39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning

2 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer 17 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 21 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 23 HL Displays miljöarbete 25 Stödprocesser 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse Koncernen 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Styrelsens arbete 64 Styrelse 65 Ledning 66 Historik 67 Ekonomisk information

3 året i korthet Året i korthet Koncernens omsättning ökade till (1 448) MSEK. Resultatet före skatt blev 155 (92) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 13,95 (7,87) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2007 till 61,04 (50,10) SEK. Nya långsiktiga finansiella mål: Organisk tillväxt 5-10 procent och EBITA-marginal minst 12 procent. Förvärv av Display Team och Sooni. Nyckeltal Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 13,95 7,87 4,59 EBITA-marginal, % 10,3 7,4 4,9 EBT-marginal, % 9,8 6,4 4,8 Soliditet, % 53,3 44,2 45,0 Eget kapital per aktie, SEK 61,04 50,10 44,52 Antal anställda, medelantal För definitioner av nyckeltal, se sidan 33. Förvärv under 2007 Under 2007 har HL Display genomfört två förvärv, båda i Finland. I februari förvärvades Display Team, en ledande leverantör av exponeringssystem för hyllor. Systemen vänder sig primärt till kundsegmentet varumärkesleverantörer. Förvärvet stärker HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna och är i linje med företagets uttalade satsning på detta kundsegement. Omsättningen för Display Team uppgick till cirka 60 MSEK under I maj förvärvade HL Display rörelsen i Sooni, ett företag som de senaste 15 åren varit HL Displays distributör i Finland. Förvärvet ger HL Display möjlighet att förstärka relationerna med kunderna på den finska marknaden. Omsättningen i den förvärvade rörelsen uppgick under 2006 till cirka 35 MSEK. Slimline är HL Displays senaste hyllkantslist där prisetiketterna enkelt kan placeras vid respektive vara. 3

4 koncernöversikt Det här är HL Display HL Display är en ledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till dagligvaruhandeln och fackhandeln. Företaget är också en ledande leverantör av produkter och lösningar till varumärkesleverantörer för varuexponering i butikshyllan och andra delar av butiken. HL Display grundades 1954 och företagets aktie börsnoterades Aktien återfinns numera på OMX Nordiska Börsens Small Cap-lista. Här finns HL Display HL Display har 31 egna säljbolag i 30 länder i västra och östra Europa, samt Asien. De fem största marknaderna är Frankrike, Storbritannien, Sverige, Ryssland och Norge. Ytterligare 15 länder bearbetas via distributörer. Egna säljbolag Belgien Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Distributörer Australien Bulgarien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Italien Kanada Kazakstan Litauen Nya Zeeland Portugal USA HL Displays kunder HL Display riktar sig primärt till tre kundsegment: Dagligvaruhandeln Fackhandeln Varumärkesleverantörer Några av HL Displays största kunder Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Decathlon DSG Retail Ltd IKEA Müller Nettoomsättning MSEK Varumärkes leverantörer BAT Danone Colgate Kraft L Oreal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever HL Displays erbjudande Till dagligvaruhandeln och fackhandeln: Optishop Produkter och lösningar som presenterar varorna för konsumenterna på ett attraktivt sätt. Genom en välordnad varuexponering utnyttjas hyllutrymmet optimalt och konsumenten stimuleras till köp. Produkter och lösningar som ger konsumenterna all nödvändig köpinformation och hjälper dem att snabbt hitta i butiken. Till varumärkesleverantörer: Brandman Produkter och lösningar som säkerställer att varumärkesleverantörerna kan utnyttja sitt utrymme i butikernas hyllor på bästa möjliga sätt. Produkter och lösningar för exponering av varumärkesleverantörernas varor i andra delar av butiken än hyllan, exempelvis golvställ Rörelseresultat MSEK

5 koncernöversikt Nyttan med HL Displays lösningar För dagligvaruhandeln och fackhandeln: Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. HL Displays fabriker Sverige (fyra fabriker, varav en samägd) Storbritannien (en fabrik) Kina (en fabrik) USA (en fabrik, samägd) Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och stimulerar till köp. Möjliggör kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. För varumärkesleverantörer: Skapar en attraktiv varupresentation som stimulerar till köp och som är lätt att underhålla. Möjliggör bästa möjliga utnyttjande av tilldelat hyllutrymme. HL Displays lösningar gör det enkelt att fylla på hyllorna med nya varor. EBITA-marginal % Medelantal anställda Omsättning per region MSEK Mål 12% Norden 356 Västra Europa 734 Östra Europa 344 Asien/Australien 118 Nordamerika 19 5

6 VD har ordet Fortsatt resultatförbättring för HL Display Under 2007 har vi kunnat glädja oss åt en fortsatt resultatförbättring för HL Display. Rörelseresultatet uppgick till 161 MSEK, en 50-procentig ökning jämfört med förra året. Det finns två huvudsakliga anledningar till denna förbättring. För det första har vi fortsatt att uppnå påtagliga resultateffekter från våra produktionsrationaliseringar. Ökad specialisering och automatisering, kombinerat med att vi lagt ut produktion utanför våra prioriterade produktionsområden på underleverantörer, skapar ökad effektivitet i produktionen. För det andra har vi varit framgångsrika i arbetet med att minska rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen. Även om arbete återstår har ett uttalat kostnadsfokus i såväl sälj bolagen som moderbolaget lett till ett bättre resursutnyttjande i hela koncernen. Genom förvärvet av Display Team har HL Display förstärkt sitt erbjudande med det väletablerade och framgångsrika Brandman-sortimentet. Detta breddar företagets erbjudande till varumärkesleverantörerna, ett prioriterat kundsegment för HL Display. Omsättningen ökade med 8 procent under året till MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent. Resterande 4 procent kommer från de förvärvade verksamheterna i Display Team och Sooni. Jag känner mig tillfreds med försäljningstillväxten mot bakgrund av att vi genomförde omfattande omorganisationer i säljbolagen i Tyskland och Storbritannien under året, två av våra stora marknader. Åtgärderna var primärt inriktade mot att återställa en stabil lönsamhet i dessa säljbolag och innebar att tillväxten temporärt fick stå tillbaka, vilket var helt enligt plan. Nu har vi organisationer på plats som på ett bättre sätt ska kunna ta tillvara den potential som finns på dessa marknader. Tillväxtmarknaderna allt viktigare På tillväxtmarknader som Ryssland och Asien ligger tillväxten även i år på mycket höga nivåer. Vi växer också starkt på vissa mogna marknader som Norge och Sverige. I Norge uppgick tillväxten till 33 procent under året. Den försäljningsökning vi upplevt på tillväxtmarknaderna under de senaste åren gör att deras betydelse för koncernens totala omsättning och resultat ökar. Detta är positivt eftersom det bidrar till att jämna ut skillnaden i omsättning mellan regionerna, där Norden och västra Europa idag står för den största delen. Vi blir därigenom mindre känsliga för marknadsutvecklingen i enskilda regioner. Samtidigt är riskerna på dessa marknader något högre. För att minska riskerna arbetar vi för att säkerställa att vi har hög kompetens hos personalen och att rutiner och strukturer är de bästa i hela koncernen. Vi säkrar också viktiga handelsvalutor som Euro, brittiska pund och Singaporedollar. Produktion Bruttomarginalen ökade under året till 47 procent (46 procent), trots att råmaterialpriset alltjämt befinner sig på en hög nivå. Anledningen är, som jag tidigare nämnde, att vi fått ytterligare genomslag på resultatet av vårt omfattande rationaliseringsarbete i produktionen de senaste åren. Vi fortsätter specialiseringen av vår produktion för att bli ännu starkare inom våra prioriterade produktionstekniker extrudering, formsprutning samt tryckning på plast. Övrig produktion läggs ut på underleverantörer, bland annat i Tjeckien och Polen. Vid fabriken i Falun har vi exempelvis lagt ut 20 procent av produktionen på underleverantörer. Samtidigt ökar vi investeringarna i Falun för att bli ännu effektivare inom tryckning. Fabriken i kinesiska Suzhou har varit i drift i lite över ett år och har visat sig vara mycket framgångsrik. Vi har därför utökat verksamheten med ytterligare produktionslinjer. Sammantaget finns nu sex extruderingslinjer och tre formsprutningslinjer i drift i Suzhou. Vi planerar dessutom start av en produktionsanläggning i Ryssland för den ryska marknaden. Detta skulle innebära att vi kan undvika importtullar och därmed stärka vår konkurrenskraft i Ryssland ytterligare. Lönsamt miljöarbete Ett område vi arbetar aktivt med just nu är återanvändning av spillmaterial från vår produktion. Målsättningen är att återanvända allt material. Det är viktigt av två skäl. För det första kommer den största delen av vår miljöpåverkan från just spillmaterial. För det andra skapar en ökad återvinningsgrad kostnadsbesparingar, framförallt med det rådande höga råmaterialpriset. Fabriken i Suzhou har kommit mycket långt i detta arbete och allt spillmaterial återanvänds antingen i vår egen produktion eller säljs vidare till andra producenter. Detta är en del i vårt utökade miljöarbete som kommer att vara ett prioriterat område för Vi håller för närvarande på att ta fram en miljöguide för att informera våra kunder om vårt synsätt inom detta område, inklusive långsiktiga mål, materialval och återvinning av gamla produkter. Vi kommer också att starta studier tillsammans med utvalda kunder för att utvärdera metoder för ett miljömässigt hållbart samarbete. Genom de effektivitetsförbättringar som genomförts vid fabrikerna har vi kunnat motverka de negativa resultateffekterna av ett högt råmaterialpris. Det finns dock väsentliga prisskillnader på råmaterial mellan Europa och Asien, vilket innebär att vi kommer att öka andelen material som köps från Asien. 6

7 VD har ordet Fokus på lönsamhet En viktig del i arbetet under året har varit att vända lönsamhetsutvecklingen i de säljbolag som tidigare år gjort förlust. Vi har lyckats att ta alla dessa säljbolag nära nollresultat för 2007, en del visar dessutom en mindre vinst. Arbetet fortsätter nu för att skapa förutsättningar för en lönsamhet i linje med koncernen som helhet. Ett annat viktigt område för att öka lönsamheten handlar om att centralisera säljbolagens funktioner för lagerhållning och administration. Detta är en central del i vår nya logistikstruktur som baseras på service center belägna på strategiska platser runt om i världen. Idag har vi ett service center för västra Europa i Frankrike, ett service center för Asien i Singapore och ett servicecenter för Norden och Baltikum i Sverige. Servicecentret i Sverige är beläget i Falkenberg. Där finns också ett globalt center för de produkter koncernen köper in. Nu på går analys- och förberedelsearbete för etablering av service center för Mellan- och Östeuropa. Detta arbete är högt prioriterat eftersom det inte bara medför kostnadsminskningar utan också skapar en struktur som stödjer fortsatt tillväxt. Lyckade förvärv De två förvärv som genomfördes i Finland under året är nu fullt integrerade i koncernen och vi kan så här i efterhand konstatera att arbetet varit mycket lyckat. Genom förvärvet av Display Team stärktes vårt erbjudande till kundsegmentet varumärkesleverantörer, ett segment där vi bedömer att den framtida potentialen är mycket god. Produkterna har blivit väl mottagna av såväl våra säljbolag som våra kunder. Försäljningen av Display Teams Brandmanprodukt har ökat med cirka 30 procent jämfört med hur det såg ut innan vi förvärvade bolaget, vilket visar på styrkan i vår globala försäljningsorganisation. Vi förvärvade också vår finska distributör, Sooni, under året. Tillsammans med delar av Display Team utgör de nu HL Display Suomi, en verksamhet som bidragit positivt till koncernens resultat redan från dag ett. Nya finansiella mål I rapporten för perioden januari-september 2007 kommunicerade styrelsen nya finansiella mål för HL Display. Det finansiella målet har tidigare varit en EBT-marginal på 10 procent. Eftersom de flesta publika bolag i dag mäts på EBITA-nivå beslutade styrelsen att byta till ett EBITA-baserat mål. Samtidigt höjs målsättningen, till en EBITA-marginal på 12 procent. Vårt resultat för 2007 motsvarar en EBT-marginal på 9,8 procent och en EBITA-marginal på 10,3 procent. Dessutom beslutade styrelsen att återinföra ett tillväxtmål för HL Display. Målet är en organisk tillväxt på mellan 5 och 10 procent. Hur ska vi arbeta för att nå målen? De senaste åren har vi framförallt koncentrerat oss på rationaliseringsåtgärder i produktionen för att säkerställa god bruttomarginal, samt effektiviseringsåtgärder i den övriga organisationen för att minska rörelse omkostnaderna. Detta har varit helt nödvändigt för att nå en lönsamhet i närheten av vårt långsiktiga lönsamhetsmål. Vi kommer att fortsätta vårt rationaliseringsarbete i produktionen för att bli ännu effektivare. Rörelseomkostnaderna har minskat väsentligt i förhållande till omsättningen men vi bedömer att det finns ytterligare besparingar att göra. Under 2007 hade vi en relativt hög andel engångskostnader ett resultat av att vi lagt ut produktion och flyttat lager. Vi bedömer att dessa kostnadsposter kommer att bli mindre under nästa år. Vi kommer nu att komplettera vårt effektiviseringsarbete med åtgärder som kan skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Vi ska stärka vårt försäljningsarbete, dels genom att förbättra våra arbetssätt och rutiner, dels genom fortsatt geografisk expansion. Vi ska också fokusera insatserna mot ökad innovation inom produktutvecklingen vilket är centralt för att skapa ytterligare tillväxt. Vi planerar för närvarande flera större produktlanseringar under Vi satsar idag mest av alla i branschen på utveckling och ska behålla positionen som innovatör och trendsättare. Samtidigt är det viktigt att produktutvecklingen ger tydliga resultat. Vi har ett mycket starkt marknadsfokus i utvecklingen och ställer tydliga krav. De produkter vi satsar på ska ha stöd hos våra kunder och slutpriset ska vara konkurrenskraftigt. Som ett komplement till detta planerar vi att fortsätta att stärka vårt sortiment och vår marknadsnärvaro genom förvärv. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har arbetat hårt för att åstadkomma förändring och resultat under Deras fortsatta engagemang är den enskilt viktigaste faktorn för att vi framgångsrikt ska kunna utveckla verksamheten och nå våra finansiella mål. Stockholm i februari 2008 Gérard Dubuy, vd och koncernchef 7

8 Affärsidé, mål och strategier Nya finansiella mål för HL Display Tillväxt med lönsamhet är en grundsten i HL Displays verksamhet. Företagets arbete har de senaste åren varit mycket tydligt inriktat på att skapa och förbättra lönsamheten i verksamheten. Idag kännetecknas HL Display av högre kostnadseffektivitet än tidigare och arbetet med att förbättra lönsamheten kommer att kompletteras med åtgärder för att möjliggöra förstärkt tillväxt. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. Nya finansiella mål I samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2007 presenterade HL Display nya långsiktiga finansiella mål för koncernen. Det övergripande affärsmålet är dock oförändrat. HL Display ska vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamheten ska prioriteras. Det nya resultatmålet är en EBITAmarginal (Earnings before interest, taxes and amortizations) på minst 12 procent. Det nya tillväxtmålet är en organisk tillväxt på 5-10 procent. Kommentar till nytt resultatmål och måluppfyllnad HL Display har länge haft EBT-marginal (Earnings before taxes) på 10 procent som finansiellt mål. Eftersom de flesta publika bolag idag mäts på EBITA-nivå har styrelsen i HL Display beslutat att framöver sätta resultatmålet på EBITA-nivå. Under 2007 uppgick vinstmarginalen på EBT-nivå till 9,8 procent och EBITAmarginalen till 10,3 procent. Detta innebär att företaget nu levererar resultat i paritet med det tidigare resultatmålet. Styrelsen har därför beslutat att, parallellt med att ändra mätpunkten till EBITA-nivå, höja målet till en EBITA-marginal på 12 procent. Den enskilt viktigaste anledningen till den förbättrade vinstmarginalen under 2007 är företagets framgångsrika arbete med att minska rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen. Detta i kombination med god effektivitet i produktionen och en omsättningstillväxt på 8 procent har skapat förutsättningar för ökad vinst. Med Jegab kan prisinformation på ett enkelt sätt visas i anslutning till varor i kyldisken. HL Displays långsiktiga mål EBT-marginal 1) % Mål 10% EBITA-marginal % 14 Mål 12% Tillväxt % Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv Organisk tillväxt 1) EBT-marginal på 10 procent var HL Displays långsiktiga finansiella mål fram till och med tredje kvartalet

9 Affärsidé, mål och strategier Effektiviseringar i produktionen bibehållen/ förbättrad bruttomarginal Förstärkt försäljningsfokus Produktutveckling Effektiviseringar i verksamheten minskade rörelseomkostnader Försäljningstillväxt Mål för organisk tillväxt: 5-10 procent/år Förbättrad EBITA-marginal Mål: 12 procent Arbetet för att nå resultatmålet HL Display arbetar aktivt med tre parametrar för att nå sitt resultatmål brutto- IT marginal, rörelseomkostnader och försäljningstillväxt. De sammantagna effekterna av för säljningstillväxt, bibehållen/ökad bruttomarginal och ytterligare minskade rörelse omkostnader är det som ska kunna göra det möjligt för HL Display att nå resultatmålet. Bruttomarginal HL Display har under de senaste åren genomfört omfattande åtgärder för att effektivisera produktionen ett arbete som kommer att fortsätta framöver. Med en effektivare produktion och minskade fasta produktionskostnader ökar möjligheten att stå emot råvaruprishöjningar och gör företaget mindre känsligt i tider med ett sämre marknadsklimat. De senaste årens åtgärder har exempelvis medfört att bruttomarginalen förbättrats trots markanta prisökningar på råmaterial. Rörelseomkostnader HL Display har arbetat aktivt med att förbättra resursutnyttjandet och därmed minska rörelseomkostnaderna. Detta arbete kommer att förstärkas. Ett exempel på åtgärd för att minska rörelseomkostnaderna är de logistikcenter som samlar administration och lagerhantering för flera säljbolag. Idag finns sådana i Singapore, Frankrike och Sverige. Dessa kommer att kompletteras med logistikcenter för länderna i Mellan- och Östeuropa. Företagets policy är att rörelseomkostnaderna til låts att öka med maximalt 50 procent av omsättningstillväxten. Försäljningstillväxt HL Display har som mål att växa organiskt med 5-10 procent per år. Försäljningstillväxt kan dessutom uppnås genom förvärv Rörelseomkostnader exklusive frakt i förhållande till omsättning % 39, , , , , Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån följande strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och -produkter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandels - företag och varumärkesleverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på lönsam tillväxt aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv.» Hyllavdelarsystemet Optimal med automatisk frammatning gör att hyllorna alltid ser attraktiva och välfyllda ut. 9

10 Affärsidé, mål och strategier» Utsikter för 2008 För 2008 beräknas den organiska tillväxten hamna i intervallet 5-10 procent, som också är bolagets långsiktiga mål. I likhet med de senaste åren kommer lönsamheten att prioriteras. Ytterligare kostnadseffektiviseringar planeras. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. En detaljerad prognos för helåret kommer som vanligt att lämnas i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Uppföljning för 2007 och fokus för 2008 I årsredovisningen för 2006 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa samt beskrivs hur arbetet ska vidareutvecklas under Fokusområde för 2007 Utfall 2007 Fokusområde för 2008 Intensifierat arbete med sortimentsutvärdering för att förstärka de positiva effekter som uppnåtts En andra fas av sortimentsrationalisering initierades den 1 januari Åtgärderna beräknas ge resultateffekter tidigast under andra kvartalet Fas två av sortimentsrationaliseringen är implementerad och har gett önskade resultateffekter. Den största nyttan har skapats i produktionen. Större orderstorlekar och färre omställningar har gjort att HL Display frigjort produktionskapacitet trots ökade volymer. Arbetet med sortimentet är idag tydligt förankrat i organisationen och kommer framöver att vara ett naturligt inslag i verksamheten. Fortsatt arbete med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. HL Display kommer att förstärka fokus på lönsamhetsfrågor i de säljbolag som för närvarande gör förlust. Ambitionen är att nå åtminstone ett nollresultat i dessa företag under Arbetet med att begränsa rörelseomkostnaderna har gett förväntade resultateffekter. Förstärkt arbete med lönsamhet i de bolag som gjorde förlust förra året har gett påtagliga effekter. Dessa säljbolag ligger nu nära nollresultat. En del uppvisar dessutom vinst. Arbetet med rörelseomkostnaderna kommer att förstärkas. Målsättningen är att rörelseomkostnaderna exklusive frakt på sikt ska understiga 30 procent av omsättningen. Fortsatt arbete med att utvärdera och effektivisera säljprocessen och säljbolagen. Ett nytt CRM-system implementeras för att förbättra arbetet med kundrelationer och möjliggöra kostnadsminskningar genom effektivare rutiner. Dessutom har en försäljningschef utsetts för att ytterligare förstärka genomförande och uppföljning av försäljningsarbetet. Administration och lagerhantering centraliseras idag i allt större utsträckning för att, i ännu högre grad än tidigare, koncentrera säljbolagens arbete på försäljning. CRM-systemet lanseras stegvis och är i drift i sex bolag. Implementeringen av CRM-systemet fortsätter enligt fastställd plan. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik och material som om lokalisering och möjligheter till outsourcing. HL Display kommer att genomföra ytterligare investeringar i fabriken i Kina för att utöka produktionskapaciteten. HL Display kommer att genomföra en total översyn och omorganisation av logistikfunktionen. En logistikchef har rekryteras under januari Logistikchefen kommer att upprätta och implementera en ny logistikfunktion under fjärde kvartalet Fabriken i Kina har visat sig vara mycket effektiv. Därför genomförs nu nya investeringar i produktionskapaciteten. Nya underleverantörer har tillkommit i Ryssland och Slovakien. Produktionen vid fabriken i Falkenberg och viss del av produktionen vid fabriken i Falun har lagts ut på underleverantörer. Under året har HL Display förbättrat hanteringen vid logistikcentrat i Frankrike. Ett nytt logistikcenter för Norden har etablerats i Falkenberg och fungerar också som globalt center för de produkter HL Display köper in. Analysarbetet inför etableringen av logistikcenter för Mellanoch Östeuropa har påbörjats. Fortsatt arbete för att ytterligare öka effektiviteten i produktionen. Ökad samordning mellan produktionsenheterna ska förbättra kapacitetsutnyttjandet och minska led tiderna. HL Display planerar att starta en ny fabrik i Ryssland under 2008 och undersöka vidare behov av lokal produktion. Etablering av logistikcenter för Mellan- och Östeuropa är av hög prioritet för HL Display. Nytt fokusområde: Fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation. Nytt fokusområde: Ökat fokus på insatser inom miljöområdet, bland annat i form av ökad andel egen återanvändning av spillmaterial i produktionen. Nytt fokusområde: HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. 1 0

11 HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet kan beskrivas utifrån tre centrala affärsprocesser. Dessa kompletteras med koncernövergripande stödprocesser. HL Displays verksamhet består av tre centrala affärsprocesser, så kallade kärnprocesser. Kärnprocess 1 avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Kund Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Läs vidare på sidorna Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IT Personal Stödprocesser Kärnprocesserna kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i företaget. Dessa är: Ekonomi och Finans IT Personal Läs vidare på sidorna HL Display erbjuder kompletta lösningar för att exponera produkter inom Hälsa & Skönhet. 11

12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Marknad och försäljning HL Display finns idag på alla viktiga marknader i Västeuropa, Östeuropa och Asien. Försäljningen sker via 31 egna säljbolag. De egna säljbolagen kompletteras av distributörer som bearbetar ytterligare 15 länder. HL Displays affärsstrategi är baserad på stark lokal närvaro i form av helägda dotterbolag på alla viktiga marknader. Dessa kompletteras med distributörer på ytterligare 15 marknader. Anledningen till den starka lokala inriktningen på verksamheten är att inköpen av de produkter och lösningar som HL Display erbjuder till största delen sker lokalt i respektive land. En stark relation med kunderna på den lokala marknaden är av av görande betydelse för framgång. Detta är särskilt tydligt inom kundsegmenten dagligvaruhandel och fackhandel, trots att många av dessa företag finns i ett stort antal länder. Inom kundsegmentet varumärkesleverantörer är andelen globala eller regionala avtal högre. HL Displays försäljningsarbete inom detta segment har därför en mer global inriktning och styrning. Arbetets inriktning under 2007 Förbättrad kostnadskontroll i säljbolagen. Integration av de förvärvade bolagen Display Team och Sooni. Implementering av CRM-system i säljbolagen. Införande av landsanpassade kataloger med postordermöjlighet. Direktförsäljning främsta kanalen Försäljningen sker i första hand genom direktförsäljning i säljbolagen. HL Display har dock ambitionen att öka andelen försäljning via katalog och Internet. Som ett led i detta arbete har HL Displays omfattande produktkatalog gjorts om. Idag finns det lokalanpassade kataloger för varje marknad som innehåller dels ett bassortiment med produkter som ska erbjudas på alla marknader och dels ett så kallat plussortiment anpassat till respektive marknad. Just nu pågår det också pilotprojekt inom e-handel i Polen, Ryssland och Storbritannien. Ut fallet av dessa kommer att ligga till grund för HL Displays fortsatta satsningar inom området. Stärkt fokus på försäljning Säljbolagen ska lägga all sin kraft på försäljning. Det är en av grundtankarna i HL Displays nya logistikstruktur med regionala servicecenter som samlar lagerhållning och administration för säljbolagen i flera länder. Försäljningsarbetet följs upp noga. Alla säljbolag har tydliga mål i termer av nyckeltal som rapporteras kontinuerligt och avvikelser från prognoser hanteras omedelbart. Sex Area Managers har fullt budget- och resultatansvar för sina länder och är ansvariga för planering, koordinering och styrning av verksamheten i länderna i sin region. 1 2

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 1 2 Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Displays affärsmodell en översikt 6 Vd har ordet 9 Förvärv 10 HL Displays verksamhet, strategier

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013 PRESSMEDDELANDE 11 november 2013 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO HL Display Vår idé: Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som stärker konsumenternas köpupplevelse Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO 4/22/2010 Page 1 Årsstämma 2010 Förväntningarna inför

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Gerald Engström VD och koncernchef

Gerald Engström VD och koncernchef Gerald Engström VD och koncernchef Systemair en global koncern Systemairbolag i 39 länder 2 300 anställda 14 fabriker ca 190 000 kvm produktionsyta Första året utan tillväxt 3 500 Nettoomsättning 3 000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2003

Delårsrapport Januari-juni 2003 Delårsrapport Januari-juni 2003 Under första halvåret uppgick koncernens nettoomsättning till 567 (587) MSEK och resultatet före skatt blev 5 (32) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 3 (22) och

Läs mer

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 H & M Hennes & Mauritz AB PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 SEXMÅNADERSRAPPORT 2017 KARL-JOHAN PERSSON VD NILS VINGE IR-ANSVARIG ANN-SOFIE JOHANSSON CREATIVE ADVISOR ANDRA KVARTALET 2017 Försäljning inklusive

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 God eftermiddag allihopa, och mycket välkomna till H&M:s årsstämma 2016. Det är roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. 2015 I KORTHET

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 4 900 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Q Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2011 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2011 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökade med 9 % Nya marknaders andel växer Fortsatt fokus på satsningar för framtida tillväxt Två nya Björn Borg-butiker,

Läs mer

Välkommen till Årsstämman 2009

Välkommen till Årsstämman 2009 Välkommen till Årsstämman 2009 Försiktig optimism... Nyckeltal 2008/09 Viktiga händelser Viktiga order Offensiva satsningar Kostnadsanpassningar Våra produkter Delårsrapport Q1 Väl rustade Nyckeltal 2008/09

Läs mer