BECtLogger. och BECtViewer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BECtLogger. och BECtViewer"

Transkript

1 BECtLogger och BECtViewer Denna fil utgör dokumentationen av BECtLogger version 1.05 build 40 och BECtViewer 1.02 build 10. Kontakta Beijer Electronics Automation AB för köp av licenser, för mer information eller om du har ett förbättringsförslag. Referera till artikelnummer BESO04010 "BECtLogger" och aktuellt versionsnummer. Tidigare artikelnummer BEBB04010 respektive "CT-ADD-BECtLogger". Var beredd att ange ditt licensnummer! Kontaktuppgifter finns på BECtLogger utvecklades inom projekt nummer Programmet går att ladda ner på och kan provköras med full funktionalitet under en vecka. Därefter kan det startas i demomode med full funktionalitet under femton minuter åt gången. Kontakta Beijer Electronics Automation AB för köp av licenser. I Om-dialogen visas aktuell licensinformation. När programmet startas utan att ha licensierats visas en dialog ("nag screen") som måste klickas bort. Läs hela dokumentet noga innan programmet installeras och används! A short presentation in English BECtLogger connects to CitectSCADA, reads alarms, trends and tag values (also string and array tags are supported) and stores it into a database. No configuration at all is necessary neither in BECtLogger, the database nor in CitectSCADA. Just make sure that you have SQL Server or MSDE installed, install BECtLogger, start CitectSCADA runtime and start BECtLogger. Now you are up and running! The program is multi-lingual and the documentation is available in at least English and Swedish. The program is possible to download and install from and can be tested with full functionality during a whole week. Thereafter it can be started in demo mode with full functionality for fifteen minutes at a time. Contact Beijer Electronics Automation AB in Sweden to purchase licenses. SoN (25)

2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Funktion...3 Larmhändelser...3 Trenddata...3 Taggar...4 Systemkrav och versioner...4 Installation...4 Uppstart...6 Detaljer...11 Anpassningar i CitectSCADA...12 Inställningar...13 Övriga dialoger...15 Ini-filen...16 Databastabeller...19 Flera trendtabeller...20 BECtViewer...21 Avinstallation...25 Uppdatering...25 Allmänt CitectSCADA Reports BECtLogger BECtViewer Programmet BECtLogger ansluter till CitectSCADA, hämtar larmhändelser, trenddata (så kallade periodiska trender) och taggvärden (även taggar av typen sträng och array-taggar) och loggar dessa i en relationsdatabas. Inga inställningar behöver göras vare sig i BECtLogger, databasen eller CitectSCADA. Kontrollera att SQL Server eller MSDE finns installerad och är igång, installera BECtLogger, starta CitectSCADA runtime och starta BECtLogger. Det är allt som behöver göras! Se avsnitten "Installation" och "Uppstart". Om inte databasen SQL Server finns installerad, så kan enkelt en valfri gratisversion av SQL Server installeras. Se avsnittet "Installation". BECtViewer, ett enkelt SQL-program, medföljer. Se avsnittet "BECtViewer". För förståelse av detta dokument krävs förkunskaper i Microsoft Windows, CitectSCADA, SQL och SQL Server / MSDE. Vi reserverar oss för eventuella fel i programmet eller i dokumentationen. SoN (25)

3 Funktion BECtLogger är, liksom CitectSCADA, avsedd att vara igång kontinuerligt. När BECtLogger startar, skapas automatiskt en databas "BECtLogger" i SQL Server / MSDE om den inte redan finns och dessutom skapas de tabeller som programmet behöver om de inte redan finns. För larmhändelserna skapas t ex tabellen "Alarms" och för trenddata skapas tabellen "Trends". Sedan läser programmet periodiskt trenddata, larmhändelser och taggvärden från CitectSCADA via dess gränssnitt CTAPI (CitectSCADAs så kallade Application Programming Interface). Programmets prestanda bestäms (begränsas) av svarstiden i CTAPI-anropen. Programmet visas normalt bara som en ikon i 'Meddelandefältet' (engelska: "Systray") bredvid klockan på Aktivitetsfältet. Om man högerklickar på ikonen visas en popup-meny med bl a valet "Avsluta". Om man dubbelklickar på ikonen visas programmets fönster. Larmhändelser Larmhändelserna tidsmärks som vanligt i CitectSCADA. BECtLogger läser periodiskt larmhändelserna från CitectSCADA och skriver vid förändring till databasen. Se avsnittet "Databastabeller" för detaljer. Trenddata När det gäller trenddata, så stöds enbart så kallade periodiska trender ("periodic trends"). Grundinställningen är att programmet läser minutvärden från CitectSCADAs trendsystem. Oavsett om trendtaggen i CitectSCADA loggas betydligt oftare, så beräknar CitectSCADA på begäran exempelvis ett minutvärde till BECtLogger. Programmets prestanda bestäms (begränsas) av svarstiden i dessa CTAPI-anrop. Se avsnittet "Databastabeller" för detaljer. Fråga efter dokumentet BECtLogger_ETrends.txt om du överväger att logga "event trends". SoN (25)

4 Taggar Loggning av taggvärden är inte inkopplad från början, den är bortvald i grundinställningen. Se avsnitten "Uppstart" och "Inställningar". Förutom enskilda taggar stöds också vektorer av taggar ("tag arrays"), så att ett element som ingår i en sådan vektor kan väljas för loggning. Det går att konfigurera flera tabeller för loggning av taggvärden. Dessa tabeller kan ha olika villkor för loggning, såsom klockslag, periodiskt, triggertagg eller taggförändring. Om trigger väljs, sker loggning när trigger-taggen får ett värde skilt från 0 och BECtLogger skriver värdet 0 till taggen. Det går inte att använda samma trigger-tagg till mer än en tabell. Programmets prestanda bestäms (begränsas) av svarstiden i dessa CTAPI-anrop. Det är olämpligt att försöka logga stora mängder taggvärden med hög frekvens. Se avsnitten "Inställningar" och "Databastabeller" för detaljer. Systemkrav och versioner BECtLogger har testats i varierande omfattning i följande miljöer: Windows 2000, XP, Windows Server 2003, Vista, Windows 7. Microsoft SQL Server 2000 och MSDE 2000 version A. Microsoft SQL Server 2005 och SQL Server 2005 Express. Microsoft SQL Server 2008 och SQL Server 2008 Express. CitectSCADA 6.00r0 and r1 med hotfixarna HF600R (och HF600R128562) eller Service Pack A, CitectSCADA 6.10, CitectSCADA 7. Adobe Reader ( ) eller liknande för att visa dokumentationen i pdf-format. Installation SQL Server / MSDE Om SQL Server eller MSDE inte redan finns installerad, så kan enkelt någon av gratisversionerna MSDE 2000 eller SQL Server 2005 / 2008 Express installeras. Se för info om eller nerladdning av SQL Server Express. MSDE 2000 version A installeras så här: Filen SVE_MSDE2000A.exe körs varpå filerna packas upp i valfri mapp. Filen setup.ini modifieras t ex enligt nedanstående: [Options] SAPWD= Mittlosenord123 DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 SECURITYMODE=SQL Därefter körs setup.exe. Efter installationen ska datorn startas om. SoN (25)

5 SQL Server 2005 / 2008 Express: Följ Microsofts installationsanvisning steg för steg. Installationen kräver bl a.net Framework. Det rekommenderas att även installera SQL Server Management Studio Express, som ersätter Enterprise Manager. Efter installationen ska datorn startas om. BECtLogger och BECtViewer BECtLoggers installation består av Setup.exe, Setup.lst och BECtLogger.cab. Enklast är att köra den självuppackande filen BECtLogger_setup.exe från Det rekommenderas att man loggar in i Windows som Administratör eller med administratörsrättigheter. Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7: Det rekommenderas att man stänger av UAC ("User Account Control"). Detta görs i Kontrollpanelen Användarkonton. Om UAC ändå används ska följande beaktas: Installation ska ske i annan mapp än programmappen, t ex i C:\BECtLogger (access till.ini och.log). Om BECtLogger dessutom ska köra som en tjänst i Windows Vista eller Windows Server 2008: UAC måste vara avstängd åtminstone tillfälligtvis när BECtLogger aktiveras som tjänst. Det rekommenderas att man stänger av Windowstjänsten "Interactive Services Detection" ( "UI0Detect" ), gäller dock inte Windows 7. SoN (25)

6 Uppstart I normalfallet behöver inga som helst inställningar göras vare sig i BECtLogger, databasen eller CitectSCADA. Programmets konfiguration sparas i dess ini-fil, se avsnittet "Ini-filen". När BECtLogger startas, frågar programmet - om detta inte redan har angetts - efter sökvägen till CitectSCADA's dll-filer och vilken databasserver som ska användas. Detta sker med lättförståeliga standarddialoger enligt nedan. Kontrollera nedanstående checklista innan BECtLogger startas första gången: Checklista före uppstart Finns följande programvaror installerade? CitectSCADA SQL Server / MSDE BECtLogger Har BECtLogger installerats på en annan dator än CitectSCADA? Sökväg till CitectSCADA's dll-filer. Ska loggning ske av larm, periodiska trender och/eller taggvärden? Är CitectSCADA runtime startad? Beskrivning, åtgärd Installera respektive program. Anvisningar för MSDE och BECtLogger finns i avsnittet "Installation" ovan. Ange isåfall värden för dessa nycklar i BECtLogger.ini : CitectServer= CitectUsername= CitectPassword= Se också avsnittet "Detaljer" nedan. Anges i dialogen "Välj mapp" när programmet startas första gången, enligt nedan. Om sökvägen ändrats, så radera nyckeln CitectPath= i BECtLogger.ini. Då får du ange den nya sökvägen vid nästa programstart. Grundinställningen i BECtLogger.ini : Alarms=1 Trends=1 Tags=0 Detta innebär att larm och periodiska trender kommer att loggas, men taggvärden inte kommer att loggas. Konfigurering sker enklast i dialogen "Inställningar" avsnittet "Inställningar" nedan. CitectSCADA runtime måste startas och ha en ledig så kallad "connectivity" i licensen. SoN (25)

7 Dialogen "BECtLogger - Languages" (Språkval) När BECtLogger startar första gången, visas nedanstående dialog om språk inte redan har valts i ini-filen. Klicka Ok. I nedanstående popup-meny väljs det språk som önskas, åtminstone inledningsvis. Senare går det att när som helst växla mellan de förekommande språken i menyn Visa Språk. Dialogen "BECtLogger - License.txt" Läs licensavtalet och klicka "Ja". Dialogen "BECtLogger - Ange licenskod" Klistra eller mata in den unika licenskod som erhållits vid köp av BECtLogger. Om licenskod saknas, kan den matas in senare, välj i menyn Verktyg Ange licenskod. Förvara licenskoden som en värdehandling. SoN (25)

8 Dialogen "Välj mapp" Om CitectPath - dvs sökvägen till CitectSCADA's dll-filer - inte har angetts i ini-filen enligt ovan, så visar programmet dialogen "Välj mapp". Peka ut rätt mapp och klicka på "Ok". SoN (25)

9 Dialogen "Egenskaper för datalänk" Om DBConnection inte redan angetts i ini-filen, visas dialogen Egenskaper för datalänk när BECtLogger startar. Välj Microsoft OLE DB Provider för SQL Server (viktigt). Övriga val beror på den aktuella installationen av SQL Server / MSDE. Peka ut rätt SQL Server. Det går ibland att ange "(local)", "localhost" eller punkt (".") som servernamn om SQL Server / MSDE är installerad lokalt. Använd annars formatet "servernamn\instansnamn" eller välj från listan. Tips: Om du startar SQL Server Management Studio, så ser du servernamnet i den första dialogen, exempelvis "DATORNAMN\SQLEXPRESS". Se exempel nedan. Om du anger SQL Server användarnamn och lösenord i dialogen, måste du också välja "Tillåt att lösenordet sparas". Testa anslutningen med Test-knappen, så du vet att det fungerar! SoN (25)

10 Citect Cluster Första gången BECtLogger startas visas en dialog om Citect-applikationen har flera "cluster". Ett enda Citect-cluster stöds av varje enskild instans av BECtLogger. Dialogen dyker upp igen om man raderar inifils-parametern CitectCluster och startar om BECtLogger. Kom ihåg att använda olika trend- och taggtabeller för de olika instanserna av BECtLogger. Larmtabellen kan däremot vara samma om man vill. SoN (25)

11 Detaljer Det är inte nödvändigt att CitectSCADA runtime ska ha startats innan BECtLogger startas. Dessutom klarar BECtLogger att återansluta om CitectSCADA startas om. Om inte CitectSCADA runtime har startat ännu när BECtLogger startar, döljs de fel som uppstår under en viss tid. "CitectStartupTime" i ini-filen. BECtLogger kan om så önskas starta automatiskt, se inifils-inställningen "Autostart" eller som tjänst ("Windows Service", även kallat "NT Service"), se inifils-inställningen "Service". Trenddata och larmhändelser tidsmärks av CitectSCADA. Varken CitectSCADA eller BECtLogger har för närvarande någon särskild hantering av övergången mellan normaltid och sommartid och åter. Detta berör i Sverige data mellan kl och sista söndagen i mars och sista söndagen i oktober. Det är valfritt för användaren att välja att ställa om datorklockan till sommartid eller inte. Landsversion av Windows är valfri. Nationella inställningar för visning av datum och tid samt talvisning är valfri. Om CitectSCADA och BECtLogger kör på olika datorer är det viktigt att dessa datorers realtidsklockor är synkroniserade och använder samma nationella inställningar, se ovan. Programmet har stöd för redundanta CitectSCADA-servrar. Det förutsätts att trenddata, larmhändelser och taggvärden kan läsas från samma dator. Notera dock att flera instanser av BECtLogger kan köras och konfigureras olika i alla avseenden och exempelvis koppla upp sig mot olika CitectSCADA. Flera instanser av BECtLogger kan köras på samma dator, men isåfall i olika mappar och med olika konfiguration. Vissa händelser och debuginformation sparas i programmets loggfil, BECtLogger.log. Välj Visa Loggfilen från menyn för att visa loggfilen. Om BECtLogger installeras på en annan dator än CitectSCADA, måste följande beaktas: Nyckeln Remote i sektionen [CtAPI] i CitectSCADAs ini-fil ska ges värdet 1 för att tillåta "Remote access". Remote CTAPI använder port 2073, som måste vara öppen i brandväggen. DLL-filerna måste kopieras från CitectSCADA-datorn till BECtLogger-datorn så att BECtLogger kan ladda dem, förslagsvis placeras de i mappen [ProgramFiles]\Citect\CitectSCADA\Bin. Presentation av data ur databasen kan göras med valfritt rapportverktyg eller t ex med Microsoft Excel, se Reports.pdf. Olika rapportfunktioner beskrivs inte närmare i detta dokument. Kontakta gärna Beijer Electronics angående olika alternativ för manuella och automatiska rapporter. BECtViewer, ett enkelt SQL-program, medföljer BECtLogger. Se avsnittet "BECtViewer". SoN (25)

12 Anpassningar i CitectSCADA Dessa anpassningar behöver normalt inte göras för att använda BECtLogger. I CitectSCADA bör följande förberedelse göras för korrekt funktion vid uppläsning av trenddata via CTAPI. Detta gäller åtminstone i version 6.0. I filen [Citect\CitectSCADA]\User\Include\Citect.ci ska nedanstående ändring göras och därefter ska CitectSCADA-applikationen kompileras om: INT DEFAULT_EXPORT_DISPLAYMODE = 258; ändras till INT DEFAULT_EXPORT_DISPLAYMODE = 3; Detta beror enligt Citect på ett fel som gör att trendsystemet lämnar värdet 0 istället för NULL (i Citect "na" för "not available") om ett trendvärde saknas. Namn på periodiska trender måste begränsas till 48 tecken eftersom CTAPI annars blir instabilt. BECtLogger kontrollerar detta vid uppstart. CitectSCADA version 6.00 r0 och r1: Citect rekommenderar installation av hotfix HF600R (och eventuellt HF600R128562) för prestanda i CTAPI. Service Pack A för CitectSCADA 6.00 r1 innehåller HF600R SoN (25)

13 Inställningar Välj "Verktyg Inställningar" från menyn för att komma till formuläret "BECtLogger - Inställningar". Välj om loggning ska ske av larmhändelser, trenddata och/eller taggvärden. Övrig konfigurering i formuläret gäller enbart om loggning av taggvärden ska ske. Det går att konfigurera flera tabeller för loggning av taggvärden. Tabellnamnet som väljs kommer att användas i databasen och därför ska inte något av SQL reserverat ord användas. Tabeller kan ha olika villkor för loggning. Välj först "Klockslag", "Intervall", "Trigger" eller "Förändring". Klicka sedan på knappen ".. " för att ange klockslag i intervallet 00:00: :59:59, intervall i enheten sekunder (exempelvis: 60) eller för att välja den tagg som pekas ut i vänstra listan som trigger eller för förändring. Om trigger väljs, sker loggning när trigger-taggen får ett värde skilt från 0 och BECtLogger skriver värdet 0 till taggen. SoN (25)

14 Det går inte att använda samma trigger-tagg till mer än en tabell. I den vänstra listan visas CitectSCADAs alla taggar. Det går att ange ett filter genom att högerklicka i tagg-listan. En tagg väljs genom att markera den och klicka på knappen ">" eller trycka på Enter-tangenten. Även dubbelklick fungerar. Den hamnar i listan över valda taggar. Den vänstra listan är sorterad i bokstavsordning. Snabbsökning kan ske genom att klicka i listan och trycka ned första bokstaven i taggen man söker. Taggnamnet visas längst till vänster. Inom parantes visas eventuell kommentar och taggtyp (exempelvis Integer). Om en array-tag väljs får man välja i en dialog vilket element (medlem i arrayen) som ska användas. Om man använder långa taggnamn eller kommentarer syns inte all information i listan. Om man klickar på en tagg, visas all information om den taggen i så kallad "tool tip". För att ta bort en tagg från listan över valda taggar, markerar man först den och klickar på knappen "<" eller trycker på Del-tangenten. Bläddring mellan de olika tabellerna sker genom att klicka på "Föregående" och "Nästa". Konfigurationen för en tabell kan tas bort genom att klicka på "Ta bort". Formuläret "BECtLogger - Inställningar" kan stängas utan att spara inställningarna genom att klicka på "Avbryt" eller krysset uppe till höger. En säkerhetsfråga ställs. För att spara inställningarna klickar man på Ok. De nya inställningarna kommer inte att gälla förrän programmet har startats om. Information om detta ges i en dialog. SoN (25)

15 Övriga dialoger När ett fel uppstår under uppstart visas en relevant feldialog som underlättar felsökning, några exempel: När ett fel uppstår under drift visas programmets fel-dialog enligt nedan. Felet har då också sparats i programmets loggfil för senare inspektion. Om ExternalAlert har konfigurerats i ini-filen, aktiveras SoN (25)

16 funktionen när dialogen framträder. Nedanstående dialog visas om man väljer "Avsluta", men inte om programmet avslutas av Windows. Dialogen "Om BECtLogger": Ini-filen Programmets konfiguration sparas i dess ini-fil, BECtLogger.ini. Ini-filen ska normalt inte redigeras manuellt, men det finns vid behov möjlighet till vissa "fininställningar". För de flesta nycklarna gäller att programmet måste startas om för att läsa in den nya inställningen. BECtLogger_default.ini är en kopia av den ursprungliga inifilen. Nedan en kort förklaring av de olika inställningarna i ini-filen. Observera att vissa nycklar är bortkommenterade, dvs raden börjar med semikolon ";". Detta anger grundinställningen ("default"). ; ;BECtLogger - Program that logs alarms, trends and tags from CitectSCADA to database. ;This file BECtLogger.ini contains all settings needed to run. ;See BECtLogger.pdf for all documentation ; ; Default values are indicated below as comments (line starting with ';') ; SoN (25)

17 Ini-filen [Settings] ;--- CitectSCADA Server --- ;Leave everything blank in case of local connection ;CitectServer= ;CitectUsername= ;CitectPassword= ;CitectServerS= ;CitectPath=[ProgramFiles]\Citect\CitectSCADA\Bin CitectPath= ;--- SQL Server --- ;SQL Server/MSDE connect string DBConnection= ;DBReconnect=1 ;Database=BECtLogger ;AlarmTable=Alarms ;TrendTable=Trends ;AddPrimaryKey=0 ;SkipCreateDb=0 ;Cluster= Alarms=1 Trends=1 Tags=0 ;SkipLongTrendNames=0 ;TagErrorIgnore=0 ;ReferenceTime= :00:00 ;--- Alarm tuning --- ;AlarmInterval=60 ;AlarmDelay=0 ;AlmSummary=1 Beskrivning I denna sektion sparar BECtLogger konfigurationsdata. Anges om BECtLogger körs på en annan dator än CitectSCADA. Standby-server, vid användning av redundanta Citect-servrar. Sökväg till CitectSCADA's dll-filer. Anslutning till databasservern. 0=BECtLogger återansluter inte till databasen. Namn på databasen som BECtLogger skapar och använder. Namn på databastabellen som används för larmhändelser. Namn på databastabellen som används för periodiska trender. 1=Lägger till lämplig primärnyckel när en tabell skapas. 1=BECtLogger skapar inte databasen, tabeller och kolumner automatiskt. T ex Cluster=Cluster1. Används inte tillsammans med en Citect-application med bara 1 cluster. Ska loggning ske av larm, periodiska trender och/eller taggvärden? 0=Normal, 1=Hoppa över trender med för långa namn. Se även avsnittet "Övriga dialoger". 0=Normal, 1=Undertryck feldialogen vid läsning av taggar, t ex om Citect-device är avstängd. Tidsreferens för tagg-interval Intervall för pollning av larmhändelser. Fördröjning (eftersläpning) vid läsning av larm. Möjliggör t ex att tidsmärkta larm från uppringda stationer kommer med. (s). AlmSummary=0 använder istället den gamla funktionen AlarmSum, som upphörde att fungera i Citect ;--- Trend tuning --- ;TrendInterval=5 ;TrendPeriod=60 ;TrendDelay=10 ;TrendMode=8 ;TrendsPerScan=2 ;LogAllNul=0 ;StartFrom=0 Intervall för pollning av CitectSCADA's trendsystem (s). Intervall för trendposter i databasen (s). Fördröjning (eftersläpning) vid läsning av trender. Möjliggör t ex att trenddata från uppringda stationer kommer med. Påverkar TrendMode i anropet CTAPITrend. Påverkar antalet trendposter som skapas per pollning. 0/1, 1=Post skapas i databasen även om alla trendvärden är NULL (n/a etc från Citect). Påverkar funktionen vid uppstart första gången vad gäller läsning av retroaktiva trendvärden. 0: ingen retroaktiv läsning 1: senaste timmen (från kl HH:00) 2: senaste dygnet (från kl 00:00) SoN (25)

18 ;MaxTrendGap=86400 ;--- Miscellaneous --- ;HideErrorDialog=30 ;BECtViewer=0 BECtViewer=1 Language= ;Service=-1 ;ServiceDependencies= ;Autostart=-1 ;StartDelay=0 ;CitectStartupTime=60 ;VarcharLength=128 ;CtOpenMode=2 ;String containing program and arguments where ;{date}, {time} and {msg} are dynamic fields. ;Program could be a command-line er etc. ;ExternalAlert= ;ExternalAlertMsgLen=0 (Exact length of {msg} ;section in ExternalAlert, 0=ignore) ;ExternalAlertFile= (optional file to append the ;whole ExternalAlert string to, for compatibility ;with Nimbus alarm server etc). ;AlreadyRunningDialog=1 ;NoSysTray=0 ;MaxLogFileSize= ;BackupCommand= ;BackupInterval=0 ;CommandTimeout=30 [Runtime] Maximal tid som trendläsning tillåts eftersläpa vid omstart av BECtLogger. Default is sekunder som motsvarar 24 timmar. Äldre trenddata ignoreras av BECtLogger. Tid för "Visa inte denna dialog igen på en stund" (s) 0/1, 1: BECtViewer i Verktygs-menyn Valt språk 1 Aktivera som tjänst ("Windows service") 0 Avaktivera som tjänst (2 Redan aktiverad som tjänst) (-1 (default, kör inte som tjänst) Sätt beroenden för tjänsten. Förmodligen vill du ange ett beroende för SQL Server genom att ange namnet på dess tjänst här (t ex MSSQL$SQLEXPRESS). Flera beroenden separeras med kommatecken (','). Om beroendet ändrats måste tjänsten avaktiveras och aktiveras igen. Om inte programmet körs som en tjänst, kan BECtLogger fås att starta automatiskt vid inloggning eller autoinloggning genom att sätta denna parameter till (default, ingen förändring) 1 (autostart aktiveras i registret) 0 (autostart tas bort i registret) StartDelay, startfördröjning i sekunder, kan vara relevant att använda tillsammans med Autostart. När BECtLogger startar och inte CitectSCADA runtime ännu startat upp, döljs feldialogen under denna tid (s). Längd på varchar i databasen när taggar av typen sträng ('string') loggas. Default: 2 (=CT_OPEN_RECONNECT) I vissa fall vill man få kännedom om att BECtLogger upptäcker ett problem även om datorn är obemannad. Detta kallas ExternalAlert. Funktionen aktiveras en gång just då feldialogen dyker upp på skärmen, inte varje gång ett nytt felmeddelande skrivs i dialogen. Kvittering med Ok i dialogen måste alltså ske innan funktionen aktiveras nästa gång. Om NoSysTray=3, så aktiveras ExternalAlert igen efter tiden HideErrorDialog. 0=Visa inte dialogen "Programmet kör redan". 1=Placera INTE programmet i SysTray. 2=Dölj programmet helt under normal drift, rekommenderas ej. 3=Undertryck dessutom feldialogen (rekommenderas enbart för tjänst i Vista). 4=Som 0, men feldialogen undertrycks. Maximal storlek för varje loggfil. De 10 senaste filerna sparas. SQL-kommando och intervall (timmar) för automatisk databasbackup. Exempel: BackupCommand=BACKUP DATABASE BECtLogger TO DISK='C:\BECtLogger_%s1.BAK' %s1 ersätts automatiskt med backuptiden i formatet YYYYMMDDHHMM. Nästa backuptillfälle "NextBackup" lagras i Runtime-sektionen. Timeout (s) för SQL-kommandon såsom backup Här sparar programmet inställningar i runtime. Med funktionen ExternalAlert kan man välja på vilket sätt BECtLogger ska meddela att ett fel har uppstått. Se även beskrivningen ovan och tidigare beskrivning av Fel-dialogen. SoN (25)

19 Exempel 1: E-post ; using bmail.exe ( ) ;The whole expression must be on one line ExternalAlert=bmail -s Your_smtp_server -t "your_recipient(s)" -f "Your_sender" -b "{date} {time}: {msg}" -a "Error message from BECtLogger" Exempel 2: Nimbus Alarm Server ;Using Nimbus Alarm Server ( / ) ;Change "c:\full_path" to your path ;Each expression must be on one line. Nimbus is very strict when it comes to the format string! ExternalAlert={date} {time} BECtLogger BECtLogger {msg} Problem_occurred ExternalAlertFile=c:\full_path\nimbus.txt ExternalAlertMsgLen=32 Det är lämpligt att säkerhetskopiera ini-filen eftersom den innehåller alla inställningar för BECtLogger (och BECtViewer). Databastabeller Databasens namn är som tidigare nämnts BECtLogger. Nedan ses de olika tabeller som skapas och vilka datatyper som används. Tabellen Alarms Kolumn OnTime OffTime AckTime AlarmTag Name Description Custom Category Cluster Millisec Priority UserName Datatyp datetime datetime datetime varchar varchar varchar varchar varchar varchar int int varchar Notering om databasen Alarms: BECtLogger (fr o m version 1.05) läser larmhändelserna från CitectSCADA med CTAPI-funktionen ctcicode tillsammans med AlmSummaryOpen, AlmSummaryFirst, AlmSummaryGetField, AlmSummaryNext och AlmSummaryClose. Om inifilsparametern AlmSummary sätts =0 används istället de äldre funktionerna AlarmSumFirst, AlarmSumNext och AlarmSumGet som försvann i Citect Fältet Millisec används eftersom upplösningen på datetime är begränsad till 3 ms. Tabellen Trends Kolumn Datatyp LogTime datetime (Trendname1) float (Trendname2) float osv. Om flera trendtabeller används, får tabellerna namnen Trends0, Trends1 etc, se avsnittet "Flera trendtabeller". SoN (25)

20 Tagg-tabeller Kolumn LogTime (Tagname1) (Tagname2) osv. Datatyp datetime varchar() för tagg av typen sträng ('string'), annars float varchar() för tagg av typen sträng ('string'), annars float Dimensionen för varchar bestäms av inifilsparametern VarcharLength. Flera trendtabeller Det kan vara en fördel att dela upp periodiska trenderna i flera tabeller, speciellt om man har väldigt många trender. Detta ger också möjlighet att undvika att logga de trender som man egentligen inte vill ha i databasen. Tabellnamnen blir "Trends0", "Trends1" osv, där "Trends" bestäms av inställningen för nyckeln TrendTable i inifilen. Konfigureringen sker manuellt i BECtLogger.ini : Ini-filen (detaljer för flera trendtabeller) [Settings] Trends=1 ;TrendTables=0 Beskrivning Loggning av trender måste vara vald. Default är TrendTables=0, då loggas alla trenderna som vanligt. För att underlätta konfigureringen av flera trendtabeller, lista alla Citects periodiska trender, sätt TrendTables=-1 och starta programmet. Nu skapas i sektionen [TrendTable - Complete list] en lista på alla trender som man kan kopiera trendnamnen från. Automatiskt återställs TrendTables=0. TrendTables=2 [TrendTable0] Columns=10 Column0=LundPS_AP1 Column1=LundPS_AP2 Column2=LundPS_Brm_TD Column3=LundPS_NIVÅ Column4=LundPS_Qin Column5=LundPS_Qutp Column6=SvalövPS_AP1 Column7=SvalövPS_AP2 Column8=SvalövPs_NIVÅ Column9=VARHPS_AP1_FREKV I detta exemplet använder vi 2 st trendtabeller, TrendTable0 och TrendTable1. Exempel: TrendTable0 innehåller 10 kolumner (10 trender). Namnen på dessa specificeras med nycklarna Column0, Column1 osv. SoN (25)

21 [TrendTable1] Columns=14 Column0=VARHPS_AP1_STRÖM Column1=VARHPS_AP2_FREKV Column2=VARHPS_AP2_STRÖM Column3=VARHPS_NIVÅ Column4=VARHPS_PI0_UTSIG Column5=VARPSARM_AP1 Column6=VARPSARM_AP2 Column7=VARPSARM_BrM_TD Column8=VARPSARM_NIVÅ Column9=VARPSDEV_NIVÅ Column10=VARPSDOG_AP1 Column11=VARPSDOG_AP2 Column12=VARPSDOG_NIVÅ Column13=Eslöv_RV_BM1_SP [TrendTable - Complete list] Columns=70 Column0=LundPS_AP1 Column1=LundPS_AP2 Column2=LundPS_Brm_TD Column3=LundPS_NIVÅ Column4=LundPS_Qin Column5=LundPS_Qutp Column6=SvalövPS_AP1 Column7=SvalövPS_AP2 Column8=SvalövPs_NIVÅ Column9=VARHPS_AP1_FREKV Column10=VARHPS_AP1_STRÖM Column11=VARHPS_AP2_FREKV Column12=VARHPS_AP2_STRÖM Column13=VARHPS_NIVÅ Column14=VARHPS_PI0_UTSIG Column15=VARPSARM_AP1 Column16=VARPSARM_AP2 Column17=VARPSARM_BrM_TD Column18=VARPSARM_NIVÅ Column19=VARPSDEV_NIVÅ Column20=VARPSDOG_AP1 Column21=VARPSDOG_AP2 Column22=VARPSDOG_NIVÅ Column23=Eslöv_RV_BM1_SP Column24=Eslöv_RV_BM2_SP Column25=Eslöv_RV_CF1_RPM Column26=Eslöv_RV_CF2_OUT_Value Exempel: TrendTable1 innehåller 14 kolumner (14 trender). Namnen på dessa specificeras med nycklarna Column0, Column1 osv. En lista på alla trender som man kan kopiera trendnamnen från, se ovan. Listan skapas när man sätter TrendTables=-1. Sektionen kan tas bort i efterhand, eftersom programmet inte behöver den. (osv) BECtViewer Det behövs alltid ett verktyg för databasunderhåll såsom backuptagning. Om man använder MSDE saknas normalt programmen "Enterprise Manager" / "Management Studio" och "Query Analyzer" som medföljer SQL Server. Programmet BECtViewer medföljer för att man ska kunna ställa SQL-frågor och skicka SQLkommandon till databasen. BECtViewer ska enbart användas av systemansvarig med nödvändig kännedom om SQL. BECtViewer är inte ett rapportverktyg. Presentation av data ur databasen kan göras med valfritt rapportverktyg eller t ex med Microsoft Excel. Olika rapportfunktioner beskrivs inte närmare i detta dokument. Kontakta gärna Beijer Electronics angående olika alternativ för manuella och automatiska rapporter. Så här ser BECtViewers fönster ut. Ställ in tabellnamn och tidsintervall och klicka därefter på Visa. SoN (25)

22 Klicka på SQL för att själv skriva in en SQL-fråga eller ett SQL-kommando. Klicka därefter på Visa. SoN (25)

23 Resultatet av en SQL-fråga visas i tabellform och kan skrivas ut med Arkiv Skriv ut eller placeras i klippbordet med Redigera Kopiera. Justering av fönstrets storlek och kolumnbredderna kan göras med musen. Flera fönster kan öppnas samtidigt i BECtViewer. Välj Arkiv Nytt fönster från menyn. Flera instanser av BECtViewer kan startas. Man kan välja Visa Topplista larm med resultat enligt nedan. Klicka på SQL för att modifiera frågan och klicka sedan på Visa. SoN (25)

24 Kommando för att säkerhetskopiera databasen kan utföras. Detta kräver nödvändig kännedom om SQL. Några exempel: BACKUP DATABASE BECtLogger to DISK='\\UNC-sökväg\BECtLogger.bak' där så kallad UNCsökväg måste anges till en utdelad mapp. eller lokalt: BACKUP DATABASE BECtLogger TO DISK='BECtLogger.bak'. Databasbackup kan också utföras automatiskt av BECtLogger. Se avsnittet "Ini-filen". SQL-kommandon till databasen såsom DROP TABLE Trends och DROP DATABASE BECtLogger kan utföras, vilket är avsiktligt. För att skriva in ett SQL-kommando klickar man på knappen "SQL". När man sedan klickar på "Visa" ges en varning innan SQL-kommandot utförs: SoN (25)

25 Avinstallation Efter att ha testkört BECtLogger, kan man välja mellan att köpa en licens eller att avinstallera BECtLogger. Det är enkelt att avinstallera BECtLogger med funktionen "Lägg till eller ta bort program" i Windows Kontrollpanel. Beakta följande före avinstallationen: Om funktionen Austostart i BECtLogger.ini har använts, så ändra till Autostart=0 och starta om BECtLogger så att ändringen gäller. Om BECtLogger har körts som tjänst, så ändra till Service=0 och starta om BECtLogger så att ändringen gäller. Eventuellt vill man radera databasen som BECtLogger skapat. Använd SQL Server Management Studio / Enterprise Manager eller se SQL-kommandot DROP DATABASE i avsnittet "BECtViewer". Radera eventuellt loggfilerna (BECtLogger*.log) i programmappen. Uppdatering Vid uppdatering av BECtLogger till nyare version rekommenderas följande steg: Säkerhetskopiera BECtLogger.ini. Avinstallera BECtLogger med funktionen "Lägg till eller ta bort program" i Windows Kontrollpanel. Installera en ny version av BECtLogger. Kopiera in den gamla BECtLogger.ini. Om flera instanser av BECtLogger körs i olika mappar, så kopiera alla filer utom BECtLogger.ini även till dessa mappar. SoN (25)

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation av säkringssystem

Installation av säkringssystem Installation av säkringssystem 1 Allmänt om säkringssystemet... 7 2 Installation... 9 2.1 Installation från CD-skiva... 9 2.2 Installation från nedladdad fil... 12 2.3 Begreppslista... 12 3 Nätverksinstallation...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.40B (Version 1.9. 130128) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Installationshandbok Tillvalsmoduler

Installationshandbok Tillvalsmoduler Installationshandbok Tillvalsmoduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40A Version 1.1 - (070724) Installationshandbok för tillvalsmoduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.41A (Version 2.0. 150709) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

ICARUS DB v1.32. Keylogic AB

ICARUS DB v1.32. Keylogic AB ICARUS DB v1.32 Keylogic AB Document V1.3.2 - Mars 2007 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktionellitet... 3 Systemkrav för dator som kör SQL Server/MSDE programvara... 4 Systemkrav för dator som kör

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 6.1

Chaos desktop manual. Version 6.1 Chaos desktop manual Version 6.1 Innehållsförteckning System...1 Systemkrav för Chaos desktop 6.1...1 Reset...2 Generellt...3 Introduktion...3 Installation...4 Registrering... 10 Installationsfiler...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00 1 Nimbus Alarm Server Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver Version: 2.0.00 TroSoft AB www.automatisera.nu 2 Utvecklat av: TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNINGE Besöksadress: Centralvägen 5 144 62 RÖNNINGE

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer