erforderligt antal fordon finns för utförande av berört uppdrag. Förskole- och grundskoleverksamhetschefen Tommy Ahlquist redogör för de krav som ställs vid upphandlingen och varför dessa krav ställts.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 357 I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, samt observerande ersättare Birger Petersson, S. Yrkande Ledamot Thomas Håkansson, C, yrkar att förfrågningsunderlaget, under rubrik Fordon, sidan 3, kompletteras med... och i övrigt anpassa hastigheten efter omständigheterna. Propositionsordning Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på Thomas Håkanssons yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller framfört yrkande. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet fastställer förfrågningsunderlaget men med tillägget att texten under rubriken Fordon, sidan 3 i upphandlingsunderlaget, punkten Föraren skall hålla hastighetsbegränsningen kompletteras med texten och i övrigt anpassa hastigheten efter omständigheterna. Exp: Upphandlingsenheten Förskole- och grundskoleenheten

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 358 Dnr Försäkringsupphandling - Förfrågningsunderlag Anbudsförfrågan från Upphandlingsenheten. Anbudsformalia Allmänt Ronneby kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun och Karlshamns kommun samt nedan angivna kommunala bolag genomför en samordnad upphandling avseende kommun-försäkring, fastighetsförsäkring, företagsförsäkring, olycksfallsförsäkring, tjänstereseförsäkring och motorfordonsförsäkring. Aktuella kommunala bolag är: o Ronneby Miljö & Teknik AB o AB Ronnebyhus o AB Ronneby Industrifastigheter o Sölvesborgs Energi och Vatten AB o Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg o Miljöförbundet Blekinge Väst o Karlshamn Energi AB o Karlshamn Energi Elförsäljning AB o Räddningstjänsten Västra Blekinge Upphandlingsform Förhandlad upphandling enligt LOU tillämpas. Delbara anbud Anbuden bör vara giltiga enskilt för varje nedan angiven försäkringsform: Egendom/följdskadeförsäkring Ansvarsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring Fastighetsförsäkring Företagsförsäkring Det är möjligt att avge anbud för en eller flera försäkringsformer.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 358 Försäkringsmäklare Mikael Kennemyr, Willis, redogör för upphandling av försäkringar. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Boo-Walter Eriksson, M, samt Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet fastställer förfrågningsunderlaget. Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter skall tas upp i Arbetsutskottet efter att anbuden utvärderats, men innan tilldelningsbeslut fattas. Exp: Upphandlingsenheten

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 359 Dnr Anbudsförfrågan från Upphandlingsenheten angående färskt matbröd och konditorivaror Anbudsförfrågan från Upphandlingsenheten, upphandlare Per Johansson, angående färskt matbröd och konditorivaror. Ronneby kommun, inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på leverans av matbröd och konditorivaror, i omfattning och på villkor enligt denna förfrågan. Anbud kan lämnas på hela eller delar av förfrågningsunderlaget. Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera leverantörer per anbudsgrupp. Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet i utvärderingen. För sent inkomna anbud kommer att förkastas. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Upphandlingsform: Öppen upphandling enligt lag (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Omfattning: Avtalet kommer att gälla avrop från beställarens samtliga enheter samt eventuellt tillkommande enheter. Inköpen uppgår till cirka kr/år. Angivna kvantiteter är ungefärliga och kommunen förbinder sig inte att beställa viss bestämd kvantitet varor under avtalstiden. Upphandlingschef Kristina Rydén redogör för upphandlingsunderlaget. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, samt Boo-Walter Eriksson, M. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet fastställer förfrågningsunderlaget. Exp: Upphandlingsenheten

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 360 Dnr Förslag till organisation av flyktingmottagning ARBETSUTSKOTTET Socialnämndens förslag till organisation av flyktingmottagning i Ronneby kommun. Socialnämnden 27/2005. Organisation av flyktingmottagning i Ronneby Kommun. Ronneby kommun har sedan början av nittiotalet tagit emot flyktingar. Kommunen har avtal med Integrationsverket om att ta emot 30 st flyktingar per år. Under år 2003 och 2004 har ca 45 flyktingar per år tagits emot. I kommunen finns också sedan flera år en flyktingförläggning med asylsökande flyktingar utan uppehållstillstånd. Förläggningen drivs av Migrationsverket. Flyktingmottagningen är socialnämndens ansvar och mottagningen tillhör organisatoriskt Individ- o Familjeomsorgen. Integrationsverket har ambitionen att kommunernas flyktingmottagning ska vara så effektiv som möjligt och ha en tydlig målsättning mot egen försörjning. I överenskommelsen mellan AMS, Skolverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Kommunförbundet om flyktingarnas introduktion slås fast att introduktionen ska utgå från ett arbetsmarknadsperspektiv och vara individuellt differentierad och att det normala bör vara att flyktingen är självförsörjande efter 2 år. Socialnämnden tog i mars 2002 beslut om att föreslå kommunstyrelsen en organisatorisk förändring av kommunens flyktingmottagning. Kommunstyrelsen fattade i juni 2003 beslut om att kommundirektören och socialchefen skulle presentera ett förslag till organisation av Flyktingmottagningen. Några ytterligare beslut har inte fattats av kommunstyrelsen. Under 2004 inleddes ett utökat samarbete mellan flyktingmottagningen och SFI som innebär att SFI har huvudansvaret för genomförandet av heltidsintroduktion för SFIstuderande flyktingar. Under 2004 har även en lokal överenskommelse om introduktion av flyktingar och andra invandrare utarbetats av kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Nedanstående förslag innebär att socialnämndens förslag från 2002 har reviderats och anpassats till innehållet i den lokala överenskommelsen och övriga förändringar som skett sedan det ursprungliga förslaget utarbetades.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 360 De övergripande målsättningarna med den nya organisationen är att Lyfta fram försörjningsmålet för introduktionen I så stor utsträckning som möjligt integrera insatser för flyktingar med övrig kommunal verksamhet Samordna kommunens insatser för flyktingar och andra invandrare Målet med introduktionen Introduktionen för flyktingar och andra invandrare syftar till att ge individerna förutsättningar att försörja sig själva och bli delaktiga i det svenska samhället. Målet är att flyktingarna ska vara självförsörjande efter avslutad introduktion. Introduktionen pågår under högst tre år. Under den första tiden är många flyktingar i behov av en särskilt anordnad kommunal heltidsintroduktion. Tiden för deltagande i heltidsintroduktion bör i genomsnitt inte överstiga ett år. De behov av insatser som individerna har efter deltagande i heltidsintroduktion ska kunna tillgodoses inom ramen för kommunens och andra myndigheters ordinarie verksamhet. Organisation Funktioner Kommunens särskilda insatser för flyktingar och andra invandrare kan indelas i olika funktioner. Integrations- - Initiera insatser för att motverka särbehandling och öka samordning deltagandet i samhällslivet för flyktingar och andra invandrare - Samordning, finansiering och planering av kommunens samlade insatser för flyktingar och andra invandrare - Kontakt person gentemot invandrarorganisationer Flyktingsamordning - Kontakter med Migrationsverket och Integrationsverket ang. flyktingar och andra invandrare - Planera och skapa särskilda insatser för flyktingar i samarbete med skola, Af, sjukvård, andra kommuner, hyresvärdar mfl. - Utvärdera kommunens insatser för flyktingar - Ekonomi och administration av flyktingmottagning

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 360 Introduktions- - Praktisk hjälp och information till mottagna flyktingar vid handläggning ankomsten till kommunen - Individuell planering och uppföljning av varje mottagen flyktings introduktion Genomförande av - Barnomsorg till flyktingbarn introduktionsinsatser - Skolundervisning till flyktingbarn - Kommunalt anordnad heltidsintroduktion med svenskundervisning för vuxna - Praktik, arbetsmarknadsutbildningar och andra Utbildningsinsatser för vuxna Dessutom kommer många flyktingar ha behov av insatser från andra myndigheter och kommunala organ inom ramen för deras ordinarie verksamhet te x socialtjänst, sjukvård, försäkringskassa mfl Organisationsförslag Flyktingsamordnare Placering på kommunledningskontoret direkt underställd kommundirektören med ansvar för kommunens flyktingmottagning och samordning av kommunens integrationsinsatser. Arbetar med funktionerna integrationssamordning och flyktingsamordning enl ovan. Tjänsten placeras på kommunledningskontoret för att öka möjligheten till samordning och planering av kommunens samlade verksamhet för flyktingar och invandrare. Introduktionshandläggare Placering på kommunledningskontoret arbetar med introduktionshandläggning dvs praktiskt hjälp och information till flyktingar vid ankomsten och individuell planering av vuxnas deltagande i introduktion, ca personer kommer, med nuvarande nivå på mottagande, att vara aktuella för introduktionshandläggning samtidigt. Arbetet som introduktionshandläggare kommer att ske i nära samverkan med Vuxenintroduktionen. En individuellt anpassad introduktionsplan ska utformas för samtliga deltagare i samarbete med Arbetsförmedling, Komvux, Högskola, arbetsgivare m fl. Delar av introduktionsinsatserna kan genomföras i samarbete med andra kommuner för att möjliggöra ett så brett utbud av insatser som möjligt.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 360 Kommunal heltidsintroduktion SFI-undervisningen får ansvar för att i samarbete med och på uppdrag av Flyktingmottagningen anordna heltidsintroduktion bestående av SFI-undervisning enligt läroplan och andra introduktionsinsatser som praktik, samhällsinformation, jobbsökar aktiviteter mm. Barnintroduktion För barn och ungdomar under 18 år har barnomsorg, grundskola och gymnasium ansvar för att en individuell planering av varje barns introduktion genomförs. Förskola, grundskola och gymnasium anordnar barnomsorg och undervisning utifrån den individuella planeringen. Socialtjänst Socialtjänsten kommer att ha samma uppgifter och roll gentemot flyktingar som gentemot övriga kommuninvånare. De flyktingar som inte kan försörja sig genom att delta i introduktionen får ansöka om socialbidrag till sin försörjning. Socialtjänsten ska i samarbete med Försäkringskassa, sjukvård och flyktingmottagningen arbeta med stöd och rehabiliteringsinsatser för de flyktingar som inte kan delta i vuxenintroduktion. I nuläget deltar ungefär hälften av alla vuxna flyktingar inte i heltidsintroduktion p.g.a. sjukskrivning, föräldraledighet m.m. Ersättning Skola, barnomsorg och socialtjänst bör kompenseras för de kostnader de har för försörjning av introduktionsinsatser och extra insatser i skola och barnomsorg under flyktingarnas introduktion. I nuläget erhåller skolan 25% av barnschablonen f n kr per barn i skola, barnomsorg, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden erhåller kr per elev i SFI-undervisning samt kr för genomförande av heltidsintroduktion och socialtjänsten kompenseras f n för utgifterna för flyktingars försörjning under de tre första åren. Utformningen av och nivåerna på ersättningarna inom kommunen är en viktig del av Flyktingsamordnarens roll. Vi föreslår att ersättningarna regleras genom överenskommelser mellan kommunledningskontoret och de utförande verksamheterna. Kostnader för övriga introduktionsinsatser för vuxna finansieras i samarbete med Arbetsförmedling, försäkringskassa m fl helt eller delvis av Flyktingmottagningen genom separata överenskommelser.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 360 Introduktionsersättning Kommunerna har sedan 1992 möjlighet att ersätta socialbidrag med Introduktionsersättning som försörjning till flyktingar i introduktion. Introduktionsersättning är skattefri och utbetalas på grunder som kommunen bestämmer. Flertalet kommuner har under de senaste åren infört introduktionsersättning bl.a. har samtliga Blekingekommuner utom Ronneby introduktionsersättning i nuläget. I överenskommelsen mellan AMS, Skolverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Kommunförbundet om flyktingarnas introduktion sägs att kommunen ska ha ambitionen att trygga försörjningen med introduktionsersättning. Integrationsverket menar att införandet av introduktionsersättning förstärker arbetsmarknadsperspektivet i introduktionen. Introduktionsersättningen ger också andra möjligheter för flyktingar att genom egna val ta större ansvar för sin situation. Den föreslagna organisatoriska förändringen av Flyktingmottagningen förutsätter att introduktionsersättning införs eftersom inte alla flyktingar kommer i kontakt med socialtjänsten. Administrationen av ersättningen till flyktingar kan förenklas om behovsprövningen minskar. Finansiering Intäkter Flyktingmottagningens verksamhet finansieras av bidrag från staten. Ronneby kommun erhåller ett årligt fast administrationsbidrag på f n 493 tkr. Dessutom får Ronneby kommun en schablonersättning för varje mottagen flykting på f n 164 tkr per vuxen och 101 tkr per barn under 16 år. Schablonersättningen utbetalas vid 9 tillfällen under de första två åren flyktingen finns i kommunen. Vid ett årligt mottagande av 30 flyktingar kommer schablonersättningen att uppgå till ca tkr tkr per år beroende på antalet vuxna. De två senaste åren har Ronneby kommun erhållit 6,7 och 5,5 mkr i ersättning från Integrationsverket. Intäkter Administrationsbidrag Schablonersättning ca 493 tkr tkr tkr Utgifter Kostnader för personal innefattar en heltidstjänst som Flyktingsamordnare och en heltids tjänst som Introduktionshandläggare. Kostnader för anordnande av heltidsintroduktion, SFI-undervisning, skola och barnomsorg har beräknats på samma nivå som idag.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 360 Den stora utgiftsposten är försörjningen av mottagna flyktingar. Under de två senaste åren har antalet flyktingar varit 50 % större än vid ett mottagande på 30 flyktingar per år. Kostnaden för försörjning har under 2003 och 2004 varit 3,1 och 3,2 mkr. Kostnaden för försörjning med ett normalt antal flyktingar skulle under samma tid ha blivit ca 2,2-2,2 mkr. Min bedömning är att en omorganisation med införande av introduktionsersättning inte skulle leda till ökande kostnader för försörjning. Utan att fler flyktingar snabbare skulle klara en egen försörjning och att kostnaderna för försörjning därigenom skulle minska. Om försörjningsbehovet minskar finns ett utrymme för ytterligare integrations- och introduktionsinsatser Utgifter Personal 770 tkr Drift/Informationsinsatser 125 tkr SFI tkr Heltidsintroduktion 350 tkr Skola, barnomsorg tkr Utrymme för försörjning tkr tkr Förslag till beslut Att socialnämnden godkänner ovanstående förslag till organisation av Flyktingmottagningen samt föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att inrätta kommunens Flyktingmottagning enligt ovanstående förslag Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att godkänna förslaget till organisation av Flyktingmottagningen samt att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att inrätta kommunens Flyktingmottagning enligt ovanstående förslag

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 360 Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att godkänna förslaget till organisation av Flyktingmottagningen samt att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att inrätta kommunens Flyktingmottagning enligt ovanstående förslag. Organisation av flyktingmottagning i Ronneby kommun. Ronneby kommun har sedan början av nittiotalet tagit emot flyktingar. Kommunen har avtal med Integrationsverket om att ta emot 30 st. flyktingar per år. Under år 2003 och 2004 har ca 45 flyktingar per år tagits emot. I kommunen finns också sedan flera år en flyktingförläggning med asylsökande flyktingar utan uppehållstillstånd. Förläggningen drivs av Migrationsverket. Flyktingmottagningen är socialnämndens ansvar och mottagningen tillhör organisatoriskt Individ- och Familjeomsorgen. Arbetsutskottet Sektionschef Göran Fridh redogör för ärendet. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngvesson, S, Boo-Walter Eriksson, M, observerande ersättare Laila Andersson, M. Arbetsutskottets beslut Ärendet noteras till protokollet. Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson och socialchef Eira Brink presenterar ett konkret förslag på organisation av flyktingmottagare till arbetsutskottets sammanträde den 3 oktober ARBETSUTSKOTTET Yttrande-beredning Arbetsutskottet 274/2005.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 360 Socialnämnden 109/2005. Utformning av introduktionsersättning i Ronneby kommun Sektionschef Göran Fridh redogör för förslag till introduktionsersättning. 1. Bakgrund Socialnämnden beslutade att föreslå att ansvaret för Flyktingmottagningen överfördes från IFO till Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens AU beslutade att notera ärendet till protokollet och att Kommundirektören och socialchefen skulle presentera ett konkret förslag till organisation av Flyktingmottagningen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen önskade en konsekvensbeskrivning av olika nivåer på introduktionsersättning belysta innan beslut om Flyktingmottagningens organisation kan fattas. 2. Introduktionsersättning Kommunerna har sedan 1992 möjlighet att ersätta Socialbidrag med introduktionsersättning som försörjning till flyktingar i introduktion. Introduktionsersättning är skattefri och utbetalas på grunder som kommunen bestämmer. Flertalet kommuner har under de senaste åren infört introduktionsersättning bl.a. har samtliga Blekinge-kommuner utom Ronneby introduktionsersättning i nuläget. I överenskommelsen mellan AMS, Skolverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Kommunförbundet om flyktingarnas introduktion sägs att kommunen ska ha ambitionen att trygga försörjningen med introduktionsersättning. Integrationsverket menar att införandet av introduktionsersättning förstärker arbetsmarknadsperspektivet i introduktionen. Introduktionsersättningen ger också andra möjligheter för flyktingar att genom egna val ta större ansvar för sin situation. 3. Flyktingar i introduktion För närvarande har Flyktingmottagningen introduktionsärenden på 67 vuxna och 65 barn som varit bosatta i Sverige kortare tid än tre år. Utav de vuxna skulle ca hälften bli aktuella för introduktionsersättning. De övriga har redan arbete eller står inte till arbetsmarknadens förfogande; är sjukskrivna föräldralediga mm.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 360 Drygt hälften av flyktingarna fick försörjningsstöd i september. Kostnaden uppgick till ca kr. Av de vuxna som skulle bli aktuella för introduktionsersättning uppbär 80 % försörjningsstöd medan endast en tredjedel av övriga flyktingar uppbar försörjningsstöd. 4. Förslag till introduktionsersättning 4.1 Gemensamma förutsättningar Nedanstående beräkningar och beskrivningar av konsekvenser bygger på att introduktionsersättning utbetalas under maximalt 2 år till flyktingar som; Deltar i kommunalt anordnad introduktion Studerar inom reguljärt skolväsende utan möjlighet till Studielån Deltar i arbetsmarknadsåtgärd Beskrivningarna av konsekvenser av olika nivåer på introduktionsersättning utgår dels ifrån att alla som har möjlighet att få introduktionsersättning deltar i introduktion dels ifrån den sysselsättning vuxna flyktingar hade i september. Beräkningarna bygger även på att deltagare i arbetsmarknadsåtgärd får aktivitetsstöd som minskar introduktionsersättningens storlek. 4.2 Studiemedelsnivå Introduktionsersättning på samma nivå som fullt studiemedel innebär 1729 kr per vecka eller kr per månad. Handläggning Antalet hushåll som behöver försörjningsstöd skulle minska med tre fjärdedelar om alla möjliga vuxna deltog i introduktion. Alla hushåll där båda vuxna deltar i introduktion skulle klara sig utan försörjningsstöd. Vid samma sysselsättning som i september -05 skulle antalet hushåll som behöver försörjningsstöd minska med en tredjedel. Kostnad Om alla möjliga vuxna deltog i introduktion skulle kostnaden för introduktionsersättning bli ca kr och behovet av försörjnings-

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 stöd skulle minska med ca kr. Den totala kostnaden skulle uppgå till ca kr en ökning med kr. AU 360 Kostnaden för introduktionsersättning enligt studiemedelsnivå skulle för sep-05 uppgå till ca kr. Kostnaden för försörjningsstöd skulle minska med ca kr. Den totala kostnaden skulle uppgå till ca kr en ökning med kr. Kommentar Introduktionsersättning på studiemedelsnivå skulle ge i stort sett alla hushåll möjlighet att försörja sig på introduktionsersättning. Endast de som inte deltar i introduktion på heltid skulle ha kontakt med IFO. Den totala kostnaden skulle inte påverkas nämnvärt förutsatt att de som har introduktionsersättning när de deltar i en arbetsmarknadsåtgärd får aktivitetsstöd. Administrationen skulle minska och det skulle för många hushåll finnas ekonomiska drivkrafter för att delta i introduktion. Många hushåll skulle få större möjligheter att påverka sin ekonomi genom att t.ex. byta bostad, jobba extra osv. Dessutom skulle rollerna mellan flyktingmottagning och IFO renodlas..3 Samma nivå som försörjningsstöd Introduktionsersättning utbetalas med olika belopp beroende på hushållens storlek, bostadskostnad osv. Nivån skulle i princip motsvara försörjningsstöd men vara mer schabloniserad. Handläggning Om ersättningen motsvarar försörjningsstödsnivå kommer endast hushåll med tillfälliga eller särskilda behov att behöva söka försörjningsstöd. Handläggningen av introduktionsersättning kommer att likna dagens socialbidragshantering och kräva lika mycket resurser och samma typ av kompetens.. Kostnad Kostnaden skulle ungefär motsvara den nuvarande kostnaden för försörjningsstöd dvs. ca kr för sep.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 360 Kommentar Introduktionsersättning på socialbidragsnivå skulle leda till att Flyktingmottagningen skulle ta med sig en stor del av de behovsbedömningar som idag görs på IFO samtidigt som behovet att söka försörjningsstöd för särskilda behov i hög grad kvarstår. Administrationen skulle sannolikt öka totalt och rollerna mellan IFO och Flyktingmottagningen skulle bli oklara. Några ekonomiska drivkrafter för att delta i introduktion skulle inte finnas. 4.4 Lägsta aktivitetsstödsnivå Introduktionsersättning utbetalas med samma belopp som aktivitetsstödsnivå för de som inte uppfyller arbets- eller studerande villkoret f.n. 223 kr per dag eller ca kr netto per månad. Handläggning Om ersättningen motsvarar lägsta aktivitetsstödsnivå kommer alla hushåll som idag har försörjningsstöd att behöva söka även i fortsättningen. Flyktingarnas försörjning kommer att bli en fråga för både IFO och Flyktingmottagningen även för dom som deltar i introduktion. Kostnad Om alla möjliga vuxna deltog i introduktion skulle kostnaden för introduktionsersättning bli ca kr och behovet av försörjningsstöd skulle minska med samma belopp. Den totala kostnaden jämfört med idag påverkas ej. Kostnaden för introduktionsersättning på lägsta aktivitetsstödsnivå skulle för sep-05 uppgå till ca kr. Kostnaden för försörjningsstöd skulle minska med kr. Den totala kostnaden jämfört med idag minskas med ca kr.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 360 Kommentar Introduktionsersättning på lägsta aktivitetsstödsnivå skulle leda till en dubbel hantering av alla flyktingar även de som fullt ut deltar i introduktionen. Administrationen skulle öka och det finns en klar risk för rollkonflikter mellan IFO och Flyktingmottagningen. Några ekonomiska drivkrafter för att delta i introduktion skulle inte finnas. Den kostnadsminskning som uppstår om alla deltar i introduktion beror på att aktivitetsstöd utbetalas till alla som deltar i arbetsmarknadsåtgärd. 4.5 Sammanfattning och Bedömning Introduktionsersättningens nivå och konstruktion påverkar vilka effekter en förändring av Flyktingmottagningen får. Ersättningen bör utformas så att administrationen minimeras, rollfördelningen är tydlig och att det finns ekonomiska drivkrafter för att aktivt delta i introduktion. En för låg ersättning tryggar inte flyktingarnas försörjning och leder till dubbelarbete och oklar rollfördelning mellan IFO och Flyktingmottagning. En behovsprövad ersättning ökar administrationen och ger en oklar rollfördelning mellan IFO och Flyktingmottagningen. En ersättning motsvarande studiemedelsnivå skulle trygga aktiva flyktingars försörjning, ge ekonomiska drivkrafter för att delta aktivt och skapa tydliga roller i en ny organisation. Förslag till beslut att Socialnämnden beslutar att förorda en introduktionsersättning på studiemedelsnivå. Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att förorda en introduktionsersättning på studiemedelsnivå Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att förorda en introduktionsersättning på studiemedelsnivå.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 360 Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson lämnar följande komplettering Komplettering av beslutsunderlag avseende: Organisation av flyktingmottagning i Ronneby kommun Bakgrund Socialnämnden har (SN 27/2005) beslutat att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att placera flyktingmottagningen inom kommunledningskontoret (KLK). Socialnämndens beslutsunderlag kompletteras härmed med förslag till beslut avseende överflyttning av tjänster från IFO till Kommunledningskontoret. Organisatorisk placering Av socialnämndens förslag framgår att de övergripande målsättningarna med den nya organisationen är att lyfta fram försörjningsmålet för introduktionen, i så stor utsträckning som möjligt integrera insatser för flyktingar med övrig kommunal verksamhet, samt samordna kommunens insatser för flyktingar och andra invandrare. Den organisatoriska placeringen är vald med hänsyn till att de personer som är aktuella för introduktion inte ska handläggas inom den verksamhet som normalt har att handlägga ekonomiskt bistånd, d.v.s. Individ och familjeomsorgen. Organisatorisk placering i någon annan verksamhet har övervägts men inte bedömts vara lämpligare. Omfördelning av resurser Enligt Socialnämndens förslag överförs från Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO) till Kommunledningskontoret två heltidstjänster: en heltidstjänst som samordnare och en heltidstjänst som handläggare. Dessa två tjänster är idag bemannade med personal inom IFO. Handläggartjänsten är en tillsvidareanställning. Tjänsten som flyktingsamordnare upprätthålls med vikariat. (Ordinarie befattningsinnehavare är långtidssjukskriven och en eventuell återgång till just den här tjänsten kommer inte att vara aktuell.) I nuvarande organisation för flyktingmottagningen inom IFO, ingår även arbetsledning och samordning motsvarande 10 % i sektionschefens tjänst (budgeterat belopp). Sektionschefen bör under en övergångstid (under perioden 1 januari-31 december 2006) på motsvarande sätt medverka som stöd i kommunledningskontorets arbete. Resurser motsvarande 10 % bör därefter överföras till kommunledningskontoret, under 2007.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 360 Benämning av funktion Benämningen flyktingsamordnare föreslås ändras till integrationssamordnare. Benämningen integrationssamordnare bedöms bättre motsvara dagens semantik och ge utrymme för ett bredare arbetsfält. Ikraftträdande Organisationsförändringen föreslås gälla från den 1 februari Sammanfattning EKONOMI RESURSER Ssg IFO KLK Beräknad kostnad (kkr) 1,0 Samordnare Nyrekrytering 429 (25 x 12 x1,43) 1,0 Handläggare Tjänsten överförs be- 344 (20 x 12 mannad Kompetensutvecklingsmedel x 1,43) 8 8 Summa Enligt socialnämndens budget Arbetsledning och samordningsstöd tillkommer efter samråd mellan kommundirektören och verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen. 0,1 Arbetsledning och samordning Stöd till kommunledningskontoret under 2006 från sektionschefen. (270 x 1,43 x 12 x 0,1) = 46

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 AU 360 Sammanfattning av förslaget: 1. Den 1 februari 2006 från Individ- och familjeenheten till Kommunledningskontoret överförs resurser motsvarande - en handläggartjänst (100 %) inkl. pa och kompetensutveckling - en samordnartjänst (100 %) inkl. pa och kompetensutveckling. 2. Den 1 januari 2007 från Individ- och familjeenheten till Kommunledningskontoret överförs resurser motsvarande - 0,1 (10 %) av sektionschefens tjänst Förslag till beslut Med hänsyn till socialnämndens förslag och vad ovan redovisats föreslår undertecknad kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att - tjänsten som flyktingsamordnare inom IFO upphör den 31 januari 2006, och - en tjänst som Integrationssamordnare inrättas fr.o.m. den 1 februari 2006 med organisatorisk placering på Kommunledningskontoret, samt - en handläggartjänst överförs den 1 februari 2006 från Individ- och familjeomsorgsenheten till Kommunledningskontoret. Lena Blomdahl, flyktigsamordnare Karlshamns kommun, redogör för hur Karlshamns kommun arbetar med introduktion av flyktingar. Sektionschef Göran Fridh och IFO-chef Eira Bring redogör för Ronneby kommuns introduktion av flyktingar. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Boo-Walter Eriksson, M, tjänstgörande ersättare Birger Petersson, S, samt observerande ersättare Laila Andersson, M.

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 AU 360 Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 19 december Exp: Individ och familjeomsorgen Kristiina Kosunen Eriksson

28 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 AU 361 Dnr Länsstyrelsens begäran om yttrande över OKQ8:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning Samordnare Per Drysén lämnar följande förslag på yttrande till Länsstyrelsen. Ärende: Kameraövervakning Bakgrund Länsstyrelsen Blekinge län har till Ronneby kommun lämnat remiss om tillstånd för kameraövervakning för eventuellt yttrande. Synpunkter Kameraövervakning är känslig ur integritetssynpunkt. Det är därför viktigt att man med noggrannhet diskuterar varje ansökan om övervakning för sig. Här handlar det om OKQ8 på Plankgatan 5 i Ronneby. Av ansökan framgår att syftet är att förhindra brott och våldssituationer vid bensinmacken genom övervakning av området kring pumparna samt i tvätthallen. Området där macken är belägen är enskilt. Det saknas också nära kontakter med andra verksamheter där folk rör sig ofta. Kommunen har fått tillfälle att lämna yttrande om kommunen så önskar. Yttrande från kommunen bör enligt min bedömning lämnas endast i de fall där kommunen anser sig ha anledning till ett ställningstagande som påverkar ärendet på ett sådant sätt att genomförandet av övervakningen skulle förändras i förhållande till ansökan. I de fall där kommunen anser att kommunen inte tillför något i ärendet bör kommunen avstå från att yttra sig. Förslag Ronneby kommun lämnar remissen utan erinran. Yrkanden Ledamot Boo-Walter Eriksson, M, yrkar, med instämmande av Thomas Håkansson, C, att Ronneby kommun lämnar remissen utan erinran. Ledamot Margareta Yngvesson, S, yrkar, med instämmande av JanAnders Palmqvist, S, avslag på framställningen med hänvisning till att integritetsskyddet är starkare än behovet av kameraövervakning.

29 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 AU 361 Propositionsordning Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på Boo-Walter Erikssons yrkande mot Margareta Yngvessons yrkande, och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt Margareta Yngvessons förslag. Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som röstar för Margareta Yngvessons yrkande röstar ja, den som röstar för Boo- Walter Erikssons yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Omröstning genomförs med följande resultat; 3 ja-röster och 2 nej-röster. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun meddelar Länsstyrelsen att kommunen avstyrker kameraövervakning vid OKQ8 på Plankgatan 5 i Ronneby med hänvisning till att integritetsskyddet är starkare än behovet av kameraövervakning. Reservationer Ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, och Thomas Håkansson, C, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 AU 362 Dnr Fritids- och turistnämndens förslag till ändring av taxa för serveringsvagnar under Tosia Bonnadagarna Fritids- och turistnämnden 78/2005. Förslag till ändring av taxa för serveringsvagn, Tosia Bonnada n. Turisthandläggaren har framlagt förslag om en ändring av taxan för serveringsvagnar under Tosia Bonnadagarna. Idag är taxan kr för en serveringsvagn oavsett storlek. Det skiljer en hel del i storlek på vagnarna. Förslaget är att en vagn upp till 6 m skall kosta kr därefter tillkommer kr per meter. Fritid- och turistnämndens beslut. Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att taxan för serveringsvagn ändras till kr/gång upp till och med 6 m därefter tillkommer kr per meter. Arbetsutskottets förslag Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att taxan för serveringsvagn ändras till kr/gång upp till och med 6 m därefter tillkommer kr per meter.

31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 AU 363 Dnr Förslag till beslut angående riktlinjer för försäljning av detaljplanelagd mark Kommunjurist Johan Braw lämnar följande förslag till beslut. Förslag till beslut angående riktlinjer för försäljning av detaljplanelagd mark Bakgrund Byggnadsnämnden har under 99/2005 beslutat att godkänna förslag till riktlinjer för försäljning av kommunens mark samt att föra ärendet vidare till Kommunstyrelsen. Nämnden har också beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att Reglemente för Byggnadsnämnden ska ändras, så att nämnden ansvarar för förmedling och försäljning av s k småbitar. Av nämndens protokollsutdrag framgår, att Kommunfullmäktige beslutat om tomtpriset för ett antal områden i Ronneby, Bräkne-Hoby och Johannishus. Det finns dock även detaljplanelagda tomter som inte prissatts. Nämnden saknar prisriktlinjer från Kommunfullmäktige för förhandling och försäljning av sådan mark och småbitar. Fastighetsförvaltaren har tagit fram ett förslag till priser för försäljning av kommunens tomtmark respektive småbitar, som framgår av protokollsutdraget från nämnden. Prisriktlinjerna ska enligt nämnden gälla för normala prislägen. Priset kan jämkas beroende på olika faktorer som kan påverka marken positivt eller negativt. En sådan faktor kan vara att VA inte är framdraget, eller att marken delvis är vattensjuk. Nämndens ansvar avseende försäljning av detaljplanelagd tomtmark innebär bland annat att nämnden upprättar köpeavtal och genomför försäljningen. Kommunen bör förenkla dessa ärenden, och delegera rätten att genomföra försäljning av småbitar som inte försvårar kommunens långsiktliga utveckling till Byggnadsnämnden. Stadsarkitekt David Gillanders har meddelat mig följande. Priset för mark ska kunna vara högre än normalprisläget, om tomtbiten är intill havet eller nära en tätort, och dessutom innebär en rätt att bygga ut på fastigheten. Bedömning Jag har inte något att erinra mot det förslag till prissättning som Byggnadsnämnden lämnat. I fråga om delegation för Byggnadsnämnden att fatta beslut om försäljning av småbitar vill jag framföra följande.

32 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 AU 363 Jag har inte något att erinra mot att Byggnadsnämnden ges en sådan delegation. Det är lämpligt att en generell delegationsrätt är någorlunda klart definierad. Mitt förslag är att Byggnadsnämndens delegation ska innebära att nämnden har rätt att fatta beslut om överlåtelse av jord (dvs. mark och vatten) vars yta totalt omfattar max 500 kvm. Nämnden kan alternativt ges en rätt att beslut om överlåtelse av jord, om inte jorden kan antas ha särskild betydelse för Kommunen. Om jorden anses ha detta, ska delegationen alltså inte vara tillämplig. Förslag till beslut - Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för Byggnadsnämnden 1 kap 7 p 5 ska ha följande lydelse: o (Byggnadsnämnden ska) besluta om försäljning varigenom kommunen överlåter planlagda småhustomter eller del av sådana fastigheter genom köp, byte eller fastighetsreglering, samt ska besluta om överlåtelse av obebyggd jord vars yta totalt omfattar max 500 kvm. Kommunfullmäktige godkänner förslag till prisriktlinjer för försäljning av Kommunens tomtmark. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för Byggnadsnämnden 1 kap 7 p 5 ska ha följande lydelse: (Byggnadsnämnden ska) besluta om försäljning varigenom kommunen överlåter planlagda småhustomter eller del av sådana fastigheter genom köp, byte eller fastighetsreglering, samt ska besluta om överlåtelse av obebyggd jord vars yta totalt omfattar max 500 kvm. Kommunfullmäktige godkänner förslag till prisriktlinjer för försäljning av Kommunens tomtmark

33 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 AU 364 Dnr Information om situationen vid Karlsnäs, nu fråga om markbyte Kommunstyrelsen 74/2004. Information om situationen vid Karlsnäs ARBETSUTSKOTTET Tekniska nämnden har under 11/204 behandlat situationen vid Karlsnäs. Av 11/2004 framgår följande: Från C & I Hamilton Skog AB, företrädda av Skogsutveckling Syd AB, har kommit propåer om ersättning för markupplåtelse, slitage och intrång på fastigheten till följd av anläggningarnas nyttjande för Karlsnäs 3:1. (Fastigheten härrör till verksamheten på och runt Karlsnäsgården.) Längre tillbaka i tiden fanns ett avtal med dåvarande markägare, Sydkraft, rörande verksamhet i aktuellt område. Detta avtal angav inte några ekonomiska ersättningskrav för verksamheten i området. Så har heller ej varit fallet fram till och med 2001, även om markägarförhållandet förändrades tidigare, när C & I Hamilton Skog AB förvärvade skogsskiftet. Nuvarande propå härrör sig troligen till förändring i förvaltarskapet. År 2001 och 2002 har kommunen, genom dess Kultur- och Fritidsnämnd erlagt en ersättning på :- årligen, enligt beslut , 35. Från och med hösten 2003, då kravet framfördes, föreligger krav om ersättning med :- årligen för år 2003, 2004 och Fritid- och turistnämnden ser problem i förevarande situation, då förhandlingsläget är obefintligt. Uppkomna läge ser emellertid nämnden som hanterbart, då det gäller de tre år som kravet avser. Vad nämnden däremot ser som djupt otillfredsställande är framtida ersättningskrav, som med nuvarande situation överhuvudtaget inte kan påverkas. Risken är i sammanhanget uppenbar att ersättningskravet ökar framgent, vilket i sig kan göra att nämnden på sikt finner det icke hanterbart utifrån sina utgångspunkter. För att undanröja framtida osäkerhet i frågan önskar nämnden att Kommunstyrelsen, om man finner det nödvändigt, tar initiativ till erforderliga åtgärder utifrån ett kommunperspektiv. Detta skulle exempelvis kunna vara att förvärva eller byta mark i någon form.

34 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 AU 364 Nämnden vill i sammanhanget också för Kommunstyrelsen betona vikten av den omfattande verksamhet som bedrivs i området. Ronneby OK och dess stora verksamhet samt all annan friluftsverksamhet i och runt Karlsnäsgården är av vital vikt för Ronneby kommun, ur många olika aspekter. Fritid- och turistnämndens beslut. Nämnden beslutar tillsända Kommunstyrelsen skrivelse enligt ovan, för att göra Kommunstyrelsen uppmärksam på situationen som föreligger i frågan. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngveson, S, Ronny Pettersson, V, Boo-Walter Eriksson, M och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar redovisningen till protokollet. KOMMUNSTYRELSEN Yttrande-beredning Arbetsutskottet 53/2004. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar notera redovisningen till protokollet. ARBETSUTSKOTTET Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 74/2004.

35 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 AU 364 Kommunjurist Johan Braw lämnar följande information. Information om situationen vid Karlsnäs; nu fråga om markbyte Bakgrund Fritids- och turistnämnden har under 74/2004 för Kommunstyrelsen anfört, att den friluftsverksamhet mm som bedrivs i Karlsnäsområdet är av vital vikt för Ronneby kommun. Nämnden har då också redogjort för den situation som råder efter att förvaltarskapet av fastigheten förändrats. Nämnden har sett problem i denna situation, och bedömt att det finns en risk för att det krav på intrångsersättning som fastighetsägaren framdeles kan komma att ställa, stiger. Nämnden har därför begärt att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till förvärv eller byte av mark. Kommunstyrelsen har noterat informationen till protokollet. Diskussioner har förts med representanter för ägarna till berörd fastighet. Ägarna är beredda att byta mark med Kommunen. Det har då föreslagits att del av den av Kommunen ägda fastigheten Hoby 19:1 överlåts. Parterna ska inom kort föra konkreta avtalsdiskussioner. Inriktningen är att ett förslag till beslut om godkännande av avtal för överlåtelse av nämnda fastigheter kan redovisas för Kommunstyrelsen i januari. Förslag till beslut - Informationen noteras till protokollet. Ordförande JanAnders Palmqvist, S, redogör för ärendet. I debatten deltar ledamöterna Thomas Håkansson, C, samt Boo-Walter Eriksson, M. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet.

36 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 AU 365 Dnr Förslag till beslut angående motion från kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson, RP, gällande eldning med biobränslen Tekniska nämnden 64/2005. Yttrande över motion från kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson, rp, angående eldning med biobränsle. Kommunstyrelsen har till tekniska nämnden översänt en motion från kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson, rp, angående eldning med biobränsle, för yttrande. I motionen föreslås att kommunens näringslivsgrupp får i uppdrag att undersöka möjligheterna att få till stånd en ökad användning av biobränsle. Tekniska nämndens enheter har haft motionen för yttrande och parkenheten har lämnat följande förslag till svar: På verksamhetsnivå handlar det om omställning från olje- eller eluppvärmning till biobränsleuppvärmning i de byggnader som tillhör nämndens verksamhetsområde. För parkenhetens del gäller det växthusanläggningen som idag värms upp med olja. Idag förbrukar anläggningen knappt 80 kubikmeter olja per år till en kostnad om kr. Oljan är nästan helt skattebefriad eftersom anläggningen klassas som växtodling för näringsverksamhet. Parkenheten planerar dock för alternativ uppvärmning senast under Antingen blir det fjärrvärme eller pelleterat biobränsle. Yrkande Ordförande Nils-Olov Olofsson, s, yrkar bifall till parkenhetens förslag till yttrande. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar anta parkenhetens yttrande såsom tekniska nämndens svar i ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut.

Socialnämndens arbetsutskott 20005-10-11

Socialnämndens arbetsutskott 20005-10-11 263 Socialnämndens arbetsutskott 20005-10-11 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 14.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 20005-03-15

Socialnämndens arbetsutskott 20005-03-15 41 Socialnämndens arbetsutskott 20005-03-15 Plats och tid Listerbysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) 39-57, 59-72 Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (8)

Kommunstyrelsens Personalutskott (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2009-02-23 1(5) SN 2009/0031 Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att 1. vidhålla

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(6) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 15 50, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.35 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(13)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(13) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(13) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson Sammanträdesprotokoll 1(17) 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson (s) Christoffer

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 16.45 Beslutande S Anders Johansson, ordförande KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson S Leif Johansson V Peter Bowin M Yvonne

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer