39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning

2 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer 17 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 21 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 24 HL Display och miljön 25 Stödprocesser 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Bolagsstyrningsrapport Styrelse 68 Ledning 69 Historik 70 Ekonomisk information 2

3 Året i korthet Året i korthet s omsättning uppgick till (1 571) MSEK. Resultatet före skatt blev 136 (155) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,11 (3,49, justerat för aktiesplit) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2008 till 17,40 (15,24, justerat för aktiesplit) SEK. Aktiesplit 4:1 genomfördes med avstämningsdag den 28 april. Nyckeltal s nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 3,11 3,49 1,97 EBITA-marginal, % 8,5 10,3 7,4 EBT-marginal, % 8,9 9,8 6,4 Soliditet, % 57,3 53,3 44,2 Eget kapital per aktie, SEK 17,40 15,24 12,50 Antal anställda, medelantal För definitioner av nyckeltal, se sidan

4 Det här är HL Display Koncernöversikt HL Display är en ledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till dagligvaruhandeln och fackhandeln. Företaget är också en ledande leverantör av produkter och lösningar till varumärkesleverantörer för varuexponering i butikshyllan och andra delar av butiken. HL Display grundades 1954 och företagets aktie börsnoterades Aktien återfinns numera på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Här finns HL Display HL Display har 32 egna säljbolag i 32 länder i västra och östra Europa, samt i Asien. De fem största marknaderna är Frankrike, Sverige, Norge, Ryssland och Storbritannien. Ytterligare 13 länder bearbetas via distributörer. Egna säljbolag Belgien Bulgarien Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland/Litauen Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Distributörer Australien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Italien Kanada Kazakstan Nya Zeeland Portugal USA HL Displays kunder HL Display riktar sig primärt till tre kundsegment: Dagligvaruhandeln Fackhandeln Varumärkesleverantörer HL Displays största kunder inom respektive segment: Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd Varumärkes leverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever IKEA Intergamma Müller HL Displays erbjudande Optishop Här finns HL Displays erbjudande till detaljhandeln (dagligvaruhandel och fackhandel). Erbjudandet består bland annat av: Produkter och lösningar som presenterar varorna för konsumenterna på ett attraktivt sätt. Genom en välordnad varuexponering utnyttjas hyllutrymmet optimalt och konsumenten stimuleras till köp. Produkter och lösningar som ger konsumenterna all nödvändig köpinformation och hjälper dem att snabbt hitta i butiken. Brandman Här finns HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna och består bland annat av: Produkter och lösningar som säker - ställer att varumärkesleverantörerna kan ut nyttja sitt utrymme i butikernas hyllor på bästa möjliga sätt. Produkter och lösningar för exponering av varumärkesleverantörernas varor i andra delar av butiken än hyllan, exempelvis golvställ. 4 4

5 Koncernöversikt Nyttan med HL Displays lösningar För dagligvaruhandeln och fackhandeln: Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och stimulerar till köp. Möjliggör kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. För varumärkesleverantörer: Skapar en attraktiv varupresentation i såväl hyllan som i andra delar av butiker, exempelvis i samband med kampanjer. En bra varuexponeringslösning stimulerar till köp samtidigt som den är lätt att underhålla. Möjliggör bästa möjliga utnyttjande av tilldelat hyllutrymme. Nettoomsättning MSEK EBITA-marginal % 12 Mål 12% 10,3 10 8,6 8,5 8 7,4 6 4,9 4 2 Rörelseresultat MSEK Medelantal anställda HL Displays fabriker HL Display har sammanlagt sju fabriker. Fyra av dessa ligger i Sverige (varav en samägd). Resterande fabriker finns i Kina, Storbritannien och USA (samägd) Omsättning per region MSEK Norden 332 Västra Europa 706 Östra Europa 350 Asien/Australien 132 Nordamerika

6 Vd har ordet Stark ställning trots turbulent år 2008 har varit ett år som till stor del präglats av turbulens på de globala finansiella marknaderna och tydliga tecken på konjunkturnedgång. För HL Displays del kan jag konstatera att vi möter dessa tuffare tider som ett starkt företag i gott skick. De senaste årens arbete har haft en tydlig lönsamhetsförbättrande inriktning och vi bedriver idag en betydligt mer effektiv verksamhet än för några år sedan. Dessutom har vi en stark balansräkning med låg skuldsättning. Försäljningsutveckling under året Omsättningen för 2008 uppgick till MSEK, en minskning med 2 procent jämfört med förra året. Vi kan generellt konstatera att kunderna blivit mer avvaktande vad gäller nya investeringar. Bilden skiljer sig väsentligt åt mellan olika regioner och länder. I vissa länder, som exempelvis Spanien och Frankrike, känner vi tydligt av mer dramatiska investeringsstopp medan det i Skandinavien fortfarande märks mindre. Tillväxten i Norge var till exempel hög även 2008 och uppgick till elva procent ett mycket bra resultat på en mogen marknad. Omsättningen har också påverkats negativt av en svag utveckling i Ryssland, vilket till en del har interna orsaker. Dessutom har återhämtningen på marknader där vi haft problem tidigare, exempelvis Tyskland, gått långsammare än förväntat. Förbättrat försäljningsarbete Med det sagt måste vi komma ihåg att det är vi själva som formar mycket av framgången på marknaden och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt försäljningsarbete och vårt erbjudande till kunderna. HL Display har idag ingen konkurrent som har samma bredd på sortimentet och en lika utvecklad global närvaro. Vår ambition är att uppnå tillväxt trots att marknadsklimatet under en period kommer att vara lite tuffare. En viktig del i detta handlar om att vi bättre måste ta vara på det som gör HL Display unikt på marknaden vår starka kompetens kring hur varor ska exponeras för att förenkla arbetet i butiken samtidigt som försäljningen kan öka, samt vår produktutveckling. Vi ska vara ute hos kunderna och tillsammans med dem identifiera utvecklingsområden och förbättrings potential. Sen är det vår uppgift att ge dem lösningar till detta. Organisationsförändringar För att lägga ytterligare tonvikt på försäljning har vi infört en ny organisationsstruktur under januari Den nya, matrisbaserade, organisationen innebär att företagets Area Managers rapporterar direkt till mig, vilket sänder ett tydligt budskap, inte minst internt, om den ökade fokuseringen på försäljning. Samtidigt får våra Area Managers ett utökat ansvar och inkluderar nu såväl resultat- som försäljningsansvar för sina respektive regioner. 6 Effektiv verksamhet Rörelseresultatet uppgick till 130 MSEK, en minskning med 19 procent jämfört med förra året. Det motsvarar en EBITA-marginal på 8,5 procent, vilket jag är nöjd med mot bakgrund av minskad försäljning. Det tjänar dessutom som ett tydligt exempel på att vi varit framgångsrika i arbetet med att förbättra hela verksamheten, inte minst produktionen, något som vi arbetat hårt med under flera år. Mellan åren och hade HL Display också nolltillväxt, men i båda dessa fall fick den uteblivna tillväxten mycket stor påverkan på resultatet. Så är inte fallet i år ett bevis på att vår verksamhet idag är betydligt mer effektiv. Fortsatt förbättrad bruttomarginal Vårt resultat har under året påverkats positivt av en ökad bruttomarginal och negativt av att rörelseomkostnaderna varit för höga. Den fortsatt förbättrade bruttomarginalen beror på flera samverkande faktorer. Förutom de produktivitetshöjande åtgärder 6

7 Vd har ordet som vi löpande genomför har vår nya logistik struktur med regionala lager inneburit att den genomsnittliga orderstorleken ökat. Detta skapar sin tur längre produktionsserier, vilket är en viktig förutsättning för effektiv produktion. I förra årets vd-ord berättade jag om planerna på att starta produktion i Ryssland under Vi kan nu konstatera att denna uppgift har tagit avsevärt mycket längre tid än vi förväntade oss. Vår målsättning är att vi under 2009 ska kunna starta produktion i Ryssland, om än i liten skala till att börja med. De betydande produktivitetsökningarna i produktionen innebär att vi nu producerar mer med färre maskiner. Som ett resultat har vi för närvarande överkapacitet i produktionen, något som kommer att hanteras under Inga kostnadsökningar under 2009 När det gäller rörelseomkostnaderna är vår långsiktiga ambition att dessa kostnader, exklusive frakt, ska understiga 30 procent av omsättningen. Under 2008 har de varit för höga, motsvarande 35 procent av om - sättningen, vilket påverkat vårt resultat negativt. Den långsiktiga målsättningen kvarstår, men kan inte förväntas nås så länge försäljningstillväxten understiger vårt mål. Under 2009 kommer vi att fokusera på att hålla omkostnaderna oförändrade, mätt i lokal valuta. Utvecklingen i våra olika regioner Som jag nämnde inledningsvis skiljer sig vår utveckling åt mellan olika länder och regioner. På de nordiska marknaderna har vi så här långt märkt mindre av konjunkturnedgången. Omsättningen har ökat, mycket tack vare fortsatt god utveckling i Norge och Finland. När det gäller västra Europa har försäljningsutvecklingen inte nått upp till våra för väntningar. Vi märker tydligt av att detaljhandeln har ett utpräglat kostnads fokus och därför skjuter investeringar på framtiden. I Frankrike, som är vår enskilt största marknad, har tillväxten under ett par år uteblivit. Det är däremot glädjande att det effektiviserings arbete som genomförts i Frankrike har fått effekt på resultatet som nu är tillbaka på goda nivåer. På några av de marknader där vi tidigare har haft problem, som Storbritannien och Beneluxländerna, börjar nu vårt enträgna arbete att ge resultat. På båda marknaderna börjar vi se tendenser till återhämtning. Vi har dock en bit kvar innan vi når den position vi eftersträvar. I östra Europa har utvecklingen varit god i många länder, bland andra Polen och Ukraina. För regionen som helhet påverkas dock bilden negativt av utvecklingen i Ryssland, som har varit svag under Konkurrensen på den ryska marknaden har ökat markant vilket också innebär en ökad prispress. I likhet med de nordiska länderna har vi haft en fortsatt god utveckling i Asien. Faktum är att december månad 2008 var den bästa månaden någonsin för regionen. Vi märker att vår konkurrenskraft har ökat, inte minst som ett resultat av att vi startade lokal produktion genom fabriken i Suzhou. Försäljningen har under året ökat med 15 procent, vilket innebär att regionen idag står för 8 procent av koncernens totala omsättning. Produktutveckling en avgörande konkurrensfördel HL Display investerar mer i produktutveckling än någon annan i branschen. Vi ser detta som ett av våra viktigaste konkurrens - medel. Ambitionen är tydlig vi ska vara den aktör som tar fram de innovationer som blir standard i branschen. Under 2008 har målet varit att öka innovationsgraden i vår produktutveckling, något som resulterat i lansering av flera nya lösningar, bland annat exponeringslösningarna SideKick och HeroShelf. Samtidigt som vi eftersträvar en hög innovationsgrad är vårt utvecklingsarbete tydligt marknadsstyrt och genomförs i nära samarbete med kunderna. Det här säkerställer att vi tar fram lösningar som möter kundernas krav och behov och som det finns en omedel bar efterfrågan på. Under 2009 kommer vi ytterligare att öka takten i produktutvecklingen och vi har ett flertal intressanta projekt som pågår. Förvärv HL Display har tydligt kommunicerat ambitionen att stärka såväl marknadsposition som erbjudande genom förvärv. Vi arbetar också på ett mycket aktivt sätt med dessa frågor. Samtidigt kan jag konstatera att det är en långsiktig process som både är komplex och tidskrävande. De potentiella förvärvsobjekt vi tittar på ska uppfylla en kravspecifikation, såväl finansiellt som verksamhetsmässigt. Den tempoväxling som vi just nu ser i kon junkturen kan eventuellt skapa nya för värvsmöjligheter och göra några av förvärvs objekten vi har på vår lista mer tillgängliga. Det, kombinerat med HL Displays goda finansiella möjligheter till förvärv, skulle kunna öka möjligheterna för oss att genomföra förvärv under de kommande åren. Fortsatta miljösatsningar Under 2008 har vi fortsatt vårt arbete för att minska den miljöpåverkan som kommer av vår verksamhet ett viktigt och prioriterat område för oss. Majoriteten av miljöpåverkan kommer från det plastspill som genereras i produktionen, och det är därför naturligt att vi valt att koncentrera en hel del av våra insatser till att reducera detta. Vi bedriver arbetet på två fronter. För det första arbetar vi med att förbättra produktionsprocesserna så att vi minimerar det spill som faktiskt genereras i produktionen. För det andra arbetar vi med att ta fram metoder som låter oss återanvända spillet direkt i vår egen produktion. Utsikter för 2009 När jag summerar 2008 kan jag konstatera att vi försäljningsmässigt påverkats av den globala konjunkturnedgången. Det är ändå glädjande att konstatera att vi trots minskad försäljning kunnat bevara en god lönsamhetsnivå var resultatmässigt det näst bästa året i HL Displays historia. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som med stort engagemang möjliggjort för oss att utveckla företaget under året. När detta skrivs, i januari 2009, är det fortfarande svårt att förutspå hur marknaden kommer att utvecklas under det kommande året och hur det, i sin tur, kommer att påverka vår verksamhet. Jag kan dock konstatera att bilden blivit mörkare under de senaste månaderna. Vår finansiella position är stark och vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att bevara lönsamheten. Samtidigt har vi siktet tydligt inställt på att skapa tillväxt och vi bedriver ett antal utvecklingsprojekt i företaget. vi måste dock vara ödmjuka inför det faktum att marknadsklimatet kan försämras snabbt och att detta i sin tur kan påverka vår verksamhet negativt. Det innebär att vi kommer att vara mycket uppmärksamma på förändringar i marknadsklimatet för att snabbt kunna sätta in åtgärder om så skulle behövas. Stockholm i januari 2009 Gérard Dubuy Vd och koncernchef 7 7

8 HL Displays mål och strategier Affärsidé, mål och strategier HL Displays övergripande affärsmål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamheten ska prioriteras. Det övergripande affärsmålet bryts ned i två finansiella mål, ett tillväxtmål och ett resultatmål. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. HL Displays finansiella mål HL Display har två långsiktiga finansiella mål, ett resultatmål och ett tillväxtmål. Resultatmål EBITA-marginal på minst 12 procent. Tillväxtmål Organisk tillväxt på 5-10 procent. HL Displays arbete för att nå de finansiella målen Resultatmålet Resultatmålet ska nås genom volymtillväxt kombinerat med fortsatta effektiviseringsåtgärder. HL Display har under en lång rad år genomfört omfattande effektiviseringar i produktionen, vilket gör att företaget idag har en god bruttomarginal. Ambitionen är att rörelseomkostnaderna, exklusive frakt, långsiktigt ska understiga 30 procent av omsättningen. Tillväxtmålet HL Displays möjlighet att nå tillväxtmålet påverkas av ett flertal parametrar. Framgångsrik produktutveckling och ett väl fungerande försäljningsarbete är två områden HL Display lägger särskild vikt vid. Tillväxt kan dessutom uppnås genom förvärv. HL Displays uttalade inriktning är att produktutvecklingen ska ske i nära samarbete med kunderna, vilket säker ställer ett produkterbjudande som på bästa sätt möter kundernas behov. Parallellt med detta arbetar HL Display för att förstärka försäljningsarbetet, avseende såväl process som organisation. En av de grundläggande tankegångarna med den nya logistikstrukturen är exempelvis att administration och lagerhållning flyttas från säljbolagen och låter dessa fokusera enbart på försäljning. Arbetet har under de senaste åren varit tydligt inriktat på lönsamhetsförbättringar. Under 2008 har HL Display i större ut - sträckning än tidigare valt att komplettera detta med insatser för ökad tillväxt. Under året genomförde företaget ett arbete för att identifiera möjligheter att stärka försäljningsarbetet framöver. Effektiv produktion god bruttomarginal Effektiv verksamhet optimerade rörelsekostnader Produktutveckling Förstärkt försäljningsarbete Tillväxtmål Organisk tillväxt på 5-10 procent per år Resultatmål EBITA-marginal på 12 procent HL Displays arbete för att nå de finansiella målen 8 8

9 EBITA-marginal % 12 Mål 12% 10 8,6 8 7,4 6 4, Tillväxt % , , Utfall 2008 Resultat EBITA-marginalen uppgick till 8,5 procent, att jämföras med 10,3 procent för EBITA-marginalen har påverkats positivt av att bruttomarginalen ökade till 49 procent, och negativt av minskad försäljning och att rörelseomkostnaderna varit på en för hög nivå under Rörelseomkostnaderna uppgick till 35 procent av omsättningen för 2008 jämfört med 32 procent Tillväxt Försäljningen under 2008 minskade jämfört med 2007 och uppgick till MSEK. Den rådande osäker heten på marknaden har påverkat HL Display. Detta märks i form av att kunderna har intagit en mer avvaktande inställning till nya investeringar och att försäljningsprocessen förlängs. I de allra flesta fall rör det sig inte om ut talade investeringsstopp hos kunderna. Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån följande strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och kärnprodukter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på lönsam tillväxt aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv.» Affärsidé, mål och strategier Datalisten Slimline finns i flertalet olika utföranden och prisetiketterna placeras enkelt vid respektive vara. Organisk tillväxt Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv Rörelseomkostnader exklusive frakt i förhållande till omsättning % 36 35, ,3 34, , ,

10 » Utsikter för 2009 Styrelsen i HL Display konstaterar att det för närvarande är svårt att förutse hur marknadsförutsättningarna kommer att utvecklas under det kommande året och hur detta i sin tur påverkar HL Display. Lönsamheten kommer fortsatt att prioriteras och ytterligare kostnadseffektiviseringar är planerade. HL Display kommer löpande att följa marknadssituationens utveckling för att snabbt kunna vidta åtgärder om det blir nödvändigt. Prioriterade områden för HL Display I årsredovisningen för 2007 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa. Det kompletteras med en beskrivning av hur arbetet inom respektive område ska vidareutvecklas under Fokusområde 2008 Utfall 2008 Fokusområde 2009 Arbetet med rörelseomkostnaderna kommer att förstärkas. Målsättningen är att rörelseomkostnaderna exklusive frakt på sikt ska understiga 30 procent av omsättningen. Ett projekt för att få ner rörelseomkostnaderna under 30 procent av omsättningen initierades under året. Resultatet av arbetet har motverkats av minskad försäljning, vilket medfört att rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen ökat från 32 till 35 procent. Målsättningen kvarstår på lång sikt, men kan inte förväntas nås så länge försäljningstillväxten understiger företagets mål. Under 2009 kommer HL Display att fokusera på att hålla omkostnaderna oförändrade, mätt i lokal valuta. Fortsatt arbete för att ytterligare öka effektiviteten i produktionen. Ökad samordning mellan produktionsenheterna ska förbättra kapacitetsutnyttjandet och minska ledtiderna. HL Display planerar att starta en ny fabrik i Ryssland under 2008 och undersöka vidare behov av lokal produktion. Arbetet med ytterligare effektiviseringar har varit framgångsrikt under 2008, vilket ökat brutto marginalen. Fabriksstarten i Ryssland har visat sig mer komplex än förväntat, vilket gjort att tidplanen fått justeras. Fortsatta effektiviseringsåtgärder är planerade. Viktiga frågor rör bland annat distribution av produktionskapacitet och hantering av överkapacitet. Ambitionen är att produktion i Ryssland ska kunna startas under Arbetet med produktionen kommer att underlättas genom utnämnande av en produktionsdirektör, dedikerad till området. Etablering av logistikcenter för Centraleuropa är av hög prioritet för HL Display. Samtliga förberedande studier och analyser har genomförts under Utbyggnad av logistikcenter för Centraleuropa kommer att genomföras etappvis under Fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation. Ökat fokus på innovation har lett till flera större lanseringar under 2008 och flera projekt som kommer att lanseras under Arbetet med att fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation kommer att fortsätta och kompletteras med ökade investeringar under Ökat fokus på insatser inom miljöområdet, bland annat i form av ökad andel egen återanvändning av plastspill i produktionen. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. Arbetet har fortgått med oförminskad styrka och goda resultat under procent av allt PVC-spill från extruderingsprocesser återvinns nu, varav en mindre del i egen produktion. HL Display har under 2008 arbetat efter en lista med potentiella förvärv och prioriteringar. Företaget har interna resurser som är dedikerade till förvärvsfrågor. Insatserna inom miljöområdet med inriktning på kontinuerliga förbättringar är fortsatt prioriterat. Under 2009 kommer särskild tyngdpunkt att läggas vid att förbättra produktionsprocesserna så att andelen spill i produktionen minskar samt att öka andelen återvunnet spill. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. De rådande marknadsförutsättningar kommer troligtvis att skapa nya förvärvsmöjligheter vilket, kombinerat med HL Displays finansiella styrka, skulle kunna möjliggöra för företaget att genomföra förvärv under de kommande åren. Nytt fokusområde: HL Display kommer att prioritera arbetet inom inköp för att därigenom skapa ekonomiska fördelar. En ny inköpsstrategi är redan framtagen. 1 0 Affärsidé, mål och strategier 1 0

11 HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet På de kommande sidorna kommer HL Display att presentera sin verksamhet utifrån tre centrala affärsprocesser. Dessa kompletteras med koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i de tre kärnprocesserna. Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Kund Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IS/IT Personal Stödprocesser Kärnprocess 1 behandlar marknaden och alla marknadsanknutna aktiviteter såsom planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Här finns bland annat information om utvecklingen på marknaden, samt HL Displays kunder och konkurrenter. Läs mer om detta på sidorna Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Här finns bland annat information om HL Displays erbjudande och hur detta är positionerat. Läs mer om detta på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Här finns bland annat en beskrivning av de olika produktionsmetoderna som HL Display specialiserar sig inom. Läs mer om detta på sidorna Stödprocesser Kärnprocesserna kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i företaget. Dessa är: Ekonomi och Finans IS/IT Personal Läs mer om detta på sidorna

12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer HL Displays marknad och försäljningsarbete HL Displays marknadsstrategi bygger på lokal närvaro på alla viktiga marknader genom helägda dotterbolag. På de marknader där företaget inte har egen närvaro sker försäljningen via distributörer. HL Display har idag egna säljbolag i 32 länder. Ytterligare 13 länder bearbetas via distributörer. HL Displays försäljningsarbete bedrivs primärt genom direktförsäljning i de lokala säljbolagen runt om i världen. HL Displays ambition är att vara kundernas lokala partner i arbetet med att skapa säljande butiksmiljöer. Den starka lokala närvaron är en viktig framgångsfaktor för HL Display. Majoriteten av kundernas inköp av lösningar för butikskommunikation och varuexponering görs lokalt i respektive land. Undantagen finns främst inom kundsegmentet varumärkesleverantörer. Dessa företag marknadsför ofta samma produkt på ett stort antal marknader och varuexponeringslösningarna upphandlas därför ofta för flera marknader åt gången. Detta avspeglas också i HL Displays arbete med detta kundsegment som kännetecknas av större central samordning. HL Displays lösningar för automatisk varuframmatning säkerställer att varorna alltid presenteras längst fram i hyllan. Ny organisation stärker fokus på försäljning Den 1 januari 2009 trädde en ny, matrisbaserad, organisation i kraft på HL Display. Syftet är att skapa kortare vägar mellan koncernchefen och säljbolagen och att tydligt signalera ett ökat fokus på försäljning i hela verksamheten. HL Displays fem area managers blir nu direkt underställda koncernchefen och får samtidigt ett utökat ansvar. De ansvarar inte bara för försäljningsarbetet utan har ett fullständigt lednings- och resultatansvar för sina respektive regioner. HL Displays kunder HL Display har tre prioriterade kundsegment dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. Dagligvaruhandel är idag det absolut största kundsegmentet. HL Display arbetar för att öka försäljningen till fackhandel och varumärkesleverantörer. Detta har bland annat resulterat i ett avsevärt förstärkt produkterbjudande, ett viktigt steg i arbetet med att realisera den potential som finns för HL Display inom dessa två kundsegment. Bland HL Displays kunder återfinns majoriteten av världens ledande dagligvarukedjor, fackhandelskedjor och varumärkesleverantörer. HL Displays beroende av enskilda nyckelkunder är lågt. Försäljningen till de 19 största kunderna globalt uppgick till cirka 30 procent av omsättningen HL Displays största kunder inom respektive segment: Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Baumax Decathlon DSG Retail Ltd. Varumärkes leverantörer BAT Colgate Danone Kraft L Oréal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever IKEA Intergamma Müller Omsättning per kundsegment MSEK Dagligvaruhandel 630 (2007: 616) Varumärkesleverantörer 287 (2007: 293) Fackhandel 223 (2007: 272) Inredningsföretag 155 (2007: 144) Distributörer 103 (2007: 115) Övriga 138 (2007: 131)

13 Konkurrenssituation HL Display möter en mycket fragmenterad konkurrenssituation. Företaget har idag ingen konkurrent som har samma bredd på sortimentet och en lika utvecklad global närvaro. HL Display har dessutom en omsättning som är avsevärt högre än konkurrenternas procent av konkurrenterna säljer sina produkter i ett eller två länder. Majoriteten konkurrerar med HL Display inom ett eller två kundsegment och ett eller två produktområden. Detta innebär att antalet konkurrenter är stort. Ungefär 150 mer eller mindre direkta konkurrenter av varierande storlek kan identifieras. I tabellen nedan presenteras en översikt av konkurrenssituationen för HL Display.» Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer HL Displays konkurrenssituation Internationella aktörer (verksamhet på 5 marknader) Regionala aktörer (verksamhet på 2-4 marknader) Lokala aktörer (verksamhet på en marknad) Exempel på konkurrenter Checkpoint Systems (USA) Oechsle (Tyskland) Kleerex (Irland) Wilson & Brown (Polen) AL-Display (Tyskland) PPE (Storbritannien) Visioplast (Frankrike) Konkurrenternas styrkor Väl utvecklat produktsortiment inom sin nisch. Effektiv produktionsprocess. Låga priser. Ofta familjeföretag med låga omkostnader. Flexibel produktionsprocess för små serier. Goda kontakter med kunderna i regionen. Mycket goda kundkontakter. Hög grad av kundanpassning. HL Displays konkurrensfördelar Helhetserbjudande som möter kundens totala behov. Erbjuder kompletta kategorilösningar. Betydande satsningar på produktutveckling ger ledande position. Goda relationer med slutkunden till skillnad från konkurrenterna som ofta arbetar via distributör eller återförsäljare. Helhetserbjudande som möter kundens totala behov. Erbjuder kompletta kategorilösningar. Genom global närvaro kan HL Display följa sina stora kunder när de expanderar och bli en prioriterad leverantör. Stora globala detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer värdesätter en leverantör som kan hjälpa dem på många marknader. Betydande satsning på produktutveckling ger en ledande position. Genom tydlig segmentering hittar konsumenterna snabbt den vara de söker

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 1 2 Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Displays affärsmodell en översikt 6 Vd har ordet 9 Förvärv 10 HL Displays verksamhet, strategier

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013 PRESSMEDDELANDE 11 november 2013 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO HL Display Vår idé: Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som stärker konsumenternas köpupplevelse Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO 4/22/2010 Page 1 Årsstämma 2010 Förväntningarna inför

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2003

Delårsrapport Januari-juni 2003 Delårsrapport Januari-juni 2003 Under första halvåret uppgick koncernens nettoomsättning till 567 (587) MSEK och resultatet före skatt blev 5 (32) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 3 (22) och

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 H & M Hennes & Mauritz AB PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 SEXMÅNADERSRAPPORT 2017 KARL-JOHAN PERSSON VD NILS VINGE IR-ANSVARIG ANN-SOFIE JOHANSSON CREATIVE ADVISOR ANDRA KVARTALET 2017 Försäljning inklusive

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Q Arthur Engel, VD Johan Mark, ekonomichef

Q Arthur Engel, VD Johan Mark, ekonomichef Q2 2010 Arthur Engel, VD Johan Mark, ekonomichef HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Lansering av Kids och flera kampanjprodukter Fyra nya marknader Polen, Estland, Lettland och Litauen

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

HL Display Årsrapport 2011 med hållbarhetsrapport

HL Display Årsrapport 2011 med hållbarhetsrapport HL Display Årsrapport 2011 med hållbarhetsrapport Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display på två minuter 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays erbjudande 14 Produktutveckling 16

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 God eftermiddag allihopa, och mycket välkomna till H&M:s årsstämma 2016. Det är roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. 2015 I KORTHET

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Gerald Engström VD och koncernchef

Gerald Engström VD och koncernchef Gerald Engström VD och koncernchef Systemair en global koncern Systemairbolag i 39 länder 2 300 anställda 14 fabriker ca 190 000 kvm produktionsyta Första året utan tillväxt 3 500 Nettoomsättning 3 000

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 4 900 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer