Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland

2 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas. Vi har projekt som pågår under flera år och som under en tid drivs utan att egentligen synas i tidskrifter och rapporter. Alla forskningsprojekt drivs inte av disputerade, utan av anställda i landstinget som eventuellt är på väg att starta en doktorandutbildning. En del har sin anknytning till något av universiteten eller högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Umeå eller i Linköping, för att nämna några. Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom landstinget i Värmland så som den såg ut 1/ Det innebär att en del disputationer som skett mellan 1/1 och rapportens datum inte kommer med. Dessa kommer istället att beskrivas i 2014 års rapport. Fredrik Lundin Civ. Ing. Tekn. Dr. Statistiker Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Anders Hallberg Forskningschef Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 1

3 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 4 CKF idag... 5 Forskningsledare... 5 Forskningsanslag... 5 Kurser... 6 Medverkan i utbildningen av läkare... 6 Seminarier... 6 Kvalitetsforum... 6 Kunskapsstyrning... 6 Informationsspridning... 7 Pågående forskningsprojekt... 7 Disputationer under året Året som gick Vetenskaplig produktion Bibliometri Vetenskapliga artiklar Internationella kongresser Nationella kongresser Böcker, bokkapitel, rapporter Beviljade forskningsanslag Personal Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 2

4 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Centrum för klinisk forskning (CKF) har som uppgift att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland. Vad som är klinisk forskning beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43): Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen. Den typiske forskaren inom landstinget i Värmland är en inom vården verksam person som på del av sin arbetstid bedriver forskning, ofta baserat på de patienter som vederbörande möter i sin vardag. Det är en verksamhet som hämtar sin inspiration från patienterna och vars nytta direkt kommer patienterna till gagn. Landstingsanknuten forskning är också reglerad i hälso- och sjukvårdslagen: 26 b Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Den kliniska forskningen tillsammans med vårdsprogramprocessen inom landstinget i Värmland utgör en kedja som bidrar till att våra patienters sjukdomsområden beforskas och att resultaten införs i vården. I landstingets verksamhet bedrivs det en hel del läkemedelsstudier. De drivs som ett trepartssamarbete mellan ansvarig prövare, verksamhetschef och ett läkemedelsbolag. Det är studier som i sin helhet bekostas av aktuellt läkemedelsbolag och de genomförs självständigt, utan inblandning av CKF. Uppdraget CKF fick sin nuvarande form Syftet är att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland (LiV). Detta gör vi genom att: Stödja och vidareutveckla strukturer och processer för att bedriva klinisk forskning i LiV Bistå med vetenskapligt stöd genom våra forskningsledare och vår statistiker Utveckla och synliggöra CKF:s verksamhet inom alla divisioner och verksamheter så att flera medarbetare stimuleras till forskarutbildning och aktiv forskning Fördela och optimera användningen av de fond- och Forskningsmedel som LiV har till förfogande så att nyttan för LiV blir så stor som möjligt Vidareutveckla forskningssamverkan med universitet, högskolor och andra landsting Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 3

5 Ansvara för den fortsatta utvecklingen av kunskapsstyrningen i LiV, samt ha processansvar för riktlinje- och vårdprogramprocesser initierade av nationella riktlinjer Ansvara för forskningsdelen av Kvalitetsforum Besluta om utgivning av rapporter i serierna ACTIO och CAPTO Ge egna kurser, såsom o Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete o Evidensbaserad praktik o Att utforma en vetenskaplig poster Medverka vid kurser som ges för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom LiV Anordna en temadag om klinisk forskning i Värmland Delta i regionala och nationella samverkansgrupper för klinisk forskning och kunskapsstyrning. Organisation I landstingets organisation 2013 ligger CKF placerat direkt under hälso- och sjukvårdschefen, utanför Hälso- och sjukvårdsstaben och de divisioner som bedriver öppen- och slutenvård. Organisationsskiss för Landstinget i Värmland 2013 CKF består av en forskningschef, en administrativ samordnare samt en statistiker. Vi har även forskningsledare i varje division som jobbar deltid på CKF varav en också har ansvar för vårdprogramprocessen. Tillsammans utgör dessa CKFs ledningsgrupp som driver uppdraget. Vidare finns det forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom varje division, de utgör den del av forskningsorganisationen som står för den löpande handledningen när så behövs. Inom varje division är det forskningsledaren som driver respektive FoU-enhet. Sedan många år har vi ett fristående forskningsråd inom LiV som bedömer och beslutar om ansök- Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 4

6 ningar om Forskningsmedel ur våra fonder. Medlemmarna utses av CKFs ledningsgrupp men rådet arbetar oberoende av CKF. I rådet finns ledamöter dels från LiV, dels från Karlstads universitet. CKF idag Under flera år har vi verkat för att det ska bli lättare att forska inom landstinget i Värmland. Det har främst handlat om att skapa en struktur inom organisationen som underlättar för den enskilde forskaren, dels när det gäller kontakter med andra forskare, dels möjligheter till finansiering. Vidare finns det möjlighet för LiV-anställda att gå någon av våra kurser. Forskningsledare För att underlätta kontakter mellan forskare och ge en ram för att bedriva seminarieverksamhet har vi skrivit avtal med varje division om en, av divisionen utsedd, forskningsledare. Avtalet är utformat så att CKF och divisionen delar på kostnaden. Omfattningen varierar från division till division men omfattar som regel 20 eller 40% av heltid. Uppdraget som forskningsledare innebär att: stödja forskning, forskarutbildning och vetenskapliga projekt inom divisionen inom divisionen främja samverkan mellan personer som planerar eller bedriver olika typer av FoU-verksamhet arbeta för att utveckla divisionens FoU-enhet ingå i CKFs ledningsgrupp stimulera till systematisk kunskapsutveckling vara handledare och utbildare representera divisionen i CKF delta i CKFs verksamhet. Dessutom står det varje forskningsledare fritt att i mån av tid driva egna, för verksamheten relevanta, forskningsaktiviteter. Forskningsanslag Under lång tid har det varit möjligt att söka anslag, dels från en av landstinget finansierad forskningsfond, del från minnesfonder bestående av donerade medel. Det har också varit möjligt att söka medel för etikprövning samt stimulansbidrag för att skriva en projektplan eller att presentera forskning på en konferens. Detta har utökats under de senaste åren och idag finns möjlighet att söka Forskningsmedel för Doktorandprojekt Post doc-meritering för disputerade och handledning av icke-disputerade Fristående forskningsprojekt, från Regionala Forskningsrådet, LiV-anslaget och LiVs minnesfonder Medel för etikprövning Stimulansbidrag för deltagande i konferens eller för att skriva en projektplan. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 5

7 Kurser Vi ger årligen en kurs under vecka 8, Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, för de som planerar att starta, eller precis har startat, ett forskningsprojekt. Här ges deltagarna under fem dagar en introduktion till forskning, vetenskaplig metodik samt etik. Det finns också möjlighet till handledning i grupp med några av våra disputerade. Kursen evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att kunna använda sig av systematiska översikter, vetenskapliga artiklar, och kliniska belägg i vården av den enskilde patienten. Vidare ger vi en kortkurs om hur man kan skapa en poster. Det är en praktisk minikurs om 90 minuter, inriktad på de som arbetar med forskningsprojekt eller förbättringsarbeten. Medverkan i utbildningen av läkare Sedan några år ger studierektorskansliet för ST-läkarutbildningen en egen kurs i introduktion till forskningsarbete. Den är mera specifikt inriktad mot ST-läkarna och ges under några heldagar utspridda under året. Här bidrar CKF, dels med en förläsning i kvantitativ metod, dels med vetenskaplig handledning. Seminarier Under oktober månad har vi genomfört en tankesmedja om aktuell forskning i landstinget. Den ger möjlighet för forskningsaktiva att träffas, presentera och diskutera sina projekt och studier. Det är en aktivitet vi planerar att genomföra varje år, och hoppas mycket på den som mötespunkt och möjlighet till nätverkande. Kvalitetsforum Varje år arrangerar CKF tillsammans med landstingets kvalitetsenhet ett Kvalitetsforum. Det arrangeras i februari och består av två delar, en vetenskaplig del och del inriktad på kvalitetsarbete. Kvalitetsforums vetenskapliga del arrangeras av CKF och består av föreläsningar kring något speciellt tema. Vi bjuder in både interna och externa förläsare. Dessutom anordnas en postersession i form av en utställning där våra forskare kan visa upp sina resultat. Kunskapsstyrning Under 2011 beslutades det att landstinget i Värmland nu och framöver ska arbeta processorienterat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (SoS NR) och tillhörande styrande vårddokument i Riktlinjeoch vårdprogramsprocessen. Ledningsansvaret för de båda processerna ligger hos CKF, med Anders Hallberg som processägare till Riktlinjeprocessen och Maria Klässbo som ägare till Vårdprogramsprocessen. Utformandet av processerna följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt beslut taget i HCL den 20 april 2011 ( 166, LK/110779). Syftet med processerna är att: leverera beslutsunderlag till landstingets ledning ange de vårdprogram och vårdrutiner som behöver uppdateras föreslå indikatorer för uppföljning stödja verksamheterna i att utarbeta och synliggöra vårdprogram/vårdrutiner inom de områden som omfattas av nya riktlinjer Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 6

8 Skiss över kunskapsstyrningen inom LiV med tillhörande processer. Under 2013 har riktlinjerna Sjukdomsförebyggande metoder, Rörelseorganens sjukdomar och Palliativ vård i livets slutskede styrts in i processerna. Ett vårdprogram har fastställts: Sjukdomsförebyggande metoder. Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor. Informationsspridning Löpande har vi möjlighet att ge ut rapporter i vår CAPTO-serie (från latinets söka). Det är vetenskapliga resultat som ges ut på svenska för bredare spridning i landstinget. Formatet är mer lättillgängligt än de traditionella vetenskapliga publikationerna. Möjlighet finns också att publicera i ACTIO-serien som är mer inriktade på verksamhetsutveckling. Vi informerar löpande om forskningsaktiviteter genom publicering på landstingets interna och externa nät, både på landstingets startsida och på CKFs sida. I samarbete med informationsstaben ser vi till att det skrivs pressmeddelanden vid bland annat disputationer. Under året har vi inrättat en spikningsceremoni på sjukhusbiblioteket, CSK, för att uppmärksamma disputationer. Den innebär att forskaren presenterar avhandlingsarbetet under 20 min för att sedan svara på frågor. Tillställningen är öppen för alla intresserade och avslutas med att ett exemplar av avhandlingen spikas upp på en för ändamålet inskaffad björkstam! Pågående forskningsprojekt 1. Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård - förutsättningar och patientnytta Medarbetare: Lindgren O, Holmqvist R, Almqvist K Under året har planering och information, rekrytering av deltagande mottagningar, kontakt och seminarium med Rolf Holmqvist från LiU, seminarium i Stockholm med John Mellor-Clark Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 7

9 genomförts. Datainsamling pågår vid öppenvården i Karlstad och Torsby samt vid Centrum för traumatisk stress (CTS) i Karlstad. 2. Insatser för våldsutsatta barn - en genomförbarhetsstudie Medarbetare: Almqvist, K., Axberg, U., Grip, K., Appell, P., Draxler, H. Hjerthag, F, Cater, Å. K Ett projekt i samverkan med Karlstads, Örebros och Göteborgs Universitet finansierat av Socialstyrelsen. 3. Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation Medarbetare: Almqvist, K., Fridell, M. & Pernebo, K Ett projekt i samverkan med Karlstad Universitet, Linneuniversitetet och Landstinget Kronoberg. 4. Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar - förändras den av kvalitetsutveckling och införande av arbetssättet patientnärmre vård? Medarbetare: Almqvist, K., Schröder, A. Selvin, M., & Kjellin, L Ett projekt i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting. 5. Träning i Basal Kroppskännedom för personer med ADHD Medarbetare: Almqvist, K. & Sweet, D En studie i psykiatriska öppenvården i Karlstad. 6. Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor Medarbetare: Almqvist, K., Broberg, A. & Georgsson, A. Ett projekt i samverkan med Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Finansierat av Allmänna Barnhuset och Brottsofferfonden. Projektet avslutades december 2013 i och med Anna Georgssons disputation. 7. Utvärdering av samtalens effekt vid Samtalsakuten och Krismottagningen för män Medarbetare: Lindgren, O, Folkesson, P Under 2013 har datainsamlingen slutförts. Författandet en FoU-rapport med resultaten från studien vid Samtalsakuten pågår, och arbetet med en artikel för The International Journal of Psychosocial Rehabilitation har påbörjats. Data från Krismottagningen för män bearbetas och sammanställs i form av en uppsats av en student på D-nivå i Psykologi vid KaU. 8. Självskadebeteende och förmågan att reflektera om sig själv och andra ungdomar (Nonsuicidal self-injury and capacity for mentalization in adolescents) Medarbetare: Den Teuling, E.C.M., Unenge Hallerbäck, M. & Almqvist, K Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 8

10 Jämnförelsestudie kring mentaliseringsförmågan hos ungdomar som kommer till BUP med eller utan självskadebeteende. 9. Färdighetsträning för ungdomar med ADHD Medarbetare: Engman M, Unenge Hallerbäck M Ett kliniskt forskningsprojekt som syftar till att prova och utvärdera en ny behandlingsmetod på BUP. Samarbete med Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Karolinska Institutet. 10. Psykiatriska symptom hos ungdomar med AST/ ADHD - screening av ungdomar i klinisk och icke-klinisk grupp. Medarbetare: Habul, N., Erdis, H., Hjärthag, F. och Unenge Hallerbäck, M. Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet. 11. Asperger syndrome and schizophrenia: A comparative neuropsychological study Medarbetare: Marinopoulou, M., Billstedt, E., Unenge Hallerbäck, M, Lugnegård, T. Ett forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs universitet. 12. Prenatal exposures to endocrine disrupting mixtures and child neurodevelopment Medarbetare: Bornehag, C-G., Unenge Hallerbäck, M., Whyatt, R., Factor- Litvak, P., Rauh, V., Swan, S., & Wikström, S Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet, Göteborgs universitet. Lund universitet och Columbia University. 13. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Predictors and Outcome Medarbetare: Andernord D 14. Spirometri i primärvården, LiV. Utveckling av metodik och kriterier för kvalitetsvärdering av spirometriundersökningar. Medarbetare: Arne M 15. Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? Medarbetare: Berglund Å 16. Hälskydd för trycksårsprevention från ambulans till utskrivning Medarbetare: Bååth C 17. Lek är bästa medicinen - minskar preoperativ oro hos både barn och föräldrar? Medarbetare: Carlsson R, Henningsson R 18. In vitro fertilisering och implantationsdefekter ur ett genetisk och kliniskt perspektiv Medarbetare: Elenis E Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 9

11 19. Celiaki och hjärtsjukdom Medarbetare: Emilsson L 20. Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten. Medarbetare: Eriksson I 21. Kronisk hjärtsvikt i Årjäng: diagnos, behandling och hälsorelaterad livskvalitet i relation till geografiska, socioekonomiska och vårdorganisatoriska faktorer i en glesbygdskommun. Medarbetare: Giezeman M 22. Autistiska drag i barndomen hos unga schizofrena. Medarbetare: Unenge Hallerbäck M, Lugnegård T 23. SELMA-studien, Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy Study. Medarbetare: Hasselgren M, Berner A, von Kobyletzki L, Carlstedt F, Bodin A, Jonsson C 24. Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall. Medarbetare: Hellgren KJ 25. Paravertebralblockad. Effekter på hjärtats kontraktilitet. Medarbetare: Henningsson R 26. Utvärdering av arbetsmodellen patientnärmre vård Medarbetare: Inde M 27. Subklinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 2 diabetes behandlade med liraglutid eller glimiperid båda i kombination med metamorfin Medarbetare: Jendle J 28. Idrottsläger för vuxna med diabetes typ 1 Medarbetare: Jendle J 29. Förändring i östrogen (ER), progesteronreceptorer (PgR), HER2, proliferation och morfologi mellan primär invasiv bröstcancer och metastatisk bröstcancer. Medarbetare: Karlsson E 30. Biokemiska markörer som patientnära beslutsstöd. Ett multidisciplinärt internationellt samarbete med fokus på att undvika hjärnskador och organsvikt Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 10

12 Medarbetare: Karlsson M 31. Prevalence of self-reported hip-disability relations to age, sex, body mass index, physical activity and health-related quality of life. Medarbetare: Klässbo M, Lundin F 32. Psykometriska egenskaper hos frågeformuläret Hur upplever du din psykoterapeut? (HUP) Medarbetare: Lindgren O 33. Flyktingkvinnors existentiella upplevelser och erfarenhet av (psykisk) hälsa och sjukdom och deras upplevelse av mötet med personal i kontakt med psykiatrin i Värmland. Medarbetare: Lindqvist M 34. Autismspektrumtillstånd och schizofreni: jämförelse av neurokognitiva funktionsnedsättningar Medarbetare: Lugnegård T 35. Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattningsinstrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna Medarbetare: Lugnegård T 36. Andningsbehållare (spacer) versus nebulisator vid akutbehandling av astma och obstruktiv bronkit hos förskolebarn. Medarbetare: Mitselou N 37. Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? Medarbetare: Måseide M 38. Cost of illness of cardivascular disease in Sweden. Medarbetare: Pereira Filho, A 39. Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. Medarbetare: Seleskog B, Von Bültzingslöwen I, Lindqvist L, Engström A 40. Sömnregistrering med respiratorisk polygrafi för personer med mild eller medelsvår obstruktivt sömnapné och med käkhållare Medarbetare: Sillén Samuelsson E Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 11

13 41. Mechanical chest compressions in out-of-hospital cardiac arrest Medarbetare: Smekal D 42. Patogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner med fokus på karaktärisering av vancomycin-känslighet hos koagulasnegativa stafylokocker. Medarbetare: Tevell S 43. Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner. Medarbetare: Tevell S 44. Gruppintervention för att förbättra symtom, funktion och delaktighet bland patienter med KOL eller hjärtsvikt i primärvården Medarbetare: Theander K 45. Kan korrekt axeldiagnos ställas tidigare och icke värdeskapande tid minskas för patienten inom primärvården? Medarbetare: Thorup M 46. Spädbarnssång som smärtlindring av tidigt födda barn Medarbetare: Ullsten A 47. Utveckling och validering av diagnosinstrument för barneksem med kvalitativa och kvantitativa metoder. Undersökning av det naturliga longitudinella förloppet av barneksem och inflytande av riskfaktor typ I sensibilisering. Medarbetare: von Kobyletzki L 48. Prediktorer av tillfrisknandet från eksem Medarbetare: von Kobyletzki L 49. Acetat-PET/CT och 3T MR-validering med laparoskopisk utvidgad lymfkörtelutrymning vid lokalt avancerad prostatacancer. Medarbetare: Waldén M 50. Kliniskt utfall efter öppen radikal prostatectomi jämfört med laparoskopisk radikal prostectomi vid tidig prostatacancer Medarbetare: Waldén M 51. Kvalitetsuppföljning av dialysaccesser Medarbetare: Welander G Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 12

14 52. Retrospektiv utvärdering av förbättringsarbetet kring hemodialysaccesser Medarbetare: Welander G 53. Prematurfödda barns EEG i relation till hjärnskador och patofysiologi. Medarbetare: Wikström S 54. Validering av psykogeriatrisk/neuraopsykiatrisk symptomenkät. Medarbetare: Åstrand R 55. Provtagning av barnen i SELMA-kohorten vid 5-6 års ålder Medarbetare: Örn M Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 13

15 Disputationer under året Under året har tre klinisk verksamma landstingsanställda disputerat! Det är ett viktigt tillskott i verksamheten, och framförallt i de FoU-enheter som numera finns i varje division. Detsamma gäller för den organisation som finns inom landstinget för att ta emot läkarkandidater från Örebro. Den 25 mars disputerade Laura von Kobyletzki vid Institutionen för dermatologi, Medicinska Fakulteten, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet med avhandlingen Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood. Handledare under doktorandåren har varit Professor Åke Svensson, Institutionen för dermatologi, Medicinska Fakulteten, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet, och Professor Carl-Gustaf Bornehag, Avdelningen för folkhälsovetenskap, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads Universitet. Den 27 september disputerade David Smekal vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet med avhandlingen Safety with Mechanical Chest Compressions in CPR - Clinical Studies with the LUCAS device, Handledare under doktorandåren har varit Professor Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet. Den 10 november disputerade Louise Emilsson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet med avhandlingen Cardiac complications in celiac disease. Handledare under doktorandåren har varit Professor Jonas Ludvigsson, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Institutionen för pediatrik, Örebro universitetssjukhus och Roland Carlsson, MD, PCI-enheten, Centralsjukhuset Karlstad. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 14

16 Året som gick Januari Den 14:e genomförde Maria Klässbo vår minikurs i Att utforma en poster, med sammanlagt 7 deltagare. Kursen omfattar 90 min och genomförs löpande när tillräckligt många deltagare har anmält sitt intresse. Februari Den 18-22:e genomförde vi vår årliga kurs i grundläggande FoU-arbete med 7 deltagare. Traditionsenligt ges den alltid under vecka 8. Några av projekten som årets deltagare arbetar med: Screena inneliggande patienter i psykiatrisk slutenvård vad gäller traumatisk exponering under barndomen. Detta innebär att samla in barn- och ungdomsanamnetiskt material i patientgruppen, för att kunna erbjuda adekvat psykologisk behandling. Ett antal studier finns som visar på konsekvenser av traumatisk exponering i barndomen för utvecklande av olika sjukdomstillstånd av både psykiatrisk och fysisk karaktär. Tanken med projektet är att använda några befintliga formulär, med tonvikten på ett formulär benämnt CECA (Childhood Experience of Care and Abuse). Förhoppningsvis kommer projektet att på sikt kunna leda till validering av formuläret för svenska förhållanden. Projektet genomförs av psykolog Anders Eliasson på FoU-enheten för division psykiatri. Projekt om huruvida äldre-äldre på landbygden får den hjälp de behöver av hjärtsviktsmottagningen, och om de vet hur de kan anpassa medicin själv. Kanske behövs det särskilda åtgärder eller utbildningar? Projektet genomförs av allmänläkare Maaike Giezema på Töcksforspraktiken. Projekt om prevalensen av autismsspektrumstörningar (ASD) bland vuxna. Den är otillräckligt utforskad, och med den bakgrunden kommer projektet att inriktas på individuell psykoterapeutisk behandling då den huvudsakliga psykiatriska samsjukligheten är ångest, maladaptiva stressreaktioner eller posttraumatisk stress. Det handlar om vilken typ av behandling som erbjuds och vilka de ASD-specifika utmaningarna är. Projektet genomförs av psykolog Elin Jonsson på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad. Mars Den 16:e presenterade Laura von Kobyletzki sin avhandling Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood vid den första spikningscermemonin i landstinget. Den 25:e disputerade hon i Lund. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 15

17 Maj Den 16:e deltog Maria Klässbo i temadagen Bättre Kvalitetsregisterforskning på Arlanda., dagen handlade om metoder för att driva forskningsprojekt baserade på kvalitetsregister som används inom vården. Kursen i Evidensbaserad praktik (EBP) genomfördes med åtta deltagare den maj. Alla som går kursen kommer dit med en specifik patients åkomma för att utröna aktuellt kunskapsläget inför behandling. Kursen ger kunskap om att formulera en fråga tillräckligt specifik för att kunna besvaras genom litteratursökning. Den behandlingen frågan gäller ställs mot standardbehandling och jämförelsen görs med hjälp av ett för patienten relevant effektmått, exempelvis hälsorelaterad livskvalitet, eller stöd för att läkaren ska kunna ställa diagnos eller inte. Det centrala i kursen är att leta efter forskningsresultat i form av publicerade artiklar eller systematiska översikter, värdera dem och avgöra om det finns vetenskapligt stöd för den nya behandlingen. Den 30:e genomfördes ett heldagsseminarium om Stefan Perhamres forskning. Stefan avled under 2010 innan han hann skriva klart sin avhandling, och under året har hans handledare, Maria Klässbo samt Rolf Norlin i Örebro, slutfört arbetet. Under dagen presenterades CAPTO-rapporten om Stefans forskning. September Den 19:e presenterade David Smekal sin avhandling Safety with Mechanical Chest Compressions in CPR - Clinical Studies with the LUCAS device under årets andra spikningscermonin i sjukhusbiblioteket. Han disputerade i Uppsala den 27:e. Oktober Den 24:e genomfördes årets tankesmedja FoU i LiV. Under eftermiddagen fanns möjlighet att välja två av fyra seminarier och sammanlagt hade vi 14 presentationer. Det handlade bland annat om: Internetbaserad kognitiv behandlingsterapi för patienter med depression inom primär- och psykiatrivård. Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården. Kan ett preoperativt besök, kallat narkoslek, minska barnets och förälderns upplevda oro under barnets operationsdag? Självskadebeteende och förmåga att reflektera om sig själv och andra hos ungdomar som söker till barn- och ungdomspsykiatrin Kvalitativ analys i en kvantitativ studie av samtalen vid samtalsakuten Spädbarnssång som smärtlindring av för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 16

18 November Den 13-15:e genomfördes den andra omgången av EBP-kursen. Den 19:e presenterade Louise Emilsson sin avhandling Cardiac complications in celiac disease under årets tredje spikningsceremoni i sjukhusbiblioteket. Hon disputerade i Örebro den 10:e. Under året har ledningsgruppen för CKF haft totalt 18 sammanträden under vilka vi sköter den löpande verksamheten. Vetenskaplig produktion Bibliometri Under året publicerades 22 vetenskapliga artiklar i tidskrifter med impact factor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 17

19 Vetenskapliga artiklar Internationella refereebedömda tidskrifter 1. Andernord D, Karlsson J, Musahl V, Bhandari M, Fu FH, Samuelsson K Timing of surgery of the anterior cruciate ligament Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery 2013, 29(11), pp Impact factor: Anita Dhirad, Robert Holik, Maria Klässbo Bullous Pemphigoid Dermato-Venereology in the Nordic Countries 2013, 18(1) 3. Bååth C, Idvall E, Gunningberg L, Hommel A Pressure-reducing interventions among persons with pressure ulcers: results from the first three national pressure ulcer prevalence surveys in Sweden Journal of Evaluation in Clinical Practice 2013, 22(23-24), pp Impact factor: Carlstedt F, Jönsson BA, Bornehag CG. PVC flooring is related to human uptake of phthalates in infants Indoor Air 2013, 23(1), pp Impact factor: Emanuelsson L, Karlsson L, Castrèn M, Lindström V Ambulance personnel adherence to hygiene routines: still protecting ourselves but not the patient European Journal of Emergency Medicine 2013, 20(4) pp Impact factor: Eriksson BM, Arne M, Ahlgren C Keep moving to retain the healthy self: the meaning of physical exercise in individuals with Parkinson s disease Disability and Rehabilitation 2013, 35(26), pp Impact factor: Freemantle N, Meneghini L, Christensen T, Wolden ML, Jendle J, Ratner R. Insulin degludec improves health-related quality of life (SF-36 ) compared with insulin glargine in people with Type 2 diabetes starting on basal insulin: a meta-analysis of phase 3a trials Diabetic Medicine 2013, 30(2), pp Impact factor: Freemantle N, Meneghini L, Christensen T, Wolden ML, Jendle J, Ratner R. Insulin degludec improves health-related quality of life (SF-36 ) compared with insulin glargine in people with Type 2 diabetes starting on basal insulin: a meta-analysis of phase 3a trials Diabetic Medicine 2013, 30(2) pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 18

20 Impact factor: Grip. K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A Children exposed to intimate partner violence and the reported effects of psychosocial interventions. Violence and Victims 2013, 28(4), pp Impact factor: Gunningberg, L., Hommel, A Bååth, C, & Idvall, E. The first national pressure ulcer prevalence survey in county council and municipality settings in Sweden Journal of Evaluation in Clinical Practice 2013, 19(5) pp Impact factor: Hall-Lord ML, Theander K, Athlin E A clinical supervision model in bachelor nursing education - purpose, content and evaluation Nurse education in Practice 2013, 13(6), Johansson I, Bååth C, Wilde-Larsson B, Hall-Lord M-L Acute confuse on states, pain, health, functional status and quality of care among patients with hip fracture during hospital stay International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing 2013, 17(3), pp Lugnegård T, Unenge Hallerbäck M, Hjärthag F, Gillberg C. Social cognition impairments in Asperger syndrome and schizophrenia Schizophrenia research. 2013, 143(3), pp Impact factor: Nordin A, Theander K, Wilde-Larsson B, Nordström G Health care staffs perception of patient safety culture in hospital settings and factors of importance for this Open Journal of Nursing 2013, 3, pp Nordin A, Wilde-Larson B, Theander K, Nordström G Swedish Hospital Survey on Patient Safety Culture - Psychometric properties and health care staff s perception Open Journal of Nursing 2013, 4, pp Odenkrants S, Theander K Assessment of nutritional status and meal related situations among patients with chronic obstructive pulmonary disease in Primary health care, obese patients; a challenge for the future Journal of Clinical Nursing 2013, 22(7-8), pp Impact factor: Olsson A, Hasselgren M, Hagquist C, Janson S The association between medical conditions and gender, well-being, psychosomatic complaints as well as school adaptability Acta Paediatrica 2013, 102(5) pp Impact factor: Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 19

21 18. Olsson A, Hasselgren M, Hagquist C, Jansson S The association between medical conditions and gender, well-being, psychosomatic complaints as well as school adaptability Acta Paediatrica 2013, 102(5), pp Impact factor: Samuelsson K, Andersson D, Ahldén M, Fu FH, Musahl V, Karlsson J Trends in surgeon preferences om anterior cruciate ligament reconstructive technique Clinics in sports medicine 2013, 23(1), pp Impact factor: Schmitt J, Langan S, Deckert S, Svensson A, von Kobyletzki L, Thomas K, Spuls P Assessment of clinical signs of atopic dermatitis: a systematic review and recommendation Journal of Allergy and clinical immunology 2013, 132(6), pp Impact factor: Stein KF, Miclescu A Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation treatment for patients with chronic pain in a primary health care unit Scandinavian Journal of Pain 2013, 4(4), pp Emilsson L, Carlsson R, Holmqvist M, James S, Ludvigsson JF The characterisation and risk factors of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2013, 37(9), pp Impact factor: Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M Hospital-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD in Sweden--a national survey Respiratory Medicine 2013, 107(8), pp Impact factor: Zakrisson A-B, Theander K, Anderzen-Karlsson A The experience of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary health care from next of kin s perspective; a qualitative study Primary Care Respiratory Journal 2013, 22(4), pp Impact factor: 2.19 Nationella refereebedömda tidskrifter 1. Lindgren O Psykoterapi - en relation i flera plan Psykologtidningen 2013, 8 pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 20

22 Internationella kongresser 1. Arne M, Theander K Quality of forced spirometry in primary care practice are relevant indicators available for analysis? IPCRG 3rd International Scientific Meeting, Uppsala, May 23-24, Bååth C, Mårtensson G, Mamhidir AG, Florin J, Muntlin-Athlin,Gunningberg L Pressure ulcer prevention - is nursing knowledge appropriate or not? A descriptive multicenter study in Sweden 16th Annual European Pressure Ulcer Meeting, August 28th -30th 2013, Vienna, Austria 3. Emilsson L Ischemic heart disease in first-degree relatives to celiac patients 15th International Celiac Disease Symposium, Chicago, September 22-25, Johansson I, Bååth C, Wilde-Larsson B, Hall-Lord M-L Acute confusion states, pain, functional status and psychological well-being among patients with hip fracture in hospital European Delirium Association's September 20th - 21st, 2013 meeting, Leuven, Belgium 5. Olsson C Affected sexuality in patients treated for malignant blood diseases - during and after treatment The EANS Summer Conference, Complex interventions research in Nursing: patient involvement and use of Mixed methods, Nijmegen, Nederland, 3-4 July Schmitt J, Deckert S, Langan S, Svensson Å, von Kobyletzki L, Thomas K, Spuls P Measurement properties of outcome measurements for atopic dermatitis HOME III Meeting, San Diego, Tevell S, Claesson C, Hellmark B, Söderquist B, Nilsdotter-Augustinsson Å Heterogenous glycopeptide intermediate S. epidermidis (hgise) in prosthetic joint infections European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Annual Conference 8. Ullsten A Efficacy of infant-directed singing during procedural pain in preterm and term neonates The 9th European Congress of Music Therapy, Oslo August von Kobyletzki L, Svensson Å, Schmitt J, Thomas K Eczema Signs and Symptoms: what is important to patients HOME III Meeting, San Diego, von Kobyletzki L Harmonising Outcome Measures for Eczema (HOME) European Task Force on Atopic Dermatitis business meeting, Istanbul, von Kobyletzki L, Berner A, Carlstedt F, Hasselgren M, Bornehag, CG, and Svensson A Validation of children s eczema questionnaire in children age 0-2 years Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 21

23 22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istanbul 2-6 October Zakrisson A-B, Anerös T, Theander K Longitudinal effects of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Primary Health Care ERS Annual Congress, Barcelona, 7-11 September Ängeby K Prolonged latent phase of childbirth - women s voices Nordic Midwifery Congress, Oslo, June Nationella kongresser 1. Axer S, Hansske B Ultraljud är kirurgens stetoskop Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Laparoskopisk kolonkirurgi Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Perforerat ulcus duodeni efter gastric bypass Kirurgveckan, Uppsala, augusti Axer S, Hansske B Laparoskopisk ärrbråck Kirurgveckan, Uppsala, augusti Eriksson BM, Arne M, Ahlgren C Håller igång för att bibehålla det friska jaget - innebörden av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom Sjukgymnastdagarna 2013, Göteborg, 2-4 oktober 6. Hellgren KJ, Agardh E, Bengtsson B Försämrad känslighet i näthinnan föregår utveckling av vaskuklära lesioner vid diabetes Sveriges ögonläkarförenings årsmöte, Malmö, augusti Måseide M Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? En pilotstudie. Sjukgymnastdagarna i Göteborg, 3-6 oktober Stein KF, Miclescu A Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation treatment for patients with chronic pain in a primary health care unit Svenskt Smärtforum, Linköping, oktober 2013 Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 22

24 9. Ullsten A Vaggsång som smärtlindring av för tidigt födda barn Nationell konferens för musikforskning, Stockholm, juni Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M Tillgång till rehabilitering för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL en enkätstudie bland sjukhus i Sverige Svenska Lungkongressen, Visby, maj von Kobyletzki L Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood Svenskt Dermatologimöte, Ängeby K Prolonged latent phase of childbirth - women s voices SFOG-veckan 2013, Sundsvall, August Böcker, bokkapitel, rapporter 1. Almqvist K Effekter av långvarig extrem stress på relationen mellan föräldrar och barn. Sid i Asher H, Hjern A. Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyk-tingbarn med svår psykisk ohälsa Studentlitteratur, Lund Almqvist K Att stödja barns utveckling och att möta barns behov av närhet, anknytning och omsorg, Ett hem att växa i - Grundutbildning för jour- och familjehem Socialstyrelsen, Stockholm Bååth C (Redaktör), Hommel A Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Hommel A Osteoporos, Ortopedisk vård och Rehabilitering i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Hommel A Kvalitetsregister inom ortopedin i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund Bååth C, Larsson C, Hommel A Carolines berättelse i Ortopedisk vård och Rehabilitering Studentlitteratur, Lund 2013 Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 23

25 7. Boman, S Psychiatry in Värmland. Stories of everyday psychiatry Landstinget i Värmland, Karlstad Broberg, A, Almqvist, K Utveckling av bedömningsmetoder och stödinsatser för våldsutsatta barn. Delrapport 1 till Socialstyrelsen. 9. Lindgren O, Almqvist K Psykisk ohälsa hos unga vuxna, Värmlänningarnas liv & hälsa 2012 Landstinget i Värmland, Karlstad Klässbo M, Rolf Norlin R CAPTO-rapport 2013/1: Severs skada paradigmskifte gällande diagnostik och behandling? Rapporten finns tillgänglig på Beviljade forskningsanslag 1. Daniel Andernord, VC Gripen id: Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Predictors and Outcome Doktorandmedel, kr 2. Mats Arne, Primärvårdens FoU-enhet id: Spirometri i primärvården i Värmland. Undersökning av kvalitet på spirometri-undersökningar och utvärdering Forskningsmedel för disputerade, kr 3. Louise Emilsson, VC Säffle id: Risk för ischemisk hjärtsjukdom hos släktingar till celiakipatienter. Meta-analys av association celiaki och ischemisk hjärtsjukdom. Forskningsmedel för disputerade, kr 4. Kersti Theander, Primärvårdens FoU-enhet RFR Gruppintervention inom Primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt. Regionala forskningsfonden, kr 5. Kersti Theander, Primärvårdens FoU-enhet id: Gruppintervention i Primärvården för att förbättra symptom- och funktionshantering samt upplevelse av delaktighet bland patienter med KOL och/eller hjärtsvikt Forskningsmedel för disputerade, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 24

26 6. Mathias Karlsson, Klinisk Kemi id: Biokemiska markörer som patientnära beslutstöd. Ett multidisciplinärt internationellt samarbete med fokus på att undvika hjärnskador och organsvikt Forskningsmedel för disputerade, kr 7. Lena Lindqvist, Birgitta Seleskog, Enheten för tandhälsovård id: Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. LiV Forskningsanslag, kr 8. Åsa Berglund, Sjukgymnastgruppen, VC Gripen id: Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? LiV Forskningsanslag, kr 9. Alexandra Ullsten, Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset Karlstad id: Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som stöd för sjuka spädbarn, föräldrar och vårdpersonal Doktorandmedel, kr 10. Maria Klässbo, Centrum för klinisk forskning id: Handledning av olika projekt och fortsatt analys av LiV & hälsa enkäter 2008 och 2012 Forskningsmedel för disputerade, kr 11. Daniel Merrick, Neurologi- och rehabiliteringskliniken id: Andningsbehållare (spacer) versus nebulisator vid akutbehandling av astma och obstruktiv bronkit hos förskolebarn LiV Forskningsanslag, kr 12. Staffan Tevell, Infektionskliniken Centralsjukhuset Karlstad id: Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner Doktorandmedel, kr 13. Sverre Wikström, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin id: Prematurfödda barns EEG i relation till hjärnskador och patofysiologi; samt SELMA-studien Forskningsmedel för disputerade, kr 14. Ragnar Åstrand, Minnesmottagningen id: Neurokognitiv symtomenkät (CIMP-QUEST) - Webbaserad, hjärnregionalt orienterad och grafiskt vägledande presentation av rapporterade symtom vid diagnostik av demenssjukdom LiV Forskningsanslag, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 25

27 15. Malin Örn, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin id: Prevalens och sjukvårdsutnyttjande för barnastma i Värmland - en 13-årsuppföljning LiV Forskningsanslag, kr 16. Robert Carlsson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Förändrar ett preoperativt besök kallat narkoslek lindra barn och föräldrars upplevelse av oro inför och under operationsdagen? \Lek är bästa medicinen - lindrar oro både hos barn och förälder LiV Forskningsanslag, kr 17. Per-Inge Carlsson, Öron-, näsa och halssjukvården RFR Grav hörselnedsättning i kombination med andra funktionshinder. Livskvalitet, psykosociala konsekvenser och rehabilitering. Regionala forskningsfonden, kr 18. Kinga Dabrowska-Kloda, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Incidens och karakteristika av sena in-the-bag IOL dislokationer LiV Forskningsanslag, kr 19. Ida Eriksson, Sjukhusfysik onkologiklinik id: Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten Doktorandmedel, kr 20. Karl-Johan Hellgren, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall Doktorandmedel, kr 21. Karl-Johan Hellgren, Ögonmottagningen Centralsjukhuset Karlstad id: Karakterisering av diabetesretinopati med hjälp av nya verktyg för diagnostik och för mätning av funktionsbortfall LiV Forskningsanslag, kr 22. Fredrik Helliksson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: K3, en ny biomarker för att prediktera organsvikt Doktorandmedel, kr 23. Fredrik Helliksson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Laktatdehydrogenas som biokemisk markör för att prediktera utveckling av organsvikt hos patienter som söker akutmottagningen Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 26

28 LiV Forskningsanslag, kr 24. Ragnar Henningsson, Anestesi-Operation-Intensivvård Karlstad id: Paraverteralblockad effekter på hjärtats kontraktilitet Forskningsmedel för disputerade, kr 25. Ghada Hussein, Kvinnosjukvården id: SELMA reproduktion och pubertetsutveckling Forskningsmedel för disputerade, kr 26. Eva Karlsson, Läkarenheten onkologikliniken Centralsjukhuset Karlstad id: Studier över prognostiska och prediktiva faktorer vid human bröstcancer vid tumörprogression Doktorandmedel, kr 27. Leonidas Magarakis, Kvinnosjukvården id: Salpingectomy vs tubal sterilisation in low risk for ovarian cancer women and its effect on ovarian reserve LiV Forskningsanslag, kr 28. Karin Ängeby, Förlossningsavdelningen kvinnosjukvården id: Förlängd latensfas. Prevalens och kvinnors uppfattning av vårdens kvalitet. Doktorandmedel, kr 29. Kjerstin Almqvist, FoU-enhet id: Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar Forskningsmedel för disputerade, kr 30. Elisabeth den Teuling, Läkarenheten (barn- och ungdomspsykiatri) id: Non-suicidal self-injury and the capacity for mentalization in adolescents who seek care in outpatient clinics for child- and adolescent psychiatry LiV Forskningsanslag, kr 31. Malin Engman, Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering (barn- och ungdomspsykiatri) id: Färdighetsträning för ungdomar med ADHD LiV Forskningsanslag, kr 32. Ola Lindgren, FoU-enhet id: Psykometriska egenskaper hos frågeformuläret Patient Terapeut Samspelsskala (PTS) LiV Forskningsanslag, kr Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 27

29 33. Mona Lindqvist, Centrum för traumatisk stress id: Flyktingkvinnors uppfattning av psykisk hälsa och bemötandet inom psykiatrin Doktorandmedel, kr 34. Tove Lugnegård, Neuropsykiatriska mottagningen id: Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattningsinstrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna LiV Forskningsanslag, kr 35. Tove Lugnegård, Neuropsykiatriska mottagningen id: Nordiskt formulär 5-15: Studie av ett föräldraskattnings-instrument vid neuropsykiatriska utredningar av vuxna Forskningsmedel för disputerade, kr 36. David Sweet, Psykiatrisk mottagning Arvika id: Behandling i kroppskännedom för vuxna med ADHD - en explorativ studie LiV Forskningsanslag, kr Personal Heltidsanställd personal Anders Hallberg, leg. läk, doc, forskningschef Fredrik Lundin, civ. ing, tekn. dr, statistiker Pia Tekin, adm. samordnare Forskningsledare (procent av tjänstgöring) Per-Olof Forsberg, leg. läk, med. dr, div. Diagnostik (20%) Johan Jendle, leg. läk, ass. prof., div. Medicinska specialiteter (20%) Lars Lundman, leg. läk, med. dr, div Opererande specialiteter (20%) Maria Klässbo, leg. sjukgymn, med. dr, div HHR (20%) Carina Bååth, leg. sjuksköt, phil dr, div. Opererande specialiteter (20%) Kjerstin Almqvist, leg. läk, prof, div Psykiatri (20%) Kersti Theander, leg. sjuksköterska, med. dr, div. Allmänmedicin (20%) Forskningsrådet Mikael Bergenheim, leg. läk, doc, div Op. spec. ordförande Anders Hallberg, Centrum för Klinisk forskning administrativt stöd Tekin, Pia - Sekreterare, Centrum för Klinisk forskning - sekreterare Mats Arne, leg. sjukgymn., med dr, div. Allmänmedicin - ledamot Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 28

30 Per-Inge Carlsson, leg. läk, med. dr, div Opererande specialiteter - ledamot Ola Lindgren, leg, psykolog, med. lic., div. Psykiatri - ledamot Riitta Luostarinen, leg. läk, med. dr, div. Medicinska specialiteter - ledamot Ingela Marklund, leg. sjukgymn, med lic, div. HHR - ledamot Gun Nordström, prof, Inst. för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet - ledamot Inger von Bütlzingslöven, leg. tandläk, med. dr, Folkandvården i Värmland - ledamot Johannes Van den Bout, leg. läk, med. dr, div. Allmänmedicin - ledamot Bodil Wilde-Larsson, prof, Inst. för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet - ledamot Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 29

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet har som uppgift att medverka genom forskning, utveckling och utbildning till morgondagens patientcentrerade

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning och behandling inom BUP Göteborg finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Klinisk lektor = brobyggare

Klinisk lektor = brobyggare Klinisk lektor = brobyggare Fra skrivebord til bedside Christine Wann-Hansson, leg ssk, PhD, Associate Professor 2011-11-16 Arbejdsdeling klinisk lektorat i sygepleie SUS 50% 15% forskning X% Brobyggande

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

En introduktion till Case Management - Inger Anund

En introduktion till Case Management - Inger Anund En introduktion till Case Management - Inger Anund 2009-10-21 Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge i början av 1990-talet Utbildning till Case Manager, Johns Hopkins, universitetssjukhuset

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Landstingshuset, konferensrum Rigel

Landstingshuset, konferensrum Rigel Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2013-12-19 LK/120259 Plats Landstingshuset, konferensrum Rigel Närvarande: Anders Olsson, LiV Anders Olofsson, Kinnekullehälsan

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Screening av psykisk ohälsa - ett enkelt första instrument

Screening av psykisk ohälsa - ett enkelt första instrument Screening av psykisk ohälsa - ett enkelt första instrument Arne Gerdner Professor i socialt arbete Doktor i psykiatri Internationellt certifierad alkohol- och drogbehandlare 1 Utredningar i ärenden om

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist,

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depressionssjukdom och ångestsyndrom Praxis studie Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depression och ångest i Stockholms län?

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Diagnos ett verktyg för kommunikation inom hälso- och sjukvården

Diagnos ett verktyg för kommunikation inom hälso- och sjukvården Sidan 1 Diagnos ett verktyg för kommunikation inom hälso- och sjukvården Tatja Hirvikoski Med dr, leg psykolog,specialist i neuropsykologi FoUU-chef, Habilitering & Hälsa KIND, Karolinska Institutet Post

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt?

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Solna stad 13 maj 2014 Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, Docent Universitetslektor KI & Danderydsgeriatriken Anne-Marie Boström 20140513

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Patientinflytande vackra ord eller verklighet?

Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Ulrika Winblad, docent Hälso- och sjukvårdsforskning Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet Etiska rådets konferens om prioritering

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer