39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning

2 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer 17 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 21 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 23 HL Displays miljöarbete 25 Stödprocesser 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse Koncernen 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Styrelsens arbete 64 Styrelse 65 Ledning 66 Historik 67 Ekonomisk information

3 året i korthet Året i korthet Koncernens omsättning ökade till (1 448) MSEK. Resultatet före skatt blev 155 (92) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 13,95 (7,87) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2007 till 61,04 (50,10) SEK. Nya långsiktiga finansiella mål: Organisk tillväxt 5-10 procent och EBITA-marginal minst 12 procent. Förvärv av Display Team och Sooni. Nyckeltal Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 13,95 7,87 4,59 EBITA-marginal, % 10,3 7,4 4,9 EBT-marginal, % 9,8 6,4 4,8 Soliditet, % 53,3 44,2 45,0 Eget kapital per aktie, SEK 61,04 50,10 44,52 Antal anställda, medelantal För definitioner av nyckeltal, se sidan 33. Förvärv under 2007 Under 2007 har HL Display genomfört två förvärv, båda i Finland. I februari förvärvades Display Team, en ledande leverantör av exponeringssystem för hyllor. Systemen vänder sig primärt till kundsegmentet varumärkesleverantörer. Förvärvet stärker HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna och är i linje med företagets uttalade satsning på detta kundsegement. Omsättningen för Display Team uppgick till cirka 60 MSEK under I maj förvärvade HL Display rörelsen i Sooni, ett företag som de senaste 15 åren varit HL Displays distributör i Finland. Förvärvet ger HL Display möjlighet att förstärka relationerna med kunderna på den finska marknaden. Omsättningen i den förvärvade rörelsen uppgick under 2006 till cirka 35 MSEK. Slimline är HL Displays senaste hyllkantslist där prisetiketterna enkelt kan placeras vid respektive vara. 3

4 koncernöversikt Det här är HL Display HL Display är en ledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till dagligvaruhandeln och fackhandeln. Företaget är också en ledande leverantör av produkter och lösningar till varumärkesleverantörer för varuexponering i butikshyllan och andra delar av butiken. HL Display grundades 1954 och företagets aktie börsnoterades Aktien återfinns numera på OMX Nordiska Börsens Small Cap-lista. Här finns HL Display HL Display har 31 egna säljbolag i 30 länder i västra och östra Europa, samt Asien. De fem största marknaderna är Frankrike, Storbritannien, Sverige, Ryssland och Norge. Ytterligare 15 länder bearbetas via distributörer. Egna säljbolag Belgien Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Distributörer Australien Bulgarien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Italien Kanada Kazakstan Litauen Nya Zeeland Portugal USA HL Displays kunder HL Display riktar sig primärt till tre kundsegment: Dagligvaruhandeln Fackhandeln Varumärkesleverantörer Några av HL Displays största kunder Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Decathlon DSG Retail Ltd IKEA Müller Nettoomsättning MSEK Varumärkes leverantörer BAT Danone Colgate Kraft L Oreal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever HL Displays erbjudande Till dagligvaruhandeln och fackhandeln: Optishop Produkter och lösningar som presenterar varorna för konsumenterna på ett attraktivt sätt. Genom en välordnad varuexponering utnyttjas hyllutrymmet optimalt och konsumenten stimuleras till köp. Produkter och lösningar som ger konsumenterna all nödvändig köpinformation och hjälper dem att snabbt hitta i butiken. Till varumärkesleverantörer: Brandman Produkter och lösningar som säkerställer att varumärkesleverantörerna kan utnyttja sitt utrymme i butikernas hyllor på bästa möjliga sätt. Produkter och lösningar för exponering av varumärkesleverantörernas varor i andra delar av butiken än hyllan, exempelvis golvställ Rörelseresultat MSEK

5 koncernöversikt Nyttan med HL Displays lösningar För dagligvaruhandeln och fackhandeln: Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. HL Displays fabriker Sverige (fyra fabriker, varav en samägd) Storbritannien (en fabrik) Kina (en fabrik) USA (en fabrik, samägd) Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och stimulerar till köp. Möjliggör kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. För varumärkesleverantörer: Skapar en attraktiv varupresentation som stimulerar till köp och som är lätt att underhålla. Möjliggör bästa möjliga utnyttjande av tilldelat hyllutrymme. HL Displays lösningar gör det enkelt att fylla på hyllorna med nya varor. EBITA-marginal % Medelantal anställda Omsättning per region MSEK Mål 12% Norden 356 Västra Europa 734 Östra Europa 344 Asien/Australien 118 Nordamerika 19 5

6 VD har ordet Fortsatt resultatförbättring för HL Display Under 2007 har vi kunnat glädja oss åt en fortsatt resultatförbättring för HL Display. Rörelseresultatet uppgick till 161 MSEK, en 50-procentig ökning jämfört med förra året. Det finns två huvudsakliga anledningar till denna förbättring. För det första har vi fortsatt att uppnå påtagliga resultateffekter från våra produktionsrationaliseringar. Ökad specialisering och automatisering, kombinerat med att vi lagt ut produktion utanför våra prioriterade produktionsområden på underleverantörer, skapar ökad effektivitet i produktionen. För det andra har vi varit framgångsrika i arbetet med att minska rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen. Även om arbete återstår har ett uttalat kostnadsfokus i såväl sälj bolagen som moderbolaget lett till ett bättre resursutnyttjande i hela koncernen. Genom förvärvet av Display Team har HL Display förstärkt sitt erbjudande med det väletablerade och framgångsrika Brandman-sortimentet. Detta breddar företagets erbjudande till varumärkesleverantörerna, ett prioriterat kundsegment för HL Display. Omsättningen ökade med 8 procent under året till MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent. Resterande 4 procent kommer från de förvärvade verksamheterna i Display Team och Sooni. Jag känner mig tillfreds med försäljningstillväxten mot bakgrund av att vi genomförde omfattande omorganisationer i säljbolagen i Tyskland och Storbritannien under året, två av våra stora marknader. Åtgärderna var primärt inriktade mot att återställa en stabil lönsamhet i dessa säljbolag och innebar att tillväxten temporärt fick stå tillbaka, vilket var helt enligt plan. Nu har vi organisationer på plats som på ett bättre sätt ska kunna ta tillvara den potential som finns på dessa marknader. Tillväxtmarknaderna allt viktigare På tillväxtmarknader som Ryssland och Asien ligger tillväxten även i år på mycket höga nivåer. Vi växer också starkt på vissa mogna marknader som Norge och Sverige. I Norge uppgick tillväxten till 33 procent under året. Den försäljningsökning vi upplevt på tillväxtmarknaderna under de senaste åren gör att deras betydelse för koncernens totala omsättning och resultat ökar. Detta är positivt eftersom det bidrar till att jämna ut skillnaden i omsättning mellan regionerna, där Norden och västra Europa idag står för den största delen. Vi blir därigenom mindre känsliga för marknadsutvecklingen i enskilda regioner. Samtidigt är riskerna på dessa marknader något högre. För att minska riskerna arbetar vi för att säkerställa att vi har hög kompetens hos personalen och att rutiner och strukturer är de bästa i hela koncernen. Vi säkrar också viktiga handelsvalutor som Euro, brittiska pund och Singaporedollar. Produktion Bruttomarginalen ökade under året till 47 procent (46 procent), trots att råmaterialpriset alltjämt befinner sig på en hög nivå. Anledningen är, som jag tidigare nämnde, att vi fått ytterligare genomslag på resultatet av vårt omfattande rationaliseringsarbete i produktionen de senaste åren. Vi fortsätter specialiseringen av vår produktion för att bli ännu starkare inom våra prioriterade produktionstekniker extrudering, formsprutning samt tryckning på plast. Övrig produktion läggs ut på underleverantörer, bland annat i Tjeckien och Polen. Vid fabriken i Falun har vi exempelvis lagt ut 20 procent av produktionen på underleverantörer. Samtidigt ökar vi investeringarna i Falun för att bli ännu effektivare inom tryckning. Fabriken i kinesiska Suzhou har varit i drift i lite över ett år och har visat sig vara mycket framgångsrik. Vi har därför utökat verksamheten med ytterligare produktionslinjer. Sammantaget finns nu sex extruderingslinjer och tre formsprutningslinjer i drift i Suzhou. Vi planerar dessutom start av en produktionsanläggning i Ryssland för den ryska marknaden. Detta skulle innebära att vi kan undvika importtullar och därmed stärka vår konkurrenskraft i Ryssland ytterligare. Lönsamt miljöarbete Ett område vi arbetar aktivt med just nu är återanvändning av spillmaterial från vår produktion. Målsättningen är att återanvända allt material. Det är viktigt av två skäl. För det första kommer den största delen av vår miljöpåverkan från just spillmaterial. För det andra skapar en ökad återvinningsgrad kostnadsbesparingar, framförallt med det rådande höga råmaterialpriset. Fabriken i Suzhou har kommit mycket långt i detta arbete och allt spillmaterial återanvänds antingen i vår egen produktion eller säljs vidare till andra producenter. Detta är en del i vårt utökade miljöarbete som kommer att vara ett prioriterat område för Vi håller för närvarande på att ta fram en miljöguide för att informera våra kunder om vårt synsätt inom detta område, inklusive långsiktiga mål, materialval och återvinning av gamla produkter. Vi kommer också att starta studier tillsammans med utvalda kunder för att utvärdera metoder för ett miljömässigt hållbart samarbete. Genom de effektivitetsförbättringar som genomförts vid fabrikerna har vi kunnat motverka de negativa resultateffekterna av ett högt råmaterialpris. Det finns dock väsentliga prisskillnader på råmaterial mellan Europa och Asien, vilket innebär att vi kommer att öka andelen material som köps från Asien. 6

7 VD har ordet Fokus på lönsamhet En viktig del i arbetet under året har varit att vända lönsamhetsutvecklingen i de säljbolag som tidigare år gjort förlust. Vi har lyckats att ta alla dessa säljbolag nära nollresultat för 2007, en del visar dessutom en mindre vinst. Arbetet fortsätter nu för att skapa förutsättningar för en lönsamhet i linje med koncernen som helhet. Ett annat viktigt område för att öka lönsamheten handlar om att centralisera säljbolagens funktioner för lagerhållning och administration. Detta är en central del i vår nya logistikstruktur som baseras på service center belägna på strategiska platser runt om i världen. Idag har vi ett service center för västra Europa i Frankrike, ett service center för Asien i Singapore och ett servicecenter för Norden och Baltikum i Sverige. Servicecentret i Sverige är beläget i Falkenberg. Där finns också ett globalt center för de produkter koncernen köper in. Nu på går analys- och förberedelsearbete för etablering av service center för Mellan- och Östeuropa. Detta arbete är högt prioriterat eftersom det inte bara medför kostnadsminskningar utan också skapar en struktur som stödjer fortsatt tillväxt. Lyckade förvärv De två förvärv som genomfördes i Finland under året är nu fullt integrerade i koncernen och vi kan så här i efterhand konstatera att arbetet varit mycket lyckat. Genom förvärvet av Display Team stärktes vårt erbjudande till kundsegmentet varumärkesleverantörer, ett segment där vi bedömer att den framtida potentialen är mycket god. Produkterna har blivit väl mottagna av såväl våra säljbolag som våra kunder. Försäljningen av Display Teams Brandmanprodukt har ökat med cirka 30 procent jämfört med hur det såg ut innan vi förvärvade bolaget, vilket visar på styrkan i vår globala försäljningsorganisation. Vi förvärvade också vår finska distributör, Sooni, under året. Tillsammans med delar av Display Team utgör de nu HL Display Suomi, en verksamhet som bidragit positivt till koncernens resultat redan från dag ett. Nya finansiella mål I rapporten för perioden januari-september 2007 kommunicerade styrelsen nya finansiella mål för HL Display. Det finansiella målet har tidigare varit en EBT-marginal på 10 procent. Eftersom de flesta publika bolag i dag mäts på EBITA-nivå beslutade styrelsen att byta till ett EBITA-baserat mål. Samtidigt höjs målsättningen, till en EBITA-marginal på 12 procent. Vårt resultat för 2007 motsvarar en EBT-marginal på 9,8 procent och en EBITA-marginal på 10,3 procent. Dessutom beslutade styrelsen att återinföra ett tillväxtmål för HL Display. Målet är en organisk tillväxt på mellan 5 och 10 procent. Hur ska vi arbeta för att nå målen? De senaste åren har vi framförallt koncentrerat oss på rationaliseringsåtgärder i produktionen för att säkerställa god bruttomarginal, samt effektiviseringsåtgärder i den övriga organisationen för att minska rörelse omkostnaderna. Detta har varit helt nödvändigt för att nå en lönsamhet i närheten av vårt långsiktiga lönsamhetsmål. Vi kommer att fortsätta vårt rationaliseringsarbete i produktionen för att bli ännu effektivare. Rörelseomkostnaderna har minskat väsentligt i förhållande till omsättningen men vi bedömer att det finns ytterligare besparingar att göra. Under 2007 hade vi en relativt hög andel engångskostnader ett resultat av att vi lagt ut produktion och flyttat lager. Vi bedömer att dessa kostnadsposter kommer att bli mindre under nästa år. Vi kommer nu att komplettera vårt effektiviseringsarbete med åtgärder som kan skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Vi ska stärka vårt försäljningsarbete, dels genom att förbättra våra arbetssätt och rutiner, dels genom fortsatt geografisk expansion. Vi ska också fokusera insatserna mot ökad innovation inom produktutvecklingen vilket är centralt för att skapa ytterligare tillväxt. Vi planerar för närvarande flera större produktlanseringar under Vi satsar idag mest av alla i branschen på utveckling och ska behålla positionen som innovatör och trendsättare. Samtidigt är det viktigt att produktutvecklingen ger tydliga resultat. Vi har ett mycket starkt marknadsfokus i utvecklingen och ställer tydliga krav. De produkter vi satsar på ska ha stöd hos våra kunder och slutpriset ska vara konkurrenskraftigt. Som ett komplement till detta planerar vi att fortsätta att stärka vårt sortiment och vår marknadsnärvaro genom förvärv. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har arbetat hårt för att åstadkomma förändring och resultat under Deras fortsatta engagemang är den enskilt viktigaste faktorn för att vi framgångsrikt ska kunna utveckla verksamheten och nå våra finansiella mål. Stockholm i februari 2008 Gérard Dubuy, vd och koncernchef 7

8 Affärsidé, mål och strategier Nya finansiella mål för HL Display Tillväxt med lönsamhet är en grundsten i HL Displays verksamhet. Företagets arbete har de senaste åren varit mycket tydligt inriktat på att skapa och förbättra lönsamheten i verksamheten. Idag kännetecknas HL Display av högre kostnadseffektivitet än tidigare och arbetet med att förbättra lönsamheten kommer att kompletteras med åtgärder för att möjliggöra förstärkt tillväxt. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. Nya finansiella mål I samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2007 presenterade HL Display nya långsiktiga finansiella mål för koncernen. Det övergripande affärsmålet är dock oförändrat. HL Display ska vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamheten ska prioriteras. Det nya resultatmålet är en EBITAmarginal (Earnings before interest, taxes and amortizations) på minst 12 procent. Det nya tillväxtmålet är en organisk tillväxt på 5-10 procent. Kommentar till nytt resultatmål och måluppfyllnad HL Display har länge haft EBT-marginal (Earnings before taxes) på 10 procent som finansiellt mål. Eftersom de flesta publika bolag idag mäts på EBITA-nivå har styrelsen i HL Display beslutat att framöver sätta resultatmålet på EBITA-nivå. Under 2007 uppgick vinstmarginalen på EBT-nivå till 9,8 procent och EBITAmarginalen till 10,3 procent. Detta innebär att företaget nu levererar resultat i paritet med det tidigare resultatmålet. Styrelsen har därför beslutat att, parallellt med att ändra mätpunkten till EBITA-nivå, höja målet till en EBITA-marginal på 12 procent. Den enskilt viktigaste anledningen till den förbättrade vinstmarginalen under 2007 är företagets framgångsrika arbete med att minska rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen. Detta i kombination med god effektivitet i produktionen och en omsättningstillväxt på 8 procent har skapat förutsättningar för ökad vinst. Med Jegab kan prisinformation på ett enkelt sätt visas i anslutning till varor i kyldisken. HL Displays långsiktiga mål EBT-marginal 1) % Mål 10% EBITA-marginal % 14 Mål 12% Tillväxt % Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv Organisk tillväxt 1) EBT-marginal på 10 procent var HL Displays långsiktiga finansiella mål fram till och med tredje kvartalet

9 Affärsidé, mål och strategier Effektiviseringar i produktionen bibehållen/ förbättrad bruttomarginal Förstärkt försäljningsfokus Produktutveckling Effektiviseringar i verksamheten minskade rörelseomkostnader Försäljningstillväxt Mål för organisk tillväxt: 5-10 procent/år Förbättrad EBITA-marginal Mål: 12 procent Arbetet för att nå resultatmålet HL Display arbetar aktivt med tre parametrar för att nå sitt resultatmål brutto- IT marginal, rörelseomkostnader och försäljningstillväxt. De sammantagna effekterna av för säljningstillväxt, bibehållen/ökad bruttomarginal och ytterligare minskade rörelse omkostnader är det som ska kunna göra det möjligt för HL Display att nå resultatmålet. Bruttomarginal HL Display har under de senaste åren genomfört omfattande åtgärder för att effektivisera produktionen ett arbete som kommer att fortsätta framöver. Med en effektivare produktion och minskade fasta produktionskostnader ökar möjligheten att stå emot råvaruprishöjningar och gör företaget mindre känsligt i tider med ett sämre marknadsklimat. De senaste årens åtgärder har exempelvis medfört att bruttomarginalen förbättrats trots markanta prisökningar på råmaterial. Rörelseomkostnader HL Display har arbetat aktivt med att förbättra resursutnyttjandet och därmed minska rörelseomkostnaderna. Detta arbete kommer att förstärkas. Ett exempel på åtgärd för att minska rörelseomkostnaderna är de logistikcenter som samlar administration och lagerhantering för flera säljbolag. Idag finns sådana i Singapore, Frankrike och Sverige. Dessa kommer att kompletteras med logistikcenter för länderna i Mellan- och Östeuropa. Företagets policy är att rörelseomkostnaderna til låts att öka med maximalt 50 procent av omsättningstillväxten. Försäljningstillväxt HL Display har som mål att växa organiskt med 5-10 procent per år. Försäljningstillväxt kan dessutom uppnås genom förvärv Rörelseomkostnader exklusive frakt i förhållande till omsättning % 39, , , , , Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån följande strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och -produkter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandels - företag och varumärkesleverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på lönsam tillväxt aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv.» Hyllavdelarsystemet Optimal med automatisk frammatning gör att hyllorna alltid ser attraktiva och välfyllda ut. 9

10 Affärsidé, mål och strategier» Utsikter för 2008 För 2008 beräknas den organiska tillväxten hamna i intervallet 5-10 procent, som också är bolagets långsiktiga mål. I likhet med de senaste åren kommer lönsamheten att prioriteras. Ytterligare kostnadseffektiviseringar planeras. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. En detaljerad prognos för helåret kommer som vanligt att lämnas i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Uppföljning för 2007 och fokus för 2008 I årsredovisningen för 2006 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa samt beskrivs hur arbetet ska vidareutvecklas under Fokusområde för 2007 Utfall 2007 Fokusområde för 2008 Intensifierat arbete med sortimentsutvärdering för att förstärka de positiva effekter som uppnåtts En andra fas av sortimentsrationalisering initierades den 1 januari Åtgärderna beräknas ge resultateffekter tidigast under andra kvartalet Fas två av sortimentsrationaliseringen är implementerad och har gett önskade resultateffekter. Den största nyttan har skapats i produktionen. Större orderstorlekar och färre omställningar har gjort att HL Display frigjort produktionskapacitet trots ökade volymer. Arbetet med sortimentet är idag tydligt förankrat i organisationen och kommer framöver att vara ett naturligt inslag i verksamheten. Fortsatt arbete med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. HL Display kommer att förstärka fokus på lönsamhetsfrågor i de säljbolag som för närvarande gör förlust. Ambitionen är att nå åtminstone ett nollresultat i dessa företag under Arbetet med att begränsa rörelseomkostnaderna har gett förväntade resultateffekter. Förstärkt arbete med lönsamhet i de bolag som gjorde förlust förra året har gett påtagliga effekter. Dessa säljbolag ligger nu nära nollresultat. En del uppvisar dessutom vinst. Arbetet med rörelseomkostnaderna kommer att förstärkas. Målsättningen är att rörelseomkostnaderna exklusive frakt på sikt ska understiga 30 procent av omsättningen. Fortsatt arbete med att utvärdera och effektivisera säljprocessen och säljbolagen. Ett nytt CRM-system implementeras för att förbättra arbetet med kundrelationer och möjliggöra kostnadsminskningar genom effektivare rutiner. Dessutom har en försäljningschef utsetts för att ytterligare förstärka genomförande och uppföljning av försäljningsarbetet. Administration och lagerhantering centraliseras idag i allt större utsträckning för att, i ännu högre grad än tidigare, koncentrera säljbolagens arbete på försäljning. CRM-systemet lanseras stegvis och är i drift i sex bolag. Implementeringen av CRM-systemet fortsätter enligt fastställd plan. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik och material som om lokalisering och möjligheter till outsourcing. HL Display kommer att genomföra ytterligare investeringar i fabriken i Kina för att utöka produktionskapaciteten. HL Display kommer att genomföra en total översyn och omorganisation av logistikfunktionen. En logistikchef har rekryteras under januari Logistikchefen kommer att upprätta och implementera en ny logistikfunktion under fjärde kvartalet Fabriken i Kina har visat sig vara mycket effektiv. Därför genomförs nu nya investeringar i produktionskapaciteten. Nya underleverantörer har tillkommit i Ryssland och Slovakien. Produktionen vid fabriken i Falkenberg och viss del av produktionen vid fabriken i Falun har lagts ut på underleverantörer. Under året har HL Display förbättrat hanteringen vid logistikcentrat i Frankrike. Ett nytt logistikcenter för Norden har etablerats i Falkenberg och fungerar också som globalt center för de produkter HL Display köper in. Analysarbetet inför etableringen av logistikcenter för Mellanoch Östeuropa har påbörjats. Fortsatt arbete för att ytterligare öka effektiviteten i produktionen. Ökad samordning mellan produktionsenheterna ska förbättra kapacitetsutnyttjandet och minska led tiderna. HL Display planerar att starta en ny fabrik i Ryssland under 2008 och undersöka vidare behov av lokal produktion. Etablering av logistikcenter för Mellan- och Östeuropa är av hög prioritet för HL Display. Nytt fokusområde: Fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation. Nytt fokusområde: Ökat fokus på insatser inom miljöområdet, bland annat i form av ökad andel egen återanvändning av spillmaterial i produktionen. Nytt fokusområde: HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. 1 0

11 HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet kan beskrivas utifrån tre centrala affärsprocesser. Dessa kompletteras med koncernövergripande stödprocesser. HL Displays verksamhet består av tre centrala affärsprocesser, så kallade kärnprocesser. Kärnprocess 1 avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Kund Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Läs vidare på sidorna Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IT Personal Stödprocesser Kärnprocesserna kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i företaget. Dessa är: Ekonomi och Finans IT Personal Läs vidare på sidorna HL Display erbjuder kompletta lösningar för att exponera produkter inom Hälsa & Skönhet. 11

12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Marknad och försäljning HL Display finns idag på alla viktiga marknader i Västeuropa, Östeuropa och Asien. Försäljningen sker via 31 egna säljbolag. De egna säljbolagen kompletteras av distributörer som bearbetar ytterligare 15 länder. HL Displays affärsstrategi är baserad på stark lokal närvaro i form av helägda dotterbolag på alla viktiga marknader. Dessa kompletteras med distributörer på ytterligare 15 marknader. Anledningen till den starka lokala inriktningen på verksamheten är att inköpen av de produkter och lösningar som HL Display erbjuder till största delen sker lokalt i respektive land. En stark relation med kunderna på den lokala marknaden är av av görande betydelse för framgång. Detta är särskilt tydligt inom kundsegmenten dagligvaruhandel och fackhandel, trots att många av dessa företag finns i ett stort antal länder. Inom kundsegmentet varumärkesleverantörer är andelen globala eller regionala avtal högre. HL Displays försäljningsarbete inom detta segment har därför en mer global inriktning och styrning. Arbetets inriktning under 2007 Förbättrad kostnadskontroll i säljbolagen. Integration av de förvärvade bolagen Display Team och Sooni. Implementering av CRM-system i säljbolagen. Införande av landsanpassade kataloger med postordermöjlighet. Direktförsäljning främsta kanalen Försäljningen sker i första hand genom direktförsäljning i säljbolagen. HL Display har dock ambitionen att öka andelen försäljning via katalog och Internet. Som ett led i detta arbete har HL Displays omfattande produktkatalog gjorts om. Idag finns det lokalanpassade kataloger för varje marknad som innehåller dels ett bassortiment med produkter som ska erbjudas på alla marknader och dels ett så kallat plussortiment anpassat till respektive marknad. Just nu pågår det också pilotprojekt inom e-handel i Polen, Ryssland och Storbritannien. Ut fallet av dessa kommer att ligga till grund för HL Displays fortsatta satsningar inom området. Stärkt fokus på försäljning Säljbolagen ska lägga all sin kraft på försäljning. Det är en av grundtankarna i HL Displays nya logistikstruktur med regionala servicecenter som samlar lagerhållning och administration för säljbolagen i flera länder. Försäljningsarbetet följs upp noga. Alla säljbolag har tydliga mål i termer av nyckeltal som rapporteras kontinuerligt och avvikelser från prognoser hanteras omedelbart. Sex Area Managers har fullt budget- och resultatansvar för sina länder och är ansvariga för planering, koordinering och styrning av verksamheten i länderna i sin region. 1 2

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

och avskrivningar (EBITDA) försämrades med 23 MSEK och uppgick till 74 (97) MSEK.

och avskrivningar (EBITDA) försämrades med 23 MSEK och uppgick till 74 (97) MSEK. Årsredovisning 2007 Innehåll 2007 i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är New Wave Group 6 New Wave Group i världen 8 Det lilla bolagets flexibilitet med det stora bolagets synergier 10 Affärsområde Profil

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

ÅR SRED OV ISNING 20 09

ÅR SRED OV ISNING 20 09 ÅR SRED OV ISNING 20 09 Innehåll Inledning 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Nyheter under året 6 Nya Cloetta 7 Vision, mål och strategier 8 Aktien och ägare 10 Varumärken13 Cloettas starka varumärken

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer