Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland

2 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas. Vi har projekt som pågår under flera år och som under en tid drivs utan att egentligen synas i tidskrifter och rapporter. Alla forskningsprojekt drivs inte av disputerade, utan av anställda i landstinget som eventuellt är på väg att starta en doktorandutbildning. En del har sin anknytning till något av universiteten eller högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Umeå eller i Linköping, för att nämna några. Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom landstinget i Värmland så som den såg ut 1/ Det innebär att en del disputationer som skett mellan 1/1 och rapportens datum inte kommer med. Dessa kommer istället att beskrivas i 2014 års rapport. Fredrik Lundin Civ. Ing. Tekn. Dr. Statistiker Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Anders Hallberg Forskningschef Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 1

3 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 4 CKF idag... 5 Forskningsledare... 5 Forskningsanslag... 5 Kurser... 6 Medverkan i utbildningen av läkare... 6 Seminarier... 6 Kvalitetsforum... 6 Kunskapsstyrning... 6 Informationsspridning... 7 Pågående forskningsprojekt... 7 Disputationer under året Året som gick Vetenskaplig produktion Bibliometri Vetenskapliga artiklar Internationella kongresser Nationella kongresser Böcker, bokkapitel, rapporter Beviljade forskningsanslag Personal Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 2

4 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Centrum för klinisk forskning (CKF) har som uppgift att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland. Vad som är klinisk forskning beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43): Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen. Den typiske forskaren inom landstinget i Värmland är en inom vården verksam person som på del av sin arbetstid bedriver forskning, ofta baserat på de patienter som vederbörande möter i sin vardag. Det är en verksamhet som hämtar sin inspiration från patienterna och vars nytta direkt kommer patienterna till gagn. Landstingsanknuten forskning är också reglerad i hälso- och sjukvårdslagen: 26 b Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Den kliniska forskningen tillsammans med vårdsprogramprocessen inom landstinget i Värmland utgör en kedja som bidrar till att våra patienters sjukdomsområden beforskas och att resultaten införs i vården. I landstingets verksamhet bedrivs det en hel del läkemedelsstudier. De drivs som ett trepartssamarbete mellan ansvarig prövare, verksamhetschef och ett läkemedelsbolag. Det är studier som i sin helhet bekostas av aktuellt läkemedelsbolag och de genomförs självständigt, utan inblandning av CKF. Uppdraget CKF fick sin nuvarande form Syftet är att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland (LiV). Detta gör vi genom att: Stödja och vidareutveckla strukturer och processer för att bedriva klinisk forskning i LiV Bistå med vetenskapligt stöd genom våra forskningsledare och vår statistiker Utveckla och synliggöra CKF:s verksamhet inom alla divisioner och verksamheter så att flera medarbetare stimuleras till forskarutbildning och aktiv forskning Fördela och optimera användningen av de fond- och Forskningsmedel som LiV har till förfogande så att nyttan för LiV blir så stor som möjligt Vidareutveckla forskningssamverkan med universitet, högskolor och andra landsting Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 3

5 Ansvara för den fortsatta utvecklingen av kunskapsstyrningen i LiV, samt ha processansvar för riktlinje- och vårdprogramprocesser initierade av nationella riktlinjer Ansvara för forskningsdelen av Kvalitetsforum Besluta om utgivning av rapporter i serierna ACTIO och CAPTO Ge egna kurser, såsom o Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete o Evidensbaserad praktik o Att utforma en vetenskaplig poster Medverka vid kurser som ges för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom LiV Anordna en temadag om klinisk forskning i Värmland Delta i regionala och nationella samverkansgrupper för klinisk forskning och kunskapsstyrning. Organisation I landstingets organisation 2013 ligger CKF placerat direkt under hälso- och sjukvårdschefen, utanför Hälso- och sjukvårdsstaben och de divisioner som bedriver öppen- och slutenvård. Organisationsskiss för Landstinget i Värmland 2013 CKF består av en forskningschef, en administrativ samordnare samt en statistiker. Vi har även forskningsledare i varje division som jobbar deltid på CKF varav en också har ansvar för vårdprogramprocessen. Tillsammans utgör dessa CKFs ledningsgrupp som driver uppdraget. Vidare finns det forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom varje division, de utgör den del av forskningsorganisationen som står för den löpande handledningen när så behövs. Inom varje division är det forskningsledaren som driver respektive FoU-enhet. Sedan många år har vi ett fristående forskningsråd inom LiV som bedömer och beslutar om ansök- Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 4

6 ningar om Forskningsmedel ur våra fonder. Medlemmarna utses av CKFs ledningsgrupp men rådet arbetar oberoende av CKF. I rådet finns ledamöter dels från LiV, dels från Karlstads universitet. CKF idag Under flera år har vi verkat för att det ska bli lättare att forska inom landstinget i Värmland. Det har främst handlat om att skapa en struktur inom organisationen som underlättar för den enskilde forskaren, dels när det gäller kontakter med andra forskare, dels möjligheter till finansiering. Vidare finns det möjlighet för LiV-anställda att gå någon av våra kurser. Forskningsledare För att underlätta kontakter mellan forskare och ge en ram för att bedriva seminarieverksamhet har vi skrivit avtal med varje division om en, av divisionen utsedd, forskningsledare. Avtalet är utformat så att CKF och divisionen delar på kostnaden. Omfattningen varierar från division till division men omfattar som regel 20 eller 40% av heltid. Uppdraget som forskningsledare innebär att: stödja forskning, forskarutbildning och vetenskapliga projekt inom divisionen inom divisionen främja samverkan mellan personer som planerar eller bedriver olika typer av FoU-verksamhet arbeta för att utveckla divisionens FoU-enhet ingå i CKFs ledningsgrupp stimulera till systematisk kunskapsutveckling vara handledare och utbildare representera divisionen i CKF delta i CKFs verksamhet. Dessutom står det varje forskningsledare fritt att i mån av tid driva egna, för verksamheten relevanta, forskningsaktiviteter. Forskningsanslag Under lång tid har det varit möjligt att söka anslag, dels från en av landstinget finansierad forskningsfond, del från minnesfonder bestående av donerade medel. Det har också varit möjligt att söka medel för etikprövning samt stimulansbidrag för att skriva en projektplan eller att presentera forskning på en konferens. Detta har utökats under de senaste åren och idag finns möjlighet att söka Forskningsmedel för Doktorandprojekt Post doc-meritering för disputerade och handledning av icke-disputerade Fristående forskningsprojekt, från Regionala Forskningsrådet, LiV-anslaget och LiVs minnesfonder Medel för etikprövning Stimulansbidrag för deltagande i konferens eller för att skriva en projektplan. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 5

