Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland

2 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas. Vi har projekt som pågår under flera år och som under en tid drivs utan att egentligen synas i tidskrifter och rapporter. Alla forskningsprojekt drivs inte av disputerade, utan av anställda i landstinget som eventuellt är på väg att starta en doktorandutbildning. En del har sin anknytning till något av universiteten eller högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Umeå eller i Linköping, för att nämna några. Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom landstinget i Värmland så som den såg ut 1/ Det innebär att en del disputationer som skett mellan 1/1 och rapportens datum inte kommer med. Dessa kommer istället att beskrivas i 2014 års rapport. Fredrik Lundin Civ. Ing. Tekn. Dr. Statistiker Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Anders Hallberg Forskningschef Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 1

3 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 4 CKF idag... 5 Forskningsledare... 5 Forskningsanslag... 5 Kurser... 6 Medverkan i utbildningen av läkare... 6 Seminarier... 6 Kvalitetsforum... 6 Kunskapsstyrning... 6 Informationsspridning... 7 Pågående forskningsprojekt... 7 Disputationer under året Året som gick Vetenskaplig produktion Bibliometri Vetenskapliga artiklar Internationella kongresser Nationella kongresser Böcker, bokkapitel, rapporter Beviljade forskningsanslag Personal Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 2

4 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Centrum för klinisk forskning (CKF) har som uppgift att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland. Vad som är klinisk forskning beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43): Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen. Den typiske forskaren inom landstinget i Värmland är en inom vården verksam person som på del av sin arbetstid bedriver forskning, ofta baserat på de patienter som vederbörande möter i sin vardag. Det är en verksamhet som hämtar sin inspiration från patienterna och vars nytta direkt kommer patienterna till gagn. Landstingsanknuten forskning är också reglerad i hälso- och sjukvårdslagen: 26 b Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Den kliniska forskningen tillsammans med vårdsprogramprocessen inom landstinget i Värmland utgör en kedja som bidrar till att våra patienters sjukdomsområden beforskas och att resultaten införs i vården. I landstingets verksamhet bedrivs det en hel del läkemedelsstudier. De drivs som ett trepartssamarbete mellan ansvarig prövare, verksamhetschef och ett läkemedelsbolag. Det är studier som i sin helhet bekostas av aktuellt läkemedelsbolag och de genomförs självständigt, utan inblandning av CKF. Uppdraget CKF fick sin nuvarande form Syftet är att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland (LiV). Detta gör vi genom att: Stödja och vidareutveckla strukturer och processer för att bedriva klinisk forskning i LiV Bistå med vetenskapligt stöd genom våra forskningsledare och vår statistiker Utveckla och synliggöra CKF:s verksamhet inom alla divisioner och verksamheter så att flera medarbetare stimuleras till forskarutbildning och aktiv forskning Fördela och optimera användningen av de fond- och Forskningsmedel som LiV har till förfogande så att nyttan för LiV blir så stor som möjligt Vidareutveckla forskningssamverkan med universitet, högskolor och andra landsting Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 3

5 Ansvara för den fortsatta utvecklingen av kunskapsstyrningen i LiV, samt ha processansvar för riktlinje- och vårdprogramprocesser initierade av nationella riktlinjer Ansvara för forskningsdelen av Kvalitetsforum Besluta om utgivning av rapporter i serierna ACTIO och CAPTO Ge egna kurser, såsom o Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete o Evidensbaserad praktik o Att utforma en vetenskaplig poster Medverka vid kurser som ges för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom LiV Anordna en temadag om klinisk forskning i Värmland Delta i regionala och nationella samverkansgrupper för klinisk forskning och kunskapsstyrning. Organisation I landstingets organisation 2013 ligger CKF placerat direkt under hälso- och sjukvårdschefen, utanför Hälso- och sjukvårdsstaben och de divisioner som bedriver öppen- och slutenvård. Organisationsskiss för Landstinget i Värmland 2013 CKF består av en forskningschef, en administrativ samordnare samt en statistiker. Vi har även forskningsledare i varje division som jobbar deltid på CKF varav en också har ansvar för vårdprogramprocessen. Tillsammans utgör dessa CKFs ledningsgrupp som driver uppdraget. Vidare finns det forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom varje division, de utgör den del av forskningsorganisationen som står för den löpande handledningen när så behövs. Inom varje division är det forskningsledaren som driver respektive FoU-enhet. Sedan många år har vi ett fristående forskningsråd inom LiV som bedömer och beslutar om ansök- Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 4

6 ningar om Forskningsmedel ur våra fonder. Medlemmarna utses av CKFs ledningsgrupp men rådet arbetar oberoende av CKF. I rådet finns ledamöter dels från LiV, dels från Karlstads universitet. CKF idag Under flera år har vi verkat för att det ska bli lättare att forska inom landstinget i Värmland. Det har främst handlat om att skapa en struktur inom organisationen som underlättar för den enskilde forskaren, dels när det gäller kontakter med andra forskare, dels möjligheter till finansiering. Vidare finns det möjlighet för LiV-anställda att gå någon av våra kurser. Forskningsledare För att underlätta kontakter mellan forskare och ge en ram för att bedriva seminarieverksamhet har vi skrivit avtal med varje division om en, av divisionen utsedd, forskningsledare. Avtalet är utformat så att CKF och divisionen delar på kostnaden. Omfattningen varierar från division till division men omfattar som regel 20 eller 40% av heltid. Uppdraget som forskningsledare innebär att: stödja forskning, forskarutbildning och vetenskapliga projekt inom divisionen inom divisionen främja samverkan mellan personer som planerar eller bedriver olika typer av FoU-verksamhet arbeta för att utveckla divisionens FoU-enhet ingå i CKFs ledningsgrupp stimulera till systematisk kunskapsutveckling vara handledare och utbildare representera divisionen i CKF delta i CKFs verksamhet. Dessutom står det varje forskningsledare fritt att i mån av tid driva egna, för verksamheten relevanta, forskningsaktiviteter. Forskningsanslag Under lång tid har det varit möjligt att söka anslag, dels från en av landstinget finansierad forskningsfond, del från minnesfonder bestående av donerade medel. Det har också varit möjligt att söka medel för etikprövning samt stimulansbidrag för att skriva en projektplan eller att presentera forskning på en konferens. Detta har utökats under de senaste åren och idag finns möjlighet att söka Forskningsmedel för Doktorandprojekt Post doc-meritering för disputerade och handledning av icke-disputerade Fristående forskningsprojekt, från Regionala Forskningsrådet, LiV-anslaget och LiVs minnesfonder Medel för etikprövning Stimulansbidrag för deltagande i konferens eller för att skriva en projektplan. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 5

7 Kurser Vi ger årligen en kurs under vecka 8, Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, för de som planerar att starta, eller precis har startat, ett forskningsprojekt. Här ges deltagarna under fem dagar en introduktion till forskning, vetenskaplig metodik samt etik. Det finns också möjlighet till handledning i grupp med några av våra disputerade. Kursen evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att kunna använda sig av systematiska översikter, vetenskapliga artiklar, och kliniska belägg i vården av den enskilde patienten. Vidare ger vi en kortkurs om hur man kan skapa en poster. Det är en praktisk minikurs om 90 minuter, inriktad på de som arbetar med forskningsprojekt eller förbättringsarbeten. Medverkan i utbildningen av läkare Sedan några år ger studierektorskansliet för ST-läkarutbildningen en egen kurs i introduktion till forskningsarbete. Den är mera specifikt inriktad mot ST-läkarna och ges under några heldagar utspridda under året. Här bidrar CKF, dels med en förläsning i kvantitativ metod, dels med vetenskaplig handledning. Seminarier Under oktober månad har vi genomfört en tankesmedja om aktuell forskning i landstinget. Den ger möjlighet för forskningsaktiva att träffas, presentera och diskutera sina projekt och studier. Det är en aktivitet vi planerar att genomföra varje år, och hoppas mycket på den som mötespunkt och möjlighet till nätverkande. Kvalitetsforum Varje år arrangerar CKF tillsammans med landstingets kvalitetsenhet ett Kvalitetsforum. Det arrangeras i februari och består av två delar, en vetenskaplig del och del inriktad på kvalitetsarbete. Kvalitetsforums vetenskapliga del arrangeras av CKF och består av föreläsningar kring något speciellt tema. Vi bjuder in både interna och externa förläsare. Dessutom anordnas en postersession i form av en utställning där våra forskare kan visa upp sina resultat. Kunskapsstyrning Under 2011 beslutades det att landstinget i Värmland nu och framöver ska arbeta processorienterat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (SoS NR) och tillhörande styrande vårddokument i Riktlinjeoch vårdprogramsprocessen. Ledningsansvaret för de båda processerna ligger hos CKF, med Anders Hallberg som processägare till Riktlinjeprocessen och Maria Klässbo som ägare till Vårdprogramsprocessen. Utformandet av processerna följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt beslut taget i HCL den 20 april 2011 ( 166, LK/110779). Syftet med processerna är att: leverera beslutsunderlag till landstingets ledning ange de vårdprogram och vårdrutiner som behöver uppdateras föreslå indikatorer för uppföljning stödja verksamheterna i att utarbeta och synliggöra vårdprogram/vårdrutiner inom de områden som omfattas av nya riktlinjer Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 6

8 Skiss över kunskapsstyrningen inom LiV med tillhörande processer. Under 2013 har riktlinjerna Sjukdomsförebyggande metoder, Rörelseorganens sjukdomar och Palliativ vård i livets slutskede styrts in i processerna. Ett vårdprogram har fastställts: Sjukdomsförebyggande metoder. Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor. Informationsspridning Löpande har vi möjlighet att ge ut rapporter i vår CAPTO-serie (från latinets söka). Det är vetenskapliga resultat som ges ut på svenska för bredare spridning i landstinget. Formatet är mer lättillgängligt än de traditionella vetenskapliga publikationerna. Möjlighet finns också att publicera i ACTIO-serien som är mer inriktade på verksamhetsutveckling. Vi informerar löpande om forskningsaktiviteter genom publicering på landstingets interna och externa nät, både på landstingets startsida och på CKFs sida. I samarbete med informationsstaben ser vi till att det skrivs pressmeddelanden vid bland annat disputationer. Under året har vi inrättat en spikningsceremoni på sjukhusbiblioteket, CSK, för att uppmärksamma disputationer. Den innebär att forskaren presenterar avhandlingsarbetet under 20 min för att sedan svara på frågor. Tillställningen är öppen för alla intresserade och avslutas med att ett exemplar av avhandlingen spikas upp på en för ändamålet inskaffad björkstam! Pågående forskningsprojekt 1. Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård - förutsättningar och patientnytta Medarbetare: Lindgren O, Holmqvist R, Almqvist K Under året har planering och information, rekrytering av deltagande mottagningar, kontakt och seminarium med Rolf Holmqvist från LiU, seminarium i Stockholm med John Mellor-Clark Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 7

9 genomförts. Datainsamling pågår vid öppenvården i Karlstad och Torsby samt vid Centrum för traumatisk stress (CTS) i Karlstad. 2. Insatser för våldsutsatta barn - en genomförbarhetsstudie Medarbetare: Almqvist, K., Axberg, U., Grip, K., Appell, P., Draxler, H. Hjerthag, F, Cater, Å. K Ett projekt i samverkan med Karlstads, Örebros och Göteborgs Universitet finansierat av Socialstyrelsen. 3. Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation Medarbetare: Almqvist, K., Fridell, M. & Pernebo, K Ett projekt i samverkan med Karlstad Universitet, Linneuniversitetet och Landstinget Kronoberg. 4. Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar - förändras den av kvalitetsutveckling och införande av arbetssättet patientnärmre vård? Medarbetare: Almqvist, K., Schröder, A. Selvin, M., & Kjellin, L Ett projekt i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting. 5. Träning i Basal Kroppskännedom för personer med ADHD Medarbetare: Almqvist, K. & Sweet, D En studie i psykiatriska öppenvården i Karlstad. 6. Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor Medarbetare: Almqvist, K., Broberg, A. & Georgsson, A. Ett projekt i samverkan med Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Finansierat av Allmänna Barnhuset och Brottsofferfonden. Projektet avslutades december 2013 i och med Anna Georgssons disputation. 7. Utvärdering av samtalens effekt vid Samtalsakuten och Krismottagningen för män Medarbetare: Lindgren, O, Folkesson, P Under 2013 har datainsamlingen slutförts. Författandet en FoU-rapport med resultaten från studien vid Samtalsakuten pågår, och arbetet med en artikel för The International Journal of Psychosocial Rehabilitation har påbörjats. Data från Krismottagningen för män bearbetas och sammanställs i form av en uppsats av en student på D-nivå i Psykologi vid KaU. 8. Självskadebeteende och förmågan att reflektera om sig själv och andra ungdomar (Nonsuicidal self-injury and capacity for mentalization in adolescents) Medarbetare: Den Teuling, E.C.M., Unenge Hallerbäck, M. & Almqvist, K Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 8

10 Jämnförelsestudie kring mentaliseringsförmågan hos ungdomar som kommer till BUP med eller utan självskadebeteende. 9. Färdighetsträning för ungdomar med ADHD Medarbetare: Engman M, Unenge Hallerbäck M Ett kliniskt forskningsprojekt som syftar till att prova och utvärdera en ny behandlingsmetod på BUP. Samarbete med Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Karolinska Institutet. 10. Psykiatriska symptom hos ungdomar med AST/ ADHD - screening av ungdomar i klinisk och icke-klinisk grupp. Medarbetare: Habul, N., Erdis, H., Hjärthag, F. och Unenge Hallerbäck, M. Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet. 11. Asperger syndrome and schizophrenia: A comparative neuropsychological study Medarbetare: Marinopoulou, M., Billstedt, E., Unenge Hallerbäck, M, Lugnegård, T. Ett forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs universitet. 12. Prenatal exposures to endocrine disrupting mixtures and child neurodevelopment Medarbetare: Bornehag, C-G., Unenge Hallerbäck, M., Whyatt, R., Factor- Litvak, P., Rauh, V., Swan, S., & Wikström, S Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet, Göteborgs universitet. Lund universitet och Columbia University. 13. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Predictors and Outcome Medarbetare: Andernord D 14. Spirometri i primärvården, LiV. Utveckling av metodik och kriterier för kvalitetsvärdering av spirometriundersökningar. Medarbetare: Arne M 15. Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? Medarbetare: Berglund Å 16. Hälskydd för trycksårsprevention från ambulans till utskrivning Medarbetare: Bååth C 17. Lek är bästa medicinen - minskar preoperativ oro hos både barn och föräldrar? Medarbetare: Carlsson R, Henningsson R 18. In vitro fertilisering och implantationsdefekter ur ett genetisk och kliniskt perspektiv Medarbetare: Elenis E Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 9

11 19. Celiaki och hjärtsjukdom Medarbetare: Emilsson L 20. Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten. Medarbetare: Eriksson I 21. Kronisk hjärtsvikt i Årjäng: diagnos, behandling och hälsorelaterad livskvalitet i relation till geografiska, socioekonomiska och vårdorganisatoriska faktorer i en glesbygdskommun. Medarbetare: Giezeman M 22. Autistiska drag i barndomen hos unga schizofrena. Medarbetare: Unenge Hallerbäck M, Lugnegård T 23. SELMA-studien, Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy Study. Medarbetare: Hasselgren M, Berner A, von Kobyletzki L, Carlstedt F, Bodin A, Jonsson C 24. Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall. Medarbetare: Hellgren KJ 25. Paravertebralblockad. Effekter på hjärtats kontraktilitet. Medarbetare: Henningsson R 26. Utvärdering av arbetsmodellen patientnärmre vård Medarbetare: Inde M 27. Subklinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 2 diabetes behandlade med liraglutid eller glimiperid båda i kombination med metamorfin Medarbetare: Jendle J 28. Idrottsläger för vuxna med diabetes typ 1 Medarbetare: Jendle J 29. Förändring i östrogen (ER), progesteronreceptorer (PgR), HER2, proliferation och morfologi mellan primär invasiv bröstcancer och metastatisk bröstcancer. Medarbetare: Karlsson E 30. Biokemiska markörer som patientnära beslutsstöd. Ett multidisciplinärt internationellt samarbete med fokus på att undvika hjärnskador och organsvikt Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 10

12 Medarbetare: Karlsson M 31. Prevalence of self-reported hip-disability relations to age, sex, body mass index, physical activity and health-related quality of life. Medarbetare: Klässbo M, Lundin F 32. Psykometriska egenskaper hos frågeformuläret Hur upplever du din psykoterapeut? (HUP) Medarbetare: Lindgren O 33. Flyktingkvinnors existentiella upplevelser och erfarenhet av (psykisk) hälsa och sjukdom och deras upplevelse av mötet med personal i kontakt med psykiatrin i Värmland. Medarbetare: Lindqvist M 34. Autismspektrumtillstånd och schizofreni: jämförelse av neurokognitiva funktionsnedsättningar Medarbetare: Lugnegård T 35. Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattningsinstrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna Medarbetare: Lugnegård T 36. Andningsbehållare (spacer) versus nebulisator vid akutbehandling av astma och obstruktiv bronkit hos förskolebarn. Medarbetare: Mitselou N 37. Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? Medarbetare: Måseide M 38. Cost of illness of cardivascular disease in Sweden. Medarbetare: Pereira Filho, A 39. Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. Medarbetare: Seleskog B, Von Bültzingslöwen I, Lindqvist L, Engström A 40. Sömnregistrering med respiratorisk polygrafi för personer med mild eller medelsvår obstruktivt sömnapné och med käkhållare Medarbetare: Sillén Samuelsson E Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 11

13 41. Mechanical chest compressions in out-of-hospital cardiac arrest Medarbetare: Smekal D 42. Patogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner med fokus på karaktärisering av vancomycin-känslighet hos koagulasnegativa stafylokocker. Medarbetare: Tevell S 43. Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner. Medarbetare: Tevell S 44. Gruppintervention för att förbättra symtom, funktion och delaktighet bland patienter med KOL eller hjärtsvikt i primärvården Medarbetare: Theander K 45. Kan korrekt axeldiagnos ställas tidigare och icke värdeskapande tid minskas för patienten inom primärvården? Medarbetare: Thorup M 46. Spädbarnssång som smärtlindring av tidigt födda barn Medarbetare: Ullsten A 47. Utveckling och validering av diagnosinstrument för barneksem med kvalitativa och kvantitativa metoder. Undersökning av det naturliga longitudinella förloppet av barneksem och inflytande av riskfaktor typ I sensibilisering. Medarbetare: von Kobyletzki L 48. Prediktorer av tillfrisknandet från eksem Medarbetare: von Kobyletzki L 49. Acetat-PET/CT och 3T MR-validering med laparoskopisk utvidgad lymfkörtelutrymning vid lokalt avancerad prostatacancer. Medarbetare: Waldén M 50. Kliniskt utfall efter öppen radikal prostatectomi jämfört med laparoskopisk radikal prostectomi vid tidig prostatacancer Medarbetare: Waldén M 51. Kvalitetsuppföljning av dialysaccesser Medarbetare: Welander G Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 12

14 52. Retrospektiv utvärdering av förbättringsarbetet kring hemodialysaccesser Medarbetare: Welander G 53. Prematurfödda barns EEG i relation till hjärnskador och patofysiologi. Medarbetare: Wikström S 54. Validering av psykogeriatrisk/neuraopsykiatrisk symptomenkät. Medarbetare: Åstrand R 55. Provtagning av barnen i SELMA-kohorten vid 5-6 års ålder Medarbetare: Örn M Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 13

15 Disputationer under året Under året har tre klinisk verksamma landstingsanställda disputerat! Det är ett viktigt tillskott i verksamheten, och framförallt i de FoU-enheter som numera finns i varje division. Detsamma gäller för den organisation som finns inom landstinget för att ta emot läkarkandidater från Örebro. Den 25 mars disputerade Laura von Kobyletzki vid Institutionen för dermatologi, Medicinska Fakulteten, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet med avhandlingen Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood. Handledare under doktorandåren har varit Professor Åke Svensson, Institutionen för dermatologi, Medicinska Fakulteten, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet, och Professor Carl-Gustaf Bornehag, Avdelningen för folkhälsovetenskap, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads Universitet. Den 27 september disputerade David Smekal vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet med avhandlingen Safety with Mechanical Chest Compressions in CPR - Clinical Studies with the LUCAS device, Handledare under doktorandåren har varit Professor Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet. Den 10 november disputerade Louise Emilsson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet med avhandlingen Cardiac complications in celiac disease. Handledare under doktorandåren har varit Professor Jonas Ludvigsson, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Institutionen för pediatrik, Örebro universitetssjukhus och Roland Carlsson, MD, PCI-enheten, Centralsjukhuset Karlstad. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 14

16 Året som gick Januari Den 14:e genomförde Maria Klässbo vår minikurs i Att utforma en poster, med sammanlagt 7 deltagare. Kursen omfattar 90 min och genomförs löpande när tillräckligt många deltagare har anmält sitt intresse. Februari Den 18-22:e genomförde vi vår årliga kurs i grundläggande FoU-arbete med 7 deltagare. Traditionsenligt ges den alltid under vecka 8. Några av projekten som årets deltagare arbetar med: Screena inneliggande patienter i psykiatrisk slutenvård vad gäller traumatisk exponering under barndomen. Detta innebär att samla in barn- och ungdomsanamnetiskt material i patientgruppen, för att kunna erbjuda adekvat psykologisk behandling. Ett antal studier finns som visar på konsekvenser av traumatisk exponering i barndomen för utvecklande av olika sjukdomstillstånd av både psykiatrisk och fysisk karaktär. Tanken med projektet är att använda några befintliga formulär, med tonvikten på ett formulär benämnt CECA (Childhood Experience of Care and Abuse). Förhoppningsvis kommer projektet att på sikt kunna leda till validering av formuläret för svenska förhållanden. Projektet genomförs av psykolog Anders Eliasson på FoU-enheten för division psykiatri. Projekt om huruvida äldre-äldre på landbygden får den hjälp de behöver av hjärtsviktsmottagningen, och om de vet hur de kan anpassa medicin själv. Kanske behövs det särskilda åtgärder eller utbildningar? Projektet genomförs av allmänläkare Maaike Giezema på Töcksforspraktiken. Projekt om prevalensen av autismsspektrumstörningar (ASD) bland vuxna. Den är otillräckligt utforskad, och med den bakgrunden kommer projektet att inriktas på individuell psykoterapeutisk behandling då den huvudsakliga psykiatriska samsjukligheten är ångest, maladaptiva stressreaktioner eller posttraumatisk stress. Det handlar om vilken typ av behandling som erbjuds och vilka de ASD-specifika utmaningarna är. Projektet genomförs av psykolog Elin Jonsson på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad. Mars Den 16:e presenterade Laura von Kobyletzki sin avhandling Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood vid den första spikningscermemonin i landstinget. Den 25:e disputerade hon i Lund. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 15

17 Maj Den 16:e deltog Maria Klässbo i temadagen Bättre Kvalitetsregisterforskning på Arlanda., dagen handlade om metoder för att driva forskningsprojekt baserade på kvalitetsregister som används inom vården. Kursen i Evidensbaserad praktik (EBP) genomfördes med åtta deltagare den maj. Alla som går kursen kommer dit med en specifik patients åkomma för att utröna aktuellt kunskapsläget inför behandling. Kursen ger kunskap om att formulera en fråga tillräckligt specifik för att kunna besvaras genom litteratursökning. Den behandlingen frågan gäller ställs mot standardbehandling och jämförelsen görs med hjälp av ett för patienten relevant effektmått, exempelvis hälsorelaterad livskvalitet, eller stöd för att läkaren ska kunna ställa diagnos eller inte. Det centrala i kursen är att leta efter forskningsresultat i form av publicerade artiklar eller systematiska översikter, värdera dem och avgöra om det finns vetenskapligt stöd för den nya behandlingen. Den 30:e genomfördes ett heldagsseminarium om Stefan Perhamres forskning. Stefan avled under 2010 innan han hann skriva klart sin avhandling, och under året har hans handledare, Maria Klässbo samt Rolf Norlin i Örebro, slutfört arbetet. Under dagen presenterades CAPTO-rapporten om Stefans forskning. September Den 19:e presenterade David Smekal sin avhandling Safety with Mechanical Chest Compressions in CPR - Clinical Studies with the LUCAS device under årets andra spikningscermonin i sjukhusbiblioteket. Han disputerade i Uppsala den 27:e. Oktober Den 24:e genomfördes årets tankesmedja FoU i LiV. Under eftermiddagen fanns möjlighet att välja två av fyra seminarier och sammanlagt hade vi 14 presentationer. Det handlade bland annat om: Internetbaserad kognitiv behandlingsterapi för patienter med depression inom primär- och psykiatrivård. Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården. Kan ett preoperativt besök, kallat narkoslek, minska barnets och förälderns upplevda oro under barnets operationsdag? Självskadebeteende och förmåga att reflektera om sig själv och andra hos ungdomar som söker till barn- och ungdomspsykiatrin Kvalitativ analys i en kvantitativ studie av samtalen vid samtalsakuten Spädbarnssång som smärtlindring av för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 16

18 November Den 13-15:e genomfördes den andra omgången av EBP-kursen. Den 19:e presenterade Louise Emilsson sin avhandling Cardiac complications in celiac disease under årets tredje spikningsceremoni i sjukhusbiblioteket. Hon disputerade i Örebro den 10:e. Under året har ledningsgruppen för CKF haft totalt 18 sammanträden under vilka vi sköter den löpande verksamheten. Vetenskaplig produktion Bibliometri Under året publicerades 22 vetenskapliga artiklar i tidskrifter med impact factor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 17

19 Vetenskapliga artiklar Internationella refereebedömda tidskrifter 1. Andernord D, Karlsson J, Musahl V, Bhandari M, Fu FH, Samuelsson K Timing of surgery of the anterior cruciate ligament Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery 2013, 29(11), pp Impact factor: Anita Dhirad, Robert Holik, Maria Klässbo Bullous Pemphigoid Dermato-Venereology in the Nordic Countries 2013, 18(1) 3. Bååth C, Idvall E, Gunningberg L, Hommel A Pressure-reducing interventions among persons with pressure ulcers: results from the first three national pressure ulcer prevalence surveys in Sweden Journal of Evaluation in Clinical Practice 2013, 22(23-24), pp Impact factor: Carlstedt F, Jönsson BA, Bornehag CG. PVC flooring is related to human uptake of phthalates in infants Indoor Air 2013, 23(1), pp Impact factor: Emanuelsson L, Karlsson L, Castrèn M, Lindström V Ambulance personnel adherence to hygiene routines: still protecting ourselves but not the patient European Journal of Emergency Medicine 2013, 20(4) pp Impact factor: Eriksson BM, Arne M, Ahlgren C Keep moving to retain the healthy self: the meaning of physical exercise in individuals with Parkinson s disease Disability and Rehabilitation 2013, 35(26), pp Impact factor: Freemantle N, Meneghini L, Christensen T, Wolden ML, Jendle J, Ratner R. Insulin degludec improves health-related quality of life (SF-36 ) compared with insulin glargine in people with Type 2 diabetes starting on basal insulin: a meta-analysis of phase 3a trials Diabetic Medicine 2013, 30(2), pp Impact factor: Freemantle N, Meneghini L, Christensen T, Wolden ML, Jendle J, Ratner R. Insulin degludec improves health-related quality of life (SF-36 ) compared with insulin glargine in people with Type 2 diabetes starting on basal insulin: a meta-analysis of phase 3a trials Diabetic Medicine 2013, 30(2) pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 18

20 Impact factor: Grip. K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A Children exposed to intimate partner violence and the reported effects of psychosocial interventions. Violence and Victims 2013, 28(4), pp Impact factor: Gunningberg, L., Hommel, A Bååth, C, & Idvall, E. The first national pressure ulcer prevalence survey in county council and municipality settings in Sweden Journal of Evaluation in Clinical Practice 2013, 19(5) pp Impact factor: Hall-Lord ML, Theander K, Athlin E A clinical supervision model in bachelor nursing education - purpose, content and evaluation Nurse education in Practice 2013, 13(6), Johansson I, Bååth C, Wilde-Larsson B, Hall-Lord M-L Acute confuse on states, pain, health, functional status and quality of care among patients with hip fracture during hospital stay International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing 2013, 17(3), pp Lugnegård T, Unenge Hallerbäck M, Hjärthag F, Gillberg C. Social cognition impairments in Asperger syndrome and schizophrenia Schizophrenia research. 2013, 143(3), pp Impact factor: Nordin A, Theander K, Wilde-Larsson B, Nordström G Health care staffs perception of patient safety culture in hospital settings and factors of importance for this Open Journal of Nursing 2013, 3, pp Nordin A, Wilde-Larson B, Theander K, Nordström G Swedish Hospital Survey on Patient Safety Culture - Psychometric properties and health care staff s perception Open Journal of Nursing 2013, 4, pp Odenkrants S, Theander K Assessment of nutritional status and meal related situations among patients with chronic obstructive pulmonary disease in Primary health care, obese patients; a challenge for the future Journal of Clinical Nursing 2013, 22(7-8), pp Impact factor: Olsson A, Hasselgren M, Hagquist C, Janson S The association between medical conditions and gender, well-being, psychosomatic complaints as well as school adaptability Acta Paediatrica 2013, 102(5) pp Impact factor: Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 19

21 18. Olsson A, Hasselgren M, Hagquist C, Jansson S The association between medical conditions and gender, well-being, psychosomatic complaints as well as school adaptability Acta Paediatrica 2013, 102(5), pp Impact factor: Samuelsson K, Andersson D, Ahldén M, Fu FH, Musahl V, Karlsson J Trends in surgeon preferences om anterior cruciate ligament reconstructive technique Clinics in sports medicine 2013, 23(1), pp Impact factor: Schmitt J, Langan S, Deckert S, Svensson A, von Kobyletzki L, Thomas K, Spuls P Assessment of clinical signs of atopic dermatitis: a systematic review and recommendation Journal of Allergy and clinical immunology 2013, 132(6), pp Impact factor: Stein KF, Miclescu A Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation treatment for patients with chronic pain in a primary health care unit Scandinavian Journal of Pain 2013, 4(4), pp Emilsson L, Carlsson R, Holmqvist M, James S, Ludvigsson JF The characterisation and risk factors of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2013, 37(9), pp Impact factor: Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M Hospital-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD in Sweden--a national survey Respiratory Medicine 2013, 107(8), pp Impact factor: Zakrisson A-B, Theander K, Anderzen-Karlsson A The experience of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary health care from next of kin s perspective; a qualitative study Primary Care Respiratory Journal 2013, 22(4), pp Impact factor: 2.19 Nationella refereebedömda tidskrifter 1. Lindgren O Psykoterapi - en relation i flera plan Psykologtidningen 2013, 8 pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 20

22 Internationella kongresser 1. Arne M, Theander K Quality of forced spirometry in primary care practice are relevant indicators available for analysis? IPCRG 3rd International Scientific Meeting, Uppsala, May 23-24, Bååth C, Mårtensson G, Mamhidir AG, Florin J, Muntlin-Athlin,Gunningberg L Pressure ulcer prevention - is nursing knowledge appropriate or not? A descriptive multicenter study in Sweden 16th Annual European Pressure Ulcer Meeting, August 28th -30th 2013, Vienna, Austria 3. Emilsson L Ischemic heart disease in first-degree relatives to celiac patients 15th International Celiac Disease Symposium, Chicago, September 22-25, Johansson I, Bååth C, Wilde-Larsson B, Hall-Lord M-L Acute confusion states, pain, functional status and psychological well-being among patients with hip fracture in hospital European Delirium Association's September 20th - 21st, 2013 meeting, Leuven, Belgium 5. Olsson C Affected sexuality in patients treated for malignant blood diseases - during and after treatment The EANS Summer Conference, Complex interventions research in Nursing: patient involvement and use of Mixed methods, Nijmegen, Nederland, 3-4 July Schmitt J, Deckert S, Langan S, Svensson Å, von Kobyletzki L, Thomas K, Spuls P Measurement properties of outcome measurements for atopic dermatitis HOME III Meeting, San Diego, Tevell S, Claesson C, Hellmark B, Söderquist B, Nilsdotter-Augustinsson Å Heterogenous glycopeptide intermediate S. epidermidis (hgise) in prosthetic joint infections European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Annual Conference 8. Ullsten A Efficacy of infant-directed singing during procedural pain in preterm and term neonates The 9th European Congress of Music Therapy, Oslo August von Kobyletzki L, Svensson Å, Schmitt J, Thomas K Eczema Signs and Symptoms: what is important to patients HOME III Meeting, San Diego, von Kobyletzki L Harmonising Outcome Measures for Eczema (HOME) European Task Force on Atopic Dermatitis business meeting, Istanbul, von Kobyletzki L, Berner A, Carlstedt F, Hasselgren M, Bornehag, CG, and Svensson A Validation of children s eczema questionnaire in children age 0-2 years Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 21

23 22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istanbul 2-6 October Zakrisson A-B, Anerös T, Theander K Longitudinal effects of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Primary Health Care ERS Annual Congress, Barcelona, 7-11 September Ängeby K Prolonged latent phase of childbirth - women s voices Nordic Midwifery Congress, Oslo, June Nationella kongresser 1. Axer S, Hansske B Ultraljud är kirurgens stetoskop Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Laparoskopisk kolonkirurgi Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Perforerat ulcus duodeni efter gastric bypass Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Laparoskopisk ärrbråck Kirurgveckan, Uppsala, augusti Eriksson BM, Arne M, Ahlgren C Håller igång för att bibehålla det friska jaget - innebörden av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom Sjukgymnastdagarna 2013, Göteborg, 2-4 oktober 6. Hellgren KJ, Agardh E, Bengtsson B Försämrad känslighet i näthinnan föregår utveckling av vaskuklära lesioner vid diabetes Sveriges ögonläkarförenings årsmöte, Malmö, augusti Måseide M Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? En pilotstudie. Sjukgymnastdagarna i Göteborg, 3-6 oktober Stein KF, Miclescu A Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation treatment for patients with chronic pain in a primary health care unit Svenskt Smärtforum, Linköping, oktober 2013 Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 22

24 9. Ullsten A Vaggsång som smärtlindring av för tidigt födda barn Nationell konferens för musikforskning, Stockholm, juni Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M Tillgång till rehabilitering för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL en enkätstudie bland sjukhus i Sverige Svenska Lungkongressen, Visby, maj von Kobyletzki L Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood Svenskt Dermatologimöte, Ängeby K Prolonged latent phase of childbirth - women s voices SFOG-veckan 2013, Sundsvall, August Böcker, bokkapitel, rapporter 1. Almqvist K Effekter av långvarig extrem stress på relationen mellan föräldrar och barn. Sid i Asher H, Hjern A. Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyk-tingbarn med svår psykisk ohälsa Studentlitteratur, Lund Almqvist K Att stödja barns utveckling och att möta barns behov av närhet, anknytning och omsorg, Ett hem att växa i - Grundutbildning för jour- och familjehem Socialstyrelsen, Stockholm Bååth C (Redaktör), Hommel A Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Hommel A Osteoporos, Ortopedisk vård och Rehabilitering i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Hommel A Kvalitetsregister inom ortopedin i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Larsson C, Hommel A Carolines berättelse i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund 2013 Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 23

25 7. Boman, S Psychiatry in Värmland. Stories of everyday psychiatry Landstinget i Värmland, Karlstad Broberg, A, Almqvist, K Utveckling av bedömningsmetoder och stödinsatser för våldsutsatta barn. Delrapport 1 till Socialstyrelsen. 9. Lindgren O, Almqvist K Psykisk ohälsa hos unga vuxna, Värmlänningarnas liv & hälsa 2012 Landstinget i Värmland, Karlstad Klässbo M, Rolf Norlin R CAPTO-rapport 2013/1: Severs skada paradigmskifte gällande diagnostik och behandling? Rapporten finns tillgänglig på Beviljade forskningsanslag 1. Daniel Andernord, VC Gripen id: Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Predictors and Outcome Doktorandmedel, kr 2. Mats Arne, Primärvårdens FoU-enhet id: Spirometri i primärvården i Värmland. Undersökning av kvalitet på spirometri-undersökningar och utvärdering Forskningsmedel för disputerade, kr 3. Louise Emilsson, VC Säffle id: Risk för ischemisk hjärtsjukdom hos släktingar till celiakipatienter. Meta-analys av association celiaki och ischemisk hjärtsjukdom. Forskningsmedel för disputerade, kr 4. Kersti Theander, Primärvårdens FoU-enhet RFR Gruppintervention inom Primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt. Regionala forskningsfonden, kr 5. Kersti Theander, Primärvårdens FoU-enhet id: Gruppintervention i Primärvården för att förbättra symptom- och funktionshantering samt upplevelse av delaktighet bland patienter med KOL och/eller hjärtsvikt Forskningsmedel för disputerade, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 24

26 6. Mathias Karlsson, Klinisk Kemi id: Biokemiska markörer som patientnära beslutstöd. Ett multidisciplinärt internationellt samarbete med fokus på att undvika hjärnskador och organsvikt Forskningsmedel för disputerade, kr 7. Lena Lindqvist, Birgitta Seleskog, Enheten för tandhälsovård id: Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. LiV Forskningsanslag, kr 8. Åsa Berglund, Sjukgymnastgruppen, VC Gripen id: Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? LiV Forskningsanslag, kr 9. Alexandra Ullsten, Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset Karlstad id: Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som stöd för sjuka spädbarn, föräldrar och vårdpersonal Doktorandmedel, kr 10. Maria Klässbo, Centrum för klinisk forskning id: Handledning av olika projekt och fortsatt analys av LiV & hälsa enkäter 2008 och 2012 Forskningsmedel för disputerade, kr 11. Daniel Merrick, Neurologi- och rehabiliteringskliniken id: Andningsbehållare (spacer) versus nebulisator vid akutbehandling av astma och obstruktiv bronkit hos förskolebarn LiV Forskningsanslag, kr 12. Staffan Tevell, Infektionskliniken Centralsjukhuset Karlstad id: Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner Doktorandmedel, kr 13. Sverre Wikström, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin id: Prematurfödda barns EEG i relation till hjärnskador och patofysiologi; samt SELMA-studien Forskningsmedel för disputerade, kr 14. Ragnar Åstrand, Minnesmottagningen id: Neurokognitiv symtomenkät (CIMP-QUEST) - Webbaserad, hjärnregionalt orienterad och grafiskt vägledande presentation av rapporterade symtom vid diagnostik av demenssjukdom LiV Forskningsanslag, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 25

27 15. Malin Örn, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin id: Prevalens och sjukvårdsutnyttjande för barnastma i Värmland - en 13-årsuppföljning LiV Forskningsanslag, kr 16. Robert Carlsson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Förändrar ett preoperativt besök kallat narkoslek lindra barn och föräldrars upplevelse av oro inför och under operationsdagen? \Lek är bästa medicinen - lindrar oro både hos barn och förälder LiV Forskningsanslag, kr 17. Per-Inge Carlsson, Öron-, näsa och halssjukvården RFR Grav hörselnedsättning i kombination med andra funktionshinder. Livskvalitet, psykosociala konsekvenser och rehabilitering. Regionala forskningsfonden, kr 18. Kinga Dabrowska-Kloda, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Incidens och karakteristika av sena in-the-bag IOL dislokationer LiV Forskningsanslag, kr 19. Ida Eriksson, Sjukhusfysik onkologiklinik id: Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten Doktorandmedel, kr 20. Karl-Johan Hellgren, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall Doktorandmedel, kr 21. Karl-Johan Hellgren, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall LiV Forskningsanslag, kr 22. Fredrik Helliksson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: K3, en ny biomarker för att prediktera organsvikt Doktorandmedel, kr 23. Fredrik Helliksson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Laktatdehydrogenas som biokemisk markör för att prediktera utveckling av organsvikt hos patienter som söker akutmottagningen Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 26

28 LiV Forskningsanslag, kr 24. Ragnar Henningsson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Paraverteralblockad effekter på hjärtats kontraktilitet Forskningsmedel för disputerade, kr 25. Ghada Hussein, Kvinnosjukvården id: SELMA reproduktion och pubertetsutveckling Forskningsmedel för disputerade, kr 26. Eva Karlsson, Läkarenheten onkologikliniken Centralsjukhuset Karlstad id: Studier över prognostiska och prediktiva faktorer vid human bröstcancer vid tumörprogression Doktorandmedel, kr 27. Leonidas Magarakis, Kvinnosjukvården id: Salpingectomy vs tubal sterilisation in low risk for ovarian cancer women and its effect on ovarian reserve LiV Forskningsanslag, kr 28. Karin Ängeby, Förlossningsavdelningen kvinnosjukvården id: Förlängd latensfas. Prevalens och kvinnors uppfattning av vårdens kvalitet. Doktorandmedel, kr 29. Kjerstin Almqvist, FoU-enhet id: Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar Forskningsmedel för disputerade, kr 30. Elisabeth den Teuling, Läkarenheten (barn- och ungdomspsykiatri) id: Non-suicidal self-injury and the capacity for mentalization in adolescents who seek care in outpatient clinics for child- and adolescent psychiatry LiV Forskningsanslag, kr 31. Malin Engman, Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering (barn- och ungdomspsykiatri) id: Färdighetsträning för ungdomar med ADHD LiV Forskningsanslag, kr 32. Ola Lindgren, FoU-enhet id: Psykometriska egenskaper hos frågeformuläret Patient Terapeut Samspelsskala (PTS) LiV Forskningsanslag, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 27

29 33. Mona Lindqvist, Centrum för traumatisk stress id: Flyktingkvinnors uppfattning av psykisk hälsa och bemötandet inom psykiatrin Doktorandmedel, kr 34. Tove Lugnegård, Neuropsykiatriska mottagningen id: Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattningsinstrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna LiV Forskningsanslag, kr 35. Tove Lugnegård, Neuropsykiatriska mottagningen id: Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattnings-instrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna Forskningsmedel för disputerade, kr 36. David Sweet, Psykiatrisk mottagning Arvika id: Behandling i kroppskännedom för vuxna med ADHD - en explorativ studie LiV Forskningsanslag, kr Personal Heltidsanställd personal Anders Hallberg, leg. läk, doc, forskningschef Fredrik Lundin, civ. ing, tekn. dr, statistiker Pia Tekin, adm. samordnare Forskningsledare (procent av tjänstgöring) Per-Olof Forsberg, leg. läk, med. dr, div. Diagnostik (20%) Johan Jendle, leg. läk, ass. prof., div. Medicinska specialiteter (20%) Lars Lundman, leg. läk, med. dr, div Opererande specialiteter (20%) Maria Klässbo, leg. sjukgymn, med. dr, div HHR (20%) Carina Bååth, leg. sjuksköt, phil dr, div. Opererande specialiteter (20%) Kjerstin Almqvist, leg. läk, prof, div Psykiatri (20%) Kersti Theander, leg. sjuksköterska, med. dr, div. Allmänmedicin (20%) Forskningsrådet Mikael Bergenheim, leg. läk, doc, div Op. spec. ordförande Anders Hallberg, Centrum för Klinisk forskning administrativt stöd Tekin, Pia - Sekreterare, Centrum för Klinisk forskning - sekreterare Mats Arne, leg. sjukgymn., med dr, div. Allmänmedicin - ledamot Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 28

30 Per-Inge Carlsson, leg. läk, med. dr, div Opererande specialiteter - ledamot Ola Lindgren, leg, psykolog, med. lic., div. Psykiatri - ledamot Riitta Luostarinen, leg. läk, med. dr, div. Medicinska specialiteter - ledamot Ingela Marklund, leg. sjukgymn, med lic, div. HHR - ledamot Gun Nordström, prof, Inst. för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet - ledamot Inger von Bütlzingslöven, leg. tandläk, med. dr, Folkandvården i Värmland - ledamot Johannes Van den Bout, leg. läk, med. dr, div. Allmänmedicin - ledamot Bodil Wilde-Larsson, prof, Inst. för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet - ledamot Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 29

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet har som uppgift att medverka genom forskning, utveckling och utbildning till morgondagens patientcentrerade

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter FoU-dagen 2011 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00, konferenscenter Inledning Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting Parallella projektpresentationer Aulan och Sal: 2:3 Klockan

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI VÄSTERBOTTEN Forskningsbokslut 2014 Verksamhetschef Anna Wallgren, BUP länsklinik Professor emeritus, Umeå universitet Adjungerad lektor, Umeå universitet 1. Inledning Barn-

Läs mer

Regionala forskningsrådet

Regionala forskningsrådet Regionala forskningsrådet Katarina Wijk, docent, föreståndare 2 juni 2016 Forskning utan gränser Exempel på pågående forskningsprojekt över regiongränserna Samarbete med fokus på förebyggande av livmoderhalscancer

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för habilitering HabQ.

Nationellt kvalitetsregister för habilitering HabQ. Nationellt kvalitetsregister för habilitering HabQ http://www.liu.se/habq Nuläge Bak- Funktion grunds Funktio Hälsa Kvalitet data Insatser Antalet barn/ungdomar 0-18år i HabQ 2013 2014 CP 465 525 Autistiskt

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (2015.10.21) SOSFS 2015:8 BUP. Kompetenskrav. Delmål SOSFS 2015:8. Delmål SOSFS 2008:17

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (2015.10.21) SOSFS 2015:8 BUP. Kompetenskrav. Delmål SOSFS 2015:8. Delmål SOSFS 2008:17 Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (2015.10.21) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik Delmål SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Kompetenskrav kunna ta ett ansvar

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-09-10 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Skrift 2008:1 Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet

Läs mer

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Y Cedervall 2012 1 Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Ylva Cedervall Leg sjukgymnast, Med. Doktor Falun 24 och 25 november 2014 ylva.cedervall@pubcare.uu.se Cedervall Y. Physical Activity and Alzheimer

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning och behandling inom BUP Göteborg finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri 903 Kompetensbeskrivning Specialiteten barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras av kunskap och färdighet i att identifiera, utreda, diagnostisera,

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Patientsäkerhet god och säker vård

Patientsäkerhet god och säker vård Patientsäkerhet god och säker vård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Att utveckla vården : erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling

Läs mer

Palliativ vård. Uppdrag palliativ vård i Värmland Cristina Jönsson, Avd chef palliativa/ konsultteamen, Onkologikliniken

Palliativ vård. Uppdrag palliativ vård i Värmland Cristina Jönsson, Avd chef palliativa/ konsultteamen, Onkologikliniken Palliativ vård Uppdrag palliativ vård i Värmland 20150220 Cristina Jönsson, Avd chef palliativa/ konsultteamen, Onkologikliniken Bakgrund Socialstyrelsens bedömning Den palliativa vården och omsorgen omfattar

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Palliativ vård i livets slutskede. - högsta prioritet!

Palliativ vård i livets slutskede. - högsta prioritet! Palliativ vård i livets slutskede - högsta prioritet! Carl-Magnus Edenbrandt Docent, Leg.läkare Institutionen för kliniska vetenskaper Lunds Universitet Ordförande Svensk Förening för Palliativ Medicin

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen?

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne Gisela Priebe, Lunds universitet Maria Afzelius, Region

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Forskning & utbildning

Forskning & utbildning Forskning & utbildning Temalista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås 2 FORSKNING OCH FORSKNINGSMETOER Ep Avhandlingen : om att formas till forskare / Lars Strannegård (red).

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi Vårt sjukvårdsuppdrag Åldersstruktur Epidemiologi Immigration Födelsetal Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010 Källa: SCB Figur 2:1 Medellivslängden i Sverige Källa: SCB. Figur 3:1 1 Spädbarnsdödligheten

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-11-12 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Ole Hultmann, specialistpsykolog, psykoterapeut, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Ole Hultmann, specialistpsykolog, psykoterapeut, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Våld i familjen Kartläggning och behandling inom BUP Resultat och erfarenheter av arbetet med våldsutsatta barn finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala frågor (FAS)

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet

Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet har som uppgift att medverka genom forskning, utveckling och utbildning till morgondagens personcentrerade

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö Mindfulnessakademin Mindfulnessakademin har som mål att sprida kunskap om Mindfulness till såväl enskilda människor som grupper, företag och organisationer. Utbildningar, kurser och föreläsningar håller

Läs mer

Saxat ur boken "Ännu närmre"

Saxat ur boken Ännu närmre PM 1 (5) Landstingets kansli 2011-04-20 LK/ Saxat ur boken "Ännu närmre" Ur landstingsdirektörens förord En riktig kioskvältare När landstinget nu ger ut Marianne Indes bok om patientnärmre vård i en ny

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson,

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet Nationell koordinator för det svenska HPH

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer