39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning

2 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer 17 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 21 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 24 HL Display och miljön 25 Stödprocesser 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Bolagsstyrningsrapport Styrelse 68 Ledning 69 Historik 70 Ekonomisk information 2

3 Året i korthet Året i korthet s omsättning uppgick till (1 571) MSEK. Resultatet före skatt blev 136 (155) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,11 (3,49, justerat för aktiesplit) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2008 till 17,40 (15,24, justerat för aktiesplit) SEK. Aktiesplit 4:1 genomfördes med avstämningsdag den 28 april. Nyckeltal s nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 3,11 3,49 1,97 EBITA-marginal, % 8,5 10,3 7,4 EBT-marginal, % 8,9 9,8 6,4 Soliditet, % 57,3 53,3 44,2 Eget kapital per aktie, SEK 17,40 15,24 12,50 Antal anställda, medelantal För definitioner av nyckeltal, se sidan

4 Det här är HL Display Koncernöversikt HL Display är en ledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till dagligvaruhandeln och fackhandeln. Företaget är också en ledande leverantör av produkter och lösningar till varumärkesleverantörer för varuexponering i butikshyllan och andra delar av butiken. HL Display grundades 1954 och företagets aktie börsnoterades Aktien återfinns numera på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Här finns HL Display HL Display har 32 egna säljbolag i 32 länder i västra och östra Europa, samt i Asien. De fem största marknaderna är Frankrike, Sverige, Norge, Ryssland och Storbritannien. Ytterligare 13 länder bearbetas via distributörer. Egna säljbolag Belgien Bulgarien Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland/Litauen Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Distributörer Australien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Italien Kanada Kazakstan Nya Zeeland Portugal USA HL Displays kunder HL Display riktar sig primärt till tre kundsegment: Dagligvaruhandeln Fackhandeln Varumärkesleverantörer HL Displays största kunder inom respektive segment: Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd Varumärkes leverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever IKEA Intergamma Müller HL Displays erbjudande Optishop Här finns HL Displays erbjudande till detaljhandeln (dagligvaruhandel och fackhandel). Erbjudandet består bland annat av: Produkter och lösningar som presenterar varorna för konsumenterna på ett attraktivt sätt. Genom en välordnad varuexponering utnyttjas hyllutrymmet optimalt och konsumenten stimuleras till köp. Produkter och lösningar som ger konsumenterna all nödvändig köpinformation och hjälper dem att snabbt hitta i butiken. Brandman Här finns HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna och består bland annat av: Produkter och lösningar som säker - ställer att varumärkesleverantörerna kan ut nyttja sitt utrymme i butikernas hyllor på bästa möjliga sätt. Produkter och lösningar för exponering av varumärkesleverantörernas varor i andra delar av butiken än hyllan, exempelvis golvställ. 4 4

5 Koncernöversikt Nyttan med HL Displays lösningar För dagligvaruhandeln och fackhandeln: Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och stimulerar till köp. Möjliggör kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. För varumärkesleverantörer: Skapar en attraktiv varupresentation i såväl hyllan som i andra delar av butiker, exempelvis i samband med kampanjer. En bra varuexponeringslösning stimulerar till köp samtidigt som den är lätt att underhålla. Möjliggör bästa möjliga utnyttjande av tilldelat hyllutrymme. Nettoomsättning MSEK EBITA-marginal % 12 Mål 12% 10,3 10 8,6 8,5 8 7,4 6 4,9 4 2 Rörelseresultat MSEK Medelantal anställda HL Displays fabriker HL Display har sammanlagt sju fabriker. Fyra av dessa ligger i Sverige (varav en samägd). Resterande fabriker finns i Kina, Storbritannien och USA (samägd) Omsättning per region MSEK Norden 332 Västra Europa 706 Östra Europa 350 Asien/Australien 132 Nordamerika

6 Vd har ordet Stark ställning trots turbulent år 2008 har varit ett år som till stor del präglats av turbulens på de globala finansiella marknaderna och tydliga tecken på konjunkturnedgång. För HL Displays del kan jag konstatera att vi möter dessa tuffare tider som ett starkt företag i gott skick. De senaste årens arbete har haft en tydlig lönsamhetsförbättrande inriktning och vi bedriver idag en betydligt mer effektiv verksamhet än för några år sedan. Dessutom har vi en stark balansräkning med låg skuldsättning. Försäljningsutveckling under året Omsättningen för 2008 uppgick till MSEK, en minskning med 2 procent jämfört med förra året. Vi kan generellt konstatera att kunderna blivit mer avvaktande vad gäller nya investeringar. Bilden skiljer sig väsentligt åt mellan olika regioner och länder. I vissa länder, som exempelvis Spanien och Frankrike, känner vi tydligt av mer dramatiska investeringsstopp medan det i Skandinavien fortfarande märks mindre. Tillväxten i Norge var till exempel hög även 2008 och uppgick till elva procent ett mycket bra resultat på en mogen marknad. Omsättningen har också påverkats negativt av en svag utveckling i Ryssland, vilket till en del har interna orsaker. Dessutom har återhämtningen på marknader där vi haft problem tidigare, exempelvis Tyskland, gått långsammare än förväntat. Förbättrat försäljningsarbete Med det sagt måste vi komma ihåg att det är vi själva som formar mycket av framgången på marknaden och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt försäljningsarbete och vårt erbjudande till kunderna. HL Display har idag ingen konkurrent som har samma bredd på sortimentet och en lika utvecklad global närvaro. Vår ambition är att uppnå tillväxt trots att marknadsklimatet under en period kommer att vara lite tuffare. En viktig del i detta handlar om att vi bättre måste ta vara på det som gör HL Display unikt på marknaden vår starka kompetens kring hur varor ska exponeras för att förenkla arbetet i butiken samtidigt som försäljningen kan öka, samt vår produktutveckling. Vi ska vara ute hos kunderna och tillsammans med dem identifiera utvecklingsområden och förbättrings potential. Sen är det vår uppgift att ge dem lösningar till detta. Organisationsförändringar För att lägga ytterligare tonvikt på försäljning har vi infört en ny organisationsstruktur under januari Den nya, matrisbaserade, organisationen innebär att företagets Area Managers rapporterar direkt till mig, vilket sänder ett tydligt budskap, inte minst internt, om den ökade fokuseringen på försäljning. Samtidigt får våra Area Managers ett utökat ansvar och inkluderar nu såväl resultat- som försäljningsansvar för sina respektive regioner. 6 Effektiv verksamhet Rörelseresultatet uppgick till 130 MSEK, en minskning med 19 procent jämfört med förra året. Det motsvarar en EBITA-marginal på 8,5 procent, vilket jag är nöjd med mot bakgrund av minskad försäljning. Det tjänar dessutom som ett tydligt exempel på att vi varit framgångsrika i arbetet med att förbättra hela verksamheten, inte minst produktionen, något som vi arbetat hårt med under flera år. Mellan åren och hade HL Display också nolltillväxt, men i båda dessa fall fick den uteblivna tillväxten mycket stor påverkan på resultatet. Så är inte fallet i år ett bevis på att vår verksamhet idag är betydligt mer effektiv. Fortsatt förbättrad bruttomarginal Vårt resultat har under året påverkats positivt av en ökad bruttomarginal och negativt av att rörelseomkostnaderna varit för höga. Den fortsatt förbättrade bruttomarginalen beror på flera samverkande faktorer. Förutom de produktivitetshöjande åtgärder 6

7 Vd har ordet som vi löpande genomför har vår nya logistik struktur med regionala lager inneburit att den genomsnittliga orderstorleken ökat. Detta skapar sin tur längre produktionsserier, vilket är en viktig förutsättning för effektiv produktion. I förra årets vd-ord berättade jag om planerna på att starta produktion i Ryssland under Vi kan nu konstatera att denna uppgift har tagit avsevärt mycket längre tid än vi förväntade oss. Vår målsättning är att vi under 2009 ska kunna starta produktion i Ryssland, om än i liten skala till att börja med. De betydande produktivitetsökningarna i produktionen innebär att vi nu producerar mer med färre maskiner. Som ett resultat har vi för närvarande överkapacitet i produktionen, något som kommer att hanteras under Inga kostnadsökningar under 2009 När det gäller rörelseomkostnaderna är vår långsiktiga ambition att dessa kostnader, exklusive frakt, ska understiga 30 procent av omsättningen. Under 2008 har de varit för höga, motsvarande 35 procent av om - sättningen, vilket påverkat vårt resultat negativt. Den långsiktiga målsättningen kvarstår, men kan inte förväntas nås så länge försäljningstillväxten understiger vårt mål. Under 2009 kommer vi att fokusera på att hålla omkostnaderna oförändrade, mätt i lokal valuta. Utvecklingen i våra olika regioner Som jag nämnde inledningsvis skiljer sig vår utveckling åt mellan olika länder och regioner. På de nordiska marknaderna har vi så här långt märkt mindre av konjunkturnedgången. Omsättningen har ökat, mycket tack vare fortsatt god utveckling i Norge och Finland. När det gäller västra Europa har försäljningsutvecklingen inte nått upp till våra för väntningar. Vi märker tydligt av att detaljhandeln har ett utpräglat kostnads fokus och därför skjuter investeringar på framtiden. I Frankrike, som är vår enskilt största marknad, har tillväxten under ett par år uteblivit. Det är däremot glädjande att det effektiviserings arbete som genomförts i Frankrike har fått effekt på resultatet som nu är tillbaka på goda nivåer. På några av de marknader där vi tidigare har haft problem, som Storbritannien och Beneluxländerna, börjar nu vårt enträgna arbete att ge resultat. På båda marknaderna börjar vi se tendenser till återhämtning. Vi har dock en bit kvar innan vi når den position vi eftersträvar. I östra Europa har utvecklingen varit god i många länder, bland andra Polen och Ukraina. För regionen som helhet påverkas dock bilden negativt av utvecklingen i Ryssland, som har varit svag under Konkurrensen på den ryska marknaden har ökat markant vilket också innebär en ökad prispress. I likhet med de nordiska länderna har vi haft en fortsatt god utveckling i Asien. Faktum är att december månad 2008 var den bästa månaden någonsin för regionen. Vi märker att vår konkurrenskraft har ökat, inte minst som ett resultat av att vi startade lokal produktion genom fabriken i Suzhou. Försäljningen har under året ökat med 15 procent, vilket innebär att regionen idag står för 8 procent av koncernens totala omsättning. Produktutveckling en avgörande konkurrensfördel HL Display investerar mer i produktutveckling än någon annan i branschen. Vi ser detta som ett av våra viktigaste konkurrens - medel. Ambitionen är tydlig vi ska vara den aktör som tar fram de innovationer som blir standard i branschen. Under 2008 har målet varit att öka innovationsgraden i vår produktutveckling, något som resulterat i lansering av flera nya lösningar, bland annat exponeringslösningarna SideKick och HeroShelf. Samtidigt som vi eftersträvar en hög innovationsgrad är vårt utvecklingsarbete tydligt marknadsstyrt och genomförs i nära samarbete med kunderna. Det här säkerställer att vi tar fram lösningar som möter kundernas krav och behov och som det finns en omedel bar efterfrågan på. Under 2009 kommer vi ytterligare att öka takten i produktutvecklingen och vi har ett flertal intressanta projekt som pågår. Förvärv HL Display har tydligt kommunicerat ambitionen att stärka såväl marknadsposition som erbjudande genom förvärv. Vi arbetar också på ett mycket aktivt sätt med dessa frågor. Samtidigt kan jag konstatera att det är en långsiktig process som både är komplex och tidskrävande. De potentiella förvärvsobjekt vi tittar på ska uppfylla en kravspecifikation, såväl finansiellt som verksamhetsmässigt. Den tempoväxling som vi just nu ser i kon junkturen kan eventuellt skapa nya för värvsmöjligheter och göra några av förvärvs objekten vi har på vår lista mer tillgängliga. Det, kombinerat med HL Displays goda finansiella möjligheter till förvärv, skulle kunna öka möjligheterna för oss att genomföra förvärv under de kommande åren. Fortsatta miljösatsningar Under 2008 har vi fortsatt vårt arbete för att minska den miljöpåverkan som kommer av vår verksamhet ett viktigt och prioriterat område för oss. Majoriteten av miljöpåverkan kommer från det plastspill som genereras i produktionen, och det är därför naturligt att vi valt att koncentrera en hel del av våra insatser till att reducera detta. Vi bedriver arbetet på två fronter. För det första arbetar vi med att förbättra produktionsprocesserna så att vi minimerar det spill som faktiskt genereras i produktionen. För det andra arbetar vi med att ta fram metoder som låter oss återanvända spillet direkt i vår egen produktion. Utsikter för 2009 När jag summerar 2008 kan jag konstatera att vi försäljningsmässigt påverkats av den globala konjunkturnedgången. Det är ändå glädjande att konstatera att vi trots minskad försäljning kunnat bevara en god lönsamhetsnivå var resultatmässigt det näst bästa året i HL Displays historia. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som med stort engagemang möjliggjort för oss att utveckla företaget under året. När detta skrivs, i januari 2009, är det fortfarande svårt att förutspå hur marknaden kommer att utvecklas under det kommande året och hur det, i sin tur, kommer att påverka vår verksamhet. Jag kan dock konstatera att bilden blivit mörkare under de senaste månaderna. Vår finansiella position är stark och vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att bevara lönsamheten. Samtidigt har vi siktet tydligt inställt på att skapa tillväxt och vi bedriver ett antal utvecklingsprojekt i företaget. vi måste dock vara ödmjuka inför det faktum att marknadsklimatet kan försämras snabbt och att detta i sin tur kan påverka vår verksamhet negativt. Det innebär att vi kommer att vara mycket uppmärksamma på förändringar i marknadsklimatet för att snabbt kunna sätta in åtgärder om så skulle behövas. Stockholm i januari 2009 Gérard Dubuy Vd och koncernchef 7 7

8 HL Displays mål och strategier Affärsidé, mål och strategier HL Displays övergripande affärsmål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamheten ska prioriteras. Det övergripande affärsmålet bryts ned i två finansiella mål, ett tillväxtmål och ett resultatmål. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. HL Displays finansiella mål HL Display har två långsiktiga finansiella mål, ett resultatmål och ett tillväxtmål. Resultatmål EBITA-marginal på minst 12 procent. Tillväxtmål Organisk tillväxt på 5-10 procent. HL Displays arbete för att nå de finansiella målen Resultatmålet Resultatmålet ska nås genom volymtillväxt kombinerat med fortsatta effektiviseringsåtgärder. HL Display har under en lång rad år genomfört omfattande effektiviseringar i produktionen, vilket gör att företaget idag har en god bruttomarginal. Ambitionen är att rörelseomkostnaderna, exklusive frakt, långsiktigt ska understiga 30 procent av omsättningen. Tillväxtmålet HL Displays möjlighet att nå tillväxtmålet påverkas av ett flertal parametrar. Framgångsrik produktutveckling och ett väl fungerande försäljningsarbete är två områden HL Display lägger särskild vikt vid. Tillväxt kan dessutom uppnås genom förvärv. HL Displays uttalade inriktning är att produktutvecklingen ska ske i nära samarbete med kunderna, vilket säker ställer ett produkterbjudande som på bästa sätt möter kundernas behov. Parallellt med detta arbetar HL Display för att förstärka försäljningsarbetet, avseende såväl process som organisation. En av de grundläggande tankegångarna med den nya logistikstrukturen är exempelvis att administration och lagerhållning flyttas från säljbolagen och låter dessa fokusera enbart på försäljning. Arbetet har under de senaste åren varit tydligt inriktat på lönsamhetsförbättringar. Under 2008 har HL Display i större ut - sträckning än tidigare valt att komplettera detta med insatser för ökad tillväxt. Under året genomförde företaget ett arbete för att identifiera möjligheter att stärka försäljningsarbetet framöver. Effektiv produktion god bruttomarginal Effektiv verksamhet optimerade rörelsekostnader Produktutveckling Förstärkt försäljningsarbete Tillväxtmål Organisk tillväxt på 5-10 procent per år Resultatmål EBITA-marginal på 12 procent HL Displays arbete för att nå de finansiella målen 8 8

9 EBITA-marginal % 12 Mål 12% 10 8,6 8 7,4 6 4, Tillväxt % , , Utfall 2008 Resultat EBITA-marginalen uppgick till 8,5 procent, att jämföras med 10,3 procent för EBITA-marginalen har påverkats positivt av att bruttomarginalen ökade till 49 procent, och negativt av minskad försäljning och att rörelseomkostnaderna varit på en för hög nivå under Rörelseomkostnaderna uppgick till 35 procent av omsättningen för 2008 jämfört med 32 procent Tillväxt Försäljningen under 2008 minskade jämfört med 2007 och uppgick till MSEK. Den rådande osäker heten på marknaden har påverkat HL Display. Detta märks i form av att kunderna har intagit en mer avvaktande inställning till nya investeringar och att försäljningsprocessen förlängs. I de allra flesta fall rör det sig inte om ut talade investeringsstopp hos kunderna. Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån följande strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och kärnprodukter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på lönsam tillväxt aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv.» Affärsidé, mål och strategier Datalisten Slimline finns i flertalet olika utföranden och prisetiketterna placeras enkelt vid respektive vara. Organisk tillväxt Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv Rörelseomkostnader exklusive frakt i förhållande till omsättning % 36 35, ,3 34, , ,

10 » Utsikter för 2009 Styrelsen i HL Display konstaterar att det för närvarande är svårt att förutse hur marknadsförutsättningarna kommer att utvecklas under det kommande året och hur detta i sin tur påverkar HL Display. Lönsamheten kommer fortsatt att prioriteras och ytterligare kostnadseffektiviseringar är planerade. HL Display kommer löpande att följa marknadssituationens utveckling för att snabbt kunna vidta åtgärder om det blir nödvändigt. Prioriterade områden för HL Display I årsredovisningen för 2007 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa. Det kompletteras med en beskrivning av hur arbetet inom respektive område ska vidareutvecklas under Fokusområde 2008 Utfall 2008 Fokusområde 2009 Arbetet med rörelseomkostnaderna kommer att förstärkas. Målsättningen är att rörelseomkostnaderna exklusive frakt på sikt ska understiga 30 procent av omsättningen. Ett projekt för att få ner rörelseomkostnaderna under 30 procent av omsättningen initierades under året. Resultatet av arbetet har motverkats av minskad försäljning, vilket medfört att rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen ökat från 32 till 35 procent. Målsättningen kvarstår på lång sikt, men kan inte förväntas nås så länge försäljningstillväxten understiger företagets mål. Under 2009 kommer HL Display att fokusera på att hålla omkostnaderna oförändrade, mätt i lokal valuta. Fortsatt arbete för att ytterligare öka effektiviteten i produktionen. Ökad samordning mellan produktionsenheterna ska förbättra kapacitetsutnyttjandet och minska ledtiderna. HL Display planerar att starta en ny fabrik i Ryssland under 2008 och undersöka vidare behov av lokal produktion. Arbetet med ytterligare effektiviseringar har varit framgångsrikt under 2008, vilket ökat brutto marginalen. Fabriksstarten i Ryssland har visat sig mer komplex än förväntat, vilket gjort att tidplanen fått justeras. Fortsatta effektiviseringsåtgärder är planerade. Viktiga frågor rör bland annat distribution av produktionskapacitet och hantering av överkapacitet. Ambitionen är att produktion i Ryssland ska kunna startas under Arbetet med produktionen kommer att underlättas genom utnämnande av en produktionsdirektör, dedikerad till området. Etablering av logistikcenter för Centraleuropa är av hög prioritet för HL Display. Samtliga förberedande studier och analyser har genomförts under Utbyggnad av logistikcenter för Centraleuropa kommer att genomföras etappvis under Fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation. Ökat fokus på innovation har lett till flera större lanseringar under 2008 och flera projekt som kommer att lanseras under Arbetet med att fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation kommer att fortsätta och kompletteras med ökade investeringar under Ökat fokus på insatser inom miljöområdet, bland annat i form av ökad andel egen återanvändning av plastspill i produktionen. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. Arbetet har fortgått med oförminskad styrka och goda resultat under procent av allt PVC-spill från extruderingsprocesser återvinns nu, varav en mindre del i egen produktion. HL Display har under 2008 arbetat efter en lista med potentiella förvärv och prioriteringar. Företaget har interna resurser som är dedikerade till förvärvsfrågor. Insatserna inom miljöområdet med inriktning på kontinuerliga förbättringar är fortsatt prioriterat. Under 2009 kommer särskild tyngdpunkt att läggas vid att förbättra produktionsprocesserna så att andelen spill i produktionen minskar samt att öka andelen återvunnet spill. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. De rådande marknadsförutsättningar kommer troligtvis att skapa nya förvärvsmöjligheter vilket, kombinerat med HL Displays finansiella styrka, skulle kunna möjliggöra för företaget att genomföra förvärv under de kommande åren. Nytt fokusområde: HL Display kommer att prioritera arbetet inom inköp för att därigenom skapa ekonomiska fördelar. En ny inköpsstrategi är redan framtagen. 1 0 Affärsidé, mål och strategier 1 0

11 HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet På de kommande sidorna kommer HL Display att presentera sin verksamhet utifrån tre centrala affärsprocesser. Dessa kompletteras med koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i de tre kärnprocesserna. Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Kund Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IS/IT Personal Stödprocesser Kärnprocess 1 behandlar marknaden och alla marknadsanknutna aktiviteter såsom planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Här finns bland annat information om utvecklingen på marknaden, samt HL Displays kunder och konkurrenter. Läs mer om detta på sidorna Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Här finns bland annat information om HL Displays erbjudande och hur detta är positionerat. Läs mer om detta på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Här finns bland annat en beskrivning av de olika produktionsmetoderna som HL Display specialiserar sig inom. Läs mer om detta på sidorna Stödprocesser Kärnprocesserna kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i företaget. Dessa är: Ekonomi och Finans IS/IT Personal Läs mer om detta på sidorna

12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer HL Displays marknad och försäljningsarbete HL Displays marknadsstrategi bygger på lokal närvaro på alla viktiga marknader genom helägda dotterbolag. På de marknader där företaget inte har egen närvaro sker försäljningen via distributörer. HL Display har idag egna säljbolag i 32 länder. Ytterligare 13 länder bearbetas via distributörer. HL Displays försäljningsarbete bedrivs primärt genom direktförsäljning i de lokala säljbolagen runt om i världen. HL Displays ambition är att vara kundernas lokala partner i arbetet med att skapa säljande butiksmiljöer. Den starka lokala närvaron är en viktig framgångsfaktor för HL Display. Majoriteten av kundernas inköp av lösningar för butikskommunikation och varuexponering görs lokalt i respektive land. Undantagen finns främst inom kundsegmentet varumärkesleverantörer. Dessa företag marknadsför ofta samma produkt på ett stort antal marknader och varuexponeringslösningarna upphandlas därför ofta för flera marknader åt gången. Detta avspeglas också i HL Displays arbete med detta kundsegment som kännetecknas av större central samordning. HL Displays lösningar för automatisk varuframmatning säkerställer att varorna alltid presenteras längst fram i hyllan. Ny organisation stärker fokus på försäljning Den 1 januari 2009 trädde en ny, matrisbaserad, organisation i kraft på HL Display. Syftet är att skapa kortare vägar mellan koncernchefen och säljbolagen och att tydligt signalera ett ökat fokus på försäljning i hela verksamheten. HL Displays fem area managers blir nu direkt underställda koncernchefen och får samtidigt ett utökat ansvar. De ansvarar inte bara för försäljningsarbetet utan har ett fullständigt lednings- och resultatansvar för sina respektive regioner. HL Displays kunder HL Display har tre prioriterade kundsegment dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. Dagligvaruhandel är idag det absolut största kundsegmentet. HL Display arbetar för att öka försäljningen till fackhandel och varumärkesleverantörer. Detta har bland annat resulterat i ett avsevärt förstärkt produkterbjudande, ett viktigt steg i arbetet med att realisera den potential som finns för HL Display inom dessa två kundsegment. Bland HL Displays kunder återfinns majoriteten av världens ledande dagligvarukedjor, fackhandelskedjor och varumärkesleverantörer. HL Displays beroende av enskilda nyckelkunder är lågt. Försäljningen till de 19 största kunderna globalt uppgick till cirka 30 procent av omsättningen HL Displays största kunder inom respektive segment: Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd. Varumärkes leverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever IKEA Intergamma Müller Omsättning per kundsegment MSEK Dagligvaruhandel 630 (2007: 616) Varumärkesleverantörer 287 (2007: 293) Fackhandel 223 (2007: 272) Inredningsföretag 155 (2007: 144) Distributörer 103 (2007: 115) Övriga 138 (2007: 131)

13 Konkurrenssituation HL Display möter en mycket fragmenterad konkurrenssituation. Företaget har idag ingen konkurrent som har samma bredd på sortimentet och en lika utvecklad global närvaro. HL Display har dessutom en omsättning som är avsevärt högre än konkurrenternas procent av konkurrenterna säljer sina produkter i ett eller två länder. Majoriteten konkurrerar med HL Display inom ett eller två kundsegment och ett eller två produktområden. Detta innebär att antalet konkurrenter är stort. Ungefär 150 mer eller mindre direkta konkurrenter av varierande storlek kan identifieras. I tabellen nedan presenteras en översikt av konkurrenssituationen för HL Display.» Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer HL Displays konkurrenssituation Internationella aktörer (verksamhet på 5 marknader) Regionala aktörer (verksamhet på 2-4 marknader) Lokala aktörer (verksamhet på en marknad) Exempel på konkurrenter Checkpoint Systems (USA) Oechsle (Tyskland) Kleerex (Irland) Wilson & Brown (Polen) AL-Display (Tyskland) PPE (Storbritannien) Visioplast (Frankrike) Konkurrenternas styrkor Väl utvecklat produktsortiment inom sin nisch. Effektiv produktionsprocess. Låga priser. Ofta familjeföretag med låga omkostnader. Flexibel produktionsprocess för små serier. Goda kontakter med kunderna i regionen. Mycket goda kundkontakter. Hög grad av kundanpassning. HL Displays konkurrensfördelar Helhetserbjudande som möter kundens totala behov. Erbjuder kompletta kategorilösningar. Betydande satsningar på produktutveckling ger ledande position. Goda relationer med slutkunden till skillnad från konkurrenterna som ofta arbetar via distributör eller återförsäljare. Helhetserbjudande som möter kundens totala behov. Erbjuder kompletta kategorilösningar. Genom global närvaro kan HL Display följa sina stora kunder när de expanderar och bli en prioriterad leverantör. Stora globala detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer värdesätter en leverantör som kan hjälpa dem på många marknader. Betydande satsning på produktutveckling ger en ledande position. Genom tydlig segmentering hittar konsumenterna snabbt den vara de söker

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller Q3 2010 Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Flera produktnyheter under kvartalet, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts Skor utvecklas

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer