HL Display Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HL Display Årsredovisning 2003"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning 2003

2 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet som skapar värdetillväxt för aktieägarna. Under 2003 var såväl tillväxten som vinstmarginalen under företagets målsättning. HL Display kommer framöver att prioritera lönsamheten och det tidigare målet om en genomsnittlig tillväxt på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel kommer därför att få stå tillbaka för lönsamhetsmålet. Dessutom har HL Display under året kompletterat med ett antal nya åtgärder för att möjliggöra en förbättring av lönsamheten samt skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. Strukturer och arbetssätt 6 HL Display arbetar enligt väldefi nierade processer i alla delar av verksamheten för att utnyttja företagets resurser optimalt. Under året ökade företagets fokusering på att etablera nya interna standarder för hur arbetet ska bedrivas. Därigenom kan HL Display ytterligare effektivisera arbetet och på så sätt skapa möjligheter till kostnadsminskningar. Det nyöppnade regionala servicecentret i holländska Bergen op Zoom och den nya koncerngemensamma säljprocessen är några exempel på detta standardiseringsarbete. Kategorilösningar 10 Att exponera hela varukategorier är en global trend inom detaljhandeln och utvecklingen har kommit längst inom dagligvaruhandeln. HL Displays arbete med kategorilösningar tar vara på denna trend och har varit en viktig del i företagets tillväxt under senare år. I sina kategorilösningar kombinerar HL Display lång erfarenhet av hur varor ska exponeras och hur information i anslutning till varorna ska visas, med kunskap om konsumentens och detaljhandelns behov. Innovation 12 HL Display har under året genomfört en omorganisation av produktutvecklingsfunktionen för att få en snabbare utvecklingsprocess, ökat innehåll av innovation och design samt närmare koppling mellan produktutveckling och marknad. Marknad 14 Geografi sk expansion har varit en viktig tillväxtstrategi för HL Display och kommer att vara så även framöver. HL Display har idag säljbolag i 25 länder och ytterligare 14 länder bearbetas via distributörer. Genom global närvaro och genom att etablera säljbolag i takt med att kunderna expanderar internationellt kan HL Display erbjuda en hög service på många marknader. Situationen och utvecklingen på de marknader där HL Display är närvarande skiljer sig åt beroende på region. Marknaderna i Norden och västra Europa är exempelvis alla väl utvecklade medan östra Europa och Asien fortfarande är under utveckling Ny lösning ökar försäljningen 20 Försäljningen av kategorilösningar sker ofta i triangelprojekt där både detaljhandlare och varumärkesleverantör är involverade. Under året genomfördes ett framgångsrikt projekt med dagligvarukedjan Tesco och varumärkesleverantören Kerry Foods kring en kategorilösning för 600 av Tescos butiker i Storbritannien. Resultatet var en lösning som bland annat gav försäljningsökningar som vida översteg de initiala beräkningarna. Produktion 22 HL Display har höga krav på sina produktionsanläggningar. Under året har åtgärder genomförts för att ytterligare förbättra lönsamheten i produktionen, både genom kapacitetsanpassning och produktionsutveckling. Hög kvalitet, hög produktivitet och korta ledtider är nyckelord som väl beskriver HL Displays fabriker idag. Medarbetare 24 Att erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar ger dem incitament att stanna i företaget under lång tid. Genom kompetensutveckling skapas dessutom förutsättningar för medarbetarna att stärka sin intjäningsförmåga. Detta lägger grunden till HL Displays långsiktiga utveckling. Risk- och känslighetsanalys 26 Nordamerika 23 Asien & Australien 45 stra Europa HL Display-aktien 28 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalys 35 Noter 36 Revisionsberättelse Flerårsöversikt och definitioner 45 Styrelse 46 Styrelsearbetet under Ledning 48 Historik och ekonomisk information 49

3 ÅRET I KORTHET 1 Året i korthet. Koncernens omsättning minskade med 2 procent till (1 154) MSEK.. Resultatet före skatt minskade till -9 (65) MSEK.. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -1,31 (5,71) SEK.. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2003 till 38,1 (41,08) SEK.. Nyetableringar har under året gjorts i Kina och Spanien. Nyckeltal Koncernens omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter fi nansnetto, MSEK Resultat per aktie, SEK 1,31 5,71 7,22 Vinstmarginal, % 0,8 5,7 7,6 Soliditet, % 45,4 48,6 44,7 Eget kapital per aktie, SEK 38,1 41,08 36,89 Antal anställda, medelantal KORT OM HL DISPLAY HL Display är Europas ledande leverantör av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Med 50 års erfarenhet är företaget expert på att exponera varor i butiker på ett sätt som ökar försäljningen och gör butiksarbetet effektivare, samtidigt som man ger slutkonsumenterna all information som krävs för att fatta ett köpbeslut. HL Display har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 20 procent de senaste tio åren. Företagets huvudsakliga marknad är Europa men HL Display expanderar idag också i Asien. Bland kunderna fi nns ledande detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer över hela världen. HL Display har knappt anställda i 25 länder och är sedan 1993 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

4 VD HAR ORDET Åtgärder för ökad lönsamhet 2 HL Display har genom åren prioriterat snabb expansion och är nu ordentligt etablerat som ett ledande globalt företag inom varuexponering och butikskommunikation med säljbolag och distributörer i 40 länder. Vi har växt från en omsättning på 180 miljoner kronor 1993 till över 1,1 miljard kronor och vi har gjort det med lönsamhet. För att kunna möta kraven som den snabba expansionen ställt har ökade resurser tillförts olika funktioner inom företaget. Då tillväxten, på grund av såväl en utdragen lågkonjunktur som interna problem, under de två senaste åren uteblivit, har omkostnaderna tillåtits öka alltför mycket. Vi har därför under 2003 beslutat om ett antal åtgärder, dels för att kortsiktigt minska våra kostnader, dels för att skapa förutsättningar för en långsiktigt högre tillväxt än vad vi haft de senaste åren. Mål och utsikter för framtiden För tillväxt krävs god lönsamhet och vi har därför tagit beslut om att prioritera lönsamheten. Under de närmaste åren ska vi hålla omkostnaderna i moderbolaget och i fabrikerna på en oförändrad nivå och säljbolagens omkostnadsökningar ska granskas noggrannt. HL Display ska även framöver vara ett företag med hög tillväxt marknad, produkter, koncept och organisation talar för detta. Målet att över en konjunkturcykel nå en tillväxt på mer än 20 procent får dock stå tillbaka, istället prioriteras lönsamhetsmålet. Detta kommer också att avspeglas i formuleringen av HL Displays affärsmål. Vi kommer inte längre att ange något långsiktigt tillväxtmål, utan istället informera om vår bedömning av HL Displays kortsiktiga tillväxtambitioner. Min bedömning är att HL Display under 2004 kommer att ha en omsättningstillväxt på över tio procent. Det långsiktiga vinstmarginalmålet på procent över en konjunkturcykel kvarstår och ambitionen är att detta mål ska uppnås under Anpassning av produktionen Vi har under året anpassat våra produktionsresurser efter situationen på marknaden. Vi har sagt upp 44 personer vid vår fabrik i Sundsvall och flyttat huvuddelen av produktionen vid vår fabrik i Lesjöfors till fabriken i Falkenberg. Vi arbetar också aktivt med logistiken för att minska våra kostnader och korta ledtiderna. Idag har vi börjat leverera en del av våra produkter från fabrik direkt till kund, från att tidigare ha gått via våra säljbolag runt om i världen. I december togs beslut om att göra en engångsnedskrivning av anläggningstillgångar med anledning av att vi lägger ut mer metallproduktion på underleverantörer. Ökad standardisering HL Display ska vara ett tillväxtföretag och entreprenörsandan är en viktig drivkraft i vårt arbete. Många av våra internationella etableringar leds också av lokala entreprenörer. För att nå bästa möjliga resursutnyttjande är det dock viktigt att vi standardiserar vår verksamhet. Aktivt användande av så kallad best practice kommer att bli en viktig del i det arbetet. Genom att lära av varandra kan vi bli ännu bättre. Ett exempel på detta är att det dotterbolag som hanterar administration på bästa sätt ska vara förebild för andra företag i koncernen. De sätter en standard som de andra företagen jämförs med. En annan del i vårt effektiviseringsarbete är det nyöppnade regionala servicecentret i Holland, där vi samlat en mängd funktioner för säljbolagen i Belgien, Holland och Tyskland. Från servicecentret sköts ekonomi, administration, inköp och leveranser åt säljbolagen och satsningen har redan slagit väl ut. Utökad satsning på kategorilösningar Det bästa sättet för HL Display att förbättra lönsamheten är dock att komma tillbaka till de tillväxtnivåer vi haft historiskt. Idag koncentrerar vi i stor utsträckning vårt arbete till kategorilösningar ett område där vi har en unik kompetens och som kommer att vara en viktig del i vår tillväxt de kommande åren. Med kategorilösningarna stödjer vi det förhållningssätt som redan idag har fått stort genomslag i dagligvaruhandeln; att sätta samman och exponera det mest attraktiva erbjudandet inom olika varukategorier som exempelvis Hälsa & Skönhet och Konfektyr. Vi utökar dessutom satsningen till att omfatta fackhandel som exempelvis parfymerier och byggvaruhus. Därigenom kan vi nå helt nya kundgrupper med vårt befi ntliga erbjudande. Potentialen inom kategorilösningar bedömer vi som mycket god. Om vi ser på Sverige kan vi konstatera att vi idag har sålt kategorilösningar till mellan fem och tio procent av alla butiker som drivs av de stora dagligvarukedjorna. Sett i ett internationellt perspektiv är situationen ungefär densamma. Det är nu upp till oss själva att ta tillvara på dessa möjligheter. Ökad kvalitet i försäljningen Vi har under året genomfört åtgärder för att öka kvaliteten i våra försäljningsprojekt och därigenom öka antalet erhållna affärer. Den tidigare säljorganisationen med en försäljningsdirektör på koncernnivå har ersatts av fem Area Managers, som ska koordinera, stödja och följa upp försäljningsarbetet i våra dotterbolag runt om i världen. En annan viktig del är vår nya standardiserade säljprocess som tagits fram baserat på best practice inom HL Display. Genom samsyn och ett strukturerat arbetssätt ska vi säkerställa ökad kvalitet i försäljningsarbetet. För att öka tillväxten måste vi också ge alla våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kompetens och där-

5 VD HAR ORDET med bidra till att öka företagets intjäningsförmåga. Genom tydliga karriärvägar vill vi också uppmuntra dem att ta nästa steg i sin utveckling. Under året har vi bland annat genomfört utbildningar för våra Key Account Managers. Nytt säljbolag i Kina HL Display har genom åren dragit nytta av den internationella expansion som varit så tydlig inom framförallt dagligvaruhandeln och vi har följt våra kunder när de etablerat verksamheter runt om i världen. Detta är fortsatt viktigt för vår tillväxt även om antalet nyetableringar varit färre under året. Under året bildades två nya säljbolag, ett i Spanien och ett i Kina. Registrering av det kinesiska säljbolaget kommer att ske under Verksamheten i Kina ägs till hälften av HL Display, som också har ledningsansvaret. Kinas ledande hylltillverkare, Youngguan, äger andra hälften. Redan vid de första kontakterna var det tydligt att vi delar många grundläggande värderingar. Många av våra kunder, som Carrefour och Auchan, håller för närvarande en mycket hög expansionstakt i Kina. Det gör att Kina är en mycket intressant marknad med stor potential även om den ligger några år framåt i tiden. 3 Marknadsledande position HL Display har under lång tid varit den tongivande aktören inom varuexponering och butikskommunikation. Flera av företagets innovationer är idag standard i detaljhandeln över hela världen. Det bästa exemplet är kanske HL Datalist som patenterades redan Med våra kategorilösningar var vi återigen först ut. För att behålla det försprång vi har gentemot konkurrenterna är det viktigt att vi upprätthåller en hög innovationstakt det är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Våra konkurrenter är i de allra flesta fall mindre företag som inte har lika stora resurser att investera i produktutveckling. Genom fortsatta satsningar på innovation och produktutveckling ska vi fortsätta att revolutionera branschen och sätta nya standarder. Vi ska också fortsätta arbetet med att sätta nya standarder i vår egen organisation, så att vi på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt kan ta vara på de möjligheter vi skapar på marknaden. Stockholm i januari 2004 Anders Remius, verkställande direktör

6 STRATEGISK INRIKTNING Affärsidé, mål och strategier SAMMANFATTNING HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet som skapar värdetillväxt för aktieägarna. Under 2003 var såväl tillväxten som vinstmarginalen under företagets målsättning. HL Display kommer framöver att prioritera lönsamheten och det tidigare målet om en genomsnittlig tillväxt på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel kommer därför att få stå tillbaka för lönsamhetsmålet. Dessutom har HL Display under året kompletterat med ett antal nya åtgärder för att möjliggöra en förbättring av lönsamheten samt skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. 4 HL Display är det ledande företaget i Europa inom butikskommunikation och varuexponering. Med 50 års erfarenhet har företaget en kompetens som är unik på marknaden. Från att 1954 kommit med en ny lösning för prisinformation är HL Display idag en etablerad internationell industrikoncern. Nya lösningar, kundnära samarbeten och fokus på slutkonsumenten är termer som väl beskriver HL Display av idag. Affärsidé HL Display ska öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. Produktionen ska vara fl exibel och leveranstiderna korta. Vision Visionen är att HL Display ska vara den ledande leverantören av varuexponeringssystem samt den mest kostnadseffektiva leverantören av system för butikskommunikation. Ordet ledande syftar här på kunskap om kundbehov samt kompetens inom design och produktion. Affärsmål HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet skall prioriteras. Det finansiella målet över en konjunkturcykel är en vinstmarginal på i genomsnitt procent. upp för verksamheten har ett antal strategier formulerats. De går i korthet ut på att HL Display ska: Hålla fast vid sin affärsidé och kärnverksamhet Expandera genom att främst utnyttja interna resurser Begränsa ökningen av rörelsekostnaderna till 35 procent av försäljningstillväxten Höja kompetensen inom utveckling och design Kontinuerligt anpassa sin organisation efter marknadens krav och behov Värna om företagskulturen och dess fokusering på tillväxt och förändring Behålla och attrahera nya nyckelmedarbetare Uppfattas och agera som en enhetlig aktör på olika marknader Utnyttja IT-stöd för effektiva processer Åtgärder för ökad tillväxt och lönsamhet Resultatet 2003 nådde inte upp till företagets målsättning. En lägre försäljningstillväxt än förväntat tillsammans med ökade omkostnader har påverkat resultatet negativt. De ökade omkostnaderna är ett resultat av att HL Display har prioriterat snabb expansion under många år och att omkostnaderna har tillåtits att öka för att klara av förväntad framtida tillväxt. HL Display har under året vidtagit ett fl ertal åtgärder för att minska omkostnaderna, förbättra kontroll- och styrsystem, samt skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Det fi nansiella målet kompletteras med följande kvalitativa mål: Prioritera så kallad vertikal integration, det vill säga att i första hand utnyttja interna resurser i kedjan från utveckling, design och produktion till leverans Vara branschens ledande aktör inom utveckling och design Vara en naturlig samarbetspartner för de stora kunderna inom varuexponering och butikskommunikation Fortsätta den geografi ska expansionen genom att etablera nya dotterbolag inom och utanför Europa Strategier För att HL Display i framtiden ska uppnå de mål som har ställts Ny försäljnings- och marknadsorganisation Under året implementerades en ny försäljningsorganisation i HL Display. Från att tidigare ha haft en försäljningsdirektör på koncernnivå ligger ansvaret för försäljningen idag på fem Area Managers. Respektive Area Manager är bland annat ansvarig för att löpande genomföra detaljerade uppföljningar av alla länder inom sin region. Syftet är att genom ökad koordination, ökat stöd, bättre uppföljning och snabbare införande av best practice i säljbolagen runt om i världen öka kvaliteten i de försäljningsprojekt som genomförs och därigenom öka antalet erhållna affärer. För att få närmare kopplingar och bättre kunskapsöverföring mellan marknadens krav och produktutvecklingen på HL Display har marknadsavdelningen och produktutvecklingsavdelningen

7 STRATEGISK INRIKTNING HL Displays modulbaserade väggdisplay för tidningar Optirack. 5 slagits ihop under året. Den nya organisationen arbetar med ett tydligare fokus på innovation och design och ambitionen är att uppnå bättre precision i de produkter som tas fram. Prioritera vertikal lönsamhet För att bli aggressivare på marknaden och inte släppa viktiga affärer till konkurrenterna har HL Display under året beslutat att öka fokus på den totala marginalen vid nya affärer. Tidigare har säljbolagen bedömts efter sina marginaler utifrån det internpris vilket inkluderar marginal i produktionen som satts på företagets produkter. Idag är säljbolagen istället rena profit center som mäts efter mål på totala marginaler medan produktionsanläggningarna blir renodlade cost center som mäts efter sin effektivitet. Syftet är att HL Display ska kunna konkurrera om viktiga affärer med pressad marginal och öka försäljningstillväxten. Satsning på utvalda kategorilösningar HL Display har under året koncentrerat sina satsningar på kategorilösningar till fem utvalda varukategorier Färskvaror, Hälsa & Skönhet, Konfektyr, Frysta varor och Tobak. Dessa kategorier är viktiga för dagligvaruhandeln och lyckad exponering skapar stora vinster, bland annat genom ökad försäljning av produkter med höga marginaler, ökade impulsköp och minskat antal kassationer på grund av missade bäst-före-datum. Med lång erfarenhet och kunskap om exponeringslösningar för dessa kategorier har HL Display tagit fram färdiga kategorilösningar som möter krav som den internationella dagligvaruhandeln och varumärkesleverantörerna ställer. HL Display har också utökat sin satsning på att nå nya kundgrupper med sina kategorilösningar. HL Display har tagit fram ett koncerngemensamt arbetssätt för bearbetning av fackhandeln, framförallt byggvaruhus, parfymerier och apotek, sportaffärer och elektronikaffärer. Dessa har tidigare varit tämligen fragmenterade och svåra att bearbeta. Idag är konsolideringstrenden inom dessa segment tydlig och fl ertalet paneuropeiska aktörer har bildats. I likhet med HL Displays arbete inom den internationella dagligvaruhandeln kommer bearbetningen att ske både mot detaljhandeln och varumärkesleverantörer. Kritiska framgångsfaktorer Budgetprocessen har under året ersatts av en planeringsrutin som baseras på så kallade kritiska framgångsfaktorer. Med den nya rutinen sätts årsmål upp. Prognoser görs sedan fyra gånger per år och ger företagsledningen en bättre överblick över hur den berörda verksamheten ligger till dels gentemot målen, dels gentemot föregående år. Den nya rutinen ger också HL Display möjlighet att sätta upp och mäta mål för viktiga verksamheter som exempelvis produktutveckling.

8 STRUKTURER & ARBETSSÄTT Effektivare resursutnyttjande SAMMANFATTNING HL Display arbetar enligt väldefi nierade processer i alla delar av verksamheten för att utnyttja företagets resurser optimalt. Under året ökade företagets fokusering på att etablera nya interna standarder för hur arbetet ska bedrivas. Därigenom kan HL Display ytterligare effektivisera arbetet och på så sätt skapa möjligheter till kostnadsminskningar. Det nyöppnade regionala servicecentret i holländska Bergen op Zoom och den nya koncerngemensamma säljprocessen är några exempel på detta standardiseringsarbete. 6 HL Display har under året arbetat för att öka effektiviteten i utnyttjandet av företagets befi ntliga resurser. HL-modellen ger en bra bild över arbetsprocessen i företaget. Utgångspunkten är kundernas behov och den potential som fi nns på marknaden för HL Displays kategorilösningar och produkter. Tre kompetensområden HL Displays produkter kan delas in i tre kompetensområden varuexponering, butikskommunikation och butikssystem och majoriteten av produkterna tillverkas i HL Displays egna fabriker. Varuexponering handlar om att presentera varor på bästa sätt ute i butiken. Det ska både vara attraktivt för konsumenten och lätt för butikspersonalen att underhålla. Butikskommunikation handlar om att ge konsumenterna tydlig information om priser och produkter samt var i butiken varorna fi nns. Butikssystem är kompletta butiksinredningar med fokus på flexibilitet, funktionalitet och snabb installation. Detta kompetensområde erbjuds endast på den svenska marknaden. För att möta kundernas behov av lösningar för hela kategorier av varor kombineras produkter inom varuexponering och butikskommunikation till kompletta kategorilösningar för varukategorier som exempelvis Hälsa & Skönhet och Konfektyr. Förutom kategorilösningar levererar HL Display enskilda produkter till sina kunder inom dagligvaruhandeln, fackhandeln och bland varumärkesleverantörer. Ökat fokus på nyckelkunder HL Display stärker fortlöpande bearbetningen och erbjudandet till strategiskt viktiga kunder inom dagligvaruhandeln, fackhandeln och till varumärkesleverantörer. Företagets nyckelkunder delas in i nationella och globala nyckelkunder. En nära och långsiktig relation till dessa kunder ger HL Display bästa förutsättningar att utvecklas och växa i ett långsiktigt perspektiv. För att säkerställa HL Displays position i samarbetet med nyckelkunderna kommer graden av central koordination och styrning att öka samtidigt som processen utvecklas ytterligare. Företagets Key Account Managers kommer att få ökade resurser i form av systemstöd, utbildning och support från övriga funktioner inom HL-modellen visar arbetsprocessen i HL Display.

9 STRUKTURER & ARBETSSÄTT Den nya koncerngemensamma säljprocessen består av tre steg. Genom ett strukturerat arbetssätt ska potentiella kunder föras från market platform till buying platform att bli återkommande köpare av HL Displays lösningar och produkter. HL Display. En Key Account Manager har totalansvar för affärsrelationen med kunden vilket innebär att höga krav ställs på den som innehar positionen. Ny säljprocess HL Display har under året genomfört satsningar för att skapa förutsättningar för ökad försäljning. I takt med att försäljningen i allt högre utsträckning inriktas på större kategorilösningar blir försäljningsprojekten längre, mer komplexa och mer kostnadskrävande. Det är viktigt att kvaliteten på de försäljningsprojekt som genomförs är hög, dels för att säkerställa att insatserna sätts in i projekt som har goda förutsättningar att bli framgångsrika, dels för att kunna öka andelen erhållna affärer. Under året påbörjade HL Display en satsning på företagets Key Account Managers. Syftet var att ge dem kunskaper i relationsbyggande och förhandlingsteknik, samt att skapa en standardiserad säljprocess för hela koncernen. Den nya säljprocessen är, lite förenklat, uppbyggd på tre plattformar market platform, working platform och buying platform. Den initiala market platform handlar om att etablera en intern samsyn på marknaden, defi nitioner, prioriteringar och potential. Som marknadsledare är det av största vikt för HL Display att ha de fem största detaljhandelskedjorna och varumärkesleverantörerna som kunder på alla marknader där företaget har verksamhet. Genom market platform läggs grunden för ett strukturerat förhållningssätt till försäljningsarbetet. Fokus ligger sedan på att göra de potentiella kunder som identifieras där till återkommande köpare av lösningar och produkter från HL Display, att överföra dem till buying platform. Detta görs via working platform som innehåller ett strukturerat arbetssätt genom hela processen, från relationsskapande till order. Ökad standardisering HL Display har påbörjat arbetet att med best practice i fokus utnyttja företagets resurser på bästa sätt och därigenom minska omkostnaderna. De säljbolag som hanterar delar av verksamheten mest effektivt, exempelvis administration, försäljning och lagerhållning, sätts som norm för koncernen med vilken de andra företagen jämförs. Detta standardiseringstänkande omfattar alla delar av verksamheten. Det nyöppnade regionala servicecentret i holländska Bergen op Zoom är ett bra exempel på detta. Det regionala servicecentret sköter inköp, leverans och administration för den belgiska, holländska och tyska marknaden och har redan visat goda resultat, inte minst vad gäller minskad kapitalbindning för lagerhållning och ökad leveranssäkerhet. Effektivare logistik Logistik har varit ett annat prioriterat område under året. I så hög utsträckning som möjligt sker leveranserna idag direkt från fabrik till kund, från att tidigare ha gått via säljbolaget i respektive land. Kategorilösningarna som innehåller en mängd olika produkter färdigpaketeras idag på fabriken. Tidigare paketerades dessa lösningar produkt för produkt och sorterades om av säljbolagen runt om i världen. Resultatet är en effektivare logistik som inte bara minskar kostnaderna för HL Display utan ger kunderna mervärde i form av kortare leveranstider. 7

10 STRUKTURER & ARBETSSÄTT 8 HL DISPLAYS KÄRNVÄRDEN Kompetens HL Display är ansett som den främsta experten inom sitt område och har djup kunskap om kundernas verksamhet. Företaget har stor erfarenhet som problemlösare och leverantör av kompletta lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Innovation HL Display förutser och utnyttjar förändringar. Nya lösningar tillämpas kontinuerligt på gamla och nya problem och den forskning och utveckling som bedrivs är unik i branschen. Kvalitet HL Display kännetecknas av professionalism. Varje leverans ska vara en rekommendation till en ny order. Företaget eftersträvar ständiga förbättringar av sitt erbjudande, vilket skapar mervärde åt kunderna och långsiktiga kundrelationer byggs. Kvaliteten på HL Displays produkter och lösningar ska aldrig ifrågasättas. Kundfokus HL Display har ett tydligt fokus på att skapa mervärde för kunderna och öka deras lönsamhet. Pålitlighet och engagemang ökar kundnöjdheten och bygger starka och långsiktiga relationer. Varumärke Under 2002 inledde HL Display ett omfattande arbete med att implementera den varumärkesplattform som etablerades i slutet av 2001, något som var helt genomfört i början av Varumärkesarbetet under 2003 har främst varit inriktat på att skapa och implementera en ny global grafi sk profi l i hela organisationen. Genom en konsekvent använd global grafi sk profi l kan HL Display skapa en stark visuell identitet på alla marknader. Fortsättningsvis kommer arbetet fokuseras på att skapa bättre förståelse och kunskap om HL Displays kategorilösningars påverkan på kundernas lönsamhet. IT HL Displays långsiktiga tillväxttakt ställer höga krav på effektiva administrativa rutiner. HL Display har som mål att ständigt förbättra koncernens användande av modern informationsteknik som stödjer både affärsprocessen och de interna processerna. För att hålla nere implementations- och supportkostnader är det viktigt att HL Displays olika företag jobbar på samma sätt. Inom organisationen används affärssystemet Jeeves som med sin flödesorienterade struktur gör det möjligt att strömlinjeforma HL Displays affärsprocesser. Cirka 90 procent av koncernens omsättning representeras av företag anslutna till det gemensamma affärssystemet Jeeves. Uppföljning och styrning av de olika dotterbolagen underlättas av att företagen jobbar på samma sätt. Detta har lett fram till begreppet HL Master, som dels är en metod för att implementera Jeeves i dotterbolagen, dels en databas som är konfi gurerad enligt HL Displays affärsprocesser och affärsregler. Med HL Mas- ter definieras exakt vilka aktiviteter som skall genomföras i implementeringsfasen och det är enbart landsspecifika legala krav som behöver utvecklas separat. Med HL Master kan Jeeves normalt implementeras i ett dotterbolag på 3 4 månader. Under 2003 har arbetet med att förbättra den tekniska infrastrukturen fortsatt, och automatiska klientinstallationer, baserade på programpaket och roller, har införts. Arbetet med förenklad informationsdistribution med hjälp av Microsoft Sharepoint Portal Server påbörjades under året. Kraven på tillgänglighet och ständig tillgång till nätverk för de mobila användarna har ökat kraftigt. Under 2004 kommer den mobila arbetsplatsen att stå i fokus, det vill säga att den mobila användaren skall få samma möjligheter som den interna användaren med bibehållen hög säkerhet och acceptabel prestanda. Satsningarna på elektronisk handel har fortsatt och under hösten 2003 inleddes ett samarbete med fl era kunder och leverantörer. Dessutom påbörjades ett projekt för att utöka den elektroniska satsningen med lösningen Biztalk, vilken möjliggör utväxling av elektronisk information i betydligt friare format än EDI. Inom företaget har EDI-formatet använts framgångsrikt i många år med betydande effektivitetsvinster. Inom HL Display pågår ett arbete med att göra kvantitativ information mer lättarbetad och tillgänglig inom koncernen, från den enskilde användaren till företagsledningen. För att möjliggöra detta genomförs ett flertal olika projekt. Användargränssnittet kommer att vara en personifi erad portal där den anställde, baserat på sin roll inom företaget, har tillgång till exempelvis försäljnings- och orderstatistik, fi nansiella rapporter och ledtidsanalyser. Analyser kan göras både med statiska rapporter och rollbaserade OLAPkuber. Hela lösningen bygger på Microsofts.Net-plattform. Kvalitet HL Display bedriver ett ambitiöst kvalitetsarbete vid alla företagets produktionsanläggningar. På koncernnivå har detaljerade kvalitetsmål satts upp per fabrik, per produktionsprocess, samt per produkt, något som följs upp löpande. Vid varje produktionsanläggning bedrivs det fortlöpande ett stort antal projekt som syftar till att ytterligare förbättra kvaliteten på företagets produktion. Det kan till exempel gälla ökad produktivitet, högre kapacitet, minskade omkostnader och antal kassationer. Andra projekt handlar om den servicenivå som kunderna erbjuds, att öka leveranssäkerheten och minska ledtiderna. Idag finns det kvalitetssystem på samtliga produktionsanläggningar, uppbyggda enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO Målsättningen är också att alla produktionsanläggningar på sikt ska certifi eras i enlighet med denna standard. Idag är anläggningarna i Falun och Sundsvall båda certifierade i enlighet med ISO 9001:2000. Miljö HL Display bedriver ett kontinuerligt miljöarbete som baseras på företagets miljöpolicy. Arbetet bedrivs på varje produktionsanläggning under ledning av en miljö- och kvalitetsansvarig som ansvarar för att utarbeta planer, genomföra projekt och följa upp och rapportera genomförda åtgärder inom miljöområdet.

11 STRUKTURER & ARBETSSÄTT Endast en av HL Displays fabriker bedriver verksamhet med anmälningsplikt, vilket är kopplat till att lösningsmedel används vid så kallad screentryckning. Inga produktionsanläggningar är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Den största delen av HL Displays miljöpåverkan kommer av PVC-spill från produktionen. Under året har HL Display genomfört ett antal projekt vid sina produktionsanläggningar för att öka återvinningsgraden av PVC-spillet, vilket tidigare deponerats. Genom samarbete med Sita och Ragnsells omhändertas och återvinns idag allt PVC-spill. Projektet medför också kostnadsbesparingar för HL Display eftersom det idag är mer fördelaktigt att återvinna spillet än att deponera det. Idag är HL Display inte begränsat till att enbart använda PVC utan alla produkter kan tillverkas i alternativa material. Detta är en central del i de maskininvesteringar som görs, maskinerna ska kunna användas för tillverkning både i PVC och i andra material. I Falun genomfördes under året ett projekt för att minska användandet av lösningsmedel vid screentryckning. Idag används i allt större utsträckning UV-färg vid fabriken i Falun. Till skillnad från vanlig färg torkar inte UV-färg genom att lösningsmedel avdunstar utan istället genom UV-bestrålning i en så kallad UV-tork. Alla trycklinjer är idag utrustade med en UV-tork. Miljöcertifi ering är en viktig extern bedömning av HL Displays miljöarbete. Företaget har som mål att samtliga produktionsanläggningar ska genomgå miljörevision och -certifi ering enligt den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO Idag är HL Displays två största produktionsanläggningar, Falun och Sundsvall, certifi erade enligt ISO Med HL Optistand golvställ kan kunderna få en lösning med anpassad design.

12 KATEGORILÖSNINGAR Satsning på kategorilösningar SAMMANFATTNING Att exponera hela varukategorier är en global trend inom detaljhandeln och utvecklingen har kommit längst inom dagligvaruhandeln. HL Displays arbete med kategorilösningar tar vara på denna trend och har varit en viktig del i företagets tillväxt under senare år. I sina kategorilösningar kombinerar HL Display lång erfarenhet av hur varor ska exponeras och hur information i anslutning till varorna ska visas, med kunskap om konsumentens och detaljhandelns behov. HL Display har under de senaste åren genomfört en ompositionering från att ha varit en produktleverantör till att vara leverantör av helhetslösningar för exponering av olika varukategorier kategorilösningar. Enkelt uttryckt erbjuder HL Display helhetslösningar bestående av produkter från kompetensområdena varuexponering och butikskommunikation. Det kan till exempel vara lösningar för Färskvaror eller Konfektyr. En kategorilösning består exempelvis av hyllavdelare för att optimera exponeringen av varor i hyllan, exponeringsspjut för varor som ska visas hängande samt produkter för att visa pris- och produktinformation på bästa sätt. Kategoritänkandet har fått stort genomslag HL Displays satsning på kategorilösningar baseras på det kategoritänkande som redan idag fått stort genomslag inom framförallt dagligvaruhandeln. Kategoritänkandet innebär kortfattat att på ett tydligt och samlat sätt exponera varorna inom respektive varukategori. Frågeställningar som beaktas är exempelvis hur hyllan ska organiseras för att vara optimal för konsumenten, hur försäljning av varor med hög marginal kan ökas och hur impulsköp kan skapas. Kategorilösningar är också viktigt för varumärkesleverantörerna och de samarbetar ofta med dagligvaruhandeln i framtagandet av dessa lösningar för att säkerställa en god exponering av sina varor. HL Displays fl exibla kategorilösningar underlättar också varumär- 10 Kategorilösning för konfektyr hos den franska dagligvarukedjan Cora. HL DISPLAYS KOMPETENSOMRÅDEN Varuexponering Hyllexponering Produkter som optimerar exponeringen av varorna i hyllan, exempelvis hyllavdelarsystemet Optimal och HL Displays utdragbara hylla Optishelf. Spjutexponering Produkter som optimerar exponeringen av varor som ska visas hängande. Golvexponering Produkter som Optistand, vilka är kundanpassade exponeringsställ och varuautomater i plast och metall, samt Optirack, ett modulbaserat hyllsystem för kategorilösningar. Butikskommunikation Pris- och produktinformation Produkter och lösningar som ser till att pris och annan produktinformation alltid visas i anslutning till varan, exempelvis HL Datalist. Frukt & Grönt, Deli Specialanpassade produkter för att visa pris och varuinformation i avdelningar för frukt och grönt, och delikatess. Tak- och sektionsskyltning Produkter och system för att visa information hängande från taket i butiken. Utomhusskyltning Produkter som ramar och trottoarställ. Tillbehör Smarta tillbehör för det praktiska arbetet i butiken, exempelvis takkrokar och kupongspjut.

13 KATEGORILÖSNINGAR 1. Spjut för varor som exponeras hängande. Finns med såväl automatisk varuframmatning som stöldskydd Gravitationsframmatning med frammatningssläde som ser till att även de allra lättaste varorna alltid är frammatade. 3. Hyllavdelare som är steglöst justerbara i sidled Front som stoppar varan i framkant av hyllan. 5. Slimline basprofil med etiketthållare som ser till att pris- och varuinformation alltid visas i anslutning till varan. 6. Automatisk varuframmatare som ser till att varorna alltid står längst fram i hyllan Justerbara varustöd som ser till att produkter som färdigpackad smörgåsmat bibehåller upprätt position i hyllan Hyllavdelare för runda förpackningar där varuinformationen exponeras på locket. 9. Flexibla gångskyltar som fångar konsumenternas uppmärksamhet i butiken HL Displays kategorilösningar är helhetslösningar för exponering av olika varukategorier kesleverantörernas arbete eftersom de enkelt kan anpassas i takt med att varumärkesleverantörerna ändrar formatet på varornas förpackningar. Fem utvalda kategorier HL Displays långa erfarenhet av hur varor och information i anslutning till varorna visas på bästa sätt kombineras med kunskap om konsumentens och detaljhandelns behov. Därigenom kan bästa möjliga lösning för att exponera respektive varukategori föreslås. Under året har HL Display fokuserat sitt arbete till fem utvalda kategorier Färskvaror, Frysta varor, Hälsa & Skönhet, Konfektyr och Tobak. Färskvaror är en viktig kategori för dagligvaruhandeln med tanke på att varorna har bäst-före-datum. Genom en ordnad och attraktiv exponering minskas andelen kassationer vilket sänker kostnaderna. Hälsa & Skönhet är en kategori som kännetecknas av höga marginaler. Den är också svår att hantera för dagligvaruhandeln beroende på storleksvariationen på förpackningarna. Genom kategorilösningar som har flexibla hyllavdelarsystem underlättar HL Displays produkter arbetet i butiken. En attraktiv exponering av varorna i kategorin är viktig för att möjliggöra en ökad försäljning av varor med hög marginal. Dessutom tar de stora dagligvarukedjorna i allt större utsträckning upp kampen om kunderna med specialistbutiker som parfymerier. Varuexponeringen är i detta sammanhang en viktig framgångsfaktor. Konfektyr är en varukategori där exponeringen är av stor betydelse. Försäljningen av varor i den här kategorin är i hög grad impulsdriven och hur varorna presenteras är följaktligen en viktig framgångsfaktor. Kategorin Frysta varor kännetecknas av höga marginaler och av höga driftskostnader. Precis som med kategorin Hälsa & Skönhet skapar väl uttänkta exponeringslösningar en ökad försäljning av varor med hög marginal. Kategorin blir dessutom allt viktigare eftersom det fi nns en hög försäljningstillväxt inom frysta färdigrätter. Det finns stor efterfrågan på kategorilösningar för tobaksvaror, främst från HL Displays marknader i östra Europa. I lösningarna för kategorin Tobak kombineras en attraktiv exponering med hög funktionalitet, det vill säga att det är lätt att fylla på varor. Nya kundgrupper HL Display ser kategorilösningar som ett viktigt tillväxtområde framöver. Genom satsningen på kategorilösningar kan HL Display utnyttja dels sitt breda produktsortiment, dels den omfattande kunskap som företaget besitter både vad gäller konsumenternas och dagligvaruhandelns krav. Under året utökades också arbetet för att öka försäljningen till nya kundgrupper. Idag bearbetas fackhandeln, primärt byggvaruhus, sportaffärer, apotek och parfymerier, samt elektronikaffärer. Detta arbete underlättas av den ökade ägarkoncentrationen inom dessa delar av fackhandeln, samt etableringen av mycket stora fackhandelskedjor.

14 INNOVATION Ökad innovationskraft SAMMANFATTNING HL Display har under året genomfört en omorganisation av produktutvecklingsfunktionen för att få en snabbare utvecklingsprocess, ökat innehåll av innovation och design samt närmare koppling mellan produktutveckling och marknad. 12 Utvecklingen av nya produkter med tyngdpunkt på nyskapande, funktion och design är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för HL Display inte minst för att behålla övertaget gentemot konkurrenterna. Genom nya innovativa produkter har HL Display genom åren revolutionerat branschen och satt nya standarder. HL Displays Datalist och fl exibla hyllavdelarsystem är exempel på produkter som idag är standarder på många marknader. Ny organisation för ökad innovationstakt Under året har HL Display genomfört en omorganisation av produktutvecklingen. Ambitionen har varit att få ett ökat fokus på generell produktutveckling det vill säga internt initierad produktutveckling en snabbare utvecklingsprocess, ökat innehåll av innovation och design, samt bättre precision i de nyutvecklade produkterna. Idag är avdelningen för produktutveckling sammanslagen med marknadsavdelningen. Därigenom skapas en närmare koppling mellan produktutvecklingen och krav och trender på marknaden. Under året har ett produkttekniskt centrum etablerats i Karlskoga. Där arbetar konstruktörer och ingenjörer med produkt- och produktionstekniska aspekter av produktutvecklingen. Framgångsrikt arbete med standardiseringar HL Displays produktutveckling är nära knuten till kunderna och företaget specialanpassar ofta lösningar efter deras önskemål. Utvecklingsavdelningen på HL Display hade tidigare ansvar både för den generella produktutvecklingen och den utveckling som görs på uppdrag av kund. Genom ett framgångsrikt arbete med standardiseringar och effektiva rutiner kan den kundspecifi ka produktutvecklingen idag skötas direkt av säljbolagen och den fabrik där produktionen ska ske. Innovations- och designcenter I den nya produktutvecklingsorganisationen har det också skapats två innovations- och designcenter, ett i Sverige och ett i Frankrike. Den franska marknaden är den mest utvecklade marknaden vad gäller varuexponering och butikskommunikation. Det är också den Utvecklingsprocessen illustrerar arbetsprocessen vid framtagandet av nya produkter från initial idé till serieproduktion. Konceptfas I den inledande konceptfasen står innovation och design i fokus. Vid Checkpoint 1 ska en marknadsspecifi kation vara klar som anger detaljer kring exempelvis utseende och funktion, samt en initial marknadsanalys med målpris och uppskattade volymer. Konstruktionsfas Under konstruktionsfasen arbetar produkttekniskt centrum vidare med de framtagna specifi kationerna. Vid Checkpoint 2 ska en teknisk specifikation vara framtagen och innehålla bland annat information om material, dimensioner, produktionssätt och kostnader för produktionen. Produktionsprocessfas Under produktionsprocessfasen görs alla produktionsförberedelser inklusive framställande av produktionsverktyg. Vid Checkpoint 3 ska utfallsprover, producerade under normala förutsättningar, granskas av produkttekniskt centrum för att säkerställa att de överensstämmer med den tekniska specifikationen. Lansering förbereds. Förproduktionsfas Under förproduktionsfasen görs eventuella justeringar av tillverkningsprocessen. Produkterna testas på fältet genom att prover skickas ut till vissa säljbolag och utvalda testkunder. Vid Checkpoint 4 är den nya produkten färdigtestad och redo att tas i serieproduktion.

15 INNOVATION HL Display har idag 20 patent registrerade i Sverige och ytterligare tolv ansökningar är under behandling. 13 marknad där trenden mot kategoristyrning kommit längst. Därför är det naturligt att denna marknad också är tätt knuten till produktutvecklingen på HL Display. På de två innovations- och designcentren fi nns det idag kompetens inom projektledning, industridesign, prototyputveckling och 3D-visualisering. Noggrann utvärdering Eftersom produktutveckling är en viktig framgångsfaktor för HL Display genomförs en noggrann utvärdering av genomförda projekt. Flera parametrar mäts för att ge en samlad bild av hur framgångsrik produktutvecklingen varit. Dessutom mäts precisionen i projekten, det vill säga om projekten levereras enligt tidplan samt payback-tiden i varje enskilt projekt. Under 2003 satsades tre procent av omsättningen på forskning och utveckling. Exempelvis togs ett nytt system för pris- och produktinformation fram för butikernas frukt- och delikatessavdelningar. Patent HL Display arbetar aktivt med patentfrågor. För att minimera risken för plagiat och för att behålla en marknadsledande position söker HL Display patent på alla nyckelfunktioner i de produkter som företaget tar fram. Som komplement till patenten skyddas produkternas utseende så långt det är möjligt via mönsterskydd. Bedömningen av möjligheterna att söka patent ingår som en del i produktutvecklingsprocessen och genomförs i nära samarbete med en patentbyrå. Patent söks till att börja med i Sverige. Sedan görs en så kallad PCT-ansökan, vilket gör det möjligt att söka patent runt om i världen. Bevakningen av patenten utomlands sköts av HL Displays säljbolag på respektive marknad. HL Display har idag 20 patent registrerade i Sverige. Dessa produkter skyddas också på HL Displays viktigaste marknader. Dessutom har HL Display tolv patentansökningar som för närvarande är under behandling, samt ett fl ertal mönsterskydd. Under 2003 uppgick kostnaderna för patent- och mönsterskyddsadministrationen till 2 MSEK. Under året registrerades fem nya patent i Sverige och åtta patentansökningar lämnades in.

16 MARKNAD Global närvaro SAMMANFATTNING Geografi sk expansion har varit en viktig tillväxtstrategi för HL Display och kommer att vara så även framöver. HL Display har idag säljbolag i 25 länder och ytterligare 14 länder bearbetas via distributörer. Genom global närvaro och genom att etablera säljbolag i takt med att kunderna expanderar internationellt kan HL Display erbjuda en hög service på många marknader. Situationen och utvecklingen på de marknader där HL Display är närvarande skiljer sig åt beroende på region. Marknaderna i Norden och västra Europa är exempelvis alla väl utvecklade medan östra Europa och Asien fortfarande är under utveckling. OMSÄTTNING PER REGION MSEK Nordamerika 23 Asien & Australien 45 Östra Europa 158 Norden Västra Europa 677 NÅGRA AV HL DISPLAYS STÖRSTA KUNDER Detaljhandel Ahold ASDA (Wal-Mart) Auchan Axfood Carrefour Coop Norden Intermarché Metro Systeme U Tesco Varumärkesleverantörer Altria Group (Philip Morris) BAT Danone Gallaher Group Georgia Pacifi c Masterfoods Nestlé Procter & Gamble Sara Lee Unilever

17 MARKNAD Norden Norden är en marknad som kännetecknas av koncentration inom detaljhandeln och situationen är tydligast inom dagligvaruhandeln. Allt färre kedjor har allt större del av försäljningen. Ett talande exempel på detta är att de fem största detaljhandelsföretagen idag tillsammans har en marknadsandel på över 90 procent både i Norge och Sverige. Trenden har de senaste åren också gått mot allt större butiker, även detta är tydligast inom dagligvaruhandeln. Den genomsnittliga butiksytan i Sverige har ökat från cirka 600 kvadratmeter på 80-talet till runt kvadratmeter idag. Det märks också genom etableringar av riktigt stora butiksformat, Hypermarkets, till exempel Coop Forum och Ica Maxi. I takt med att marknaden blir mer och mer mättad söker dagligvaruhandeln nya möjligheter till expansion, ofta genom nya, mindre, butiksformat. Ett bra exempel på detta är ICAs satsning på snabbköpskonceptet ICA Express. På den europeiska dagligvarumarknaden är tillväxten inom lågpriskedjor stor. Denna trend har också nått de nordiska marknaderna, bland annat genom tyska Lidls etableringar. Marknadsposition HL Display har en mycket stark marknadsposition som leverantör av lösningar för varuexponering och butikskommunikation till såväl detaljhandeln som varumärkesleverantörer på den nordiska marknaden. Förutom egna säljbolag i Sverige och Norge har HL Display också distributörer som hanterar försäljningen i Danmark, Finland och på Island. HL Display levererar produkter och lösningar till alla de största kedjorna. Under de senaste åren har HL Display genomfört en framgångsrik ompositionering från produktleverantör till funktionsleverantör för hela produktkategorier. Idag erbjuder företaget mervärde i form av ökad lönsamhet samt kunskap om slutkonsumenten, detaljhandelns och varumärkesleverantörernas behov och utveckling. Detta kombineras med en fortsatt värdehöjande produktutveckling, vilket har gett HL Display en dominerande ställning på marknaden. Utvecklingen under året Utvecklingen i Norden har varit positiv under året. I Sverige har HL Display tagit nya initiativ för att komma in i kundernas projekt i ett tidigare skede och företaget har idag i större utsträckning också rollen som rådgivare. Som ett resultat har försäljningen av kategorilösningar i Sverige ökat. I Norge var utvecklingen mycket positiv under året. HL Display har ökat sina marknadsandelar betydligt både genom framgångsrik produktförsäljning och fortsatta satsningar på kategorilösningar. Västra Europa I likhet med den nordiska marknaden är västra Europa en väl utvecklad marknad där stora aktörer har stor del av marknaden. Det gör att tillväxten i antalet butiker är låg. Trenden är tydligast inom dagligvaruhandeln, men märks även inom andra mogna detaljhandelssektorer som byggvaruhus och elektronikvaruhus. De fem största detaljhandelsföretagen har cirka 25 procent av den västeuropeiska marknaden. Anledningen till ägarkoncentrationen är att detaljhandelsföretag inte funnit möjligheter till ytterligare konsolidering på hemmamarknaden, vilket i stor utsträckning beror på konkurrenslagstiftningar. Följaktligen har de varit tvungna att expandera över gränserna. Även i ett europeiskt perspektiv minskar nu möjligheterna för ytterligare konsolidering, vilket innebär att detaljhandelsföretagen söker tillväxtmöjligheter på andra marknader som Östeuropa och Asien. De senaste åren har präglats av tillväxt inom de allra största butiksformaten, så kallade Hypermarkets eller Superstores. Detta har gjort att dagligvaruföretagen kunnat erbjuda ett bredare produktutbud, exempelvis sällanköpsvaror med höga marginaler. Då etableringstakten av dessa butiksformat minskat bygger dagligvaruföretagen istället om för att förbättra utnyttjandet av befi ntlig butiksyta. Det fi nns också en trend mot etablering av mindre butiker som exempelvis snabbköp. En annan tydlig utveckling är 15 NORDEN Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK 20 Distributörer 45 Övriga 16 Dagligvaruhandel Varumärkesleverantörer 45 Fackhandel

18 MARKNAD 16 att renodlade lågprisbutiker ökat i popularitet, vilket skulle kunna vara en följd av ett sämre ekonomiskt klimat i Västeuropa. Detta är mest uttalat i Tyskland, där lågprisbutikerna är mycket framgångsrika. Marknadsposition Den nordiska och den västeuropeiska marknaden är HL Displays hemmamarknader. Precis som i Norden har företaget en stark marknadsposition inom såväl produkter som kategorilösningar. Förutom egen närvaro genom dotterbolag i de fl esta länder i regionen bearbetas Grekland, Irland, Italien, och Portugal via distributörer. Idag finns ett starkt fokus från detaljhandelskedjornas sida på varuexponeringslösningar som kan öka lönsamheten i existerande butiker. HL Display är leverantör till cirka 90 procent av de största detaljhandelsföretagen i västra Europa. HL Displays starka kundrelationer, såväl med detaljhandelsföretagen som varumärkesleverantörerna, och närvaron på alla stora marknader är de främsta framgångsfaktorerna. HL Display kan ge samma service oberoende av marknad och kan därmed stärka relationerna ytterligare. Utvecklingen under året Försäljningen i västra Europa har minskat under året. Frankrike och England är HL Displays två största marknader och står för närmare 40 procent av omsättningen. Utvecklingen på dessa marknader får därför stor betydelse för koncernens sammanlagda omsättning. I Frankrike var försäljningen oförändrad jämfört med föregående år. Kunderna har varit avvaktande och de största aktörerna har skjutit upp många investeringar. I England har försäljningen minskat med 11 procent jämfört med föregående år. Precis som i Frankrike har kunderna avvaktat med nya investeringar, samtidigt som konjunkturläget skapat en ökad prispress. Dessutom har uppköpsdiskussionerna kring Safeway lett till investeringsstopp, vilket påverkat HL Display som har ett väl etablerat samarbete med Safeway. På den tyska marknaden har försäljningen minskat kraftigt för andra året i rad. De åtgärder som vidtogs under förra året har inte gett önskat resultat. Ytterligare åtgärder har satts in, bland annat har kostnaderna minskats genom samordning av lager och administration till ett regionalt servicecenter i Bergen op Zoom, Holland. Dessutom görs insatser för att öka kvaliteten i försäljningsarbetet i Tyskland. Under året startades ett nytt säljbolag i Spanien. Utvecklingen där har under året varit sämre än förväntat. På lång sikt är dock Spanien tack vare sin storlek och potential en viktig marknad för HL Display. Östra Europa I östra Europa har marknaden utvecklats snabbt under senare år, mycket tack vare att västeuropeiska kedjor etablerat sig i snabb takt. De utländska företagen dominerar marknaden även om det fi nns lokala kedjor som också expanderar. Marknaden är betydligt mer fragmenterad än den västeuropeiska och ägarkoncentrationen skiftar mellan de olika länderna i regionen. Polen, Tjeckien och Ungern är länder med högre koncentration på ägarsidan. Det är också värt att notera att de fem största detaljhandelsföretagen i dessa länder är västeuropeiska. Till skillnad från företagen i västra Europa som ökar utnyttjandet av befintlig butiksyta, har företagen i östra Europa istället fokus på att etablera nya butiker. Den största butikstillväxten har kommit genom Hypermarkets, Supermarkets och lågprisbutiker. I Polen, Tjeckien och Ungern börjar marknaden att bli mättad och detaljhandelsföretagen breddar med fl er butiksformat. De stora kedjorna vänder nu blicken mot andra länder i regionen för vidare expansion. Inte minst Ryssland är en intressant marknad som idag är tämligen outvecklad och mycket fragmenterad. I frånvaro av stora detaljhandelsföretag har ledande varumärkesleverantörer som exempelvis Coca-Cola en mycket stark ställning på den ryska dagligvarumarknaden. Investeringarna i Baltikum har också ökat, inte minst beroende på att skandinaviska kedjor etablerar sig där. VÄSTRA EUROPA Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK Övriga 108 Dagligvaruhandel Distributörer Varumärkesleverantörer 115 Fackhandel

19 MARKNAD Marknadsposition Eftersom detaljhandeln i östra Europa är mindre utvecklad än i västra Europa är också HL Displays marknadsposition något annorlunda. Företagets försäljning är fortfarande mer inriktad på produkter än på kategorilösningar. Det sker dock en gradvis övergång mot mer sofi stikerade kategorilösningar i takt med att marknaden utvecklas en utveckling som HL Display är väl positionerad för att vara med att driva. Jämfört med västra Europa går en relativt sett större del av HL Display försäljning till varumärkesleverantörer som har en stark ställning på marknaden och ett stort infl ytande i butikerna. HL Display har egna säljbolag på fl era marknader i regionen. Som ett komplement bearbetas Estland, Israel och Litauen via distributörer. HL Display drar nytta av sina väletablerade relationer till de stora detaljhandelsföretagen och varumärkesleverantörerna och kan tack vare sin närvaro på alla de viktiga marknaderna ge de expanderande detaljhandelsföretagen och varumärkesleverantörerna samma service oberoende av land. Utvecklingen under året Försäljningen i östra Europa ökade med 5 procent under året. Utvecklingen i Tjeckien och i Ryssland har varit särskilt positiv. Den ryska marknaden har stor potential tack vare det fortsatt stora intresset från västerländska detaljhandelsföretag att etablera verksamhet där. I Ryssland har också arbetet med ledande varumärkesleverantörer varit fortsatt framgångsrikt. HL Display har stora förväntningar också på den ukrainska marknaden, som är starkt influerad av den ryska. Starka samarbeten med varumärkesleverantörer på den ryska marknaden kan sannolikt sprida sig till Ukraina. Försäljningen i Turkiet har minskat jämfört med föregående år. Anledningen är att HL Display under 2002 genomförde en mycket stor affär. Under 2003 har försäljningen i Turkiet legat på en mer normal nivå. Asien och Australien Försäljningen i Asien sköts av HL Displays säljbolag som fi nns på fem asiatiska marknader, medan de australiensiska och nya zeeländska marknaderna bearbetas via en distributör. Utvecklingen på den asiatiska marknaden har i likhet med den östeuropeiska gått mycket snabbt med omfattande etableringar av de stora västeuropeiska kedjorna. Det fi nns många lokala och regionala detaljhandelsföretag med stark ställning i regionen, till exempel Hong Kong-baserade Dairy Farm Group. De stora kedjorna dominerar i termer av omsättning men inte i termer av antal butiker. Koncentrationen på marknaden är tydligast i Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan, men fortfarande på en betydligt lägre nivå än i Europa. Hypermarkets är det butiksformat som de stora detaljhandelskedjorna använt för att etablera sig på marknaden. I takt med att några marknader i regionen börjar bli mer mogna sker en diversifi ering i termer av nya, mindre butiksformat. Det finns fortfarande stor potential på den asiatiska marknaden, bland annat i Malaysia, Sydkorea och, framför allt, i Kina. Flera stora västeuropeiska och amerikanska kedjor, som Carrefour, Auchan och Wal-Mart, har mycket ambitiösa expansionsplaner på den kinesiska marknaden. Marknadsposition HL Display har idag säljbolag på fl era marknader i regionen. Företaget har expanderat sin verksamhet i takt med de stora internationella kundernas expansion och har idag etablerade samarbeten med de viktigaste regionala och lokala aktörerna. Marknadspositionen är också stark som ett resultat av att det finns få konkurrenter som kan erbjuda produkter med samma höga kvalitet. Utvecklingen på marknaden har gått snabbt, vilket innebär att butikerna idag är mycket sofistikerade. Detta skapar behov av både HL Displays produkter och kategorilösningar. 17 ÖSTRA EUROPA Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK Övriga 24 Dagligvaruhandel Distributörer Varumärkesleverantörer 66 Fackhandel

20 MARKNAD Utvecklingen under året Utvecklingen i Asien och Australien har fortsatt att vara mycket positiv. Försäljningen ökade med 30 procent i regionen, dock har detta skett från låga nivåer. HL Display har under året stärkt sin ställning som en ledande leverantör av lösningar för varuexponering och butikskommunikation till de stora dagligvaruföretagen. Nästa steg i utvecklingen är att öka fokus på kategorilösningar och HL Display har redan genomfört ett framgångsrikt arbete med kategorilösningar för läskedrycker tillsammans med 7-Eleven i Thailand. Säljbolaget i Singapore fungerar som ett nav i den asiatiska verksamheten och där samlas alla stödfunktioner som ekonomi, administration, teknik och lager. Förutom att HL Display har säljbolag i Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan och Thailand, bearbetas den filippinska, indonesiska och den sydkoreanska marknaden genom en exportchef som är placerad i Singapore. Under året har HL Display dessutom bildat ett företag i Shanghai, Kina. Registrering av företaget kommer att ske under Företaget ägs till hälften av HL Display och till hälften av kinesiska Yongguan, som är den ledande hylltillverkaren i Kina. HL Display har ledningsansvaret och därmed bestämmande infl y- tande i det samägda företaget. Kina är en marknad med mycket stor potential. Utländska dagligvarukedjor som Wal-Mart, Carrefour och Auchan har mycket ambitiösa expansionsplaner för den kinesiska marknaden. Det sker också en kraftig expansion hos inhemska kedjor som Hualin och Linhua. ASIEN OCH AUSTRALIEN Regionens del av omsättningen % Omsättning per kundsegment MSEK Omsättningsförändring MSEK 4 Övriga 4 Dagligvaruhandel Distributörer Varumärkesleverantörer 3 Fackhandel Nordamerika Trion Industries är HL Displays distributör på den nordamerikanska marknaden. Tillverkning sker genom ett joint-venture mellan HL Display och Trion vid fabriken i Wilkes Barre, Pennsylvania. Den kandensiska marknaden bearbetas via en annan distributör. Försäljningen var i princip oförändrad. Investeringsnivåerna bland detaljhandelsföretagen har varit låga under första delen av året, men tecken på en återhämtning kunde dock märkas under andra halvan av Bland annat har intresset för varuexponering ökat. Under 2002 fick HL Display en viktig order från dagligvarukedjan Target Stores, vilket ledde till ett fortsatt samarbete under NORDAMERIKA Regionens del av omsättningen % 2 Omsättningsförändring MSEK

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2003

Delårsrapport Januari-juni 2003 Delårsrapport Januari-juni 2003 Under första halvåret uppgick koncernens nettoomsättning till 567 (587) MSEK och resultatet före skatt blev 5 (32) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 3 (22) och

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

Hårt arbete ger resultat

Hårt arbete ger resultat Delårsrapport Januari-juni 2004 Under första halvåret ökade koncernens nettoomsättning till 680 (567) MSEK och resultatet före skatt blev 43 (5) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 28 (3) och vinst

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO HL Display Vår idé: Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som stärker konsumenternas köpupplevelse Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO 4/22/2010 Page 1 Årsstämma 2010 Förväntningarna inför

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017 Aktieägar- och företagsbesök Götene 18 oktober 2017 VÄLKOMNA TILL UMIDA GROUP! VI ÄR PÅ EN SPÄNNANDE RESA RESAN FRAM TILLS IDAG CEFOUR WINE & BEVERAGE AB Etablerades 2008 Unik förpackningslösning - färdigpackade

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997 HL Display AB (publ)

Bokslutskommuniké 1997 HL Display AB (publ) Skarpnäck, 1998-01-26 Till näringslivsredaktionen: Pressmeddelande för fri publicering Kontaktpersoner: Anders Remius, VD och Kent Hertzell, Finansdirektör Telefon: 08-683 15 30 Bokslutskommuniké HL Display

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 1 2 Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Displays affärsmodell en översikt 6 Vd har ordet 9 Förvärv 10 HL Displays verksamhet, strategier

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Årsredovisning 2001. globala butikslösningar

Årsredovisning 2001. globala butikslösningar Årsredovisning 2001 globala butikslösningar Innehåll HL Display i korthet... 2 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategi... 6 HL Displays processer.... 7 HL Displays position... 10 Verksamhet... 12

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer