EKONOMISK INFORMATION 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK INFORMATION 2006"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning 2005

2 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation och varuexponering. Under 2003 minskade lönsamheten markant och företaget har sedan dess prioriterat lönsamhet framför tillväxt för att skapa värdetillväxt för aktieägarna. Detta är HL Display 6 HL Display är en marknadsledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till detaljhandeln. Företaget grundades 1954 och hade vid 2005 års slut 914 anställda i 28 länder. HL Display är ett av Europas 500 snabbast växande företag och hade under 2005 en omsättning på 1,3 miljarder kronor. HL Displays aktie är sedan 1993 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsprocesser 7 HL Display har tre kärnprocesser i sin verksamhet. Dessa processer är av central betydelse för företagets fortsatta framgång och HL Display har under året initierat ett arbete för att tydliggöra och effektivisera styrningen av dessa processer. Kärnprocess 1: Försäljning och kundrelationer 8 HL Displays försäljning sker via egna säljbolag i 28 länder samt via distributörer i 16 länder. Under de två senaste åren har HL Display ökat graden av central styrning och struktur i försäljningsarbetet. Ambitionen har främst varit att öka andelen försäljningsprojekt som framgångsrikt omvandlas till order. Under 2005 började detta arbete ge resultat i form av ett effektivare försäljningsarbete. Kärnprocess 2: Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 10 HL Display har ett brett erbjudande till kunderna inom detaljhandeln och till varumärkesleverantörerna som levererar de varor konsumenten köper i affärerna. Genom innovation parad med kostnadsmedvetenhet och en kontinuerlig översyn av produktsortimentet säkerställs ett erbjudande som är prismässigt konkurrenskraftigt, samtidigt som det är attraktivt sett till design och funktion. Kärnprocess 3: Produktion och leverans av produkter och tjänster 14 Produktion i egen regi är en viktig framgångsfaktor för HL Display. Med en effektiv och fl exibel produktion kan HL Display leva upp till kundernas krav på hög leveranssäkerhet och korta ledtider, samtidigt som företaget kan påverka och konkurrera med pris och kvalitet. Stödprocesser 16 Som komplement till kärnprocesserna har HL Display tre koncerngemensamma processer IT, Ekonomi & Finans och Personal som utgör ett stöd för verksamheten runt om i världen. Marknad 19 HL Display verkar på en internationell marknad. Företaget har en mycket stark marknadsposition i västra Europa och har genom snabb geografi sk expansion skapat sig en ställning som en ledande leverantör och självklar samarbetspartner också för detaljhandeln i östra Europa och Asien. Kundexempel 24 SPAR i Österrike och HL Display har sedan tio år tillbaka ett mycket nära samarbete. HL Displays innovativa produkter och lösningar stödjer SPAR i ambitionen att skapa några av Österrikes mest attraktiva och inspirerande shoppingmiljöer. HL Display-aktien 26 Risk- och känslighetsanalys 28 Styrelsens arbetssätt 29 Styrelse 30 EKONOMISK INFORMATION 2006 Månadsrapport 1 mån Årsredovisning 2005 vecka 8 Månadsrapport 2 mån Årsstämma Delårsrapport 3 mån Månadsrapport 4 mån Månadsrapport 5 mån Delårsrapport 6 mån Månadsrapport 7 mån Månadsrapport 8 mån Delårsrapport 9 mån Månadsrapport 10 mån Månadsrapport 11 mån Ledning 31 Förvaltningsberättelse 32 Koncernen 34 Moderbolaget 37 Noter 40 Revisionsberättelse 61 Flerårsöversikt 62 Definitioner 62 Historik 63

3 PRIMUS MOTOR Året i korthet. Koncernens omsättning ökade till (1 249) MSEK.. Resultatet före skatt blev 62 (93) MSEK.. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,59 (6,15) SEK.. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2005 till 44,51 (42,70) SEK.. Nyetableringar har under året gjorts av produktion i Kina och säljbolag i Serbien.. Årets börsbolag Nyckeltal Koncernens omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 4,59 6,15 1,31 Vinstmarginal, % 4,8 7,4 0,8 Soliditet, % 45,0 42,8 45,4 Eget kapital per aktie, SEK 44,51 42,70 38,10 Antal anställda, medelantal har justerats för avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS. KORT OM HL DISPLAY HL Display är Europas ledande leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Med 50 års erfarenhet är företaget expert på att exponera varor i butiker på ett sätt som ökar försäljningen och gör butiksarbetet effektivare, samtidigt som man ger slutkonsumenterna all information som krävs för att fatta ett köpbeslut. HL Display har haft en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 16 procent de senaste tio åren. Företagets huvudsakliga marknad är Europa men HL Display expanderar idag också i Asien. Bland kunderna fi nns ledande detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer över hela världen. HL Display har drygt 900 anställda i 28 länder och är sedan 1993 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. 1

4 VD HAR ORDET På väg mot ökad lönsamhet 2005 har varit ett utmanande år för HL Display och det är glädjande att konstatera att vi avslutar året som ett ännu starkare bolag. HL Display har under fl era år arbetat målmedvetet med att öka lönsamheten i produktionen och vi har under 2005 börjat se resultaten av detta arbete. Bakgrunden till åtgärderna är att vi under 2003 hade för höga kostnader i vår produktion och att detta påverkade vår konkurrenskraft på marknaden. Samtidigt har vi kunnat se en generell prispress inom vår bransch. Utifrån dessa förutsättningar har det varit viktigt för oss att slå vakt om den marknadsledande position vi byggt upp genom åren och utveckla den vidare. Vår expansion har till stor del varit ett resultat av att vi genom åren framgångsrikt breddat och förnyat vårt erbjudande genom satsning på produktutveckling och den snabba etableringen på nya marknader. Därigenom har vi också tagit positionen som den aktör som driver branschen framåt och sätter nya standarder på marknaden. En effektiv produktion är centralt för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och vidareutveckla vår ledande position. Av den anledningen har de åtgärder som genomförts under senare år till stor del varit inriktade på att rationalisera produktionen och minska kostnaderna. Viss produktion har också lagts ned som ett resultat av att vi sett över vårt produktutbud och tydligt defi nierat de områden som utgör vår kärnverksamhet. Som ett resultat av åtgärderna börjar effektiviteten i produktionen nu att bli tillfredställande. Omsättning Omsättningen för 2005 uppgick till MSEK. Efter en svag inledning på året där försäljningen låg betydligt under våra förväntningar utvecklades de fl esta marknader bättre under andra halvåret. När vi summerar året kan vi konstatera att försäljningen ökade på i stort sett alla marknader jämfört med Undantaget är Storbritannien där försäljningen minskade med 28 procent jämfört med 2004 och Frankrike där försäljningen var oförändrad. En stor del av förklaringen till att försäljningen minskade i Storbritannien jämfört med året innan är att vi under 2004 fi ck en mycket stor order från en enskild kund. Försäljningsutvecklingen har varit särskilt god på snabbväxande marknader som Kina, Indonesien och Ryssland. Försäljningen i Ryssland ökade med 47 procent. Även på mogna marknader som Norge och Sverige har försäljningen varit god med ökningar på 17 respektive 12 procent. Resultat Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter 2005 blev 63 MSEK mot föregående års 108 MSEK. De sista kostnaderna förknippade med avvecklingen av produktionen av butiksinredning i Falkenberg belastade koncernens resultat 2005 och dessa redovisas separat enligt IFRS. Resultat före skatt uppgick till 62 MSEK, vilket med tidigare redovisningsprinciper motsvarar 51 MSEK. Effektivare produktion Som tidigare nämnts börjar vi nu se effekterna av de rationaliseringsåtgärder som genomförts vid våra produktionsanläggningar under de senaste tre åren. Åtgärderna har vidtagits både på produktions- och produktnivå. Produktionsrationaliseringar har medfört att antalet tjänster vid våra fabriker minskat. Vi har dessutom lagt ut all metallproduktion på underleverantörer eftersom volymen på produktionen inte var tillräckligt hög för att nå våra lönsamhetskrav. Vi har framgångsrikt minskat kostnaderna genom rationaliseringar på produktnivå. I praktiken innebär detta att vi utifrån kundernas krav och behov har analyserat våra produkter för att se om det går att göra andra materialval eller byta produktionsteknik. Bibehållna bruttomarginaler trots prispress Ett resultat av de genomförda åtgärderna var att vi tydligt förbättrade våra bruttomarginaler under hösten Trots den svaga försäljningsutvecklingen i början av året och en generell prispress på marknaden kunde vi därför avsluta 2005 med bibehållna bruttomarginaler för helåret. Det gör också att vi på ett aggressivare sätt än tidigare kan konkurrera med pris för att få viktiga affärer med stor volym. Samtidigt innebär en mindre andel fasta kostnader i produktionen att vår känslighet för svängningar i efterfrågan på marknaden minskar. Rationaliseringsarbetet vid våra fabriker fortsatte även under 2005, bland annat med ambitionen att öka automatiseringen av hela produktionslinjer. Som ett resultat har 34 tjänster avvecklats vid fabriken i Sundsvall. De åtgärder som genomförts under 2005 kommer att få effekt på resultatet från och med andra kvartalet Vi fortsätter också att öka andelen direktleveranser från fabrik till kund, något som skapar positiva effekter i fl era led. Kunden får kortare leveranstider samtidigt som de totala transportkostnaderna minskar och lagerhanteringen på säljbolagen försvinner. Fortsatt arbete med kostnadsreduktion Under 2004 arbetade vi framgångsrikt med att minska rörelseomkostnaderna i koncernen i förhållande till omsättningen. Under 2005 har rörelseomkostnaderna ökat något, bland annat beroende på att vi valt att utöka bearbetningen av snabbväxande marknader som de asiatiska länderna och Ryssland. Det är dock inte hela förklaringen bakom ökningen och vi kommer under 2006 återigen att fokusera 2

5 VD HAR ORDET rörelseomkostnaderna. En projektgrupp kommer att gå igenom fl ö- den och processer i alla bolag i koncernen och sörja för att resurserna används på bästa möjliga sätt. Målet är att bibehålla rörelseomkostnaderna på 2005 års nivå under de kommande två åren, undantaget specifi ka satsningar med snabb återbetalning. Rätt kvalitet till rätt pris Vår förmåga att möta kundernas krav och behov genom nya innovativa lösningar har varit en viktig del i vår framgång och kommer att vara så framöver. Kännetecknande för vår produktutveckling idag är att vi tidigt i processen har ett fokus på tillverkningskostnader och slutpris. Produkten ska ha rätt kvalitet och rätt pris för sitt användningsområde. Genom att redan i utvecklingsarbetet maximera kundnyttan kan vi försvåra för våra konkurrenter att erbjuda produkter med liknande funktionalitet till ett lägre pris. Effektivitetsförbättringar genom sortimentsvård Satsningen på produktutveckling har med åren resulterat i att vårt produktsortiment växt kraftigt. Det gör att vi nu har behov av att minska det stora antal varianter som fi nns av våra produkter för att bibehålla en rationell produktion och erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi ser därför över sortimentet och fokuserar på de produkter som adderar störst värde för våra kunder. Genom att fasa ut produkter med låg lönsamhet och öka andelen standardprodukter som säljs på alla våra marknader kommer vi att nå effektivitetsförbättringar i såväl produktion som logistik. Merparten av detta arbete kommer att genomföras under 2006 och vi bedömer att åtgärderna kommer att få effekt på resultatet tidigast under Stora kunder växer i betydelse Vi arbetar kontinuerligt för att öka professionalismen och genomslaget i vårt försäljningsarbete. Under de senaste åren har vi framgångsrikt ökat styrningen och uppföljningen av försäljningsarbetet, till stor del tack vare en ny säljprocess som initierades Vårt fokus på nyckelkunderna är i detta sammanhang viktigt och vi har lyckats väl i att koordinera försäljningsarbetet mellan olika länder för att därigenom kunna dra nytta av befi ntliga relationer med viktiga kunder. Som ett resultat av detta växer de stora kunderna i betydelse. Produktionsstart i Kina I december 2005 startade produktionen vid vår fabrik i Kina. Fabriken är belägen i Suzhou som ligger nordväst om Shanghai. Fabriken kommer att vara inriktad på produktion för de asiatiska och australiensiska marknaderna. Fabriken är ett mycket viktigt steg för HL Display i arbetet med att öka försäljningen på de asiatiska marknaderna. Med egen produktion i Asien kommer vi att kunna minska lagerkostnaderna och öka vår prismässiga konkurrenskraft i regionen. Dessutom kommer servicegraden till våra kunder att öka genom kortare ledtider från beställning till leverans. En effektivare samarbetspartner Samtidigt som vi inriktar oss på att öka effektiviteten i vår verksamhet är det viktigt att komma ihåg att det kundvärde vi skapar också består av andra komponenter än bara prisvärda produkter och lösningar. Närhet, hög servicenivå och snabba leveranser är tre viktiga värden som kännetecknar HL Display. Vi fi nns på kundernas lokala marknader, talar samma språk och har kunskap dels om deras lokala marknad, dels om deras situation och förutsättningar. Det gör att vi kan hjälpa kunden att ta fram en lösning anpassad efter deras specifi ka behov och förutsättningar. Med 50 års erfarenhet är vi experter på att exponera varor i butik. Våra produkter och lösningar syftar i grund och botten till en enda sak att stödja kunden i arbetet med att öka sin försäljning och lönsamhet. Med de åtgärder som genomförts och de ytterligare åtgärder som är initierade kommer kunderna att märka att de fått en ännu effektivare samarbetspartner. För oss själva har det skapat en nytändning och vi har nu förutsättningarna att fl ytta fram våra positioner och öka våra marknadsandelar. Utsikter för 2006 För 2006 beräknar vi att omsättningstillväxten uppgår till minst fem procent. En utförligare prognos lämnar vi som vanligt i samband med niomånadersrapporten. Ny koncernchef i HL Display Vid bolagsstämman 2006 kommer Gérard Dubuy, idag verkställande direktör för vårt franska säljbolag och medlem av koncernledningen, att efterträda mig på posten som verkställande direktör och koncernchef för HL Display. Gérard har under sina tio år som vd framgångsrikt utvecklat HL Display France till att nu vara det största säljbolaget i koncernen. Gérards goda resultat och starka drivkraft har gjort honom till en viktig kulturbärare inom koncernen och han kommer att vara en stark motor i arbetet med att utveckla verksamheten framöver. Jag kommer att kvarstå som huvudägare i HL Display och som ledamot av styrelsen aktivt verka för företagets fortsatta framgång. Stockholm i januari 2006 Anders Remius, verkställande direktör 3

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé, mål och strategier HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation och varuexponering. Under 2003 minskade lönsamheten markant och företaget har sedan dess prioriterat lönsamhet framför tillväxt för att skapa värdetillväxt för aktieägarna. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. HL Display är Europas ledande företag inom butikskommunikation och varuexponering och har med 50 års erfarenhet en kompetens som är unik på marknaden. HL Display skapar tillväxt genom innovativ produktutveckling och genom att expandera internationellt i takt med att stora globala kunder etablerar verksamheter på nya marknader. HL Displays fokus på god lönsamhet tar sig i uttryck i kontinuerligt förbättrad effektivitet och fokuserad kostnadskontroll. med 3 procent, vilket var i linje med målsättningen att tillväxten i rörelseomkostnaderna endast skulle få öka med 35 procent av omsättningstillväxten. Ytterligare effektiviseringsåtgärder initierades bland annat inom logistik, administration och försäljning. Det förändringsarbete som påbörjats året innan fortlöpte med oförminskad kraft. Under 2005 har HL Display sett resultat av det rationaliseringsarbete som genomförts i produktionen under de senaste åren. Det Omkostnadsstruktur MSEK Affärsmål HL Displays övergripande mål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med en god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet ska prioriteras. Det fi nansiella målet är en vinstmarginal på 10 procent Strategier För att HL Display ska uppnå de mål som har ställts upp för verksamheten har ett antal strategier formulerats. De går i korthet ut på att HL Display ska: Fokusera på företagets kärnprocesser och -produkter. Uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandelsföretag och deras leverantörer. Fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder. Kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov. Värna om företagskulturen och dess fokusering på tillväxt och förändring. Attrahera och behålla nyckelmedarbetare. Ökad styrning och kostnadseffektivitet en tillbakablick 2003 blev det första förluståret för HL Display sedan starten för 50 år sedan. Detta blev startskottet till ett arbete med åtgärder för att minska såväl direkta kostnader som rörelseomkostnader i koncernen, förbättra kontroll- och styrsystem och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet. Under 2004 fi ck HL Display kvitto på att fl era av de genomförda åtgärderna började ge effekt. Rörelseomkostnaderna ökade endast Försäljning Administration Forskning och utveckling Vinstmarginal och vinstmarginalmål % Vinstmarginalmål

7 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER innebär att HL Display har kunnat bibehålla bruttomarginalerna trots en generell prispress på marknaden. Ytterligare åtgärder har satts in i produktionen för att öka effektiviteten, främst i form av ökad automatisering och anpassning av produktionskapaciteten, vilket kommer att få genomslag på resultatet under andra kvartalet Rörelseomkostnaderna har ökat något under 2005, bland annat beroende på att företaget valt att öka takten i marknadsbearbetningen i snabbväxande regioner som Ryssland och Asien. Företaget fokuserar nu på att förbättra resursutnyttjandet och att bibehålla rörelseomkostnaderna på 2005 års nivå under de kommande två åren, undantaget specifi ka satsningar med snabb återbetalning. Potential för ökad tillväxt HL Displays ambition är att även framöver vara ett tillväxtbolag. Under året har försäljningen på vissa mogna marknader varit lägre än företagets förväntningar. På marknader som Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland och USA bedömer företaget att det fi nns potential till en förbättrad försäljningsutveckling. I östra Europa har försäljningsutvecklingen varit god under året. Tillväxten på marknaden är stark och HL Display kommer att fortsätta en intensiv och redan framgångsrik marknadsbearbetning i regionen. HL Display bedömer att tillväxtpotentialen i Asien också är betydligt större än vad som speglas av försäljningstillväxten i denna region under Genom att produktionen nu startat vid HL Displays fabrik i Kina kommer företaget att kunna minska lagerkostnader och öka sin prismässiga konkurrenskraft. Detta är två viktiga områden som skapar förutsättningar för ökad försäljning i regionen. Inriktning för 2006 Efter att under 2005 kunnat se positiva resultat från de åtgärder och arbete som genomförts under de senaste tre åren kommer HL Display under 2006 bland annat att inrikta sig på följande åtgärder och områden: Fortsatt arbete med sortimentsutvärdering för att möjliggöra ökad effektivitet i produktion och logistik. Ökad intensitet i arbetet med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. Utvärdera och effektivisera säljprocessen och försäljningsbolagen. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik som material. Vidareutveckla EDI-lösningar såväl inom företaget som mot slutkunder. Öka andelen direktleveranser från fabrik till slutkund. Prognos För 2006 beräknas omsättningstillväxten uppgå till minst 5 procent. En mer detaljerad prognos för resultat och omsättning för helåret lämnas i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Korta ledtider från order till leverans och en orderstock som till stor del utgörs av många små order gör det svårt att lämna en relevant prognos för längre tid än ett kvartal. Majoriteten av orderingången under en månad faktureras redan månaden efter.

8 DETTA ÄR HL DISPLAY Detta är HL Display HL Display är en marknadsledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till detaljhandeln. Företaget grundades 1954 och hade vid 2005 års slut 914 anställda i 28 länder. HL Display är ett av Europas 500 snabbast växande företag och hade under 2005 en omsättning på 1,3 miljarder kronor. HL Displays aktie är sedan 1993 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. HL Displays kunder HL Displays kunder utgörs av detaljhandelsföretag (dagligvaruhandel och fackhandel) och de varumärkesleverantörer som levererar varor till detaljhandeln. Bland HL Displays kunder fi nns majoriteten av världens största detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer. HL Displays marknader HL Display har egna säljbolag i 28 länder i Väst- och Östeuropa, och Asien. Detta kompletteras med att 16 länder bearbetas via distributörer. HL Displays största marknader är Frankrike, Storbritannien och Sverige. HL Displays erbjudande HL Display erbjuder sina kunder produkter inom kompetensområdena butikskommunikation och varuexponering. Inom butikskommunikation erbjuder HL Display produkter som säkerställer att konsumenten hittar önskade varor samt får all nödvändig information för ett köpbeslut. Inom varuexponering erbjuder HL Display produkter som på bästa sätt presenterar varorna för konsumenten. Företaget är ledande när det gäller utveckling och leverans av kategorilösningar. En kategorilösning är en nyckelfärdig lösning för att exponera varor inom en specifi k kategori, exempelvis Hälsa & Skönhet. Nyttan med HL Displays produkter och lösningar HL Displays produkter och lösningar hjälper detaljhandeln och dess leverantörer att exponera sina varor på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och lockar till köp. Detta är avgörande för att öka försäljningen i butiken, inte minst i varukategorier som till stor del drivs av impulssköp, exempelvis konfektyr. Genom en välordnad butikskommunikation undviker butikerna dessutom att tappa försäljning på grund av konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken. Produkterna och lösningarna är utformade så att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel på detta är att automatisk frammatning av varorna gör att butikspersonalen kan minska tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna, samtidigt som det går snabbt att fylla på nya varor. HL Displays produktionsanläggningar Majoriteten av de produkter och lösningar som HL Display säljer är egenutvecklade och tillverkas i företagets egna fabriker. Tillverkningen utmärks av starkt fokus på produktivitet och kostnadseffektivitet. Fem av HL Displays fabriker är belägna i Sverige. Företaget har därutöver en fabrik i Storbritannien och en fabrik i USA (samägd med amerikanska Trion Industries). Under december 2005 startade produktionen vid HL Displays nyöppnade fabrik i Kina. 6

9 AFFÄRSPROCESSER Affärsprocesser HL Display har tre kärnprocesser i sin verksamhet. Dessa processer är av central betydelse för företagets fortsatta framgång och HL Display har under året initierat ett arbete för att tydliggöra och effektivisera styrningen av dessa processer. För att uppnå och bibehålla hög kvalitet och effektivitet i verksamheten har det varit viktigt för HL Display att på ett tydligt sätt peka ut de affärsprocesser som hanterar företagets kärnverksamhet. Det handlar i korthet om att HL Display ska jobba på ett mer strukturerat sätt och säkerställa att rätt saker görs i alla delar av verksamheten. Det innebär också en ökad styrning och koordination av företagets verksamhet på koncernnivå. Kärnprocesser och stödprocesser Kärnprocess 1: Försäljning och kundrelationer Avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Kärnprocess 2: Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Utgörs av alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från produktutveckling och lansering, till sortimentsvård och utfasning. Kärnprocess 3: Försörjning och leverans av produkter och tjänster Består av alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. IT Ekonomi & Finans Personal HL Display har tre kärnprocesser i sin verksamhet. Dessa kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser IT, Ekonomi & Finans och Personal. HL-modellen visar arbetsprocessen i HL Display Kund Behov Kanaler Kompetensområden Sortiment Dagligvaruhandel Varumärkesleverantörer Fackhandel Produkter Kategorilösningar Projektförsäljning Produktförsäljning HL Direct Key Account Mangement Varuexponering Butikskommunikation Produkter Produktion Produktutveckling 7

10 KÄRNPROCESS 1 Försäljning och kundrelationer HL Displays försäljning sker via egna säljbolag i 28 länder samt via distributörer i 16 länder. Under de två senaste åren har HL Display ökat graden av central styrning och struktur i försäljningsarbetet. Ambitionen har främst varit att öka andelen försäljningsprojekt som framgångsrikt omvandlas till order. Under 2005 började detta arbete ge resultat i form av ett effektivare försäljningsarbete. HL Displays försäljningsarbete baseras på en koncerngemensam säljprocess som tagits fram som en del i ett omfattande struktureringsarbete. En klart defi nierad process bidrar till att rätt prioriteringar görs i säljprojekten och att rätt insatser sätts in vid rätt tidpunkt i varje säljprojekt. Sammantaget skapar processen förutsättningar för att öka andelen projekt som omvandlas till order. Area Managers HL Display har fem Area Managers. Deras främsta uppgifter är att vara ett stöd för dotterbolagscheferna och säljbolagen i de olika länderna. De har det övergripande ansvaret för samordning och uppföljning av försäljningsarbetet och ska sörja för ökad koordination. Key Account Management HL Display har identifi erat ett antal nyckelkunder på varje marknad där bolaget har verksamhet. Dessa utgörs till stor del av stora detaljhandelskoncerner och varumärkesleverantörer som har internationell eller global verksamhet. Nyckelkundernas betydelse innebär att HL Display tillämpar ett stort mått av central styrning av dessa kundsamarbeten. Företagets Key Account Managers har ett totalansvar för kundrelationen och stödjer HL Displays lokala säljbolag runt om i världen i det dagliga arbetet med kunden. Under 2005 har företaget också inrättat en funktion för arbetet med de globala kunderna. Ambitionen är att ytterligare strukturera samarbetet med dessa kunder och säkerställa kunskaps- och informationsöverföring i hela koncer- nen. Detta är ett viktigt arbete eftersom framgångsrika samarbeten med globala kunder skapar förutsättningar att utvidga samarbetet till fl er marknader runt om i världen. Ny direktförsäljningsservice Under 2005 har HL Display beslutat att satsa på en utökning av HL Direct, en försäljningskanal som främst är baserad på telefonförsäljning. Kvalifi cerad säljpersonal fi nns tillgänglig via telefon och kan hjälpa kunderna i många ärenden som tidigare krävde ett besök av en fältsäljare. Genom HL Direct kan produktiviteten i försäljningsarbetet ökas samtidigt som kunderna får snabbare service. Ökad komplexitet i försäljningsarbetet I takt med en ökad inriktning på lösningar för exponering av hela varukategorier blir HL Displays försäljningsprojekt längre och mer komplexa samtidigt som de ökar i värde. Försäljning av kategorilösningar sker i allt högre utsträckning i så kallade triangelprojekt, där HL Display arbetar dels med dagligvarukedjan som ska ha lösningen i sin butik, dels med den varumärkesleverantör som levererar huvuddelen av varorna till kategorin i fråga. En genomsnittlig säljcykel för ett sådant projekt är 6-9 månader, jämfört med mindre projekt som har en genomsnittlig säljcykel på 1-3 månader. Andelen projektförsäljning är högre på de mogna marknaderna. Produktförsäljning med ledtider på 1 dag 1 månad står fortfarande för en stor andel av koncernens försäljning. Buying platform Working platform Decision phase Offer phase Analysis phase I Market platform etableras en intern samsyn på marknaden och initiala prioriteringar. De potentiella kunder som identifi eras i Market platform ska sedan föras till Buying platform, det vill säga bli återkommande köpare av HL Displays produkter och lösningar. Detta görs via Working platform som är ett strukturerat arbetssätt genom hela kedjan från relationsskapande till köpbeslut. Market platform Relation phase 8

11 AFFÄRSPROCESSER Ökad konkurrens HL Display har under många år haft en kraftig försäljningstillväxt, en utveckling som var särskilt tydlig under 1990-talet. Sedan ett par år tillbaka har tillväxten på marknaden mattats av, framförallt beroende på att dagligvaruhandeln under fl era år har varit under hård press. Parallellt med detta har konkurrensen inom HL Displays bransch ökat, vilket också skapat prispress. HL Display har mött dessa nya förutsättningar genom åtgärder för att effektivisera hela företaget. Det gör att HL Display idag är en betydligt mer vältrimmad organisation än för bara ett par år sedan. GLOBAL NÄRVARO Egna säljbolag Belgien Frankrike Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland Malaysia Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Distributörer Australien Bulgarien Danmark Estland Finland Grekland Irland Åtgärder för att öka försäljningen De produktområden som primärt legat bakom företagets historiskt snabba expansion är hyllkantslister HL Datalist och hyllavdelarsystemet Optimal. Inom båda dessa områden har lågpriskonkurrenter under senare år tagit marknadsandelar med alternativa produkter. Med de effektiviseringar som gjorts i produktionsprocessen under senare år är HL Display nu trimmat för att öka marknadsandelarna och öka lönsamheten. Detta ska åstadkommas dels genom en ökad priskonkurrens på volymprodukter, dels genom vidareutveckling och nytänkande inom företagets produktområden. Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Island Israel Italien Kanada Kazakstan Litauen Nya Zeeland Portugal USA 9

12 KÄRNPROCESS 2 Utveckling, lansering och vård av produktportföljen HL Display har ett brett erbjudande till kunderna inom detaljhandeln och till varumärkesleverantörerna som levererar de varor konsumenten köper i affärerna. Genom innovation parad med kostnadsmedvetenhet och en kontinuerlig översyn av produktsortimentet säkerställs ett erbjudande som är prismässigt konkurrenskraftigt, samtidigt som det är attraktivt sett till design och funktion. HL Displays erbjudande till sina kunder består av kategorilösningar och produkter inom butikskommunikation och varuexponering. Kategorilösningar En kategorilösning är en komplett exponeringslösning för en viss varukategori. Lösningen är en sammansättning av produkter från HL Displays olika produktområden och säkerställer att varorna i kategorin exponeras på bästa möjliga sätt och att konsumenten får tillgång till all nödvändig information kring produkterna, exempelvis pris och KRAVmärkning. Genom kategorilösningarna säkerställs att butikens planogram följs. Ett planogram är en ritning som visar var varje specifi k vara ska placeras i butiken. Med lösningar som tydligt separerar olika varor från varandra minimeras tiden för butikspersonalen att hålla ordning och reda i hyllorna och se till de är placerade enligt planogrammet. Kategorilösningar är en naturlig vidareutveckling av HL Displays erbjudande och i linje med det ökade kategoritänkandet inom dagligvaruhandeln som bland annat syftar till att göra det överskådligt för konsumenten och stimulera till köp. Produkter HL Displays breda produktsortiment täcker alla behov inom detaljhandeln för exponering av varor och presentation av information i butiken. Inom kompetensområdet varuexponering samlas alla HL Displays exponeringsprodukter, exempelvis hyllavdelarsystem och varuexponeringsställ. Inom kompetensområdet butikskommunika- tion fi nns bland annat HL Datalist och HL Displays olika ram- och skyltsystem. Erbjudandets strategiska position HL Display är marknadsledare inom sin bransch och vill som sådan driva marknaden framåt med nya lösningar som förbättrar varupresentationen och förenklar butiksarbetet. Det som framförallt differentierar företagets erbjudande jämfört med konkurrenterna beskrivs bäst genom HL Displays fyra kärnvärden Innovation, Kvalitet, Kompetens och Kundfokus: Innovationsgrad. HL Displays satsning på produktutveckling är utan motsvarighet i branschen. Företaget utvecklar ständigt sina produkter och lösningar för att ligga längst fram vad gäller funktion och design. Kvalitet. Kvaliteten på HL Displays produkter ska aldrig behöva ifrågasättas. Kompetens. Med 50 års erfarenhet är HL Display expert på att exponera varor i butik. Kunderna erbjuds inte bara en produkt utan också hjälp att ta fram en lösning som ökar effektiviteten i butiksarbetet samtidigt som varor och tillhörande information presenteras på bästa sätt. Kundfokus. HL Displays lokala närvaro på många marknader runt om i världen skapar en närhet till kunderna. Ledtiderna från beställning till leverans är korta. Segment Byggvaruhus Sportaffärer Hemelektronik Apotek/Skönhetsbutiker Produkter Butikskommunikation, exempelvis HL Datalist (hyllkantslister) och HL Ramar (exponeringsramar) Varuexponering, exempelvis HL Optimal (hyllavdelarsystem) och HL Optirack (exponeringsställ) Kategorilösningar Dagligvaruhandel Konfektyr Hälsa & Skönhet Frysta varor Tobak Fackhandel Dagligvaruhandel HL Displays omfattande produktsortiment utgör grunden för bolagets erbjudande till sina kunder. Kunderna inom dagligvaruhandeln erbjuds dessutom kompletta kategorilösningar för hela varukategorier. HL Displays erbjudande till fackhandeln är inledningsvis koncentrerat på fyra segment där det på sikt fi nns goda möjligheter att utveckla erbjudandet till att innefatta allt fl er kategorilösningar. 10

13 AFFÄRSPROCESSER Fortsatt framgång inom fackhandeln HL Display har under de senaste åren ökat bearbetningen av fackhandeln för att kunna växa inom nya marknadssegment. De erfarenheter och den kunskap HL Display besitter genom sitt arbete inom dagligvaruhandeln har framgångsrikt applicerats på fackhandeln. Resultaten har varit goda med en försäljningsökning på 16 procent inom detta segment. Fyra segment bearbetas inledningsvis: byggvaruhus, sportaffärer, hemelektronikbutiker och apotek/skönhetsbutiker. Arbetet med att ta fram kompletta kategorilösningar inom dessa segment har startat med färdiga koncept för bland annat lim och tätningsmedel. Omfattande arbete med sortimentsvård I syfte att öka företagets konkurrenskraft, öka lönsamheten och möjliggöra ökad effektivitet i produktion och logistik har HL Display under slutet av 2005 initierat en omfattande översyn av produktsortimentet. Företaget koncentrerar sig initialt på att fasa ut produkter med låg lönsamhet och minska antalet produktvarianter (standardisering av till exempel färg och längd). Åtgärderna beräknas ge effektivitetsvinster från och med Som ett led i detta arbete kommer HL Display att öka prisdifferentieringen på sina produkter. Produkterna delas in i tre kategorier: standard, modifi erad standard (exempelvis standardprodukt med specialfärg) och speciallösningar. Prissättningen kommer att följa graden av specialisering. Det innebär att HL Display premierar de kunder som köper standardprodukter genom sänkta priser, vilket svarar upp mot kundernas önskemål om lägre pris på volymprodukter. Bassortiment Genom att öka andelen standardprodukter som säljs på alla HL Displays marknader skapas förutsättningar för effektivare produktion och samordningsfördelar inom logistik. Idag är andelen produkter som säljs på alla marknader låg, bland annat beroende på lokala skillnader vad gäller hyllstorlekar med mera. För att öka andelen produkter som säljs på alla marknader har HL Display nu defi nierat ett bassortiment som ska erbjudas av samtliga säljbolag. Till detta kan respektive säljbolag sedan göra tillval av produkter för just deras marknad. 11

14 KÄRNPROCESS 2 Innovation och produktutveckling Innovation har alltid varit ett kärnvärde och en ledstjärna för HL Display. Företaget är marknadsledare och ska genom satsningar på produktutveckling sätta nya trender för butikskommunikation och varuexponering. Genom att snabbt reagera på kundernas behov kan företaget skapa nya och förbättrade produkter och lösningar som skapar ett försprång till konkurrenterna. Därigenom skapas förutsättningar för minskad priskonkurrens och ökade marginaler. Samlad produktutveckling HL Display har under året samlat koncernens generella produktutveckling till huvudkontoret i Stockholm. Det möjliggör bland annat ökad styrning, kortare beslutstid och förbättrad kommunikation. Sammantaget lägger detta grunden till en utvecklingsorganisation som dels förbättrar stödet till säljkåren och som driver nyutvecklingen på ett effektivare sätt. Det utvecklingsarbete som genomförs på uppdrag av kund i specifi ka kundprojekt kommer under 2006 att centraliseras till Frankrike och det nystartade bolaget HL Design. Därigenom kan HL Display utnyttja den stora kompetens som fi nns i Frankrike kring kundspecifi k utveckling för hela koncernen. Marknadsnära utveckling Funktionen för generell produktutveckling består idag av en marknadsdel och en del som arbetar med design- och konstruktion. Marknadsdelen har nära kontakt med säljbolagen och med kunderna runt om i världen. Den kan ge stöd vad gäller existerande lösningar och säkerställer också ett snabbt framtagande av nya lösningar som utvecklar HL Displays erbjudande. Design- och konstruktionsdelen består av spjutspetsresurser inom alla delar av produktutvecklingen från visualisering till konstruktion av prototyper. Det yttersta ansvaret för utvecklingsstrategin och beslut kring framtagande av nya produkter ligger hos ett marknadsråd som bland andra består av medlemmar ur HL Displays koncernledning. Värdeskapande utveckling Ett huvudområde för utvecklingsfunktionen har under året varit värdeskapande utveckling value engineering. Enkelt uttryck innebär det att se över såväl nya som befi ntliga produkter för att skapa samma, eller högre värde till en lägre kostnad. Detta är viktigt inte minst för att möta den prispress som idag fi nns på marknaden. HL Display analyserar bland annat de omsättningsmässigt största produkterna utifrån de behov som kunderna har, och de kvalitetskrav de ställer, för att exempelvis se om det går att göra andra materialval, rationalisera produktionen eller byta produktionsmetod. Ett tydligt kostnadsfokus är också en integrerad del i framtagandet av nya produkter och lösningar. Målet är att optimera kvaliteten utifrån produktens användningsområde. Det innebär också att ett konkurrenskraftigt slutpris är en förutsättning för att utveckling av en ny produkt ska bli aktuell. Konceptfas Konstruktionsfas Produktionsprocessfas Förproduktionsfas Produktion Checkpoint 1 Checkpoint 2 Checkpoint 3 Checkpoint 4 Utvecklingsprocessen illustrerar arbetet vid framtagandet av nya produkter från initial idé till serieproduktion. Vid olika checkpoints bedöms om projektet ska gå vidare till nästa fas. 12

15 AFFÄRSPROCESSER Under 2005 har HL Display utvecklat ett stort antal nya produkter och lösningar, bland annat en helt ny exponeringslösning för frysta varor samt vidareutvecklat systemen för takskyltning i butik, Skyline, och hyllexponeringssystemet Easyshelf. Under året satsades 3 (3) procent av omsättningen på utveckling. Mönsterskydd ökar i betydelse Patent är ett viktigt verktyg för HL Display för att skydda företaget mot plagiering. För att komplettera det skydd som patentet ger mönsterskyddar HL Display också sina produkter. Kostnaden för mönsterskydd är betydligt lägre än för patent och ger i många fall ett lika bra, eller bättre skydd mot plagiering. HL Display har därför under året ökat satsningen på mönsterskydd. HL Display hade vid årets slut 179 registrerade patent och 75 patentansökningar under behandling. Antalet registrerade mönsterskydd uppgick till 110 och ytterligare 10 ansökningar var under behandling. Den totala kostnaden för patent och mönsterskydd uppgick under 2005 till 3 (3) MSEK. Produktlanseringar Välplanerade produktlanseringar är viktigt för att de nya produkter som introduceras ska få önskat genomslag på marknaden. HL Display jobbar med en centralt fastställd lanseringsprocess för att uppnå hög effektivitet i lanseringarna. Företaget har normalt tre till sex större lanseringar och mindre lanseringar om året. Lanseringarna sker antingen samtidigt på alla marknader eller stegvis på utvalda marknader. En viktig del i HL Displays lanseringsprocess är uthållighet. Företagets ambition är att driva marknaden framåt och att sätta nya standarder inom sitt område. De produkter och lösningar som introduceras innehåller ofta ett stort mått av nytänkade och innovation och tar därför längre tid att introducera. En initial lansering är därför ofta inte tillräcklig, utan måste följas upp under en lägre period för att få långsiktigt genomslag. Lanseringen av Easyshelf är ett exempel på detta. Easyshelf är den första lösningen där samtliga hyllavdelare, med ett enkelt handgrepp, kan frigöras och fl yttas i sidled, vilket skapar tidsvinster bland annat vid ändringar i butikens planogram samt vid införandet av nya varor i hyllan. Efter en initial lansering under 2004, börjar nu lösningen få genomslag i fl era länder. 13

16 KÄRNPROCESS 3 Produktion och leverans av produkter och tjänster Produktion i egen regi är en viktig framgångsfaktor för HL Display. Med en effektiv och fl exibel produktion kan HL Display leva upp till kundernas krav på hög leveranssäkerhet och korta ledtider, samtidigt som företaget kan påverka och konkurrera med pris och kvalitet. HL Display har 8 produktionsanläggningar, varav 5 ligger i Sverige. De övriga ligger i Storbritannien, Kina och USA (fabriken i USA är samägd med amerikanska Trion Industries). Varje produktionsanläggning är specialiserad på en eller ett par produktionsmetoder, exempelvis formsprutning och extrudering. Ökad satsning på automatisering HL Display har under året bedrivit ett arbete för att öka automatiseringen vid sina produktionsanläggningar. I Sundsvall och Karlskoga har företaget bland annat implementerat system för att automatiskt hantera paketering av de färdiga produkterna. Till exempel är tillverkningen av varuframmatare vid fabriken i Sundsvall helautomatisk, från granulat (råmaterial) till paketerad och leveransklar produkt. Totalt uppgick koncernens investeringar i produktionsanläggningar till 34 (40) MSEK under Lönsamhetsförbättringar HL Display har i fl era steg vidtagit åtgärder som skapar utrymme för ökad lönsamhet, dels genom ökad produktivitet och dels genom att HL DISPLAYS PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Sundsvall HL Displays största produktionsanläggning, specialiserad på extrudering och formsprutning av medelstora produkter som HL Datalist och komponenter till hyllavdelarsystemet Optimal. Karlskoga Specialiserad på formsprutning av HL Displays största och minsta produkter, exempelvis golvställ och kupongkrokar. Falun Specialiserad på kall- och varmbockning av plast samt screentryck. Hylltalare är exempel på produkt som tillverkas i Falun. Falkenberg HL Display Pictoria tillverkar affi schramar i metall. Shipley, Storbritannien Specialiserad på kall- och varmbockning av exponeringsställ i plast. Lesjöfors, Sverige och Wilkes Barre, Pennsylvania, USA Samägda fabriker med Trion Industries. Fabriken i Lesjöfors är specialiserad på trådbockning medan fabriken i Wilkes Barre är specialiserad på extrudering av produkter avsedda för den nordamerikanska marknaden. Suzhou, Kina Specialiserad på extrudering. produktionskapaciteten anpassats efter rådande marknadssituation. Det har inneburit att 34 tjänster under året har tagits bort vid fabriken i Sundsvall. Produktionen vid fabriken i Falun kommer att koncentreras till utvalda produktionsmetoder som är av stor vikt för företaget och där HL Display har stort kunnande. Vissa produkter som tidigare tillverkades i Falun kommer framöver att köpas in från underleverantörer. De sista kostnaderna förknippade med avvecklingen av produktionen av butiksinredning i Falkenberg belastade HL Displays resultat under Produktionsstart i Kina Under december 2005 startade produktionen vid HL Displays fabrik i kinesiska Suzhou, en ort två timmar nordväst om Shanghai. Fabriken är inriktad på produktion av hyllkantslister för de asiatiska och australiensiska marknaderna. Material i fokus Under 2005 har HL Display i högre grad än tidigare år arbetat med utveckling av de plastmaterial som används i företagets produkter PRODUKTIONSMETODER Extrudering (strängsprutning) Produktionsmetod som innebär att smält plast pressas igenom ett munstycke. Profi len på munstycket avgör hur produktens tvärsnitt ser ut. Produkterna framställs i strängar som kyls i vattenbad och sedan klipps av i önskad längd. Datalister är exempel på produkter som framställs med denna produktionsmetod. Formsprutning Produktionsmetod som innebär att smält plast sprutas in i ett ihåligt formverktyg. Hålighetens form avgör produktens utseende. Ramar och hyllavdelare är exempel på produkter som framställs med denna produktionsmetod. Kall- och varmbockning Produktionsmetod som innebär att plastark böjs till önskad form med hjälp av ett bockningsverktyg. Hylltalare är en av produkterna som framställs på detta sätt. Vid varmbockning används ett varmt bockningsverktyg och vid kallbockning ett kallt. Screentryck Flexibel tryckmetod som möjliggör tryck på underlag av olika material, format och tjocklek. Metoden kombinerar hög kapacitet, hög kvalitet och starka färger i såväl fyrfärgstryck som PMS-tryck. Hylltalare och avdelare för öppna frysar är exempel på produkter där screentryck används. Vakuumformning Produktionsmetod som innebär att plastark värms och genom vakuum formas runt ett verktyg. Hylltråg är exempel på produkter som framställs med denna produktionsmetod. 14

17 AFFÄRSPROCESSER som ett medel för att öka produktivitet och lönsamhet. Det innefattar både framtagande av nya material och vidareutveckling av befi ntliga material för att optimera förhållandet mellan kvalitet och pris. Detta innebär inte nödvändigtvis att materialet är billigare i inköp, utan kan istället medge en betydligt snabbare produktionsprocess. Miljöarbete HL Displays miljöarbete drivs av en miljö- och kvalitetsansvarig vid varje produktionsanläggning som ansvarar för att utarbeta planer, genomföra projekt och följa upp och rapportera genomförda åtgärder inom miljöområdet. HL Displays produktionsanläggningar i Falun, Sundsvall och Karlskoga är certifi erade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO Den största delen av HL Displays miljöpåverkan kommer av PVCspill från produktionen. Under 2005 hade HL Display ton PVCspill i produktionen varav 785 ton har skickats till återanvändning, en oförändrad återvinningsgrad på 75 procent jämfört med Den PVC som HL Display använder är fri från miljöpåverkande ftalater och genom samarbete med huvudleverantören av råmaterial försöker HL Display att öka graden av återvunnet material i det PVC som köps in. Fabriken i Falun är den enda verksamheten som har anmälningsplikt, vilket är kopplat till att lösningsmedel används vid screentryckning av plastprodukter. Användningen av lösningsmedel minskar dock hela tiden i takt med ett ökat användande av UV-färg. Till skillnad från vanlig färg torkar inte UV-färg genom att lösningsmedel avdunstar utan istället genom UV-bestrålning i en så kallad UV-tork. I stort sett allt screentryck sker idag med UV-färg. Inköp av varor HL Display koncentrerar idag sin produktion till de produktionsmetoder där företaget har stor kompetens och kostnadseffektiv produktion i världsklass. Det innebär att företaget i högre utsträckning än tidigare köper in varor från underleverantörer. Inköpen avser i första hand nya produkter som passar in i företagets sortiment och stärker erbjudandet till kunderna, men också produkter som HL Display själva tillverkat tidigare. Majoriteten av alla inköp görs idag utanför Sverige. Logistik En effektiv logistikprocess tjänar två syften för HL Display. För det första ökar effektiv logistik servicegraden gentemot kunderna genom kortare leveranstider. För det andra skapar det förutsättningar för ökad lönsamhet, dels genom minskade kostnader, dels genom effektivare interna rutiner. Ett handfast exempel på detta är HL Displays arbete för att öka antalet direktleveranser från produktionsanläggningarna till kunderna runt om i världen. Med direktleveranser minskar leveranstiden till kund med cirka tre dagar. För HL Displays del minskar den totala transportkostnaden samtidigt som all manuell hantering på säljbolagen försvinner. Direktleveranserna utgör idag cirka 11 procent av totalt antal leveranser och HL Display har målsättningen att utöka dessa till cirka 25 procent under de kommande åren. HL Display tillämpar idag en VMI-lösning (Vendor Managed Inventory) mellan säljbolaget i Storbritannien och HL Displays största produktionanläggning i Sundsvall. Det innebär att produktionsplaneringen vid fabriken har automatisk bevakning av säljbolagets lager och har ansvar för lagerpåfyllnad. Detta skapar fl era fördelar, bland annat effektivare produktion eftersom fabriken kan välja att samköra produktionsserier och få ökad volym. HL Display har ambitionen att utvidga denna lösning till att omfatta fl er av koncernens säljbolag. KVALITET HL Display bedriver ett omfattande kvalitetsarbete vid sina produktionsanläggningar. Detaljerade kvalitetsmål följs upp varje månad. Det fi nns kvalitetssystem på samtliga produktionsanläggningar uppbyggda enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO Anläggningarna i Falun, Sundsvall och Karlskoga är idag certifi erade enligt ISO 9001 och ambitionen är att samtliga anläggningar på sikt ska certifi eras. Ledtid (i dagar) Avser snittledtid från order till leverans Produktionsanläggning Mål Utfall 2005 Utfall 2004 Sundsvall Falun Kommentar: Under perioden september till december var snittledtiden 9 dagar för Falun. Leveranssäkerhet (i procent) Avser hur stor del som levereras inom överenskommen leveranstid Produktionsanläggning Mål Utfall 2005 Utfall 2004 Sundsvall 98,0 97,5 97,6 Falun 96,0 94,9 94,0 Kommentar: Under perioden september till december var leveranssäkerheten 96,7% för Falun. Andel reklamationer (i procent) Avser antal reklamationer i förhållande till totalt antal order Produktionsanläggning Mål Utfall 2005 Utfall 2004 Sundsvall 0,6 0,8 0,7 Falun 0,9 1,6 0,9 Kommentar: Under 2005 infördes ett nytt system för registrering och uppföljning av målen i Falun vilket innebär att siffrorna inte är direkt jämförbara med För 2006 kommer mål och uppföljning att harmoniseras. Utbyte per maskin för de två viktigaste produktionsteknikerna (i procent) Avser den del av tiden maskinen är i produktion Produktionsteknik Mål Utfall 2005 Utfall 2004 Extrudering Formsprutning

18 STÖDPROCESSER Stödprocesser Som komplement till kärnprocesserna har HL Display tre koncerngemensamma processer IT, Ekonomi & Finans och Personal som utgör ett stöd för verksamheten runt om i världen. Ekonomi & Finans Ekonomi & fi nansfunktionen på HL Display består av fem huvudsakliga delar Group Accounting, Accounting Services, Group Controlling, HL Financial Services och Process Development. Dessa kompletteras av hög kompetens i koncernenföretagens ekonomifunktioner i egen regi, genom outsourcing eller, i allt högre utsträckning, genom shared service centers. Årets Börsbolag 2005 Group Accounting ansvarar för koncernrapportering och koncernredovisning. HL Display har hög ambitionsnivå i den externa rapporteringen och eftersträvar hög kvalitet, snabbhet, effektiva processer och öppenhet. Ett exempel på detta är att HL Display, som det första företaget på Stockholmsbörsen, under 1998 införde månadsrapportering till marknaden. HL Display belönades med utmärkelsen Årets Börsbolag Utmärkelsen delas ut av Dagens Industri och Aktiespararnas Riksförbund och är en sammanvägd bedömning av snabbhet, kvalitet och öppenhet i svenska börsnoterade företags informationsgivning till aktieägare, massmedier och allmänhet. Genom Accounting Services sköts idag redovisning och bokslut för de fl esta av koncernens svenska enheter. Hög kvalitet i intern rapportering Group Controlling är en central funktion för analys, kontroll och uppföljning av verksamheten i hela koncernen avseende affärsmål, prognoser, produktkalkyler, omkostnader och kapitalbindning. Group Controlling ansvarar också för riktlinjer och arbetssätt avseende internkontroll. En viktig del i arbetet består av att, i samarbete med IT-funktionen, vara en drivande kraft i att ta fram och kontinuerligt förbättra systemstöd för alla delar av verksamheten. Ett exempel är det beslutstödssystem som varje natt uppdaterar ett datalager med detaljinformation om order och leveranser i koncernens olika bolag. Systemet är kontinuerligt under utbyggnad, men utgör redan ett viktigt verktyg för analys och early warnings. I en nära framtid blir det ett virtuellt kontrollrum för samtliga processer i koncernen. Internbank HL Financial Services (HFS) är HL Displays internbank. HFS ansvarar bland annat för fi nansiering av dotterbolagen, valutarisker, likviditetsuppföljning och fastighetsförvaltning. HL Financial Services hanterar centralt alla interna kundfordringar samt centraliserar också arbetet med leverantörsreskontran i takt med införandet av scanning och e-attest. Enheten ansvarar för uppbyggnaden av en internationell CashPool för att öka kontrollen över koncernens samlade likviditet. Vidareutvecklar arbetet Process Development är en nyinrättad arbetsgrupp som ska vidareutveckla arbetet i koncernens alla bolag, genom att identifi era och implementera effektiva arbetssätt och administrativa rutiner för verksamheten. En viktig del i arbetet består av att gå igenom rörelseomkostnaderna i alla bolag i koncernen och sörja för att resurserna används på bästa möjliga sätt. Vid besök på de olika enheterna observeras också hur riktlinjerna för interkontroll efterlevs. Arbetsgruppen är också ett stöd vid införande av affärssystemet Jeeves i dotterbolagen och sörjer för utbildning av dotterbolagens personal avseende arbetssätt och rutiner i och kring affärssystemet. IT Ny informationsteknik är ett viktigt verktyg för HL Display i arbetet med att öka effektiviteten i verksamheten. HL Display har som mål att ständigt förbättra koncernens och medarbetarnas användande av modern informationsteknik som stödjer både affärsprocesserna och interna processer. HL Display har höga krav på IT-miljön, inte minst i termer av användbarhet, tillgänglighet och säkerhet. Den tekniska infrastrukturen håller idag en mycket hög standard med hög driftsäkerhet. Sammantaget uppgick IT-kostnaderna under 2005 till 35 miljoner kronor. Affärssystemet Jeeves är idag installerat i 33 av koncernens 41 bolag. Systemets fl ödesorienterade struktur gör det möjligt att strömlinjeforma företagets affärsprocesser. Genom ett koncerngemensamt affärssystem skapas många fördelar. Bland annat underlättas uppföljning och styrning av de olika dotterbolagen eftersom de arbetar på likartat sätt. Dessutom underlättas jämförelsen bolagen emellan. Under 2005 har HL Display arbetat med att skapa standardiserade rutiner och arbetssätt inom koncernen avseende projekthantering, projektledning och applikationsförvaltning, ett arbete som kommer att fortsätta under Företaget har också utvecklat ett systemstöd för elektronisk lagring och bevakning av avtal. Under 2005 har 16

19 STÖDPROCESSER företaget dessutom genomfört ett omfattande arbete med kravspecifi kation och analys av dotterbolagens behov av systemstöd för hantering av kundrelationer, CRM (Customer Relationship Management). Under hösten 2005 startade HL Display ett omfattande projekt kring EDI (Electronic Data Interchange). EDI används idag i viktiga processer som försäljning och tillverkning. Syftet med projektet är att fullt ut automatisera alla processer som berörs av EDI. Personal HL Display har under de senaste åren genomfört ett omfattande effektiviseringsarbete i alla delar av verksamheten, med ambitionen att öka produktivitet och lönsamhet under en period då marknaden varit avvaktande. En viktig del i detta har handlat om att öka medarbetarnas kompetens, främst inom säljkåren, men också på andra nivåer i företaget. Investeringar i personalutbildning ses som en investering i företagets utveckling. Det leder till en högre kompetensnivå och en ökad motivation hos personalen, samtidigt som det skapar förutsättningar för ökad produktivitet och leverans av ett högre värde till kunderna. Utbildning via Internet HL Display är representerat på många olika platser runt om i världen. Säljbolagen i respektive land är i vissa fall små organisationer med cirka 10 medarbetare. Framförallt de långa avstånden skapar en utmaning i arbetet med utbildning och kompetensutveckling. För att snabbt nå ut med koncerngemensamma utbildningar har HL Display under 2005 valt att satsa på HL Interactive, som är en interaktiv webbaserad utbildning. Första steget är en generell grundutbildning om HL Display och följs av mer befattningsspecifi ka utbildningar, exempelvis produktutbildningar för säljkåren. Medarbetarenkät Under 2005 fortsatte arbetet med att implementera HL Dialog en medarbetarenkät som tagits fram för att utvärdera företagskulturens genomslag i organisationen och hur HL Display uppfattas som arbetsgivare. Vid årsskiftet hade 65% av all personal i koncernen genomfört enkäten. Enkätundersökningen är ett viktigt verktyg för att vidareutveckla den lokala organisationen genom åtgärdsprogram för de förbättringsområden som identifi eras. Resultaten av enkäten följs upp årligen. Rekrytering och chefsförsörjning HL Display har en fastställd rekryteringspolicy som innebär att personer i nationella befattningar rekryteras i det aktuella landet och personer i internationella befattningar rekryteras internationellt. Till chefsbefattningar och till olika internationella roller har HL Display under de senaste två åren ökat andelen internrekryteringar, vilket också är en viktig del i rekryteringspolicyn. För att stärka rekryteringsbasen och säkerställa framtida chefsförsörjning har HL Display inrättat ett antal öronmärkta karriärsbefattningar. Kraven på de individer som rekryteras till dessa befattningar är höga och de ska ha potential att gå vidare till nya positioner inom företaget. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Måluppfyllelse HL Displays höga ambitioner skapar en resultatorienterad företagskultur. Målen sätts högt och skapar positiva utmaningar för företaget och de anställda. Den dagliga verksamheten präglas av ett enträget strävande mot måluppfyllelse. Tillit och respekt HL Display poängterar vikten av en öppen och ärlig dialog inom företaget. En god tillit till alla medarbetare och inställningen att alla arbetar för företagets bästa, kombineras med en uttalad policy att upprätthålla och utveckla en ärlig och god affärsetik. Handlingskraft Problem ska lösas där de uppstår och när de uppstår. Handlingskraft uppmuntras. Grundsynen är att alla ska ha kompetens och förmåga att självständigt hantera sina dagliga uppgifter. Detta ligger i linje med företagets entreprenörsarv. Engagemang Framgångsrika chefer är föredömen genom att vara engagerade i den dagliga verksamheten, samtidigt som de behåller helhetssynen på verksamheten. Att föregå med gott exempel är viktigt i det dagliga ledarskapet. Prestigelöshet Företagets medarbetare karaktäriseras av prestigelöshet och ödmjukhet. Resultat är mycket viktigare än titlar, och företagets hjältar återfi nns i den dagliga verksamheten. 17

20 PROCESSER Hälsofrämjande arbete börjar ge effekt Under förra året initierade HL Display ett hälsofrämjande arbete som dels består av kortsiktiga åtgärder för att tidigt kunna initiera rehabiliteringsarbete, och dels av långsiktigt arbete för att förebygga ohälsa på ett tidigt stadium. HL Display genomför friskvårdskampanjer och regelbundna hälsoprofi ler på de anställda. Hälsoprofi lerna följs sedan upp av rådgivning och individuella handlingsplaner. Kostnaden för friskvård uppgick 2005 till 1,2 (1,5) MSEK. HL Display har idag en tydlig ansvarfördelning när det gäller arbetet mot ohälsa. Det är alltid den närmsta chefens ansvar att initiera kontakt med den sjukskrivna och påbörja ett rehabiliteringsarbete. Under 2005 har företaget kunnat konstatera att det hälsofrämjande arbetet börjar ge effekt. Sjukfrånvaron har slutat öka och visar istället tecken på att gå tillbaka. Fakta om medarbetarna Det totala antalet anställda i koncernen per den 31 december 2005 uppgick till 914 (933) personer. Under året uppgick medelantalet anställda till 933 (967) och personalomsättningen var 14,6 (10,5) procent. Personalomsättningen var onormalt hög 2005 till följd av nedläggningen av produktionen i Falkenberg. Anställningstiden i koncernen är i medeltal sex år. Av de anställda är 36 procent kvinnor och 64 procent män. 38 procent av företagets anställda arbetar med försäljning och marknadsföring, 45 procent med produktion och lager och övriga med ledning, administration och produktutveckling. 51 procent av Personalkategorier Antal personer medarbetarna är anställda i Sverige. 31 procent av medarbetarna har universitetsutbildning, 50 procent gymnasieutbildning och 19 procent grundskoleutbildning. Förädlingsvärdet per anställd uppgick under 2005 till 510 (514) TSEK. Investeringarna i personalens utbildning uppgick 2005 till 2,1 (1,8) MSEK, vilket motsvarar (1 848) SEK per anställd. Hälsoriskerna inom HL Display är mycket små och framförallt relaterade till produktionen. Genom förebyggande arbete eftersträvas säkra arbetsplatser med god arbetsmiljö. Under 2005 inrapporterades totalt 10 (26) incidenter, samtliga av lindrigare art. Inga dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor har förekommit i HL Displays historia. Antal anställningsår Åldersfördelning <5 år 35% >24 år 1% år 3% år 5% 5-9 år 37% år 19% Försäljning och marknadsföring 349 Produktion Produktutveckling 45 Lager 81 Administration och ledning Antal medarbetare medelantal Förädlingsvärde per anställd TSEK

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013 PRESSMEDDELANDE 11 november 2013 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2003

Delårsrapport Januari-juni 2003 Delårsrapport Januari-juni 2003 Under första halvåret uppgick koncernens nettoomsättning till 567 (587) MSEK och resultatet före skatt blev 5 (32) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 3 (22) och

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni Periodens nettoomsättning uppgick till 703 (604) MSEK.

Delårsrapport Januari-juni Periodens nettoomsättning uppgick till 703 (604) MSEK. Delårsrapport Januari-juni 2006 Periodens nettoomsättning uppgick till 703 (604) MSEK. Rörelseresultatet blev 47 (19) MSEK och resultatet före skatt 39 (21) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 26

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2003

HL Display Årsredovisning 2003 HL Display Årsredovisning 2003 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet som skapar värdetillväxt för aktieägarna.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Hårt arbete ger resultat

Hårt arbete ger resultat Delårsrapport Januari-juni 2004 Under första halvåret ökade koncernens nettoomsättning till 680 (567) MSEK och resultatet före skatt blev 43 (5) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 28 (3) och vinst

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO HL Display Vår idé: Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som stärker konsumenternas köpupplevelse Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO 4/22/2010 Page 1 Årsstämma 2010 Förväntningarna inför

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 1 2 Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Displays affärsmodell en översikt 6 Vd har ordet 9 Förvärv 10 HL Displays verksamhet, strategier

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2016 God eftermiddag allihopa, och mycket välkomna till H&M:s årsstämma 2016. Det är roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. 2015 I KORTHET

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) Kvartal 1 MAJ JULI 2005 Nettoomsättning 7,2 MSEK Rörelseresultat 0,6 MSEK Vinst per aktie 0,02 kr/aktie Breddat produktsortiment

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Nyckeltal i koncernen 3 månader 2010 03 31 (2009 03 31) Omsättning 8 953 068 (7 001 366) Rörelseresultat 1 790 525 (492 219) Resultat före skatt 2 085

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer