Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014

2 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas. Vi har projekt som pågår under flera år och som under en tid drivs utan att egentligen synas i tidskrifter och rapporter. En del forskningsprojekt drivs av disputerade, andra av anställda i landstinget som eventuellt är magister, masterstudenter, doktorander, eller som är på väg att starta en doktorandutbildning. En del har sin anknytning till något av universiteten i Karlstad, Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå eller Linköping. Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/ Fredrik Lundin Civ. Ing. Tekn. Dr. Statistiker Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Anders Hallberg leg. läk. Doc. Forskningschef Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 1

3 Innehåll Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 4 CKF idag... 5 Forskningsledare... 5 Forskningsanslag... 5 Kurser... 6 Medverkan i utbildningen av läkare... 6 Seminarier... 6 Forum Värmland... 6 Kunskapsstyrning... 6 Informationsspridning... 7 Pågående forskningsprojekt... 8 Disputationer under året Året som gick Vetenskaplig produktion Bibliometri Vetenskapliga artiklar Internationella kongresser Nationella kongresser Övrigt Beviljade forskningsanslag Personal Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 2

4 Verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund Centrum för klinisk forskning (CKF) har som uppgift att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland. Vad som är klinisk forskning beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43): Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen. Den typiske forskaren inom landstinget i Värmland är en inom vården verksam person som på del av sin arbetstid bedriver forskning, ofta baserat på de patienter som vederbörande möter i sin vardag. Det är en verksamhet som hämtar sin inspiration från patienterna och vars nytta direkt kommer patienterna till gagn. Landstingsanknuten forskning är också reglerad i hälso- och sjukvårdslagen: 26 b Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Den kliniska forskningen tillsammans med riktlinje- och vårdsprogramprocesserna inom landstinget i Värmland utgör en kedja som bidrar till att våra patienters sjukdomsområden beforskas och att resultaten införs i vården. I landstingets verksamhet bedrivs det en hel del läkemedelsstudier. De drivs som ett trepartssamarbete mellan ansvarig prövare, klinikchef och ett läkemedelsbolag. Det är studier som i sin helhet bekostas av aktuellt läkemedelsbolag och de genomförs självständigt, utan inblandning av CKF. Uppdraget CKF fick sin nuvarande form i Syftet är att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland (LiV). Detta gör vi genom att: Stödja och vidareutveckla strukturer och processer för att bedriva klinisk forskning i LiV. Bistå med vetenskapligt stöd genom våra forskningsledare och vår statistiker. Utveckla och synliggöra CKF:s verksamhet inom alla divisioner och verksamheter så att flera medarbetare stimuleras till forskarutbildning och aktiv forskning. Fördela och optimera användningen av de fond- och forskningsmedel som LiV har till förfogande så att nyttan för LiV blir så stor som möjligt. Vidareutveckla forskningssamverkan med universitet och högskolor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 3

5 Ansvara för den fortsatta utvecklingen av kunskapsstyrningen i LiV, samt ha processansvar för riktlinje- och vårdprogramprocesser initierade av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Anordna Forum Värmland (tillsammans med Karlstads universitet). Delta i utformningen av forskningsprojekt för läkarstuderande från Örebro universitet. Besluta om utgivning av rapporter i serierna ACTIO och CAPTO. Ge egna kurser, såsom o Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, o Evidensbaserad praktik, o Att utforma en vetenskaplig poster. Medverka vid kurser som ges för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom LiV. Anordna en temadag om klinisk forskning i Värmland. Organisation I landstingets organisation ligger CKF placerat direkt under hälso- och sjukvårdscheferna, utanför staberna och de divisioner som bedriver öppen- och slutenvård. Organisationsskiss för Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 4

6 CKF består av en forskningschef, en administrativ samordnare samt en statistiker. Vi har även forskningsledare i varje division som jobbar deltid på CKF varav en också har ansvar för vårdprogramprocessen. Tillsammans utgör dessa CKFs ledningsgrupp som driver uppdraget. Vidare finns det forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom varje division, de utgör den del av forskningsorganisationen som står för den löpande handledningen när så behövs. Inom varje division är det forskningsledaren som driver respektive FoU-enhet. Sedan många år har vi ett fristående forskningsråd inom LiV som bedömer och beslutar om ansökningar om forskningsmedel ur våra fonder. Medlemmarna utses av CKFs ledningsgrupp men rådet arbetar oberoende av CKF. I rådet finns ledamöter dels från LiV, dels från Karlstads universitet. CKF idag Under flera år har vi verkat för att det ska bli lättare att forska inom LiV. Det har främst handlat om att skapa en struktur inom organisationen som underlättar för den enskilde forskaren, dels när det gäller kontakter med andra forskare, dels möjligheter till finansiering. Vidare finns det möjlighet för LiVanställda att gå någon av våra kurser. Forskningsledare För att underlätta kontakter mellan forskare och ge en ram för att bedriva seminarieverksamhet har vi skrivit avtal med varje division om en, av divisionen utsedd, forskningsledare. Avtalet är utformat så att CKF och divisionen delar på kostnaden. Omfattningen varierar från division till division men omfattar som regel 20 eller 40% av heltid. Uppdraget som forskningsledare innebär att: stödja forskning, forskarutbildning och vetenskapliga projekt inom divisionen inom divisionen främja samverkan mellan personer som planerar eller bedriver olika typer av FoU-verksamhet arbeta för att utveckla divisionens FoU-enhet ingå i CKFs ledningsgrupp stimulera till systematisk kunskapsutveckling vara handledare och utbildare att representera divisionen i CKF delta i CKFs verksamhet Dessutom står det varje forskningsledare fritt att i mån av tid driva egna, för verksamheten relevanta, forskningsaktiviteter. Forskningsanslag Under lång tid har det varit möjligt att söka anslag, dels från en av landstinget finansierad forskningsfond, dels från minnesfonder bestående av donerade medel. Detta har utökats under de senaste åren och idag finns möjlighet att söka forskningsmedel för Doktorandprojekt. Post doc-meritering för disputerade och handledning av icke-disputerade. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 5

7 Fristående forskningsprojekt, från Regionala Forskningsrådet, LiV-anslaget och LiVs minnesfonder. Medel för etikprövning Stimulansbidrag för deltagande i konferens eller för att skriva en projektplan. Kurser Vi ger årligen en kurs under vecka 8, Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, för de som planerar att starta, eller precis har startat, ett forskningsprojekt. Här ges deltagarna under fem dagar en introduktion till forskning, vetenskaplig metodik och etik. Det finns också möjlighet till handledning i grupp med några av våra disputerade. Kursen evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att kunna använda sig av systematiska översikter, vetenskapliga artiklar och kliniska belägg i vården av den enskilde patienten. Vidare ger vi kortkurser i att skapa en poster. Det är en praktisk minikurs om 90 minuter, inriktad på de som arbetar med forskningsprojekt eller förbättringsarbeten. Medverkan i utbildningen av läkare Sedan några år ger studierektorskansliet för ST-läkarutbildningen en egen kurs i introduktion till forskningsarbete. Den är mera specifikt inriktad mot ST-läkarna och ges under några heldagar utspridda under året. Här bidrar CKF med en förläsning i kvantitativ metod, en föreläsning om hur man gör litteraturöversikter, projektdiskussioner i grupp samt vetenskaplig handledning. Seminarier Under oktober månad genomför vi en tankesmedja om aktuell forskning i landstinget. Den ger möjlighet för forskningsaktiva att träffas, presentera och diskutera sina projekt och studier. Det är en aktivitet vi genomför varje år, och hoppas mycket på den som mötespunkt och möjlighet till nätverkande. Forum Värmland Varje år arrangerar CKF tillsammans med Karlstad universitet Forum Värmland (tidigare Kvalitetsforum). Det arrangeras i februari och består av två delar, en del kring ett visst tema med inbjudna föreläsare, samt del med inriktning på forskning av nydisputerade forskare inom landstinget och universitet. Dessutom anordnas en postersession i form av en utställning där våra forskare kan visa upp sina resultat. Kunskapsstyrning Under 2011 beslutades det att landstinget i Värmland nu och framöver ska arbeta processorienterat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (SoS NR) och tillhörande styrande vårddokument i riktlinjeoch vårdprogramprocesserna. Ledningsansvaret för de båda processerna ligger hos CKF, med Anders Hallberg som processledare för riktlinjeprocessen och Maria Klässbo som processledare för vårdprogramsprocessen. Utformandet av processerna följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt beslut taget i HCL den 20 april 2011 ( 166, LK/110779). Processerna kan följas på Syftet med processerna är att: leverera beslutsunderlag till landstingets ledning ange de vårdprogram och vårdrutiner som behöver uppdateras Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 6

8 föreslå indikatorer för uppföljning stödja verksamheterna i att utarbeta och synliggöra vårdprogram/vårdrutiner inom de områden som omfattas av nya riktlinjer Skiss över kunskapsstyrningen inom LiV med tillhörande processer. Under 2014 har riktlinjerna Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, Schizofreni - antipsykotisk läkemedelsbehandling, Missbruk och beroende samt Diabetesvård styrts in i processerna. Flera vårdprogram är under uppdatering eller utarbetande och följande har fastställts: Sjukdomsförebyggande metoder. Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor. Höft-och knäartros diagnostik och behandling Stöd till kvinnor i fertil ålder/gravida som har, eller lever med person som har riskbruk/missbruk Utredning och uppföljande vård av vuxna patienter med psykos. Informationsspridning Löpande har vi möjlighet att ge ut rapporter i vår CAPTO-serie (från latinets söka). Det är vetenskapliga resultat som ges ut på svenska för bredare spridning i landstinget. Formatet är mer lättillgängligt än de traditionella vetenskapliga publikationerna. Möjlighet finns också att publicera i ACTIO-serien som är mer inriktade på verksamhetsutveckling. Vi informerar löpande om forskningsaktiviteter genom publicering på landstingets interna och externa nät, både på landstingets startsida och på CKFs sida. I samarbete med kommunikationsstaben ser vi till att det skrivs pressmeddelanden vid bland annat disputationer. Vi har inrättat en spikningsceremoni för att uppmärksamma medarbetares disputationer. Den innebär att forskaren presenterar avhandlingsarbetet under 20 min för att sedan svara på frågor. Tillställningen är öppen för alla intresserade, och avslutas med att ett exemplar av avhandlingen spikas upp på en för ändamålet inskaffad björkstam placerad i sjukhusbiblioteket på Centralsjukhuset i Karlstad! Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 7

9 Pågående forskningsprojekt 1. Att fråga om våld i barnhälsovården Almqvist K, Anderzen A, Cater Å Ett projekt i samverkan med Karlstads och Örebros Universitet samt Örebro läns landsting. 2. Insatser för våldsutsatta barn - en genomförbarhetsstudie Almqvist, K., Axberg, U., Grip, K., Appell, P., Draxler, H. Hjerthag, F, Cater, Å. K Ett projekt i samverkan med universiteten i Karlstad, Örebro och Göteborgs. 3. Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation Almqvist, K., Fridell, M. & Pernebo, K Ett projekt i samverkan med Karlstad Universitet, Linneuniversitetet och Landstinget Kronoberg. 4. Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar - förändras den av kvalitetsutveckling och införande av arbetssättet patientnärmre vård? Almqvist, K., Schröder, A. Selvin, M., & Kjellin, L Ett projekt i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting. 5. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Predictors and Outcome Andernord D 6. Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos. Arne M, Theander K, Carlsson H, Malinovschi A, Hedenström H 7. Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD in Sweden Arne M, Emtner M, Lisspers K, Wadell K, Ställberg B 8. Lärdomar av implementering av metoden FaR - fysisk aktivitet på recept - till patienter i pri-märvården i Uppsala-Örebroregionen. Kallings L, Bröms K, Jerdén L, Gustavsson C, Arne M, Johansson A-C, Wallin L, Kristiansson P 9. Förbättra kommunikation vid besök på vårdcentral samt inhalationsteknik för patienter med KOL - ComIn Zakrisson A-C, Theander K, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M 10. SAFS - symptom and function study Theander K, Arne M, Hasselgren M, Lisspers K, Ställberg B, Zakrisson A-C 11. Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? Berglund Å, Klässbo M Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 8

10 12. Valdity of the Swedish version of the Arthritis Self-efficacy Scale - think-aloud interviews with people with hip and/or knee osteoarthritis Bergman S, Klässbo M 13. Hälskydd som trycksårsprevention, med start i ambulans och fortsatt till utskrivning Bååth C, Gunningberg L, Muntlin Athlin Å, Engström M Ett forskningsprojekt: Landstinget Värmland, Karlstad universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle 14. Attityder, Kunskap till trycksårsprevention och behandling, enkätundersökning i fyra landsting Bååth C, Gunningberg L, Ehrenberg A, Florin J, Mårtensson G, Mamhidir AM Ett forskningsprojekt: Landstinget Värmland, Karlstad universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle 15. Kartläggning av kunskapsnivå och attityder om trycksår hos vårdpersonal inom intensivvård Bååth C, Hansbo Olsson M, Mattsson G Ett forskningsprojekt Landstinget Värmland och Karlstad universitet 16. Färdighetsträning för ungdomar med ADHD Engman M, Unenge Hallerbäck M 17. SELMA-studien, Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy Study. Hasselgren M, Berner A, von kobyletzki LB, Carlstedt F, Bodin A, Jonsson C 18. Subklinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 2 diabetes behandlade med liraglutid eller glimiperid båda i kombination med metamorfin Jendle J, Bojö L, Nilsson BK, Nyström T, Winter R Forskningssamarbete mellan Södersjukhuset, Karoliska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Örebro Universitet och Cnetralsjukhuset i Karlstad. 19. Hip disability according to WHO a cross sectional study of prevalence and characteristics Klässbo M, Lundin F 20. EuroQol 5-dimension - comparison between UK and Swedish value sets in people with selfreported hip disability Klässbo M, Lundin F 21. Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård - förutsättningar och patientnytta Lindgren O, Holmqvist R, Almqvist K 22. Utvärdering av samtalens effekt vid Samtalsakuten och Krismottagningen för män Lindgren, O, Folkesson, P Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 9

11 23. Asperger syndrome and schizophrenia: A comparative neuropsychological study Marinopoulou, M., Billstedt, E., Unenge Hallerbäck, M, Lugnegård, T. Ett projekt i samarbete med Göteborgs universitet. 24. Fysioterapeuten som remittent till ortoped- och röntgenklinik Merler J, Klässbo M 25. Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? Måseide M, Klässbo M 26. Cost of illness of cardivascular disease in Sweden. Pereira Filho, A, Sigvant B 27. Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. Seleskog B, Von Bültzingslöwen I, Lindqvist L, Engström A 28. Sömnregistrering med respiratorisk polygrafi för personer med mild eller medelsvår obstruktivt sömnapné och med käkhållare Sillén Samuelsson E, Lundman, L, Klässbo M 29. Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner. Tevell S 30. Kan korrekt axeldiagnos ställas tidigare och icke värdeskapande tid minskas för patienten inom primärvården? Thorup M, Klässbo M 31. Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som smärtlindring Ullsten A, Klässbo M, Eriksson M, Volgsten U 32. Use of melatonin in Swedish children - a survey according to age, gender and medication of ADHD Unenge Hallerbäck, M., Furster C Disputationer under året Under året har tre medarbetare disputerat! Det är ett viktigt tillskott i verksamheten, och framförallt i de FoU-enheter som numera finns i varje division. Detsamma gäller för den organisation som finns inom landstinget för att ta emot läkarkandidater från Örebro. Den 17:e januari disputerade Eva Karlsson i onkologi vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet med avhandlingen Prognosis and predictive factors in human breast cancer during tumor progression. Huvudhandledare har varit Professor Jonas Bergh, Institutionen för Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Bihandledare har varit Docent Mikael Bergenheim, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad samt Linda Lindström, Ph. D., Institutionen för Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 10

12 Den 28:e maj disputerade Cecilia Olsson i ämnet omvårdnad vid Hälsoakademin, Karlstad Universitet, med avhandlingen Sexuality in patients treated for hematologic malignancies - Problems and need for support from patients and nurses perspecitve. Handledare under doktorandåren har varit Docent Maria Larsson, Docent Ann-Kristin Sandin- Bojö, samt Universitetslektor Kaisa Bjuresäter, alla verksamma på Fakulteten för hälsa, naturoch teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads Universitet. Den 12:e september disputerade Karl Johan Hellgren i oftalmologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet, med avhandlingen A new model for assessment of change in visual function in diabetes, Handledare under doktorandåren har varit Professor Elisabet Agardh, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet, och Professor Boel Bengtsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet. Året som gick Januari Den 10:e presenterade Eva Karlsson sin forskning vid en spikningsceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. Den 17:e disputerade Eva Karlsson i onkologi vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet med avhandlingen Prognosis and predictive factors in human breast cancer during tumor progression. Februari Introduktionskursen för forsknings- och utvecklingsarbete genomförs den februari med 13 deltagare. Traditionsenligt ges kursen alltid vecka 8. I år handlade projekten bland annat om: Samband mellan sänkning av BMI hos överviktiga diabetiker och förbättra värde på långtidssocker. Analys på vårdcentral av hur man kan sänka BMI hos patienten med diabetes för att påverka blodsockervärdet. Projektet genomförs av Viktoriia Semenova ST-läkare allmänmedicin, vårdcentralen Västerstrand, Karlstad. Hur kan sjukgymnastik påverka livskvalitet och förlorad aktivitet hos patienter med olika symptom efter cytostatika- och strålbehandling? Projektet genomförs av fysioterapeut Regin Dahl, Arvika sjukhus. Tidig upptäckt av autistiska svårigheter hos barn. Tanken är att göra screening på BVC och sedan direkt remittera t ex till NP-enheten. Screening ska göras vid 2,5 års kontrollen. Projektet genomförs av psykolog Inna Sestajeva, Barn- och ungdomsprykiatrin, Centralsjukhuset, Karlstad. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 11

13 Kvalitetsforum 2014 genomfördes den 13:e gemensamt med den årliga chefskonferensen. I år med tema chefsinspiration, utveckling och forskning. April Leif Bojö utses till ny ordförande i landstingets forskningsråd. Mikael Bergenheim avgår. Maj Den 21-23:e genomfördes årets första EBP-kurs med 5 deltagare. Den 28:e disputerade Cecilia Olsson i ämnet omvårdnad, vid Hälsoakademin, Karlstad Universitet med avhandlingen Sexuality in patients treated for hematologic malignancies - Problems and need for support from patients and nurses perspecitve. September Den 5:e presenterade Karl Johan Hellgren sin forskning vid en spikningsceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. Den 10:e genomfördes ett gemensamt forskningsseminarium för Landstinget i Värmland och Karlstad Universitet. Den 12:e disputerade Karl Johan Hellgren i oftalmologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet, med avhandlingen A new model for assessment of change in visual function in diabetes. Den 24:e undertecknades ett avtal om affiliering av forskare till Karlstads universitet. Avtalet möjliggör för disputerade forskare inom LiV att knytas till Kau. Syftet är att ge landstingets forskare tillgång till de forskningsresurser som finns på universitetet och att möjliggöra aktiv medverkan i någon av de forskargrupper som finns där. Oktober Den 23:e genomfördes årets tankesmedja med sju presenterade projekt. November Den 26-28:e genomfördes årets andra EBP-kurs med 5 deltagare. Löpande under året Med start hösten 2015 kommer läkarstudenter från Örebro universitet ha möjlighet att göra sitt vetenskapliga arbete i Karlstad. Det är under deras 10:e termin. Under 2014 har vi varit med i planeringsdiskussionerna angående vetenskapliga handledare. Planeringen av nästa års Forum Värmland är en process som pågår från mars och resten av kalenderåret. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 12

14 I Uppsala-Örebroregionens nya plan för kunskapsstyrning ingår ett förslag på regionalt samarbete för Health Technology Assessment under ledning av CAMTÖ i Örebro. Maria Klässbo blir ledamot för LiV i det fortsatta arbetet. Ledningsgruppen för CKF har under året haft 18 sammanträden. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 13

15 Vetenskaplig produktion Bibliometri Under året publicerades 18 vetenskapliga artiklar i tidskrifter med impact factor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 14

16 Vetenskapliga artiklar Internationella refereebedömda tidskrifter 1. Arnberg, FK., Michel, PO, Johannesson, KB Properties of Swedish posttraumatic stress measures after a disaster Journal of Anxiety Disorder 2014, 28(4), pp Impact factor: Wilde-Larson B, Inde M, Carlson A, Nordström G, Larsson G, Rystedt I Implementing patient-focused care - Before- and after effects International Journal of Health Care Quality Assurance 2014, 27(7), pp Emilsson L, Carlsson R, James S, Hambraeus K, Ludvigsson JF Follow-up of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease European Journal of Preventive Cardiology 2014, 22(1), pp Impact factor: Emilsson L, James S, Ludvigsson JF Ischaemic heart disease in first-degree relatives to coeliac patients European Journal of Clinical Investigation 2014, 44(4), pp Impact factor: Eriksson BM Mening och innebörd av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom Best Practice Psykiatri/Neurologi 2014, 19, pp Eriksson I, Starck SÅ, Båth M Comparison of gamma (Anger) camera systems in terms of detective quantum efficiency using Monte Carlo simulation Nuclear Medicine Communications 2014, 35(4), pp Impact factor: Falato C, Lorent J, Tani E, Karlsson E, Wright PK, Bergh J, Foukakis T Ki67 measured in metastatic tissue and prognosis in patients with advanced breast cancer Breast Cancer Research and Treatment 2014, 147(2), pp Impact factor: Folkesson PF, Lindgren O The Effectiveness of Counseling at a Local Crisis Center International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2014, 18(2) 9. Grip KK, Almqvist K, Axberg U, Broberg AG Perceived quality of life and health complaints in children exposed to intimate partner violence Journal of Family Violence 2014, 29(6), pp Impact factor: Hellgren KJ, Agardh E, Bengtsson B Progression of early retinal dysfunction in diabetes over time: results of a long-term prospective clinical study Diabetes 2014, 63(9), pp Impact factor: Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 15

17 11. Khalili P, Sundström J, Jendle J, Lundin F, Jungner I, Nilsson PM Sialic acid and incidence of hospitalization for diabetes and its complications during 40-years of follow-up in a large cohort: the Värmland survey Primary Care Diabetes 2014, 2014, 8(4), pp Impact factor: Lindgren O, Almqvist, K, Folkesson P Patients thoughts on effective psychotherapy European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy 2014, 7(4) 13. Mischo M, von Kobyletzki LB, Bründermann E, Schmidt DA, Potthoff A, Brockmeyer NH, Havenith M Similar appearance, different mechanisms: xerosis in HIV, atopic dermatitis and ageing Experimental Dermatology 2014, 23(6), pp Impact factor: Nilsson J, Johansson E, Egmar AC, Florin J, Leksell J, Lepp M, Lindholm C, Nordström G, Theander K, Wilde-Larsson B, Carlsson M, Gardulf A Development and validation of a new tool measuring nurses self-reported professional competence - the nurse professional competence (NPC) Scale Nurse Education Today 2014, 34(4), pp Impact factor: Nilsson PM, Khalili P, Franklin SS Blood pressure and pulse wave velocity as metrics for evaluating pathologic ageing of the cardiovascular system Blood Pressure 2014, 23(1), pp Impact factor: Olsson C, Ringnér A, Borglin G Including systematic reviews in PhD programmes and candidatures in nursing - Hobson's choice? Nurse education in Practice 2014, 14(2), pp Impact factor: Stevenson NJ, Palmu K, Wikström S, Hellström-Westas L, Vanhatalo S Measuring brain activity cycling (BAC) in long term EEG monitoring of preterm babies Physiological Measurement 2014, 35(7), pp Tevell S, Claesson C, Hellmark B, Söderquist B, Nilsdotter-Augustinsson Å Heterogeneous glycopeptide intermediate Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2014, 33(6), pp Impact factor: Theander K, Hasselgren M, Luhr K, Eckerblad J, Unosson M, Karlsson I Symptoms and impact of symptoms on function and health in patients with chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart failure in primary health care International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014, 18(9), pp Impact factor: Tödt K, Skargren E, Kentson M, Theander K, Jakobsson P, Unosson M Experience of fatigue, and its relationship to physical capacity and disease severity in men and women with COPD International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014, 9(17), pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 16

18 Impact factor: Unenge Hallerbäck M, Lugnegård T, Gillberg C ADHD and Nicotine Use in Schizophrenia or Asperger Syndrome: A Controlled Study Journal of Attention Disorders 2014, 18(5), pp Impact factor: Wilde-Larsson B, Inde M, Carlson A, Nordström G, Larsson G, Rystedt I Implementation of patient-focused care: before-after effects International Journal of Health Care Quality Assurance 2014, 27(7), pp von Kobyletzki LB, Bornehag CF, Breeze E, Larsson M, Boman Lindström C, Svensson Å Factors Associated with Remission of Eczema in Children: A Population-based Follow-up Study Acta Dermato-Venereologica 2014, (2), pp Impact factor: Yousef M, Westman A, Lindberg A, de Lacerda C, Jendle J Glucose changes and working memory in individuals with type 1 diabetes during air pressure changes simulating skydiving Diabetes Technology and Therapeutics 2014, 16(1), pp Impact factor: Zakrisson AB, Theander K, Anderzén-Carlsson A How life turned out one year after attending a multidisciplinary pulmonary rehabilitation programme in primary health care Primary Health Care Research & Development 2014, 15(3), pp Nationella refereebedömda tidskrifter 1. Attvall S, Jendle J Insuliner 2015 Diabetolognytt 2014, 5, pp Hagelqvist L, Andernord D, Karlsson J, Samuelsson K Fotledsdistorsion Läkartidningen 2014, 111(8), pp Jendle J, Adolfsson P Råd till patienter med T1DM som vill träna Diabetolognytt 2014, 1-2, pp Landin-Olsson M, Attvall S, Alvarsson M, Jendle J, Berg L Carlsson BM, Norgren S, Hanås R, Aldrimer M, Norlund L, Löndahl F, Nilsson M, Fernström L, Nordin G, Mårtensson A Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Diabetolognytt 2014, 5, pp Nyberg L, Cederholm T, Bendrik R, Klässbo M, Eriksson M Primarvården har en nyckelroll för tidig diagnos och uppföljning Läkartidningen 2014, 111(21), pp Sjögren A, Lynøe N, Leijonhufvud M, Sigvant B Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 17

19 Blow out- blödning inom huvud och hals i praktiken. Förslag på vad vi kan, får och bör göra Läkartidningen 2014, 08/ Weninger C, Fehér M, Rádler A, Lendvai Z, Ferencz J, Hajnal P, Miklán D, Nevelsős E The Swedish health care system through hungarian eyes (in Hungearian) Magyar Radiológia 2014, 88(2), pp Internationella kongresser 1. Almqvist, K., Cater, Å., Grip, K. & Axberg, U Feasibility of Evidence Based Interventions for Children Exposed to Intimate Partner Violence (IPV) in the Health and Welfare System in Sweden Family Violence Conference, Portsmouth, US, July, 2014 Oral presentation 2. Arne M Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD in Sweden European Respiratory Society (ERS) International Congress 2014, München, 6-10 September 2014 Poster 3. Jendle J, Blonds L, Rosenstock J, Woo V, Jiang H, Milicevic Z Better glycaemic control and less weight gain with once weekly dulaglutide vs bedtime insulin glargine, both combined with thrice daily lispro, in type 2 diabetes (AWARD-4) 50th EASD Annual Meeting which will be held in Vienna from September 2014 Oral presentation 4. Pernebo, K., Fridell, M., Almqvist, K Young children s experiences of participating in group treatment for children exposed to intimate partner violence: A qualitative study 8:e Nordiske konferense om barnmisshandel och omsorgssvikt 2014, Nuuk, 26 Oral presentation 5. Ullsten A Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som stöd för sjuka spädbarn, föräldrar och vårdpersonal Nordic Network for research in Music Education (NNMpF), april 2014, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm Oral presentation 6. Ullsten A Interactive infant-directed singing as supportive music therapy for premature and term neonates during painful procedures Nordic Neonatal Pain Research Workshop, 4 6 november, 2014, Örebro Universitet, Örebro Conference paper Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 18

20 7. Klässbo M The Swedish school of osteoarthritis with emphasis on the hip joint- a success? 16th ESSKA Congress, Amsterdam, Maj Föreläsare Nationella kongresser 1. Klässbo M Stark inför operation, Träna inför operation - går det bättre då? Ortopediveckan, Helsingborg, augusti 2014 Föreläsare 2. Måseide M Kan cykelträning göra personer med stroke bättre på att gå? Sjukgymnastdagarna 2014, Göteborg, 2-4 oktober Poster 3. Klässbo M Stark för kirurgi stark för livet, träning. Medicinska riksstämman, Stockholm, 5 december 2014 Föreläsare Övrigt 1. Klässbo M Personer med höftbesvär Bokkapitel i Värmlänningarnas Liv och Hälsa i Värmland 2012 Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet, Karlstad Lindgren, O. & Almqvist, K Hälsa och livssituation för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Bokkapitel i Värmlänningarnas Liv och Hälsa i Värmland 2012 Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet, Karlstad Michel PO Insatsrelaterad stress för civil personal - En litteraturöversikt. Veteranutredningen Vol 2, 2014;Bilaga 7: , SOU 2014:27 Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Stockholm Michel PO Insatsrelaterad stress hos militära veteraner - En litteraturöversikt. Veteranutredningen Vol 2, 2014;Bilaga 6:9-122, SOU 2014:27 Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Stockholm Unenge Hallerbäck M, Engh Kraft L Hälsa och livssituation för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Barns liv och hälsa i Värmland, en folkhälsorapport Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 19

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE 1 DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE Doktorandkatalog 2014 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Karlstads universitet 651 88 Karlstad 054-700 10

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Palliativ vård för alla

Palliativ vård för alla Palliativ vård för alla 2:a Nationella Konferensen i Palliativ vård 13-14 mars 2012 3 Blomma i öken, Suzanne Nessim (Detalj) 4 Innehållsförteckning Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-7 Rumsöversikt

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution.

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. 1. Application A2008-012 A2008-012 - APPLICATION (1/4) 2008-12-07 1.1 Huvudsökande Förnamn Karin Befattningstitel Utvecklingsledare Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljades år 2014 genom regeringsbeslut (regeringsbeslut 2014-01-30) ett stimulansbidrag på 5

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKER

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 1 STIFTELSEN STOCKHOLMS LÄNS ÄLDRECENTRUM Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 Genom regeringsbeslut (2009-03-26/III:3) beviljades Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Christina Scheffel Birath Ulla Beijer 3 Valerie DeMarinis 2 Britt af Klinteberg* 3, 4, 5 1, 2, 3 1 Beroendecentrum Stockholm 2 Public Mental Health Promotion

Läs mer