BECtLogger. och BECtViewer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BECtLogger. och BECtViewer"

Transkript

1 BECtLogger och BECtViewer Denna fil utgör dokumentationen av BECtLogger version 1.05 build 40 och BECtViewer 1.02 build 10. Kontakta Beijer Electronics Automation AB för köp av licenser, för mer information eller om du har ett förbättringsförslag. Referera till artikelnummer BESO04010 "BECtLogger" och aktuellt versionsnummer. Tidigare artikelnummer BEBB04010 respektive "CT-ADD-BECtLogger". Var beredd att ange ditt licensnummer! Kontaktuppgifter finns på BECtLogger utvecklades inom projekt nummer Programmet går att ladda ner på och kan provköras med full funktionalitet under en vecka. Därefter kan det startas i demomode med full funktionalitet under femton minuter åt gången. Kontakta Beijer Electronics Automation AB för köp av licenser. I Om-dialogen visas aktuell licensinformation. När programmet startas utan att ha licensierats visas en dialog ("nag screen") som måste klickas bort. Läs hela dokumentet noga innan programmet installeras och används! A short presentation in English BECtLogger connects to CitectSCADA, reads alarms, trends and tag values (also string and array tags are supported) and stores it into a database. No configuration at all is necessary neither in BECtLogger, the database nor in CitectSCADA. Just make sure that you have SQL Server or MSDE installed, install BECtLogger, start CitectSCADA runtime and start BECtLogger. Now you are up and running! The program is multi-lingual and the documentation is available in at least English and Swedish. The program is possible to download and install from and can be tested with full functionality during a whole week. Thereafter it can be started in demo mode with full functionality for fifteen minutes at a time. Contact Beijer Electronics Automation AB in Sweden to purchase licenses. SoN (25)

2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Funktion...3 Larmhändelser...3 Trenddata...3 Taggar...4 Systemkrav och versioner...4 Installation...4 Uppstart...6 Detaljer...11 Anpassningar i CitectSCADA...12 Inställningar...13 Övriga dialoger...15 Ini-filen...16 Databastabeller...19 Flera trendtabeller...20 BECtViewer...21 Avinstallation...25 Uppdatering...25 Allmänt CitectSCADA Reports BECtLogger BECtViewer Programmet BECtLogger ansluter till CitectSCADA, hämtar larmhändelser, trenddata (så kallade periodiska trender) och taggvärden (även taggar av typen sträng och array-taggar) och loggar dessa i en relationsdatabas. Inga inställningar behöver göras vare sig i BECtLogger, databasen eller CitectSCADA. Kontrollera att SQL Server eller MSDE finns installerad och är igång, installera BECtLogger, starta CitectSCADA runtime och starta BECtLogger. Det är allt som behöver göras! Se avsnitten "Installation" och "Uppstart". Om inte databasen SQL Server finns installerad, så kan enkelt en valfri gratisversion av SQL Server installeras. Se avsnittet "Installation". BECtViewer, ett enkelt SQL-program, medföljer. Se avsnittet "BECtViewer". För förståelse av detta dokument krävs förkunskaper i Microsoft Windows, CitectSCADA, SQL och SQL Server / MSDE. Vi reserverar oss för eventuella fel i programmet eller i dokumentationen. SoN (25)

3 Funktion BECtLogger är, liksom CitectSCADA, avsedd att vara igång kontinuerligt. När BECtLogger startar, skapas automatiskt en databas "BECtLogger" i SQL Server / MSDE om den inte redan finns och dessutom skapas de tabeller som programmet behöver om de inte redan finns. För larmhändelserna skapas t ex tabellen "Alarms" och för trenddata skapas tabellen "Trends". Sedan läser programmet periodiskt trenddata, larmhändelser och taggvärden från CitectSCADA via dess gränssnitt CTAPI (CitectSCADAs så kallade Application Programming Interface). Programmets prestanda bestäms (begränsas) av svarstiden i CTAPI-anropen. Programmet visas normalt bara som en ikon i 'Meddelandefältet' (engelska: "Systray") bredvid klockan på Aktivitetsfältet. Om man högerklickar på ikonen visas en popup-meny med bl a valet "Avsluta". Om man dubbelklickar på ikonen visas programmets fönster. Larmhändelser Larmhändelserna tidsmärks som vanligt i CitectSCADA. BECtLogger läser periodiskt larmhändelserna från CitectSCADA och skriver vid förändring till databasen. Se avsnittet "Databastabeller" för detaljer. Trenddata När det gäller trenddata, så stöds enbart så kallade periodiska trender ("periodic trends"). Grundinställningen är att programmet läser minutvärden från CitectSCADAs trendsystem. Oavsett om trendtaggen i CitectSCADA loggas betydligt oftare, så beräknar CitectSCADA på begäran exempelvis ett minutvärde till BECtLogger. Programmets prestanda bestäms (begränsas) av svarstiden i dessa CTAPI-anrop. Se avsnittet "Databastabeller" för detaljer. Fråga efter dokumentet BECtLogger_ETrends.txt om du överväger att logga "event trends". SoN (25)

4 Taggar Loggning av taggvärden är inte inkopplad från början, den är bortvald i grundinställningen. Se avsnitten "Uppstart" och "Inställningar". Förutom enskilda taggar stöds också vektorer av taggar ("tag arrays"), så att ett element som ingår i en sådan vektor kan väljas för loggning. Det går att konfigurera flera tabeller för loggning av taggvärden. Dessa tabeller kan ha olika villkor för loggning, såsom klockslag, periodiskt, triggertagg eller taggförändring. Om trigger väljs, sker loggning när trigger-taggen får ett värde skilt från 0 och BECtLogger skriver värdet 0 till taggen. Det går inte att använda samma trigger-tagg till mer än en tabell. Programmets prestanda bestäms (begränsas) av svarstiden i dessa CTAPI-anrop. Det är olämpligt att försöka logga stora mängder taggvärden med hög frekvens. Se avsnitten "Inställningar" och "Databastabeller" för detaljer. Systemkrav och versioner BECtLogger har testats i varierande omfattning i följande miljöer: Windows 2000, XP, Windows Server 2003, Vista, Windows 7. Microsoft SQL Server 2000 och MSDE 2000 version A. Microsoft SQL Server 2005 och SQL Server 2005 Express. Microsoft SQL Server 2008 och SQL Server 2008 Express. CitectSCADA 6.00r0 and r1 med hotfixarna HF600R (och HF600R128562) eller Service Pack A, CitectSCADA 6.10, CitectSCADA 7. Adobe Reader ( ) eller liknande för att visa dokumentationen i pdf-format. Installation SQL Server / MSDE Om SQL Server eller MSDE inte redan finns installerad, så kan enkelt någon av gratisversionerna MSDE 2000 eller SQL Server 2005 / 2008 Express installeras. Se för info om eller nerladdning av SQL Server Express. MSDE 2000 version A installeras så här: Filen SVE_MSDE2000A.exe körs varpå filerna packas upp i valfri mapp. Filen setup.ini modifieras t ex enligt nedanstående: [Options] SAPWD= Mittlosenord123 DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 SECURITYMODE=SQL Därefter körs setup.exe. Efter installationen ska datorn startas om. SoN (25)

5 SQL Server 2005 / 2008 Express: Följ Microsofts installationsanvisning steg för steg. Installationen kräver bl a.net Framework. Det rekommenderas att även installera SQL Server Management Studio Express, som ersätter Enterprise Manager. Efter installationen ska datorn startas om. BECtLogger och BECtViewer BECtLoggers installation består av Setup.exe, Setup.lst och BECtLogger.cab. Enklast är att köra den självuppackande filen BECtLogger_setup.exe från Det rekommenderas att man loggar in i Windows som Administratör eller med administratörsrättigheter. Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7: Det rekommenderas att man stänger av UAC ("User Account Control"). Detta görs i Kontrollpanelen Användarkonton. Om UAC ändå används ska följande beaktas: Installation ska ske i annan mapp än programmappen, t ex i C:\BECtLogger (access till.ini och.log). Om BECtLogger dessutom ska köra som en tjänst i Windows Vista eller Windows Server 2008: UAC måste vara avstängd åtminstone tillfälligtvis när BECtLogger aktiveras som tjänst. Det rekommenderas att man stänger av Windowstjänsten "Interactive Services Detection" ( "UI0Detect" ), gäller dock inte Windows 7. SoN (25)

6 Uppstart I normalfallet behöver inga som helst inställningar göras vare sig i BECtLogger, databasen eller CitectSCADA. Programmets konfiguration sparas i dess ini-fil, se avsnittet "Ini-filen". När BECtLogger startas, frågar programmet - om detta inte redan har angetts - efter sökvägen till CitectSCADA's dll-filer och vilken databasserver som ska användas. Detta sker med lättförståeliga standarddialoger enligt nedan. Kontrollera nedanstående checklista innan BECtLogger startas första gången: Checklista före uppstart Finns följande programvaror installerade? CitectSCADA SQL Server / MSDE BECtLogger Har BECtLogger installerats på en annan dator än CitectSCADA? Sökväg till CitectSCADA's dll-filer. Ska loggning ske av larm, periodiska trender och/eller taggvärden? Är CitectSCADA runtime startad? Beskrivning, åtgärd Installera respektive program. Anvisningar för MSDE och BECtLogger finns i avsnittet "Installation" ovan. Ange isåfall värden för dessa nycklar i BECtLogger.ini : CitectServer= CitectUsername= CitectPassword= Se också avsnittet "Detaljer" nedan. Anges i dialogen "Välj mapp" när programmet startas första gången, enligt nedan. Om sökvägen ändrats, så radera nyckeln CitectPath= i BECtLogger.ini. Då får du ange den nya sökvägen vid nästa programstart. Grundinställningen i BECtLogger.ini : Alarms=1 Trends=1 Tags=0 Detta innebär att larm och periodiska trender kommer att loggas, men taggvärden inte kommer att loggas. Konfigurering sker enklast i dialogen "Inställningar" avsnittet "Inställningar" nedan. CitectSCADA runtime måste startas och ha en ledig så kallad "connectivity" i licensen. SoN (25)

7 Dialogen "BECtLogger - Languages" (Språkval) När BECtLogger startar första gången, visas nedanstående dialog om språk inte redan har valts i ini-filen. Klicka Ok. I nedanstående popup-meny väljs det språk som önskas, åtminstone inledningsvis. Senare går det att när som helst växla mellan de förekommande språken i menyn Visa Språk. Dialogen "BECtLogger - License.txt" Läs licensavtalet och klicka "Ja". Dialogen "BECtLogger - Ange licenskod" Klistra eller mata in den unika licenskod som erhållits vid köp av BECtLogger. Om licenskod saknas, kan den matas in senare, välj i menyn Verktyg Ange licenskod. Förvara licenskoden som en värdehandling. SoN (25)

8 Dialogen "Välj mapp" Om CitectPath - dvs sökvägen till CitectSCADA's dll-filer - inte har angetts i ini-filen enligt ovan, så visar programmet dialogen "Välj mapp". Peka ut rätt mapp och klicka på "Ok". SoN (25)

9 Dialogen "Egenskaper för datalänk" Om DBConnection inte redan angetts i ini-filen, visas dialogen Egenskaper för datalänk när BECtLogger startar. Välj Microsoft OLE DB Provider för SQL Server (viktigt). Övriga val beror på den aktuella installationen av SQL Server / MSDE. Peka ut rätt SQL Server. Det går ibland att ange "(local)", "localhost" eller punkt (".") som servernamn om SQL Server / MSDE är installerad lokalt. Använd annars formatet "servernamn\instansnamn" eller välj från listan. Tips: Om du startar SQL Server Management Studio, så ser du servernamnet i den första dialogen, exempelvis "DATORNAMN\SQLEXPRESS". Se exempel nedan. Om du anger SQL Server användarnamn och lösenord i dialogen, måste du också välja "Tillåt att lösenordet sparas". Testa anslutningen med Test-knappen, så du vet att det fungerar! SoN (25)

10 Citect Cluster Första gången BECtLogger startas visas en dialog om Citect-applikationen har flera "cluster". Ett enda Citect-cluster stöds av varje enskild instans av BECtLogger. Dialogen dyker upp igen om man raderar inifils-parametern CitectCluster och startar om BECtLogger. Kom ihåg att använda olika trend- och taggtabeller för de olika instanserna av BECtLogger. Larmtabellen kan däremot vara samma om man vill. SoN (25)

11 Detaljer Det är inte nödvändigt att CitectSCADA runtime ska ha startats innan BECtLogger startas. Dessutom klarar BECtLogger att återansluta om CitectSCADA startas om. Om inte CitectSCADA runtime har startat ännu när BECtLogger startar, döljs de fel som uppstår under en viss tid. "CitectStartupTime" i ini-filen. BECtLogger kan om så önskas starta automatiskt, se inifils-inställningen "Autostart" eller som tjänst ("Windows Service", även kallat "NT Service"), se inifils-inställningen "Service". Trenddata och larmhändelser tidsmärks av CitectSCADA. Varken CitectSCADA eller BECtLogger har för närvarande någon särskild hantering av övergången mellan normaltid och sommartid och åter. Detta berör i Sverige data mellan kl och sista söndagen i mars och sista söndagen i oktober. Det är valfritt för användaren att välja att ställa om datorklockan till sommartid eller inte. Landsversion av Windows är valfri. Nationella inställningar för visning av datum och tid samt talvisning är valfri. Om CitectSCADA och BECtLogger kör på olika datorer är det viktigt att dessa datorers realtidsklockor är synkroniserade och använder samma nationella inställningar, se ovan. Programmet har stöd för redundanta CitectSCADA-servrar. Det förutsätts att trenddata, larmhändelser och taggvärden kan läsas från samma dator. Notera dock att flera instanser av BECtLogger kan köras och konfigureras olika i alla avseenden och exempelvis koppla upp sig mot olika CitectSCADA. Flera instanser av BECtLogger kan köras på samma dator, men isåfall i olika mappar och med olika konfiguration. Vissa händelser och debuginformation sparas i programmets loggfil, BECtLogger.log. Välj Visa Loggfilen från menyn för att visa loggfilen. Om BECtLogger installeras på en annan dator än CitectSCADA, måste följande beaktas: Nyckeln Remote i sektionen [CtAPI] i CitectSCADAs ini-fil ska ges värdet 1 för att tillåta "Remote access". Remote CTAPI använder port 2073, som måste vara öppen i brandväggen. DLL-filerna måste kopieras från CitectSCADA-datorn till BECtLogger-datorn så att BECtLogger kan ladda dem, förslagsvis placeras de i mappen [ProgramFiles]\Citect\CitectSCADA\Bin. Presentation av data ur databasen kan göras med valfritt rapportverktyg eller t ex med Microsoft Excel, se Reports.pdf. Olika rapportfunktioner beskrivs inte närmare i detta dokument. Kontakta gärna Beijer Electronics angående olika alternativ för manuella och automatiska rapporter. BECtViewer, ett enkelt SQL-program, medföljer BECtLogger. Se avsnittet "BECtViewer". SoN (25)

12 Anpassningar i CitectSCADA Dessa anpassningar behöver normalt inte göras för att använda BECtLogger. I CitectSCADA bör följande förberedelse göras för korrekt funktion vid uppläsning av trenddata via CTAPI. Detta gäller åtminstone i version 6.0. I filen [Citect\CitectSCADA]\User\Include\Citect.ci ska nedanstående ändring göras och därefter ska CitectSCADA-applikationen kompileras om: INT DEFAULT_EXPORT_DISPLAYMODE = 258; ändras till INT DEFAULT_EXPORT_DISPLAYMODE = 3; Detta beror enligt Citect på ett fel som gör att trendsystemet lämnar värdet 0 istället för NULL (i Citect "na" för "not available") om ett trendvärde saknas. Namn på periodiska trender måste begränsas till 48 tecken eftersom CTAPI annars blir instabilt. BECtLogger kontrollerar detta vid uppstart. CitectSCADA version 6.00 r0 och r1: Citect rekommenderar installation av hotfix HF600R (och eventuellt HF600R128562) för prestanda i CTAPI. Service Pack A för CitectSCADA 6.00 r1 innehåller HF600R SoN (25)

13 Inställningar Välj "Verktyg Inställningar" från menyn för att komma till formuläret "BECtLogger - Inställningar". Välj om loggning ska ske av larmhändelser, trenddata och/eller taggvärden. Övrig konfigurering i formuläret gäller enbart om loggning av taggvärden ska ske. Det går att konfigurera flera tabeller för loggning av taggvärden. Tabellnamnet som väljs kommer att användas i databasen och därför ska inte något av SQL reserverat ord användas. Tabeller kan ha olika villkor för loggning. Välj först "Klockslag", "Intervall", "Trigger" eller "Förändring". Klicka sedan på knappen ".. " för att ange klockslag i intervallet 00:00: :59:59, intervall i enheten sekunder (exempelvis: 60) eller för att välja den tagg som pekas ut i vänstra listan som trigger eller för förändring. Om trigger väljs, sker loggning när trigger-taggen får ett värde skilt från 0 och BECtLogger skriver värdet 0 till taggen. SoN (25)

14 Det går inte att använda samma trigger-tagg till mer än en tabell. I den vänstra listan visas CitectSCADAs alla taggar. Det går att ange ett filter genom att högerklicka i tagg-listan. En tagg väljs genom att markera den och klicka på knappen ">" eller trycka på Enter-tangenten. Även dubbelklick fungerar. Den hamnar i listan över valda taggar. Den vänstra listan är sorterad i bokstavsordning. Snabbsökning kan ske genom att klicka i listan och trycka ned första bokstaven i taggen man söker. Taggnamnet visas längst till vänster. Inom parantes visas eventuell kommentar och taggtyp (exempelvis Integer). Om en array-tag väljs får man välja i en dialog vilket element (medlem i arrayen) som ska användas. Om man använder långa taggnamn eller kommentarer syns inte all information i listan. Om man klickar på en tagg, visas all information om den taggen i så kallad "tool tip". För att ta bort en tagg från listan över valda taggar, markerar man först den och klickar på knappen "<" eller trycker på Del-tangenten. Bläddring mellan de olika tabellerna sker genom att klicka på "Föregående" och "Nästa". Konfigurationen för en tabell kan tas bort genom att klicka på "Ta bort". Formuläret "BECtLogger - Inställningar" kan stängas utan att spara inställningarna genom att klicka på "Avbryt" eller krysset uppe till höger. En säkerhetsfråga ställs. För att spara inställningarna klickar man på Ok. De nya inställningarna kommer inte att gälla förrän programmet har startats om. Information om detta ges i en dialog. SoN (25)

15 Övriga dialoger När ett fel uppstår under uppstart visas en relevant feldialog som underlättar felsökning, några exempel: När ett fel uppstår under drift visas programmets fel-dialog enligt nedan. Felet har då också sparats i programmets loggfil för senare inspektion. Om ExternalAlert har konfigurerats i ini-filen, aktiveras SoN (25)

16 funktionen när dialogen framträder. Nedanstående dialog visas om man väljer "Avsluta", men inte om programmet avslutas av Windows. Dialogen "Om BECtLogger": Ini-filen Programmets konfiguration sparas i dess ini-fil, BECtLogger.ini. Ini-filen ska normalt inte redigeras manuellt, men det finns vid behov möjlighet till vissa "fininställningar". För de flesta nycklarna gäller att programmet måste startas om för att läsa in den nya inställningen. BECtLogger_default.ini är en kopia av den ursprungliga inifilen. Nedan en kort förklaring av de olika inställningarna i ini-filen. Observera att vissa nycklar är bortkommenterade, dvs raden börjar med semikolon ";". Detta anger grundinställningen ("default"). ; ;BECtLogger - Program that logs alarms, trends and tags from CitectSCADA to database. ;This file BECtLogger.ini contains all settings needed to run. ;See BECtLogger.pdf for all documentation ; ; Default values are indicated below as comments (line starting with ';') ; SoN (25)

17 Ini-filen [Settings] ;--- CitectSCADA Server --- ;Leave everything blank in case of local connection ;CitectServer= ;CitectUsername= ;CitectPassword= ;CitectServerS= ;CitectPath=[ProgramFiles]\Citect\CitectSCADA\Bin CitectPath= ;--- SQL Server --- ;SQL Server/MSDE connect string DBConnection= ;DBReconnect=1 ;Database=BECtLogger ;AlarmTable=Alarms ;TrendTable=Trends ;AddPrimaryKey=0 ;SkipCreateDb=0 ;Cluster= Alarms=1 Trends=1 Tags=0 ;SkipLongTrendNames=0 ;TagErrorIgnore=0 ;ReferenceTime= :00:00 ;--- Alarm tuning --- ;AlarmInterval=60 ;AlarmDelay=0 ;AlmSummary=1 Beskrivning I denna sektion sparar BECtLogger konfigurationsdata. Anges om BECtLogger körs på en annan dator än CitectSCADA. Standby-server, vid användning av redundanta Citect-servrar. Sökväg till CitectSCADA's dll-filer. Anslutning till databasservern. 0=BECtLogger återansluter inte till databasen. Namn på databasen som BECtLogger skapar och använder. Namn på databastabellen som används för larmhändelser. Namn på databastabellen som används för periodiska trender. 1=Lägger till lämplig primärnyckel när en tabell skapas. 1=BECtLogger skapar inte databasen, tabeller och kolumner automatiskt. T ex Cluster=Cluster1. Används inte tillsammans med en Citect-application med bara 1 cluster. Ska loggning ske av larm, periodiska trender och/eller taggvärden? 0=Normal, 1=Hoppa över trender med för långa namn. Se även avsnittet "Övriga dialoger". 0=Normal, 1=Undertryck feldialogen vid läsning av taggar, t ex om Citect-device är avstängd. Tidsreferens för tagg-interval Intervall för pollning av larmhändelser. Fördröjning (eftersläpning) vid läsning av larm. Möjliggör t ex att tidsmärkta larm från uppringda stationer kommer med. (s). AlmSummary=0 använder istället den gamla funktionen AlarmSum, som upphörde att fungera i Citect ;--- Trend tuning --- ;TrendInterval=5 ;TrendPeriod=60 ;TrendDelay=10 ;TrendMode=8 ;TrendsPerScan=2 ;LogAllNul=0 ;StartFrom=0 Intervall för pollning av CitectSCADA's trendsystem (s). Intervall för trendposter i databasen (s). Fördröjning (eftersläpning) vid läsning av trender. Möjliggör t ex att trenddata från uppringda stationer kommer med. Påverkar TrendMode i anropet CTAPITrend. Påverkar antalet trendposter som skapas per pollning. 0/1, 1=Post skapas i databasen även om alla trendvärden är NULL (n/a etc från Citect). Påverkar funktionen vid uppstart första gången vad gäller läsning av retroaktiva trendvärden. 0: ingen retroaktiv läsning 1: senaste timmen (från kl HH:00) 2: senaste dygnet (från kl 00:00) SoN (25)

18 ;MaxTrendGap=86400 ;--- Miscellaneous --- ;HideErrorDialog=30 ;BECtViewer=0 BECtViewer=1 Language= ;Service=-1 ;ServiceDependencies= ;Autostart=-1 ;StartDelay=0 ;CitectStartupTime=60 ;VarcharLength=128 ;CtOpenMode=2 ;String containing program and arguments where ;{date}, {time} and {msg} are dynamic fields. ;Program could be a command-line er etc. ;ExternalAlert= ;ExternalAlertMsgLen=0 (Exact length of {msg} ;section in ExternalAlert, 0=ignore) ;ExternalAlertFile= (optional file to append the ;whole ExternalAlert string to, for compatibility ;with Nimbus alarm server etc). ;AlreadyRunningDialog=1 ;NoSysTray=0 ;MaxLogFileSize= ;BackupCommand= ;BackupInterval=0 ;CommandTimeout=30 [Runtime] Maximal tid som trendläsning tillåts eftersläpa vid omstart av BECtLogger. Default is sekunder som motsvarar 24 timmar. Äldre trenddata ignoreras av BECtLogger. Tid för "Visa inte denna dialog igen på en stund" (s) 0/1, 1: BECtViewer i Verktygs-menyn Valt språk 1 Aktivera som tjänst ("Windows service") 0 Avaktivera som tjänst (2 Redan aktiverad som tjänst) (-1 (default, kör inte som tjänst) Sätt beroenden för tjänsten. Förmodligen vill du ange ett beroende för SQL Server genom att ange namnet på dess tjänst här (t ex MSSQL$SQLEXPRESS). Flera beroenden separeras med kommatecken (','). Om beroendet ändrats måste tjänsten avaktiveras och aktiveras igen. Om inte programmet körs som en tjänst, kan BECtLogger fås att starta automatiskt vid inloggning eller autoinloggning genom att sätta denna parameter till (default, ingen förändring) 1 (autostart aktiveras i registret) 0 (autostart tas bort i registret) StartDelay, startfördröjning i sekunder, kan vara relevant att använda tillsammans med Autostart. När BECtLogger startar och inte CitectSCADA runtime ännu startat upp, döljs feldialogen under denna tid (s). Längd på varchar i databasen när taggar av typen sträng ('string') loggas. Default: 2 (=CT_OPEN_RECONNECT) I vissa fall vill man få kännedom om att BECtLogger upptäcker ett problem även om datorn är obemannad. Detta kallas ExternalAlert. Funktionen aktiveras en gång just då feldialogen dyker upp på skärmen, inte varje gång ett nytt felmeddelande skrivs i dialogen. Kvittering med Ok i dialogen måste alltså ske innan funktionen aktiveras nästa gång. Om NoSysTray=3, så aktiveras ExternalAlert igen efter tiden HideErrorDialog. 0=Visa inte dialogen "Programmet kör redan". 1=Placera INTE programmet i SysTray. 2=Dölj programmet helt under normal drift, rekommenderas ej. 3=Undertryck dessutom feldialogen (rekommenderas enbart för tjänst i Vista). 4=Som 0, men feldialogen undertrycks. Maximal storlek för varje loggfil. De 10 senaste filerna sparas. SQL-kommando och intervall (timmar) för automatisk databasbackup. Exempel: BackupCommand=BACKUP DATABASE BECtLogger TO DISK='C:\BECtLogger_%s1.BAK' %s1 ersätts automatiskt med backuptiden i formatet YYYYMMDDHHMM. Nästa backuptillfälle "NextBackup" lagras i Runtime-sektionen. Timeout (s) för SQL-kommandon såsom backup Här sparar programmet inställningar i runtime. Med funktionen ExternalAlert kan man välja på vilket sätt BECtLogger ska meddela att ett fel har uppstått. Se även beskrivningen ovan och tidigare beskrivning av Fel-dialogen. SoN (25)

19 Exempel 1: E-post ; using bmail.exe ( ) ;The whole expression must be on one line ExternalAlert=bmail -s Your_smtp_server -t "your_recipient(s)" -f "Your_sender" -b "{date} {time}: {msg}" -a "Error message from BECtLogger" Exempel 2: Nimbus Alarm Server ;Using Nimbus Alarm Server ( / ) ;Change "c:\full_path" to your path ;Each expression must be on one line. Nimbus is very strict when it comes to the format string! ExternalAlert={date} {time} BECtLogger BECtLogger {msg} Problem_occurred ExternalAlertFile=c:\full_path\nimbus.txt ExternalAlertMsgLen=32 Det är lämpligt att säkerhetskopiera ini-filen eftersom den innehåller alla inställningar för BECtLogger (och BECtViewer). Databastabeller Databasens namn är som tidigare nämnts BECtLogger. Nedan ses de olika tabeller som skapas och vilka datatyper som används. Tabellen Alarms Kolumn OnTime OffTime AckTime AlarmTag Name Description Custom Category Cluster Millisec Priority UserName Datatyp datetime datetime datetime varchar varchar varchar varchar varchar varchar int int varchar Notering om databasen Alarms: BECtLogger (fr o m version 1.05) läser larmhändelserna från CitectSCADA med CTAPI-funktionen ctcicode tillsammans med AlmSummaryOpen, AlmSummaryFirst, AlmSummaryGetField, AlmSummaryNext och AlmSummaryClose. Om inifilsparametern AlmSummary sätts =0 används istället de äldre funktionerna AlarmSumFirst, AlarmSumNext och AlarmSumGet som försvann i Citect Fältet Millisec används eftersom upplösningen på datetime är begränsad till 3 ms. Tabellen Trends Kolumn Datatyp LogTime datetime (Trendname1) float (Trendname2) float osv. Om flera trendtabeller används, får tabellerna namnen Trends0, Trends1 etc, se avsnittet "Flera trendtabeller". SoN (25)

20 Tagg-tabeller Kolumn LogTime (Tagname1) (Tagname2) osv. Datatyp datetime varchar() för tagg av typen sträng ('string'), annars float varchar() för tagg av typen sträng ('string'), annars float Dimensionen för varchar bestäms av inifilsparametern VarcharLength. Flera trendtabeller Det kan vara en fördel att dela upp periodiska trenderna i flera tabeller, speciellt om man har väldigt många trender. Detta ger också möjlighet att undvika att logga de trender som man egentligen inte vill ha i databasen. Tabellnamnen blir "Trends0", "Trends1" osv, där "Trends" bestäms av inställningen för nyckeln TrendTable i inifilen. Konfigureringen sker manuellt i BECtLogger.ini : Ini-filen (detaljer för flera trendtabeller) [Settings] Trends=1 ;TrendTables=0 Beskrivning Loggning av trender måste vara vald. Default är TrendTables=0, då loggas alla trenderna som vanligt. För att underlätta konfigureringen av flera trendtabeller, lista alla Citects periodiska trender, sätt TrendTables=-1 och starta programmet. Nu skapas i sektionen [TrendTable - Complete list] en lista på alla trender som man kan kopiera trendnamnen från. Automatiskt återställs TrendTables=0. TrendTables=2 [TrendTable0] Columns=10 Column0=LundPS_AP1 Column1=LundPS_AP2 Column2=LundPS_Brm_TD Column3=LundPS_NIVÅ Column4=LundPS_Qin Column5=LundPS_Qutp Column6=SvalövPS_AP1 Column7=SvalövPS_AP2 Column8=SvalövPs_NIVÅ Column9=VARHPS_AP1_FREKV I detta exemplet använder vi 2 st trendtabeller, TrendTable0 och TrendTable1. Exempel: TrendTable0 innehåller 10 kolumner (10 trender). Namnen på dessa specificeras med nycklarna Column0, Column1 osv. SoN (25)

21 [TrendTable1] Columns=14 Column0=VARHPS_AP1_STRÖM Column1=VARHPS_AP2_FREKV Column2=VARHPS_AP2_STRÖM Column3=VARHPS_NIVÅ Column4=VARHPS_PI0_UTSIG Column5=VARPSARM_AP1 Column6=VARPSARM_AP2 Column7=VARPSARM_BrM_TD Column8=VARPSARM_NIVÅ Column9=VARPSDEV_NIVÅ Column10=VARPSDOG_AP1 Column11=VARPSDOG_AP2 Column12=VARPSDOG_NIVÅ Column13=Eslöv_RV_BM1_SP [TrendTable - Complete list] Columns=70 Column0=LundPS_AP1 Column1=LundPS_AP2 Column2=LundPS_Brm_TD Column3=LundPS_NIVÅ Column4=LundPS_Qin Column5=LundPS_Qutp Column6=SvalövPS_AP1 Column7=SvalövPS_AP2 Column8=SvalövPs_NIVÅ Column9=VARHPS_AP1_FREKV Column10=VARHPS_AP1_STRÖM Column11=VARHPS_AP2_FREKV Column12=VARHPS_AP2_STRÖM Column13=VARHPS_NIVÅ Column14=VARHPS_PI0_UTSIG Column15=VARPSARM_AP1 Column16=VARPSARM_AP2 Column17=VARPSARM_BrM_TD Column18=VARPSARM_NIVÅ Column19=VARPSDEV_NIVÅ Column20=VARPSDOG_AP1 Column21=VARPSDOG_AP2 Column22=VARPSDOG_NIVÅ Column23=Eslöv_RV_BM1_SP Column24=Eslöv_RV_BM2_SP Column25=Eslöv_RV_CF1_RPM Column26=Eslöv_RV_CF2_OUT_Value Exempel: TrendTable1 innehåller 14 kolumner (14 trender). Namnen på dessa specificeras med nycklarna Column0, Column1 osv. En lista på alla trender som man kan kopiera trendnamnen från, se ovan. Listan skapas när man sätter TrendTables=-1. Sektionen kan tas bort i efterhand, eftersom programmet inte behöver den. (osv) BECtViewer Det behövs alltid ett verktyg för databasunderhåll såsom backuptagning. Om man använder MSDE saknas normalt programmen "Enterprise Manager" / "Management Studio" och "Query Analyzer" som medföljer SQL Server. Programmet BECtViewer medföljer för att man ska kunna ställa SQL-frågor och skicka SQLkommandon till databasen. BECtViewer ska enbart användas av systemansvarig med nödvändig kännedom om SQL. BECtViewer är inte ett rapportverktyg. Presentation av data ur databasen kan göras med valfritt rapportverktyg eller t ex med Microsoft Excel. Olika rapportfunktioner beskrivs inte närmare i detta dokument. Kontakta gärna Beijer Electronics angående olika alternativ för manuella och automatiska rapporter. Så här ser BECtViewers fönster ut. Ställ in tabellnamn och tidsintervall och klicka därefter på Visa. SoN (25)

22 Klicka på SQL för att själv skriva in en SQL-fråga eller ett SQL-kommando. Klicka därefter på Visa. SoN (25)

23 Resultatet av en SQL-fråga visas i tabellform och kan skrivas ut med Arkiv Skriv ut eller placeras i klippbordet med Redigera Kopiera. Justering av fönstrets storlek och kolumnbredderna kan göras med musen. Flera fönster kan öppnas samtidigt i BECtViewer. Välj Arkiv Nytt fönster från menyn. Flera instanser av BECtViewer kan startas. Man kan välja Visa Topplista larm med resultat enligt nedan. Klicka på SQL för att modifiera frågan och klicka sedan på Visa. SoN (25)

24 Kommando för att säkerhetskopiera databasen kan utföras. Detta kräver nödvändig kännedom om SQL. Några exempel: BACKUP DATABASE BECtLogger to DISK='\\UNC-sökväg\BECtLogger.bak' där så kallad UNCsökväg måste anges till en utdelad mapp. eller lokalt: BACKUP DATABASE BECtLogger TO DISK='BECtLogger.bak'. Databasbackup kan också utföras automatiskt av BECtLogger. Se avsnittet "Ini-filen". SQL-kommandon till databasen såsom DROP TABLE Trends och DROP DATABASE BECtLogger kan utföras, vilket är avsiktligt. För att skriva in ett SQL-kommando klickar man på knappen "SQL". När man sedan klickar på "Visa" ges en varning innan SQL-kommandot utförs: SoN (25)

25 Avinstallation Efter att ha testkört BECtLogger, kan man välja mellan att köpa en licens eller att avinstallera BECtLogger. Det är enkelt att avinstallera BECtLogger med funktionen "Lägg till eller ta bort program" i Windows Kontrollpanel. Beakta följande före avinstallationen: Om funktionen Austostart i BECtLogger.ini har använts, så ändra till Autostart=0 och starta om BECtLogger så att ändringen gäller. Om BECtLogger har körts som tjänst, så ändra till Service=0 och starta om BECtLogger så att ändringen gäller. Eventuellt vill man radera databasen som BECtLogger skapat. Använd SQL Server Management Studio / Enterprise Manager eller se SQL-kommandot DROP DATABASE i avsnittet "BECtViewer". Radera eventuellt loggfilerna (BECtLogger*.log) i programmappen. Uppdatering Vid uppdatering av BECtLogger till nyare version rekommenderas följande steg: Säkerhetskopiera BECtLogger.ini. Avinstallera BECtLogger med funktionen "Lägg till eller ta bort program" i Windows Kontrollpanel. Installera en ny version av BECtLogger. Kopiera in den gamla BECtLogger.ini. Om flera instanser av BECtLogger körs i olika mappar, så kopiera alla filer utom BECtLogger.ini även till dessa mappar. SoN (25)

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.6.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD 7.6.0 Svensk version 6 Steg

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Uppdatera Easy Planning till SQL

Uppdatera Easy Planning till SQL Easy Planning SQL heter vår senaste version av planeringsprogram. Vi rekommenderar alla kunder att uppdatera till den senaste versionen 8.25. Alla användare som har en äldre version av EP (7.58 eller äldre)

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.8.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Innan du börjar installationen 4 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Installation av Storegate Online Backup.

Installation av Storegate Online Backup. Installation av Storegate Online Backup. QBRITS Bastjänst inkluderar en backuptjänst för din lokala dator. Installationen av Storegate Online Backup är mycket enkel men det kan finnas vissa inställningar

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

8 Bilaga: Installationer

8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer Detta avsnitt beskriver hur man installerar Bidcon som används för att skapa detaljerade kalkyler till dina projekt. Bidcon kan installeras som en enanvändareinstallation på endast

Läs mer

Installationsmanual för SolidWorks 2014

Installationsmanual för SolidWorks 2014 Installationsmanual för SolidWorks 2014 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION DEL1: INSTALLATION AV FASTA LICENSER DEL2: INSTALLATION AV FLYTANDE LICENSER DEL3: AVINSTALLATION PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows.

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows. Dokument namn: WebVision - Dokumentation Utfärdare: Anders Engberg Projekt nr.: Dok ID: Version:.0 Datum: 00-0-9 Sidan av Inledning Detta dokument beskriver konfigurering samt grundläggande handhavande

Läs mer