39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning

2 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer 17 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 21 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 23 HL Displays miljöarbete 25 Stödprocesser 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse Koncernen 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Styrelsens arbete 64 Styrelse 65 Ledning 66 Historik 67 Ekonomisk information

3 året i korthet Året i korthet Koncernens omsättning ökade till (1 448) MSEK. Resultatet före skatt blev 155 (92) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 13,95 (7,87) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2007 till 61,04 (50,10) SEK. Nya långsiktiga finansiella mål: Organisk tillväxt 5-10 procent och EBITA-marginal minst 12 procent. Förvärv av Display Team och Sooni. Nyckeltal Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 13,95 7,87 4,59 EBITA-marginal, % 10,3 7,4 4,9 EBT-marginal, % 9,8 6,4 4,8 Soliditet, % 53,3 44,2 45,0 Eget kapital per aktie, SEK 61,04 50,10 44,52 Antal anställda, medelantal För definitioner av nyckeltal, se sidan 33. Förvärv under 2007 Under 2007 har HL Display genomfört två förvärv, båda i Finland. I februari förvärvades Display Team, en ledande leverantör av exponeringssystem för hyllor. Systemen vänder sig primärt till kundsegmentet varumärkesleverantörer. Förvärvet stärker HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna och är i linje med företagets uttalade satsning på detta kundsegement. Omsättningen för Display Team uppgick till cirka 60 MSEK under I maj förvärvade HL Display rörelsen i Sooni, ett företag som de senaste 15 åren varit HL Displays distributör i Finland. Förvärvet ger HL Display möjlighet att förstärka relationerna med kunderna på den finska marknaden. Omsättningen i den förvärvade rörelsen uppgick under 2006 till cirka 35 MSEK. Slimline är HL Displays senaste hyllkantslist där prisetiketterna enkelt kan placeras vid respektive vara. 3

4 koncernöversikt Det här är HL Display HL Display är en ledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till dagligvaruhandeln och fackhandeln. Företaget är också en ledande leverantör av produkter och lösningar till varumärkesleverantörer för varuexponering i butikshyllan och andra delar av butiken. HL Display grundades 1954 och företagets aktie börsnoterades Aktien återfinns numera på OMX Nordiska Börsens Small Cap-lista. Här finns HL Display HL Display har 31 egna säljbolag i 30 länder i västra och östra Europa, samt Asien. De fem största marknaderna är Frankrike, Storbritannien, Sverige, Ryssland och Norge. Ytterligare 15 länder bearbetas via distributörer. Egna säljbolag Belgien Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Distributörer Australien Bulgarien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Italien Kanada Kazakstan Litauen Nya Zeeland Portugal USA HL Displays kunder HL Display riktar sig primärt till tre kundsegment: Dagligvaruhandeln Fackhandeln Varumärkesleverantörer Några av HL Displays största kunder Dagligvaruhandel Ahold (inkl ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel Decathlon DSG Retail Ltd IKEA Müller Nettoomsättning MSEK Varumärkes leverantörer BAT Danone Colgate Kraft L Oreal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever HL Displays erbjudande Till dagligvaruhandeln och fackhandeln: Optishop Produkter och lösningar som presenterar varorna för konsumenterna på ett attraktivt sätt. Genom en välordnad varuexponering utnyttjas hyllutrymmet optimalt och konsumenten stimuleras till köp. Produkter och lösningar som ger konsumenterna all nödvändig köpinformation och hjälper dem att snabbt hitta i butiken. Till varumärkesleverantörer: Brandman Produkter och lösningar som säkerställer att varumärkesleverantörerna kan utnyttja sitt utrymme i butikernas hyllor på bästa möjliga sätt. Produkter och lösningar för exponering av varumärkesleverantörernas varor i andra delar av butiken än hyllan, exempelvis golvställ Rörelseresultat MSEK

5 koncernöversikt Nyttan med HL Displays lösningar För dagligvaruhandeln och fackhandeln: Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. HL Displays fabriker Sverige (fyra fabriker, varav en samägd) Storbritannien (en fabrik) Kina (en fabrik) USA (en fabrik, samägd) Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och stimulerar till köp. Möjliggör kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. För varumärkesleverantörer: Skapar en attraktiv varupresentation som stimulerar till köp och som är lätt att underhålla. Möjliggör bästa möjliga utnyttjande av tilldelat hyllutrymme. HL Displays lösningar gör det enkelt att fylla på hyllorna med nya varor. EBITA-marginal % Medelantal anställda Omsättning per region MSEK Mål 12% Norden 356 Västra Europa 734 Östra Europa 344 Asien/Australien 118 Nordamerika 19 5

6 VD har ordet Fortsatt resultatförbättring för HL Display Under 2007 har vi kunnat glädja oss åt en fortsatt resultatförbättring för HL Display. Rörelseresultatet uppgick till 161 MSEK, en 50-procentig ökning jämfört med förra året. Det finns två huvudsakliga anledningar till denna förbättring. För det första har vi fortsatt att uppnå påtagliga resultateffekter från våra produktionsrationaliseringar. Ökad specialisering och automatisering, kombinerat med att vi lagt ut produktion utanför våra prioriterade produktionsområden på underleverantörer, skapar ökad effektivitet i produktionen. För det andra har vi varit framgångsrika i arbetet med att minska rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen. Även om arbete återstår har ett uttalat kostnadsfokus i såväl sälj bolagen som moderbolaget lett till ett bättre resursutnyttjande i hela koncernen. Genom förvärvet av Display Team har HL Display förstärkt sitt erbjudande med det väletablerade och framgångsrika Brandman-sortimentet. Detta breddar företagets erbjudande till varumärkesleverantörerna, ett prioriterat kundsegment för HL Display. Omsättningen ökade med 8 procent under året till MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent. Resterande 4 procent kommer från de förvärvade verksamheterna i Display Team och Sooni. Jag känner mig tillfreds med försäljningstillväxten mot bakgrund av att vi genomförde omfattande omorganisationer i säljbolagen i Tyskland och Storbritannien under året, två av våra stora marknader. Åtgärderna var primärt inriktade mot att återställa en stabil lönsamhet i dessa säljbolag och innebar att tillväxten temporärt fick stå tillbaka, vilket var helt enligt plan. Nu har vi organisationer på plats som på ett bättre sätt ska kunna ta tillvara den potential som finns på dessa marknader. Tillväxtmarknaderna allt viktigare På tillväxtmarknader som Ryssland och Asien ligger tillväxten även i år på mycket höga nivåer. Vi växer också starkt på vissa mogna marknader som Norge och Sverige. I Norge uppgick tillväxten till 33 procent under året. Den försäljningsökning vi upplevt på tillväxtmarknaderna under de senaste åren gör att deras betydelse för koncernens totala omsättning och resultat ökar. Detta är positivt eftersom det bidrar till att jämna ut skillnaden i omsättning mellan regionerna, där Norden och västra Europa idag står för den största delen. Vi blir därigenom mindre känsliga för marknadsutvecklingen i enskilda regioner. Samtidigt är riskerna på dessa marknader något högre. För att minska riskerna arbetar vi för att säkerställa att vi har hög kompetens hos personalen och att rutiner och strukturer är de bästa i hela koncernen. Vi säkrar också viktiga handelsvalutor som Euro, brittiska pund och Singaporedollar. Produktion Bruttomarginalen ökade under året till 47 procent (46 procent), trots att råmaterialpriset alltjämt befinner sig på en hög nivå. Anledningen är, som jag tidigare nämnde, att vi fått ytterligare genomslag på resultatet av vårt omfattande rationaliseringsarbete i produktionen de senaste åren. Vi fortsätter specialiseringen av vår produktion för att bli ännu starkare inom våra prioriterade produktionstekniker extrudering, formsprutning samt tryckning på plast. Övrig produktion läggs ut på underleverantörer, bland annat i Tjeckien och Polen. Vid fabriken i Falun har vi exempelvis lagt ut 20 procent av produktionen på underleverantörer. Samtidigt ökar vi investeringarna i Falun för att bli ännu effektivare inom tryckning. Fabriken i kinesiska Suzhou har varit i drift i lite över ett år och har visat sig vara mycket framgångsrik. Vi har därför utökat verksamheten med ytterligare produktionslinjer. Sammantaget finns nu sex extruderingslinjer och tre formsprutningslinjer i drift i Suzhou. Vi planerar dessutom start av en produktionsanläggning i Ryssland för den ryska marknaden. Detta skulle innebära att vi kan undvika importtullar och därmed stärka vår konkurrenskraft i Ryssland ytterligare. Lönsamt miljöarbete Ett område vi arbetar aktivt med just nu är återanvändning av spillmaterial från vår produktion. Målsättningen är att återanvända allt material. Det är viktigt av två skäl. För det första kommer den största delen av vår miljöpåverkan från just spillmaterial. För det andra skapar en ökad återvinningsgrad kostnadsbesparingar, framförallt med det rådande höga råmaterialpriset. Fabriken i Suzhou har kommit mycket långt i detta arbete och allt spillmaterial återanvänds antingen i vår egen produktion eller säljs vidare till andra producenter. Detta är en del i vårt utökade miljöarbete som kommer att vara ett prioriterat område för Vi håller för närvarande på att ta fram en miljöguide för att informera våra kunder om vårt synsätt inom detta område, inklusive långsiktiga mål, materialval och återvinning av gamla produkter. Vi kommer också att starta studier tillsammans med utvalda kunder för att utvärdera metoder för ett miljömässigt hållbart samarbete. Genom de effektivitetsförbättringar som genomförts vid fabrikerna har vi kunnat motverka de negativa resultateffekterna av ett högt råmaterialpris. Det finns dock väsentliga prisskillnader på råmaterial mellan Europa och Asien, vilket innebär att vi kommer att öka andelen material som köps från Asien. 6

7 VD har ordet Fokus på lönsamhet En viktig del i arbetet under året har varit att vända lönsamhetsutvecklingen i de säljbolag som tidigare år gjort förlust. Vi har lyckats att ta alla dessa säljbolag nära nollresultat för 2007, en del visar dessutom en mindre vinst. Arbetet fortsätter nu för att skapa förutsättningar för en lönsamhet i linje med koncernen som helhet. Ett annat viktigt område för att öka lönsamheten handlar om att centralisera säljbolagens funktioner för lagerhållning och administration. Detta är en central del i vår nya logistikstruktur som baseras på service center belägna på strategiska platser runt om i världen. Idag har vi ett service center för västra Europa i Frankrike, ett service center för Asien i Singapore och ett servicecenter för Norden och Baltikum i Sverige. Servicecentret i Sverige är beläget i Falkenberg. Där finns också ett globalt center för de produkter koncernen köper in. Nu på går analys- och förberedelsearbete för etablering av service center för Mellan- och Östeuropa. Detta arbete är högt prioriterat eftersom det inte bara medför kostnadsminskningar utan också skapar en struktur som stödjer fortsatt tillväxt. Lyckade förvärv De två förvärv som genomfördes i Finland under året är nu fullt integrerade i koncernen och vi kan så här i efterhand konstatera att arbetet varit mycket lyckat. Genom förvärvet av Display Team stärktes vårt erbjudande till kundsegmentet varumärkesleverantörer, ett segment där vi bedömer att den framtida potentialen är mycket god. Produkterna har blivit väl mottagna av såväl våra säljbolag som våra kunder. Försäljningen av Display Teams Brandmanprodukt har ökat med cirka 30 procent jämfört med hur det såg ut innan vi förvärvade bolaget, vilket visar på styrkan i vår globala försäljningsorganisation. Vi förvärvade också vår finska distributör, Sooni, under året. Tillsammans med delar av Display Team utgör de nu HL Display Suomi, en verksamhet som bidragit positivt till koncernens resultat redan från dag ett. Nya finansiella mål I rapporten för perioden januari-september 2007 kommunicerade styrelsen nya finansiella mål för HL Display. Det finansiella målet har tidigare varit en EBT-marginal på 10 procent. Eftersom de flesta publika bolag i dag mäts på EBITA-nivå beslutade styrelsen att byta till ett EBITA-baserat mål. Samtidigt höjs målsättningen, till en EBITA-marginal på 12 procent. Vårt resultat för 2007 motsvarar en EBT-marginal på 9,8 procent och en EBITA-marginal på 10,3 procent. Dessutom beslutade styrelsen att återinföra ett tillväxtmål för HL Display. Målet är en organisk tillväxt på mellan 5 och 10 procent. Hur ska vi arbeta för att nå målen? De senaste åren har vi framförallt koncentrerat oss på rationaliseringsåtgärder i produktionen för att säkerställa god bruttomarginal, samt effektiviseringsåtgärder i den övriga organisationen för att minska rörelse omkostnaderna. Detta har varit helt nödvändigt för att nå en lönsamhet i närheten av vårt långsiktiga lönsamhetsmål. Vi kommer att fortsätta vårt rationaliseringsarbete i produktionen för att bli ännu effektivare. Rörelseomkostnaderna har minskat väsentligt i förhållande till omsättningen men vi bedömer att det finns ytterligare besparingar att göra. Under 2007 hade vi en relativt hög andel engångskostnader ett resultat av att vi lagt ut produktion och flyttat lager. Vi bedömer att dessa kostnadsposter kommer att bli mindre under nästa år. Vi kommer nu att komplettera vårt effektiviseringsarbete med åtgärder som kan skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Vi ska stärka vårt försäljningsarbete, dels genom att förbättra våra arbetssätt och rutiner, dels genom fortsatt geografisk expansion. Vi ska också fokusera insatserna mot ökad innovation inom produktutvecklingen vilket är centralt för att skapa ytterligare tillväxt. Vi planerar för närvarande flera större produktlanseringar under Vi satsar idag mest av alla i branschen på utveckling och ska behålla positionen som innovatör och trendsättare. Samtidigt är det viktigt att produktutvecklingen ger tydliga resultat. Vi har ett mycket starkt marknadsfokus i utvecklingen och ställer tydliga krav. De produkter vi satsar på ska ha stöd hos våra kunder och slutpriset ska vara konkurrenskraftigt. Som ett komplement till detta planerar vi att fortsätta att stärka vårt sortiment och vår marknadsnärvaro genom förvärv. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har arbetat hårt för att åstadkomma förändring och resultat under Deras fortsatta engagemang är den enskilt viktigaste faktorn för att vi framgångsrikt ska kunna utveckla verksamheten och nå våra finansiella mål. Stockholm i februari 2008 Gérard Dubuy, vd och koncernchef 7

8 Affärsidé, mål och strategier Nya finansiella mål för HL Display Tillväxt med lönsamhet är en grundsten i HL Displays verksamhet. Företagets arbete har de senaste åren varit mycket tydligt inriktat på att skapa och förbättra lönsamheten i verksamheten. Idag kännetecknas HL Display av högre kostnadseffektivitet än tidigare och arbetet med att förbättra lönsamheten kommer att kompletteras med åtgärder för att möjliggöra förstärkt tillväxt. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. Nya finansiella mål I samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2007 presenterade HL Display nya långsiktiga finansiella mål för koncernen. Det övergripande affärsmålet är dock oförändrat. HL Display ska vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamheten ska prioriteras. Det nya resultatmålet är en EBITAmarginal (Earnings before interest, taxes and amortizations) på minst 12 procent. Det nya tillväxtmålet är en organisk tillväxt på 5-10 procent. Kommentar till nytt resultatmål och måluppfyllnad HL Display har länge haft EBT-marginal (Earnings before taxes) på 10 procent som finansiellt mål. Eftersom de flesta publika bolag idag mäts på EBITA-nivå har styrelsen i HL Display beslutat att framöver sätta resultatmålet på EBITA-nivå. Under 2007 uppgick vinstmarginalen på EBT-nivå till 9,8 procent och EBITAmarginalen till 10,3 procent. Detta innebär att företaget nu levererar resultat i paritet med det tidigare resultatmålet. Styrelsen har därför beslutat att, parallellt med att ändra mätpunkten till EBITA-nivå, höja målet till en EBITA-marginal på 12 procent. Den enskilt viktigaste anledningen till den förbättrade vinstmarginalen under 2007 är företagets framgångsrika arbete med att minska rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen. Detta i kombination med god effektivitet i produktionen och en omsättningstillväxt på 8 procent har skapat förutsättningar för ökad vinst. Med Jegab kan prisinformation på ett enkelt sätt visas i anslutning till varor i kyldisken. HL Displays långsiktiga mål EBT-marginal 1) % Mål 10% EBITA-marginal % 14 Mål 12% Tillväxt % Mål för organisk tillväxt 5-10% Förvärv Organisk tillväxt 1) EBT-marginal på 10 procent var HL Displays långsiktiga finansiella mål fram till och med tredje kvartalet

9 Affärsidé, mål och strategier Effektiviseringar i produktionen bibehållen/ förbättrad bruttomarginal Förstärkt försäljningsfokus Produktutveckling Effektiviseringar i verksamheten minskade rörelseomkostnader Försäljningstillväxt Mål för organisk tillväxt: 5-10 procent/år Förbättrad EBITA-marginal Mål: 12 procent Arbetet för att nå resultatmålet HL Display arbetar aktivt med tre parametrar för att nå sitt resultatmål brutto- IT marginal, rörelseomkostnader och försäljningstillväxt. De sammantagna effekterna av för säljningstillväxt, bibehållen/ökad bruttomarginal och ytterligare minskade rörelse omkostnader är det som ska kunna göra det möjligt för HL Display att nå resultatmålet. Bruttomarginal HL Display har under de senaste åren genomfört omfattande åtgärder för att effektivisera produktionen ett arbete som kommer att fortsätta framöver. Med en effektivare produktion och minskade fasta produktionskostnader ökar möjligheten att stå emot råvaruprishöjningar och gör företaget mindre känsligt i tider med ett sämre marknadsklimat. De senaste årens åtgärder har exempelvis medfört att bruttomarginalen förbättrats trots markanta prisökningar på råmaterial. Rörelseomkostnader HL Display har arbetat aktivt med att förbättra resursutnyttjandet och därmed minska rörelseomkostnaderna. Detta arbete kommer att förstärkas. Ett exempel på åtgärd för att minska rörelseomkostnaderna är de logistikcenter som samlar administration och lagerhantering för flera säljbolag. Idag finns sådana i Singapore, Frankrike och Sverige. Dessa kommer att kompletteras med logistikcenter för länderna i Mellan- och Östeuropa. Företagets policy är att rörelseomkostnaderna til låts att öka med maximalt 50 procent av omsättningstillväxten. Försäljningstillväxt HL Display har som mål att växa organiskt med 5-10 procent per år. Försäljningstillväxt kan dessutom uppnås genom förvärv Rörelseomkostnader exklusive frakt i förhållande till omsättning % 39, , , , , Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån följande strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och -produkter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandels - företag och varumärkesleverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på lönsam tillväxt aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv.» Hyllavdelarsystemet Optimal med automatisk frammatning gör att hyllorna alltid ser attraktiva och välfyllda ut. 9

10 Affärsidé, mål och strategier» Utsikter för 2008 För 2008 beräknas den organiska tillväxten hamna i intervallet 5-10 procent, som också är bolagets långsiktiga mål. I likhet med de senaste åren kommer lönsamheten att prioriteras. Ytterligare kostnadseffektiviseringar planeras. HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. En detaljerad prognos för helåret kommer som vanligt att lämnas i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Uppföljning för 2007 och fokus för 2008 I årsredovisningen för 2006 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa samt beskrivs hur arbetet ska vidareutvecklas under Fokusområde för 2007 Utfall 2007 Fokusområde för 2008 Intensifierat arbete med sortimentsutvärdering för att förstärka de positiva effekter som uppnåtts En andra fas av sortimentsrationalisering initierades den 1 januari Åtgärderna beräknas ge resultateffekter tidigast under andra kvartalet Fas två av sortimentsrationaliseringen är implementerad och har gett önskade resultateffekter. Den största nyttan har skapats i produktionen. Större orderstorlekar och färre omställningar har gjort att HL Display frigjort produktionskapacitet trots ökade volymer. Arbetet med sortimentet är idag tydligt förankrat i organisationen och kommer framöver att vara ett naturligt inslag i verksamheten. Fortsatt arbete med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. HL Display kommer att förstärka fokus på lönsamhetsfrågor i de säljbolag som för närvarande gör förlust. Ambitionen är att nå åtminstone ett nollresultat i dessa företag under Arbetet med att begränsa rörelseomkostnaderna har gett förväntade resultateffekter. Förstärkt arbete med lönsamhet i de bolag som gjorde förlust förra året har gett påtagliga effekter. Dessa säljbolag ligger nu nära nollresultat. En del uppvisar dessutom vinst. Arbetet med rörelseomkostnaderna kommer att förstärkas. Målsättningen är att rörelseomkostnaderna exklusive frakt på sikt ska understiga 30 procent av omsättningen. Fortsatt arbete med att utvärdera och effektivisera säljprocessen och säljbolagen. Ett nytt CRM-system implementeras för att förbättra arbetet med kundrelationer och möjliggöra kostnadsminskningar genom effektivare rutiner. Dessutom har en försäljningschef utsetts för att ytterligare förstärka genomförande och uppföljning av försäljningsarbetet. Administration och lagerhantering centraliseras idag i allt större utsträckning för att, i ännu högre grad än tidigare, koncentrera säljbolagens arbete på försäljning. CRM-systemet lanseras stegvis och är i drift i sex bolag. Implementeringen av CRM-systemet fortsätter enligt fastställd plan. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik och material som om lokalisering och möjligheter till outsourcing. HL Display kommer att genomföra ytterligare investeringar i fabriken i Kina för att utöka produktionskapaciteten. HL Display kommer att genomföra en total översyn och omorganisation av logistikfunktionen. En logistikchef har rekryteras under januari Logistikchefen kommer att upprätta och implementera en ny logistikfunktion under fjärde kvartalet Fabriken i Kina har visat sig vara mycket effektiv. Därför genomförs nu nya investeringar i produktionskapaciteten. Nya underleverantörer har tillkommit i Ryssland och Slovakien. Produktionen vid fabriken i Falkenberg och viss del av produktionen vid fabriken i Falun har lagts ut på underleverantörer. Under året har HL Display förbättrat hanteringen vid logistikcentrat i Frankrike. Ett nytt logistikcenter för Norden har etablerats i Falkenberg och fungerar också som globalt center för de produkter HL Display köper in. Analysarbetet inför etableringen av logistikcenter för Mellanoch Östeuropa har påbörjats. Fortsatt arbete för att ytterligare öka effektiviteten i produktionen. Ökad samordning mellan produktionsenheterna ska förbättra kapacitetsutnyttjandet och minska led tiderna. HL Display planerar att starta en ny fabrik i Ryssland under 2008 och undersöka vidare behov av lokal produktion. Etablering av logistikcenter för Mellan- och Östeuropa är av hög prioritet för HL Display. Nytt fokusområde: Fokusera insatserna inom produktutveckling mot ökad innovation. Nytt fokusområde: Ökat fokus på insatser inom miljöområdet, bland annat i form av ökad andel egen återanvändning av spillmaterial i produktionen. Nytt fokusområde: HL Display planerar fortsatt att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. 1 0

11 HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet HL Displays verksamhet kan beskrivas utifrån tre centrala affärsprocesser. Dessa kompletteras med koncernövergripande stödprocesser. HL Displays verksamhet består av tre centrala affärsprocesser, så kallade kärnprocesser. Kärnprocess 1 avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Kund Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Läs vidare på sidorna Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IT Personal Stödprocesser Kärnprocesserna kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser som stödjer verksamheten i företaget. Dessa är: Ekonomi och Finans IT Personal Läs vidare på sidorna HL Display erbjuder kompletta lösningar för att exponera produkter inom Hälsa & Skönhet. 11

12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer Marknad och försäljning HL Display finns idag på alla viktiga marknader i Västeuropa, Östeuropa och Asien. Försäljningen sker via 31 egna säljbolag. De egna säljbolagen kompletteras av distributörer som bearbetar ytterligare 15 länder. HL Displays affärsstrategi är baserad på stark lokal närvaro i form av helägda dotterbolag på alla viktiga marknader. Dessa kompletteras med distributörer på ytterligare 15 marknader. Anledningen till den starka lokala inriktningen på verksamheten är att inköpen av de produkter och lösningar som HL Display erbjuder till största delen sker lokalt i respektive land. En stark relation med kunderna på den lokala marknaden är av av görande betydelse för framgång. Detta är särskilt tydligt inom kundsegmenten dagligvaruhandel och fackhandel, trots att många av dessa företag finns i ett stort antal länder. Inom kundsegmentet varumärkesleverantörer är andelen globala eller regionala avtal högre. HL Displays försäljningsarbete inom detta segment har därför en mer global inriktning och styrning. Arbetets inriktning under 2007 Förbättrad kostnadskontroll i säljbolagen. Integration av de förvärvade bolagen Display Team och Sooni. Implementering av CRM-system i säljbolagen. Införande av landsanpassade kataloger med postordermöjlighet. Direktförsäljning främsta kanalen Försäljningen sker i första hand genom direktförsäljning i säljbolagen. HL Display har dock ambitionen att öka andelen försäljning via katalog och Internet. Som ett led i detta arbete har HL Displays omfattande produktkatalog gjorts om. Idag finns det lokalanpassade kataloger för varje marknad som innehåller dels ett bassortiment med produkter som ska erbjudas på alla marknader och dels ett så kallat plussortiment anpassat till respektive marknad. Just nu pågår det också pilotprojekt inom e-handel i Polen, Ryssland och Storbritannien. Ut fallet av dessa kommer att ligga till grund för HL Displays fortsatta satsningar inom området. Stärkt fokus på försäljning Säljbolagen ska lägga all sin kraft på försäljning. Det är en av grundtankarna i HL Displays nya logistikstruktur med regionala servicecenter som samlar lagerhållning och administration för säljbolagen i flera länder. Försäljningsarbetet följs upp noga. Alla säljbolag har tydliga mål i termer av nyckeltal som rapporteras kontinuerligt och avvikelser från prognoser hanteras omedelbart. Sex Area Managers har fullt budget- och resultatansvar för sina länder och är ansvariga för planering, koordinering och styrning av verksamheten i länderna i sin region. 1 2

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller Q3 2010 Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Flera produktnyheter under kvartalet, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts Skor utvecklas

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID Verkställande direktörens anförande Gunnebo årsstämma 9 april 2013 Gunnebos vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 10 april 2013, sidan 2 Gunnebo i korthet 5 700 anställda Omsätter 5 300

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

JLT Mobile Computers AB

JLT Mobile Computers AB JLT Mobile Computers AB Bolagsstämma Växjö 2013-05-07 Per Holmberg, VD 6/10/2013 1 6/10/2013 Nyckelbudskap 2012 Tufft, men bra förutsättningar är skapade Försäljningen backade Viktiga milstolpar nådda

Läs mer