HL Display Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HL Display Årsredovisning 2006"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning 2006

2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer 14 Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 18 Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster 21 Stödprocesser 24 Marknad 28 Kundexempel 30 Aktien 32 Risk- och känslighetsanalys 33 Flerårsöversikt 33 Definitioner 34 Förvaltningsberättelse Koncernen 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Styrelsens arbete 63 Styrelse 64 Ledning 65 Historik 66 Ekonomisk information

3 ÅRET I KORTHET Året i korthet Koncernens omsättning ökade till (1 285) MSEK. Resultatet före skatt blev 92 (62) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 7,87 (4,59) SEK. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2006 till 50,10 (44,52) SEK. Nyckeltal Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 7,87 4,59 6,15 Rörelsemarginal, % 7,4 4,9 8,6 Vinstmarginal, % 6,4 4,8 7,4 Soliditet, % 44,2 45,0 42,8 Eget kapital per aktie, SEK 50,10 44,52 42,70 Antal anställda, medelantal HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

4 KONCERNÖVERSIKT Det här är HL Display HL Display är en marknadsledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till detaljhandeln. Företaget grundades 1954 och hade vid 2006 års slut 947 anställda. HL Display har haft en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 15,1 procent de senaste tio åren och omsatte 1,4 miljarder kronor under HL Displays aktie är sedan 1993 noterad på OMX Nordiska Börsen. HL Displays marknader Egna säljbolag i 29 länder i västra och östra Europa, samt Asien. De största enskilda marknaderna är Frankrike, Storbritannien och Sverige. 16 länder bearbetas via distributörer. HL Displays kunder Detaljhandelsföretag inom dagligvaruhandel och fackhandel. Varumärkesleverantörer som levererar varor till detaljhandeln. Produktionsanläggningar Sverige (fem fabriker, varav en samägd) Storbritannien (en fabrik) Kina (en fabrik) USA (en fabrik, samägd) Egna säljbolag Belgien Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Några av HL Displays största kunder Detaljhandel Ahold (inkl. ICA) Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché Metro Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Varumärkesleverantörer BAT Danone Colgate Kraft L Oreal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever Bearbetning via distributörer Australien Israel Bulgarien Italien Danmark Kanada Estland Kazakstan Finland Litauen Grekland Nya Zeeland Irland Portugal Island USA Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat MSEK HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

5 KONCERNÖVERSIKT HL Displays erbjudande Butikskommunikation: Produkter och lösningar som säkerställer att konsumenten hittar önskade varor i butiken samt får all nödvändig information för ett köpbeslut. Varuexponering: Produkter och lösningar som på bästa sätt presenterar varorna för konsumenten. Kategorilösningar: Nyckelfärdiga lösningar för att exponera varor inom specifika varukategorier, exempelvis frysta varor. Nyttan med HL Displays lösningar Exponerar varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och lockar till köp centrala faktorer för att öka försäljningen i butik. Skapar tydligare butikskommunikation vilket gör att butikerna undviker att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar varorna de söker. Effektiviserar butiksarbetet vilket skapar kostnadsbesparingar för butiken. Vinstmarginal % 10 9 Vinstmarginalmål 10% Medelantal anställda Omsättning per region MSEK Norden 274 Västra Europa 767 Östra Europa 281 Asien/Australien 94 Nordamerika 32 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

6 VD HAR ORDET Positiva effekter av genomförda åtgärder HL Display har åtta produktionsanläggningar. I fabriken i Storbritannien tillverkas bland annat akrylprodukter. Det gångna året, mitt första år som vd och koncernchef för HL Display, har på många sätt varit ett spännande och viktigt år. Under de senaste åren har stor vikt lagts vid åtgärder som reducerar kostnaderna och gör att vi arbetar effektivare. Vi ser nu att vårt hårda arbete på allvar börjar ge resultat. Vi konstaterar att vår konkurrenskraft är stark med en tillväxt i försäljningen på 13 procent. Vi märker också effekterna på vårt resultat som förbättrades med 49 procent. Samtidigt som vi gläds åt den positiva utvecklingen är vi medvetna om de utmaningar som ligger framför oss. HL Display ska behålla positionen som marknadsledare och det företag som andra i branschen ser upp till. För att lyckas med det måste vi hela tiden bli bättre i alla delar av vår verksamhet. Kostnadseffektivitet är av flera skäl en viktig del i detta arbete. För det första stärker det vår konkurrenskraft på marknaden. Vi måste vara kostnadseffektiva för att ta nya marknadsandelar och för att behålla de andelar vi har idag. För det andra minskar det vår känslighet för fluktuationer i försäljningen. Genom att vara kostnadseffektiva kan vi sänka break-even-nivån vilket innebär att vi kan ha en lönsam verksamhet också i tider av något lägre försäljning. För det tredje är det nödvändigt för att nå de avkastningskrav som våra aktieägare har. Ytterligare åtgärder initierade Jag har i stor utsträckning koncentrerat mitt arbete under året till att ytterligare förstärka och påskynda vårt effektiviseringsarbete. De åtgärder som hittills genomförts har varit nödvändiga och framgångsrika. Ett bra exempel är att vi under året ökade bruttomarginalen till 46,2 procent trots signifikanta prisökningar på råmaterial. Efter sommaren gjordes dock bedömningen att de genomförda åtgärderna inte räcker till för att vi uthålligt ska leverera resultat i paritet med vårt lönsamhetsmål. Vi identifierade därför ett flertal områden där vi behövde vidta ytterligare åtgärder. I september 2006 inledde vi ett arbete med att omstrukturera verksamheten i Tyskland som under flera år varit olönsam på grund av pressade marknadspriser och hög kostnadsnivå. Olönsamma kundkontrakt omförhandlas och i de fall vi inte kan nå acceptabla överenskommelser sägs kontrakten upp. Det regionala servicecentrat i holländska Bergen Op Zoom har inte uppvisat tillfredställande lönsamhet, som ett resultat av att verksamheten varit överdimensionerad i förhållande till marknadssituationen. Till stor del beror detta på att säljbolagen i Tyskland, Nederländerna och Belgien inte utvecklats som planerat. I januari 2007 avvecklades servicecentrat och flyttades till servicecentrat för Spanien och Frankrike i franska Saint Avertin. Dessutom kommer vi successivt under 2007 att lägga ut delar av produktionen vid fabriken i Falun på utvalda underleverantörer. Tillväxtmarknadernas betydelse ökar Vår närvaro på tillväxtmarknader, som Ryssland och de asiatiska marknaderna, får allt större betydelse för koncernen som helhet. Efter flera år med god försäljningstillväxt står dessa marknader numera för en större del av omsättningen och vi bedömer möjligheterna till fortsatt tillväxt som goda. Detta är mycket positivt, inte minst eftersom det på sikt kan komma att jämna ut skillnaden i omsättning mellan regionerna, där västra Europa idag står för den övervägande delen. Därigenom minskar vår känslighet för marknadsutvecklingen i enskilda regioner. I år har vi dessutom expanderat den asiatiska verksamheten med ett säljbolag i Indien, en marknad som har potential att bli mycket intressant framöver. Asien har också av andra, strategiska, 6 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

7 VD HAR ORDET skäl fått ökad betydelse för oss. Vår produktionsanläggning i Kina har expanderats under året och börjar ge oss viktiga fördelar gentemot våra europeiska konkurrenter. Idag har vi också en Trading Manager i Kina som aktivt arbetar med att identifiera och styra arbetet med lokala underleverantörer. Den goda försäljningsutvecklingen är dock inte bara kopplad till vår verksamhet på snabbväxande marknader. Vi har under året ökat försäljningen på de flesta av våra marknader i Väst- och Östeuropa. Vi upplever att prispressen inom vår bransch under året varit något lägre än tidigare. Till en del beror detta sannolikt på att dagens höga råmaterialpriser gör det svårt för våra konkurrenter att sänka sina priser. Produktutveckling viktig konkurrensfördel HL Display satsar mer på produktutveckling än någon annan i branschen. Det ger oss fördelar gentemot konkurrenterna och vi kan skapa efterfrågan i marknaden genom att erbjuda nya produkter som möter behoven hos våra kunder. Detta kompletteras med att vi vidareutvecklar våra befintliga produkter. Baserat på kundernas behov och kvalitetskrav görs en analys av om det exempelvis går att göra andra materialval eller rationalisera produktionen. I slutänden innebär det att vi kan sänka priserna och därmed göra produkterna än mer attraktiva för våra kunder. Förändrad syn på produktion Vår filosofi och strategi kring produktion har förändrats de senaste åren. Från att tidigare tillverkat majoriteten av produkterna i våra svenska fabriker har vi nu koncentrerat tillverkningen till produktionsmetoder där vår kostnadseffektivitet är hög. Vi kommer successivt att öka andelen produktion som läggs ut på underleverantörer, vilket innebär avsevärda kostnadsbesparingar. Vi kommer också att se över förutsättningarna att lägga mer egen produktion i lågkostnadsländer för att minska kostnader och undvika de höga importtullar som finns på vissa marknader. Detta kompletteras med en fortsatt utveckling av fabriken i kinesiska Suzhou, där vi nu går in i en ny fas. Initialt var tillverkningen enbart avsedd för den asiatiska marknaden. Nu kommer fabriken i Suzhou i större utsträckning att producera även för den europeiska marknaden. Vi strävar också efter att etablera leverantörssamarbeten inom produktområden som passar väl in i vårt erbjudande. Ett bra exempel på detta är det samarbete vi etablerat med amerikanska Trade Fixtures avseende deras lösningar för försäljning av varor i lösvikt. Vi har märkt att efterfrågan på dessa lösningar ökat och har idag exklusiva rättigheter till Trade Fixtures sortiment på den europeiska marknaden. Rationaliseringen av sortimentet har gett effekt Arbetet med att rationalisera vårt produktsortiment har på kort tid gett positiva effekter. Vår ambition har varit att fasa ut olönsamma produkter och öka andelen standardprodukter. Detta skapar flera fördelar för oss, bland annat genom längre produktionsserier. Som ett resultat av detta har vi kunnat öka såväl snittorderstorleken och snittförsäljningen per artikel, som försäljningen av standardprodukter. Vi kommer att öka takten i rationaliseringsarbetet under 2007 för att ytterligare förstärka de positiva effekterna. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte försämrar vårt erbjudande till kunderna. Det handlar i stor utsträckning om att minska det mycket stora antalet produktvarianter. Enkelt uttryckt kan man säga att vi erbjuder kunden två lösningar som motsvarar deras behov istället för fem. Översyn av logistikprocesser Ett huvudområde under de kommande två åren kommer att bli en total översyn av våra logistikprocesser, för att ytterligare förbättra kostnadseffektivitet och servicegrad. Idag har vi i de flesta fall både lager och administrativa funktioner i varje land där vi har verksamhet. Under 2007 kommer vi att omorganisera logistikfunktionen, sannolikt med inriktning mot att etablera regionala enheter som hanterar logistik, lagerhållning och administrativa funktioner för ett antal säljbolag i regionen. I januari 2007 anställdes en Supply Chain Manager som kommer att ha ansvaret för att utarbeta och implementera en ny logistikfunktion. Utsikter för framtiden Jag har under året haft möjlighet att resa runt till HL Displays dotterbolag runt om i världen och öka min kunskap om företaget. Mitt intryck från dessa resor är att det finns en optimism och framtidstro i HL Display och jag vill tacka alla medarbetare för deras engagerade arbete med att driva verksamheten till ännu bättre resultat. Jag kan konstatera att de senaste årens hårda arbete med att utveckla verksamheten har stärkt HL Display. Förutsättningarna att ta nya marknadsandelar är goda och vår försäljningstillväxt ska överstiga tillväxten på marknaden. Under 2007 förväntas dock inte försäljningstillväxt i paritet med Vi kommer också aktivt att undersöka möjligheterna att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. Jag känner att vi är på rätt väg och att vi med gemensamma ansträngningar har vårt lönsamhetsmål på tio procent inom räckhåll. Tillsammans kommer vi att få ett spännande år Stockholm i januari 2007 Gérard Dubuy, verkställande direktör HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Fokus på lönsam tillväxt HL Display fokuserar på lönsam tillväxt, med stark betoning på lönsamhet. Företaget skapar tillväxt dels genom geografisk expansion i takt med att kunderna etablerar sig på nya marknader och dels genom innovativ produktutveckling som skapar ökad efterfrågan från kunderna. HL Displays lönsamhetsfokus tar sig uttryck i ett arbete med såvål direkta kostnader som rörelseomkostnader för att kontinuerligt förbättra effektiviteten i verksamheten. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva exponeringssystem. Fokus ligger på att göra systemen anpassningsbara till kundernas specifika behov. Affärsmål HL Displays övergripande affärsmål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet ska prioriteras. Det finansiella målet är en vinstmarginal på 10 procent. Strategier I syfte att uppnå koncernens finansiella mål arbetar HL Display utifrån nedanstående strategier. HL Display ska: fokusera på företagets kärnprocesser och -produkter uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandelsföretag och deras leverantörer fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov värna om företagskulturen och dess fokusering på tillväxt och förändring aktivt undersöka möjligheterna att stärka erbjudande och marknadsposition genom förvärv. Datalisten Slimline finns i en mängd utföranden och prisetiketterna placeras enkelt vid respektive vara. 8 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

9 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Omkostnadsstruktur MSEK Vinstmarginal % Vinstmarginalmål 10% Forsknings- och utvecklingskostnader Administrationskostnader Försäljningskostnader Kommentar till koncernens vinstmarginalutveckling HL Display hade en negativ vinstmarginaltrend från slutet av 90-talet fram till Under 90-talet hade företaget en mycket tydlig tillväxtstrategi och tillväxten uppgick under flera år till över 30 procent. Organisationen anpassades för att klara av den starka tillväxten med ökade fasta kostnader som följd. Försäljningstillväxten under början av 2000-talet var dock betydligt lägre än tidigare år som ett resultat av ett tuffare marknadsklimat. Detta påverkade lönsamheten negativt och kulminerade 2003 det enda förluståret i HL Displays historia. Sedan dess har HL Display genomfört ett mycket omfattande arbete med att minska både direkta kostnader och rörelseomkostnader. Lönsamhetstänkandet har genomsyrat alla delar av verksamheten och ambitionen är att även framöver vara ett bolag med god tillväxt, dock inte på bekostnad av lönsamheten. HL Display fortsätter arbetet för att uthålligt infria det finansiella målet genom kontinuerliga förbättringar i alla delar av verksamheten. HL Display underlättar vardagen för butiksanställda med genomtänkta exponeringslösningar som exempelvis EasyShelf. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

10 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Uppföljning för 2006 och inriktning för 2007 I årsredovisningen för 2005 redovisade HL Display ett antal fokusområden för I tabellen nedan görs en uppföljning av dessa samt beskrivs hur arbetet ska vidareutvecklas under Prognos för 2007 I Norden och västra Europa har HL Display sina största marknader. De kännetecknas av begränsad tillväxt och hård konkurrens. De senaste årens marknadsinvesteringar har därför styrts till östra Europa och Asien. På dessa marknader är tillväxttakten hög och HL Displays erbjudande är konkurrenskraftigt. HL Display kommer att aktivt undersöka möjligheterna att stärka företagets erbjudande och marknadsposition genom förvärv. I likhet med de senaste åren kommer lönsamheten att prioriteras. Vinstmarginalmålet på tio procent är inom räckhåll. För 2007 förväntas inte samma försäljningstillväxt som under En detaljerad prognos för resultat och omsättning för helåret lämnas i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet Korta ledtider från order till leverans och en orderstock som till stor del utgörs av många små order gör det svårt att lämna en relevant prognos för längre tid än ett kvartal. Majoriteten av orderingången under en månad faktureras redan månaden efter. Fokusområde för 2006 Utfall 2006 Fokusområde för 2007 Fortsatt arbete med sortimentsutvärdering för att möjliggöra ökad effektivitet i produktion och logistik. Positiva effekter i form av en ökad snittorderstorlek, ökad snittförsäljning per artikel och ökad försäljning av standardprodukter. Intensifierat arbete med sortimentsutvärdering för att förstärka de positiva effekter som uppnåtts En andra fas av sortimentsrationalisering initierades den 1 januari Åtgärderna beräknas ge resultateffekter tidigast under andra kvartalet Ökad intensitet i arbetet med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. Rörelseomkostnaderna exklusive frakt- och engångkostnader ökade med 3,6 procent. Omsättningen ökade med 13 procent (se tabell över rörelseomkostnadernas utveckling). Fortsatt arbete med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. HL Display kommer att förstärka fokus på lönsamhetsfrågor i de säljbolag som för närvarande gör förlust. Ambitionen är att nå åtminstone ett nollresultat i dessa företag under Utvärdera och effektivisera säljprocessen och säljbolagen. Inrättandet av Area Managers har knutit säljbolagen närmare moderbolaget. Nyckeltalsstyrning av säljbolagen har införts, vilken följs upp kontinuerligt. Fortsatt arbete med att utvärdera och effektivisera säljprocessen och säljbolagen. Ett nytt CRM-system implementeras för att förbättra arbetet med kundrelationer och möjliggöra kostnadsminskningar genom effektivare rutiner. Dessutom har en försäljningschef utsetts för att ytterligare förstärka genomförande och uppföljning av försäljningsarbetet. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik som material. Nya metoder för produktionsplanering framtagna i syfte att dra nytta av lediga resurser och uppnå jämn beläggning. Uppstart av produktion i Kina. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik och material som omlokalisering och möjligheter till outsourcing. HL Display kommer att genomföra ytterligare investeringar i fabriken i Kina för att utöka produktionskapaciteten. Vidareutveckla EDI-lösningar såväl inom företaget som mot slutkunder. EDI används i ökande omfattning. Som ett resultat av det arbete som genomförts under senare år är användandet av EDI nu en naturlig del av verksamheten. Ytterligare utveckling är därför inte längre av strategisk betydelse. Öka andelen direktleveranser från fabrik till slutkund. Har inte gett önskade kostnadseffektiviseringar. HL Display kommer att genomföra en total översyn och omorganisation av logistikfunktionen. En logistikchef har rekryteras under januari Logistikchefen kommer att upprätta och implementera en ny logistikfunktion under fjärde kvartalet OCH en av HL Displays lösningar för att kunna exponera runda produkter där produktinformationen ofta sitter på locket. 10 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

11 AFFÄRSPROCESSER INTRODUKTION Kärnprocesser och stödprocesser HL Display har tydliggjort de affärsprocesser som hanterar företagets kärnverksamhet i tre kärnprocesser. Detta kompletteras med tre stödprocesser som är verksamhetsöverskridande. HL Display har delat in sin verksamhet i tre centrala kärnprocesser. Genom en tydlig styrning och uppföljning av arbetet inom varje kärnprocess ska HL Display säkerställa att rätt saker görs i alla delar av verksamheten. Kärnprocess 1 avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 2 avser alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från sortimentsutveckling och lanseringsarbete, till sortimentsvård och utfasning. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 avser alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. Läs vidare på sidorna Kärnprocess 3 Produktion och leverans av varor och tjänster Kärnprocess 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Kärnprocesser HL Displays kärnprocesser hanterar hela kedjan från inköp till kundsamarbeten Ekonomi och Finans IT Personal Stödprocesser Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer Kund Som komplement till detta har HL Display tre processer som stödjer verksamheten i kärnprocesserna. Dessa är Ekonomi och Finans, IT samt Personal. Läs vidare på sidorna Butiks- och priskommunikation är en viktig del i butiken. Till datalisten Slimline finns ett stort utbud av säljfrämjande tillbehör. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

12 KÄRNPROCESS 1 FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Lokal närvaro nyckel till framgångsrikt försäljningsarbete HL Displays försäljning sker via 30 egna säljbolag i 29 länder i Norden, västra och östra Europa, samt Asien. De egna säljbolagen kompletteras av distributörer som bearbetar ytterligare 16 länder. HL Displays affärsmodell baseras på en stark lokal förankring genom egna säljbolag på de marknader där företaget är verksamt. Trots att aktörerna inom dagligvaruhandeln till stor del utgörs av multinationella koncerner görs en mycket liten del av inköpen av de produkter och lösningar HL Display erbjuder centralt. Den lokala förankringen och kundkontakten är därför av avgörande betydelse för ett fortsatt framgångsrikt försäljningsarbete. Styrning mot ökad lönsamhet HL Display tillämpar central styrning och uppföljning av verksamheten i säljbolagen för att stödja arbetet med att nå företagets lönsamhetsmål. Alla säljbolag har tydliga mål i termer av nyckeltal som följs upp kontinuerligt. Idag bedöms säljbolagen efter sin förmåga att uppfylla målsättningar avseende: tillväxt bruttomarginaler för de tre kundsegmenten dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer rörelseomkostnader i relation till total försäljning, samt vinstmarginal. I praktiken innebär detta att säljbolagens huvudsakliga fokus idag är lönsamhet. Tillväxt är fortfarande en viktig del i strategin, men högre försäljningsvolymer ska inte nås på bekostnad av lönsamhet. Tillsammans med internationella kunder anpassar HL Display produkter för de olika miljöerna som här med akrylställ för exponering av glastallrikar. Area Managers planerar och styr arbetet För att stödja ökad koordination och förbättra styrningen av verksamheten genomförde HL Display under första halvåret förändringar i företagets organisation. Sex Area Managers har tilldelats fullt budget- och resultatansvar för sina länder. HL Displays Area Managers är ansvariga för planering och styrning av verksamheten för att nå lönsamhetsmålen. Detta kompletteras med en Business Manager med globalt ansvar för att utveckla 12 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

13 KÄRNPROCESS 1 FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER arbetet med kundsegmentet varumärkesleverantörer ett område där HL Display bedömer att det finns ytterligare potential. Koncerngemensamma system stödjer försäljningsarbetet HL Displays Key Account Managers har ett totalansvar för kundrelationen på den lokala marknaden, oavsett om det rör sig om produktförsäljning eller mer komplexa projekt. HL Display stödjer säljbolagen med verktyg som effektiviserar och förbättrar försäljningsarbetet, bland annat i form av webbaserade vidareutbildningar och införandet av ett koncerngemensamt CRM-system (Customer Relationship Management) som skapar strukturerade rutiner för alla faser av arbetet. Försäljning via katalog och Internet HL Display har under året fortsatt arbetet med HL Direct för att möjliggöra ökad försäljning med befintlig organisation. De huvudsakliga verktygen inom HL Direct är försäljning via katalog och Internet. Detta kompletteras med att kvalificerad säljpersonal finns tillgänglig via telefon, vilket innebär att kunderna snabbt kan få hjälp med ärenden som tidigare krävt besök av en fältsäljare. Den omfattande gemensamma produktkatalogen ska ersättas av landsspecifika kataloger som innehåller ett standardsortiment samt vissa tillval för respektive land. Denna lösning har under året testats i Frankrike, Storbritannien och Sverige. Resultaten har varit positiva och de nya katalogerna kommer successivt att införas på alla marknader under Försäljning via Internet är en i princip outnyttjad kanal för HL Display. Under våren 2006 lanserades en internetbutik i Storbritannien och resultaten av detta projekt kommer att ligga till grund för HL Displays vidare satsningar inom området. Arbetets inriktning under 2006 Öka fokus på lönsam tillväxt i säljbolagen genom tydliga målsättningar och kontinuerlig måluppföljning. HL Display har under året formulerat målsättningar för säljbolagen baserat på fyra nyckeltal, vilka följs upp kontinuerligt. Öka effektiviteten i försäljningen genom koncerngemensamma stödsystem inom Customer Relations Management. Ett CRM-system har tagits fram under året som syftar till att strukturera och förbättra alla faser i arbetet med potentiella och befintliga kunder. Etablera metoder för att öka försäljningen via katalog och Internet. Den omfattande gemensamma produktkatalogen ska ersättas med kataloger som är anpassade för respektive land. Under året har denna lösning testats i Frankrike, Storbritannien och Sverige med goda resultat. Under 2006 genomfördes dessutom en testlansering av en ny internetbutik i Storbritannien. Stärka försäljningsfokus på kärnprodukter. Som ett led i fokuseringen på kärnprodukter har HL Display under året återtagit marknadsandelar inom segmentet inredningsföretag. Dessutom har speciella bonusmål satts på samtliga säljbolagschefer rörande försäljningen av Slimline och EasyShelf, som är de senaste innovationerna inom datalist- respektive hyllavdelarområdet. HL Display är den ledande leverantören i världen av priskommunikationslösningar. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

14 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN Globalt erbjudande till detaljhandeln HL Display erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. HL Display lägger stor vikt vid att vårda och utveckla sortimentet för att förbättra erbjudandet till befintliga kunder, nå nya kunder och för att öka effektiviteten i produktionen. HL Displays erbjudande HL Display erbjuder sina kunder produkter för butikskommunikation och varuexponering samt kompletta lösningar för exponering av hela varukategorier, så kallade kategorilösningar. Butikskommunikation Inom kompetensområdet butikskommunikation erbjuder HL Display produkter som säkerställer att konsumenten snabbt hittar önskade varor, samt får all nödvändig information för ett köpbeslut. Genom en välordnad butikskommunikation undviker butikerna att tappa försäljning på grund av att konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken eller vad varan kostar. Varuexponering Inom kompetensområdet varuexponering erbjuder HL Display produkter som på bästa sätt presenterar varorna för konsumenterna och lockar till köp, vilket är avgörande faktorer för att öka försäljningen i en butik. HL Displays produkter för varuexponering möjliggör också kostnadsbesparingar genom att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel på detta är automatisk frammatning av varorna, vilket gör att tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna minskar, samtidigt som det går snabbt att fylla på med nya varor. Kategorilösningar Inom kompetensområdet kategorilösningar erbjuder HL Display kompletta exponeringslösningar för hela varukategorier, exempelvis Frysta varor och Konfektyr. Förutom en säljande varuexponering och tydlig presentation av informationen relaterad till varorna, exempelvis KRAV-märkning, säkerställer en kategorilösning att butikens planogram följs. Ett planogram är en ritning som visar var varje vara i butiken ska vara placerad. Positionering av erbjudandet HL Display ska vara den naturliga samarbetspartnern för detaljhandeln när det gäller att förstärka köpupplevelsen för konsumenten. Företaget differentierar sig från konkurrenterna framförallt när det gäller: Innovationsgrad HL Displays satsning på produktutveckling är utan motsvarighet i branschen. Kvalitet Kvaliteten på produkterna ska aldrig behöva ifrågasättas. Kompetens Med 50 års erfarenhet har HL Display byggt upp ett starkt expertkunnande när det gäller att exponera varor i butik. Kundfokus HL Displays lokala marknadsnärvaro skapar en närhet till kunderna och hög servicegrad. Rationalisering och differentiering av sortimentet I slutet av 2005 inledde HL Display ett arbete med att rationalisera, klassificera och prisdifferentiera företagets omfattande produktportfölj med över artiklar. Segment Byggvaruhus Sportaffärer Hemelektronik Apotek/skönhetsbutiker Produkter Butikskommunikation, exempelvis HL Datalist (hyllkantslister) och HL Ramar (exponeringsramar) Varuexponering, exempevis HL Optimal (hyllavdelarsystem) och HL Optirack (exponeringsställ) Kategorilösningar Färskvaror Konfektyr Hälsa och skönhet Frysta varor Tobak Fackhandel Dagligvaruhandel HL Displays omfattande produktsortiment utgör grunden för bolagets erbjudande till sina kunder. Kunderna inom dagligvaruhandeln erbjuds dessutom kompletta kategorilösningar för hela varukategorier. HL Displays erbjudande till fackhandeln är inledningsvis koncentrerat på fyra segment där det på sikt finns goda möjligheter att utveckla erbjudandet till att innefatta allt fler kategorilösningar. 14 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

15 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN Arbetets inriktning under 2006 Rationalisera och differentiera det omfattande produktsortimentet. Arbetet med att rationalisera sortimentet har under året gett positiva effekter. Såväl snittorderstorleken som snittförsäljningen per artikel har ökat. Dessutom har försäljningen av standardprodukter ökat. Utnyttja partnerskap och leverantörssamarbeten som ett sätt att förstärka sortimentet inom produktområden som passar väl in i HL Displays erbjudande. Under året har HL Display förstärkt sitt sortiment med lösningar för att exponera varor i lösvikt genom ett samarbete med amerikanska Trade Fixtures. Öka konkurrenskraften i erbjudandet genom värdeskapande utveckling (value engineering). Detta har under året blivit en naturlig del i sortimentsutvecklingen. HL Display har under året kunnat effektivisera produktionen av ett flertal produkter, vilket i slutänden ger lägre priser och ett attraktivare erbjudande till kunden. De primära målen med åtgärderna var att få ökad effektivitet i produktionen genom längre produktionsserier och att effektivisera logistikflödena. Prisdifferentiering HL Display koncentrerade sig initialt på att fasa ut produkter med låg lönsamhet samt att minska antalet produktvarianter genom att standardisera exempelvis färg och längd. Som en del i detta arbete har HL Display infört en tydlig prisdifferentiering av produkterna. Företagets produkter delades in i tre grupper: standard modifierad standard (exempelvis standardprodukt med specialfärg) special. Prissättningen av produkterna följer graden av specialisering. Bas- och plussortiment För att förstärka försäljningen av standardprodukter har HL Display definierat ett bassortiment som ska erbjudas av alla säljbolag. Kravet på bassortimentet är att det ska innehålla ett komplett sortiment som kan möta kundernas högt ställda krav, oavsett i vilken del av världen de verkar. Till detta kan respektive säljbolag göra tillval i form av plussortiment för just deras marknad. Positiva effekter HL Display följer kontinuerligt upp de åtgärder som initierats. Resultaten visar att såväl snittorderstorleken som snittförsäljningen per artikel ökat. Dessutom har en stor ökning av andelen sålda standardprodukter uppmätts. HL Display har inte tappat någon försäljning eller några kunder som resultat av sortimentseffektiviseringarna. Istället har många kunder uppskattat möjligheten att få kortare leveranstider och lägre priser vid val av standardprodukter. Vid impulsköp spelar hylltalaren en nyckelroll för att skapa ökad försäljning. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

16 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN Automatisk varuframmatning på hyllorna främjar både försäljningen och effektivitetsgraden i butiken. Nästa steg Baserat på resultaten av uppföljningarna har HL Display beslutat att ytterligare förstärka arbetet med sortimentseffektivisering främst för att skapa längre produktionsserier i fabrikerna. En utökad standardisering inom produktgruppen hyllkantslister kommer att genomföras eftersom variationen är som störst där. Utveckling av sortimentet HL Displays ambition är att vara en marknadsledande aktör som kontinuerligt vidareutvecklar branschen med nya innovativa produkter som skapar tydliga värden åt kunderna. HL Displays arbete med att utveckla sortimentet bygger på tre delar: Produktutveckling Värdeskapande utveckling (value engineering) Partnerskap och leverantörssamarbeten. Produktutveckling HL Displays produktutveckling är organiserad i två kompetenscenter, ett för extrudering och ett för formsprutning. Dessutom finns en marknadsenhet bestående av produktchefer på HL Display. Dessa har ansvaret för att identifiera och initiera utvecklingsprojekt. Det yttersta ansvaret för utvecklingsstrategin och beslut kring vilka nya produkter som ska tas fram ligger hos ett marknadsråd som bland annat består av medlemmar ur HL Displays ledningsgrupp. HL Display koncentrerar sin produktutveckling till produkter som tillverkas genom extrudering och formsprutning två produktionstekniker där HL Display har marknadsledande kompetens. Ett tydligt kostnadsfokus är integrerat i produktutvecklingen. Ambitionen är att optimera kvaliteten utifrån produktens användningsområde och ett konkurrenskraftigt slutpris är ett krav för alla nya produkter som tas fram. Allt utvecklingsarbete som görs på uppdrag av kunderna kundanpassade lösningar baserade på HL Displays befintliga produkter utförs av HL Design, en koncerngemensam resurs belägen i Frankrike. HL Design har mycket stor kompetens kring framgångsrik kundspecifik utveckling. Värdeskapande utveckling Value Engineering Värdeskapande utveckling är ett centralt begrepp i arbetet med sortimentsutveckling. HL Display gör kontinuerliga genomgångar av sortimentet för att identifiera de volymprodukter där företagets konkurrenskraft måste öka. Baserat på kundernas behov och kvalitetskrav görs en analys av om det exempelvis går att göra andra materialval eller rationalisera produktionen. Därigenom möjliggörs kostnadsminskningar och prissänkningar, vilket ökar företagets möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar. Under året har HL Display lanserat ett flertal nya och vidareutvecklade produkter, bland annat EasyShelf Lite en vidareutveckling av EasyShelf -lösningen och Slimline hyllkantslist speciellt anpassad för elektroniska prisetiketter. Under året satsades 3 (3) procent av omsättningen på produktutveckling. Partnerskap och leverantörssamarbeten HL Displays nära samarbete med sina kunder gör att bolaget tidigt kan identifiera nya behov av produkter och lösningar. I de fall produkterna passar väl in i HL Displays erbjudande, men faller utanför kärnkompetenserna extrudering och formsprutning, 16 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

17 KÄRNPROCESS 2 UTVECKLING, LANSERING OCH VÅRD AV PRODUKTPORTFÖLJEN har företaget ambitionen att förse kunderna med dessa produkter och lösningar genom partnerskap eller genom underleverantörer. HL Display är en attraktiv partner för dessa leverantörer genom sin marknadsnärvaro med säljbolag och distributörer i 46 länder. Under året tecknade HL Display ett partneravtal med amerikanska Trade Fixtures avseende deras lösningar för försäljning av varor i lösvikt ett område där efterfrågan ökat markant under senare år. HL Display har exklusiva rättigheter till deras sortiment på den europeiska marknaden. Patent och mönsterskydd HL Display har under året omvärderat sin patentstrategi, inte minst mot bakgrund av de höga kostnader som är förknippade med patent. Patentstrategin syftar idag till att skydda storsäljande produkter inom kärnkompetenserna extrudering och formsprutning. HL Display hade vid årets slut 70 (179) registrerade patent och 50 (75) patentansökningar under behandling. Antalet nya patent under 2006 uppgick till 6. Antalet registrerade mönsterskydd uppgick till 104 (110) och 11 (10) ansökningar var under behandling. Den totala kostnaden för patent och mönsterskydd uppgick under 2006 till 2 (3) MSEK. System för snabbare produktlanseringar En effektiv produktlansering är nödvändig för att nya produkter så snabbt som möjligt ska få önskat genomslag på marknaden. Till största delen lanseras HL Displays produktnyheter samtidigt på alla marknader. Detta ställer stora krav på att snabbt nå ut med all nödvändig information till säljbolagen runt om i världen. För att öka effektivitet och genomslag i lanseringsarbetet har HL Display under året arbetat med webbaserade verktyg som kombinerar produktkunskap med säljträning för den aktuella produkten. De största lanseringarna under året var EasyShelf Lite, ett nytt hyllavdelarsystem där avdelare och tillbehör enkelt kan frigöras och justeras, samt Bulk Bins, ett system för försäljning av varor i lösvikt. Nya produkter EasyShelf Lite EasyShelf Lite möjliggör att samtliga hyllavdelare med ett enkelt handgrepp kan flyttas i sidled, vilket skapar tidsvinster vid förändringar i butikens planogram samt vid införandet av nya varor i hyllan. Genom vidareutveckling av material och produktionsteknik kan EasyShelf Lite erbjudas till samma prisnivå som en traditionell lösning baserad på Optimal hyllavdelarsystem. Kunderna får nu en mer innovativ och flexibel lösning. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

18 KÄRNPROCESS 3 PRODUKTION OCH LEVERANS AV VAROR OCH TJÄNSTER Samordnad produktion förbättrar resursutnyttjandet HL Display har åtta produktionsanläggningar, varav fem ligger i Sverige. Varje produktionsanläggning är specialiserad på en eller ett par produktionsmetoder. Arbetets inriktning under 2006 HL Displays produktion har genomgått omfattande förändringar under senare år med målsättningen att kontinuerligt förbättra effektiviteten. Tidigare har i stort sett alla HL Displays produkter och lösningar tillverkats vid företagets egna produktionsanläggningar. Idag koncentrerar HL Display produktionen till de produktionsmetoder där företaget kan uppvisa ledande kompetens och effektivitet. Det innebär att viss produktion läggs ut på underleverantörer. HL Display producerar dock fortfarande majoriteten av produkterna företaget säljer. Arbetet med att utvärdera produktionen sker fortlöpande och avser såväl material och produktionsteknik som lokalisering. Samordnad produktion Ett av huvudområdena under året har varit arbetet med att öka effektiviteten i produktionsanläggningarna, vilket resulterat i ökat genomflöde i produktionen och höjd produktivitet, ökat resursutnyttjande, lägre bemanningsbehov och därmed en smalare och vassare kostnadsstruktur. Ett annat huvudområde har varit att öka samordningen i produktionen. Målsättningen är att skapa kostnadsfördelar genom att utveckla metoder för snabba produktionsförflyttningar mellan de olika anläggningarna. Som ett led i detta Koncentrera och förstärka produktionen inom metoder där HL Display har ledande kompetens och effektivitet. Produktionsinvesteringar har under året endast gjorts inom produktionsmetoder där HL Display redan har, eller har möjlighet att nå, marknadsledande effektivitet. Öka samordningen mellan koncernens produktionsenheter för att tillvarata skalfördelar och uppnå ökad effektivitet och produktivitet. Under året har grunden lagts för en ny produktionsorganisation med ambitionen att snabbt kunna flytta produktion mellan fabriker och tillvarata kostnadsfördelar. Tillämpa outsourcing av produktion som anses ligga utanför företagets produktionsmässiga kärnkompetens. HL Display har under året tagit beslut om att successivt lägga ut viss produktion vid fabriken i Falun på underleverantörer. har en ny produktionsorganisation sjösatts, med målet att bland annat samordna produktionens servicefunktioner oberoende av produktionsort. Utnyttjandet av de expertresurser som finns inom servicefunktionerna, såsom exempelvis produktionsteknik, kommer därmed att effektiviseras genom att experterna framöver utgör en produktionsgemensam resurs. Dessa åtgärder kommer att genomföras fullt ut under Expansion i Kina Den produktionsanläggning som startades i kinesiska Suzhou, nordväst om Shanghai, har expanderat under året. Idag är tre produktionslinjer i drift och ytterligare tre är under uppbyggnad. Anläggningen var initialt inriktad på produktion av hyllkantslister för Asien och Australien. Under året har HL Display flyttat vissa produktionsmoment från Karlskoga och Sundsvall till Suzhou, vilket innebär att den kinesiska anläggningen idag även producerar för den europeiska marknaden. Investeringar under året HL Display har tidigare beslutat att lägga ut en del av produktionen vid anläggningen i Falun på underleverantörer och specialisera produktionen i Falun till automatbockning och screentryckning, två metoder där fabriken redan idag håller god effektivitet. HL Display har under året beslutat om nya investeringar inom dessa produktionsmetoder för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Formsprutning av hyllavdelare i Sundsvall tillhör de kompetensområden där HL Display är ledande. Under året har en produktionsanläggning för helautomatiserad tillverkning av hyllavdelare tagits i drift, vilket lett till en väsentlig effektivisering av denna tillverkning. Totalt uppgick koncernens investeringar i produktionsanläggningar till 24 (34) MSEK, varav majoriteten utgjordes av verktyg för extrudering och formsprutning. 18 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

19 KÄRNPROCESS 3 PRODUKTION OCH LEVERANS AV VAROR OCH TJÄNSTER Kvalitet HL Display bedriver ett omfattande kvalitetsarbete vid sina produktionsanläggningar. Detaljerade kvalitetsmål följs upp varje månad. Det finns kvalitetssystem på samtliga produktionsanläggningar uppbyggda enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO Anläggningarna i Falun, Sundsvall och Karlskoga är idag certifierade enligt ISO 9001 och på sikt är ambitionen att samtliga anläggningar ska certifieras. Ledtid (i dagar) Avser snittledtid från order till leverans Produktionsanläggning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall Falun Karlskoga 7 7 n/a Leveranssäkerhet (i procent) Avser hur stor del som levereras inom överenskommen leveranstid Produktionsanläggning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall 98,0 95,0 97,5 Falun 96,0 97,0 94,9 Karlskoga 98,0 98,0 n/a Andel reklamationer (i procent) Avser antal reklamationer i förhållande till totalt antal order Produktionsanläggning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall 0,3 0,5 0,8 Falun 0,6 0,7 1,6 Karlskoga 0,3 0,2 n/a Utbyte per maskin för de två viktigaste produktionsteknikerna (i procent) Avser den del av tiden maskinen är i produktion Extrudering Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall Formsprutning Mål Utfall 2006 Utfall 2005 Sundsvall Karlskoga n/a HL Displays produktionslinjer Ort Metod Extrudering High Speed I linjen High Speed tillverkas datalister som kan produceras med hög hastighet. Extrudering Flexible I linjen Flexible tillverkas mogna produkter ofta med många varianter där tillverkningen präglas av korta serier och snabba omställningar. Sundsvall Sundsvall Extrudering Produktionsmetod som innebär att smält plast pressas igenom ett munstycke. Profilen på munstycket avgör hur produktens tvärsnitt ser ut. Produkterna framställs i strängar som kyls i vattenbad och sedan klipps av i önskad längd. Datalister är exempel på produkter som framställs med denna produktionsmetod. Extrudering Complex I Complex framställs nyutvecklade datalister samt lister som kombinerar flera material eller funktioner. Sundsvall Extrudering High Manning Rate Utöver produktion till Asien och Australien, producerar fabriken standardartiklar och produkter med högt arbetsinnehåll till Europa. Suzhou (Kina) Formsprutning Avdelare Huvudprodukter är hyllavdelare i transparenta plastmaterial, vilka produceras i robotintegrerade formsprutningslinjer. Formsprutning Ramar med mera I Karlskoga bedrivs formsprutning av bl a ramar med tillbehör i plast. Sundsvall Karlskoga Formsprutning Produktionsmetod som innebär att smält plast sprutas in i ett ihåligt formverktyg. Hålighetens form avgör produktens utseende. Hyllavdelare och Ramar är exempel på produkter som framställs med denna metod. Screentryck & Bockning Huvudprodukter är screentryck och bockning av hylltalare. Falun Screentryck och bockning Screentryckning av plastark som i många fall vidareförädlas genom stansning, kall- eller varmbockning. Övrig produktion I Shipley i Storbritannien kall- och varmbockas exponeringsställ i akryl. HL Display Pictoria i Falkenberg tillverkar affischramar i metall. I ett joint venture i Lesjöfors (samägt med Trion Industries) tillverkas exponeringsspjut i metall och i Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA (samägt med Trion Industries) extruderas produkter för den amerikanska marknaden. HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING

20 KÄRNPROCESS 3 PRODUKTION OCH LEVERANS AV VAROR OCH TJÄNSTER Fortsatt arbete med råmaterial HL Display har under året fortsatt arbetet med att vidareutveckla de olika plastmaterial som används i produkterna, samt kvalificera nya råvaruleverantörer för leveranser till anläggningarna. Detta kan möjliggöra både lägre kostnader för råmaterialet och en ökad produktivitet, eftersom vissa material tillåter en snabbare produktionsprocess. Logistik Under året har arbetet med att effektivisera produktionsanläggningarna varit i fokus, vilket också innehållit ett strategiskt viktigt arbete med styrning och utveckling av produktsortimentet. Därmed har även grunden lagts för en vidareutveckling av logistikfunktionen inom HL Display, vilket kommer att vara ett huvudområde under Idag finns det i de allra flesta fall ett lager per land. Utvecklingen har under året gått mot att i allt högre grad etablera regionala centrallager. Detta är redan fallet i Singapore som förser alla de asiatiska marknaderna med produkter samt i Frankrike som från och med 2007 fungerar som centrallager även för Spanien, Tyskland, Holland och Belgien. Miljöarbete HL Displays miljöarbete baseras på företagets miljöpolicy. Arbetet bedrivs lokalt under ledning av en miljö- och kvalitetsansvarig vid varje produktionsanläggning. Miljö- och kvalitetsansvarig initierar och följer upp såväl löpande miljöarbete som enskilda projekt. Två av HL Displays produktionsanläggningar bedriver verksamhet med anmälningsplikt. I Falufabriken är detta kopplat till att lösningsmedel används vid screentryckning. Användningen av lösningsmedel har dock minskat radikalt eftersom vattenbaserat UV-tryck idag används till i stort sett allt screentryck. Den andra är en anläggning för pulverlackering i Falkenberg. Miljöcertifieringar HL Displays största produktionsanläggningar, belägna i Sundsvall, Karlskoga och Falun, är certifierade i enlighet med ISO Dessa anläggningar står för cirka 90 procent av de produkter HL Displays tillverkar. HL Display har ambitionen att samtliga produktionsanläggningar ska certifieras med ISO Avfall Den största delen av HL Displays miljöpåverkan genom avfall kommer från PVC-spill i produktionen. HL Display har ambitionen att allt PVC-spill på sikt ska återvinnas. Vid produktionsanläggningarna i Sverige säljs idag cirka 70 procent av allt PVC-spill, samt i stort sett allt övrigt plastspill för återvinning. I Karlskoga-anläggningen återvinns vissa material direkt eller indirekt i den egna produktionsprocessen. Vid den nystartade produktionsanläggningen i Suzhou säljs i princip allt PVC-spill för återvinning. Denna utveckling är inte bara positiv ur miljöhänseende utan innebär också kostnadsminskningar för HL Display. Under 2007 är ambitionen att i formsprutnings- och extruderingsprocesserna minska andelen deponi och brännbara restprodukter med 60 procent genom återvinning av nya fraktioner restprodukter. Spill till Andel till återvinning återvinning År (ton) av totalt spill (%) Med olika tillbehör nära varan kan varumärkesleverantörer förstärka sitt varumärke. Energiförbrukning HL Display bedriver en elintensiv produktion. För att minska energiförbrukningen har HL Display, vid produktionsanläggningen i Sundsvall, infört ett system för att använda spillvärme från maskinerna till att värma upp fastigheten. Idag värms fastigheten upp enbart med spillvärme, vilket eliminerat fjärrvärmeanvändningen som tidigare uppgick till MWh per år. HL Display ser över möjligheten att även erbjuda externa parter spillvärme för uppvärmning. Vid produktionsanläggningen i kinesiska Suzhou har HL Display infört ett slutet vattensystem för de vattenbad som används för att kyla ner hyllkantslister efter produktion. Idag återanvänds vattnet vilket medfört att vattenåtgången kunnat minskas väsentligt. 20 HL DISPLAY ÅRSREDOVISNING 2006

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2014 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer