HL Display Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HL Display Årsredovisning 2006"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning 2006

2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer 14 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 18 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 21 Stödprocesser 24 Marknad 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse Koncernen 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Styrelsens arbete 63 Styrelse 64 Ledning 65 Historik 66 Ekonomisk information

3 ÅRET I KORTHET Året i korthet Koncernens omsättning ökade till (1 285) MSEK. Resultatet före skatt blev 92 (62) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 7,87 (4,59) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2006 till 50,10 (44,52) SEK. Nyckeltal Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 7,87 4,59 6,15 Rörelsemarginal, % 7,4 4,9 8,6 Vinstmarginal, % 6,4 4,8 7,4 Soliditet, % 44,2 45,0 42,8 Eget kapital per aktie, SEK 50,10 44,52 42,70 Antal anställda, medelantal HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

4 KONCERNÖVERSIKT Det här är HL Display HL Display är en marknadsledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till detaljhandeln. Företaget grundades 1954 och hade vid 2006 års slut 947 anställda. HL Display har haft en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 15,1 procent de senaste tio åren och omsatte 1,4 miljarder kronor under HL Displays aktie är sedan 1993 noterad på OMX Nordiska Börsen. HL Displays marknader Egna säljbolag i 29 länder i västra och östra Europa, samt Asien. De största enskilda marknaderna är Frankrike, Storbritannien och Sverige. 16 länder bearbetas via distributörer. HL Displays kunder Detaljhandelsföretag inom dagligvaruhandel och fackhandel. Varumärkesleverantörer som levererar varor till detaljhandeln. Produktionsanläggningar Sverige (fem fabriker, varav en samägd) Storbritannien (en fabrik) Kina (en fabrik) USA (en fabrik, samägd) Egna säljbolag Belgien Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Några av HL Displays största kunder Detaljhandel Ahold (inkl. ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Varumärkesleverantörer BAT Danone Colgate Kraft L Oreal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever Bearbetning via distributörer Australien Israel Bulgarien Italien Danmark Kanada Estland Kazakstan Finland Litauen Grekland Nya Zeeland Irland Portugal Island USA Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat MSEK HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

5 KONCERNÖVERSIKT HL Displays erbjudande Butikskommunikation: Produkter och lösningar som säkerställer att konsumenten hittar önskade varor i butiken samt får all nödvändig information för ett köpbeslut. Varuexponering: Produkter och lösningar som på bästa sätt presenterar varorna för konsumenten. Kategorilösningar: Nyckelfärdiga lösningar för att exponera varor inom specifika varukategorier, exempelvis frysta varor. Nyttan med HL Displays lösningar Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och lockar till köp centrala faktorer för att öka försäljningen i butik. Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar varorna de söker. Effektiviserar butiksarbetet vilket skapar kostnadsbesparingar för butiken. Vinstmarginal % 10 9 Vinstmarginalmål 10% Medelantal anställda Omsättning per region MSEK Norden 274 Västra Europa 767 Östra Europa 281 Asien/Australien 94 Nordamerika 32 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

6 VD HAR ORDET Positiva effekter av genomförda åtgärder HL Display har åtta produktionsanläggningar. I fabriken i Storbritannien tillverkas bland annat akrylprodukter. Det gångna året, mitt första år som vd och koncernchef för HL Display, har på många sätt varit ett spännande och viktigt år. Under de senaste åren har stor vikt lagts vid åtgärder som reducerar kostnaderna och gör att vi arbetar effektivare. Vi ser nu att vårt hårda arbete på allvar börjar ge resultat. Vi konstaterar att vår konkurrenskraft är stark med en tillväxt i försäljningen på 13 procent. Vi märker också effekterna på vårt resultat som förbättrades med 49 procent. Samtidigt som vi gläds åt den positiva utvecklingen är vi medvetna om de utmaningar som ligger framför oss. HL Display ska behålla positionen som marknadsledare och det företag som andra i branschen ser upp till. För att lyckas med det måste vi hela tiden bli bättre i alla delar av vår verksamhet. Kostnadseffektivitet är av flera skäl en viktig del i detta arbete. För det första stärker det vår konkurrenskraft på marknaden. Vi måste vara kostnadseffektiva för att ta nya marknadsandelar och för att behålla de andelar vi har idag. För det andra minskar det vår känslighet för fluktuationer i försäljningen. Genom att vara kostnadseffektiva kan vi sänka break-even-nivån vilket innebär att vi kan ha en lönsam verksamhet också i tider av något lägre försäljning. För det tredje är det nödvändigt för att nå de avkastningskrav som våra aktieägare har. Ytterligare åtgärder initierade Jag har i stor utsträckning koncentrerat mitt arbete under året till att ytterligare förstärka och påskynda vårt effektiviseringsarbete. De åtgärder som hittills genomförts har varit nödvändiga och framgångsrika. Ett bra exempel är att vi under året ökade bruttomarginalen till 46,2 procent trots signifikanta prisökningar på råmaterial. Efter sommaren gjordes dock bedömningen att de genomförda åtgärderna inte räcker till för att vi uthålligt ska leverera resultat i paritet med vårt lönsamhetsmål. Vi identifierade därför ett flertal områden där vi behövde vidta ytterligare åtgärder. I september 2006 inledde vi ett arbete med att omstrukturera verksamheten i Tyskland som under flera år varit olönsam på grund av pressade marknadspriser och hög kostnadsnivå. Olönsamma kundkontrakt omförhandlas och i de fall vi inte kan nå acceptabla överenskommelser sägs kontrakten upp. Det regionala servicecentrat i holländska Bergen Op Zoom har inte uppvisat tillfredställande lönsamhet, som ett resultat av att verksamheten varit överdimensionerad i förhållande till marknadssituationen. Till stor del beror detta på att säljbolagen i Tyskland, Nederländerna och Belgien inte utvecklats som planerat. I januari 2007 avvecklades servicecentrat och flyttades till servicecentrat för Spanien och Frankrike i franska Saint Avertin. Dessutom kommer vi successivt under 2007 att lägga ut delar av produktionen vid fabriken i Falun på utvalda underleverantörer. Tillväxtmarknadernas betydelse ökar Vår närvaro på tillväxtmarknader, som Ryssland och de asiatiska marknaderna, får allt större betydelse för koncernen som helhet. Efter flera år med god försäljningstillväxt står dessa marknader numera för en större del av omsättningen och vi bedömer möjligheterna till fortsatt tillväxt som goda. Detta är mycket positivt, inte minst eftersom det på sikt kan komma att jämna ut skillnaden i omsättning mellan regionerna, där västra Europa idag står för den övervägande delen. Därigenom minskar vår känslighet för marknadsutvecklingen i enskilda regioner. I år har vi dessutom expanderat den asiatiska verksamheten med ett säljbolag i Indien, en marknad som har potential att bli mycket intressant framöver. Asien har också av andra, strategiska, 6 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

7 VD HAR ORDET skäl fått ökad betydelse för oss. Vår produktionsanläggning i Kina har expanderats under året och börjar ge oss viktiga fördelar gentemot våra europeiska konkurrenter. Idag har vi också en Trading Manager i Kina som aktivt arbetar med att identifiera och styra arbetet med lokala underleverantörer. Den goda försäljningsutvecklingen är dock inte bara kopplad till vår verksamhet på snabbväxande marknader. Vi har under året ökat försäljningen på de flesta av våra marknader i Väst- och Östeuropa. Vi upplever att prispressen inom vår bransch under året varit något lägre än tidigare. Till en del beror detta sannolikt på att dagens höga råmaterialpriser gör det svårt för våra konkurrenter att sänka sina priser. Produktutveckling viktig konkurrensfördel HL Display satsar mer på produktutveckling än någon annan i branschen. Det ger oss fördelar gentemot konkurrenterna och vi kan skapa efterfrågan i marknaden genom att erbjuda nya produkter som möter behoven hos våra kunder. Detta kompletteras med att vi vidareutvecklar våra befintliga produkter. Baserat på kundernas behov och kvalitetskrav görs en analys av om det exempelvis går att göra andra materialval eller rationalisera produktionen. I slutänden innebär det att vi kan sänka priserna och därmed göra produkterna än mer attraktiva för våra kunder. Förändrad syn på produktion Vår filosofi och strategi kring produktion har förändrats de senaste åren. Från att tidigare tillverkat majoriteten av produkterna i våra svenska fabriker har vi nu koncentrerat tillverkningen till produktionsmetoder där vår kostnadseffektivitet är hög. Vi kommer successivt att öka andelen produktion som läggs ut på underleverantörer, vilket innebär avsevärda kostnadsbesparingar. Vi kommer också att se över förutsättningarna att lägga mer egen produktion i lågkostnadsländer för att minska kostnader och undvika de höga importtullar som finns på vissa marknader. Detta kompletteras med en fortsatt utveckling av fabriken i kinesiska Suzhou, där vi nu går in i en ny fas. Initialt var tillverkningen enbart avsedd för den asiatiska marknaden. Nu kommer fabriken i Suzhou i större utsträckning att producera även för den europeiska marknaden. Vi strävar också efter att etablera leverantörssamarbeten inom produktområden som passar väl in i vårt erbjudande. Ett bra exempel på detta är det samarbete vi etablerat med amerikanska Trade Fixtures avseende deras lösningar för försäljning av varor i lösvikt. Vi har märkt att efterfrågan på dessa lösningar ökat och har idag exklusiva rättigheter till Trade Fixtures sortiment på den europeiska marknaden. Rationaliseringen av sortimentet har gett effekt Arbetet med att rationalisera vårt produktsortiment har på kort tid gett positiva effekter. Vår ambition har varit att fasa ut olönsamma produkter och öka andelen standardprodukter. Detta skapar flera fördelar för oss, bland annat genom längre produktionsserier. Som ett resultat av detta har vi kunnat öka såväl snittorderstorleken och snittförsäljningen per artikel, som försäljningen av standardprodukter. Vi kommer att öka takten i rationaliseringsarbetet under 2007 för att ytterligare förstärka de positiva effekterna. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte försämrar vårt erbjudande till kunderna. Det handlar i stor utsträckning om att minska det mycket stora antalet produktvarianter. Enkelt uttryckt kan man säga att vi erbjuder kunden två lösningar som motsvarar deras behov istället för fem. Översyn av logistikprocesser Ett huvudområde under de kommande två åren kommer att bli en total översyn av våra logistikprocesser, för att ytterligare förbättra kostnadseffektivitet och servicegrad. Idag har vi i de flesta fall både lager och administrativa funktioner i varje land där vi har verksamhet. Under 2007 kommer vi att omorganisera logistikfunktionen, sannolikt med inriktning mot att etablera regionala enheter som hanterar logistik, lagerhållning och administrativa funktioner för ett antal säljbolag i regionen. I januari 2007 anställdes en Supply Chain Manager som kommer att ha ansvaret för att utarbeta och implementera en ny logistikfunktion. Utsikter för framtiden Jag har under året haft möjlighet att resa runt till HL Displays dotterbolag runt om i världen och öka min kunskap om företaget. Mitt intryck från dessa resor är att det finns en optimism och framtidstro i HL Display och jag vill tacka alla medarbetare för deras engagerade arbete med att driva verksamheten till ännu bättre resultat. Jag kan konstatera att de senaste årens hårda arbete med att utveckla verksamheten har stärkt HL Display. Förutsättningarna att ta nya marknadsandelar är goda och vår försäljningstillväxt ska överstiga tillväxten på marknaden. Under 2007 förväntas dock inte försäljningstillväxt i paritet med Vi kommer också aktivt att undersöka möjligheterna att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. Jag känner att vi är på rätt väg och att vi med gemensamma ansträngningar har vårt lönsamhetsmål på tio procent inom räckhåll. Tillsammans kommer vi att få ett spännande år Stockholm i januari 2007 Gérard Dubuy, verkställande direktör HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Fokus på lönsam tillväxt HL Display fokuserar på lönsam tillväxt, med stark betoning på lönsamhet. Företaget skapar tillväxt dels genom geografisk expansion i takt med att kunderna etablerar sig på nya marknader och dels genom innovativ produktutveckling som skapar ökad efterfrågan från kunderna. HL Displays lönsamhetsfokus tar sig uttryck i ett arbete med såvål direkta kostnader som rörelseomkostnader för att kontinuerligt förbättra effektiviteten i verksamheten. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva exponeringssystem. Fokus ligger på att göra systemen anpassningsbara till kundernas specifika behov. Affärsmål HL Displays övergripande affärsmål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet ska prioriteras. Det finansiella målet är en vinstmarginal på 10 procent. Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån nedanstående strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och -produkter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandelsföretag och deras leverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på tillväxt och förändring aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv. Datalisten Slimline finns i en mängd utföranden och prisetiketterna placeras enkelt vid respektive vara. 8 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

9 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Omkostnadsstruktur MSEK Vinstmarginal % Vinstmarginalmål 10% Forsknings- och utvecklingskostnader Administrationskostnader Försäljningskostnader Kommentar till koncernens vinstmarginalutveckling HL Display hade en negativ vinstmarginaltrend från slutet av 90-talet fram till Under 90-talet hade företaget en mycket tydlig tillväxtstrategi och tillväxten uppgick under flera år till över 30 procent. Organisationen anpassades för att klara av den starka tillväxten med ökade fasta kostnader som följd. Försäljningstillväxten under början av 2000-talet var dock betydligt lägre än tidigare år som ett resultat av ett tuffare marknadsklimat. Detta påverkade lönsamheten negativt och kulminerade 2003 det enda förluståret i HL Displays historia. Sedan dess har HL Display genomfört ett mycket omfattande arbete med att minska både direkta kostnader och rörelseomkostnader. Lönsamhetstänkandet har genomsyrat alla delar av verksamheten och ambitionen är att även framöver vara ett bolag med god tillväxt, dock inte på bekostnad av lönsamheten. HL Display fortsätter arbetet för att uthålligt infria det finansiella målet genom kontinuerliga förbättringar i alla delar av verksamheten. HL Display underlättar vardagen för butiksanställda med genomtänkta exponeringslösningar som exempelvis EasyShelf. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

10 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Uppföljning för 2006 och inriktning för 2007 I årsredovisningen för 2005 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa samt beskrivs hur arbetet ska vidareutvecklas under Prognos för 2007 I Norden och västra Europa har HL Display sina största marknader. De kännetecknas av begränsad tillväxt och hård konkurrens. De senaste årens marknadsinvesteringar har därför styrts till östra Europa och Asien. På dessa marknader är tillväxttakten hög och HL Displays erbjudande är konkurrenskraftigt. HL Display kommer att aktivt undersöka möjligheterna att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. I likhet med de senaste åren kommer lönsamheten att prioriteras. Vinstmarginalmålet på tio procent är inom räckhåll. För 2007 förväntas inte samma försäljningstillväxt som under En detaljerad prognos för resultat och omsättning för helåret lämnas i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet Korta ledtider från order till leverans och en orderstock som till stor del utgörs av många små order gör det svårt att lämna en relevant prognos för längre tid än ett kvartal. Majoriteten av orderingången under en månad faktureras redan månaden efter. Fokusområde för 2006 Utfall 2006 Fokusområde för 2007 Fortsatt arbete med sortimentsutvärdering för att möjliggöra ökad effektivitet i produktion och logistik. Positiva effekter i form av en ökad snittorderstorlek, ökad snittförsäljning per artikel och ökad försäljning av standardprodukter. Intensifierat arbete med sortimentsutvärdering för att förstärka de positiva effekter som uppnåtts En andra fas av sortimentsrationalisering initierades den 1 januari Åtgärderna beräknas ge resultateffekter tidigast under andra kvartalet Ökad intensitet i arbetet med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. Rörelseomkostnaderna exklusive frakt- och engångkostnader ökade med 3,6 procent. Omsättningen ökade med 13 procent (se tabell över rörelseomkostnadernas utveckling). Fortsatt arbete med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. HL Display kommer att förstärka fokus på lönsamhetsfrågor i de säljbolag som för närvarande gör förlust. Ambitionen är att nå åtminstone ett nollresultat i dessa företag under Utvärdera och effektivisera säljprocessen och säljbolagen. Inrättandet av Area Managers har knutit säljbolagen närmare moderbolaget. Nyckeltalsstyrning av säljbolagen har införts, vilken följs upp kontinuerligt. Fortsatt arbete med att utvärdera och effektivisera säljprocessen och säljbolagen. Ett nytt CRM-system implementeras för att förbättra arbetet med kundrelationer och möjliggöra kostnadsminskningar genom effektivare rutiner. Dessutom har en försäljningschef utsetts för att ytterligare förstärka genomförande och uppföljning av försäljningsarbetet. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik som material. Nya metoder för produktionsplanering framtagna i syfte att dra nytta av lediga resurser och uppnå jämn beläggning. Uppstart av produktion i Kina. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik och material som omlokalisering och möjligheter till outsourcing. HL Display kommer att genomföra ytterligare investeringar i fabriken i Kina för att utöka produktionskapaciteten. Vidareutveckla EDI-lösningar såväl inom företaget som mot slutkunder. EDI används i ökande omfattning. Som ett resultat av det arbete som genomförts under senare år är användandet av EDI nu en naturlig del av verksamheten. Ytterligare utveckling är därför inte längre av strategisk betydelse. Öka andelen direktleveranser från fabrik till slutkund. Har inte gett önskade kostnadseffektiviseringar. HL Display kommer att genomföra en total översyn och omorganisation av logistikfunktionen. En logistikchef har rekryteras under januari Logistikchefen kommer att upprätta och implementera en ny logistikfunktion under fjärde kvartalet OCH en av HL Displays lösningar för att kunna exponera runda produkter där produktinformationen ofta sitter på locket. 10 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

11 AFFÄRSPROCESSER INTRODUKTION Kärnprocesser och stödprocesser HL Display har tydliggjort de affärsprocesser som hanterar företagets kärnverksamhet i tre kärnprocesser. Detta kompletteras med tre stödprocesser som är verksamhetsöverskridande. HL Display har delat in sin verksamhet i tre centrala kärnprocesser. Genom en tydlig styrning och uppföljning av arbetet inom varje kärnprocess ska HL Display säkerställa att rätt saker görs i alla delar av verksamheten. Kärnprocess 1 avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IT Personal Stödprocesser Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer Kund Som komplement till detta har HL Display tre processer som stödjer verksamheten i kärnprocesserna. Dessa är Ekonomi och Finans, IT samt Personal. Läs vidare på sidorna Butiks- och priskommunikation är en viktig del i butiken. Till datalisten Slimline finns ett stort utbud av säljfrämjande tillbehör. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

12 KÄRNPROCESS 1 FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Lokal närvaro nyckel till framgångsrikt försäljningsarbete HL Displays försäljning sker via 30 egna säljbolag i 29 länder i Norden, västra och östra Europa, samt Asien. De egna säljbolagen kompletteras av distributörer som bearbetar ytterligare 16 länder. HL Displays affärsmodell baseras på en stark lokal förankring genom egna säljbolag på de marknader där företaget är verksamt. Trots att aktörerna inom dagligvaruhandeln till stor del utgörs av multinationella koncerner görs en mycket liten del av inköpen av de produkter och lösningar HL Display erbjuder centralt. Den lokala förankringen och kundkontakten är därför av avgörande betydelse för ett fortsatt framgångsrikt försäljningsarbete. Styrning mot ökad lönsamhet HL Display tillämpar central styrning och uppföljning av verksamheten i säljbolagen för att stödja arbetet med att nå företagets lönsamhetsmål. Alla säljbolag har tydliga mål i termer av nyckeltal som följs upp kontinuerligt. Idag bedöms säljbolagen efter sin förmåga att uppfylla målsättningar avseende: tillväxt bruttomarginaler för de tre kundsegmenten dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer rörelseomkostnader i relation till total försäljning, samt vinstmarginal. I praktiken innebär detta att säljbolagens huvudsakliga fokus idag är lönsamhet. Tillväxt är fortfarande en viktig del i strategin, men högre försäljningsvolymer ska inte nås på bekostnad av lönsamhet. Tillsammans med internationella kunder anpassar HL Display produkter för de olika miljöerna som här med akrylställ för exponering av glastallrikar. Area Managers planerar och styr arbetet För att stödja ökad koordination och förbättra styrningen av verksamheten genomförde HL Display under första halvåret förändringar i företagets organisation. Sex Area Managers har tilldelats fullt budget- och resultatansvar för sina länder. HL Displays Area Managers är ansvariga för planering och styrning av verksamheten för att nå lönsamhetsmålen. Detta kompletteras med en Business Manager med globalt ansvar för att utveckla 12 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

13 KÄRNPROCESS 1 FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER arbetet med kundsegmentet varumärkesleverantörer ett område där HL Display bedömer att det finns ytterligare potential. Koncerngemensamma system stödjer försäljningsarbetet HL Displays Key Account Managers har ett totalansvar för kundrelationen på den lokala marknaden, oavsett om det rör sig om produktförsäljning eller mer komplexa projekt. HL Display stödjer säljbolagen med verktyg som effektiviserar och förbättrar försäljningsarbetet, bland annat i form av webbaserade vidareutbildningar och införandet av ett koncerngemensamt CRM-system (Customer Relationship Management) som skapar strukturerade rutiner för alla faser av arbetet. Försäljning via katalog och Internet HL Display har under året fortsatt arbetet med HL Direct för att möjliggöra ökad försäljning med befintlig organisation. De huvudsakliga verktygen inom HL Direct är försäljning via katalog och Internet. Detta kompletteras med att kvalificerad säljpersonal finns tillgänglig via telefon, vilket innebär att kunderna snabbt kan få hjälp med ärenden som tidigare krävt besök av en fältsäljare. Den omfattande gemensamma produktkatalogen ska ersättas av landsspecifika kataloger som innehåller ett standardsortiment samt vissa tillval för respektive land. Denna lösning har under året testats i Frankrike, Storbritannien och Sverige. Resultaten har varit positiva och de nya katalogerna kommer successivt att införas på alla marknader under Försäljning via Internet är en i princip outnyttjad kanal för HL Display. Under våren 2006 lanserades en internetbutik i Storbritannien och resultaten av detta projekt kommer att ligga till grund för HL Displays vidare satsningar inom området. Arbetets inriktning under 2006 Öka fokus på lönsam tillväxt i säljbolagen genom tydliga målsättningar och kontinuerlig måluppföljning. HL Display har under året formulerat målsättningar för säljbolagen baserat på fyra nyckeltal, vilka följs upp kontinuerligt. Öka effektiviteten i försäljningen genom koncerngemensamma stödsystem inom Customer Relations Management. Ett CRM-system har tagits fram under året som syftar till att strukturera och förbättra alla faser i arbetet med potentiella och befintliga kunder. Etablera metoder för att öka försäljningen via katalog och Internet. Den omfattande gemensamma produktkatalogen ska ersättas med kataloger som är anpassade för respektive land. Under året har denna lösning testats i Frankrike, Storbritannien och Sverige med goda resultat. Under 2006 genomfördes dessutom en testlansering av en ny internetbutik i Storbritannien. Stärka försäljningsfokus på kärnprodukter. Som ett led i fokuseringen på kärnprodukter har HL Display under året återtagit marknadsandelar inom segmentet inredningsföretag. Dessutom har speciella bonusmål satts på samtliga säljbolagschefer rörande försäljningen av Slimline och EasyShelf, som är de senaste innovationerna inom datalist- respektive hyllavdelarområdet. HL Display är den ledande leverantören i världen av priskommunikationslösningar. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

14 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN Globalt erbjudande till detaljhandeln HL Display erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. HL Display lägger stor vikt vid att vårda och utveckla sortimentet för att förbättra erbjudandet till befintliga kunder, nå nya kunder och för att öka effektiviteten i produktionen. HL Displays erbjudande HL Display erbjuder sina kunder produkter för butikskommunikation och varuexponering samt kompletta lösningar för exponering av hela varukategorier, så kallade kategorilösningar. Butikskommunikation Inom kompetensområdet butikskommunikation erbjuder HL Display produkter som säkerställer att konsumenten snabbt hittar önskade varor, samt får all nödvändig information för ett köpbeslut. Genom en välordnad butikskommunikation undviker butikerna att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. Varuexponering Inom kompetensområdet varuexponering erbjuder HL Display produkter som på bästa sätt presenterar varorna för konsumenterna och lockar till köp, vilket är avgörande faktorer för att öka försäljningen i en butik. HL Displays produkter för varuexponering möjliggör också kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel på detta är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. Kategorilösningar Inom kompetensområdet kategorilösningar erbjuder HL Display kompletta exponeringslösningar för hela varukategorier, exempelvis Frysta varor och Konfektyr. Förutom en säljande varuexponering och tydlig presentation av informationen relaterad till varorna, exempelvis KRAV-märkning, säkerställer en kategorilösning att butikens planogram följs. Ett planogram är en ritning som visar var varje vara i butiken ska vara placerad. Positionering av erbjudandet HL Display ska vara den naturliga samarbetspartnern för detaljhandeln när det gäller att förstärka köpupplevelsen för konsumenten. Företaget differentierar sig från konkurrenterna framförallt när det gäller: Innovationsgrad HL Displays satsning på produktutveckling är utan motsvarighet i branschen. Kvalitet Kvaliteten på produkterna ska aldrig behöva ifrågasättas. Kompetens Med 50 års erfarenhet har HL Display byggt upp ett starkt expertkunnande när det gäller att exponera varor i butik. Kundfokus HL Displays lokala marknadsnärvaro skapar en närhet till kunderna och hög servicegrad. Rationalisering och differentiering av sortimentet I slutet av 2005 inledde HL Display ett arbete med att rationalisera, klassificera och prisdifferentiera företagets omfattande produktportfölj med över artiklar. Segment Byggvaruhus Sportaffärer Hemelektronik Apotek/skönhetsbutiker Produkter Butikskommunikation, exempelvis HL Datalist (hyllkantslister) och HL Ramar (exponeringsramar) Varuexponering, exempevis HL Optimal (hyllavdelarsystem) och HL Optirack (exponeringsställ) Kategorilösningar Färskvaror Konfektyr Hälsa och skönhet Frysta varor Tobak Fackhandel Dagligvaruhandel HL Displays omfattande produktsortiment utgör grunden för bolagets erbjudande till sina kunder. Kunderna inom dagligvaruhandeln erbjuds dessutom kompletta kategorilösningar för hela varukategorier. HL Displays erbjudande till fackhandeln är inledningsvis koncentrerat på fyra segment där det på sikt finns goda möjligheter att utveckla erbjudandet till att innefatta allt fler kategorilösningar. 14 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

15 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN Arbetets inriktning under 2006 Rationalisera och differentiera det omfattande produktsortimentet. Arbetet med att rationalisera sortimentet har under året gett positiva effekter. Såväl snittorderstorleken som snittförsäljningen per artikel har ökat. Dessutom har försäljningen av standardprodukter ökat. Utnyttja partnerskap och leverantörssamarbeten som ett sätt att förstärka sortimentet inom produktområden som passar väl in i HL Displays erbjudande. Under året har HL Display förstärkt sitt sortiment med lösningar för att exponera varor i lösvikt genom ett samarbete med amerikanska Trade Fixtures. Öka konkurrenskraften i erbjudandet genom värdeskapande utveckling (value engineering). Detta har under året blivit en naturlig del i sortimentsutvecklingen. HL Display har under året kunnat effektivisera produktionen av ett flertal produkter, vilket i slutänden ger lägre priser och ett attraktivare erbjudande till kunden. De primära målen med åtgärderna var att få ökad effektivitet i produktionen genom längre produktionsserier och att effektivisera logistikflödena. Prisdifferentiering HL Display koncentrerade sig initialt på att fasa ut produkter med låg lönsamhet samt att minska antalet produktvarianter genom att standardisera exempelvis färg och längd. Som en del i detta arbete har HL Display infört en tydlig prisdifferentiering av produkterna. Företagets produkter delades in i tre grupper: standard modifierad standard (exempelvis standardprodukt med specialfärg) special. Prissättningen av produkterna följer graden av specialisering. Bas- och plussortiment För att förstärka försäljningen av standardprodukter har HL Display definierat ett bassortiment som ska erbjudas av alla säljbolag. Kravet på bassortimentet är att det ska innehålla ett komplett sortiment som kan möta kundernas högt ställda krav, oavsett i vilken del av världen de verkar. Till detta kan respektive säljbolag göra tillval i form av plussortiment för just deras marknad. Positiva effekter HL Display följer kontinuerligt upp de åtgärder som initierats. Resultaten visar att såväl snittorderstorleken som snittförsäljningen per artikel ökat. Dessutom har en stor ökning av andelen sålda standardprodukter uppmätts. HL Display har inte tappat någon försäljning eller några kunder som resultat av sortimentseffektiviseringarna. Istället har många kunder uppskattat möjligheten att få kortare leveranstider och lägre priser vid val av standardprodukter. Vid impulsköp spelar hylltalaren en nyckelroll för att skapa ökad försäljning. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

16 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN Automatisk varuframmatning på hyllorna främjar både försäljningen och effektivitetsgraden i butiken. Nästa steg Baserat på resultaten av uppföljningarna har HL Display beslutat att ytterligare förstärka arbetet med sortimentseffektivisering främst för att skapa längre produktionsserier i fabrikerna. En utökad standardisering inom produktgruppen hyllkantslister kommer att genomföras eftersom variationen är som störst där. Utveckling av sortimentet HL Displays ambition är att vara en marknadsledande aktör som kontinuerligt vidareutvecklar branschen med nya innovativa produkter som skapar tydliga värden åt kunderna. HL Displays arbete med att utveckla sortimentet bygger på tre delar: Produktutveckling Värdeskapande utveckling (value engineering) Partnerskap och leverantörssamarbeten. Produktutveckling HL Displays produktutveckling är organiserad i två kompetenscenter, ett för extrudering och ett för formsprutning. Dessutom finns en marknadsenhet bestående av produktchefer på HL Display. Dessa har ansvaret för att identifiera och initiera utvecklingsprojekt. Det yttersta ansvaret för utvecklingsstrategin och beslut kring vilka nya produkter som ska tas fram ligger hos ett marknadsråd som bland annat består av medlemmar ur HL Displays ledningsgrupp. HL Display koncentrerar sin produktutveckling till produkter som tillverkas genom extrudering och formsprutning två produktionstekniker där HL Display har marknadsledande kompetens. Ett tydligt kostnadsfokus är integrerat i produktutvecklingen. Ambitionen är att optimera kvaliteten utifrån produktens användningsområde och ett konkurrenskraftigt slutpris är ett krav för alla nya produkter som tas fram. Allt utvecklingsarbete som görs på uppdrag av kunderna kundanpassade lösningar baserade på HL Displays befintliga produkter utförs av HL Design, en koncerngemensam resurs belägen i Frankrike. HL Design har mycket stor kompetens kring framgångsrik kundspecifik utveckling. Värdeskapande utveckling Value Engineering Värdeskapande utveckling är ett centralt begrepp i arbetet med sortimentsutveckling. HL Display gör kontinuerliga genomgångar av sortimentet för att identifiera de volymprodukter där företagets konkurrenskraft måste öka. Baserat på kundernas behov och kvalitetskrav görs en analys av om det exempelvis går att göra andra materialval eller rationalisera produktionen. Därigenom möjliggörs kostnadsminskningar och prissänkningar, vilket ökar företagets möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar. Under året har HL Display lanserat ett flertal nya och vidareutvecklade produkter, bland annat EasyShelf Lite en vidareutveckling av EasyShelf -lösningen och Slimline hyllkantslist speciellt anpassad för elektroniska prisetiketter. Under året satsades 3 (3) procent av omsättningen på produktutveckling. Partnerskap och leverantörssamarbeten HL Displays nära samarbete med sina kunder gör att bolaget tidigt kan identifiera nya behov av produkter och lösningar. I de fall produkterna passar väl in i HL Displays erbjudande, men faller utanför kärnkompetenserna extrudering och formsprutning, 16 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

17 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN har företaget ambitionen att förse kunderna med dessa produkter och lösningar genom partnerskap eller genom underleverantörer. HL Display är en attraktiv partner för dessa leverantörer genom sin marknadsnärvaro med säljbolag och distributörer i 46 länder. Under året tecknade HL Display ett partneravtal med amerikanska Trade Fixtures avseende deras lösningar för försäljning av varor i lösvikt ett område där efterfrågan ökat markant under senare år. HL Display har exklusiva rättigheter till deras sortiment på den europeiska marknaden. Patent och mönsterskydd HL Display har under året omvärderat sin patentstrategi, inte minst mot bakgrund av de höga kostnader som är förknippade med patent. Patentstrategin syftar idag till att skydda storsäljande produkter inom kärnkompetenserna extrudering och formsprutning. HL Display hade vid årets slut 70 (179) registrerade patent och 50 (75) patentansökningar under behandling. Antalet nya patent under 2006 uppgick till 6. Antalet registrerade mönsterskydd uppgick till 104 (110) och 11 (10) ansökningar var under behandling. Den totala kostnaden för patent och mönsterskydd uppgick under 2006 till 2 (3) MSEK. System för snabbare produktlanseringar En effektiv produktlansering är nödvändig för att nya produkter så snabbt som möjligt ska få önskat genomslag på marknaden. Till största delen lanseras HL Displays produktnyheter samtidigt på alla marknader. Detta ställer stora krav på att snabbt nå ut med all nödvändig information till säljbolagen runt om i världen. För att öka effektivitet och genomslag i lanseringsarbetet har HL Display under året arbetat med webbaserade verktyg som kombinerar produktkunskap med säljträning för den aktuella produkten. De största lanseringarna under året var EasyShelf Lite, ett nytt hyllavdelarsystem där avdelare och tillbehör enkelt kan frigöras och justeras, samt Bulk Bins, ett system för försäljning av varor i lösvikt. Nya produkter EasyShelf Lite EasyShelf Lite möjliggör att samtliga hyllavdelare med ett enkelt handgrepp kan flyttas i sidled, vilket skapar tidsvinster vid förändringar i butikens planogram samt vid införandet av nya varor i hyllan. Genom vidareutveckling av material och produktionsteknik kan EasyShelf Lite erbjudas till samma prisnivå som en traditionell lösning baserad på Optimal hyllavdelarsystem. Kunderna får nu en mer innovativ och flexibel lösning. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

18 KÄRNPROCESS 3 PRODUKTION OCH LEVERANS AV VAROR OCH TJÄNSTER Samordnad produktion förbättrar resursutnyttjandet HL Display har åtta produktionsanläggningar, varav fem ligger i Sverige. Varje produktionsanläggning är specialiserad på en eller ett par produktionsmetoder. Arbetets inriktning under 2006 HL Displays produktion har genomgått omfattande förändringar under senare år med målsättningen att kontinuerligt förbättra effektiviteten. Tidigare har i stort sett alla HL Displays produkter och lösningar tillverkats vid företagets egna produktionsanläggningar. Idag koncentrerar HL Display produktionen till de produktionsmetoder där företaget kan uppvisa ledande kompetens och effektivitet. Det innebär att viss produktion läggs ut på underleverantörer. HL Display producerar dock fortfarande majoriteten av produkterna företaget säljer. Arbetet med att utvärdera produktionen sker fortlöpande och avser såväl material och produktionsteknik som lokalisering. Samordnad produktion Ett av huvudområdena under året har varit arbetet med att öka effektiviteten i produktionsanläggningarna, vilket resulterat i ökat genomflöde i produktionen och höjd produktivitet, ökat resursutnyttjande, lägre bemanningsbehov och därmed en smalare och vassare kostnadsstruktur. Ett annat huvudområde har varit att öka samordningen i produktionen. Målsättningen är att skapa kostnadsfördelar genom att utveckla metoder för snabba produktionsförflyttningar mellan de olika anläggningarna. Som ett led i detta Koncentrera och förstärka produktionen inom metoder där HL Display har ledande kompetens och effektivitet. Produktionsinvesteringar har under året endast gjorts inom produktionsmetoder där HL Display redan har, eller har möjlighet att nå, marknadsledande effektivitet. Öka samordningen mellan koncernens produktionsenheter för att tillvarata skalfördelar och uppnå ökad effektivitet och produktivitet. Under året har grunden lagts för en ny produktionsorganisation med ambitionen att snabbt kunna flytta produktion mellan fabriker och tillvarata kostnadsfördelar. Tillämpa outsourcing av produktion som anses ligga utanför företagets produktionsmässiga kärnkompetens. HL Display har under året tagit beslut om att successivt lägga ut viss produktion vid fabriken i Falun på underleverantörer. har en ny produktionsorganisation sjösatts, med målet att bland annat samordna produktionens servicefunktioner oberoende av produktionsort. Utnyttjandet av de expertresurser som finns inom servicefunktionerna, såsom exempelvis produktionsteknik, kommer därmed att effektiviseras genom att experterna framöver utgör en produktionsgemensam resurs. Dessa åtgärder kommer att genomföras fullt ut under Expansion i Kina Den produktionsanläggning som startades i kinesiska Suzhou, nordväst om Shanghai, har expanderat under året. Idag är tre produktionslinjer i drift och ytterligare tre är under uppbyggnad. Anläggningen var initialt inriktad på produktion av hyllkantslister för Asien och Australien. Under året har HL Display flyttat vissa produktionsmoment från Karlskoga och Sundsvall till Suzhou, vilket innebär att den kinesiska anläggningen idag även producerar för den europeiska marknaden. Investeringar under året HL Display har tidigare beslutat att lägga ut en del av produktionen vid anläggningen i Falun på underleverantörer och specialisera produktionen i Falun till automatbockning och screentryckning, två metoder där fabriken redan idag håller god effektivitet. HL Display har under året beslutat om nya investeringar inom dessa produktionsmetoder för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Formsprutning av hyllavdelare i Sundsvall tillhör de kompetensområden där HL Display är ledande. Under året har en produktionsanläggning för helautomatiserad tillverkning av hyllavdelare tagits i drift, vilket lett till en väsentlig effektivisering av denna tillverkning. Totalt uppgick koncernens investeringar i produktionsanläggningar till 24 (34) MSEK, varav majoriteten utgjordes av verktyg för extrudering och formsprutning. 18 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

19 KÄRNPROCESS 3 PRODUKTION OCH LEVERANS AV VAROR OCH TJÄNSTER Kvalitet HL Display bedriver ett omfattande kvalitetsarbete vid sina produktionsanläggningar. Detaljerade kvalitetsmål följs upp varje månad. Det finns kvalitetssystem på samtliga produktionsanläggningar uppbyggda enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO Anläggningarna i Falun, Sundsvall och Karlskoga är idag certifierade enligt ISO 9001 och på sikt är ambitionen att samtliga anläggningar ska certifieras. Ledtid (i dagar) Avser snittledtid från order till leverans Produktionsanläggning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall Falun Karlskoga 7 7 n/a Leveranssäkerhet (i procent) Avser hur stor del som levereras inom överenskommen leveranstid Produktionsanläggning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall 98,0 95,0 97,5 Falun 96,0 97,0 94,9 Karlskoga 98,0 98,0 n/a Andel reklamationer (i procent) Avser antal reklamationer i förhållande till totalt antal order Produktionsanläggning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall 0,3 0,5 0,8 Falun 0,6 0,7 1,6 Karlskoga 0,3 0,2 n/a Utbyte per maskin för de två viktigaste produktionsteknikerna (i procent) Avser den del av tiden maskinen är i produktion Extrudering Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall Formsprutning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall Karlskoga n/a HL Displays produktionslinjer Ort Metod Extrudering High Speed I linjen High Speed tillverkas datalister som kan produceras med hög hastighet. Extrudering Flexible I linjen Flexible tillverkas mogna produkter ofta med många varianter där tillverkningen präglas av korta serier och snabba omställningar. Sundsvall Sundsvall Extrudering Produktionsmetod som innebär att smält plast pressas igenom ett munstycke. Profilen på munstycket avgör hur produktens tvärsnitt ser ut. Produkterna framställs i strängar som kyls i vattenbad och sedan klipps av i önskad längd. Datalister är exempel på produkter som framställs med denna produktionsmetod. Extrudering Complex I Complex framställs nyutvecklade datalister samt lister som kombinerar flera material eller funktioner. Sundsvall Extrudering High Manning Rate Utöver produktion till Asien och Australien, producerar fabriken standardartiklar och produkter med högt arbetsinnehåll till Europa. Suzhou (Kina) Formsprutning Avdelare Huvudprodukter är hyllavdelare i transparenta plastmaterial, vilka produceras i robotintegrerade formsprutningslinjer. Formsprutning Ramar med mera I Karlskoga bedrivs formsprutning av bl a ramar med tillbehör i plast. Sundsvall Karlskoga Formsprutning Produktionsmetod som innebär att smält plast sprutas in i ett ihåligt formverktyg. Hålighetens form avgör produktens utseende. Hyllavdelare och Ramar är exempel på produkter som framställs med denna metod. Screentryck & Bockning Huvudprodukter är screentryck och bockning av hylltalare. Falun Screentryck och bockning Screentryckning av plastark som i många fall vidareförädlas genom stansning, kall- eller varmbockning. Övrig produktion I Shipley i Storbritannien kall- och varmbockas exponeringsställ i akryl. HL Display Pictoria i Falkenberg tillverkar affischramar i metall. I ett joint venture i Lesjöfors (samägt med Trion Industries) tillverkas exponeringsspjut i metall och i Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA (samägt med Trion Industries) extruderas produkter för den amerikanska marknaden. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

20 KÄRNPROCESS 3 PRODUKTION OCH LEVERANS AV VAROR OCH TJÄNSTER Fortsatt arbete med råmaterial HL Display har under året fortsatt arbetet med att vidareutveckla de olika plastmaterial som används i produkterna, samt kvalificera nya råvaruleverantörer för leveranser till anläggningarna. Detta kan möjliggöra både lägre kostnader för råmaterialet och en ökad produktivitet, eftersom vissa material tillåter en snabbare produktionsprocess. Logistik Under året har arbetet med att effektivisera produktionsanläggningarna varit i fokus, vilket också innehållit ett strategiskt viktigt arbete med styrning och utveckling av produktsortimentet. Därmed har även grunden lagts för en vidareutveckling av logistikfunktionen inom HL Display, vilket kommer att vara ett huvudområde under Idag finns det i de allra flesta fall ett lager per land. Utvecklingen har under året gått mot att i allt högre grad etablera regionala centrallager. Detta är redan fallet i Singapore som förser alla de asiatiska marknaderna med produkter samt i Frankrike som från och med 2007 fungerar som centrallager även för Spanien, Tyskland, Holland och Belgien. Miljöarbete HL Displays miljöarbete baseras på företagets miljöpolicy. Arbetet bedrivs lokalt under ledning av en miljö- och kvalitetsansvarig vid varje produktionsanläggning. Miljö- och kvalitetsansvarig initierar och följer upp såväl löpande miljöarbete som enskilda projekt. Två av HL Displays produktionsanläggningar bedriver verksamhet med anmälningsplikt. I Falufabriken är detta kopplat till att lösningsmedel används vid screentryckning. Användningen av lösningsmedel har dock minskat radikalt eftersom vattenbaserat UV-tryck idag används till i stort sett allt screentryck. Den andra är en anläggning för pulverlackering i Falkenberg. Miljöcertifieringar HL Displays största produktionsanläggningar, belägna i Sundsvall, Karlskoga och Falun, är certifierade i enlighet med ISO Dessa anläggningar står för cirka 90 procent av de produkter HL Displays tillverkar. HL Display har ambitionen att samtliga produktionsanläggningar ska certifieras med ISO Avfall Den största delen av HL Displays miljöpåverkan genom avfall kommer från PVC-spill i produktionen. HL Display har ambitionen att allt PVC-spill på sikt ska återvinnas. Vid produktionsanläggningarna i Sverige säljs idag cirka 70 procent av allt PVC-spill, samt i stort sett allt övrigt plastspill för återvinning. I Karlskoga-anläggningen återvinns vissa material direkt eller indirekt i den egna produktionsprocessen. Vid den nystartade produktionsanläggningen i Suzhou säljs i princip allt PVC-spill för återvinning. Denna utveckling är inte bara positiv ur miljöhänseende utan innebär också kostnadsminskningar för HL Display. Under 2007 är ambitionen att i formsprutnings- och extruderingsprocesserna minska andelen deponi och brännbara restprodukter med 60 procent genom återvinning av nya fraktioner restprodukter. Spill till Andel till återvinning återvinning År (ton) av totalt spill (%) Med olika tillbehör nära varan kan varumärkesleverantörer förstärka sitt varumärke. Energiförbrukning HL Display bedriver en elintensiv produktion. För att minska energiförbrukningen har HL Display, vid produktionsanläggningen i Sundsvall, infört ett system för att använda spillvärme från maskinerna till att värma upp fastigheten. Idag värms fastigheten upp enbart med spillvärme, vilket eliminerat fjärrvärmeanvändningen som tidigare uppgick till MWh per år. HL Display ser över möjligheten att även erbjuda externa parter spillvärme för uppvärmning. Vid produktionsanläggningen i kinesiska Suzhou har HL Display infört ett slutet vattensystem för de vattenbad som används för att kyla ner hyllkantslister efter produktion. Idag återanvänds vattnet vilket medfört att vattenåtgången kunnat minskas väsentligt. 20 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2003

HL Display Årsredovisning 2003 HL Display Årsredovisning 2003 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet som skapar värdetillväxt för aktieägarna.

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

JLT Mobile Computers AB

JLT Mobile Computers AB JLT Mobile Computers AB Bolagsstämma Växjö 2013-05-07 Per Holmberg, VD 6/10/2013 1 6/10/2013 Nyckelbudskap 2012 Tufft, men bra förutsättningar är skapade Försäljningen backade Viktiga milstolpar nådda

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID Verkställande direktörens anförande Gunnebo årsstämma 9 april 2013 Gunnebos vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 10 april 2013, sidan 2 Gunnebo i korthet 5 700 anställda Omsätter 5 300

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Hårt arbete ger resultat

Hårt arbete ger resultat Delårsrapport Januari-juni 2004 Under första halvåret ökade koncernens nettoomsättning till 680 (567) MSEK och resultatet före skatt blev 43 (5) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 28 (3) och vinst

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer