Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014

2 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas. Vi har projekt som pågår under flera år och som under en tid drivs utan att egentligen synas i tidskrifter och rapporter. En del forskningsprojekt drivs av disputerade, andra av anställda i landstinget som eventuellt är magister, masterstudenter, doktorander, eller som är på väg att starta en doktorandutbildning. En del har sin anknytning till något av universiteten i Karlstad, Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå eller Linköping. Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/ Fredrik Lundin Civ. Ing. Tekn. Dr. Statistiker Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Anders Hallberg leg. läk. Doc. Forskningschef Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 1

3 Innehåll Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 4 CKF idag... 5 Forskningsledare... 5 Forskningsanslag... 5 Kurser... 6 Medverkan i utbildningen av läkare... 6 Seminarier... 6 Forum Värmland... 6 Kunskapsstyrning... 6 Informationsspridning... 7 Pågående forskningsprojekt... 8 Disputationer under året Året som gick Vetenskaplig produktion Bibliometri Vetenskapliga artiklar Internationella kongresser Nationella kongresser Övrigt Beviljade forskningsanslag Personal Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 2

4 Verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund Centrum för klinisk forskning (CKF) har som uppgift att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland. Vad som är klinisk forskning beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43): Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen. Den typiske forskaren inom landstinget i Värmland är en inom vården verksam person som på del av sin arbetstid bedriver forskning, ofta baserat på de patienter som vederbörande möter i sin vardag. Det är en verksamhet som hämtar sin inspiration från patienterna och vars nytta direkt kommer patienterna till gagn. Landstingsanknuten forskning är också reglerad i hälso- och sjukvårdslagen: 26 b Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Den kliniska forskningen tillsammans med riktlinje- och vårdsprogramprocesserna inom landstinget i Värmland utgör en kedja som bidrar till att våra patienters sjukdomsområden beforskas och att resultaten införs i vården. I landstingets verksamhet bedrivs det en hel del läkemedelsstudier. De drivs som ett trepartssamarbete mellan ansvarig prövare, klinikchef och ett läkemedelsbolag. Det är studier som i sin helhet bekostas av aktuellt läkemedelsbolag och de genomförs självständigt, utan inblandning av CKF. Uppdraget CKF fick sin nuvarande form i Syftet är att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland (LiV). Detta gör vi genom att: Stödja och vidareutveckla strukturer och processer för att bedriva klinisk forskning i LiV. Bistå med vetenskapligt stöd genom våra forskningsledare och vår statistiker. Utveckla och synliggöra CKF:s verksamhet inom alla divisioner och verksamheter så att flera medarbetare stimuleras till forskarutbildning och aktiv forskning. Fördela och optimera användningen av de fond- och forskningsmedel som LiV har till förfogande så att nyttan för LiV blir så stor som möjligt. Vidareutveckla forskningssamverkan med universitet och högskolor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 3

5 Ansvara för den fortsatta utvecklingen av kunskapsstyrningen i LiV, samt ha processansvar för riktlinje- och vårdprogramprocesser initierade av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Anordna Forum Värmland (tillsammans med Karlstads universitet). Delta i utformningen av forskningsprojekt för läkarstuderande från Örebro universitet. Besluta om utgivning av rapporter i serierna ACTIO och CAPTO. Ge egna kurser, såsom o Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, o Evidensbaserad praktik, o Att utforma en vetenskaplig poster. Medverka vid kurser som ges för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom LiV. Anordna en temadag om klinisk forskning i Värmland. Organisation I landstingets organisation ligger CKF placerat direkt under hälso- och sjukvårdscheferna, utanför staberna och de divisioner som bedriver öppen- och slutenvård. Organisationsskiss för Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 4

6 CKF består av en forskningschef, en administrativ samordnare samt en statistiker. Vi har även forskningsledare i varje division som jobbar deltid på CKF varav en också har ansvar för vårdprogramprocessen. Tillsammans utgör dessa CKFs ledningsgrupp som driver uppdraget. Vidare finns det forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom varje division, de utgör den del av forskningsorganisationen som står för den löpande handledningen när så behövs. Inom varje division är det forskningsledaren som driver respektive FoU-enhet. Sedan många år har vi ett fristående forskningsråd inom LiV som bedömer och beslutar om ansökningar om forskningsmedel ur våra fonder. Medlemmarna utses av CKFs ledningsgrupp men rådet arbetar oberoende av CKF. I rådet finns ledamöter dels från LiV, dels från Karlstads universitet. CKF idag Under flera år har vi verkat för att det ska bli lättare att forska inom LiV. Det har främst handlat om att skapa en struktur inom organisationen som underlättar för den enskilde forskaren, dels när det gäller kontakter med andra forskare, dels möjligheter till finansiering. Vidare finns det möjlighet för LiVanställda att gå någon av våra kurser. Forskningsledare För att underlätta kontakter mellan forskare och ge en ram för att bedriva seminarieverksamhet har vi skrivit avtal med varje division om en, av divisionen utsedd, forskningsledare. Avtalet är utformat så att CKF och divisionen delar på kostnaden. Omfattningen varierar från division till division men omfattar som regel 20 eller 40% av heltid. Uppdraget som forskningsledare innebär att: stödja forskning, forskarutbildning och vetenskapliga projekt inom divisionen inom divisionen främja samverkan mellan personer som planerar eller bedriver olika typer av FoU-verksamhet arbeta för att utveckla divisionens FoU-enhet ingå i CKFs ledningsgrupp stimulera till systematisk kunskapsutveckling vara handledare och utbildare att representera divisionen i CKF delta i CKFs verksamhet Dessutom står det varje forskningsledare fritt att i mån av tid driva egna, för verksamheten relevanta, forskningsaktiviteter. Forskningsanslag Under lång tid har det varit möjligt att söka anslag, dels från en av landstinget finansierad forskningsfond, dels från minnesfonder bestående av donerade medel. Detta har utökats under de senaste åren och idag finns möjlighet att söka forskningsmedel för Doktorandprojekt. Post doc-meritering för disputerade och handledning av icke-disputerade. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 5

7 Fristående forskningsprojekt, från Regionala Forskningsrådet, LiV-anslaget och LiVs minnesfonder. Medel för etikprövning Stimulansbidrag för deltagande i konferens eller för att skriva en projektplan. Kurser Vi ger årligen en kurs under vecka 8, Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, för de som planerar att starta, eller precis har startat, ett forskningsprojekt. Här ges deltagarna under fem dagar en introduktion till forskning, vetenskaplig metodik och etik. Det finns också möjlighet till handledning i grupp med några av våra disputerade. Kursen evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att kunna använda sig av systematiska översikter, vetenskapliga artiklar och kliniska belägg i vården av den enskilde patienten. Vidare ger vi kortkurser i att skapa en poster. Det är en praktisk minikurs om 90 minuter, inriktad på de som arbetar med forskningsprojekt eller förbättringsarbeten. Medverkan i utbildningen av läkare Sedan några år ger studierektorskansliet för ST-läkarutbildningen en egen kurs i introduktion till forskningsarbete. Den är mera specifikt inriktad mot ST-läkarna och ges under några heldagar utspridda under året. Här bidrar CKF med en förläsning i kvantitativ metod, en föreläsning om hur man gör litteraturöversikter, projektdiskussioner i grupp samt vetenskaplig handledning. Seminarier Under oktober månad genomför vi en tankesmedja om aktuell forskning i landstinget. Den ger möjlighet för forskningsaktiva att träffas, presentera och diskutera sina projekt och studier. Det är en aktivitet vi genomför varje år, och hoppas mycket på den som mötespunkt och möjlighet till nätverkande. Forum Värmland Varje år arrangerar CKF tillsammans med Karlstad universitet Forum Värmland (tidigare Kvalitetsforum). Det arrangeras i februari och består av två delar, en del kring ett visst tema med inbjudna föreläsare, samt del med inriktning på forskning av nydisputerade forskare inom landstinget och universitet. Dessutom anordnas en postersession i form av en utställning där våra forskare kan visa upp sina resultat. Kunskapsstyrning Under 2011 beslutades det att landstinget i Värmland nu och framöver ska arbeta processorienterat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (SoS NR) och tillhörande styrande vårddokument i riktlinjeoch vårdprogramprocesserna. Ledningsansvaret för de båda processerna ligger hos CKF, med Anders Hallberg som processledare för riktlinjeprocessen och Maria Klässbo som processledare för vårdprogramsprocessen. Utformandet av processerna följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt beslut taget i HCL den 20 april 2011 ( 166, LK/110779). Processerna kan följas på Syftet med processerna är att: leverera beslutsunderlag till landstingets ledning ange de vårdprogram och vårdrutiner som behöver uppdateras Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 6

8 föreslå indikatorer för uppföljning stödja verksamheterna i att utarbeta och synliggöra vårdprogram/vårdrutiner inom de områden som omfattas av nya riktlinjer Skiss över kunskapsstyrningen inom LiV med tillhörande processer. Under 2014 har riktlinjerna Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, Schizofreni - antipsykotisk läkemedelsbehandling, Missbruk och beroende samt Diabetesvård styrts in i processerna. Flera vårdprogram är under uppdatering eller utarbetande och följande har fastställts: Sjukdomsförebyggande metoder. Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor. Höft-och knäartros diagnostik och behandling Stöd till kvinnor i fertil ålder/gravida som har, eller lever med person som har riskbruk/missbruk Utredning och uppföljande vård av vuxna patienter med psykos. Informationsspridning Löpande har vi möjlighet att ge ut rapporter i vår CAPTO-serie (från latinets söka). Det är vetenskapliga resultat som ges ut på svenska för bredare spridning i landstinget. Formatet är mer lättillgängligt än de traditionella vetenskapliga publikationerna. Möjlighet finns också att publicera i ACTIO-serien som är mer inriktade på verksamhetsutveckling. Vi informerar löpande om forskningsaktiviteter genom publicering på landstingets interna och externa nät, både på landstingets startsida och på CKFs sida. I samarbete med kommunikationsstaben ser vi till att det skrivs pressmeddelanden vid bland annat disputationer. Vi har inrättat en spikningsceremoni för att uppmärksamma medarbetares disputationer. Den innebär att forskaren presenterar avhandlingsarbetet under 20 min för att sedan svara på frågor. Tillställningen är öppen för alla intresserade, och avslutas med att ett exemplar av avhandlingen spikas upp på en för ändamålet inskaffad björkstam placerad i sjukhusbiblioteket på Centralsjukhuset i Karlstad! Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 7

9 Pågående forskningsprojekt 1. Att fråga om våld i barnhälsovården Almqvist K, Anderzen A, Cater Å Ett projekt i samverkan med Karlstads och Örebros Universitet samt Örebro läns landsting. 2. Insatser för våldsutsatta barn - en genomförbarhetsstudie Almqvist, K., Axberg, U., Grip, K., Appell, P., Draxler, H. Hjerthag, F, Cater, Å. K Ett projekt i samverkan med universiteten i Karlstad, Örebro och Göteborgs. 3. Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation Almqvist, K., Fridell, M. & Pernebo, K Ett projekt i samverkan med Karlstad Universitet, Linneuniversitetet och Landstinget Kronoberg. 4. Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar - förändras den av kvalitetsutveckling och införande av arbetssättet patientnärmre vård? Almqvist, K., Schröder, A. Selvin, M., & Kjellin, L Ett projekt i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting. 5. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Predictors and Outcome Andernord D 6. Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos. Arne M, Theander K, Carlsson H, Malinovschi A, Hedenström H 7. Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD in Sweden Arne M, Emtner M, Lisspers K, Wadell K, Ställberg B 8. Lärdomar av implementering av metoden FaR - fysisk aktivitet på recept - till patienter i pri-märvården i Uppsala-Örebroregionen. Kallings L, Bröms K, Jerdén L, Gustavsson C, Arne M, Johansson A-C, Wallin L, Kristiansson P 9. Förbättra kommunikation vid besök på vårdcentral samt inhalationsteknik för patienter med KOL - ComIn Zakrisson A-C, Theander K, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M 10. SAFS - symptom and function study Theander K, Arne M, Hasselgren M, Lisspers K, Ställberg B, Zakrisson A-C 11. Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? Berglund Å, Klässbo M Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 8

10 12. Valdity of the Swedish version of the Arthritis Self-efficacy Scale - think-aloud interviews with people with hip and/or knee osteoarthritis Bergman S, Klässbo M 13. Hälskydd som trycksårsprevention, med start i ambulans och fortsatt till utskrivning Bååth C, Gunningberg L, Muntlin Athlin Å, Engström M Ett forskningsprojekt: Landstinget Värmland, Karlstad universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle 14. Attityder, Kunskap till trycksårsprevention och behandling, enkätundersökning i fyra landsting Bååth C, Gunningberg L, Ehrenberg A, Florin J, Mårtensson G, Mamhidir AM Ett forskningsprojekt: Landstinget Värmland, Karlstad universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle 15. Kartläggning av kunskapsnivå och attityder om trycksår hos vårdpersonal inom intensivvård Bååth C, Hansbo Olsson M, Mattsson G Ett forskningsprojekt Landstinget Värmland och Karlstad universitet 16. Färdighetsträning för ungdomar med ADHD Engman M, Unenge Hallerbäck M 17. SELMA-studien, Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy Study. Hasselgren M, Berner A, von kobyletzki LB, Carlstedt F, Bodin A, Jonsson C 18. Subklinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 2 diabetes behandlade med liraglutid eller glimiperid båda i kombination med metamorfin Jendle J, Bojö L, Nilsson BK, Nyström T, Winter R Forskningssamarbete mellan Södersjukhuset, Karoliska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Örebro Universitet och Cnetralsjukhuset i Karlstad. 19. Hip disability according to WHO a cross sectional study of prevalence and characteristics Klässbo M, Lundin F 20. EuroQol 5-dimension - comparison between UK and Swedish value sets in people with selfreported hip disability Klässbo M, Lundin F 21. Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård - förutsättningar och patientnytta Lindgren O, Holmqvist R, Almqvist K 22. Utvärdering av samtalens effekt vid Samtalsakuten och Krismottagningen för män Lindgren, O, Folkesson, P Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 9

11 23. Asperger syndrome and schizophrenia: A comparative neuropsychological study Marinopoulou, M., Billstedt, E., Unenge Hallerbäck, M, Lugnegård, T. Ett projekt i samarbete med Göteborgs universitet. 24. Fysioterapeuten som remittent till ortoped- och röntgenklinik Merler J, Klässbo M 25. Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? Måseide M, Klässbo M 26. Cost of illness of cardivascular disease in Sweden. Pereira Filho, A, Sigvant B 27. Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. Seleskog B, Von Bültzingslöwen I, Lindqvist L, Engström A 28. Sömnregistrering med respiratorisk polygrafi för personer med mild eller medelsvår obstruktivt sömnapné och med käkhållare Sillén Samuelsson E, Lundman, L, Klässbo M 29. Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner. Tevell S 30. Kan korrekt axeldiagnos ställas tidigare och icke värdeskapande tid minskas för patienten inom primärvården? Thorup M, Klässbo M 31. Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som smärtlindring Ullsten A, Klässbo M, Eriksson M, Volgsten U 32. Use of melatonin in Swedish children - a survey according to age, gender and medication of ADHD Unenge Hallerbäck, M., Furster C Disputationer under året Under året har tre medarbetare disputerat! Det är ett viktigt tillskott i verksamheten, och framförallt i de FoU-enheter som numera finns i varje division. Detsamma gäller för den organisation som finns inom landstinget för att ta emot läkarkandidater från Örebro. Den 17:e januari disputerade Eva Karlsson i onkologi vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet med avhandlingen Prognosis and predictive factors in human breast cancer during tumor progression. Huvudhandledare har varit Professor Jonas Bergh, Institutionen för Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Bihandledare har varit Docent Mikael Bergenheim, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad samt Linda Lindström, Ph. D., Institutionen för Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 10

12 Den 28:e maj disputerade Cecilia Olsson i ämnet omvårdnad vid Hälsoakademin, Karlstad Universitet, med avhandlingen Sexuality in patients treated for hematologic malignancies - Problems and need for support from patients and nurses perspecitve. Handledare under doktorandåren har varit Docent Maria Larsson, Docent Ann-Kristin Sandin- Bojö, samt Universitetslektor Kaisa Bjuresäter, alla verksamma på Fakulteten för hälsa, naturoch teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads Universitet. Den 12:e september disputerade Karl Johan Hellgren i oftalmologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet, med avhandlingen A new model for assessment of change in visual function in diabetes, Handledare under doktorandåren har varit Professor Elisabet Agardh, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet, och Professor Boel Bengtsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet. Året som gick Januari Den 10:e presenterade Eva Karlsson sin forskning vid en spikningsceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. Den 17:e disputerade Eva Karlsson i onkologi vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet med avhandlingen Prognosis and predictive factors in human breast cancer during tumor progression. Februari Introduktionskursen för forsknings- och utvecklingsarbete genomförs den februari med 13 deltagare. Traditionsenligt ges kursen alltid vecka 8. I år handlade projekten bland annat om: Samband mellan sänkning av BMI hos överviktiga diabetiker och förbättra värde på långtidssocker. Analys på vårdcentral av hur man kan sänka BMI hos patienten med diabetes för att påverka blodsockervärdet. Projektet genomförs av Viktoriia Semenova ST-läkare allmänmedicin, vårdcentralen Västerstrand, Karlstad. Hur kan sjukgymnastik påverka livskvalitet och förlorad aktivitet hos patienter med olika symptom efter cytostatika- och strålbehandling? Projektet genomförs av fysioterapeut Regin Dahl, Arvika sjukhus. Tidig upptäckt av autistiska svårigheter hos barn. Tanken är att göra screening på BVC och sedan direkt remittera t ex till NP-enheten. Screening ska göras vid 2,5 års kontrollen. Projektet genomförs av psykolog Inna Sestajeva, Barn- och ungdomsprykiatrin, Centralsjukhuset, Karlstad. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 11

13 Kvalitetsforum 2014 genomfördes den 13:e gemensamt med den årliga chefskonferensen. I år med tema chefsinspiration, utveckling och forskning. April Leif Bojö utses till ny ordförande i landstingets forskningsråd. Mikael Bergenheim avgår. Maj Den 21-23:e genomfördes årets första EBP-kurs med 5 deltagare. Den 28:e disputerade Cecilia Olsson i ämnet omvårdnad, vid Hälsoakademin, Karlstad Universitet med avhandlingen Sexuality in patients treated for hematologic malignancies - Problems and need for support from patients and nurses perspecitve. September Den 5:e presenterade Karl Johan Hellgren sin forskning vid en spikningsceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. Den 10:e genomfördes ett gemensamt forskningsseminarium för Landstinget i Värmland och Karlstad Universitet. Den 12:e disputerade Karl Johan Hellgren i oftalmologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet, med avhandlingen A new model for assessment of change in visual function in diabetes. Den 24:e undertecknades ett avtal om affiliering av forskare till Karlstads universitet. Avtalet möjliggör för disputerade forskare inom LiV att knytas till Kau. Syftet är att ge landstingets forskare tillgång till de forskningsresurser som finns på universitetet och att möjliggöra aktiv medverkan i någon av de forskargrupper som finns där. Oktober Den 23:e genomfördes årets tankesmedja med sju presenterade projekt. November Den 26-28:e genomfördes årets andra EBP-kurs med 5 deltagare. Löpande under året Med start hösten 2015 kommer läkarstudenter från Örebro universitet ha möjlighet att göra sitt vetenskapliga arbete i Karlstad. Det är under deras 10:e termin. Under 2014 har vi varit med i planeringsdiskussionerna angående vetenskapliga handledare. Planeringen av nästa års Forum Värmland är en process som pågår från mars och resten av kalenderåret. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 12

14 I Uppsala-Örebroregionens nya plan för kunskapsstyrning ingår ett förslag på regionalt samarbete för Health Technology Assessment under ledning av CAMTÖ i Örebro. Maria Klässbo blir ledamot för LiV i det fortsatta arbetet. Ledningsgruppen för CKF har under året haft 18 sammanträden. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 13

15 Vetenskaplig produktion Bibliometri Under året publicerades 18 vetenskapliga artiklar i tidskrifter med impact factor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 14

16 Vetenskapliga artiklar Internationella refereebedömda tidskrifter 1. Arnberg, FK., Michel, PO, Johannesson, KB Properties of Swedish posttraumatic stress measures after a disaster Journal of Anxiety Disorder 2014, 28(4), pp Impact factor: Wilde-Larson B, Inde M, Carlson A, Nordström G, Larsson G, Rystedt I Implementing patient-focused care - Before- and after effects International Journal of Health Care Quality Assurance 2014, 27(7), pp Emilsson L, Carlsson R, James S, Hambraeus K, Ludvigsson JF Follow-up of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease European Journal of Preventive Cardiology 2014, 22(1), pp Impact factor: Emilsson L, James S, Ludvigsson JF Ischaemic heart disease in first-degree relatives to coeliac patients European Journal of Clinical Investigation 2014, 44(4), pp Impact factor: Eriksson BM Mening och innebörd av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom Best Practice Psykiatri/Neurologi 2014, 19, pp Eriksson I, Starck SÅ, Båth M Comparison of gamma (Anger) camera systems in terms of detective quantum efficiency using Monte Carlo simulation Nuclear Medicine Communications 2014, 35(4), pp Impact factor: Falato C, Lorent J, Tani E, Karlsson E, Wright PK, Bergh J, Foukakis T Ki67 measured in metastatic tissue and prognosis in patients with advanced breast cancer Breast Cancer Research and Treatment 2014, 147(2), pp Impact factor: Folkesson PF, Lindgren O The Effectiveness of Counseling at a Local Crisis Center International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2014, 18(2) 9. Grip KK, Almqvist K, Axberg U, Broberg AG Perceived quality of life and health complaints in children exposed to intimate partner violence Journal of Family Violence 2014, 29(6), pp Impact factor: Hellgren KJ, Agardh E, Bengtsson B Progression of early retinal dysfunction in diabetes over time: results of a long-term prospective clinical study Diabetes 2014, 63(9), pp Impact factor: Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 15

17 11. Khalili P, Sundström J, Jendle J, Lundin F, Jungner I, Nilsson PM Sialic acid and incidence of hospitalization for diabetes and its complications during 40-years of follow-up in a large cohort: the Värmland survey Primary Care Diabetes 2014, 2014, 8(4), pp Impact factor: Lindgren O, Almqvist, K, Folkesson P Patients thoughts on effective psychotherapy European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy 2014, 7(4) 13. Mischo M, von Kobyletzki LB, Bründermann E, Schmidt DA, Potthoff A, Brockmeyer NH, Havenith M Similar appearance, different mechanisms: xerosis in HIV, atopic dermatitis and ageing Experimental Dermatology 2014, 23(6), pp Impact factor: Nilsson J, Johansson E, Egmar AC, Florin J, Leksell J, Lepp M, Lindholm C, Nordström G, Theander K, Wilde-Larsson B, Carlsson M, Gardulf A Development and validation of a new tool measuring nurses self-reported professional competence - the nurse professional competence (NPC) Scale Nurse Education Today 2014, 34(4), pp Impact factor: Nilsson PM, Khalili P, Franklin SS Blood pressure and pulse wave velocity as metrics for evaluating pathologic ageing of the cardiovascular system Blood Pressure 2014, 23(1), pp Impact factor: Olsson C, Ringnér A, Borglin G Including systematic reviews in PhD programmes and candidatures in nursing - Hobson's choice? Nurse education in Practice 2014, 14(2), pp Impact factor: Stevenson NJ, Palmu K, Wikström S, Hellström-Westas L, Vanhatalo S Measuring brain activity cycling (BAC) in long term EEG monitoring of preterm babies Physiological Measurement 2014, 35(7), pp Tevell S, Claesson C, Hellmark B, Söderquist B, Nilsdotter-Augustinsson Å Heterogeneous glycopeptide intermediate Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2014, 33(6), pp Impact factor: Theander K, Hasselgren M, Luhr K, Eckerblad J, Unosson M, Karlsson I Symptoms and impact of symptoms on function and health in patients with chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart failure in primary health care International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014, 18(9), pp Impact factor: Tödt K, Skargren E, Kentson M, Theander K, Jakobsson P, Unosson M Experience of fatigue, and its relationship to physical capacity and disease severity in men and women with COPD International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014, 9(17), pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 16

18 Impact factor: Unenge Hallerbäck M, Lugnegård T, Gillberg C ADHD and Nicotine Use in Schizophrenia or Asperger Syndrome: A Controlled Study Journal of Attention Disorders 2014, 18(5), pp Impact factor: Wilde-Larsson B, Inde M, Carlson A, Nordström G, Larsson G, Rystedt I Implementation of patient-focused care: before-after effects International Journal of Health Care Quality Assurance 2014, 27(7), pp von Kobyletzki LB, Bornehag CF, Breeze E, Larsson M, Boman Lindström C, Svensson Å Factors Associated with Remission of Eczema in Children: A Population-based Follow-up Study Acta Dermato-Venereologica 2014, (2), pp Impact factor: Yousef M, Westman A, Lindberg A, de Lacerda C, Jendle J Glucose changes and working memory in individuals with type 1 diabetes during air pressure changes simulating skydiving Diabetes Technology and Therapeutics 2014, 16(1), pp Impact factor: Zakrisson AB, Theander K, Anderzén-Carlsson A How life turned out one year after attending a multidisciplinary pulmonary rehabilitation programme in primary health care Primary Health Care Research & Development 2014, 15(3), pp Nationella refereebedömda tidskrifter 1. Attvall S, Jendle J Insuliner 2015 Diabetolognytt 2014, 5, pp Hagelqvist L, Andernord D, Karlsson J, Samuelsson K Fotledsdistorsion Läkartidningen 2014, 111(8), pp Jendle J, Adolfsson P Råd till patienter med T1DM som vill träna Diabetolognytt 2014, 1-2, pp Landin-Olsson M, Attvall S, Alvarsson M, Jendle J, Berg L Carlsson BM, Norgren S, Hanås R, Aldrimer M, Norlund L, Löndahl F, Nilsson M, Fernström L, Nordin G, Mårtensson A Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Diabetolognytt 2014, 5, pp Nyberg L, Cederholm T, Bendrik R, Klässbo M, Eriksson M Primarvården har en nyckelroll för tidig diagnos och uppföljning Läkartidningen 2014, 111(21), pp Sjögren A, Lynøe N, Leijonhufvud M, Sigvant B Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 17

19 Blow out- blödning inom huvud och hals i praktiken. Förslag på vad vi kan, får och bör göra Läkartidningen 2014, 08/ Weninger C, Fehér M, Rádler A, Lendvai Z, Ferencz J, Hajnal P, Miklán D, Nevelsős E The Swedish health care system through hungarian eyes (in Hungearian) Magyar Radiológia 2014, 88(2), pp Internationella kongresser 1. Almqvist, K., Cater, Å., Grip, K. & Axberg, U Feasibility of Evidence Based Interventions for Children Exposed to Intimate Partner Violence (IPV) in the Health and Welfare System in Sweden Family Violence Conference, Portsmouth, US, July, 2014 Oral presentation 2. Arne M Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD in Sweden European Respiratory Society (ERS) International Congress 2014, München, 6-10 September 2014 Poster 3. Jendle J, Blonds L, Rosenstock J, Woo V, Jiang H, Milicevic Z Better glycaemic control and less weight gain with once weekly dulaglutide vs bedtime insulin glargine, both combined with thrice daily lispro, in type 2 diabetes (AWARD-4) 50th EASD Annual Meeting which will be held in Vienna from September 2014 Oral presentation 4. Pernebo, K., Fridell, M., Almqvist, K Young children s experiences of participating in group treatment for children exposed to intimate partner violence: A qualitative study 8:e Nordiske konferense om barnmisshandel och omsorgssvikt 2014, Nuuk, 26 Oral presentation 5. Ullsten A Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som stöd för sjuka spädbarn, föräldrar och vårdpersonal Nordic Network for research in Music Education (NNMpF), april 2014, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm Oral presentation 6. Ullsten A Interactive infant-directed singing as supportive music therapy for premature and term neonates during painful procedures Nordic Neonatal Pain Research Workshop, 4 6 november, 2014, Örebro Universitet, Örebro Conference paper Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 18

20 7. Klässbo M The Swedish school of osteoarthritis with emphasis on the hip joint- a success? 16th ESSKA Congress, Amsterdam, Maj Föreläsare Nationella kongresser 1. Klässbo M Stark inför operation, Träna inför operation - går det bättre då? Ortopediveckan, Helsingborg, augusti 2014 Föreläsare 2. Måseide M Kan cykelträning göra personer med stroke bättre på att gå? Sjukgymnastdagarna 2014, Göteborg, 2-4 oktober Poster 3. Klässbo M Stark för kirurgi stark för livet, träning. Medicinska riksstämman, Stockholm, 5 december 2014 Föreläsare Övrigt 1. Klässbo M Personer med höftbesvär Bokkapitel i Värmlänningarnas Liv och Hälsa i Värmland 2012 Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet, Karlstad Lindgren, O. & Almqvist, K Hälsa och livssituation för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Bokkapitel i Värmlänningarnas Liv och Hälsa i Värmland 2012 Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet, Karlstad Michel PO Insatsrelaterad stress för civil personal - En litteraturöversikt. Veteranutredningen Vol 2, 2014;Bilaga 7: , SOU 2014:27 Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Stockholm Michel PO Insatsrelaterad stress hos militära veteraner - En litteraturöversikt. Veteranutredningen Vol 2, 2014;Bilaga 6:9-122, SOU 2014:27 Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Stockholm Unenge Hallerbäck M, Engh Kraft L Hälsa och livssituation för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Barns liv och hälsa i Värmland, en folkhälsorapport Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 19

Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15

Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet har som uppgift att medverka genom forskning, utveckling och utbildning till morgondagens patientcentrerade

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Landstingshuset, konferensrum Rigel

Landstingshuset, konferensrum Rigel Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2013-12-19 LK/120259 Plats Landstingshuset, konferensrum Rigel Närvarande: Anders Olsson, LiV Anders Olofsson, Kinnekullehälsan

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt?

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Solna stad 13 maj 2014 Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, Docent Universitetslektor KI & Danderydsgeriatriken Anne-Marie Boström 20140513

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Lungtransplantation öppenvård Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Primärvården Göteborg HSN 5 225 000 invånare 50 primärvårdsenheter Varför r skall vi arbeta med

Läs mer

Klinisk lektor = brobyggare

Klinisk lektor = brobyggare Klinisk lektor = brobyggare Fra skrivebord til bedside Christine Wann-Hansson, leg ssk, PhD, Associate Professor 2011-11-16 Arbejdsdeling klinisk lektorat i sygepleie SUS 50% 15% forskning X% Brobyggande

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Publikationslista Karin Blomberg

Publikationslista Karin Blomberg Publikationslista Karin Blomberg Refereebedömda artiklar i vetenskapliga tidskrifter Odencrants S, Bjurström T, Wiklund N, Blomberg K. (2013). Nutritional status, gender and marital status in patients

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Sportläger med dykning och fallskärmshoppning Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Idrott och diabetes Den som har diabetes bör stimuleras att vara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Patientinflytande vackra ord eller verklighet?

Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Ulrika Winblad, docent Hälso- och sjukvårdsforskning Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet Etiska rådets konferens om prioritering

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte 2010-10-14 Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Årets australiensare 2010 Tidig intervention DUP: Duration of Untreated Psychosis Det mesta av funktionsnedsättningen grundläggs under de första

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY Tord Forsner En enkel ekvation? information=implementering information+utbildning+resurser=implementering Hur sprider vi

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer