LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING

2 1. ÖVERSIKT 1

3 2. SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik risk för elektriska stötar: 1. Ta alltid ut kontakten ur eluttaget efter användning och före rengöring. VARNING! Minska risken för brännskador, eldsvåda, elektriska stötar och personskada: 1. Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när kontakten sitter i ett eluttag. Ta ut kontakten ur eluttaget när utrustningen inte används, och innan du monterar eller tar loss delar. 2. Håll noggrann uppsikt när utrustningen används av, eller i närheten av, barn, rullstolsburna eller handikappade personer. 3. Använd endast utrustningen på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Tillverkaren avråder från att använda tillbehör till utrustningen. 4. Använd aldrig utrustningen om sladden eller kontakten är skadad, om utrustningen inte fungerar korrekt eller har tappats, skadats eller utsatts för vatten. Lämna in utrustningen på en serviceverkstad för undersökning och reparation. 5. Lyft inte upp, och bär inte, utrustningen i sladden. Använd inte heller sladden som handtag. 6. Håll sladden borta från mycket varma och heta ytor. 7. Använd aldrig utrustningen om luftöppningarna är blockerade. Se till att luftöppningarna är fria från damm, hår och liknande. 8. För aldrig in några föremål i någon öppning på utrustningen. 9. Använd inte löpbandet utomhus. 10. Använd inte löpbandet i närheten av produkter som innehåller aerosolspray eller apparater för syretillförsel. 11. Stäng av maskinen genom att stänga av alla funktioner och sedan dra ut kontakten ur eluttaget. 12. Anslut endast utrustningen till ett jordat eluttag. Följande punkt gäller beroende på vilka funktioner produkten innehåller. Om löpbandet har 2

4 en lutningsfunktion bör du tänka på följande: 13. Om löpbandet är vikbart måste lutningsmekanismen återställas till ursprungsläget efter användning. 14. Det går inte att använda löpbandet när det är hopfällt. 15. Produkten är endast avsedd för användning i hemmet. SPARA BRUKSANVISNINGEN 3

5 3. ANVISNINGAR FÖR JORDNING Produkten måste jordas. Om produkten inte skulle fungera korrekt eller gå sönder, ger jordningen ett skydd mot elektriska stötar. Produkten har en sladd med jordledare och jordad kontakt. Kontakten måste anslutas i ett eluttag som är korrekt monterat och jordat enligt gällande föreskrifter. FARA! Felaktig anslutning av jordledaren medför risk för elektriska stötar. Kontrollera med en elektriker eller kvalificerad servicetekniker om du inte är säker på att produkten är korrekt jordad. Ändra inte kontakten som medföljer produkten. Om kontakten inte passar i eluttaget ska den bytas ut av en utbildad elektriker. Produkten är avsedd för användning i 220 V 240 V-uttag och har en jordad kontakt som ser ut som på bilden nedan. Kontrollera att du ansluter produkten till ett uttag där kontakten verkligen passar. Använd inte produkten tillsammans med en adapter. Bild Jordning ORDAD KONTAKT JORDAT UTTAG 4

6 4. Checklista före montering Kontrollknappen på handtaget och bandet för mätning av hjärtfrekvens är valfria tillbehör som kan medfölja produkten. 1. Det går att mäta hjärtfrekvens på löpbandet. Fäst bandet över bröstet vid träning. Hjärtfrekvensen visas i fönstret PULSE (puls). 2. Förutom kontrollknappen på konsolen, kan du även använda knapparna på handtagen för att ändra hastighet och lutning. Knappen på vänster handtag justerar lutning, den på höger handtag justerar hastighet. 3. I läget START/READY (start/redo) visar pulsfönstret texten HP om du inte håller i pulssensorn. Om du håller på båda sidor om pulssensorn visas din hjärtfrekvens i pulsfönstret. DEL Benämning Antal A Datorenhet 1 B Ram 1 C Vänster stolpe 1 D Höger stolpe 1 E Skydd, vänster stolpe 1 F Skydd, höger stolpe 1 G Vänster handtag 1 H Höger handtag 1 I Hölje, vänster handtag 1 J Hölje, höger handtag 1 K Flaska 1 L Flaskhållare 1 DEL Benämning Antal a Skruv M8xP1,25x15 10 b Skruv M5xP0,8x10 4 c Skruv M8xP1,25x60 4 d Skruv M5xP0,8x15 2 e Skruv ø 5x25 2 f Insexnyckel 5 mm 1 g Insexnyckel 6 mm 1 h SILIKON 1 i Säkerhetsnyckel/clips 1 j Strömsladd 1 5

7 5. Montering 1. Dra först ut ledningen från höger stolpe (D) och anslut den till ledningskontakten i höger stolpfäste. Fäst vänster och höger stolpe i fästena på ramen med skruv (a). (Obs 1. Det här steget bör utföras av minst två personer. Utför inte denna montering ensam.) (Obs 2. För att undvika skador ska person hålla stolparna under monteringen, medan den andra fäster skruvarna.) 2. Fäst sidoskydden (E och F) på ramen. Följ anvisningarna på bilden. Skruva fast sidoskydden med de medföljande skruvarna (b) 6

8 3. Montering av konsol: Dra ut ledningarna från de båda handtagen genom det övre hålet på datorenheten (A). För in båda handtagen (G och H) och fäst dem i datorenheten, såsom visas på bilden. (Obs! Kontrollera att hålen på handtagen sitter i linje med hålen på datoenheten.) 4. Placera datorenheten (med handtagen) på den monterade ramen. Koppla samman ledningen från stolparna med ledningen på datorn. Fäst sedan datorn på ramen med skruvar (c). Tryck fast höljena (I och J) på handtagen och fäst dem med skruv (e). (Obs 1. Var försiktig när du drar åt skruven, så att ledningen inte trycks mot rörets insida.) (Obs 2. All montering bör utföras av två personer för att undvika skada.) (Obs 3. Var försiktig så att du inte skadar ledningarna när du drar åt skruvarna.) 7

9 5. All montering bör utföras av minst två personer. Montera hållare (L) på stolpe (D) och fäst skruv (d). 8

10 6. VARNING Obs! Cylindern har högt tryck. Se till att den inte kommer i kontakt med andra föremål. Obs! Om cylindern skadas blir ramen instabil, och du riskerar skador när du fäller upp ramen. Löpbandet går att fälla ihop. Innan du fäller ihop löpbandet måste det stängas av helt (stoppa löpbandet och dra ur sladden ut eluttaget). Fäll sedan ihop löpbandet såsom visas på bilden. Kontrollera att pedalspärren sitter helt i skåran, så att ramen inte kan glida ned. Fäll upp löpbandet genom att trampa ned pedalspärren. Fäll sedan försiktigt ut ramen mot golvet. Släpp inte ramen innan den ligger mot golvet. (Obs! 1. När du flyttar löpbandet ska du fatta tag i justeringsboxen med båda händer, för att undvika skador. Lyft sedan upp löpbandet emot dig tills hjulen rullar fritt.) (Obs! 2. Se till att golvet är plant och att det inte ligger något i vägen när du ska flytta löpbandet. 9

11 7. Underhåll 1 Centrera löpbandet: Om löpbandet inte är helt centrerat, utan drar åt höger eller vänster på löpbanan, ska du stänga av strömmen. Använd en 6 mm insexnyckel (g) för att dra åt skruvarna på den bakre rullen på den sida som löpbandet drar åt. Om löpbandet t.ex. drar åt vänster, så att du ser löpbanan på höger sida, drar du åt skruven på vänster sida av ramen. Dra åt ett kvarts varv (medsols). Om löpbandet fortfarande inte är centrerat drar du åt samma skruv en gång till. När löpbandet är helt centrerat kan du starta det igen. Obs 1. Detta är viktigt. Var noga med att följa anvisningarna. Obs 2. Löpbandet kan påverkas av användarens löpstil och vikt. Se till att det förblir centrerat, så att det inte tar i sidolisterna. 2. Löpbanan ska smörjas en till två gånger per år, beroende på hur mycket det används. Använd skruvnyckeln för att lossa skruvarna i den bakre justeringsboxen. Dra upp löpbandet, droppa smörjmedel på banan och fördela det jämnt. När du har smörjt löpbanan, centrerar du löpbandet och kontrollerar att det är spänt. Justera löpbandet enligt anvisningarna i steg 1. Obs 1. Om löpbandet slirar följer du anvisningarna ovan och smörjer löpbanan REKOMMENDERAT UNDERHÅLL BASERAT PÅ LÖPHASTIGHET Måttsystem Hastighet Intervall Metriskt under 6 km/h 1 år 6 12 km/h 6 mån. över 12 km/h 3 mån. UK under 4 mph 1 år 4 8 mph 6 mån. över 8 mph 3 mån. Obs! Underhållsschemat är endast avsett för användning i hemmet. Vid kommersiell användning ska löpbandet smörjas en gång i månaden. 10

12 8. ANVISNINGAR DATOR A. Användning: 1. Slå på strömbrytaren. 2. Sätt i säkerhetsnyckeln i uttaget på konsolen. En pipsignal ljuder, prickmatrisens lysdioder blinkar och programlamporna blinkar. Detta betyder att du kan börja använda löpbandet. Fatta tag i hjärtfrekvenssensorerna om du vill börja mäta din hjärtfrekvens. 3. Tryck på. Löpbandet börjar röra sig med en hastighet på 0,8 km/h. Tryck på när löpbandet är igång. Tryck på elle r om du vill öka eller minska löpbandets hastighet. (Du kan också ange önskad hastighet med snabbknapparna.) Tryck på eller för att öka eller minska lutningen. (Du kan också ange önskad lutning med snabbknapparna.) Tryck på om du vill stoppa löpbandet. (Om du trycker en gång på visas texten PAUSE i informationsfönstret. Det innebär att löpbandet stannar och att de inställda värdena pausas i 60 sekunder. Efter 60 sekunder nollställs alla värden. Om du trycker 11

13 en gång på och sedan håller in i 3 sekunder återställs löpbandet till läget Ready/start (redo/start).) **Hastighetsintervall: 0,8 18 km/h, 1 steg = 0,1 km/h. Lutningsintervall: 0 15 %, 1 steg = 1 % 4. I läget Ready/start (redo/start) trycker du på om du vill ange din vikt. förinställd vikt: 70 kg. Viktintervall: kg, 1 steg = 1 kg 5. På det här löpbandet kan du även mäta hjärtfrekvens med hjälp av ett sändarbälte som du fäster över bröstet, och sedan visas hjärtfrekvensen i fönstret PULSE (puls). 6. Tryck på. Tryck sedan på för att ange tid. (När du angett tid börjar tiduret räkna ned, och när du tränat den angivna tiden återgår displayen till läget Ready/start (redo/start). Förinställd tid: 20 min Tidsintervall: min, 1 steg = 5 min. 7. Förutom kontrollknappen på konsolen, kan du även använda knapparna på handtagen för att ändra hastighet och lutning. Knappen på vänster handtag justerar lutning, den på höger handtag justerar hastighet. 8. Tryck på och tryck sedan på. I fönstret Target (mål) visas omväxlande värden för DISTANCE (sträcka) CAL (kcal) PACE (fart) METS (metabolisk ekvivalent) och PULSE (puls) (pulsinformation visas endast vid mätning av hjärtfrekvens). Tryck direkt på om du vill visa information för en av parametrarna. **DISTANCE (sträcka) intervall: 0,1 999,9 km CAL (kcal) intervall: kcal * För att kunna mäta kaloriförbrukning måste användaren ange vikt. PACE (fart) intervall: 75 3 min METS (metabolisk ekvivalent) intervall: 1,4 32,6 PULSE (puls) intervall: slag/min * Hjärtfrekvens visas med 3 olika färger. Varje färg representerar en viss hjärtfrekvens. Under 90: signalen visas med GRÖN färg. Mellan 91 och 130: signalen visas med BLÅ färg. Över 130: signalen visas med RÖD färg. 12

14 ** I diagrammet nedan visas hjärtfrekvens i förhållande till ålder och träningsintensitet: 170 ÖVER MEDEL LÅG (Ålder) SLAG/MIN. 13

15 B. Läget Program (kan endast startas från displayen Ready/start (redo/start).) 1. : Programmet används för hjärtfrekvensbaserad träning. När du uppnår den angivna hjärtfrekvensen ligger löpbandets hastighet och lutning kvar på samma nivå, så att du behåller samma hjärtfrekvens och därmed uppnår ditt träningsmål. När du väljer detta program måste du ange följande värden: Weight (vikt): förinställd vikt: 70 kg, intervall: kg, 1 steg = 1 kg. Ange din vikt. Tryck på för att ange nästa värde. Age (ålder): förinställd ålder: 30 år, intervall: , 1 steg = 1 år. Ange ålder. Tryck på för att ange nästa värde. BPM (hjärtslag/min.): det råder ett omvänt förhållande mellan detta värde och användarens ålder. Titta i diagrammet och välj ett värde som passar dig. När du har angett ett värde trycker du på för att ange nästa värde. Time (tid): förinställd tid: 20 min., intervall: min., 1 steg = 5 min. Ange önskad tid. Tryck på för att ange nästa värde. ** Av säkerhetsskäl ska en sladdlös hjärtfrekvensmätare användas. 2. : Programmet är förinställt på 3500 m. När du har sprungit 3500 m avslutas programmet och löpbandet stannar. Programmet simulerar terrängen på en golfbana och nivån är baserad på promenad i uppförs- respektive nedförsbacke. När du väljer detta program måste du ange följande värden: Weight (vikt): förinställd vikt: 70 kg, intervall: kg, 1 steg = 1 kg. Ange din vikt. Tryck på för att ange nästa värde. LVL (nivå): förinställt värde: nivå 1, intervall: nivå 1 10, 1 steg = 1 nivå. Ange önskad nivå. Tryck på och löpbandet startar. 3. : Programmet är förinställt på m. När du har sprungit m avslutas programmet och löpbandet stannar. Jogging utgör den huvudsakliga delen av programmet. När du väljer detta program måste du ange följande värden: Weight (vikt): förinställd vikt: 70 kg, intervall: kg, 1 steg = 1 kg. Ange din vikt. Tryck på för att ange nästa värde. 14

16 LVL (nivå): förinställt värde: nivå 1, intervall: nivå 1 10, 1 steg = 1 nivå. Ange önskad nivå. Tryck på och löpbandet startar. 4. :Programmet är baserat på kaloriförbrukning. Ange hur många kalorier du vill förbruka. Att basera träningen på kaloriförbrukning kan vara ett bra sätt att hålla vikten. När du väljer detta program måste du ange följande värden: Weight (vikt): förinställd vikt: 70 kg, intervall: kg, 1 steg = 1 kg. Ange din vikt. Tryck på för att ange nästa värde. CAL (kcal): förinställt värde: 200 kcal, intervall: kcal, 1 steg = 1 kcal. Ange önskad kaloriförbrukning. Tryck på för att ange nästa värde. LVL (nivå): förinställt värde: nivå 1, intervall: nivå 1-10, 1 steg = 1 nivå. Ange önskad nivå. Tryck på och löpbandet startar. 5. : När du väljer detta program måste du ange följande värden: Weight (vikt): förinställt värde: 70 kg, intervall: kg, 1 steg = 1 kg. När du har angett ett värde trycker du på för att ange nästa värde. Sedan kan du ange önskat läge. Det här programmet innehåller 50 olika steg (SE01~SE50). För varje steg kan du ställa in tid: 1 10 min, hastighet: 0,8 18,0 km/h samt lutning: nivå När du har ställt in värden för ett steg trycker du på för att ange värden för nästa steg. Du kan även vänta i 10 sekunder. Då ställs nästa steg in automatiskt. Du behöver inte ange värden för alla 50 stegen. När du gjort de inställningar du vill göra, trycker du på och löpbandet startar. När steget avslutas återgår löpbandet automatiskt till Ready/start (redo/start). 6. :När du väljer detta program måste du ange följande värden: Weight (vikt): förinställt värde: 70 kg, intervall: kg, 1 steg = 1 kg. När du har angett ett värde trycker du på för att ange nästa värde. Sedan kan du ange önskat läge. Det här programmet innehåller 50 olika steg (SE01~SE50). För varje steg kan du ställa in tid: 1 10 min, hastighet: 0,8 20,0 km/h samt lutning: nivå

17 När du har ställt in värden för ett steg trycker du på för att ange värden för nästa steg. Du kan även vänta i 10 sekunder. Då ställs nästa steg in automatiskt. Du behöver inte ange värden för alla 50 stegen. När du gjort de inställningar du vill göra, trycker du på och löpbandet startar. När steget avslutas återgår löpbandet automatiskt till Ready/start (redo/start). ** Det finns även förinställda värden för det här programmet. Om du inte vill ändra de förinställda värdena anger du bara din vikt och trycker sedan på för att starta programmet, och löpbandet startar. ** Dessa två funktioner kan ställas in av användaren, men de har även förinställda värden. Mer information hittar du i den tillhörande tabellen. ** I bilden nedan visas hur informationen illustreras i prickmatrisen. (Information för Time (tid) Speed (hastighet) och Incline (lutning).) : Prickmatrisen består av 10 x 21 lysdioder. Raden med lysdioder i mitten lyser inte. Den används för att dela upp displayen i två delar: en för lutning och en för hastighet. De tio raderna till vänster visar lutning. De tio raderna till höger visar hastighet. Varje lysdiod visar ett värde. Till vänster visas förändringarna i lutning. Till höger visas förändringarna i hastighet. Värdet nedtill visar tid. Varje steg motsvarar 1 min. Nedan följer ett exempel: (1) I läget Start/ready trycker du på för att starta programmet. (2) Ange först vikt. Tryck på eller för att ändra vikten till 63 kg. Tryck sedan på för att ange andra värden. (3) SE01: Tryck på för att ange värdet 0 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 0,8 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan 16

18 på för att ange värden för SE02. (4) SE02: Tryck på för att ange värdet 1 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 1 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan på för att ange värden för SE03. (5) SE03: Tryck på för att ange värdet 2 % för lutning. Tryck sedan på r för att ange värdet 1,5 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck 17

19 sedan på för att ange värden för SE04. ( 6 ) SE04: Tryck på för att ange värdet 3 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 2,0 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan på för att ange värden för SE05. ( 7 ) SE05: Tryck på för att ange värdet 4 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 2,5 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 2 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan på för att ange värden för SE06. 18

20 ( 8 ) SE06: Tryck på för att ange värdet 3 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 2,0 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan på för att ange värden för SE07. ( 9 ) SE07: Tryck på för att ange värdet 2 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 1,5 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan på för att ange värden för SE08. ( 10 ) SE08: Tryck på för att ange värdet 1 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 1,0 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan på för att ange värden för 19

21 SE09. ( 11 ) SE09: Tryck på för att ange värdet 0 % för lutning. Tryck sedan på för att ange värdet 0,8 km/h för hastighet. Tryck därefter på för att ange värdet 1 min. för tid. Prickmatrisen ser då ut som på bilden nedan. Tryck sedan på för att starta programmet. (12) Löpbandet startar och prickmatrisen ser ut som på bilden nedan. C. Funktionen Body Fat (kroppsfett) (kan endast startas från displayen Ready/start (redo/start).) 1. I läget Start/ready trycker du på för att starta funktionen Body Fat. 2. När du väljer den här funktionen måste du ange följande värden: Weight (vikt): förinställd vikt: 70 kg, intervall: kg, 1 steg = 1 kg. Ange din vikt. Tryck på för att ange nästa värde. Height (längd): förinställd längd: 170 cm, intervall: cm, 1 steg = 1 cm. Ange din längd. Tryck på för att ange nästa värde. 20

22 Age (ålder): förinställd ålder: 30 år, intervall: år, 1 steg = 1 år. Ange ålder. Tryck på för att ange nästa värde. Sex (kön): förinställt värde: 1 (man). Tryck på för att andra värde. 1 = Male (man) och 0 = Female (kvinna). När du har angett kön trycker du på och håller båda händerna på hjärtfrekvenssensorn i ca 30 sekunder. Efter 30 sekunder visas procentandelen kroppsfett. Lysdioderna till vänster visar ett uppskattat värde för din kropp och lysdioderna till höger visar det värde som räknats fram av programmet. 3. Förhållandet mellan lysdioderna och värdet för kroppsfett framgår av tabellen nedan: Lysdiod Värde kroppsfett 45.1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~10.0 0~ Andelen kroppsfett varierar mellan män och kvinnor, vilket innebär att lysdioderna som visar det uppskattade värdet varierar beroende på kön. I tabellen nedan visas skillnaden i andelen kroppsfett mellan män och kvinnor: Lysdiod 1 (man) 0 (kvinna) 35.0% 以上 45.0% 以上 30.0~34.9(%) 40.0~44.9(%) 25.0~29.9(%) 35.0~39.9(%) 20.0~24.9(%) 30.0~34.9(%) 15.0~19.9(%) 25.0~29.9(%) 10.0~14.9(%) 20.0~24.9(%) 5.0~9.9(%) 15.0~19.9(%) 0~4.9(%) 0~14.9(%) 21

23 9 Holes (9 hål) 22

24 9 Holes (9 hål) 23

25 5K RUN (löpning 5 km) 24

26 Calories Goal (kaloriförbrukning) 25

27 26

28 27

29 Tabell BPM BPM BPM BPM ÅLDER H Default L ÅLDER H Default L ÅLDER H Default L ÅLDER H Default L

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM 1100 BRUKSANVISNING 1. ÖVERSIKT Computer Safety Key/Clip Circuit Breaker Power Swatch Power Socket Frame Power Cord 1 TM1100 (78 Series / HA / CE / BC) Part List 1 No. Description Qty No. Description

Läs mer

Löpband Extreme Fit TM 700 BRUKSANVISNING

Löpband Extreme Fit TM 700 BRUKSANVISNING Löpband Extreme Fit TM 700 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. Översikt... 2. Säkerhetsanvisningar... 3. Anvisning för jordning... 4. Checklista före montering..... 錯誤! 尚未定義書籤 5. Montering... 6. Varning... 7. Underhåll...

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Löpband TrekkRunner TR008 BRUKSANVISNING Tips:

Löpband TrekkRunner TR008 BRUKSANVISNING Tips: Löpband TrekkRunner TR008 BRUKSANVISNING Tips: 1. Före installation och användning, var vänlig läs igenom denna bruksanvisning noggrant. 2. Var vänlig spara denna manual för framtida referens. VIKTIGA

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

Löpband TrekkRunner TR005. Instruktionsbok

Löpband TrekkRunner TR005. Instruktionsbok Löpband TrekkRunner TR005 Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING- Läs alla instruktioner innan du börjar använda detta löpband. Det är viktigt att ditt löpband underhålls regelbundet för

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Adventure CS Adventure CL BRUKSANVISNING

Adventure CS Adventure CL BRUKSANVISNING Adventure CS Adventure CL BRUKSANVISNING 2 ANVÄNDA LÖPBANDET I det här avsnittet förklaras hur du använder och programmerar löpbandets konsol. Avsnittet GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING i den här bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

LÖPBAND TM850 MANUAL

LÖPBAND TM850 MANUAL LÖPBAND TM850 MANUAL ÖVERSIKT 電子錶 Dator Handpulsmätare 手握心跳 Strömbrytare 電源開關 Strömsladd 電源線 安全鎖扣 Säkerhetsnyckel/clips Automatsäkring 過載保護開關 Ram 車架 Bakre skyddshölje 後調整盒 SÄKERHETSANVISNINGAR Läs igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Monark Prime TR4000 2 Löpband TR4000 Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Löpband TR4000 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex2 Art. nr

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex2 Art. nr Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Monteringsanvisning Packa upp löpbandet och alla delar. Lägg ner löpbandet på golvet, se bild nedan. Sortera lösa delar, se lista till

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 11 Hopfällning och flyttning 17 Underhåll och felsökning 18 Riktlinjer 21 Lista över

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS).

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS). INSTRUKTI ONS- BOK Produkten kan skilja sig något från bilderna TILLVERKAD I TAIWAN Träning kan utgöra en hälsorisk. Kontakta en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram med den här utrustningen. Om

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-621-220X WEIGHT Vägningsläge HEIGHT Längdmått BMI BMI läge >0< Visar om vågen är inställd på noll NET Tara funktionen STA Visar om vikten är används stabil HOLD Låser värdet Ikon för kroppsfett

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

1. Översikt på löpbandet...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Användarinstruktioner för löpbandet...5. 4. Information om jordat uttag...

1. Översikt på löpbandet...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Användarinstruktioner för löpbandet...5. 4. Information om jordat uttag... MANUAL TM600 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på löpbandet...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Användarinstruktioner för löpbandet...5 4. Information om jordat uttag...6 5. Sprängskiss...7 6. Delar på

Läs mer

VB 350 BRUKSANVISNING

VB 350 BRUKSANVISNING VB 350 VARNING! Läs alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. BRUKSANVISNING 1/17 UVIKTIG INFORMATION När du

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

LÖPBAND TM500 MANUAL

LÖPBAND TM500 MANUAL LÖPBAND TM5 MANUAL ÖVERSIKT COMPUTER SAFETY KEY/CLIP CIRCUIT BREAKER POWER SWITCH POWER CORD FRAME SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du använder elektriska apparater maskiner skall du alltid vidta nödvändiga

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Varning: Produkten får endast anslutas,ll ed jordat väggudag.

Varning: Produkten får endast anslutas,ll ed jordat väggudag. Innehåll: Vik,ga säkerhetsföreskri5er Innan du börjar använda produkten Så här använder man löpbandet Annan vik,g informa,on Vanliga frågor och underhåll Service Vik,ga säkerhetsföreskri5er Spara bruksanvisningen.

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Bruksanvisning Promenadband Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Promenadband Innehållsförteckning:

Läs mer

LÖPBAND TR800. Manual

LÖPBAND TR800. Manual LÖPBAND TR800 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är designad,

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

MANUAL T755. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens.

MANUAL T755. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. MANUAL T755 ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. 1 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom alla instruktioner före användning! 1. Det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i de rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 15 Hopfällning och flyttning 21 Underhåll och felsökning 20 Riktlinjer 25 Lista över

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR. 400 Walker

BRUKSANVISNING FÖR. 400 Walker BRUKSANVISNING FÖR 400 Walker 0 INNEHÅLL Viktiga förhållningsregler 3 Montering 5 Uppbevaring 8 Lutning 9 Dator 10 Underhåll 13 Justering av löpband 14 Översiktsdiagram 15 Delelista 16 Felsök 18 Service

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP-

Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP- Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP- 2 MONTER- VARNING Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det är mycket viktigt att du

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING Modellnr.: PETL79713.0 Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. SVENSK BRUKSANVISNING Serie nummer dekal OBS Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

INDEX 1.ÖVERSIKT SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONER DELAR TILL LÖPBANDET MONTERINGS ANVISNINGAR...7

INDEX 1.ÖVERSIKT SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONER DELAR TILL LÖPBANDET MONTERINGS ANVISNINGAR...7 EXTREME FIT TM-500 INDEX 1.ÖVERSIKT....SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...3 3. INSTRUKTIONER....DELAR TILL LÖPBANDET...5 5.MONTERINGS ANVISNINGAR...7.OBSERVERA FÖLJANDE.......11 7.UNDERHÅLL...13.DATOR FUNKTIONER...

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens.

T765 MANUAL. ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. T765 MANUAL ANM.: Läs igenom alla instruktioner noggrant före användning. Förvara denna manual för framtida referens. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom alla instruktioner före användning 1. Det

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i dom rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter.....2 Skruvar och verktyg..... 3 Sprängskiss....... 4 Specifikation delar...5 Monteringsinstruktion.... 6 Justering..... 7 Driftinstruktioner..... 7 Upp-, nerfällning

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning 2. Allmänt Denna träningsutrustning är ämnad för bruk hemma. Utrustningen uppfyller kraven enligt DIN EN 957-1/5 klass HA. CE markeringen refererar till EU direktivet 2006/95EEC och 2004/108/EEC. Tillverkarna

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER MANUAL T510 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS IGENOM INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING. 1. Det är ägarens ansvar att informera alla användare av löpbandet om gällande föreskrifter. 2. Löpbandet skall förvaras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE

MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE MANUAL MSD OXYCYCLE III ARM-/BENTRÄNARE Oxycycle III är ett effektivt träningsredskap för personlig aktiv eller passiv träning och rehabilitering i hemmet eller på institution..den justerbara hastigheten/motståndet

Läs mer

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. BRUKSANVISNING Här hittar du serienumret OBS: Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR. 420 Runner

BRUKSANVISNING FÖR. 420 Runner BRUKSANVISNING FÖR 420 Runner 0 INNEHÅLL VIKTIGA FÖRHÅLLNINGSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBAND 11 UNDERHÅLL 12 JUSTERING AV LÖPBAND 13 ÖVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTA 15 FELKODER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

FITNESSPRODUKTER. SPARTACUS AIR 201 Art: 47201

FITNESSPRODUKTER. SPARTACUS AIR 201 Art: 47201 FITNESSPRODUKTER SPARTACUS AIR 102 Art: 47102 Tid: Tidtagning från 0 till 99,59 minuter. Hastighet: Från 0 till 99,9 km/h. Kaloriförbrukning: Från 0 till 999 Kcal. Sträcka: Från 0 till 99,99 km. Bläddra:

Läs mer