HL Display Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HL Display Årsredovisning 2003"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning 2003

2 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet som skapar värdetillväxt för aktieägarna. Under 2003 var såväl tillväxten som vinstmarginalen under företagets målsättning. HL Display kommer framöver att prioritera lönsamheten och det tidigare målet om en genomsnittlig tillväxt på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel kommer därför att få stå tillbaka för lönsamhetsmålet. Dessutom har HL Display under året kompletterat med ett antal nya åtgärder för att möjliggöra en förbättring av lönsamheten samt skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. Strukturer och arbetssätt 6 HL Display arbetar enligt väldefi nierade processer i alla delar av verksamheten för att utnyttja företagets resurser optimalt. Under året ökade företagets fokusering på att etablera nya interna standarder för hur arbetet ska bedrivas. Därigenom kan HL Display ytterligare effektivisera arbetet och på så sätt skapa möjligheter till kostnadsminskningar. Det nyöppnade regionala servicecentret i holländska Bergen op Zoom och den nya koncerngemensamma säljprocessen är några exempel på detta standardiseringsarbete. Kategorilösningar 10 Att exponera hela varukategorier är en global trend inom detaljhandeln och utvecklingen har kommit längst inom dagligvaruhandeln. HL Displays arbete med kategorilösningar tar vara på denna trend och har varit en viktig del i företagets tillväxt under senare år. I sina kategorilösningar kombinerar HL Display lång erfarenhet av hur varor ska exponeras och hur information i anslutning till varorna ska visas, med kunskap om konsumentens och detaljhandelns behov. Innovation 12 HL Display har under året genomfört en omorganisation av produktutvecklingsfunktionen för att få en snabbare utvecklingsprocess, ökat innehåll av innovation och design samt närmare koppling mellan produktutveckling och marknad. Marknad 14 Geografi sk expansion har varit en viktig tillväxtstrategi för HL Display och kommer att vara så även framöver. HL Display har idag säljbolag i 25 länder och ytterligare 14 länder bearbetas via distributörer. Genom global närvaro och genom att etablera säljbolag i takt med att kunderna expanderar internationellt kan HL Display erbjuda en hög service på många marknader. Situationen och utvecklingen på de marknader där HL Display är närvarande skiljer sig åt beroende på region. Marknaderna i Norden och västra Europa är exempelvis alla väl utvecklade medan östra Europa och Asien fortfarande är under utveckling Ny lösning ökar försäljningen 20 Försäljningen av kategorilösningar sker ofta i triangelprojekt där både detaljhandlare och varumärkesleverantör är involverade. Under året genomfördes ett framgångsrikt projekt med dagligvarukedjan Tesco och varumärkesleverantören Kerry Foods kring en kategorilösning för 600 av Tescos butiker i Storbritannien. Resultatet var en lösning som bland annat gav försäljningsökningar som vida översteg de initiala beräkningarna. Produktion 22 HL Display har höga krav på sina produktionsanläggningar. Under året har åtgärder genomförts för att ytterligare förbättra lönsamheten i produktionen, både genom kapacitetsanpassning och produktionsutveckling. Hög kvalitet, hög produktivitet och korta ledtider är nyckelord som väl beskriver HL Displays fabriker idag. Medarbetare 24 Att erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar ger dem incitament att stanna i företaget under lång tid. Genom kompetensutveckling skapas dessutom förutsättningar för medarbetarna att stärka sin intjäningsförmåga. Detta lägger grunden till HL Displays långsiktiga utveckling. Risk- och känslighetsanalys 26 Nordamerika 23 Asien & Australien 45 stra Europa HL Display-aktien 28 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalys 35 Noter 36 Revisionsberättelse Flerårsöversikt och definitioner 45 Styrelse 46 Styrelsearbetet under Ledning 48 Historik och ekonomisk information 49

3 ÅRET I KORTHET 1 Året i korthet. Koncernens omsättning minskade med 2 procent till (1 154) MSEK.. Resultatet före skatt minskade till -9 (65) MSEK.. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -1,31 (5,71) SEK.. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2003 till 38,1 (41,08) SEK.. Nyetableringar har under året gjorts i Kina och Spanien. Nyckeltal Koncernens omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter fi nansnetto, MSEK Resultat per aktie, SEK 1,31 5,71 7,22 Vinstmarginal, % 0,8 5,7 7,6 Soliditet, % 45,4 48,6 44,7 Eget kapital per aktie, SEK 38,1 41,08 36,89 Antal anställda, medelantal KORT OM HL DISPLAY HL Display är Europas ledande leverantör av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Med 50 års erfarenhet är företaget expert på att exponera varor i butiker på ett sätt som ökar försäljningen och gör butiksarbetet effektivare, samtidigt som man ger slutkonsumenterna all information som krävs för att fatta ett köpbeslut. HL Display har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 20 procent de senaste tio åren. Företagets huvudsakliga marknad är Europa men HL Display expanderar idag också i Asien. Bland kunderna fi nns ledande detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer över hela världen. HL Display har knappt anställda i 25 länder och är sedan 1993 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

4 VD HAR ORDET Åtgärder för ökad lönsamhet 2 HL Display har genom åren prioriterat snabb expansion och är nu ordentligt etablerat som ett ledande globalt företag inom varuexponering och butikskommunikation med säljbolag och distributörer i 40 länder. Vi har växt från en omsättning på 180 miljoner kronor 1993 till över 1,1 miljard kronor och vi har gjort det med lönsamhet. För att kunna möta kraven som den snabba expansionen ställt har ökade resurser tillförts olika funktioner inom företaget. Då tillväxten, på grund av såväl en utdragen lågkonjunktur som interna problem, under de två senaste åren uteblivit, har omkostnaderna tillåtits öka alltför mycket. Vi har därför under 2003 beslutat om ett antal åtgärder, dels för att kortsiktigt minska våra kostnader, dels för att skapa förutsättningar för en långsiktigt högre tillväxt än vad vi haft de senaste åren. Mål och utsikter för framtiden För tillväxt krävs god lönsamhet och vi har därför tagit beslut om att prioritera lönsamheten. Under de närmaste åren ska vi hålla omkostnaderna i moderbolaget och i fabrikerna på en oförändrad nivå och säljbolagens omkostnadsökningar ska granskas noggrannt. HL Display ska även framöver vara ett företag med hög tillväxt marknad, produkter, koncept och organisation talar för detta. Målet att över en konjunkturcykel nå en tillväxt på mer än 20 procent får dock stå tillbaka, istället prioriteras lönsamhetsmålet. Detta kommer också att avspeglas i formuleringen av HL Displays affärsmål. Vi kommer inte längre att ange något långsiktigt tillväxtmål, utan istället informera om vår bedömning av HL Displays kortsiktiga tillväxtambitioner. Min bedömning är att HL Display under 2004 kommer att ha en omsättningstillväxt på över tio procent. Det långsiktiga vinstmarginalmålet på procent över en konjunkturcykel kvarstår och ambitionen är att detta mål ska uppnås under Anpassning av produktionen Vi har under året anpassat våra produktionsresurser efter situationen på marknaden. Vi har sagt upp 44 personer vid vår fabrik i Sundsvall och flyttat huvuddelen av produktionen vid vår fabrik i Lesjöfors till fabriken i Falkenberg. Vi arbetar också aktivt med logistiken för att minska våra kostnader och korta ledtiderna. Idag har vi börjat leverera en del av våra produkter från fabrik direkt till kund, från att tidigare ha gått via våra säljbolag runt om i världen. I december togs beslut om att göra en engångsnedskrivning av anläggningstillgångar med anledning av att vi lägger ut mer metallproduktion på underleverantörer. Ökad standardisering HL Display ska vara ett tillväxtföretag och entreprenörsandan är en viktig drivkraft i vårt arbete. Många av våra internationella etableringar leds också av lokala entreprenörer. För att nå bästa möjliga resursutnyttjande är det dock viktigt att vi standardiserar vår verksamhet. Aktivt användande av så kallad best practice kommer att bli en viktig del i det arbetet. Genom att lära av varandra kan vi bli ännu bättre. Ett exempel på detta är att det dotterbolag som hanterar administration på bästa sätt ska vara förebild för andra företag i koncernen. De sätter en standard som de andra företagen jämförs med. En annan del i vårt effektiviseringsarbete är det nyöppnade regionala servicecentret i Holland, där vi samlat en mängd funktioner för säljbolagen i Belgien, Holland och Tyskland. Från servicecentret sköts ekonomi, administration, inköp och leveranser åt säljbolagen och satsningen har redan slagit väl ut. Utökad satsning på kategorilösningar Det bästa sättet för HL Display att förbättra lönsamheten är dock att komma tillbaka till de tillväxtnivåer vi haft historiskt. Idag koncentrerar vi i stor utsträckning vårt arbete till kategorilösningar ett område där vi har en unik kompetens och som kommer att vara en viktig del i vår tillväxt de kommande åren. Med kategorilösningarna stödjer vi det förhållningssätt som redan idag har fått stort genomslag i dagligvaruhandeln; att sätta samman och exponera det mest attraktiva erbjudandet inom olika varukategorier som exempelvis Hälsa & Skönhet och Konfektyr. Vi utökar dessutom satsningen till att omfatta fackhandel som exempelvis parfymerier och byggvaruhus. Därigenom kan vi nå helt nya kundgrupper med vårt befi ntliga erbjudande. Potentialen inom kategorilösningar bedömer vi som mycket god. Om vi ser på Sverige kan vi konstatera att vi idag har sålt kategorilösningar till mellan fem och tio procent av alla butiker som drivs av de stora dagligvarukedjorna. Sett i ett internationellt perspektiv är situationen ungefär densamma. Det är nu upp till oss själva att ta tillvara på dessa möjligheter. Ökad kvalitet i försäljningen Vi har under året genomfört åtgärder för att öka kvaliteten i våra försäljningsprojekt och därigenom öka antalet erhållna affärer. Den tidigare säljorganisationen med en försäljningsdirektör på koncernnivå har ersatts av fem Area Managers, som ska koordinera, stödja och följa upp försäljningsarbetet i våra dotterbolag runt om i världen. En annan viktig del är vår nya standardiserade säljprocess som tagits fram baserat på best practice inom HL Display. Genom samsyn och ett strukturerat arbetssätt ska vi säkerställa ökad kvalitet i försäljningsarbetet. För att öka tillväxten måste vi också ge alla våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kompetens och där-

5 VD HAR ORDET med bidra till att öka företagets intjäningsförmåga. Genom tydliga karriärvägar vill vi också uppmuntra dem att ta nästa steg i sin utveckling. Under året har vi bland annat genomfört utbildningar för våra Key Account Managers. Nytt säljbolag i Kina HL Display har genom åren dragit nytta av den internationella expansion som varit så tydlig inom framförallt dagligvaruhandeln och vi har följt våra kunder när de etablerat verksamheter runt om i världen. Detta är fortsatt viktigt för vår tillväxt även om antalet nyetableringar varit färre under året. Under året bildades två nya säljbolag, ett i Spanien och ett i Kina. Registrering av det kinesiska säljbolaget kommer att ske under Verksamheten i Kina ägs till hälften av HL Display, som också har ledningsansvaret. Kinas ledande hylltillverkare, Youngguan, äger andra hälften. Redan vid de första kontakterna var det tydligt att vi delar många grundläggande värderingar. Många av våra kunder, som Carrefour och Auchan, håller för närvarande en mycket hög expansionstakt i Kina. Det gör att Kina är en mycket intressant marknad med stor potential även om den ligger några år framåt i tiden. 3 Marknadsledande position HL Display har under lång tid varit den tongivande aktören inom varuexponering och butikskommunikation. Flera av företagets innovationer är idag standard i detaljhandeln över hela världen. Det bästa exemplet är kanske HL Datalist som patenterades redan Med våra kategorilösningar var vi återigen först ut. För att behålla det försprång vi har gentemot konkurrenterna är det viktigt att vi upprätthåller en hög innovationstakt det är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Våra konkurrenter är i de allra flesta fall mindre företag som inte har lika stora resurser att investera i produktutveckling. Genom fortsatta satsningar på innovation och produktutveckling ska vi fortsätta att revolutionera branschen och sätta nya standarder. Vi ska också fortsätta arbetet med att sätta nya standarder i vår egen organisation, så att vi på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt kan ta vara på de möjligheter vi skapar på marknaden. Stockholm i januari 2004 Anders Remius, verkställande direktör

6 STRATEGISK INRIKTNING Affärsidé, mål och strategier SAMMANFATTNING HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet som skapar värdetillväxt för aktieägarna. Under 2003 var såväl tillväxten som vinstmarginalen under företagets målsättning. HL Display kommer framöver att prioritera lönsamheten och det tidigare målet om en genomsnittlig tillväxt på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel kommer därför att få stå tillbaka för lönsamhetsmålet. Dessutom har HL Display under året kompletterat med ett antal nya åtgärder för att möjliggöra en förbättring av lönsamheten samt skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. 4 HL Display är det ledande företaget i Europa inom butikskommunikation och varuexponering. Med 50 års erfarenhet har företaget en kompetens som är unik på marknaden. Från att 1954 kommit med en ny lösning för prisinformation är HL Display idag en etablerad internationell industrikoncern. Nya lösningar, kundnära samarbeten och fokus på slutkonsumenten är termer som väl beskriver HL Display av idag. Affärsidé HL Display ska öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. Produktionen ska vara fl exibel och leveranstiderna korta. Vision Visionen är att HL Display ska vara den ledande leverantören av varuexponeringssystem samt den mest kostnadseffektiva leverantören av system för butikskommunikation. Ordet ledande syftar här på kunskap om kundbehov samt kompetens inom design och produktion. Affärsmål HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet skall prioriteras. Det finansiella målet över en konjunkturcykel är en vinstmarginal på i genomsnitt procent. upp för verksamheten har ett antal strategier formulerats. De går i korthet ut på att HL Display ska: Hålla fast vid sin affärsidé och kärnverksamhet Expandera genom att främst utnyttja interna resurser Begränsa ökningen av rörelsekostnaderna till 35 procent av försäljningstillväxten Höja kompetensen inom utveckling och design Kontinuerligt anpassa sin organisation efter marknadens krav och behov Värna om företagskulturen och dess fokusering på tillväxt och förändring Behålla och attrahera nya nyckelmedarbetare Uppfattas och agera som en enhetlig aktör på olika marknader Utnyttja IT-stöd för effektiva processer Åtgärder för ökad tillväxt och lönsamhet Resultatet 2003 nådde inte upp till företagets målsättning. En lägre försäljningstillväxt än förväntat tillsammans med ökade omkostnader har påverkat resultatet negativt. De ökade omkostnaderna är ett resultat av att HL Display har prioriterat snabb expansion under många år och att omkostnaderna har tillåtits att öka för att klara av förväntad framtida tillväxt. HL Display har under året vidtagit ett fl ertal åtgärder för att minska omkostnaderna, förbättra kontroll- och styrsystem, samt skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Det fi nansiella målet kompletteras med följande kvalitativa mål: Prioritera så kallad vertikal integration, det vill säga att i första hand utnyttja interna resurser i kedjan från utveckling, design och produktion till leverans Vara branschens ledande aktör inom utveckling och design Vara en naturlig samarbetspartner för de stora kunderna inom varuexponering och butikskommunikation Fortsätta den geografi ska expansionen genom att etablera nya dotterbolag inom och utanför Europa Strategier För att HL Display i framtiden ska uppnå de mål som har ställts Ny försäljnings- och marknadsorganisation Under året implementerades en ny försäljningsorganisation i HL Display. Från att tidigare ha haft en försäljningsdirektör på koncernnivå ligger ansvaret för försäljningen idag på fem Area Managers. Respektive Area Manager är bland annat ansvarig för att löpande genomföra detaljerade uppföljningar av alla länder inom sin region. Syftet är att genom ökad koordination, ökat stöd, bättre uppföljning och snabbare införande av best practice i säljbolagen runt om i världen öka kvaliteten i de försäljningsprojekt som genomförs och därigenom öka antalet erhållna affärer. För att få närmare kopplingar och bättre kunskapsöverföring mellan marknadens krav och produktutvecklingen på HL Display har marknadsavdelningen och produktutvecklingsavdelningen

7 STRATEGISK INRIKTNING HL Displays modulbaserade väggdisplay för tidningar Optirack. 5 slagits ihop under året. Den nya organisationen arbetar med ett tydligare fokus på innovation och design och ambitionen är att uppnå bättre precision i de produkter som tas fram. Prioritera vertikal lönsamhet För att bli aggressivare på marknaden och inte släppa viktiga affärer till konkurrenterna har HL Display under året beslutat att öka fokus på den totala marginalen vid nya affärer. Tidigare har säljbolagen bedömts efter sina marginaler utifrån det internpris vilket inkluderar marginal i produktionen som satts på företagets produkter. Idag är säljbolagen istället rena profit center som mäts efter mål på totala marginaler medan produktionsanläggningarna blir renodlade cost center som mäts efter sin effektivitet. Syftet är att HL Display ska kunna konkurrera om viktiga affärer med pressad marginal och öka försäljningstillväxten. Satsning på utvalda kategorilösningar HL Display har under året koncentrerat sina satsningar på kategorilösningar till fem utvalda varukategorier Färskvaror, Hälsa & Skönhet, Konfektyr, Frysta varor och Tobak. Dessa kategorier är viktiga för dagligvaruhandeln och lyckad exponering skapar stora vinster, bland annat genom ökad försäljning av produkter med höga marginaler, ökade impulsköp och minskat antal kassationer på grund av missade bäst-före-datum. Med lång erfarenhet och kunskap om exponeringslösningar för dessa kategorier har HL Display tagit fram färdiga kategorilösningar som möter krav som den internationella dagligvaruhandeln och varumärkesleverantörerna ställer. HL Display har också utökat sin satsning på att nå nya kundgrupper med sina kategorilösningar. HL Display har tagit fram ett koncerngemensamt arbetssätt för bearbetning av fackhandeln, framförallt byggvaruhus, parfymerier och apotek, sportaffärer och elektronikaffärer. Dessa har tidigare varit tämligen fragmenterade och svåra att bearbeta. Idag är konsolideringstrenden inom dessa segment tydlig och fl ertalet paneuropeiska aktörer har bildats. I likhet med HL Displays arbete inom den internationella dagligvaruhandeln kommer bearbetningen att ske både mot detaljhandeln och varumärkesleverantörer. Kritiska framgångsfaktorer Budgetprocessen har under året ersatts av en planeringsrutin som baseras på så kallade kritiska framgångsfaktorer. Med den nya rutinen sätts årsmål upp. Prognoser görs sedan fyra gånger per år och ger företagsledningen en bättre överblick över hur den berörda verksamheten ligger till dels gentemot målen, dels gentemot föregående år. Den nya rutinen ger också HL Display möjlighet att sätta upp och mäta mål för viktiga verksamheter som exempelvis produktutveckling.

8 STRUKTURER & ARBETSSÄTT Effektivare resursutnyttjande SAMMANFATTNING HL Display arbetar enligt väldefi nierade processer i alla delar av verksamheten för att utnyttja företagets resurser optimalt. Under året ökade företagets fokusering på att etablera nya interna standarder för hur arbetet ska bedrivas. Därigenom kan HL Display ytterligare effektivisera arbetet och på så sätt skapa möjligheter till kostnadsminskningar. Det nyöppnade regionala servicecentret i holländska Bergen op Zoom och den nya koncerngemensamma säljprocessen är några exempel på detta standardiseringsarbete. 6 HL Display har under året arbetat för att öka effektiviteten i utnyttjandet av företagets befi ntliga resurser. HL-modellen ger en bra bild över arbetsprocessen i företaget. Utgångspunkten är kundernas behov och den potential som fi nns på marknaden för HL Displays kategorilösningar och produkter. Tre kompetensområden HL Displays produkter kan delas in i tre kompetensområden varuexponering, butikskommunikation och butikssystem och majoriteten av produkterna tillverkas i HL Displays egna fabriker. Varuexponering handlar om att presentera varor på bästa sätt ute i butiken. Det ska både vara attraktivt för konsumenten och lätt för butikspersonalen att underhålla. Butikskommunikation handlar om att ge konsumenterna tydlig information om priser och produkter samt var i butiken varorna fi nns. Butikssystem är kompletta butiksinredningar med fokus på flexibilitet, funktionalitet och snabb installation. Detta kompetensområde erbjuds endast på den svenska marknaden. För att möta kundernas behov av lösningar för hela kategorier av varor kombineras produkter inom varuexponering och butikskommunikation till kompletta kategorilösningar för varukategorier som exempelvis Hälsa & Skönhet och Konfektyr. Förutom kategorilösningar levererar HL Display enskilda produkter till sina kunder inom dagligvaruhandeln, fackhandeln och bland varumärkesleverantörer. Ökat fokus på nyckelkunder HL Display stärker fortlöpande bearbetningen och erbjudandet till strategiskt viktiga kunder inom dagligvaruhandeln, fackhandeln och till varumärkesleverantörer. Företagets nyckelkunder delas in i nationella och globala nyckelkunder. En nära och långsiktig relation till dessa kunder ger HL Display bästa förutsättningar att utvecklas och växa i ett långsiktigt perspektiv. För att säkerställa HL Displays position i samarbetet med nyckelkunderna kommer graden av central koordination och styrning att öka samtidigt som processen utvecklas ytterligare. Företagets Key Account Managers kommer att få ökade resurser i form av systemstöd, utbildning och support från övriga funktioner inom HL-modellen visar arbetsprocessen i HL Display.

9 STRUKTURER & ARBETSSÄTT Den nya koncerngemensamma säljprocessen består av tre steg. Genom ett strukturerat arbetssätt ska potentiella kunder föras från market platform till buying platform att bli återkommande köpare av HL Displays lösningar och produkter. HL Display. En Key Account Manager har totalansvar för affärsrelationen med kunden vilket innebär att höga krav ställs på den som innehar positionen. Ny säljprocess HL Display har under året genomfört satsningar för att skapa förutsättningar för ökad försäljning. I takt med att försäljningen i allt högre utsträckning inriktas på större kategorilösningar blir försäljningsprojekten längre, mer komplexa och mer kostnadskrävande. Det är viktigt att kvaliteten på de försäljningsprojekt som genomförs är hög, dels för att säkerställa att insatserna sätts in i projekt som har goda förutsättningar att bli framgångsrika, dels för att kunna öka andelen erhållna affärer. Under året påbörjade HL Display en satsning på företagets Key Account Managers. Syftet var att ge dem kunskaper i relationsbyggande och förhandlingsteknik, samt att skapa en standardiserad säljprocess för hela koncernen. Den nya säljprocessen är, lite förenklat, uppbyggd på tre plattformar market platform, working platform och buying platform. Den initiala market platform handlar om att etablera en intern samsyn på marknaden, defi nitioner, prioriteringar och potential. Som marknadsledare är det av största vikt för HL Display att ha de fem största detaljhandelskedjorna och varumärkesleverantörerna som kunder på alla marknader där företaget har verksamhet. Genom market platform läggs grunden för ett strukturerat förhållningssätt till försäljningsarbetet. Fokus ligger sedan på att göra de potentiella kunder som identifieras där till återkommande köpare av lösningar och produkter från HL Display, att överföra dem till buying platform. Detta görs via working platform som innehåller ett strukturerat arbetssätt genom hela processen, från relationsskapande till order. Ökad standardisering HL Display har påbörjat arbetet att med best practice i fokus utnyttja företagets resurser på bästa sätt och därigenom minska omkostnaderna. De säljbolag som hanterar delar av verksamheten mest effektivt, exempelvis administration, försäljning och lagerhållning, sätts som norm för koncernen med vilken de andra företagen jämförs. Detta standardiseringstänkande omfattar alla delar av verksamheten. Det nyöppnade regionala servicecentret i holländska Bergen op Zoom är ett bra exempel på detta. Det regionala servicecentret sköter inköp, leverans och administration för den belgiska, holländska och tyska marknaden och har redan visat goda resultat, inte minst vad gäller minskad kapitalbindning för lagerhållning och ökad leveranssäkerhet. Effektivare logistik Logistik har varit ett annat prioriterat område under året. I så hög utsträckning som möjligt sker leveranserna idag direkt från fabrik till kund, från att tidigare ha gått via säljbolaget i respektive land. Kategorilösningarna som innehåller en mängd olika produkter färdigpaketeras idag på fabriken. Tidigare paketerades dessa lösningar produkt för produkt och sorterades om av säljbolagen runt om i världen. Resultatet är en effektivare logistik som inte bara minskar kostnaderna för HL Display utan ger kunderna mervärde i form av kortare leveranstider. 7

10 STRUKTURER & ARBETSSÄTT 8 HL DISPLAYS KÄRNVÄRDEN Kompetens HL Display är ansett som den främsta experten inom sitt område och har djup kunskap om kundernas verksamhet. Företaget har stor erfarenhet som problemlösare och leverantör av kompletta lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Innovation HL Display förutser och utnyttjar förändringar. Nya lösningar tillämpas kontinuerligt på gamla och nya problem och den forskning och utveckling som bedrivs är unik i branschen. Kvalitet HL Display kännetecknas av professionalism. Varje leverans ska vara en rekommendation till en ny order. Företaget eftersträvar ständiga förbättringar av sitt erbjudande, vilket skapar mervärde åt kunderna och långsiktiga kundrelationer byggs. Kvaliteten på HL Displays produkter och lösningar ska aldrig ifrågasättas. Kundfokus HL Display har ett tydligt fokus på att skapa mervärde för kunderna och öka deras lönsamhet. Pålitlighet och engagemang ökar kundnöjdheten och bygger starka och långsiktiga relationer. Varumärke Under 2002 inledde HL Display ett omfattande arbete med att implementera den varumärkesplattform som etablerades i slutet av 2001, något som var helt genomfört i början av Varumärkesarbetet under 2003 har främst varit inriktat på att skapa och implementera en ny global grafi sk profi l i hela organisationen. Genom en konsekvent använd global grafi sk profi l kan HL Display skapa en stark visuell identitet på alla marknader. Fortsättningsvis kommer arbetet fokuseras på att skapa bättre förståelse och kunskap om HL Displays kategorilösningars påverkan på kundernas lönsamhet. IT HL Displays långsiktiga tillväxttakt ställer höga krav på effektiva administrativa rutiner. HL Display har som mål att ständigt förbättra koncernens användande av modern informationsteknik som stödjer både affärsprocessen och de interna processerna. För att hålla nere implementations- och supportkostnader är det viktigt att HL Displays olika företag jobbar på samma sätt. Inom organisationen används affärssystemet Jeeves som med sin flödesorienterade struktur gör det möjligt att strömlinjeforma HL Displays affärsprocesser. Cirka 90 procent av koncernens omsättning representeras av företag anslutna till det gemensamma affärssystemet Jeeves. Uppföljning och styrning av de olika dotterbolagen underlättas av att företagen jobbar på samma sätt. Detta har lett fram till begreppet HL Master, som dels är en metod för att implementera Jeeves i dotterbolagen, dels en databas som är konfi gurerad enligt HL Displays affärsprocesser och affärsregler. Med HL Mas- ter definieras exakt vilka aktiviteter som skall genomföras i implementeringsfasen och det är enbart landsspecifika legala krav som behöver utvecklas separat. Med HL Master kan Jeeves normalt implementeras i ett dotterbolag på 3 4 månader. Under 2003 har arbetet med att förbättra den tekniska infrastrukturen fortsatt, och automatiska klientinstallationer, baserade på programpaket och roller, har införts. Arbetet med förenklad informationsdistribution med hjälp av Microsoft Sharepoint Portal Server påbörjades under året. Kraven på tillgänglighet och ständig tillgång till nätverk för de mobila användarna har ökat kraftigt. Under 2004 kommer den mobila arbetsplatsen att stå i fokus, det vill säga att den mobila användaren skall få samma möjligheter som den interna användaren med bibehållen hög säkerhet och acceptabel prestanda. Satsningarna på elektronisk handel har fortsatt och under hösten 2003 inleddes ett samarbete med fl era kunder och leverantörer. Dessutom påbörjades ett projekt för att utöka den elektroniska satsningen med lösningen Biztalk, vilken möjliggör utväxling av elektronisk information i betydligt friare format än EDI. Inom företaget har EDI-formatet använts framgångsrikt i många år med betydande effektivitetsvinster. Inom HL Display pågår ett arbete med att göra kvantitativ information mer lättarbetad och tillgänglig inom koncernen, från den enskilde användaren till företagsledningen. För att möjliggöra detta genomförs ett flertal olika projekt. Användargränssnittet kommer att vara en personifi erad portal där den anställde, baserat på sin roll inom företaget, har tillgång till exempelvis försäljnings- och orderstatistik, fi nansiella rapporter och ledtidsanalyser. Analyser kan göras både med statiska rapporter och rollbaserade OLAPkuber. Hela lösningen bygger på Microsofts.Net-plattform. Kvalitet HL Display bedriver ett ambitiöst kvalitetsarbete vid alla företagets produktionsanläggningar. På koncernnivå har detaljerade kvalitetsmål satts upp per fabrik, per produktionsprocess, samt per produkt, något som följs upp löpande. Vid varje produktionsanläggning bedrivs det fortlöpande ett stort antal projekt som syftar till att ytterligare förbättra kvaliteten på företagets produktion. Det kan till exempel gälla ökad produktivitet, högre kapacitet, minskade omkostnader och antal kassationer. Andra projekt handlar om den servicenivå som kunderna erbjuds, att öka leveranssäkerheten och minska ledtiderna. Idag finns det kvalitetssystem på samtliga produktionsanläggningar, uppbyggda enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO Målsättningen är också att alla produktionsanläggningar på sikt ska certifi eras i enlighet med denna standard. Idag är anläggningarna i Falun och Sundsvall båda certifierade i enlighet med ISO 9001:2000. Miljö HL Display bedriver ett kontinuerligt miljöarbete som baseras på företagets miljöpolicy. Arbetet bedrivs på varje produktionsanläggning under ledning av en miljö- och kvalitetsansvarig som ansvarar för att utarbeta planer, genomföra projekt och följa upp och rapportera genomförda åtgärder inom miljöområdet.

11 STRUKTURER & ARBETSSÄTT Endast en av HL Displays fabriker bedriver verksamhet med anmälningsplikt, vilket är kopplat till att lösningsmedel används vid så kallad screentryckning. Inga produktionsanläggningar är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Den största delen av HL Displays miljöpåverkan kommer av PVC-spill från produktionen. Under året har HL Display genomfört ett antal projekt vid sina produktionsanläggningar för att öka återvinningsgraden av PVC-spillet, vilket tidigare deponerats. Genom samarbete med Sita och Ragnsells omhändertas och återvinns idag allt PVC-spill. Projektet medför också kostnadsbesparingar för HL Display eftersom det idag är mer fördelaktigt att återvinna spillet än att deponera det. Idag är HL Display inte begränsat till att enbart använda PVC utan alla produkter kan tillverkas i alternativa material. Detta är en central del i de maskininvesteringar som görs, maskinerna ska kunna användas för tillverkning både i PVC och i andra material. I Falun genomfördes under året ett projekt för att minska användandet av lösningsmedel vid screentryckning. Idag används i allt större utsträckning UV-färg vid fabriken i Falun. Till skillnad från vanlig färg torkar inte UV-färg genom att lösningsmedel avdunstar utan istället genom UV-bestrålning i en så kallad UV-tork. Alla trycklinjer är idag utrustade med en UV-tork. Miljöcertifi ering är en viktig extern bedömning av HL Displays miljöarbete. Företaget har som mål att samtliga produktionsanläggningar ska genomgå miljörevision och -certifi ering enligt den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO Idag är HL Displays två största produktionsanläggningar, Falun och Sundsvall, certifi erade enligt ISO Med HL Optistand golvställ kan kunderna få en lösning med anpassad design.

12 KATEGORILÖSNINGAR Satsning på kategorilösningar SAMMANFATTNING Att exponera hela varukategorier är en global trend inom detaljhandeln och utvecklingen har kommit längst inom dagligvaruhandeln. HL Displays arbete med kategorilösningar tar vara på denna trend och har varit en viktig del i företagets tillväxt under senare år. I sina kategorilösningar kombinerar HL Display lång erfarenhet av hur varor ska exponeras och hur information i anslutning till varorna ska visas, med kunskap om konsumentens och detaljhandelns behov. HL Display har under de senaste åren genomfört en ompositionering från att ha varit en produktleverantör till att vara leverantör av helhetslösningar för exponering av olika varukategorier kategorilösningar. Enkelt uttryckt erbjuder HL Display helhetslösningar bestående av produkter från kompetensområdena varuexponering och butikskommunikation. Det kan till exempel vara lösningar för Färskvaror eller Konfektyr. En kategorilösning består exempelvis av hyllavdelare för att optimera exponeringen av varor i hyllan, exponeringsspjut för varor som ska visas hängande samt produkter för att visa pris- och produktinformation på bästa sätt. Kategoritänkandet har fått stort genomslag HL Displays satsning på kategorilösningar baseras på det kategoritänkande som redan idag fått stort genomslag inom framförallt dagligvaruhandeln. Kategoritänkandet innebär kortfattat att på ett tydligt och samlat sätt exponera varorna inom respektive varukategori. Frågeställningar som beaktas är exempelvis hur hyllan ska organiseras för att vara optimal för konsumenten, hur försäljning av varor med hög marginal kan ökas och hur impulsköp kan skapas. Kategorilösningar är också viktigt för varumärkesleverantörerna och de samarbetar ofta med dagligvaruhandeln i framtagandet av dessa lösningar för att säkerställa en god exponering av sina varor. HL Displays fl exibla kategorilösningar underlättar också varumär- 10 Kategorilösning för konfektyr hos den franska dagligvarukedjan Cora. HL DISPLAYS KOMPETENSOMRÅDEN Varuexponering Hyllexponering Produkter som optimerar exponeringen av varorna i hyllan, exempelvis hyllavdelarsystemet Optimal och HL Displays utdragbara hylla Optishelf. Spjutexponering Produkter som optimerar exponeringen av varor som ska visas hängande. Golvexponering Produkter som Optistand, vilka är kundanpassade exponeringsställ och varuautomater i plast och metall, samt Optirack, ett modulbaserat hyllsystem för kategorilösningar. Butikskommunikation Pris- och produktinformation Produkter och lösningar som ser till att pris och annan produktinformation alltid visas i anslutning till varan, exempelvis HL Datalist. Frukt & Grönt, Deli Specialanpassade produkter för att visa pris och varuinformation i avdelningar för frukt och grönt, och delikatess. Tak- och sektionsskyltning Produkter och system för att visa information hängande från taket i butiken. Utomhusskyltning Produkter som ramar och trottoarställ. Tillbehör Smarta tillbehör för det praktiska arbetet i butiken, exempelvis takkrokar och kupongspjut.

13 KATEGORILÖSNINGAR 1. Spjut för varor som exponeras hängande. Finns med såväl automatisk varuframmatning som stöldskydd Gravitationsframmatning med frammatningssläde som ser till att även de allra lättaste varorna alltid är frammatade. 3. Hyllavdelare som är steglöst justerbara i sidled Front som stoppar varan i framkant av hyllan. 5. Slimline basprofil med etiketthållare som ser till att pris- och varuinformation alltid visas i anslutning till varan. 6. Automatisk varuframmatare som ser till att varorna alltid står längst fram i hyllan Justerbara varustöd som ser till att produkter som färdigpackad smörgåsmat bibehåller upprätt position i hyllan Hyllavdelare för runda förpackningar där varuinformationen exponeras på locket. 9. Flexibla gångskyltar som fångar konsumenternas uppmärksamhet i butiken HL Displays kategorilösningar är helhetslösningar för exponering av olika varukategorier kesleverantörernas arbete eftersom de enkelt kan anpassas i takt med att varumärkesleverantörerna ändrar formatet på varornas förpackningar. Fem utvalda kategorier HL Displays långa erfarenhet av hur varor och information i anslutning till varorna visas på bästa sätt kombineras med kunskap om konsumentens och detaljhandelns behov. Därigenom kan bästa möjliga lösning för att exponera respektive varukategori föreslås. Under året har HL Display fokuserat sitt arbete till fem utvalda kategorier Färskvaror, Frysta varor, Hälsa & Skönhet, Konfektyr och Tobak. Färskvaror är en viktig kategori för dagligvaruhandeln med tanke på att varorna har bäst-före-datum. Genom en ordnad och attraktiv exponering minskas andelen kassationer vilket sänker kostnaderna. Hälsa & Skönhet är en kategori som kännetecknas av höga marginaler. Den är också svår att hantera för dagligvaruhandeln beroende på storleksvariationen på förpackningarna. Genom kategorilösningar som har flexibla hyllavdelarsystem underlättar HL Displays produkter arbetet i butiken. En attraktiv exponering av varorna i kategorin är viktig för att möjliggöra en ökad försäljning av varor med hög marginal. Dessutom tar de stora dagligvarukedjorna i allt större utsträckning upp kampen om kunderna med specialistbutiker som parfymerier. Varuexponeringen är i detta sammanhang en viktig framgångsfaktor. Konfektyr är en varukategori där exponeringen är av stor betydelse. Försäljningen av varor i den här kategorin är i hög grad impulsdriven och hur varorna presenteras är följaktligen en viktig framgångsfaktor. Kategorin Frysta varor kännetecknas av höga marginaler och av höga driftskostnader. Precis som med kategorin Hälsa & Skönhet skapar väl uttänkta exponeringslösningar en ökad försäljning av varor med hög marginal. Kategorin blir dessutom allt viktigare eftersom det fi nns en hög försäljningstillväxt inom frysta färdigrätter. Det finns stor efterfrågan på kategorilösningar för tobaksvaror, främst från HL Displays marknader i östra Europa. I lösningarna för kategorin Tobak kombineras en attraktiv exponering med hög funktionalitet, det vill säga att det är lätt att fylla på varor. Nya kundgrupper HL Display ser kategorilösningar som ett viktigt tillväxtområde framöver. Genom satsningen på kategorilösningar kan HL Display utnyttja dels sitt breda produktsortiment, dels den omfattande kunskap som företaget besitter både vad gäller konsumenternas och dagligvaruhandelns krav. Under året utökades också arbetet för att öka försäljningen till nya kundgrupper. Idag bearbetas fackhandeln, primärt byggvaruhus, sportaffärer, apotek och parfymerier, samt elektronikaffärer. Detta arbete underlättas av den ökade ägarkoncentrationen inom dessa delar av fackhandeln, samt etableringen av mycket stora fackhandelskedjor.

14 INNOVATION Ökad innovationskraft SAMMANFATTNING HL Display har under året genomfört en omorganisation av produktutvecklingsfunktionen för att få en snabbare utvecklingsprocess, ökat innehåll av innovation och design samt närmare koppling mellan produktutveckling och marknad. 12 Utvecklingen av nya produkter med tyngdpunkt på nyskapande, funktion och design är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för HL Display inte minst för att behålla övertaget gentemot konkurrenterna. Genom nya innovativa produkter har HL Display genom åren revolutionerat branschen och satt nya standarder. HL Displays Datalist och fl exibla hyllavdelarsystem är exempel på produkter som idag är standarder på många marknader. Ny organisation för ökad innovationstakt Under året har HL Display genomfört en omorganisation av produktutvecklingen. Ambitionen har varit att få ett ökat fokus på generell produktutveckling det vill säga internt initierad produktutveckling en snabbare utvecklingsprocess, ökat innehåll av innovation och design, samt bättre precision i de nyutvecklade produkterna. Idag är avdelningen för produktutveckling sammanslagen med marknadsavdelningen. Därigenom skapas en närmare koppling mellan produktutvecklingen och krav och trender på marknaden. Under året har ett produkttekniskt centrum etablerats i Karlskoga. Där arbetar konstruktörer och ingenjörer med produkt- och produktionstekniska aspekter av produktutvecklingen. Framgångsrikt arbete med standardiseringar HL Displays produktutveckling är nära knuten till kunderna och företaget specialanpassar ofta lösningar efter deras önskemål. Utvecklingsavdelningen på HL Display hade tidigare ansvar både för den generella produktutvecklingen och den utveckling som görs på uppdrag av kund. Genom ett framgångsrikt arbete med standardiseringar och effektiva rutiner kan den kundspecifi ka produktutvecklingen idag skötas direkt av säljbolagen och den fabrik där produktionen ska ske. Innovations- och designcenter I den nya produktutvecklingsorganisationen har det också skapats två innovations- och designcenter, ett i Sverige och ett i Frankrike. Den franska marknaden är den mest utvecklade marknaden vad gäller varuexponering och butikskommunikation. Det är också den Utvecklingsprocessen illustrerar arbetsprocessen vid framtagandet av nya produkter från initial idé till serieproduktion. Konceptfas I den inledande konceptfasen står innovation och design i fokus. Vid Checkpoint 1 ska en marknadsspecifi kation vara klar som anger detaljer kring exempelvis utseende och funktion, samt en initial marknadsanalys med målpris och uppskattade volymer. Konstruktionsfas Under konstruktionsfasen arbetar produkttekniskt centrum vidare med de framtagna specifi kationerna. Vid Checkpoint 2 ska en teknisk specifikation vara framtagen och innehålla bland annat information om material, dimensioner, produktionssätt och kostnader för produktionen. Produktionsprocessfas Under produktionsprocessfasen görs alla produktionsförberedelser inklusive framställande av produktionsverktyg. Vid Checkpoint 3 ska utfallsprover, producerade under normala förutsättningar, granskas av produkttekniskt centrum för att säkerställa att de överensstämmer med den tekniska specifikationen. Lansering förbereds. Förproduktionsfas Under förproduktionsfasen görs eventuella justeringar av tillverkningsprocessen. Produkterna testas på fältet genom att prover skickas ut till vissa säljbolag och utvalda testkunder. Vid Checkpoint 4 är den nya produkten färdigtestad och redo att tas i serieproduktion.

15 INNOVATION HL Display har idag 20 patent registrerade i Sverige och ytterligare tolv ansökningar är under behandling. 13 marknad där trenden mot kategoristyrning kommit längst. Därför är det naturligt att denna marknad också är tätt knuten till produktutvecklingen på HL Display. På de två innovations- och designcentren fi nns det idag kompetens inom projektledning, industridesign, prototyputveckling och 3D-visualisering. Noggrann utvärdering Eftersom produktutveckling är en viktig framgångsfaktor för HL Display genomförs en noggrann utvärdering av genomförda projekt. Flera parametrar mäts för att ge en samlad bild av hur framgångsrik produktutvecklingen varit. Dessutom mäts precisionen i projekten, det vill säga om projekten levereras enligt tidplan samt payback-tiden i varje enskilt projekt. Under 2003 satsades tre procent av omsättningen på forskning och utveckling. Exempelvis togs ett nytt system för pris- och produktinformation fram för butikernas frukt- och delikatessavdelningar. Patent HL Display arbetar aktivt med patentfrågor. För att minimera risken för plagiat och för att behålla en marknadsledande position söker HL Display patent på alla nyckelfunktioner i de produkter som företaget tar fram. Som komplement till patenten skyddas produkternas utseende så långt det är möjligt via mönsterskydd. Bedömningen av möjligheterna att söka patent ingår som en del i produktutvecklingsprocessen och genomförs i nära samarbete med en patentbyrå. Patent söks till att börja med i Sverige. Sedan görs en så kallad PCT-ansökan, vilket gör det möjligt att söka patent runt om i världen. Bevakningen av patenten utomlands sköts av HL Displays säljbolag på respektive marknad. HL Display har idag 20 patent registrerade i Sverige. Dessa produkter skyddas också på HL Displays viktigaste marknader. Dessutom har HL Display tolv patentansökningar som för närvarande är under behandling, samt ett fl ertal mönsterskydd. Under 2003 uppgick kostnaderna för patent- och mönsterskyddsadministrationen till 2 MSEK. Under året registrerades fem nya patent i Sverige och åtta patentansökningar lämnades in.

16 MARKNAD Global närvaro SAMMANFATTNING Geografi sk expansion har varit en viktig tillväxtstrategi för HL Display och kommer att vara så även framöver. HL Display har idag säljbolag i 25 länder och ytterligare 14 länder bearbetas via distributörer. Genom global närvaro och genom att etablera säljbolag i takt med att kunderna expanderar internationellt kan HL Display erbjuda en hög service på många marknader. Situationen och utvecklingen på de marknader där HL Display är närvarande skiljer sig åt beroende på region. Marknaderna i Norden och västra Europa är exempelvis alla väl utvecklade medan östra Europa och Asien fortfarande är under utveckling. OMSÄTTNING PER REGION MSEK Nordamerika 23 Asien & Australien 45 Östra Europa 158 Norden Västra Europa 677 NÅGRA AV HL DISPLAYS STÖRSTA KUNDER Detaljhandel Ahold ASDA (Wal-Mart) Auchan Axfood Carrefour Coop Norden Intermarché Metro Systeme U Tesco Varumärkesleverantörer Altria Group (Philip Morris) BAT Danone Gallaher Group Georgia Pacifi c Masterfoods Nestlé Procter & Gamble Sara Lee Unilever

17 MARKNAD Norden Norden är en marknad som kännetecknas av koncentration inom detaljhandeln och situationen är tydligast inom dagligvaruhandeln. Allt färre kedjor har allt större del av försäljningen. Ett talande exempel på detta är att de fem största detaljhandelsföretagen idag tillsammans har en marknadsandel på över 90 procent både i Norge och Sverige. Trenden har de senaste åren också gått mot allt större butiker, även detta är tydligast inom dagligvaruhandeln. Den genomsnittliga butiksytan i Sverige har ökat från cirka 600 kvadratmeter på 80-talet till runt kvadratmeter idag. Det märks också genom etableringar av riktigt stora butiksformat, Hypermarkets, till exempel Coop Forum och Ica Maxi. I takt med att marknaden blir mer och mer mättad söker dagligvaruhandeln nya möjligheter till expansion, ofta genom nya, mindre, butiksformat. Ett bra exempel på detta är ICAs satsning på snabbköpskonceptet ICA Express. På den europeiska dagligvarumarknaden är tillväxten inom lågpriskedjor stor. Denna trend har också nått de nordiska marknaderna, bland annat genom tyska Lidls etableringar. Marknadsposition HL Display har en mycket stark marknadsposition som leverantör av lösningar för varuexponering och butikskommunikation till såväl detaljhandeln som varumärkesleverantörer på den nordiska marknaden. Förutom egna säljbolag i Sverige och Norge har HL Display också distributörer som hanterar försäljningen i Danmark, Finland och på Island. HL Display levererar produkter och lösningar till alla de största kedjorna. Under de senaste åren har HL Display genomfört en framgångsrik ompositionering från produktleverantör till funktionsleverantör för hela produktkategorier. Idag erbjuder företaget mervärde i form av ökad lönsamhet samt kunskap om slutkonsumenten, detaljhandelns och varumärkesleverantörernas behov och utveckling. Detta kombineras med en fortsatt värdehöjande produktutveckling, vilket har gett HL Display en dominerande ställning på marknaden. Utvecklingen under året Utvecklingen i Norden har varit positiv under året. I Sverige har HL Display tagit nya initiativ för att komma in i kundernas projekt i ett tidigare skede och företaget har idag i större utsträckning också rollen som rådgivare. Som ett resultat har försäljningen av kategorilösningar i Sverige ökat. I Norge var utvecklingen mycket positiv under året. HL Display har ökat sina marknadsandelar betydligt både genom framgångsrik produktförsäljning och fortsatta satsningar på kategorilösningar. Västra Europa I likhet med den nordiska marknaden är västra Europa en väl utvecklad marknad där stora aktörer har stor del av marknaden. Det gör att tillväxten i antalet butiker är låg. Trenden är tydligast inom dagligvaruhandeln, men märks även inom andra mogna detaljhandelssektorer som byggvaruhus och elektronikvaruhus. De fem största detaljhandelsföretagen har cirka 25 procent av den västeuropeiska marknaden. Anledningen till ägarkoncentrationen är att detaljhandelsföretag inte funnit möjligheter till ytterligare konsolidering på hemmamarknaden, vilket i stor utsträckning beror på konkurrenslagstiftningar. Följaktligen har de varit tvungna att expandera över gränserna. Även i ett europeiskt perspektiv minskar nu möjligheterna för ytterligare konsolidering, vilket innebär att detaljhandelsföretagen söker tillväxtmöjligheter på andra marknader som Östeuropa och Asien. De senaste åren har präglats av tillväxt inom de allra största butiksformaten, så kallade Hypermarkets eller Superstores. Detta har gjort att dagligvaruföretagen kunnat erbjuda ett bredare produktutbud, exempelvis sällanköpsvaror med höga marginaler. Då etableringstakten av dessa butiksformat minskat bygger dagligvaruföretagen istället om för att förbättra utnyttjandet av befi ntlig butiksyta. Det fi nns också en trend mot etablering av mindre butiker som exempelvis snabbköp. En annan tydlig utveckling är 15 NORDEN Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK 20 Distributörer 45 Övriga 16 Dagligvaruhandel Varumärkesleverantörer 45 Fackhandel

18 MARKNAD 16 att renodlade lågprisbutiker ökat i popularitet, vilket skulle kunna vara en följd av ett sämre ekonomiskt klimat i Västeuropa. Detta är mest uttalat i Tyskland, där lågprisbutikerna är mycket framgångsrika. Marknadsposition Den nordiska och den västeuropeiska marknaden är HL Displays hemmamarknader. Precis som i Norden har företaget en stark marknadsposition inom såväl produkter som kategorilösningar. Förutom egen närvaro genom dotterbolag i de fl esta länder i regionen bearbetas Grekland, Irland, Italien, och Portugal via distributörer. Idag finns ett starkt fokus från detaljhandelskedjornas sida på varuexponeringslösningar som kan öka lönsamheten i existerande butiker. HL Display är leverantör till cirka 90 procent av de största detaljhandelsföretagen i västra Europa. HL Displays starka kundrelationer, såväl med detaljhandelsföretagen som varumärkesleverantörerna, och närvaron på alla stora marknader är de främsta framgångsfaktorerna. HL Display kan ge samma service oberoende av marknad och kan därmed stärka relationerna ytterligare. Utvecklingen under året Försäljningen i västra Europa har minskat under året. Frankrike och England är HL Displays två största marknader och står för närmare 40 procent av omsättningen. Utvecklingen på dessa marknader får därför stor betydelse för koncernens sammanlagda omsättning. I Frankrike var försäljningen oförändrad jämfört med föregående år. Kunderna har varit avvaktande och de största aktörerna har skjutit upp många investeringar. I England har försäljningen minskat med 11 procent jämfört med föregående år. Precis som i Frankrike har kunderna avvaktat med nya investeringar, samtidigt som konjunkturläget skapat en ökad prispress. Dessutom har uppköpsdiskussionerna kring Safeway lett till investeringsstopp, vilket påverkat HL Display som har ett väl etablerat samarbete med Safeway. På den tyska marknaden har försäljningen minskat kraftigt för andra året i rad. De åtgärder som vidtogs under förra året har inte gett önskat resultat. Ytterligare åtgärder har satts in, bland annat har kostnaderna minskats genom samordning av lager och administration till ett regionalt servicecenter i Bergen op Zoom, Holland. Dessutom görs insatser för att öka kvaliteten i försäljningsarbetet i Tyskland. Under året startades ett nytt säljbolag i Spanien. Utvecklingen där har under året varit sämre än förväntat. På lång sikt är dock Spanien tack vare sin storlek och potential en viktig marknad för HL Display. Östra Europa I östra Europa har marknaden utvecklats snabbt under senare år, mycket tack vare att västeuropeiska kedjor etablerat sig i snabb takt. De utländska företagen dominerar marknaden även om det fi nns lokala kedjor som också expanderar. Marknaden är betydligt mer fragmenterad än den västeuropeiska och ägarkoncentrationen skiftar mellan de olika länderna i regionen. Polen, Tjeckien och Ungern är länder med högre koncentration på ägarsidan. Det är också värt att notera att de fem största detaljhandelsföretagen i dessa länder är västeuropeiska. Till skillnad från företagen i västra Europa som ökar utnyttjandet av befintlig butiksyta, har företagen i östra Europa istället fokus på att etablera nya butiker. Den största butikstillväxten har kommit genom Hypermarkets, Supermarkets och lågprisbutiker. I Polen, Tjeckien och Ungern börjar marknaden att bli mättad och detaljhandelsföretagen breddar med fl er butiksformat. De stora kedjorna vänder nu blicken mot andra länder i regionen för vidare expansion. Inte minst Ryssland är en intressant marknad som idag är tämligen outvecklad och mycket fragmenterad. I frånvaro av stora detaljhandelsföretag har ledande varumärkesleverantörer som exempelvis Coca-Cola en mycket stark ställning på den ryska dagligvarumarknaden. Investeringarna i Baltikum har också ökat, inte minst beroende på att skandinaviska kedjor etablerar sig där. VÄSTRA EUROPA Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK Övriga 108 Dagligvaruhandel Distributörer Varumärkesleverantörer 115 Fackhandel

19 MARKNAD Marknadsposition Eftersom detaljhandeln i östra Europa är mindre utvecklad än i västra Europa är också HL Displays marknadsposition något annorlunda. Företagets försäljning är fortfarande mer inriktad på produkter än på kategorilösningar. Det sker dock en gradvis övergång mot mer sofi stikerade kategorilösningar i takt med att marknaden utvecklas en utveckling som HL Display är väl positionerad för att vara med att driva. Jämfört med västra Europa går en relativt sett större del av HL Display försäljning till varumärkesleverantörer som har en stark ställning på marknaden och ett stort infl ytande i butikerna. HL Display har egna säljbolag på fl era marknader i regionen. Som ett komplement bearbetas Estland, Israel och Litauen via distributörer. HL Display drar nytta av sina väletablerade relationer till de stora detaljhandelsföretagen och varumärkesleverantörerna och kan tack vare sin närvaro på alla de viktiga marknaderna ge de expanderande detaljhandelsföretagen och varumärkesleverantörerna samma service oberoende av land. Utvecklingen under året Försäljningen i östra Europa ökade med 5 procent under året. Utvecklingen i Tjeckien och i Ryssland har varit särskilt positiv. Den ryska marknaden har stor potential tack vare det fortsatt stora intresset från västerländska detaljhandelsföretag att etablera verksamhet där. I Ryssland har också arbetet med ledande varumärkesleverantörer varit fortsatt framgångsrikt. HL Display har stora förväntningar också på den ukrainska marknaden, som är starkt influerad av den ryska. Starka samarbeten med varumärkesleverantörer på den ryska marknaden kan sannolikt sprida sig till Ukraina. Försäljningen i Turkiet har minskat jämfört med föregående år. Anledningen är att HL Display under 2002 genomförde en mycket stor affär. Under 2003 har försäljningen i Turkiet legat på en mer normal nivå. Asien och Australien Försäljningen i Asien sköts av HL Displays säljbolag som fi nns på fem asiatiska marknader, medan de australiensiska och nya zeeländska marknaderna bearbetas via en distributör. Utvecklingen på den asiatiska marknaden har i likhet med den östeuropeiska gått mycket snabbt med omfattande etableringar av de stora västeuropeiska kedjorna. Det fi nns många lokala och regionala detaljhandelsföretag med stark ställning i regionen, till exempel Hong Kong-baserade Dairy Farm Group. De stora kedjorna dominerar i termer av omsättning men inte i termer av antal butiker. Koncentrationen på marknaden är tydligast i Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan, men fortfarande på en betydligt lägre nivå än i Europa. Hypermarkets är det butiksformat som de stora detaljhandelskedjorna använt för att etablera sig på marknaden. I takt med att några marknader i regionen börjar bli mer mogna sker en diversifi ering i termer av nya, mindre butiksformat. Det finns fortfarande stor potential på den asiatiska marknaden, bland annat i Malaysia, Sydkorea och, framför allt, i Kina. Flera stora västeuropeiska och amerikanska kedjor, som Carrefour, Auchan och Wal-Mart, har mycket ambitiösa expansionsplaner på den kinesiska marknaden. Marknadsposition HL Display har idag säljbolag på fl era marknader i regionen. Företaget har expanderat sin verksamhet i takt med de stora internationella kundernas expansion och har idag etablerade samarbeten med de viktigaste regionala och lokala aktörerna. Marknadspositionen är också stark som ett resultat av att det finns få konkurrenter som kan erbjuda produkter med samma höga kvalitet. Utvecklingen på marknaden har gått snabbt, vilket innebär att butikerna idag är mycket sofistikerade. Detta skapar behov av både HL Displays produkter och kategorilösningar. 17 ÖSTRA EUROPA Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK Övriga 24 Dagligvaruhandel Distributörer Varumärkesleverantörer 66 Fackhandel

20 MARKNAD Utvecklingen under året Utvecklingen i Asien och Australien har fortsatt att vara mycket positiv. Försäljningen ökade med 30 procent i regionen, dock har detta skett från låga nivåer. HL Display har under året stärkt sin ställning som en ledande leverantör av lösningar för varuexponering och butikskommunikation till de stora dagligvaruföretagen. Nästa steg i utvecklingen är att öka fokus på kategorilösningar och HL Display har redan genomfört ett framgångsrikt arbete med kategorilösningar för läskedrycker tillsammans med 7-Eleven i Thailand. Säljbolaget i Singapore fungerar som ett nav i den asiatiska verksamheten och där samlas alla stödfunktioner som ekonomi, administration, teknik och lager. Förutom att HL Display har säljbolag i Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan och Thailand, bearbetas den filippinska, indonesiska och den sydkoreanska marknaden genom en exportchef som är placerad i Singapore. Under året har HL Display dessutom bildat ett företag i Shanghai, Kina. Registrering av företaget kommer att ske under Företaget ägs till hälften av HL Display och till hälften av kinesiska Yongguan, som är den ledande hylltillverkaren i Kina. HL Display har ledningsansvaret och därmed bestämmande infl y- tande i det samägda företaget. Kina är en marknad med mycket stor potential. Utländska dagligvarukedjor som Wal-Mart, Carrefour och Auchan har mycket ambitiösa expansionsplaner för den kinesiska marknaden. Det sker också en kraftig expansion hos inhemska kedjor som Hualin och Linhua. ASIEN OCH AUSTRALIEN Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK 4 Övriga 4 Dagligvaruhandel Distributörer Varumärkesleverantörer 3 Fackhandel Nordamerika Trion Industries är HL Displays distributör på den nordamerikanska marknaden. Tillverkning sker genom ett joint-venture mellan HL Display och Trion vid fabriken i Wilkes Barre, Pennsylvania. Den kandensiska marknaden bearbetas via en annan distributör. Försäljningen var i princip oförändrad. Investeringsnivåerna bland detaljhandelsföretagen har varit låga under första delen av året, men tecken på en återhämtning kunde dock märkas under andra halvan av Bland annat har intresset för varuexponering ökat. Under 2002 fick HL Display en viktig order från dagligvarukedjan Target Stores, vilket ledde till ett fortsatt samarbete under NORDAMERIKA Regionens del av omsättningen % 2 Omsättningsförändring MSEK

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

PRICER ÅRSREDOVISNING 2008

PRICER ÅRSREDOVISNING 2008 PRICER ÅRSREDOVISNING 2008 2008 I KORTHET Pricers profil Innehåll 2 2008 I KORTHET 4 PRODUKTER 6 VD HAR ORDET 8 MARKNAD 11 KUNDFÖRDELAR 12 MEDARBETARE 14 PRICER-AKTIEN 16 AFFÄRSRISKER OCH MÖJLIGHETER 17

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsbeskrivning Det här är Biotage 3 Biotages verksamhet och affärsmodell 4 Vd har ordet 6 Finansiella mål 8 Strategi 9 Styrelseordförande har ordet 11 Marknad 12 Erbjudande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, %

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, % Årsredovisning 2010 duni årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Duni...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 Kundmarknader...6 Produktmarknader...8 Strategi...10 Marknadens storlek och struktur...13 Marknadens

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping.

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Årsredovisning 2001 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Informationstillfällen

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information INNEHÅLL Verksamhetsbeskriving 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 12 Så byggdes ett affärsområde 13 Organisation och verksamhet 14 Medarbetare

Läs mer

Innehåll. 3 Koncernchefens kommentar

Innehåll. 3 Koncernchefens kommentar ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Denna årsredovisning fi nns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English. 3 Koncernchefens kommentar 5 Affärsidé, mål och strategi Genom att fi

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer