1 Bakgrund. Generaldirektören /758 INFORMATION. Stamnätstariffens utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Bakgrund. Generaldirektören 2012-06-28 2012/758 INFORMATION. Stamnätstariffens utveckling 2012 2015"

Transkript

1 SvK1000, v3.2, Generaldirektören /758 INFORMATION Stamnätstariffens utveckling Bakgrund Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen att elnättariffernas skälighet ska granskas i förväg istället för i efterhand. Det medför att Energimarknadsinspektionen (EI) fastställer hur stora intäkter som regionala och lokala elnätföretag får ha. Dessa intäktramar fastställs för en fyraårsperiod. Innevarande period sträcker sig fr.o.m t.o.m EI fastställer även en intäktsram för Svenska Kraftnät men denna gäller endast för ett år i taget. Vid beräkningen av intäktsramarna ingår prognoser för s.k. opåverkbara kostnader, till vilka bl.a. hör kostnaderna för överliggande nät (t.ex. stamnätet). Det är därför problematiskt att Svenska Kraftnät har en annan tidshorisont än övriga nätföretag. För att underlätta region- och lokalnätsföretagens uppskattning av de opåverkbara kostnaderna och för att EI ska kunna följa upp desamma har inspektionen bett Svenska Kraftnät att offentliggöra en prognostiserad utveckling av stamnätstariffen för hela fyraårsperioden. Svenska Kraftnät offentliggör härmed den efterfrågade informationen. Det ska dock noteras att Svenska Kraftnäts verksamhet bedrivs under särskilda förutsättningar med årliga regleringsbrev och årsvisa bemyndiganden. En flerårig prognos för stamnätstariffens utveckling är bl.a. mot denna bakgrund behäftad med betydande osäkerheter. Därtill kommer att flera av de poster som har stor och direkt påverkan på affärsverkets 1/28

2 resultat är mycket svårprognostiserade. Till sådana poster hör kapacitetsavgifter, mothandelskostnader, förlustelpriser samt tidpunkt för drifttagning av stora investeringar. Svenska Kraftnät vill därför understryka att de siffror som presenteras för åren 2014 och 2015 är en uppskattning som endast utgör en indikation på stamnätstariffens förväntade utveckling. Siffrorna bygger, som beskrivs senare i rapporten, på en mängd antaganden och på den information som f.n. finns tillgänglig. Den slutliga tariffen för respektive år kan således komma att avvika från de nivåer som presenteras. För att kunna göra en prognos av kommande års stamnätstariffer krävs också att den övergripande strukturen slås fast och att det är klart hur eventuella ändrade avgiftsnivåer ska fördelas mellan olika kollektiv, d.v.s. mellan producenter och förbrukare, samt hur den geografiska differentieringen kommer att se ut. I praktiken handlar det om att skapa långsiktiga villkor på marknaden. Kapitel 2 beskriver tariffens struktur och utveckling i detalj. 2 Tariffens struktur och utveckling Svenska Kraftnäts syn är att tariffstrukturen bör utvecklas utifrån data som analyseras för flera år. Olika marknadsförutsättningar bör analyseras över en längre tid för att ge ett bra underlag för bedömning av en ny tariffstruktur. Av den anledningen, men även utifrån den önskan som framförts av EI, avser Svenska Kraftnät att i allt väsentligt bibehålla stamnätstariffens nuvarande struktur fram t.o.m Inför 2013, men även för åren 2014 och 2015, är bedömningen att några förändringar inte behöver göras i stamnätstariffens grundläggande struktur. Däremot kan de årliga översynerna av stamnätstariffen komma att medföra justeringar av olika kompontenter i tariffen. Nedan redovisas de överväganden och bedömningar som har gjorts inom verket. De har delgivits och behandlats i Svenska Kraftnäts Elmarknadsråd och har godkänts av Svenska Kraftnäts styrelse den 29 maj Effektavgiftens geografiska differentiering Effektavgiften, som är en av två avgifter i stamnätstariffen, ska täcka Svenska Kraftnäts kostnader för att driva, underhålla och bygga ut stamnätet. Den baseras på årliga 2/28

3 kapacitetsabonnemang för inmatning respektive uttag. Effektavgiften är geografiskt differentierad, vilket innebär att avgiften för inmatning är högre i norr än i söder medan det omvända gäller för uttag. Syftet med den geografiska differentieringen är att ge styrsignaler till aktörerna för en långsiktigt kostnadseffektiv utbyggnad av stamnätet. Samtidigt innebär införandet av elområden ett relativt högre elspotpris i södra Sverige jämfört med norra delen av landet. Elområdesreformen får således till följd att börshandelns styrsignaler till marknaden delvis samvarierar med de styrsignaler som ges via stamnätstariffens geografiska differentiering. Svenska Kraftnät beslutade därför i maj förra året att minska den geografiska differentieringen i effektavgiften med 25 procent fr.o.m Införandet av elområden syftar i första hand till att kortsiktigt hantera flaskhalsar i nätet. Genom att elområdena är definierade med geografiska gränser vid flaskhalsarna hanteras nätets kapacitetsbegränsningar implicit av marknaden. Elpriset sjunker på överskottssidan av flaskhalsen, medan det stiger på underskottssidan. Om detta leder till att vissa elområden blir lågprisområden och andra högprisområden kommer det i ett längre perspektiv att indikera var produktion respektive för brukning bäst bör förläggas. Prisskillnaderna kommer inte enbart att vara en konsekvens av de nätmässiga förutsättningarna utan påverkas även av aktörernas agerande. Det motiverar att tariffen även framgent bidrar till att ge långsiktiga styrsignaler. I dagsläget är verkets bedömning att det inte finns underlag för att dra några långtgående slutsatser av de prisskillnader som uppstått till följd av elområdesindelningen. Avsikten är därför att bibehålla dagens geografiska differentiering under resten av tillsynsperioden, dvs. fram t.o.m Därefter får en förnyad analys göras av elområdesreformens inverkan och effektavgiftens differentiering inför den tillsynsperiod som påbörjas Effektavgiftens fördelning Svenska Kraftnät har fr.o.m korrigerat fördelningen mellan inmatning och uttag i effektavgiften så att en större andel betalas av producenter. Tidigare betalade förbrukarna ca 75 procent av effektavgiften och producenterna ca 25 procent. Den relationen är nu i stället ungefär Utbyggd vindkraft, effekthöjningar i kärnkraftverken och nya utlandsförbindelser med ökade exportmöjligheter medför stora investeringar i stamnätet. Dessa investeringar gynnar främst producentkollektivet, vilket var motivet bakom den höjda producentandelen. 3/28

4 Producenternas andel av effektavgiften kan komma att öka ytterligare i takt med att framför allt utbyggnaden av vindkraft och utlandsförbindelser intensifieras. 2.3 Energiavgiftens differentiering Energiavgiften, den andra avgiften i stamnätstariffen, finansierar Svenska Kraftnäts inköp av el för att täcka de förluster som uppkommer vid överföringen på stamnätet. Sedan införandet av elområden köps denna förlustkraft i det elområde där förlusterna har uppkommit. Eftersom Svenska Kraftnät eftersträvar en kostnadsriktig energiavgift bör eventuella prisskillnader mellan elområdena därför återspeglas i energiavgiften. I år görs därför ett påslag med 10 kronor per MWh på elpriset i energiavgiften i SE3 och SE4 jämfört med SE1 och SE2. Under det första halvåret med elområden har från tid till annan uppstått prisskillnader mellan SE1 tillsammans med SE2 relativt SE3 respektive SE4. Inför 2013 har Svenska Kraftnäts styrelse därför beslutat att SE3 och SE4 bör få egna priser per MWh för att bättre spegla den verkliga förlustkostnaden för respektive område. För perioden förutsätts elpriset i energiavgiften för SE3 ligga 5 kronor per MWh högre än i SE1 och SE2, i elområde SE4 blir priset 10 kronor per MWh dyrare än i SE3. 3 Investeringarna Svenska Kraftnät har gått från att vara ett förvaltande nätföretag till ett som genomför omfattande investeringar. Sammantaget investerade Svenska Kraftnät i storleksordningen Mkr under sina första tio år. Därefter har investeringstakten successivt ökat. Höga klimatpolitiska ambitioner och fördjupad europeisk integration har i grunden förändrat förutsättningarna för Svenska Kraftnäts verksamhet. Under en överskådlig framtid kommer den årliga investeringstakten att ligga på en nivå i närheten av Mkr. I den senaste investerings- och finansieringsplan som Svenska Kraftnät lämnat till regeringen uppgick de planerade investeringarna till Mkr för treårsperioden /28

5 3.1 Finansiering av investeringarna Svenska Kraftnäts investeringar finansieras genom eget kapital lån i Riksgälden kapacitetsavgifter investeringsbidrag Det egna kapitalet genereras via intäkter från kunderna, främst på nätsidan. Dock behåller inte Svenska Kraftnät hela vinsten, utan en betydande del betalas in till statskassan. Som statlig myndighet lånar Svenska Kraftnät från Riksgälden. Affärsverket förutspår inga förändringar i detta hänseende men det är uppenbart att låneramen successivt kommer att behöva höjas. Enligt EU:s förordning (EG) 714/2009 ska kapacitetsavgifter användas antingen till att genom mothandel garantera att tilldelad kapacitet på utlandsförbindelserna är tillgänglig för marknaden eller till nätinvesteringar som ökar kapaciteten och sålunda bygger bort flaskhalsarna. Därtill ges även en möjlighet att fondera medel samt undantagsvis att efter godkännande av EI sänka nättariffen. EU:s förordning gäller externa kapacitetsavgifter d.v.s. sådana som uppkommer på förbindelser till utlandet. Svenska Kraftnät kommer dock att tillämpa samma principer för interna kapacitetsavgifter. Mot bakgrund av att det relevanta perspektivet för elmarknaden är nordiskt, eller t.o.m. europeiskt, och att det är samma mekanism som ger upphov till intäkterna bör de interna kapacitetsavgifterna användas på motsvarande sätt som de externa. Investeringsbidrag kan i vissa särskilda fall erhållas från det europeiska samarbetet. Ett exempel på det är NordBalt-kabeln som delvis finansieras av EU. En vanligare typ av investeringsbidrag är dock de som erhålls från anslutande part vid ny elproduktion där investeringen inte har en kollektiv nytta, utan görs specifikt för den anslutande parten. 3.2 Investeringarnas inverkan på tariffutvecklingen Utvecklingen med markant ökade investeringsnivåer får självfallet konsekvenser för nättariffen (effektavgiften). Vilken höjning som de facto kommer att bli aktuell respektive år är svår att prognostisera, eftersom det finns beroenden till ett antal externa faktorer. Dessa utgörs framför allt av följande. 5/28

6 Tidpunkt för investeringens genomförande, vilken är beroende av tillståndsprocessen (samråd, EI:s handläggning, regeringens koncessionsprövning), upphandlingen och byggtiden. Räntekostnaderna avgörs av aktuell rörlig ränta i Riksgälden, vilken är svår att prognostisera på längre sikt. Kapacitetsavgifternas storlek. Dessa är mycket svåra att prognostisera. Ju mer kapacitetsavgifter som kan finansiera nätutbyggnaden, desto mindre finansiering krävs från nätkunderna. 4 Antaganden för större resultatposter Den prognostiserade stamnätstariffen för 2013 bygger på en relativt väl avvägd budget för nästa år. De beräknade avgiftsnivåerna är sannolikt de som kommer att föreslås affärsverkets styrelse inför tariffbeslutet den 27 september 2012, men det går inte att utesluta att mindre korrigeringar kan bli nödvändiga. Motsvarande siffror för åren 2014 och 2015 är däremot betydligt mer osäkra. Med längre planeringshorisonter följer större osäkerheter. Detta blir särskilt påtagligt vid uppskattning av tidpunkterna för drifttagning av kommande investeringar och därmed för aktiveringen av motsvarande avskrivningar. För energiavgiften gäller att förlustpriset bara är säkrat (med elterminer) till en mindre andel, vilket medför att själva kärnan i avgiften blir svår att uppskatta. De antaganden som gjorts för dessa två år redovisas nedan. För merparten poster har dock inte tillförlitliga siffror funnits att tillgå, varför dessa i stället räknats upp från 2013 års nivå med ett index om tre procent. För fullständighets skull redovisas nivåer på stamnätstariffen för hela fyraårsperioden d.v.s. även för innevarande år. Eftersom prislistan för 2012 redan är beslutad och tilllämpas redovisas inga vidare antaganden för det året i följande avsnitt. 4.1 Avskrivningar och räntor Flera investeringsprojekt tas i drift under perioden Det medför att avskrivningarna kommer att öka. Samtidigt bedöms räntekostnaderna stiga p.g.a. av ett ökat lånebehov. Räntenivån antas ligga på två procent för 2013, två och en halv procent för 2014 och tre procent för /28

7 Under 2013 beräknas att 12 ledningar och sju stationer tas i drift. De motsvarar tillsammans en investering om ca Mkr. Detta tillsammans med redan befintliga anläggningar ger avskrivningar för året om ca 650 Mkr. Räntekostnaderna (netto) beräknas till ca 65 Mkr. Under 2014 antas att sex ledningar och åtta stationer tas i drift. De motsvarar tillsammans ett investerat belopp om ca 880 Mkr. Det medför att avskrivningarna för året antas öka till ca 715 Mkr. Räntekostnaderna (netto) beräknas till ca 95 Mkr. Under 2015 antas att 11 ledningar och sju stationer tas i drift. De motsvarar tillsammans ett investerat belopp om ca Mkr. Dessutom tillkommer här den nordsydliga delen av SydVästlänken, som ska tas i drift under första kvartalet 2015 och som då aktiverar ett belopp på ca Mkr. Det medför att avskrivningarna för året antas öka till ca 920 Mkr. Räntekostnaderna (netto) beräknas till ca 270 Mkr. 4.2 Mothandel och kapacitetsavgifter Införandet av elområden i Sverige har under det senaste halvåret indikerat ökade kapacitetsavgifter och minskade kostnader för mothandel. Bedömningen är att den ändringen kommer att vara fortsatt aktuell. För 2013 och 2014 uppskattas kapacitetsavgifterna till 400 Mkr och kostnaderna för mothandel till 50 Mkr. För 2015 är motsvarande siffror 350 Mkr för kapacitetsavgifter och fortfarande 50 Mkr för mothandeln. Det minskade beloppet för kapacitetsavgifter 2015 beror på att delar av SydVästlänken antas tas i drift under första kvartalet. Därmed minskar kapacitetsavgifterna mellan SE3 och SE4. Givet dessa förutsättningar täcks kostnaderna för mothandel av kapacitetsavgifter. Det återstående beloppet fonderas för framtida investeringar eller används för att hantera eventuellt ökad prisområdesrisk vid inköp av förlustel. 4.3 Personalkostnader Det omfattande investeringsprogrammet medför att antalet medarbetare på Svenska Kraftnät fortsätter att öka. Utöver indexökning för att hantera en generell kostnadsökning antas personalkostnaderna öka med fyra procent per år som en följd av nya rekryteringar. Det innebär att personalkostnaderna för nätverksamheten ökar med 50 Mkr till 2013, ytterligare 30 Mkr till 2014 och slutligen med 35 Mkr till /28

8 4.4 Inköp av förlustel Svenska Kraftnät upphandlar fr.o.m nätförluster på Nord Pool Spot AS i kombination med finansiell prissäkring på Nasdaq OMX Commodities. Det innebär att inköpskostnaden för Svenska Kraftnäts förlustel grundar sig på medelpriset av de tecknade terminskontrakten för respektive år. Därutöver tillkommer ett prispåslag för de risker och övriga kostnader som uppstår vid inköp av förlustel. Exempel på risker är prisområdesrisk, volymrisk, profilrisk, valutarisk och obalansrisk. Det genomsnittliga inköpspriset för förlustelen i samtliga elområden bedöms uppgå till ca 455 kronor per MWh inklusive påslag för Motsvarande pris för 2012 var ca 505 kronor per MWh. Det lägre inköpspriset följer direkt av lägre marknadspriser. I enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 2.3 ovan om kostnadsriktig energiavgift kommer SE3 och SE4 att möta ett högre elpris i energiavgiften än SE 1 och SE2. Under 2013 beräknas således detta pris bli 455 kronor per MWh för SE 1 och SE2, 460 kronor per MWh för SE3 och 470 kronor per MWh för SE4. Den prognostiserade förlustvolymen för 2013 bedöms uppgå till drygt 2,8 TWh och bygger på de senaste fem årens genomsnittliga volym. Men här ingår också att Svenska Kraftnät antas köpa in hälften av förlusterna på förbindelserna mot Finland (Fenno- Skan och AC-förbindelsen i norr) samt på SwePol Link, vilket inte ingick i beräknad förlustvolym inför Detta innebär en ökning med ca 0,1 TWh jämfört med För 2014 och 2015 antas det genomsnittliga inköpspriset vara ca 450 respektive 440 kronor per MWh inklusive påslag. Dessa priser baseras på dels priset på hittills säkrad volym, dels priset på de elterminer som finns att teckna för dessa år. Eftersom Svenska Kraftnät bara har säkrat en del av volymen för 2014 och en mindre del av volymen för 2015 är ovan angivna priser starkt beroende av terminsmarknadens förväntningar. Svenska Kraftnät inte har gjort några egna bedömningar av prisutvecklingen, utan baserar uppskattat inköpspris direkt på terminspriserna. Givet detta beräknas elpriset i energiavgiften 2014 till 445 kronor per MWh för SE1 och SE2, 450 kronor per MWh för SE3 och 460 kronor per MWh för SE4. För 2015 är motsvarande siffror 440, 445 och 455 kronor per MWh. Den prognostiserade inköpsvolymen för 2014 och 2015 antas vara på samma nivå som för Avkastningskrav Koncernen Svenska Kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital om sex procent efter schablonmässigt avdrag för skatt. I enlighet med förordningen (EG) 8/28

9 714/2009 exkluderas kapacitetsavgifter som överstiger kostnader för mothandel och som inte nyttjas för en eventuell sänkning av nättariffen från resultaträkningen. För åren väntas räntabiliteten ligga kvar på sex procent. Nätverksamheten är den verksamhetsgren som till största delen bidrar till att uppfylla Svenska Kraftnäts avkastningskrav. Övriga verksamhetsgrenar antas bidra med sammanlagt med 37 Mkr respektive år. 4.6 Intäktsram För 2012 och 2013 har EI fastställt intäktsramar på Mkr respektive Mkr. Eftersom Svenska Kraftnäts intäktsramar beslutas årsvis finns dock inte motsvarande ramar godkända för åren 2014 och I det följande antas därför att intäktsramarna sätts tillräckligt höga för att tillåta den utveckling av investeringstakt och liknande som affärsverket förutspår. 5 Stamnätstariffen Den accelererade investeringstakten börjar alltmer synas i effektavgiften som prognostiseras öka under kommande tre år. Effekten för nätkollektivet som helhet mildras dock något av att priserna på elterminer för samma år indikerar att förlustel kommer att bli billigare än under 2012 och att energiavgiften därmed kan sänkas. Nedan anges de avgiftshöjningar och sänkningar som Svenska Kraftnät prognostiserar i Mkr och i procent. För att vara till nytta för nätföretagen för underliggande nät är det dock nödvändigt att omvandla dessa siffror till prislistor. Av den anledningen bifogar affärsverket sådana listor i bilagorna B, C och D. Det är dock av yttersta vikt att förstå att dessa listor endast översätter prognostiserade priser givet de uppskattningar som legat till grund för de ökningar och sänkningar som indikeras i avsnitten 5.1 och 5.2 nedan. Prislistorna har beräknats med hänsyn tagen till den tariffutveckling som beskrivits i kapitel 2. Det har också antagits att de förlustkoefficienter som används för att beräkna energiavgift i respektive anslutningspunkt förblir oförändrade för hela perioden För 2013 överensstämmer sannolikt den beräknade prislistan med vad som kommer att föreslås som beslut när Svenska Kraftnäts styrelse den 29 september ska fastställa tariffen för 2013, men det går inte att utesluta att mindre korrigeringar kan bli nöd- 9/28

10 vändiga. För 2014 och 2015 utgör prislistorna endast tidiga uppskattningar, vilka är behäftade med stora osäkerheter. För att täcka in hela tillsynsperioden bifogas även den nu gällande prislistan för 2012 som bilaga A. 5.1 Effektavgiften De antaganden och avvägningar som gjorts innebär att den intäktsökning för 2013 som ska genereras av effektavgiften beräknas uppgå till ca 135 Mkr. Det motsvaras av en procentuell ökning på ca 6,3 %. Ökningen beror till stor del på de stigande kostnader för personal och avskrivningar som följer av Svenska Kraftnäts ökande investeringstakt. Som redan nämnts är prognoserna för åren 2014 och 2015 behäftade med betydande osäkerheter. Likafullt är det tydligt att effektavgiften kommer att fortsätta öka under kommande år. Givet gjorda antaganden prognostiserar Svenska Kraftnät att den intäktsökning som ska genereras av effektavgiften för 2014 (relativt 2013) uppgår till ca 165 Mkr, motsvarande en avgiftshöjning med 7,3 %. För 2015 är motsvarande siffror ca 425 Mkr eller 17,7 %. Den stora ökningen för 2015 beror till stor del på markant ökade avskrivningar och räntekostnader. I Investerings- och finansieringsplanen angavs att effektavgiften behöver höjas med 5 % 2013 och därefter med 13 % per år för 2014 och Vid en första anblick kan det te sig som att de nivåer som nu presenteras utgör en betydande ändring i förhållande till investeringsplanen. Sett till en treårsperiod blir utfallet dock nästan exakt detsamma för avgiftsnivån Skillnaden följer i huvudsak av att utfallet för varje enskilt år påverkas mycket av ändringar i tidsplaner för investeringarna, vilket ofta ligger utanför Svenska Kraftnäts kontroll. Över en längre period jämnas dessa effekter av naturliga skäl ut. Det visar också tydligt hur svårt det är att göra exakta bedömningar flera år framåt i tiden och ger därmed en indikation på att angivna siffror anger riktning snarare än en absolut sanning. 5.2 Energiavgiften Den kostnadspost som påverkar energiavgiften är förlustel. Till följd av sjunkande priser för 2013 bedöms det genomsnittliga inköpspriset för förlustelen minska med 50 kronor per MWh. Med hänsyn tagen till styrelsens beslut om kostnadsriktighet gällande energiavgiften indikerar detta en sänkning av elpriset i energiavgiften med 45 10/28

11 kronor per MWh (-9,0 %) i SE1 och SE2, 50 kronor per MWh (-9,8 %) i SE3 och 40 kronor per MWh (-7,8 %) i SE4. För åren 2014 och 2015 baseras kostnaderna för förlustel på dels hittills säkrad volym, dels de terminspriser som finns att teckna för dessa år. Eftersom terminspriserna är relativt volatila är det sannolikt att kostnaden för förlustel för dessa år kommer att sättas baserat på helt andra nivåer när den ska beslutas. Med angivna förutsättningar antas att förlustelpriset fortsätter att sjunka under 2014 och Till 2014 beräknas en sänkning av elpriset i energiavgiften (relativt 2013 års nivåer) med tio kronor per MWh (-2,2 %) i samtliga elområden. Motsvarande siffra för 2015 (relativt 2014 års nivåer) är fem kronor per MWh (-1,1 %). 11/28

12 12/28

13 Bilaga A: Prislista 2012 Bilaga A: Prislista Effektavgift Energiavgift [SEK/kW] [%] [SEK/MWh] Anslutningspunkt Inmatning Uttag Elområde Förlustkoefficient Energiavgift Ajaure ,00 Alvesta ,40 Aros ,24 Arrie ,48 Avesta ,08 Bandsjö ,00 Barsebäck ,48 Beckomberga ,24 Blåsjön ,00 Boländerna ,24 Borgvik ,24 Botkyrka ,32 Breared ,40 Bredåker ,16 Bredäng ,32 Bågede ,00 Danderyd ,24 Degerforsen ,00 Dönje ,00 Edinge ,16 Ekbacken ,32 Finnslätten ,24 Forsmark ,00 Forsmo ,00 Forsse ,00 Forssjön ,08 Gardikfors ,00 Gejmån ,00 Glan ,24 Grundfors ,00 Gråska ,24 Gulsele ,00 Gäddede ,00 Hallstavik ,24 Harsprånget ,00 Havsnäs ,00 Hedenlunda ,24 Hemsjö ,48 13/28

14 Bilaga A: Prislista 2012 Himmeta ,24 Hisingen ,32 Hjälta ,00 Hofors ,08 Horndal ,08 Håtuna ,24 Hällby ,00 Hällsjö ,00 Häradsbo ,40 Högdalen ,32 Högåsen ,00 Hölleforsen ,00 Juktan ,00 Junsterforsen ,00 Juveln ,00 Järkvissle ,00 Järnvägsforsen ,00 Järpströmmen ,00 Järva ,24 Kalix ,00 Karlshamn ,48 Kattstrupeforsen ,00 Kilforsen ,00 Kimstad ,24 Kolbotten ,32 Kolstad ,32 Korsselbränna ,00 Krylbo ,08 Krångede ,00 Laforsen ,00 Lasele ,00 Letsi ,00 Ligga ,00 Lindbacka ,24 Lindhov ,32 Lindome ,24 Linnvasselv ,00 Ljusdal ,00 Långbjörn ,00 Långå ,00 Malsta ,24 Messaure ,00 Midskog ,00 Moforsen ,00 Moholm ,32 Moliden ,00 Morgårdshammar ,08 14/28

15 Bilaga A: Prislista 2012 Måby ,24 Mörsil ,00 Nacka ,32 Nybro ,40 Nämforsen ,00 Nässjö ,32 Näverede ,00 Ockelbo ,00 Olden ,00 Porjus ,00 Ramsele ,00 Repbäcken ,08 Ringhals ,24 Ritsem ,00 Rätan ,00 Sege ,48 Seitevare ,00 Simpevarp ,24 Skarpnäck ,32 Skogssäter ,32 Solberga ,32 Stackbo ,00 Stadsforsen ,00 Stalon ,00 Starfors ,08 Stenkullafors ,00 Stenkullen ,32 Stensjöfallet ,00 Storbäck ,00 Storfinnforsen ,00 Stornorrfors ,00 Stugun ,00 Svartbyn ,00 Svarthålsforsen ,00 Sveg ,00 Sällsjö ,00 Söderala ,00 Söderåsen ,48 Tenhult ,40 Timmersdala ,32 Tornehamn ,00 Torpshammar ,00 Trångfors ,00 Tuggen ,00 Turinge ,00 Tälle ,24 Uddebo ,32 15/28

16 Bilaga A: Prislista 2012 Untra ,08 Valbo ,00 Vallentuna ,24 Vaple ,00 Vargfors ,00 Vietas ,00 Värnamo ,32 Värtan ,24 Åker ,24 Ånge ,00 Åsele ,00 Älberg ,24 Överby ,24 16/28

17 Bilaga B: Beräknade priser 2013 Bilaga B: Beräknade priser Effektavgift Energiavgift [SEK/kW] [%] [SEK/MWh] Anslutningspunkt Inmatning Uttag Elområde Förlustkoefficient Energiavgift Ajaure ,48 Alvesta ,80 Aros ,04 Arrie ,56 Avesta ,68 Bandsjö ,64 Barsebäck ,56 Beckomberga ,04 Blaiken ,20 Blåsjön ,12 Boländerna ,04 Borgvik ,04 Botkyrka ,72 Breared ,80 Bredåker ,36 Bredäng ,72 Bågede ,84 Danderyd ,04 Degerforsen ,56 Dönje ,64 Edinge ,36 Ekbacken ,72 Ekhyddan ,04 Finnslätten ,04 Forsmark ,00 Forsmo ,56 Forsse ,56 Forssjön ,68 Gardikfors ,48 Gejmån ,48 Glan ,04 Grundfors ,20 Gråska ,04 Gulsele ,56 Gäddede ,48 Hallstavik ,04 Harsprånget ,84 17/28

18 Bilaga B: Beräknade priser 2013 Havsnäs ,56 Hedenlunda ,04 Hemsjö ,56 Himmeta ,04 Hisingen ,72 Hjälta ,20 Hofors ,68 Horndal ,68 Håtuna ,04 Hällby ,20 Hällsjö ,28 Häradsbo ,80 Högdalen ,72 Högåsen ,28 Hölleforsen ,56 Juktan ,20 Junsterforsen ,12 Juveln ,92 Järkvissle ,56 Järnvägsforsen ,28 Järpströmmen ,28 Järva ,04 Kalix ,84 Karlshamn ,56 Kattstrupeforsen ,28 Kilforsen ,92 Kimstad ,04 Kolbotten ,72 Kolstad ,72 Korsselbränna ,84 Krylbo ,68 Krångede ,56 Laforsen ,92 Lasele ,92 Letsi ,84 Ligga ,84 Lindbacka ,04 Lindhov ,72 Lindome ,04 Linnvasselv ,12 Ljusdal ,64 Långbjörn ,92 Långå ,28 Malsta ,04 Messaure ,84 Midskog ,28 Moforsen ,56 18/28

19 Bilaga B: Beräknade priser 2013 Moholm ,72 Moliden ,28 Morgårdshammar ,68 Måby ,04 Mörsil ,28 Nacka ,72 Nybro ,80 Nämforsen ,56 Nässjö ,72 Näverede ,28 Ockelbo ,00 Olden ,56 Porjus ,84 Ramsele ,28 Repbäcken ,68 Ringhals ,04 Ritsem ,12 Rätan ,64 Sege ,56 Seitevare ,12 Simpevarp ,04 Skarpnäck ,72 Skogssäter ,72 Solberga ,72 Stackbo ,00 Stadsforsen ,56 Stalon ,12 Starfors ,68 Stenkullafors ,84 Stenkullen ,72 Stensjöfallet ,20 Storbäck ,48 Storfinnforsen ,28 Stornorrfors ,56 Stugun ,92 Svartbyn ,20 Svarthålsforsen ,56 Sveg ,28 Sällsjö ,92 Söderala ,64 Söderåsen ,56 Tenhult ,40 Timmersdala ,72 Tornehamn ,84 Torpshammar ,28 Trångfors ,64 Tuggen ,56 19/28

20 Bilaga B: Beräknade priser 2013 Turinge ,64 Tälle ,04 Uddebo ,72 Untra ,68 Valbo ,00 Vallentuna ,04 Vaple ,64 Vargfors ,20 Vietas ,12 Värtan ,04 Åker ,04 Ånge ,28 Åsele ,84 Älberg ,04 Överby ,04 20/28

21 Bilaga C: Prognostiserade priser 2014 Bilaga C: Prognostiserade priser Effektavgift Energiavgift [SEK/kW] [%] [SEK/MWh] Anslutningspunkt Inmatning Uttag Elområde Förlustkoefficient Energiavgift Ajaure ,92 Alvesta ,40 Aros ,80 Arrie ,08 Avesta ,60 Bandsjö ,56 Barsebäck ,08 Beckomberga ,80 Blaiken ,80 Blåsjön ,48 Boländerna ,80 Borgvik ,80 Botkyrka ,40 Breared ,40 Bredåker ,20 Bredäng ,40 Bågede ,36 Danderyd ,80 Degerforsen ,24 Dönje ,56 Edinge ,20 Ekbacken ,40 Ekhyddan ,80 Finnslätten ,80 Forsmark ,00 Forsmo ,24 Forsse ,24 Forssjön ,60 Gardikfors ,92 Gejmån ,92 Glan ,80 Grundfors ,80 Gråska ,80 Gulsele ,24 Gäddede ,92 Hallstavik ,80 Harsprånget ,36 21/28

22 Bilaga C: Prognostiserade priser 2014 Havsnäs ,24 Hedenlunda ,80 Hemsjö ,08 Himmeta ,80 Hisingen ,40 Hjälta ,80 Hofors ,60 Horndal ,60 Håtuna ,80 Hällby ,80 Hällsjö ,12 Häradsbo ,40 Högdalen ,40 Högåsen ,12 Hölleforsen ,24 Juktan ,80 Junsterforsen ,48 Juveln ,68 Järkvissle ,24 Järnvägsforsen ,12 Järpströmmen ,12 Järva ,80 Kalix ,36 Karlshamn ,08 Kattstrupeforsen ,12 Kilforsen ,68 Kimstad ,80 Kolbotten ,40 Kolstad ,40 Korsselbränna ,36 Krylbo ,60 Krångede ,24 Laforsen ,68 Lasele ,68 Letsi ,36 Ligga ,36 Lindbacka ,80 Lindhov ,40 Lindome ,80 Linnvasselv ,48 Ljusdal ,56 Långbjörn ,68 Långå ,12 Malsta ,80 Messaure ,36 Midskog ,12 Moforsen ,24 22/28

23 Bilaga C: Prognostiserade priser 2014 Moholm ,40 Moliden ,12 Morgårdshammar ,60 Måby ,80 Mörsil ,12 Nacka ,40 Nybro ,40 Nämforsen ,24 Nässjö ,40 Näverede ,12 Ockelbo ,00 Olden ,24 Porjus ,36 Ramsele ,12 Repbäcken ,60 Ringhals ,80 Ritsem ,48 Rätan ,56 Sege ,08 Seitevare ,48 Simpevarp ,80 Skarpnäck ,40 Skogssäter ,40 Solberga ,40 Stackbo ,00 Stadsforsen ,24 Stalon ,48 Starfors ,60 Stenkullafors ,36 Stenkullen ,40 Stensjöfallet ,80 Storbäck ,92 Storfinnforsen ,12 Stornorrfors ,24 Stugun ,68 Svartbyn ,80 Svarthålsforsen ,24 Sveg ,12 Sällsjö ,68 Söderala ,56 Söderåsen ,08 Tenhult ,00 Timmersdala ,40 Tornehamn ,36 Torpshammar ,12 Trångfors ,56 Tuggen ,24 23/28

24 Bilaga C: Prognostiserade priser 2014 Turinge ,56 Tälle ,80 Uddebo ,40 Untra ,60 Valbo ,00 Vallentuna ,80 Vaple ,56 Vargfors ,80 Vietas ,48 Värtan ,80 Åker ,80 Ånge ,12 Åsele ,36 Älberg ,80 Överby ,80 24/28

25 Bilaga D: Prognostiserade priser 2015 Bilaga D: Prognostiserade priser Effektavgift Energiavgift [SEK/kW] [%] [SEK/MWh] Anslutningspunkt Inmatning Uttag Elområde Förlustkoefficient Energiavgift Ajaure ,64 Alvesta ,20 Aros ,68 Arrie ,84 Avesta ,56 Bandsjö ,52 Barsebäck ,84 Beckomberga ,68 Blaiken ,60 Blåsjön ,16 Boländerna ,68 Borgvik ,68 Botkyrka ,24 Breared ,20 Bredåker ,12 Bredäng ,24 Bågede ,12 Danderyd ,68 Degerforsen ,08 Dönje ,52 Edinge ,12 Ekbacken ,24 Ekhyddan ,68 Finnslätten ,68 Forsmark ,00 Forsmo ,08 Forsse ,08 Forssjön ,56 Gardikfors ,64 Gejmån ,64 Glan ,68 Grundfors ,60 Gråska ,68 Gulsele ,08 Gäddede ,64 Hallstavik ,68 Harsprånget ,12 25/28

26 Bilaga D: Prognostiserade priser 2015 Havsnäs ,08 Hedenlunda ,68 Hemsjö ,84 Himmeta ,68 Hisingen ,24 Hjälta ,60 Hofors ,56 Horndal ,56 Håtuna ,68 Hällby ,60 Hällsjö ,04 Häradsbo ,20 Högdalen ,24 Högåsen ,04 Hölleforsen ,08 Juktan ,60 Junsterforsen ,16 Juveln ,56 Järkvissle ,08 Järnvägsforsen ,04 Järpströmmen ,04 Järva ,68 Kalix ,12 Karlshamn ,84 Kattstrupeforsen ,04 Kilforsen ,56 Kimstad ,68 Kolbotten ,24 Kolstad ,24 Korsselbränna ,12 Krylbo ,56 Krångede ,08 Laforsen ,56 Lasele ,56 Letsi ,12 Ligga ,12 Lindbacka ,68 Lindhov ,24 Lindome ,68 Linnvasselv ,16 Ljusdal ,52 Långbjörn ,56 Långå ,04 Malsta ,68 Messaure ,12 Midskog ,04 Moforsen ,08 26/28

27 Bilaga D: Prognostiserade priser 2015 Moholm ,24 Moliden ,04 Morgårdshammar ,56 Måby ,68 Mörsil ,04 Nacka ,24 Nybro ,20 Nämforsen ,08 Nässjö ,24 Näverede ,04 Ockelbo ,00 Olden ,08 Porjus ,12 Ramsele ,04 Repbäcken ,56 Ringhals ,68 Ritsem ,16 Rätan ,52 Sege ,84 Seitevare ,16 Simpevarp ,68 Skarpnäck ,24 Skogssäter ,24 Solberga ,24 Stackbo ,00 Stadsforsen ,08 Stalon ,16 Starfors ,56 Stenkullafors ,12 Stenkullen ,24 Stensjöfallet ,60 Storbäck ,64 Storfinnforsen ,04 Stornorrfors ,08 Stugun ,56 Svartbyn ,60 Svarthålsforsen ,08 Sveg ,04 Sällsjö ,56 Söderala ,52 Söderåsen ,84 Tenhult ,80 Timmersdala ,24 Tornehamn ,12 Torpshammar ,04 Trångfors ,52 Tuggen ,08 27/28

28 Bilaga D: Prognostiserade priser 2015 Turinge ,52 Tälle ,68 Uddebo ,24 Untra ,56 Valbo ,00 Vallentuna ,68 Vaple ,52 Vargfors ,60 Vietas ,16 Värtan ,68 Åker ,68 Ånge ,04 Åsele ,12 Älberg ,68 Överby ,68 28/28

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna?

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? PERSPEKTIVPLAN 2025 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? The Swedish National Grid Affärsverket svenska kraftnät > Transmission lines > Total length 15

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

10 år senare (2002) om framtiden

10 år senare (2002) om framtiden Utbyggnad av det svenska elstamnätet Värme och Kraftkonferensen 2011-11-16, Stockholm Mikael Engvall, Svenska Kraftnät Avdelningschef Nätplanering och Förvaltning Svenska Kraftnät första 10 åren > 3 500

Läs mer

Tappning i fiskväg 1,5 m3/s, vid de stationer där torrfåra inte. Tappning i fiskväg 3 m3/s, vid. de stationer där torrfåra inte

Tappning i fiskväg 1,5 m3/s, vid de stationer där torrfåra inte. Tappning i fiskväg 3 m3/s, vid. de stationer där torrfåra inte Bilaga till "Sammanställning av uppskattade anläggningskostnader för fiskvägar samt vattenföringsdata för storskaliga vattenkraftverk Sverige" daterad 2014-02-10, i vilken utförligare metodikbeskrivning

Läs mer

JANUARI JUNI 2012: RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 583 (407) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 1 164 (1 113) MKR

JANUARI JUNI 2012: RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 583 (407) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 1 164 (1 113) MKR SVENSKA KRAFTNÄT DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI : RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 583 (407) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 1 164 (1 113) MKR RÄNTABILITETEN PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL VAR 7,7 (6,6) PROCENT

Läs mer

/106 INVESTERINGSPLAN. Investerings- och finansieringsplan för åren

/106 INVESTERINGSPLAN. Investerings- och finansieringsplan för åren 2017-02-07 2017/106 INVESTERINGSPLAN Investerings- och finansieringsplan för åren 2018 2021 Innehåll 1 Inledning... 5 2 Investeringarnas drivkrafter... 7 2.1 Anslutning av ny elproduktion och nät... 7

Läs mer

Investerings- och finansieringsplan för åren 2014 2016

Investerings- och finansieringsplan för åren 2014 2016 Finans 2013-02-21 2013/187 INVESTERINGSPLAN Investerings- och finansieringsplan för åren 2014 2016 1/36 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Investeringarnas drivkrafter... 5 2.1 Anslutning av ny elproduktion...

Läs mer

INTERPELLATION TILL STATSRÅD

INTERPELLATION TILL STATSRÅD Till statsrådet Ibrahim Baylan (S) Från Riksdagsförvaltningen 2015-02-06 Besvaras senast 2015-02-20 2014/15:265 Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige Sedan den 1 november 2011

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Investerings- och finansieringsplan för åren 2015 2017

Investerings- och finansieringsplan för åren 2015 2017 Finans 2014-02-19 2014/89 INVESTERINGSPLAN Investerings- och finansieringsplan för åren 2015 2017 1/41 2/41 Innehåll 1 Inledning... 5 2 Investeringarnas drivkrafter... 7 2.1 Anslutning av ny elproduktion...

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2009:892 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 2 juli 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

2015-02-23 2015/52 INVESTERINGSPLAN. Investerings- och finansieringsplan för åren 2016 2018 1/45

2015-02-23 2015/52 INVESTERINGSPLAN. Investerings- och finansieringsplan för åren 2016 2018 1/45 2015-02-23 2015/52 INVESTERINGSPLAN Investerings- och finansieringsplan för åren 2016 2018 1/45 2/45 Innehåll 1 Inledning... 5 2 Investeringarnas drivkrafter... 7 2.1 Anslutning av ny elproduktion... 7

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Investerings- och finansieringsplan för åren 2013 2015

Investerings- och finansieringsplan för åren 2013 2015 2012-02-17 2012/199 INVESTERINGSPLAN Investerings- och finansieringsplan för åren 2013 2015 SvK4000, v3.0, 2011-06-09 1/27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Investeringarnas drivkrafter... 4 2.1

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

/60 INVESTERINGSPLAN. Investerings- och finansieringsplan för åren /43

/60 INVESTERINGSPLAN. Investerings- och finansieringsplan för åren /43 2016-02-19 2016/60 INVESTERINGSPLAN Investerings- och finansieringsplan för åren 2017 2020 1/43 2/43 Innehåll 1 Inledning... 5 2 Investeringarnas drivkrafter... 7 2.1 Anslutning av ny elproduktion och

Läs mer

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige -ny marknadsdelning från 1 november 2011 Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige Bakgrund Möjliga konsekvenser av förändringen Vilka förändringar kan tänkas på

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens förväntningar på vinterns elpriser.

Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens förväntningar på vinterns elpriser. 1 (1) Läget på elmarknaden Vecka 5 Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lungren@ei.se Veckan i korthet Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 213-12-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med 1,6 TWh sedan föregående rapport och uppgår

Läs mer

JANUARI MARS 2012: RESULTATET UPPGICK TILL 363 (261) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 515 (501) MKR

JANUARI MARS 2012: RESULTATET UPPGICK TILL 363 (261) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 515 (501) MKR SVENSKA KRAFTNÄT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS : RESULTATET UPPGICK TILL 363 (261) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 515 (501) MKR RÄNTABILITETEN PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL VAR 6,7 (7,8) PROCENT S. innehåll

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning

Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning 1 (7) Bilaga 4 Metod för beräkning av intäktsram, formler samt kortfattad beskrivning Överväganden avseende metodens utformning Intäktsramen beräknas med schablonmetoden Utgångspunkten för prövningen av

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (9) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Smedjebacken Energi Nät AB, REL00171 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Karlstads El- och Stadsnät AB, REL00092 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 43 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Mildare väderlek och nederbörd ledde till fallande priser på den nordiska spotmarknaden. Även på den finansiella

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (6) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016-2019 Blåsjön Nät AB, REL00014 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 37. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson

Läget på elmarknaden Vecka 37. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 37 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet Under vecka 37 fortsatte priserna i Sverige upp på grund av revisioner i kärnkraften och överföringsbegränsningar.

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Räntabiliteten på justerat eget kapital är 7,1 (8,6) procent.

Räntabiliteten på justerat eget kapital är 7,1 (8,6) procent. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Generaldirektören 2014-08-28 2014/1366 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport januari juni 2014 Resultatet före skatt uppgår till 402 (515) mnkr. Investeringarna uppgår till 2

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 42. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson

Läget på elmarknaden Vecka 42. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 42 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet Vecka 42 präglades utvecklingen på elmarknaden i Norden av överföringsbegränsningar och produktionsbortfall

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden Sidensjö Vindkraft Elnät AB, RER00908

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden Sidensjö Vindkraft Elnät AB, RER00908 BILAGA 1 1 (5) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016-2019 Sidensjö Vindkraft Elnät AB, RER00908 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Allra lägst priser i det nordiska systemet noterades under veckan i västra Danmark (DK1). De högsta priserna fanns i östra Danmark (DK2).

Allra lägst priser i det nordiska systemet noterades under veckan i västra Danmark (DK1). De högsta priserna fanns i östra Danmark (DK2). 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 41 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet Utvecklingen på elmarknaden under vecka 41 var blandad. Spotpriserna sjönk i förhållande till veckan innan.

Läs mer

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 58 procent efter att Ringhals 1 och Forsmark 1 kommit åter i drift under veckan.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 58 procent efter att Ringhals 1 och Forsmark 1 kommit åter i drift under veckan. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 33 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet Ökad import höll nere elpriserna i Norden. Systempriset för Nord Pool Spot var i genomsnitt 34,1 EUR/MWh

Läs mer

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 49 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Nässjö Affärsverk Elnät AB 571 80 NÄSSJÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (13) Datum Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB 631 86 ESKILSTUNA Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Eskilstuna Energi

Läs mer

Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden Nässjö Affärsverk Elnät AB, REL00141 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation

Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö. Electricity Solutions and Distribution /regulation Svenska regleringsmodellen Presentation Tromsö 1 Ny regleringsmodell från 2012 Fyraåriga regleringsperioder Ansökan om tillåten intäkt och beslut av Energimarknadsinspektionen (EI) ska ske i förväg, utvärdering

Läs mer

Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts Nätutvecklingsplan

Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts Nätutvecklingsplan 2015-11-13 Svenska Kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts Nätutvecklingsplan 2016-2025 SKGS har getts möjlighet att delge sina synpunkter på Svenska Kraftnäts

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 9 Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 9 hade Norden ett gemensamt pris en fjärdedel av tiden. De genomsnittliga spotpriserna för olika

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-23 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 13 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,4 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden.

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 42 Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet I genomsnitt gick priserna ner med 3 procent under förra veckan. Nedgången kan delvis förklaras av att

Läs mer

130 Förändrad elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsens beslut

130 Förändrad elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-324 130 Förändrad elkrafthandelsstrategi Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner införande av ny modell för elkraftupphandling

Läs mer

Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en reaktion på kallare och torrare väderlek.

Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en reaktion på kallare och torrare väderlek. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 45 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2013: RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 655 (734) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 2 305 (1 594) MKR

JANUARI SEPTEMBER 2013: RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 655 (734) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 2 305 (1 594) MKR SVENSKA KRAFTNÄT DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER : RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 655 (734) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 2 305 (1 594) MKR RÄNTABILITETEN PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL VAR 8,7 (8,7)

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 1. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 1. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 1 Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet Priserna i Norden har varit relativt låga under jul och nyårsveckorna. I Danmark var priserna negativa

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (10) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 MALMÖ Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade intäktsramen

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 32. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson

Läget på elmarknaden Vecka 32. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet På grund av tekniska problem lyckades inte Nord Pool Spot med att beräkna spotpriser för måndagen den 5 augusti.

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-15 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 51 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 31,2 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

JANUARI MARS 2011: RESULTATET UPPGICK TILL 256 (262) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 501 (189) MKR

JANUARI MARS 2011: RESULTATET UPPGICK TILL 256 (262) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 501 (189) MKR SVENSKA KRAFTNÄT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS : RESULTATET UPPGICK TILL 256 (262) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 501 (189) MKR RÄNTABILITETEN PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL VAR 7,8 (4,0) PROCENT S. INNEHÅLL

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Emmaboda Elnät AB Box 53 361 21 EMMABODA Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1(5) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (16) Datum Skellefteå Kraft Elnät AB 931 80 SKELLEFTEÅ Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Skellefteå Kraft Elnät

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 3. Veckan i korthet. Ansvarig: Sigrid Granström

Läget på elmarknaden Vecka 3. Veckan i korthet. Ansvarig: Sigrid Granström 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 3 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Kalla temperaturer under föregående vecka fick spotpriserna att stiga under vecka 3. Mot slutet av

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 4 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med,6 TWh sedan förra veckan och uppgår nu till

Läs mer

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt

Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Tariffarbete inom Elinorr Seminarium efterfrågeflexibilitet 19/10 Emil Rehnstedt Elinorr VF Elinorr är ett samriskföretag som består av 16 elnätsföretag i södra och mellersta Norrland. Kundantalet variera

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

JANUARI MARS 2013: RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 342 (352) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 568 (515) MKR

JANUARI MARS 2013: RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 342 (352) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 568 (515) MKR SVENSKA KRAFTNÄT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS : RESULTATET FÖRE SKATT UPPGICK TILL 342 (352) MKR INVESTERINGARNA UPPGICK TILL 568 (515) MKR RÄNTABILITETEN PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL VAR 9,0 (6,7) PROCENT SKULDSÄTTNINGS-

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, REL00035 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Varberg Energi AB Box 1043 432 13 VARBERG Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Jämtkraft Elnät AB, REL00085 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva

Läs mer

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden BILAGA 1 1 (7) Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012 2015 Sandhult-Sandared Elektriska ek. för., REL00158 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader

Läs mer