7 Kurser Vi ger årligen en kurs under vecka 8, Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, för de som planerar att starta, eller precis har startat, ett forskningsprojekt. Här ges deltagarna under fem dagar en introduktion till forskning, vetenskaplig metodik samt etik. Det finns också möjlighet till handledning i grupp med några av våra disputerade. Kursen evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att kunna använda sig av systematiska översikter, vetenskapliga artiklar, och kliniska belägg i vården av den enskilde patienten. Vidare ger vi en kortkurs om hur man kan skapa en poster. Det är en praktisk minikurs om 90 minuter, inriktad på de som arbetar med forskningsprojekt eller förbättringsarbeten. Medverkan i utbildningen av läkare Sedan några år ger studierektorskansliet för ST-läkarutbildningen en egen kurs i introduktion till forskningsarbete. Den är mera specifikt inriktad mot ST-läkarna och ges under några heldagar utspridda under året. Här bidrar CKF, dels med en förläsning i kvantitativ metod, dels med vetenskaplig handledning. Seminarier Under oktober månad har vi genomfört en tankesmedja om aktuell forskning i landstinget. Den ger möjlighet för forskningsaktiva att träffas, presentera och diskutera sina projekt och studier. Det är en aktivitet vi planerar att genomföra varje år, och hoppas mycket på den som mötespunkt och möjlighet till nätverkande. Kvalitetsforum Varje år arrangerar CKF tillsammans med landstingets kvalitetsenhet ett Kvalitetsforum. Det arrangeras i februari och består av två delar, en vetenskaplig del och del inriktad på kvalitetsarbete. Kvalitetsforums vetenskapliga del arrangeras av CKF och består av föreläsningar kring något speciellt tema. Vi bjuder in både interna och externa förläsare. Dessutom anordnas en postersession i form av en utställning där våra forskare kan visa upp sina resultat. Kunskapsstyrning Under 2011 beslutades det att landstinget i Värmland nu och framöver ska arbeta processorienterat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (SoS NR) och tillhörande styrande vårddokument i Riktlinjeoch vårdprogramsprocessen. Ledningsansvaret för de båda processerna ligger hos CKF, med Anders Hallberg som processägare till Riktlinjeprocessen och Maria Klässbo som ägare till Vårdprogramsprocessen. Utformandet av processerna följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt beslut taget i HCL den 20 april 2011 ( 166, LK/110779). Syftet med processerna är att: leverera beslutsunderlag till landstingets ledning ange de vårdprogram och vårdrutiner som behöver uppdateras föreslå indikatorer för uppföljning stödja verksamheterna i att utarbeta och synliggöra vårdprogram/vårdrutiner inom de områden som omfattas av nya riktlinjer Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 6

8 Skiss över kunskapsstyrningen inom LiV med tillhörande processer. Under 2013 har riktlinjerna Sjukdomsförebyggande metoder, Rörelseorganens sjukdomar och Palliativ vård i livets slutskede styrts in i processerna. Ett vårdprogram har fastställts: Sjukdomsförebyggande metoder. Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor. Informationsspridning Löpande har vi möjlighet att ge ut rapporter i vår CAPTO-serie (från latinets söka). Det är vetenskapliga resultat som ges ut på svenska för bredare spridning i landstinget. Formatet är mer lättillgängligt än de traditionella vetenskapliga publikationerna. Möjlighet finns också att publicera i ACTIO-serien som är mer inriktade på verksamhetsutveckling. Vi informerar löpande om forskningsaktiviteter genom publicering på landstingets interna och externa nät, både på landstingets startsida och på CKFs sida. I samarbete med informationsstaben ser vi till att det skrivs pressmeddelanden vid bland annat disputationer. Under året har vi inrättat en spikningsceremoni på sjukhusbiblioteket, CSK, för att uppmärksamma disputationer. Den innebär att forskaren presenterar avhandlingsarbetet under 20 min för att sedan svara på frågor. Tillställningen är öppen för alla intresserade och avslutas med att ett exemplar av avhandlingen spikas upp på en för ändamålet inskaffad björkstam! Pågående forskningsprojekt 1. Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård - förutsättningar och patientnytta Medarbetare: Lindgren O, Holmqvist R, Almqvist K Under året har planering och information, rekrytering av deltagande mottagningar, kontakt och seminarium med Rolf Holmqvist från LiU, seminarium i Stockholm med John Mellor-Clark Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 7

9 genomförts. Datainsamling pågår vid öppenvården i Karlstad och Torsby samt vid Centrum för traumatisk stress (CTS) i Karlstad. 2. Insatser för våldsutsatta barn - en genomförbarhetsstudie Medarbetare: Almqvist, K., Axberg, U., Grip, K., Appell, P., Draxler, H. Hjerthag, F, Cater, Å. K Ett projekt i samverkan med Karlstads, Örebros och Göteborgs Universitet finansierat av Socialstyrelsen. 3. Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation Medarbetare: Almqvist, K., Fridell, M. & Pernebo, K Ett projekt i samverkan med Karlstad Universitet, Linneuniversitetet och Landstinget Kronoberg. 4. Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar - förändras den av kvalitetsutveckling och införande av arbetssättet patientnärmre vård? Medarbetare: Almqvist, K., Schröder, A. Selvin, M., & Kjellin, L Ett projekt i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting. 5. Träning i Basal Kroppskännedom för personer med ADHD Medarbetare: Almqvist, K. & Sweet, D En studie i psykiatriska öppenvården i Karlstad. 6. Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor Medarbetare: Almqvist, K., Broberg, A. & Georgsson, A. Ett projekt i samverkan med Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Finansierat av Allmänna Barnhuset och Brottsofferfonden. Projektet avslutades december 2013 i och med Anna Georgssons disputation. 7. Utvärdering av samtalens effekt vid Samtalsakuten och Krismottagningen för män Medarbetare: Lindgren, O, Folkesson, P Under 2013 har datainsamlingen slutförts. Författandet en FoU-rapport med resultaten från studien vid Samtalsakuten pågår, och arbetet med en artikel för The International Journal of Psychosocial Rehabilitation har påbörjats. Data från Krismottagningen för män bearbetas och sammanställs i form av en uppsats av en student på D-nivå i Psykologi vid KaU. 8. Självskadebeteende och förmågan att reflektera om sig själv och andra ungdomar (Nonsuicidal self-injury and capacity for mentalization in adolescents) Medarbetare: Den Teuling, E.C.M., Unenge Hallerbäck, M. & Almqvist, K Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 8

10 Jämnförelsestudie kring mentaliseringsförmågan hos ungdomar som kommer till BUP med eller utan självskadebeteende. 9. Färdighetsträning för ungdomar med ADHD Medarbetare: Engman M, Unenge Hallerbäck M Ett kliniskt forskningsprojekt som syftar till att prova och utvärdera en ny behandlingsmetod på BUP. Samarbete med Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Karolinska Institutet. 10. Psykiatriska symptom hos ungdomar med AST/ ADHD - screening av ungdomar i klinisk och icke-klinisk grupp. Medarbetare: Habul, N., Erdis, H., Hjärthag, F. och Unenge Hallerbäck, M. Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet. 11. Asperger syndrome and schizophrenia: A comparative neuropsychological study Medarbetare: Marinopoulou, M., Billstedt, E., Unenge Hallerbäck, M, Lugnegård, T. Ett forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs universitet. 12. Prenatal exposures to endocrine disrupting mixtures and child neurodevelopment Medarbetare: Bornehag, C-G., Unenge Hallerbäck, M., Whyatt, R., Factor- Litvak, P., Rauh, V., Swan, S., & Wikström, S Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet, Göteborgs universitet. Lund universitet och Columbia University. 13. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Predictors and Outcome Medarbetare: Andernord D 14. Spirometri i primärvården, LiV. Utveckling av metodik och kriterier för kvalitetsvärdering av spirometriundersökningar. Medarbetare: Arne M 15. Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? Medarbetare: Berglund Å 16. Hälskydd för trycksårsprevention från ambulans till utskrivning Medarbetare: Bååth C 17. Lek är bästa medicinen - minskar preoperativ oro hos både barn och föräldrar? Medarbetare: Carlsson R, Henningsson R 18. In vitro fertilisering och implantationsdefekter ur ett genetisk och kliniskt perspektiv Medarbetare: Elenis E Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 9

11 19. Celiaki och hjärtsjukdom Medarbetare: Emilsson L 20. Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten. Medarbetare: Eriksson I 21. Kronisk hjärtsvikt i Årjäng: diagnos, behandling och hälsorelaterad livskvalitet i relation till geografiska, socioekonomiska och vårdorganisatoriska faktorer i en glesbygdskommun. Medarbetare: Giezeman M 22. Autistiska drag i barndomen hos unga schizofrena. Medarbetare: Unenge Hallerbäck M, Lugnegård T 23. SELMA-studien, Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy Study. Medarbetare: Hasselgren M, Berner A, von Kobyletzki L, Carlstedt F, Bodin A, Jonsson C 24. Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall. Medarbetare: Hellgren KJ 25. Paravertebralblockad. Effekter på hjärtats kontraktilitet. Medarbetare: Henningsson R 26. Utvärdering av arbetsmodellen patientnärmre vård Medarbetare: Inde M 27. Subklinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 2 diabetes behandlade med liraglutid eller glimiperid båda i kombination med metamorfin Medarbetare: Jendle J 28. Idrottsläger för vuxna med diabetes typ 1 Medarbetare: Jendle J 29. Förändring i östrogen (ER), progesteronreceptorer (PgR), HER2, proliferation och morfologi mellan primär invasiv bröstcancer och metastatisk bröstcancer. Medarbetare: Karlsson E 30. Biokemiska markörer som patientnära beslutsstöd. Ett multidisciplinärt internationellt samarbete med fokus på att undvika hjärnskador och organsvikt Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 10

12 Medarbetare: Karlsson M 31. Prevalence of self-reported hip-disability relations to age, sex, body mass index, physical activity and health-related quality of life. Medarbetare: Klässbo M, Lundin F 32. Psykometriska egenskaper hos frågeformuläret Hur upplever du din psykoterapeut? (HUP) Medarbetare: Lindgren O 33. Flyktingkvinnors existentiella upplevelser och erfarenhet av (psykisk) hälsa och sjukdom och deras upplevelse av mötet med personal i kontakt med psykiatrin i Värmland. Medarbetare: Lindqvist M 34. Autismspektrumtillstånd och schizofreni: jämförelse av neurokognitiva funktionsnedsättningar Medarbetare: Lugnegård T 35. Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattningsinstrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna Medarbetare: Lugnegård T 36. Andningsbehållare (spacer) versus nebulisator vid akutbehandling av astma och obstruktiv bronkit hos förskolebarn. Medarbetare: Mitselou N 37. Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? Medarbetare: Måseide M 38. Cost of illness of cardivascular disease in Sweden. Medarbetare: Pereira Filho, A 39. Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. Medarbetare: Seleskog B, Von Bültzingslöwen I, Lindqvist L, Engström A 40. Sömnregistrering med respiratorisk polygrafi för personer med mild eller medelsvår obstruktivt sömnapné och med käkhållare Medarbetare: Sillén Samuelsson E Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 11

13 41. Mechanical chest compressions in out-of-hospital cardiac arrest Medarbetare: Smekal D 42. Patogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner med fokus på karaktärisering av vancomycin-känslighet hos koagulasnegativa stafylokocker. Medarbetare: Tevell S 43. Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner. Medarbetare: Tevell S 44. Gruppintervention för att förbättra symtom, funktion och delaktighet bland patienter med KOL eller hjärtsvikt i primärvården Medarbetare: Theander K 45. Kan korrekt axeldiagnos ställas tidigare och icke värdeskapande tid minskas för patienten inom primärvården? Medarbetare: Thorup M 46. Spädbarnssång som smärtlindring av tidigt födda barn Medarbetare: Ullsten A 47. Utveckling och validering av diagnosinstrument för barneksem med kvalitativa och kvantitativa metoder. Undersökning av det naturliga longitudinella förloppet av barneksem och inflytande av riskfaktor typ I sensibilisering. Medarbetare: von Kobyletzki L 48. Prediktorer av tillfrisknandet från eksem Medarbetare: von Kobyletzki L 49. Acetat-PET/CT och 3T MR-validering med laparoskopisk utvidgad lymfkörtelutrymning vid lokalt avancerad prostatacancer. Medarbetare: Waldén M 50. Kliniskt utfall efter öppen radikal prostatectomi jämfört med laparoskopisk radikal prostectomi vid tidig prostatacancer Medarbetare: Waldén M 51. Kvalitetsuppföljning av dialysaccesser Medarbetare: Welander G Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 12

14 52. Retrospektiv utvärdering av förbättringsarbetet kring hemodialysaccesser Medarbetare: Welander G 53. Prematurfödda barns EEG i relation till hjärnskador och patofysiologi. Medarbetare: Wikström S 54. Validering av psykogeriatrisk/neuraopsykiatrisk symptomenkät. Medarbetare: Åstrand R 55. Provtagning av barnen i SELMA-kohorten vid 5-6 års ålder Medarbetare: Örn M Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 13

15 Disputationer under året Under året har tre klinisk verksamma landstingsanställda disputerat! Det är ett viktigt tillskott i verksamheten, och framförallt i de FoU-enheter som numera finns i varje division. Detsamma gäller för den organisation som finns inom landstinget för att ta emot läkarkandidater från Örebro. Den 25 mars disputerade Laura von Kobyletzki vid Institutionen för dermatologi, Medicinska Fakulteten, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet med avhandlingen Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood. Handledare under doktorandåren har varit Professor Åke Svensson, Institutionen för dermatologi, Medicinska Fakulteten, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet, och Professor Carl-Gustaf Bornehag, Avdelningen för folkhälsovetenskap, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads Universitet. Den 27 september disputerade David Smekal vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet med avhandlingen Safety with Mechanical Chest Compressions in CPR - Clinical Studies with the LUCAS device, Handledare under doktorandåren har varit Professor Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet. Den 10 november disputerade Louise Emilsson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet med avhandlingen Cardiac complications in celiac disease. Handledare under doktorandåren har varit Professor Jonas Ludvigsson, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Institutionen för pediatrik, Örebro universitetssjukhus och Roland Carlsson, MD, PCI-enheten, Centralsjukhuset Karlstad. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 14

16 Året som gick Januari Den 14:e genomförde Maria Klässbo vår minikurs i Att utforma en poster, med sammanlagt 7 deltagare. Kursen omfattar 90 min och genomförs löpande när tillräckligt många deltagare har anmält sitt intresse. Februari Den 18-22:e genomförde vi vår årliga kurs i grundläggande FoU-arbete med 7 deltagare. Traditionsenligt ges den alltid under vecka 8. Några av projekten som årets deltagare arbetar med: Screena inneliggande patienter i psykiatrisk slutenvård vad gäller traumatisk exponering under barndomen. Detta innebär att samla in barn- och ungdomsanamnetiskt material i patientgruppen, för att kunna erbjuda adekvat psykologisk behandling. Ett antal studier finns som visar på konsekvenser av traumatisk exponering i barndomen för utvecklande av olika sjukdomstillstånd av både psykiatrisk och fysisk karaktär. Tanken med projektet är att använda några befintliga formulär, med tonvikten på ett formulär benämnt CECA (Childhood Experience of Care and Abuse). Förhoppningsvis kommer projektet att på sikt kunna leda till validering av formuläret för svenska förhållanden. Projektet genomförs av psykolog Anders Eliasson på FoU-enheten för division psykiatri. Projekt om huruvida äldre-äldre på landbygden får den hjälp de behöver av hjärtsviktsmottagningen, och om de vet hur de kan anpassa medicin själv. Kanske behövs det särskilda åtgärder eller utbildningar? Projektet genomförs av allmänläkare Maaike Giezema på Töcksforspraktiken. Projekt om prevalensen av autismsspektrumstörningar (ASD) bland vuxna. Den är otillräckligt utforskad, och med den bakgrunden kommer projektet att inriktas på individuell psykoterapeutisk behandling då den huvudsakliga psykiatriska samsjukligheten är ångest, maladaptiva stressreaktioner eller posttraumatisk stress. Det handlar om vilken typ av behandling som erbjuds och vilka de ASD-specifika utmaningarna är. Projektet genomförs av psykolog Elin Jonsson på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad. Mars Den 16:e presenterade Laura von Kobyletzki sin avhandling Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood vid den första spikningscermemonin i landstinget. Den 25:e disputerade hon i Lund. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 15

17 Maj Den 16:e deltog Maria Klässbo i temadagen Bättre Kvalitetsregisterforskning på Arlanda., dagen handlade om metoder för att driva forskningsprojekt baserade på kvalitetsregister som används inom vården. Kursen i Evidensbaserad praktik (EBP) genomfördes med åtta deltagare den maj. Alla som går kursen kommer dit med en specifik patients åkomma för att utröna aktuellt kunskapsläget inför behandling. Kursen ger kunskap om att formulera en fråga tillräckligt specifik för att kunna besvaras genom litteratursökning. Den behandlingen frågan gäller ställs mot standardbehandling och jämförelsen görs med hjälp av ett för patienten relevant effektmått, exempelvis hälsorelaterad livskvalitet, eller stöd för att läkaren ska kunna ställa diagnos eller inte. Det centrala i kursen är att leta efter forskningsresultat i form av publicerade artiklar eller systematiska översikter, värdera dem och avgöra om det finns vetenskapligt stöd för den nya behandlingen. Den 30:e genomfördes ett heldagsseminarium om Stefan Perhamres forskning. Stefan avled under 2010 innan han hann skriva klart sin avhandling, och under året har hans handledare, Maria Klässbo samt Rolf Norlin i Örebro, slutfört arbetet. Under dagen presenterades CAPTO-rapporten om Stefans forskning. September Den 19:e presenterade David Smekal sin avhandling Safety with Mechanical Chest Compressions in CPR - Clinical Studies with the LUCAS device under årets andra spikningscermonin i sjukhusbiblioteket. Han disputerade i Uppsala den 27:e. Oktober Den 24:e genomfördes årets tankesmedja FoU i LiV. Under eftermiddagen fanns möjlighet att välja två av fyra seminarier och sammanlagt hade vi 14 presentationer. Det handlade bland annat om: Internetbaserad kognitiv behandlingsterapi för patienter med depression inom primär- och psykiatrivård. Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården. Kan ett preoperativt besök, kallat narkoslek, minska barnets och förälderns upplevda oro under barnets operationsdag? Självskadebeteende och förmåga att reflektera om sig själv och andra hos ungdomar som söker till barn- och ungdomspsykiatrin Kvalitativ analys i en kvantitativ studie av samtalen vid samtalsakuten Spädbarnssång som smärtlindring av för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 16

18 November Den 13-15:e genomfördes den andra omgången av EBP-kursen. Den 19:e presenterade Louise Emilsson sin avhandling Cardiac complications in celiac disease under årets tredje spikningsceremoni i sjukhusbiblioteket. Hon disputerade i Örebro den 10:e. Under året har ledningsgruppen för CKF haft totalt 18 sammanträden under vilka vi sköter den löpande verksamheten. Vetenskaplig produktion Bibliometri Under året publicerades 22 vetenskapliga artiklar i tidskrifter med impact factor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 17

19 Vetenskapliga artiklar Internationella refereebedömda tidskrifter 1. Andernord D, Karlsson J, Musahl V, Bhandari M, Fu FH, Samuelsson K Timing of surgery of the anterior cruciate ligament Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery 2013, 29(11), pp Impact factor: Anita Dhirad, Robert Holik, Maria Klässbo Bullous Pemphigoid Dermato-Venereology in the Nordic Countries 2013, 18(1) 3. Bååth C, Idvall E, Gunningberg L, Hommel A Pressure-reducing interventions among persons with pressure ulcers: results from the first three national pressure ulcer prevalence surveys in Sweden Journal of Evaluation in Clinical Practice 2013, 22(23-24), pp Impact factor: Carlstedt F, Jönsson BA, Bornehag CG. PVC flooring is related to human uptake of phthalates in infants Indoor Air 2013, 23(1), pp Impact factor: Emanuelsson L, Karlsson L, Castrèn M, Lindström V Ambulance personnel adherence to hygiene routines: still protecting ourselves but not the patient European Journal of Emergency Medicine 2013, 20(4) pp Impact factor: Eriksson BM, Arne M, Ahlgren C Keep moving to retain the healthy self: the meaning of physical exercise in individuals with Parkinson s disease Disability and Rehabilitation 2013, 35(26), pp Impact factor: Freemantle N, Meneghini L, Christensen T, Wolden ML, Jendle J, Ratner R. Insulin degludec improves health-related quality of life (SF-36 ) compared with insulin glargine in people with Type 2 diabetes starting on basal insulin: a meta-analysis of phase 3a trials Diabetic Medicine 2013, 30(2), pp Impact factor: Freemantle N, Meneghini L, Christensen T, Wolden ML, Jendle J, Ratner R. Insulin degludec improves health-related quality of life (SF-36 ) compared with insulin glargine in people with Type 2 diabetes starting on basal insulin: a meta-analysis of phase 3a trials Diabetic Medicine 2013, 30(2) pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 18

20 Impact factor: Grip. K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A Children exposed to intimate partner violence and the reported effects of psychosocial interventions. Violence and Victims 2013, 28(4), pp Impact factor: Gunningberg, L., Hommel, A Bååth, C, & Idvall, E. The first national pressure ulcer prevalence survey in county council and municipality settings in Sweden Journal of Evaluation in Clinical Practice 2013, 19(5) pp Impact factor: Hall-Lord ML, Theander K, Athlin E A clinical supervision model in bachelor nursing education - purpose, content and evaluation Nurse education in Practice 2013, 13(6), Johansson I, Bååth C, Wilde-Larsson B, Hall-Lord M-L Acute confuse on states, pain, health, functional status and quality of care among patients with hip fracture during hospital stay International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing 2013, 17(3), pp Lugnegård T, Unenge Hallerbäck M, Hjärthag F, Gillberg C. Social cognition impairments in Asperger syndrome and schizophrenia Schizophrenia research. 2013, 143(3), pp Impact factor: Nordin A, Theander K, Wilde-Larsson B, Nordström G Health care staffs perception of patient safety culture in hospital settings and factors of importance for this Open Journal of Nursing 2013, 3, pp Nordin A, Wilde-Larson B, Theander K, Nordström G Swedish Hospital Survey on Patient Safety Culture - Psychometric properties and health care staff s perception Open Journal of Nursing 2013, 4, pp Odenkrants S, Theander K Assessment of nutritional status and meal related situations among patients with chronic obstructive pulmonary disease in Primary health care, obese patients; a challenge for the future Journal of Clinical Nursing 2013, 22(7-8), pp Impact factor: Olsson A, Hasselgren M, Hagquist C, Janson S The association between medical conditions and gender, well-being, psychosomatic complaints as well as school adaptability Acta Paediatrica 2013, 102(5) pp Impact factor: Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 19

21 18. Olsson A, Hasselgren M, Hagquist C, Jansson S The association between medical conditions and gender, well-being, psychosomatic complaints as well as school adaptability Acta Paediatrica 2013, 102(5), pp Impact factor: Samuelsson K, Andersson D, Ahldén M, Fu FH, Musahl V, Karlsson J Trends in surgeon preferences om anterior cruciate ligament reconstructive technique Clinics in sports medicine 2013, 23(1), pp Impact factor: Schmitt J, Langan S, Deckert S, Svensson A, von Kobyletzki L, Thomas K, Spuls P Assessment of clinical signs of atopic dermatitis: a systematic review and recommendation Journal of Allergy and clinical immunology 2013, 132(6), pp Impact factor: Stein KF, Miclescu A Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation treatment for patients with chronic pain in a primary health care unit Scandinavian Journal of Pain 2013, 4(4), pp Emilsson L, Carlsson R, Holmqvist M, James S, Ludvigsson JF The characterisation and risk factors of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2013, 37(9), pp Impact factor: Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M Hospital-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD in Sweden--a national survey Respiratory Medicine 2013, 107(8), pp Impact factor: Zakrisson A-B, Theander K, Anderzen-Karlsson A The experience of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary health care from next of kin s perspective; a qualitative study Primary Care Respiratory Journal 2013, 22(4), pp Impact factor: 2.19 Nationella refereebedömda tidskrifter 1. Lindgren O Psykoterapi - en relation i flera plan Psykologtidningen 2013, 8 pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 20

22 Internationella kongresser 1. Arne M, Theander K Quality of forced spirometry in primary care practice are relevant indicators available for analysis? IPCRG 3rd International Scientific Meeting, Uppsala, May 23-24, Bååth C, Mårtensson G, Mamhidir AG, Florin J, Muntlin-Athlin,Gunningberg L Pressure ulcer prevention - is nursing knowledge appropriate or not? A descriptive multicenter study in Sweden 16th Annual European Pressure Ulcer Meeting, August 28th -30th 2013, Vienna, Austria 3. Emilsson L Ischemic heart disease in first-degree relatives to celiac patients 15th International Celiac Disease Symposium, Chicago, September 22-25, Johansson I, Bååth C, Wilde-Larsson B, Hall-Lord M-L Acute confusion states, pain, functional status and psychological well-being among patients with hip fracture in hospital European Delirium Association's September 20th - 21st, 2013 meeting, Leuven, Belgium 5. Olsson C Affected sexuality in patients treated for malignant blood diseases - during and after treatment The EANS Summer Conference, Complex interventions research in Nursing: patient involvement and use of Mixed methods, Nijmegen, Nederland, 3-4 July Schmitt J, Deckert S, Langan S, Svensson Å, von Kobyletzki L, Thomas K, Spuls P Measurement properties of outcome measurements for atopic dermatitis HOME III Meeting, San Diego, Tevell S, Claesson C, Hellmark B, Söderquist B, Nilsdotter-Augustinsson Å Heterogenous glycopeptide intermediate S. epidermidis (hgise) in prosthetic joint infections European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Annual Conference 8. Ullsten A Efficacy of infant-directed singing during procedural pain in preterm and term neonates The 9th European Congress of Music Therapy, Oslo August von Kobyletzki L, Svensson Å, Schmitt J, Thomas K Eczema Signs and Symptoms: what is important to patients HOME III Meeting, San Diego, von Kobyletzki L Harmonising Outcome Measures for Eczema (HOME) European Task Force on Atopic Dermatitis business meeting, Istanbul, von Kobyletzki L, Berner A, Carlstedt F, Hasselgren M, Bornehag, CG, and Svensson A Validation of children s eczema questionnaire in children age 0-2 years Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 21

23 22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istanbul 2-6 October Zakrisson A-B, Anerös T, Theander K Longitudinal effects of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Primary Health Care ERS Annual Congress, Barcelona, 7-11 September Ängeby K Prolonged latent phase of childbirth - women s voices Nordic Midwifery Congress, Oslo, June Nationella kongresser 1. Axer S, Hansske B Ultraljud är kirurgens stetoskop Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Laparoskopisk kolonkirurgi Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Perforerat ulcus duodeni efter gastric bypass Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Laparoskopisk ärrbråck Kirurgveckan, Uppsala, augusti Eriksson BM, Arne M, Ahlgren C Håller igång för att bibehålla det friska jaget - innebörden av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom Sjukgymnastdagarna 2013, Göteborg, 2-4 oktober 6. Hellgren KJ, Agardh E, Bengtsson B Försämrad känslighet i näthinnan föregår utveckling av vaskuklära lesioner vid diabetes Sveriges ögonläkarförenings årsmöte, Malmö, augusti Måseide M Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? En pilotstudie. Sjukgymnastdagarna i Göteborg, 3-6 oktober Stein KF, Miclescu A Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation treatment for patients with chronic pain in a primary health care unit Svenskt Smärtforum, Linköping, oktober 2013 Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 22

24 9. Ullsten A Vaggsång som smärtlindring av för tidigt födda barn Nationell konferens för musikforskning, Stockholm, juni Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M Tillgång till rehabilitering för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL en enkätstudie bland sjukhus i Sverige Svenska Lungkongressen, Visby, maj von Kobyletzki L Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood Svenskt Dermatologimöte, Ängeby K Prolonged latent phase of childbirth - women s voices SFOG-veckan 2013, Sundsvall, August Böcker, bokkapitel, rapporter 1. Almqvist K Effekter av långvarig extrem stress på relationen mellan föräldrar och barn. Sid i Asher H, Hjern A. Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyk-tingbarn med svår psykisk ohälsa Studentlitteratur, Lund Almqvist K Att stödja barns utveckling och att möta barns behov av närhet, anknytning och omsorg, Ett hem att växa i - Grundutbildning för jour- och familjehem Socialstyrelsen, Stockholm Bååth C (Redaktör), Hommel A Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Hommel A Osteoporos, Ortopedisk vård och Rehabilitering i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Hommel A Kvalitetsregister inom ortopedin i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Larsson C, Hommel A Carolines berättelse i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund 2013 Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 23

25 7. Boman, S Psychiatry in Värmland. Stories of everyday psychiatry Landstinget i Värmland, Karlstad Broberg, A, Almqvist, K Utveckling av bedömningsmetoder och stödinsatser för våldsutsatta barn. Delrapport 1 till Socialstyrelsen. 9. Lindgren O, Almqvist K Psykisk ohälsa hos unga vuxna, Värmlänningarnas liv & hälsa 2012 Landstinget i Värmland, Karlstad Klässbo M, Rolf Norlin R CAPTO-rapport 2013/1: Severs skada paradigmskifte gällande diagnostik och behandling? Rapporten finns tillgänglig på Beviljade forskningsanslag 1. Daniel Andernord, VC Gripen id: Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Predictors and Outcome Doktorandmedel, kr 2. Mats Arne, Primärvårdens FoU-enhet id: Spirometri i primärvården i Värmland. Undersökning av kvalitet på spirometri-undersökningar och utvärdering Forskningsmedel för disputerade, kr 3. Louise Emilsson, VC Säffle id: Risk för ischemisk hjärtsjukdom hos släktingar till celiakipatienter. Meta-analys av association celiaki och ischemisk hjärtsjukdom. Forskningsmedel för disputerade, kr 4. Kersti Theander, Primärvårdens FoU-enhet RFR Gruppintervention inom Primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt. Regionala forskningsfonden, kr 5. Kersti Theander, Primärvårdens FoU-enhet id: Gruppintervention i Primärvården för att förbättra symptom- och funktionshantering samt upplevelse av delaktighet bland patienter med KOL och/eller hjärtsvikt Forskningsmedel för disputerade, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 24

26 6. Mathias Karlsson, Klinisk Kemi id: Biokemiska markörer som patientnära beslutstöd. Ett multidisciplinärt internationellt samarbete med fokus på att undvika hjärnskador och organsvikt Forskningsmedel för disputerade, kr 7. Lena Lindqvist, Birgitta Seleskog, Enheten för tandhälsovård id: Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. LiV Forskningsanslag, kr 8. Åsa Berglund, Sjukgymnastgruppen, VC Gripen id: Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? LiV Forskningsanslag, kr 9. Alexandra Ullsten, Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset Karlstad id: Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som stöd för sjuka spädbarn, föräldrar och vårdpersonal Doktorandmedel, kr 10. Maria Klässbo, Centrum för klinisk forskning id: Handledning av olika projekt och fortsatt analys av LiV & hälsa enkäter 2008 och 2012 Forskningsmedel för disputerade, kr 11. Daniel Merrick, Neurologi- och rehabiliteringskliniken id: Andningsbehållare (spacer) versus nebulisator vid akutbehandling av astma och obstruktiv bronkit hos förskolebarn LiV Forskningsanslag, kr 12. Staffan Tevell, Infektionskliniken Centralsjukhuset Karlstad id: Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner Doktorandmedel, kr 13. Sverre Wikström, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin id: Prematurfödda barns EEG i relation till hjärnskador och patofysiologi; samt SELMA-studien Forskningsmedel för disputerade, kr 14. Ragnar Åstrand, Minnesmottagningen id: Neurokognitiv symtomenkät (CIMP-QUEST) - Webbaserad, hjärnregionalt orienterad och grafiskt vägledande presentation av rapporterade symtom vid diagnostik av demenssjukdom LiV Forskningsanslag, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 25

27 15. Malin Örn, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin id: Prevalens och sjukvårdsutnyttjande för barnastma i Värmland - en 13-årsuppföljning LiV Forskningsanslag, kr 16. Robert Carlsson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Förändrar ett preoperativt besök kallat narkoslek lindra barn och föräldrars upplevelse av oro inför och under operationsdagen? \Lek är bästa medicinen - lindrar oro både hos barn och förälder LiV Forskningsanslag, kr 17. Per-Inge Carlsson, Öron-, näsa och halssjukvården RFR Grav hörselnedsättning i kombination med andra funktionshinder. Livskvalitet, psykosociala konsekvenser och rehabilitering. Regionala forskningsfonden, kr 18. Kinga Dabrowska-Kloda, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Incidens och karakteristika av sena in-the-bag IOL dislokationer LiV Forskningsanslag, kr 19. Ida Eriksson, Sjukhusfysik onkologiklinik id: Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten Doktorandmedel, kr 20. Karl-Johan Hellgren, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall Doktorandmedel, kr 21. Karl-Johan Hellgren, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall LiV Forskningsanslag, kr 22. Fredrik Helliksson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: K3, en ny biomarker för att prediktera organsvikt Doktorandmedel, kr 23. Fredrik Helliksson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Laktatdehydrogenas som biokemisk markör för att prediktera utveckling av organsvikt hos patienter som söker akutmottagningen Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 26

28 LiV Forskningsanslag, kr 24. Ragnar Henningsson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Paraverteralblockad effekter på hjärtats kontraktilitet Forskningsmedel för disputerade, kr 25. Ghada Hussein, Kvinnosjukvården id: SELMA reproduktion och pubertetsutveckling Forskningsmedel för disputerade, kr 26. Eva Karlsson, Läkarenheten onkologikliniken Centralsjukhuset Karlstad id: Studier över prognostiska och prediktiva faktorer vid human bröstcancer vid tumörprogression Doktorandmedel, kr 27. Leonidas Magarakis, Kvinnosjukvården id: Salpingectomy vs tubal sterilisation in low risk for ovarian cancer women and its effect on ovarian reserve LiV Forskningsanslag, kr 28. Karin Ängeby, Förlossningsavdelningen kvinnosjukvården id: Förlängd latensfas. Prevalens och kvinnors uppfattning av vårdens kvalitet. Doktorandmedel, kr 29. Kjerstin Almqvist, FoU-enhet id: Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar Forskningsmedel för disputerade, kr 30. Elisabeth den Teuling, Läkarenheten (barn- och ungdomspsykiatri) id: Non-suicidal self-injury and the capacity for mentalization in adolescents who seek care in outpatient clinics for child- and adolescent psychiatry LiV Forskningsanslag, kr 31. Malin Engman, Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering (barn- och ungdomspsykiatri) id: Färdighetsträning för ungdomar med ADHD LiV Forskningsanslag, kr 32. Ola Lindgren, FoU-enhet id: Psykometriska egenskaper hos frågeformuläret Patient Terapeut Samspelsskala (PTS) LiV Forskningsanslag, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 27

29 33. Mona Lindqvist, Centrum för traumatisk stress id: Flyktingkvinnors uppfattning av psykisk hälsa och bemötandet inom psykiatrin Doktorandmedel, kr 34. Tove Lugnegård, Neuropsykiatriska mottagningen id: Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattningsinstrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna LiV Forskningsanslag, kr 35. Tove Lugnegård, Neuropsykiatriska mottagningen id: Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattnings-instrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna Forskningsmedel för disputerade, kr 36. David Sweet, Psykiatrisk mottagning Arvika id: Behandling i kroppskännedom för vuxna med ADHD - en explorativ studie LiV Forskningsanslag, kr Personal Heltidsanställd personal Anders Hallberg, leg. läk, doc, forskningschef Fredrik Lundin, civ. ing, tekn. dr, statistiker Pia Tekin, adm. samordnare Forskningsledare (procent av tjänstgöring) Per-Olof Forsberg, leg. läk, med. dr, div. Diagnostik (20%) Johan Jendle, leg. läk, ass. prof., div. Medicinska specialiteter (20%) Lars Lundman, leg. läk, med. dr, div Opererande specialiteter (20%) Maria Klässbo, leg. sjukgymn, med. dr, div HHR (20%) Carina Bååth, leg. sjuksköt, phil dr, div. Opererande specialiteter (20%) Kjerstin Almqvist, leg. läk, prof, div Psykiatri (20%) Kersti Theander, leg. sjuksköterska, med. dr, div. Allmänmedicin (20%) Forskningsrådet Mikael Bergenheim, leg. läk, doc, div Op. spec. ordförande Anders Hallberg, Centrum för Klinisk forskning administrativt stöd Tekin, Pia - Sekreterare, Centrum för Klinisk forskning - sekreterare Mats Arne, leg. sjukgymn., med dr, div. Allmänmedicin - ledamot Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 28

30 Per-Inge Carlsson, leg. läk, med. dr, div Opererande specialiteter - ledamot Ola Lindgren, leg, psykolog, med. lic., div. Psykiatri - ledamot Riitta Luostarinen, leg. läk, med. dr, div. Medicinska specialiteter - ledamot Ingela Marklund, leg. sjukgymn, med lic, div. HHR - ledamot Gun Nordström, prof, Inst. för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet - ledamot Inger von Bütlzingslöven, leg. tandläk, med. dr, Folkandvården i Värmland - ledamot Johannes Van den Bout, leg. läk, med. dr, div. Allmänmedicin - ledamot Bodil Wilde-Larsson, prof, Inst. för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet - ledamot Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 29

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2012 MÅL 2008-2012 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Dnr 2013/0099 Verksamhetsberättelse 2013 Blekinge kompetenscentrum Innehåll 1.Verksamheten 2013- inledning och sammanfattning... 4 2. Hälsofrämjande verksamhet... 5 3. God vård genom processarbete... 6

Läs mer

10 år med forskargruppen PRO-CARE jubileumsskrift. Patient Reported Outcomes Clinical Assessment Research and Education.

10 år med forskargruppen PRO-CARE jubileumsskrift. Patient Reported Outcomes Clinical Assessment Research and Education. PRO-CARE Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan I focus bedriver sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet

Läs mer

Projektplan Fysisk aktivitet på recept (FaR ) för barn och ungdomar

Projektplan Fysisk aktivitet på recept (FaR ) för barn och ungdomar Projektplan Fysisk aktivitet på recept (FaR ) för barn och ungdomar 1. Bakgrund 1.1 Metodutveckling behövs för att förebygga övervikt och fetma Primärvården i samarbete med Skolhälsovården, Akademiska

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

SVENSKA INSTITUTET FÖR

SVENSKA INSTITUTET FÖR Handikappvetenskap SVENSKA INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2003-2004 Innehåll Målsättningar och organisation...5 Finansiering...5 Forskning...5 Undervisning...6 Rekommendationer...6 Forskarutbildning...7 Doktorander...9

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt Hjärt- och lungsjukas riksförbunds medlemstidning FORSKNING skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt få kol-sjuka i rehabilitering vid sjukhus nytt handfat ska stoppa spridning av infektioner STATUS

Läs mer

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering

Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Blekinge kompetenscentrum 2014-03-10 Innehåll 1. Pågående projekt... 3 1.1. Aspire studie... 3 1.2. Beroendevård i samverkan (Bis)... 3 1.3. ExDin,

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram Kjerstin Almqvist, Anna Georgsson, Karin Grip & Anders Broberg Stiftelsen Allmänna

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer