39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning

2 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer 17 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 21 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 24 HL Display och miljön 25 Stödprocesser 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Bolagsstyrningsrapport Styrelse 68 Ledning 69 Historik 70 Ekonomisk information 2

3 Året i korthet Året i korthet s omsättning uppgick till (1 571) MSEK. Resultatet före skatt blev 136 (155) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,11 (3,49, justerat för aktiesplit) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2008 till 17,40 (15,24, justerat för aktiesplit) SEK. Aktiesplit 4:1 genomfördes med avstämningsdag den 28 april. Nyckeltal s nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 3,11 3,49 1,97 EBITA-marginal, % 8,5 10,3 7,4 EBT-marginal, % 8,9 9,8 6,4 Soliditet, % 57,3 53,3 44,2 Eget kapital per aktie, SEK 17,40 15,24 12,50 Antal anställda, medelantal För definitioner av nyckeltal, se sidan

4 Det här är HL Display Koncernöversikt HL Display är en ledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till dagligvaruhandeln och fackhandeln. Företaget är också en ledande leverantör av produkter och lösningar till varumärkesleverantörer för varuexponering i butikshyllan och andra delar av butiken. HL Display grundades 1954 och företagets aktie börsnoterades Aktien återfinns numera på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Här finns HL Display HL Display har 32 egna säljbolag i 32 länder i västra och östra Europa, samt i Asien. De fem största marknaderna är Frankrike, Sverige, Norge, Ryssland och Storbritannien. Ytterligare 13 länder bearbetas via distributörer. Egna säljbolag Belgien Bulgarien Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland/Litauen Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Distributörer Australien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Italien Kanada Kazakstan Nya Zeeland Portugal USA HL Displays kunder HL Display riktar sig primärt till tre kundsegment: Dagligvaruhandeln Fackhandeln Varumärkesleverantörer HL Displays största kunder inom respektive segment: Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd Varumärkes leverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever IKEA Intergamma Müller HL Displays erbjudande Optishop Här finns HL Displays erbjudande till detaljhandeln (dagligvaruhandel och fackhandel). Erbjudandet består bland annat av: Produkter och lösningar som presenterar varorna för konsumenterna på ett attraktivt sätt. Genom en välordnad varuexponering utnyttjas hyllutrymmet optimalt och konsumenten stimuleras till köp. Produkter och lösningar som ger konsumenterna all nödvändig köpinformation och hjälper dem att snabbt hitta i butiken. Brandman Här finns HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna och består bland annat av: Produkter och lösningar som säker - ställer att varumärkesleverantörerna kan ut nyttja sitt utrymme i butikernas hyllor på bästa möjliga sätt. Produkter och lösningar för exponering av varumärkesleverantörernas varor i andra delar av butiken än hyllan, exempelvis golvställ. 4 4

5 Koncernöversikt Nyttan med HL Displays lösningar För dagligvaruhandeln och fackhandeln: Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och stimulerar till köp. Möjliggör kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. För varumärkesleverantörer: Skapar en attraktiv varupresentation i såväl hyllan som i andra delar av butiker, exempelvis i samband med kampanjer. En bra varuexponeringslösning stimulerar till köp samtidigt som den är lätt att underhålla. Möjliggör bästa möjliga utnyttjande av tilldelat hyllutrymme. Nettoomsättning MSEK EBITA-marginal % 12 Mål 12% 10,3 10 8,6 8,5 8 7,4 6 4,9 4 2 Rörelseresultat MSEK Medelantal anställda HL Displays fabriker HL Display har sammanlagt sju fabriker. Fyra av dessa ligger i Sverige (varav en samägd). Resterande fabriker finns i Kina, Storbritannien och USA (samägd) Omsättning per region MSEK Norden 332 Västra Europa 706 Östra Europa 350 Asien/Australien 132 Nordamerika

6 Vd har ordet Stark ställning trots turbulent år 2008 har varit ett år som till stor del präglats av turbulens på de globala finansiella marknaderna och tydliga tecken på konjunkturnedgång. För HL Displays del kan jag konstatera att vi möter dessa tuffare tider som ett starkt företag i gott skick. De senaste årens arbete har haft en tydlig lönsamhetsförbättrande inriktning och vi bedriver idag en betydligt mer effektiv verksamhet än för några år sedan. Dessutom har vi en stark balansräkning med låg skuldsättning. Försäljningsutveckling under året Omsättningen för 2008 uppgick till MSEK, en minskning med 2 procent jämfört med förra året. Vi kan generellt konstatera att kunderna blivit mer avvaktande vad gäller nya investeringar. Bilden skiljer sig väsentligt åt mellan olika regioner och länder. I vissa länder, som exempelvis Spanien och Frankrike, känner vi tydligt av mer dramatiska investeringsstopp medan det i Skandinavien fortfarande märks mindre. Tillväxten i Norge var till exempel hög även 2008 och uppgick till elva procent ett mycket bra resultat på en mogen marknad. Omsättningen har också påverkats negativt av en svag utveckling i Ryssland, vilket till en del har interna orsaker. Dessutom har återhämtningen på marknader där vi haft problem tidigare, exempelvis Tyskland, gått långsammare än förväntat. Förbättrat försäljningsarbete Med det sagt måste vi komma ihåg att det är vi själva som formar mycket av framgången på marknaden och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt försäljningsarbete och vårt erbjudande till kunderna. HL Display har idag ingen konkurrent som har samma bredd på sortimentet och en lika utvecklad global närvaro. Vår ambition är att uppnå tillväxt trots att marknadsklimatet under en period kommer att vara lite tuffare. En viktig del i detta handlar om att vi bättre måste ta vara på det som gör HL Display unikt på marknaden vår starka kompetens kring hur varor ska exponeras för att förenkla arbetet i butiken samtidigt som försäljningen kan öka, samt vår produktutveckling. Vi ska vara ute hos kunderna och tillsammans med dem identifiera utvecklingsområden och förbättrings potential. Sen är det vår uppgift att ge dem lösningar till detta. Organisationsförändringar För att lägga ytterligare tonvikt på försäljning har vi infört en ny organisationsstruktur under januari Den nya, matrisbaserade, organisationen innebär att företagets Area Managers rapporterar direkt till mig, vilket sänder ett tydligt budskap, inte minst internt, om den ökade fokuseringen på försäljning. Samtidigt får våra Area Managers ett utökat ansvar och inkluderar nu såväl resultat- som försäljningsansvar för sina respektive regioner. 6 Effektiv verksamhet Rörelseresultatet uppgick till 130 MSEK, en minskning med 19 procent jämfört med förra året. Det motsvarar en EBITA-marginal på 8,5 procent, vilket jag är nöjd med mot bakgrund av minskad försäljning. Det tjänar dessutom som ett tydligt exempel på att vi varit framgångsrika i arbetet med att förbättra hela verksamheten, inte minst produktionen, något som vi arbetat hårt med under flera år. Mellan åren och hade HL Display också nolltillväxt, men i båda dessa fall fick den uteblivna tillväxten mycket stor påverkan på resultatet. Så är inte fallet i år ett bevis på att vår verksamhet idag är betydligt mer effektiv. Fortsatt förbättrad bruttomarginal Vårt resultat har under året påverkats positivt av en ökad bruttomarginal och negativt av att rörelseomkostnaderna varit för höga. Den fortsatt förbättrade bruttomarginalen beror på flera samverkande faktorer. Förutom de produktivitetshöjande åtgärder 6

7 Vd har ordet som vi löpande genomför har vår nya logistik struktur med regionala lager inneburit att den genomsnittliga orderstorleken ökat. Detta skapar sin tur längre produktionsserier, vilket är en viktig förutsättning för effektiv produktion. I förra årets vd-ord berättade jag om planerna på att starta produktion i Ryssland under Vi kan nu konstatera att denna uppgift har tagit avsevärt mycket längre tid än vi förväntade oss. Vår målsättning är att vi under 2009 ska kunna starta produktion i Ryssland, om än i liten skala till att börja med. De betydande produktivitetsökningarna i produktionen innebär att vi nu producerar mer med färre maskiner. Som ett resultat har vi för närvarande överkapacitet i produktionen, något som kommer att hanteras under Inga kostnadsökningar under 2009 När det gäller rörelseomkostnaderna är vår långsiktiga ambition att dessa kostnader, exklusive frakt, ska understiga 30 procent av omsättningen. Under 2008 har de varit för höga, motsvarande 35 procent av om - sättningen, vilket påverkat vårt resultat negativt. Den långsiktiga målsättningen kvarstår, men kan inte förväntas nås så länge försäljningstillväxten understiger vårt mål. Under 2009 kommer vi att fokusera på att hålla omkostnaderna oförändrade, mätt i lokal valuta. Utvecklingen i våra olika regioner Som jag nämnde inledningsvis skiljer sig vår utveckling åt mellan olika länder och regioner. På de nordiska marknaderna har vi så här långt märkt mindre av konjunkturnedgången. Omsättningen har ökat, mycket tack vare fortsatt god utveckling i Norge och Finland. När det gäller västra Europa har försäljningsutvecklingen inte nått upp till våra för väntningar. Vi märker tydligt av att detaljhandeln har ett utpräglat kostnads fokus och därför skjuter investeringar på framtiden. I Frankrike, som är vår enskilt största marknad, har tillväxten under ett par år uteblivit. Det är däremot glädjande att det effektiviserings arbete som genomförts i Frankrike har fått effekt på resultatet som nu är tillbaka på goda nivåer. På några av de marknader där vi tidigare har haft problem, som Storbritannien och Beneluxländerna, börjar nu vårt enträgna arbete att ge resultat. På båda marknaderna börjar vi se tendenser till återhämtning. Vi har dock en bit kvar innan vi når den position vi eftersträvar. I östra Europa har utvecklingen varit god i många länder, bland andra Polen och Ukraina. För regionen som helhet påverkas dock bilden negativt av utvecklingen i Ryssland, som har varit svag under Konkurrensen på den ryska marknaden har ökat markant vilket också innebär en ökad prispress. I likhet med de nordiska länderna har vi haft en fortsatt god utveckling i Asien. Faktum är att december månad 2008 var den bästa månaden någonsin för regionen. Vi märker att vår konkurrenskraft har ökat, inte minst som ett resultat av att vi startade lokal produktion genom fabriken i Suzhou. Försäljningen har under året ökat med 15 procent, vilket innebär att regionen idag står för 8 procent av koncernens totala omsättning. Produktutveckling en avgörande konkurrensfördel HL Display investerar mer i produktutveckling än någon annan i branschen. Vi ser detta som ett av våra viktigaste konkurrens - medel. Ambitionen är tydlig vi ska vara den aktör som tar fram de innovationer som blir standard i branschen. Under 2008 har målet varit att öka innovationsgraden i vår produktutveckling, något som resulterat i lansering av flera nya lösningar, bland annat exponeringslösningarna SideKick och HeroShelf. Samtidigt som vi eftersträvar en hög innovationsgrad är vårt utvecklingsarbete tydligt marknadsstyrt och genomförs i nära samarbete med kunderna. Det här säkerställer att vi tar fram lösningar som möter kundernas krav och behov och som det finns en omedel bar efterfrågan på. Under 2009 kommer vi ytterligare att öka takten i produktutvecklingen och vi har ett flertal intressanta projekt som pågår. Förvärv HL Display har tydligt kommunicerat ambitionen att stärka såväl marknadsposition som erbjudande genom förvärv. Vi arbetar också på ett mycket aktivt sätt med dessa frågor. Samtidigt kan jag konstatera att det är en långsiktig process som både är komplex och tidskrävande. De potentiella förvärvsobjekt vi tittar på ska uppfylla en kravspecifikation, såväl finansiellt som verksamhetsmässigt. Den tempoväxling som vi just nu ser i kon junkturen kan eventuellt skapa nya för värvsmöjligheter och göra några av förvärvs objekten vi har på vår lista mer tillgängliga. Det, kombinerat med HL Displays goda finansiella möjligheter till förvärv, skulle kunna öka möjligheterna för oss att genomföra förvärv under de kommande åren. Fortsatta miljösatsningar Under 2008 har vi fortsatt vårt arbete för att minska den miljöpåverkan som kommer av vår verksamhet ett viktigt och prioriterat område för oss. Majoriteten av miljöpåverkan kommer från det plastspill som genereras i produktionen, och det är därför naturligt att vi valt att koncentrera en hel del av våra insatser till att reducera detta. Vi bedriver arbetet på två fronter. För det första arbetar vi med att förbättra produktionsprocesserna så att vi minimerar det spill som faktiskt genereras i produktionen. För det andra arbetar vi med att ta fram metoder som låter oss återanvända spillet direkt i vår egen produktion. Utsikter för 2009 När jag summerar 2008 kan jag konstatera att vi försäljningsmässigt påverkats av den globala konjunkturnedgången. Det är ändå glädjande att konstatera att vi trots minskad försäljning kunnat bevara en god lönsamhetsnivå var resultatmässigt det näst bästa året i HL Displays historia. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som med stort engagemang möjliggjort för oss att utveckla företaget under året. När detta skrivs, i januari 2009, är det fortfarande svårt att förutspå hur marknaden kommer att utvecklas under det kommande året och hur det, i sin tur, kommer att påverka vår verksamhet. Jag kan dock konstatera att bilden blivit mörkare under de senaste månaderna. Vår finansiella position är stark och vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att bevara lönsamheten. Samtidigt har vi siktet tydligt inställt på att skapa tillväxt och vi bedriver ett antal utvecklingsprojekt i företaget. vi måste dock vara ödmjuka inför det faktum att marknadsklimatet kan försämras snabbt och att detta i sin tur kan påverka vår verksamhet negativt. Det innebär att vi kommer att vara mycket uppmärksamma på förändringar i marknadsklimatet för att snabbt kunna sätta in åtgärder om så skulle behövas. Stockholm i januari 2009 Gérard Dubuy Vd och koncernchef 7 7

8 HL Displays mål och strategier Affärsidé, mål och strategier HL Displays övergripande affärsmål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamheten ska prioriteras. Det övergripande affärsmålet bryts ned i två finansiella mål, ett tillväxtmål och ett resultatmål. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. HL Displays finansiella mål HL Display har två långsiktiga finansiella mål, ett resultatmål och ett tillväxtmål. Resultatmål EBITA-marginal på minst 12 procent. Tillväxtmål Organisk tillväxt på 5-10 procent. HL Displays arbete för att nå de finansiella målen Resultatmålet Resultatmålet ska nås genom volymtillväxt kombinerat med fortsatta effektiviseringsåtgärder. HL Display har under en lång rad år genomfört omfattande effektiviseringar i produktionen, vilket gör att företaget idag har en god bruttomarginal. Ambitionen är att rörelseomkostnaderna, exklusive frakt, långsiktigt ska understiga 30 procent av omsättningen. Tillväxtmålet HL Displays möjlighet att nå tillväxtmålet påverkas av ett flertal parametrar. Framgångsrik produktutveckling och ett väl fungerande försäljningsarbete är två områden HL Display lägger särskild vikt vid. Tillväxt kan dessutom uppnås genom förvärv. HL Displays uttalade inriktning är att produktutvecklingen ska ske i nära samarbete med kunderna, vilket säker ställer ett produkterbjudande som på bästa sätt möter kundernas behov. Parallellt med detta arbetar HL Display för att förstärka försäljningsarbetet, avseende såväl process som organisation. En av de grundläggande tankegångarna med den nya logistikstrukturen är exempelvis att administration och lagerhållning flyttas från säljbolagen och låter dessa fokusera enbart på försäljning. Arbetet har under de senaste åren varit tydligt inriktat på lönsamhetsförbättringar. Under 2008 har HL Display i större ut - sträckning än tidigare valt att komplettera detta med insatser för ökad tillväxt. Under året genomförde företaget ett arbete för att identifiera möjligheter att stärka försäljningsarbetet framöver. Effektiv produktion god bruttomarginal Effektiv verksamhet optimerade rörelsekostnader Produktutveckling Förstärkt försäljningsarbete Tillväxtmål Organisk tillväxt på 5-10 procent per år Resultatmål EBITA-marginal på 12 procent HL Displays arbete för att nå de finansiella målen 8 8

9 EBITA-marginal % 12 Mål 12% 10 8,6 8 7,4 6 4, Tillväxt % , , Utfall 2008 Resultat EBITA-marginalen uppgick till 8,5 procent, att jämföras med 10,3 procent för EBITA-marginalen har påverkats positivt av att bruttomarginalen ökade till 49 procent, och negativt av minskad försäljning och att rörelseomkostnaderna varit på en för hög nivå under Rörelseomkostnaderna uppgick till 35 procent av omsättningen för 2008 jämfört med 32 procent Tillväxt Försäljningen under 2008 minskade jämfört med 2007 och uppgick till MSEK. Den rådande osäker heten på marknaden har påverkat HL Display. Detta märks i form av att kunderna har intagit en mer avvaktande inställning till nya investeringar och att försäljningsprocessen förlängs. I de allra flesta fall rör det sig inte om ut talade investeringsstopp hos kunderna. Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån följande strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och kärnprodukter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på lönsam tillväxt aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv.» Affärsidé, mål och strategier Datalisten Slimline finns i flertalet olika utföranden och prisetiketterna placeras enkelt vid respektive vara. Organisk tillväxt Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv Rörelseomkostnader exklusive frakt i förhållande till omsättning % 36 35, ,3 34, , ,

10 » Utsikter för 2009 Styrelsen i HL Display konstaterar att det för närvarande är svårt att förutse hur marknadsförutsättningarna kommer att utvecklas under det kommande året och hur detta i sin tur påverkar HL Display. Lönsamheten kommer fortsatt att prioriteras och ytterligare kostnadseffektiviseringar är planerade. HL Display kommer löpande att följa marknadssituationens utveckling för att snabbt kunna vidta åtgärder om det blir nödvändigt. Prioriterade områden för HL Display I årsredovisningen för 2007 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa. Det kompletteras med en beskrivning av hur arbetet inom respektive område ska vidareutvecklas under Fokusområde 2008 Utfall 2008 Fokusområde 2009 Arbetet med rörelseomkostnaderna kommer att förstärkas. Målsättningen är att rörelseomkostnaderna exklusive frakt på sikt ska understiga 30 procent av omsättningen. Ett projekt för att få ner rörelseomkostnaderna under 30 procent av omsättningen initierades under året. Resultatet av arbetet har motverkats av minskad försäljning, vilket medfört att rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen ökat från 32 till 35 procent. Målsättningen kvarstår på lång sikt, men kan inte förväntas nås så länge försäljningstillväxten understiger företagets mål. Under 2009 kommer HL Display att fokusera på att hålla omkostnaderna oförändrade, mätt i lokal valuta. Fortsatt arbete för att ytterligare öka effektiviteten i produktionen. Ökad samordning mellan produktionsenheterna ska förbättra kapacitetsutnyttjandet och minska ledtiderna. HL Display planerar att starta en ny fabrik i Ryssland under 2008 och undersöka vidare behov av lokal produktion. Arbetet med ytterligare effektiviseringar har varit framgångsrikt under 2008, vilket ökat brutto marginalen. Fabriksstarten i Ryssland har visat sig mer komplex än förväntat, vilket gjort att tidplanen fått justeras. Fortsatta effektiviseringsåtgärder är planerade. Viktiga frågor rör bland annat distribution av produktionskapacitet och hantering av överkapacitet. Ambitionen är att produktion i Ryssland ska kunna startas under Arbetet med produktionen kommer att underlättas genom utnämnande av en produktionsdirektör, dedikerad till området. Etablering av logistikcenter för Centraleuropa är av hög prioritet för HL Display. Samtliga förberedande studier och analyser har genomförts under Utbyggnad av logistikcenter för Centraleuropa kommer att genomföras etappvis under Fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation. Ökat fokus på innovation har lett till flera större lanseringar under 2008 och flera projekt som kommer att lanseras under Arbetet med att fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation kommer att fortsätta och kompletteras med ökade investeringar under Ökat fokus på insatser inom miljöområdet, bland annat i form av ökad andel egen återanvändning av plastspill i produktionen. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. Arbetet har fortgått med oförminskad styrka och goda resultat under procent av allt PVC-spill från extruderingsprocesser återvinns nu, varav en mindre del i egen produktion. HL Display har under 2008 arbetat efter en lista med potentiella förvärv och prioriteringar. Företaget har interna resurser som är dedikerade till förvärvsfrågor. Insatserna inom miljöområdet med inriktning på kontinuerliga förbättringar är fortsatt prioriterat. Under 2009 kommer särskild tyngdpunkt att läggas vid att förbättra produktionsprocesserna så att andelen spill i produktionen minskar samt att öka andelen återvunnet spill. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. De rådande marknadsförutsättningar kommer troligtvis att skapa nya förvärvsmöjligheter vilket, kombinerat med HL Displays finansiella styrka, skulle kunna möjliggöra för företaget att genomföra förvärv under de kommande åren. Nytt fokusområde: HL Display kommer att prioritera arbetet inom inköp för att därigenom skapa ekonomiska fördelar. En ny inköpsstrategi är redan framtagen. 1 0 Affärsidé, mål och strategier 1 0

11 HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet På de kommande sidorna kommer HL Display att presentera sin verksamhet utifrån tre centrala affärsprocesser. Dessa kompletteras med koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i de tre kärnprocesserna. Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Kund Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IS/IT Personal Stödprocesser Kärnprocess 1 behandlar marknaden och alla marknadsanknutna aktiviteter såsom planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Här finns bland annat information om utvecklingen på marknaden, samt HL Displays kunder och konkurrenter. Läs mer om detta på sidorna Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Här finns bland annat information om HL Displays erbjudande och hur detta är positionerat. Läs mer om detta på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Här finns bland annat en beskrivning av de olika produktionsmetoderna som HL Display specialiserar sig inom. Läs mer om detta på sidorna Stödprocesser Kärnprocesserna kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i företaget. Dessa är: Ekonomi och Finans IS/IT Personal Läs mer om detta på sidorna

12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer HL Displays marknad och försäljningsarbete HL Displays marknadsstrategi bygger på lokal närvaro på alla viktiga marknader genom helägda dotterbolag. På de marknader där företaget inte har egen närvaro sker försäljningen via distributörer. HL Display har idag egna säljbolag i 32 länder. Ytterligare 13 länder bearbetas via distributörer. HL Displays försäljningsarbete bedrivs primärt genom direktförsäljning i de lokala säljbolagen runt om i världen. HL Displays ambition är att vara kundernas lokala partner i arbetet med att skapa säljande butiksmiljöer. Den starka lokala närvaron är en viktig framgångsfaktor för HL Display. Majoriteten av kundernas inköp av lösningar för butikskommunikation och varuexponering görs lokalt i respektive land. Undantagen finns främst inom kundsegmentet varumärkesleverantörer. Dessa företag marknadsför ofta samma produkt på ett stort antal marknader och varuexponeringslösningarna upphandlas därför ofta för flera marknader åt gången. Detta avspeglas också i HL Displays arbete med detta kundsegment som kännetecknas av större central samordning. HL Displays lösningar för automatisk varuframmatning säkerställer att varorna alltid presenteras längst fram i hyllan. Ny organisation stärker fokus på försäljning Den 1 januari 2009 trädde en ny, matrisbaserad, organisation i kraft på HL Display. Syftet är att skapa kortare vägar mellan koncernchefen och säljbolagen och att tydligt signalera ett ökat fokus på försäljning i hela verksamheten. HL Displays fem area managers blir nu direkt underställda koncernchefen och får samtidigt ett utökat ansvar. De ansvarar inte bara för försäljningsarbetet utan har ett fullständigt lednings- och resultatansvar för sina respektive regioner. HL Displays kunder HL Display har tre prioriterade kundsegment dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. Dagligvaruhandel är idag det absolut största kundsegmentet. HL Display arbetar för att öka försäljningen till fackhandel och varumärkesleverantörer. Detta har bland annat resulterat i ett avsevärt förstärkt produkterbjudande, ett viktigt steg i arbetet med att realisera den potential som finns för HL Display inom dessa två kundsegment. Bland HL Displays kunder återfinns majoriteten av världens ledande dagligvarukedjor, fackhandelskedjor och varumärkesleverantörer. HL Displays beroende av enskilda nyckelkunder är lågt. Försäljningen till de 19 största kunderna globalt uppgick till cirka 30 procent av omsättningen HL Displays största kunder inom respektive segment: Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd. Varumärkes leverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever IKEA Intergamma Müller Omsättning per kundsegment MSEK Dagligvaruhandel 630 (2007: 616) Varumärkesleverantörer 287 (2007: 293) Fackhandel 223 (2007: 272) Inredningsföretag 155 (2007: 144) Distributörer 103 (2007: 115) Övriga 138 (2007: 131)

13 Konkurrenssituation HL Display möter en mycket fragmenterad konkurrenssituation. Företaget har idag ingen konkurrent som har samma bredd på sortimentet och en lika utvecklad global närvaro. HL Display har dessutom en omsättning som är avsevärt högre än konkurrenternas procent av konkurrenterna säljer sina produkter i ett eller två länder. Majoriteten konkurrerar med HL Display inom ett eller två kundsegment och ett eller två produktområden. Detta innebär att antalet konkurrenter är stort. Ungefär 150 mer eller mindre direkta konkurrenter av varierande storlek kan identifieras. I tabellen nedan presenteras en översikt av konkurrenssituationen för HL Display.» Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer HL Displays konkurrenssituation Internationella aktörer (verksamhet på 5 marknader) Regionala aktörer (verksamhet på 2-4 marknader) Lokala aktörer (verksamhet på en marknad) Exempel på konkurrenter Checkpoint Systems (USA) Oechsle (Tyskland) Kleerex (Irland) Wilson & Brown (Polen) AL-Display (Tyskland) PPE (Storbritannien) Visioplast (Frankrike) Konkurrenternas styrkor Väl utvecklat produktsortiment inom sin nisch. Effektiv produktionsprocess. Låga priser. Ofta familjeföretag med låga omkostnader. Flexibel produktionsprocess för små serier. Goda kontakter med kunderna i regionen. Mycket goda kundkontakter. Hög grad av kundanpassning. HL Displays konkurrensfördelar Helhetserbjudande som möter kundens totala behov. Erbjuder kompletta kategorilösningar. Betydande satsningar på produktutveckling ger ledande position. Goda relationer med slutkunden till skillnad från konkurrenterna som ofta arbetar via distributör eller återförsäljare. Helhetserbjudande som möter kundens totala behov. Erbjuder kompletta kategorilösningar. Genom global närvaro kan HL Display följa sina stora kunder när de expanderar och bli en prioriterad leverantör. Stora globala detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer värdesätter en leverantör som kan hjälpa dem på många marknader. Betydande satsning på produktutveckling ger en ledande position. Genom tydlig segmentering hittar konsumenterna snabbt den vara de söker

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

och avskrivningar (EBITDA) försämrades med 23 MSEK och uppgick till 74 (97) MSEK.

och avskrivningar (EBITDA) försämrades med 23 MSEK och uppgick till 74 (97) MSEK. Årsredovisning 2007 Innehåll 2007 i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är New Wave Group 6 New Wave Group i världen 8 Det lilla bolagets flexibilitet med det stora bolagets synergier 10 Affärsområde Profil

Läs mer