Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014

2 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas. Vi har projekt som pågår under flera år och som under en tid drivs utan att egentligen synas i tidskrifter och rapporter. En del forskningsprojekt drivs av disputerade, andra av anställda i landstinget som eventuellt är magister, masterstudenter, doktorander, eller som är på väg att starta en doktorandutbildning. En del har sin anknytning till något av universiteten i Karlstad, Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå eller Linköping. Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/ Fredrik Lundin Civ. Ing. Tekn. Dr. Statistiker Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Anders Hallberg leg. läk. Doc. Forskningschef Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 1

3 Innehåll Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 4 CKF idag... 5 Forskningsledare... 5 Forskningsanslag... 5 Kurser... 6 Medverkan i utbildningen av läkare... 6 Seminarier... 6 Forum Värmland... 6 Kunskapsstyrning... 6 Informationsspridning... 7 Pågående forskningsprojekt... 8 Disputationer under året Året som gick Vetenskaplig produktion Bibliometri Vetenskapliga artiklar Internationella kongresser Nationella kongresser Övrigt Beviljade forskningsanslag Personal Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 2

4 Verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund Centrum för klinisk forskning (CKF) har som uppgift att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland. Vad som är klinisk forskning beskrivs i rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43): Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen. Den typiske forskaren inom landstinget i Värmland är en inom vården verksam person som på del av sin arbetstid bedriver forskning, ofta baserat på de patienter som vederbörande möter i sin vardag. Det är en verksamhet som hämtar sin inspiration från patienterna och vars nytta direkt kommer patienterna till gagn. Landstingsanknuten forskning är också reglerad i hälso- och sjukvårdslagen: 26 b Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Den kliniska forskningen tillsammans med riktlinje- och vårdsprogramprocesserna inom landstinget i Värmland utgör en kedja som bidrar till att våra patienters sjukdomsområden beforskas och att resultaten införs i vården. I landstingets verksamhet bedrivs det en hel del läkemedelsstudier. De drivs som ett trepartssamarbete mellan ansvarig prövare, klinikchef och ett läkemedelsbolag. Det är studier som i sin helhet bekostas av aktuellt läkemedelsbolag och de genomförs självständigt, utan inblandning av CKF. Uppdraget CKF fick sin nuvarande form i Syftet är att stödja den kliniska forskningen inom Landstinget i Värmland (LiV). Detta gör vi genom att: Stödja och vidareutveckla strukturer och processer för att bedriva klinisk forskning i LiV. Bistå med vetenskapligt stöd genom våra forskningsledare och vår statistiker. Utveckla och synliggöra CKF:s verksamhet inom alla divisioner och verksamheter så att flera medarbetare stimuleras till forskarutbildning och aktiv forskning. Fördela och optimera användningen av de fond- och forskningsmedel som LiV har till förfogande så att nyttan för LiV blir så stor som möjligt. Vidareutveckla forskningssamverkan med universitet och högskolor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 3

5 Ansvara för den fortsatta utvecklingen av kunskapsstyrningen i LiV, samt ha processansvar för riktlinje- och vårdprogramprocesser initierade av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Anordna Forum Värmland (tillsammans med Karlstads universitet). Delta i utformningen av forskningsprojekt för läkarstuderande från Örebro universitet. Besluta om utgivning av rapporter i serierna ACTIO och CAPTO. Ge egna kurser, såsom o Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, o Evidensbaserad praktik, o Att utforma en vetenskaplig poster. Medverka vid kurser som ges för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom LiV. Anordna en temadag om klinisk forskning i Värmland. Organisation I landstingets organisation ligger CKF placerat direkt under hälso- och sjukvårdscheferna, utanför staberna och de divisioner som bedriver öppen- och slutenvård. Organisationsskiss för Landstinget i Värmland Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 4

6 CKF består av en forskningschef, en administrativ samordnare samt en statistiker. Vi har även forskningsledare i varje division som jobbar deltid på CKF varav en också har ansvar för vårdprogramprocessen. Tillsammans utgör dessa CKFs ledningsgrupp som driver uppdraget. Vidare finns det forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom varje division, de utgör den del av forskningsorganisationen som står för den löpande handledningen när så behövs. Inom varje division är det forskningsledaren som driver respektive FoU-enhet. Sedan många år har vi ett fristående forskningsråd inom LiV som bedömer och beslutar om ansökningar om forskningsmedel ur våra fonder. Medlemmarna utses av CKFs ledningsgrupp men rådet arbetar oberoende av CKF. I rådet finns ledamöter dels från LiV, dels från Karlstads universitet. CKF idag Under flera år har vi verkat för att det ska bli lättare att forska inom LiV. Det har främst handlat om att skapa en struktur inom organisationen som underlättar för den enskilde forskaren, dels när det gäller kontakter med andra forskare, dels möjligheter till finansiering. Vidare finns det möjlighet för LiVanställda att gå någon av våra kurser. Forskningsledare För att underlätta kontakter mellan forskare och ge en ram för att bedriva seminarieverksamhet har vi skrivit avtal med varje division om en, av divisionen utsedd, forskningsledare. Avtalet är utformat så att CKF och divisionen delar på kostnaden. Omfattningen varierar från division till division men omfattar som regel 20 eller 40% av heltid. Uppdraget som forskningsledare innebär att: stödja forskning, forskarutbildning och vetenskapliga projekt inom divisionen inom divisionen främja samverkan mellan personer som planerar eller bedriver olika typer av FoU-verksamhet arbeta för att utveckla divisionens FoU-enhet ingå i CKFs ledningsgrupp stimulera till systematisk kunskapsutveckling vara handledare och utbildare att representera divisionen i CKF delta i CKFs verksamhet Dessutom står det varje forskningsledare fritt att i mån av tid driva egna, för verksamheten relevanta, forskningsaktiviteter. Forskningsanslag Under lång tid har det varit möjligt att söka anslag, dels från en av landstinget finansierad forskningsfond, dels från minnesfonder bestående av donerade medel. Detta har utökats under de senaste åren och idag finns möjlighet att söka forskningsmedel för Doktorandprojekt. Post doc-meritering för disputerade och handledning av icke-disputerade. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 5

7 Fristående forskningsprojekt, från Regionala Forskningsrådet, LiV-anslaget och LiVs minnesfonder. Medel för etikprövning Stimulansbidrag för deltagande i konferens eller för att skriva en projektplan. Kurser Vi ger årligen en kurs under vecka 8, Introduktion till forsknings- och utvecklingsarbete, för de som planerar att starta, eller precis har startat, ett forskningsprojekt. Här ges deltagarna under fem dagar en introduktion till forskning, vetenskaplig metodik och etik. Det finns också möjlighet till handledning i grupp med några av våra disputerade. Kursen evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att kunna använda sig av systematiska översikter, vetenskapliga artiklar och kliniska belägg i vården av den enskilde patienten. Vidare ger vi kortkurser i att skapa en poster. Det är en praktisk minikurs om 90 minuter, inriktad på de som arbetar med forskningsprojekt eller förbättringsarbeten. Medverkan i utbildningen av läkare Sedan några år ger studierektorskansliet för ST-läkarutbildningen en egen kurs i introduktion till forskningsarbete. Den är mera specifikt inriktad mot ST-läkarna och ges under några heldagar utspridda under året. Här bidrar CKF med en förläsning i kvantitativ metod, en föreläsning om hur man gör litteraturöversikter, projektdiskussioner i grupp samt vetenskaplig handledning. Seminarier Under oktober månad genomför vi en tankesmedja om aktuell forskning i landstinget. Den ger möjlighet för forskningsaktiva att träffas, presentera och diskutera sina projekt och studier. Det är en aktivitet vi genomför varje år, och hoppas mycket på den som mötespunkt och möjlighet till nätverkande. Forum Värmland Varje år arrangerar CKF tillsammans med Karlstad universitet Forum Värmland (tidigare Kvalitetsforum). Det arrangeras i februari och består av två delar, en del kring ett visst tema med inbjudna föreläsare, samt del med inriktning på forskning av nydisputerade forskare inom landstinget och universitet. Dessutom anordnas en postersession i form av en utställning där våra forskare kan visa upp sina resultat. Kunskapsstyrning Under 2011 beslutades det att landstinget i Värmland nu och framöver ska arbeta processorienterat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (SoS NR) och tillhörande styrande vårddokument i riktlinjeoch vårdprogramprocesserna. Ledningsansvaret för de båda processerna ligger hos CKF, med Anders Hallberg som processledare för riktlinjeprocessen och Maria Klässbo som processledare för vårdprogramsprocessen. Utformandet av processerna följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt beslut taget i HCL den 20 april 2011 ( 166, LK/110779). Processerna kan följas på Syftet med processerna är att: leverera beslutsunderlag till landstingets ledning ange de vårdprogram och vårdrutiner som behöver uppdateras Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 6

8 föreslå indikatorer för uppföljning stödja verksamheterna i att utarbeta och synliggöra vårdprogram/vårdrutiner inom de områden som omfattas av nya riktlinjer Skiss över kunskapsstyrningen inom LiV med tillhörande processer. Under 2014 har riktlinjerna Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, Schizofreni - antipsykotisk läkemedelsbehandling, Missbruk och beroende samt Diabetesvård styrts in i processerna. Flera vårdprogram är under uppdatering eller utarbetande och följande har fastställts: Sjukdomsförebyggande metoder. Rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor. Höft-och knäartros diagnostik och behandling Stöd till kvinnor i fertil ålder/gravida som har, eller lever med person som har riskbruk/missbruk Utredning och uppföljande vård av vuxna patienter med psykos. Informationsspridning Löpande har vi möjlighet att ge ut rapporter i vår CAPTO-serie (från latinets söka). Det är vetenskapliga resultat som ges ut på svenska för bredare spridning i landstinget. Formatet är mer lättillgängligt än de traditionella vetenskapliga publikationerna. Möjlighet finns också att publicera i ACTIO-serien som är mer inriktade på verksamhetsutveckling. Vi informerar löpande om forskningsaktiviteter genom publicering på landstingets interna och externa nät, både på landstingets startsida och på CKFs sida. I samarbete med kommunikationsstaben ser vi till att det skrivs pressmeddelanden vid bland annat disputationer. Vi har inrättat en spikningsceremoni för att uppmärksamma medarbetares disputationer. Den innebär att forskaren presenterar avhandlingsarbetet under 20 min för att sedan svara på frågor. Tillställningen är öppen för alla intresserade, och avslutas med att ett exemplar av avhandlingen spikas upp på en för ändamålet inskaffad björkstam placerad i sjukhusbiblioteket på Centralsjukhuset i Karlstad! Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 7

9 Pågående forskningsprojekt 1. Att fråga om våld i barnhälsovården Almqvist K, Anderzen A, Cater Å Ett projekt i samverkan med Karlstads och Örebros Universitet samt Örebro läns landsting. 2. Insatser för våldsutsatta barn - en genomförbarhetsstudie Almqvist, K., Axberg, U., Grip, K., Appell, P., Draxler, H. Hjerthag, F, Cater, Å. K Ett projekt i samverkan med universiteten i Karlstad, Örebro och Göteborgs. 3. Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation Almqvist, K., Fridell, M. & Pernebo, K Ett projekt i samverkan med Karlstad Universitet, Linneuniversitetet och Landstinget Kronoberg. 4. Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar - förändras den av kvalitetsutveckling och införande av arbetssättet patientnärmre vård? Almqvist, K., Schröder, A. Selvin, M., & Kjellin, L Ett projekt i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting. 5. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Predictors and Outcome Andernord D 6. Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos. Arne M, Theander K, Carlsson H, Malinovschi A, Hedenström H 7. Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD in Sweden Arne M, Emtner M, Lisspers K, Wadell K, Ställberg B 8. Lärdomar av implementering av metoden FaR - fysisk aktivitet på recept - till patienter i pri-märvården i Uppsala-Örebroregionen. Kallings L, Bröms K, Jerdén L, Gustavsson C, Arne M, Johansson A-C, Wallin L, Kristiansson P 9. Förbättra kommunikation vid besök på vårdcentral samt inhalationsteknik för patienter med KOL - ComIn Zakrisson A-C, Theander K, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M 10. SAFS - symptom and function study Theander K, Arne M, Hasselgren M, Lisspers K, Ställberg B, Zakrisson A-C 11. Används grundbehandling före protesoperation vid höft- och knäledsartros? Berglund Å, Klässbo M Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 8

10 12. Valdity of the Swedish version of the Arthritis Self-efficacy Scale - think-aloud interviews with people with hip and/or knee osteoarthritis Bergman S, Klässbo M 13. Hälskydd som trycksårsprevention, med start i ambulans och fortsatt till utskrivning Bååth C, Gunningberg L, Muntlin Athlin Å, Engström M Ett forskningsprojekt: Landstinget Värmland, Karlstad universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle 14. Attityder, Kunskap till trycksårsprevention och behandling, enkätundersökning i fyra landsting Bååth C, Gunningberg L, Ehrenberg A, Florin J, Mårtensson G, Mamhidir AM Ett forskningsprojekt: Landstinget Värmland, Karlstad universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle 15. Kartläggning av kunskapsnivå och attityder om trycksår hos vårdpersonal inom intensivvård Bååth C, Hansbo Olsson M, Mattsson G Ett forskningsprojekt Landstinget Värmland och Karlstad universitet 16. Färdighetsträning för ungdomar med ADHD Engman M, Unenge Hallerbäck M 17. SELMA-studien, Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy Study. Hasselgren M, Berner A, von kobyletzki LB, Carlstedt F, Bodin A, Jonsson C 18. Subklinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 2 diabetes behandlade med liraglutid eller glimiperid båda i kombination med metamorfin Jendle J, Bojö L, Nilsson BK, Nyström T, Winter R Forskningssamarbete mellan Södersjukhuset, Karoliska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Örebro Universitet och Cnetralsjukhuset i Karlstad. 19. Hip disability according to WHO a cross sectional study of prevalence and characteristics Klässbo M, Lundin F 20. EuroQol 5-dimension - comparison between UK and Swedish value sets in people with selfreported hip disability Klässbo M, Lundin F 21. Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård - förutsättningar och patientnytta Lindgren O, Holmqvist R, Almqvist K 22. Utvärdering av samtalens effekt vid Samtalsakuten och Krismottagningen för män Lindgren, O, Folkesson, P Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 9

11 23. Asperger syndrome and schizophrenia: A comparative neuropsychological study Marinopoulou, M., Billstedt, E., Unenge Hallerbäck, M, Lugnegård, T. Ett projekt i samarbete med Göteborgs universitet. 24. Fysioterapeuten som remittent till ortoped- och röntgenklinik Merler J, Klässbo M 25. Påverkar aerob cykelträning gångfunktionen hos personer med stroke i kronisk fas? Måseide M, Klässbo M 26. Cost of illness of cardivascular disease in Sweden. Pereira Filho, A, Sigvant B 27. Att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden - en modell för hur vårdpersonal ska kunna utveckla den dagliga munvården. Seleskog B, Von Bültzingslöwen I, Lindqvist L, Engström A 28. Sömnregistrering med respiratorisk polygrafi för personer med mild eller medelsvår obstruktivt sömnapné och med käkhållare Sillén Samuelsson E, Lundman, L, Klässbo M 29. Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner. Tevell S 30. Kan korrekt axeldiagnos ställas tidigare och icke värdeskapande tid minskas för patienten inom primärvården? Thorup M, Klässbo M 31. Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som smärtlindring Ullsten A, Klässbo M, Eriksson M, Volgsten U 32. Use of melatonin in Swedish children - a survey according to age, gender and medication of ADHD Unenge Hallerbäck, M., Furster C Disputationer under året Under året har tre medarbetare disputerat! Det är ett viktigt tillskott i verksamheten, och framförallt i de FoU-enheter som numera finns i varje division. Detsamma gäller för den organisation som finns inom landstinget för att ta emot läkarkandidater från Örebro. Den 17:e januari disputerade Eva Karlsson i onkologi vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet med avhandlingen Prognosis and predictive factors in human breast cancer during tumor progression. Huvudhandledare har varit Professor Jonas Bergh, Institutionen för Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Bihandledare har varit Docent Mikael Bergenheim, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad samt Linda Lindström, Ph. D., Institutionen för Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 10

12 Den 28:e maj disputerade Cecilia Olsson i ämnet omvårdnad vid Hälsoakademin, Karlstad Universitet, med avhandlingen Sexuality in patients treated for hematologic malignancies - Problems and need for support from patients and nurses perspecitve. Handledare under doktorandåren har varit Docent Maria Larsson, Docent Ann-Kristin Sandin- Bojö, samt Universitetslektor Kaisa Bjuresäter, alla verksamma på Fakulteten för hälsa, naturoch teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads Universitet. Den 12:e september disputerade Karl Johan Hellgren i oftalmologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet, med avhandlingen A new model for assessment of change in visual function in diabetes, Handledare under doktorandåren har varit Professor Elisabet Agardh, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet, och Professor Boel Bengtsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet. Året som gick Januari Den 10:e presenterade Eva Karlsson sin forskning vid en spikningsceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. Den 17:e disputerade Eva Karlsson i onkologi vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet med avhandlingen Prognosis and predictive factors in human breast cancer during tumor progression. Februari Introduktionskursen för forsknings- och utvecklingsarbete genomförs den februari med 13 deltagare. Traditionsenligt ges kursen alltid vecka 8. I år handlade projekten bland annat om: Samband mellan sänkning av BMI hos överviktiga diabetiker och förbättra värde på långtidssocker. Analys på vårdcentral av hur man kan sänka BMI hos patienten med diabetes för att påverka blodsockervärdet. Projektet genomförs av Viktoriia Semenova ST-läkare allmänmedicin, vårdcentralen Västerstrand, Karlstad. Hur kan sjukgymnastik påverka livskvalitet och förlorad aktivitet hos patienter med olika symptom efter cytostatika- och strålbehandling? Projektet genomförs av fysioterapeut Regin Dahl, Arvika sjukhus. Tidig upptäckt av autistiska svårigheter hos barn. Tanken är att göra screening på BVC och sedan direkt remittera t ex till NP-enheten. Screening ska göras vid 2,5 års kontrollen. Projektet genomförs av psykolog Inna Sestajeva, Barn- och ungdomsprykiatrin, Centralsjukhuset, Karlstad. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 11

13 Kvalitetsforum 2014 genomfördes den 13:e gemensamt med den årliga chefskonferensen. I år med tema chefsinspiration, utveckling och forskning. April Leif Bojö utses till ny ordförande i landstingets forskningsråd. Mikael Bergenheim avgår. Maj Den 21-23:e genomfördes årets första EBP-kurs med 5 deltagare. Den 28:e disputerade Cecilia Olsson i ämnet omvårdnad, vid Hälsoakademin, Karlstad Universitet med avhandlingen Sexuality in patients treated for hematologic malignancies - Problems and need for support from patients and nurses perspecitve. September Den 5:e presenterade Karl Johan Hellgren sin forskning vid en spikningsceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. Den 10:e genomfördes ett gemensamt forskningsseminarium för Landstinget i Värmland och Karlstad Universitet. Den 12:e disputerade Karl Johan Hellgren i oftalmologi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet, med avhandlingen A new model for assessment of change in visual function in diabetes. Den 24:e undertecknades ett avtal om affiliering av forskare till Karlstads universitet. Avtalet möjliggör för disputerade forskare inom LiV att knytas till Kau. Syftet är att ge landstingets forskare tillgång till de forskningsresurser som finns på universitetet och att möjliggöra aktiv medverkan i någon av de forskargrupper som finns där. Oktober Den 23:e genomfördes årets tankesmedja med sju presenterade projekt. November Den 26-28:e genomfördes årets andra EBP-kurs med 5 deltagare. Löpande under året Med start hösten 2015 kommer läkarstudenter från Örebro universitet ha möjlighet att göra sitt vetenskapliga arbete i Karlstad. Det är under deras 10:e termin. Under 2014 har vi varit med i planeringsdiskussionerna angående vetenskapliga handledare. Planeringen av nästa års Forum Värmland är en process som pågår från mars och resten av kalenderåret. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 12

14 I Uppsala-Örebroregionens nya plan för kunskapsstyrning ingår ett förslag på regionalt samarbete för Health Technology Assessment under ledning av CAMTÖ i Örebro. Maria Klässbo blir ledamot för LiV i det fortsatta arbetet. Ledningsgruppen för CKF har under året haft 18 sammanträden. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 13

15 Vetenskaplig produktion Bibliometri Under året publicerades 18 vetenskapliga artiklar i tidskrifter med impact factor. Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 14

16 Vetenskapliga artiklar Internationella refereebedömda tidskrifter 1. Arnberg, FK., Michel, PO, Johannesson, KB Properties of Swedish posttraumatic stress measures after a disaster Journal of Anxiety Disorder 2014, 28(4), pp Impact factor: Wilde-Larson B, Inde M, Carlson A, Nordström G, Larsson G, Rystedt I Implementing patient-focused care - Before- and after effects International Journal of Health Care Quality Assurance 2014, 27(7), pp Emilsson L, Carlsson R, James S, Hambraeus K, Ludvigsson JF Follow-up of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease European Journal of Preventive Cardiology 2014, 22(1), pp Impact factor: Emilsson L, James S, Ludvigsson JF Ischaemic heart disease in first-degree relatives to coeliac patients European Journal of Clinical Investigation 2014, 44(4), pp Impact factor: Eriksson BM Mening och innebörd av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom Best Practice Psykiatri/Neurologi 2014, 19, pp Eriksson I, Starck SÅ, Båth M Comparison of gamma (Anger) camera systems in terms of detective quantum efficiency using Monte Carlo simulation Nuclear Medicine Communications 2014, 35(4), pp Impact factor: Falato C, Lorent J, Tani E, Karlsson E, Wright PK, Bergh J, Foukakis T Ki67 measured in metastatic tissue and prognosis in patients with advanced breast cancer Breast Cancer Research and Treatment 2014, 147(2), pp Impact factor: Folkesson PF, Lindgren O The Effectiveness of Counseling at a Local Crisis Center International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2014, 18(2) 9. Grip KK, Almqvist K, Axberg U, Broberg AG Perceived quality of life and health complaints in children exposed to intimate partner violence Journal of Family Violence 2014, 29(6), pp Impact factor: Hellgren KJ, Agardh E, Bengtsson B Progression of early retinal dysfunction in diabetes over time: results of a long-term prospective clinical study Diabetes 2014, 63(9), pp Impact factor: Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 15

17 11. Khalili P, Sundström J, Jendle J, Lundin F, Jungner I, Nilsson PM Sialic acid and incidence of hospitalization for diabetes and its complications during 40-years of follow-up in a large cohort: the Värmland survey Primary Care Diabetes 2014, 2014, 8(4), pp Impact factor: Lindgren O, Almqvist, K, Folkesson P Patients thoughts on effective psychotherapy European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy 2014, 7(4) 13. Mischo M, von Kobyletzki LB, Bründermann E, Schmidt DA, Potthoff A, Brockmeyer NH, Havenith M Similar appearance, different mechanisms: xerosis in HIV, atopic dermatitis and ageing Experimental Dermatology 2014, 23(6), pp Impact factor: Nilsson J, Johansson E, Egmar AC, Florin J, Leksell J, Lepp M, Lindholm C, Nordström G, Theander K, Wilde-Larsson B, Carlsson M, Gardulf A Development and validation of a new tool measuring nurses self-reported professional competence - the nurse professional competence (NPC) Scale Nurse Education Today 2014, 34(4), pp Impact factor: Nilsson PM, Khalili P, Franklin SS Blood pressure and pulse wave velocity as metrics for evaluating pathologic ageing of the cardiovascular system Blood Pressure 2014, 23(1), pp Impact factor: Olsson C, Ringnér A, Borglin G Including systematic reviews in PhD programmes and candidatures in nursing - Hobson's choice? Nurse education in Practice 2014, 14(2), pp Impact factor: Stevenson NJ, Palmu K, Wikström S, Hellström-Westas L, Vanhatalo S Measuring brain activity cycling (BAC) in long term EEG monitoring of preterm babies Physiological Measurement 2014, 35(7), pp Tevell S, Claesson C, Hellmark B, Söderquist B, Nilsdotter-Augustinsson Å Heterogeneous glycopeptide intermediate Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2014, 33(6), pp Impact factor: Theander K, Hasselgren M, Luhr K, Eckerblad J, Unosson M, Karlsson I Symptoms and impact of symptoms on function and health in patients with chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart failure in primary health care International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014, 18(9), pp Impact factor: Tödt K, Skargren E, Kentson M, Theander K, Jakobsson P, Unosson M Experience of fatigue, and its relationship to physical capacity and disease severity in men and women with COPD International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014, 9(17), pp Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 16

18 Impact factor: Unenge Hallerbäck M, Lugnegård T, Gillberg C ADHD and Nicotine Use in Schizophrenia or Asperger Syndrome: A Controlled Study Journal of Attention Disorders 2014, 18(5), pp Impact factor: Wilde-Larsson B, Inde M, Carlson A, Nordström G, Larsson G, Rystedt I Implementation of patient-focused care: before-after effects International Journal of Health Care Quality Assurance 2014, 27(7), pp von Kobyletzki LB, Bornehag CF, Breeze E, Larsson M, Boman Lindström C, Svensson Å Factors Associated with Remission of Eczema in Children: A Population-based Follow-up Study Acta Dermato-Venereologica 2014, (2), pp Impact factor: Yousef M, Westman A, Lindberg A, de Lacerda C, Jendle J Glucose changes and working memory in individuals with type 1 diabetes during air pressure changes simulating skydiving Diabetes Technology and Therapeutics 2014, 16(1), pp Impact factor: Zakrisson AB, Theander K, Anderzén-Carlsson A How life turned out one year after attending a multidisciplinary pulmonary rehabilitation programme in primary health care Primary Health Care Research & Development 2014, 15(3), pp Nationella refereebedömda tidskrifter 1. Attvall S, Jendle J Insuliner 2015 Diabetolognytt 2014, 5, pp Hagelqvist L, Andernord D, Karlsson J, Samuelsson K Fotledsdistorsion Läkartidningen 2014, 111(8), pp Jendle J, Adolfsson P Råd till patienter med T1DM som vill träna Diabetolognytt 2014, 1-2, pp Landin-Olsson M, Attvall S, Alvarsson M, Jendle J, Berg L Carlsson BM, Norgren S, Hanås R, Aldrimer M, Norlund L, Löndahl F, Nilsson M, Fernström L, Nordin G, Mårtensson A Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Diabetolognytt 2014, 5, pp Nyberg L, Cederholm T, Bendrik R, Klässbo M, Eriksson M Primarvården har en nyckelroll för tidig diagnos och uppföljning Läkartidningen 2014, 111(21), pp Sjögren A, Lynøe N, Leijonhufvud M, Sigvant B Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 17

19 Blow out- blödning inom huvud och hals i praktiken. Förslag på vad vi kan, får och bör göra Läkartidningen 2014, 08/ Weninger C, Fehér M, Rádler A, Lendvai Z, Ferencz J, Hajnal P, Miklán D, Nevelsős E The Swedish health care system through hungarian eyes (in Hungearian) Magyar Radiológia 2014, 88(2), pp Internationella kongresser 1. Almqvist, K., Cater, Å., Grip, K. & Axberg, U Feasibility of Evidence Based Interventions for Children Exposed to Intimate Partner Violence (IPV) in the Health and Welfare System in Sweden Family Violence Conference, Portsmouth, US, July, 2014 Oral presentation 2. Arne M Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD in Sweden European Respiratory Society (ERS) International Congress 2014, München, 6-10 September 2014 Poster 3. Jendle J, Blonds L, Rosenstock J, Woo V, Jiang H, Milicevic Z Better glycaemic control and less weight gain with once weekly dulaglutide vs bedtime insulin glargine, both combined with thrice daily lispro, in type 2 diabetes (AWARD-4) 50th EASD Annual Meeting which will be held in Vienna from September 2014 Oral presentation 4. Pernebo, K., Fridell, M., Almqvist, K Young children s experiences of participating in group treatment for children exposed to intimate partner violence: A qualitative study 8:e Nordiske konferense om barnmisshandel och omsorgssvikt 2014, Nuuk, 26 Oral presentation 5. Ullsten A Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som stöd för sjuka spädbarn, föräldrar och vårdpersonal Nordic Network for research in Music Education (NNMpF), april 2014, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm Oral presentation 6. Ullsten A Interactive infant-directed singing as supportive music therapy for premature and term neonates during painful procedures Nordic Neonatal Pain Research Workshop, 4 6 november, 2014, Örebro Universitet, Örebro Conference paper Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 18

20 7. Klässbo M The Swedish school of osteoarthritis with emphasis on the hip joint- a success? 16th ESSKA Congress, Amsterdam, Maj Föreläsare Nationella kongresser 1. Klässbo M Stark inför operation, Träna inför operation - går det bättre då? Ortopediveckan, Helsingborg, augusti 2014 Föreläsare 2. Måseide M Kan cykelträning göra personer med stroke bättre på att gå? Sjukgymnastdagarna 2014, Göteborg, 2-4 oktober Poster 3. Klässbo M Stark för kirurgi stark för livet, träning. Medicinska riksstämman, Stockholm, 5 december 2014 Föreläsare Övrigt 1. Klässbo M Personer med höftbesvär Bokkapitel i Värmlänningarnas Liv och Hälsa i Värmland 2012 Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet, Karlstad Lindgren, O. & Almqvist, K Hälsa och livssituation för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Bokkapitel i Värmlänningarnas Liv och Hälsa i Värmland 2012 Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet, Karlstad Michel PO Insatsrelaterad stress för civil personal - En litteraturöversikt. Veteranutredningen Vol 2, 2014;Bilaga 7: , SOU 2014:27 Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Stockholm Michel PO Insatsrelaterad stress hos militära veteraner - En litteraturöversikt. Veteranutredningen Vol 2, 2014;Bilaga 6:9-122, SOU 2014:27 Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Stockholm Unenge Hallerbäck M, Engh Kraft L Hälsa och livssituation för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Barns liv och hälsa i Värmland, en folkhälsorapport Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland 19

Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15

Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Regionala forskningsrådet

Regionala forskningsrådet Regionala forskningsrådet Katarina Wijk, docent, föreståndare 2 juni 2016 Forskning utan gränser Exempel på pågående forskningsprojekt över regiongränserna Samarbete med fokus på förebyggande av livmoderhalscancer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet

Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2014 Primärvårdens FoU-enhet har som uppgift att medverka genom forskning, utveckling och utbildning till morgondagens patientcentrerade

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Landstingshuset, konferensrum Rigel

Landstingshuset, konferensrum Rigel Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2013-12-19 LK/120259 Plats Landstingshuset, konferensrum Rigel Närvarande: Anders Olsson, LiV Anders Olofsson, Kinnekullehälsan

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet

Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet Verksamhetsberättelse 2015 Primärvårdens FoU-enhet har som uppgift att medverka genom forskning, utveckling och utbildning till morgondagens personcentrerade

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD Lars Wallin, Henrietta Forsman, Anna Ehrenberg (Petter Gustavsson, Ann Rudman, Anne-Marie Boström, Jan Florin)

Läs mer

Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson

Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson Ordförande Sjuksköterskor i cancervård Onkologisjuksköterska,universitetslektor i omvårdnad Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl 9.00-12.00 Anna Ehrenberg Anne-Marie Boström Margareta Levin Att diskutera: Nyttan med förenade läraranställningar för vårdverksamhet och högskola/universitet

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Riktlinjer för individuellt arbete enligt vetenskapliga principer samt kvalitetsarbete för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Sammanfattning I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) för ST som är

Läs mer

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter FoU-dagen 2011 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00, konferenscenter Inledning Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting Parallella projektpresentationer Aulan och Sal: 2:3 Klockan

Läs mer

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre.

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Deltagande Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre F län Lars Brudin H län Claes Hallert E län Inger

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Kunskapsbildning Möte med Programberedningen och Hälso- och sjukvårdsberedningarna Luleå 12 mars 2009

Kunskapsbildning Möte med Programberedningen och Hälso- och sjukvårdsberedningarna Luleå 12 mars 2009 Kunskapsbildning Möte med Programberedningen och Hälso- och sjukvårdsberedningarna Luleå 12 mars 2009 2009-03-26 LÄNSGRUPPERNA VÅREN 2009 BILD 1 Kvalitet i vården Varför får patienter med samma symptom

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens

Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens En studie vid 11 svenska lärosäten 2012 Ann Gardulf Eva Johansson Marianne Carlsson Christel Bahtsevani Ann-Charlotte Egmar Jan Florin Gunilla Johansson

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017 Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2017 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Den diabetessjuke

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI VÄSTERBOTTEN Forskningsbokslut 2014 Verksamhetschef Anna Wallgren, BUP länsklinik Professor emeritus, Umeå universitet Adjungerad lektor, Umeå universitet 1. Inledning Barn-

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling av Åsa Muntlin Vad är kvalitet? Värde, egenskap, sort Kvalitet förknippas som något positivt och önskvärt En definition av vårdkvalitet Att fullt ut svara mot

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-11-12 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

AGENDA. Non communicable disease - NCD. Sjuklighet och dödsorsaker i Europa 2015-11-03

AGENDA. Non communicable disease - NCD. Sjuklighet och dödsorsaker i Europa 2015-11-03 AGENDA HUR VILL DIETISTER ARBETA MED PREVENTION OCH BEHANDLING AV KRONISKA SJUKDOMAR? Matens betydelse för kroniska sjukdomar Nationell strategi för Kroniska sjukdomar och arbetet med sjukdomsförebyggande

Läs mer

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige Monica Westerlund, leg logoped, docent vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet monica.westerlund@kbh.uu.se

Läs mer

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken Forskning i praktiken Utbildning landstingsfullmäktige 2013-02-20 Rose-Marie Isaksson FoU-strateg, inriktning omvårdnad Sjuksköterska, MedDr FoU-centrum, NLL Stödja, styra, samordna, samverka och sprida

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-09-10 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Överenskommelse om forskning 2010

Överenskommelse om forskning 2010 Överenskommelse om forskning 2010 Mellan Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen och Forskningsnämnden, Örebro läns landsting avseende forskningsverksamheten inom Habiliteringen Överenskommelse om forskning

Läs mer

Uppföljning av Nationella riktlinjer för Astma och KOL

Uppföljning av Nationella riktlinjer för Astma och KOL Uppföljning av Nationella riktlinjer för Astma och KOL Astma och KOL; folksjukdomar Förekomst av astma i Sverige: cirka 8% Värmland: 22 000 personer Förekomst av KOL i Sverige: 5-15% i åldrar över 45 år

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Aktuella studier Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska Utvärdering av ny

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Regionala diabetesrådet (RDR)

Regionala diabetesrådet (RDR) Regionala diabetesrådet (RDR) Vad har hänt det första året, (efter två möten)? Stefan Jansson, ordförande, med dr, specialist i allmänmedicin Örebro Representanter Stefan Jansson, ordf Jarl Hellman Lars

Läs mer

Ny lag - Nytt läge. Ny start för anhörigstödet! Lennarth Johansson

Ny lag - Nytt läge. Ny start för anhörigstödet! Lennarth Johansson Ny lag - Nytt läge Ny start för anhörigstödet! Lennarth Johansson 5 kap. 10 SoL Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar

Läs mer

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation Strategi för forskning och utbildning Strategi för förbättring och innovation Varför bedriver vi forskning? Region Norrbotten en del av Umeå universitet Läkarutbildningen, ALF- avtalet Akademiska sjukvårdsenheter/

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Nationella riktlinjer för f. Nationella riktlinjer och. Presentationens innehåll. ndas? Hur ska riktlinjerna användas?

Nationella riktlinjer för f. Nationella riktlinjer och. Presentationens innehåll. ndas? Hur ska riktlinjerna användas? Nationella riktlinjer f god vårdv Kristina Eklund Ge en överblick av pågående arbeten Lyfta fram konkreta exempel från praxisundersökningar (levnadsvanor, depression/ångest och demens) Visa att riktlinjerna

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Landstingshuset, konferensrum Sirius

Landstingshuset, konferensrum Sirius MINNESANTECKNING Administrativa staben Vårdvalsenheten Berit Bryske HÄLSOVALSRÅD 2017-02-23 LK/170217 Landstingshuset, konferensrum Sirius Närvarande: Ann-Sofie Dahlberg, Bergslagens arbetsmiljö Annika

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning.

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning. RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning., FAR14-012 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

Patientsäkerhet god och säker vård

Patientsäkerhet god och säker vård Patientsäkerhet god och säker vård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Att utveckla vården : erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning

Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den diabetessjuke

Läs mer

Kunskapsstyrning. Regeringens uppdrag (2011) att utveckla modellen för God vård. Uppdraget innehöll tre delar:

Kunskapsstyrning. Regeringens uppdrag (2011) att utveckla modellen för God vård. Uppdraget innehöll tre delar: Kunskapsstyrning? Kunskapsstyrning Regeringens uppdrag (2011) att utveckla modellen för God vård. Uppdraget innehöll tre delar: Utveckla en nationell modell för kunskapsstyrning, Nationella samverkansgruppen

Läs mer