EKONOMISK INFORMATION 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK INFORMATION 2006"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning 2005

2 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation och varuexponering. Under 2003 minskade lönsamheten markant och företaget har sedan dess prioriterat lönsamhet framför tillväxt för att skapa värdetillväxt för aktieägarna. Detta är HL Display 6 HL Display är en marknadsledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till detaljhandeln. Företaget grundades 1954 och hade vid 2005 års slut 914 anställda i 28 länder. HL Display är ett av Europas 500 snabbast växande företag och hade under 2005 en omsättning på 1,3 miljarder kronor. HL Displays aktie är sedan 1993 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsprocesser 7 HL Display har tre kärnprocesser i sin verksamhet. Dessa processer är av central betydelse för företagets fortsatta framgång och HL Display har under året initierat ett arbete för att tydliggöra och effektivisera styrningen av dessa processer. Kärnprocess 1: Försäljning och kundrelationer 8 HL Displays försäljning sker via egna säljbolag i 28 länder samt via distributörer i 16 länder. Under de två senaste åren har HL Display ökat graden av central styrning och struktur i försäljningsarbetet. Ambitionen har främst varit att öka andelen försäljningsprojekt som framgångsrikt omvandlas till order. Under 2005 började detta arbete ge resultat i form av ett effektivare försäljningsarbete. Kärnprocess 2: Utveckling, lansering och vård av produktportföljen 10 HL Display har ett brett erbjudande till kunderna inom detaljhandeln och till varumärkesleverantörerna som levererar de varor konsumenten köper i affärerna. Genom innovation parad med kostnadsmedvetenhet och en kontinuerlig översyn av produktsortimentet säkerställs ett erbjudande som är prismässigt konkurrenskraftigt, samtidigt som det är attraktivt sett till design och funktion. Kärnprocess 3: Produktion och leverans av produkter och tjänster 14 Produktion i egen regi är en viktig framgångsfaktor för HL Display. Med en effektiv och fl exibel produktion kan HL Display leva upp till kundernas krav på hög leveranssäkerhet och korta ledtider, samtidigt som företaget kan påverka och konkurrera med pris och kvalitet. Stödprocesser 16 Som komplement till kärnprocesserna har HL Display tre koncerngemensamma processer IT, Ekonomi & Finans och Personal som utgör ett stöd för verksamheten runt om i världen. Marknad 19 HL Display verkar på en internationell marknad. Företaget har en mycket stark marknadsposition i västra Europa och har genom snabb geografi sk expansion skapat sig en ställning som en ledande leverantör och självklar samarbetspartner också för detaljhandeln i östra Europa och Asien. Kundexempel 24 SPAR i Österrike och HL Display har sedan tio år tillbaka ett mycket nära samarbete. HL Displays innovativa produkter och lösningar stödjer SPAR i ambitionen att skapa några av Österrikes mest attraktiva och inspirerande shoppingmiljöer. HL Display-aktien 26 Risk- och känslighetsanalys 28 Styrelsens arbetssätt 29 Styrelse 30 EKONOMISK INFORMATION 2006 Månadsrapport 1 mån Årsredovisning 2005 vecka 8 Månadsrapport 2 mån Årsstämma Delårsrapport 3 mån Månadsrapport 4 mån Månadsrapport 5 mån Delårsrapport 6 mån Månadsrapport 7 mån Månadsrapport 8 mån Delårsrapport 9 mån Månadsrapport 10 mån Månadsrapport 11 mån Ledning 31 Förvaltningsberättelse 32 Koncernen 34 Moderbolaget 37 Noter 40 Revisionsberättelse 61 Flerårsöversikt 62 Definitioner 62 Historik 63

3 PRIMUS MOTOR Året i korthet. Koncernens omsättning ökade till (1 249) MSEK.. Resultatet före skatt blev 62 (93) MSEK.. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,59 (6,15) SEK.. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2005 till 44,51 (42,70) SEK.. Nyetableringar har under året gjorts av produktion i Kina och säljbolag i Serbien.. Årets börsbolag Nyckeltal Koncernens omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 4,59 6,15 1,31 Vinstmarginal, % 4,8 7,4 0,8 Soliditet, % 45,0 42,8 45,4 Eget kapital per aktie, SEK 44,51 42,70 38,10 Antal anställda, medelantal har justerats för avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS. KORT OM HL DISPLAY HL Display är Europas ledande leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Med 50 års erfarenhet är företaget expert på att exponera varor i butiker på ett sätt som ökar försäljningen och gör butiksarbetet effektivare, samtidigt som man ger slutkonsumenterna all information som krävs för att fatta ett köpbeslut. HL Display har haft en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 16 procent de senaste tio åren. Företagets huvudsakliga marknad är Europa men HL Display expanderar idag också i Asien. Bland kunderna fi nns ledande detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer över hela världen. HL Display har drygt 900 anställda i 28 länder och är sedan 1993 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. 1

4 VD HAR ORDET På väg mot ökad lönsamhet 2005 har varit ett utmanande år för HL Display och det är glädjande att konstatera att vi avslutar året som ett ännu starkare bolag. HL Display har under fl era år arbetat målmedvetet med att öka lönsamheten i produktionen och vi har under 2005 börjat se resultaten av detta arbete. Bakgrunden till åtgärderna är att vi under 2003 hade för höga kostnader i vår produktion och att detta påverkade vår konkurrenskraft på marknaden. Samtidigt har vi kunnat se en generell prispress inom vår bransch. Utifrån dessa förutsättningar har det varit viktigt för oss att slå vakt om den marknadsledande position vi byggt upp genom åren och utveckla den vidare. Vår expansion har till stor del varit ett resultat av att vi genom åren framgångsrikt breddat och förnyat vårt erbjudande genom satsning på produktutveckling och den snabba etableringen på nya marknader. Därigenom har vi också tagit positionen som den aktör som driver branschen framåt och sätter nya standarder på marknaden. En effektiv produktion är centralt för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och vidareutveckla vår ledande position. Av den anledningen har de åtgärder som genomförts under senare år till stor del varit inriktade på att rationalisera produktionen och minska kostnaderna. Viss produktion har också lagts ned som ett resultat av att vi sett över vårt produktutbud och tydligt defi nierat de områden som utgör vår kärnverksamhet. Som ett resultat av åtgärderna börjar effektiviteten i produktionen nu att bli tillfredställande. Omsättning Omsättningen för 2005 uppgick till MSEK. Efter en svag inledning på året där försäljningen låg betydligt under våra förväntningar utvecklades de fl esta marknader bättre under andra halvåret. När vi summerar året kan vi konstatera att försäljningen ökade på i stort sett alla marknader jämfört med Undantaget är Storbritannien där försäljningen minskade med 28 procent jämfört med 2004 och Frankrike där försäljningen var oförändrad. En stor del av förklaringen till att försäljningen minskade i Storbritannien jämfört med året innan är att vi under 2004 fi ck en mycket stor order från en enskild kund. Försäljningsutvecklingen har varit särskilt god på snabbväxande marknader som Kina, Indonesien och Ryssland. Försäljningen i Ryssland ökade med 47 procent. Även på mogna marknader som Norge och Sverige har försäljningen varit god med ökningar på 17 respektive 12 procent. Resultat Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter 2005 blev 63 MSEK mot föregående års 108 MSEK. De sista kostnaderna förknippade med avvecklingen av produktionen av butiksinredning i Falkenberg belastade koncernens resultat 2005 och dessa redovisas separat enligt IFRS. Resultat före skatt uppgick till 62 MSEK, vilket med tidigare redovisningsprinciper motsvarar 51 MSEK. Effektivare produktion Som tidigare nämnts börjar vi nu se effekterna av de rationaliseringsåtgärder som genomförts vid våra produktionsanläggningar under de senaste tre åren. Åtgärderna har vidtagits både på produktions- och produktnivå. Produktionsrationaliseringar har medfört att antalet tjänster vid våra fabriker minskat. Vi har dessutom lagt ut all metallproduktion på underleverantörer eftersom volymen på produktionen inte var tillräckligt hög för att nå våra lönsamhetskrav. Vi har framgångsrikt minskat kostnaderna genom rationaliseringar på produktnivå. I praktiken innebär detta att vi utifrån kundernas krav och behov har analyserat våra produkter för att se om det går att göra andra materialval eller byta produktionsteknik. Bibehållna bruttomarginaler trots prispress Ett resultat av de genomförda åtgärderna var att vi tydligt förbättrade våra bruttomarginaler under hösten Trots den svaga försäljningsutvecklingen i början av året och en generell prispress på marknaden kunde vi därför avsluta 2005 med bibehållna bruttomarginaler för helåret. Det gör också att vi på ett aggressivare sätt än tidigare kan konkurrera med pris för att få viktiga affärer med stor volym. Samtidigt innebär en mindre andel fasta kostnader i produktionen att vår känslighet för svängningar i efterfrågan på marknaden minskar. Rationaliseringsarbetet vid våra fabriker fortsatte även under 2005, bland annat med ambitionen att öka automatiseringen av hela produktionslinjer. Som ett resultat har 34 tjänster avvecklats vid fabriken i Sundsvall. De åtgärder som genomförts under 2005 kommer att få effekt på resultatet från och med andra kvartalet Vi fortsätter också att öka andelen direktleveranser från fabrik till kund, något som skapar positiva effekter i fl era led. Kunden får kortare leveranstider samtidigt som de totala transportkostnaderna minskar och lagerhanteringen på säljbolagen försvinner. Fortsatt arbete med kostnadsreduktion Under 2004 arbetade vi framgångsrikt med att minska rörelseomkostnaderna i koncernen i förhållande till omsättningen. Under 2005 har rörelseomkostnaderna ökat något, bland annat beroende på att vi valt att utöka bearbetningen av snabbväxande marknader som de asiatiska länderna och Ryssland. Det är dock inte hela förklaringen bakom ökningen och vi kommer under 2006 återigen att fokusera 2

5 VD HAR ORDET rörelseomkostnaderna. En projektgrupp kommer att gå igenom fl ö- den och processer i alla bolag i koncernen och sörja för att resurserna används på bästa möjliga sätt. Målet är att bibehålla rörelseomkostnaderna på 2005 års nivå under de kommande två åren, undantaget specifi ka satsningar med snabb återbetalning. Rätt kvalitet till rätt pris Vår förmåga att möta kundernas krav och behov genom nya innovativa lösningar har varit en viktig del i vår framgång och kommer att vara så framöver. Kännetecknande för vår produktutveckling idag är att vi tidigt i processen har ett fokus på tillverkningskostnader och slutpris. Produkten ska ha rätt kvalitet och rätt pris för sitt användningsområde. Genom att redan i utvecklingsarbetet maximera kundnyttan kan vi försvåra för våra konkurrenter att erbjuda produkter med liknande funktionalitet till ett lägre pris. Effektivitetsförbättringar genom sortimentsvård Satsningen på produktutveckling har med åren resulterat i att vårt produktsortiment växt kraftigt. Det gör att vi nu har behov av att minska det stora antal varianter som fi nns av våra produkter för att bibehålla en rationell produktion och erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi ser därför över sortimentet och fokuserar på de produkter som adderar störst värde för våra kunder. Genom att fasa ut produkter med låg lönsamhet och öka andelen standardprodukter som säljs på alla våra marknader kommer vi att nå effektivitetsförbättringar i såväl produktion som logistik. Merparten av detta arbete kommer att genomföras under 2006 och vi bedömer att åtgärderna kommer att få effekt på resultatet tidigast under Stora kunder växer i betydelse Vi arbetar kontinuerligt för att öka professionalismen och genomslaget i vårt försäljningsarbete. Under de senaste åren har vi framgångsrikt ökat styrningen och uppföljningen av försäljningsarbetet, till stor del tack vare en ny säljprocess som initierades Vårt fokus på nyckelkunderna är i detta sammanhang viktigt och vi har lyckats väl i att koordinera försäljningsarbetet mellan olika länder för att därigenom kunna dra nytta av befi ntliga relationer med viktiga kunder. Som ett resultat av detta växer de stora kunderna i betydelse. Produktionsstart i Kina I december 2005 startade produktionen vid vår fabrik i Kina. Fabriken är belägen i Suzhou som ligger nordväst om Shanghai. Fabriken kommer att vara inriktad på produktion för de asiatiska och australiensiska marknaderna. Fabriken är ett mycket viktigt steg för HL Display i arbetet med att öka försäljningen på de asiatiska marknaderna. Med egen produktion i Asien kommer vi att kunna minska lagerkostnaderna och öka vår prismässiga konkurrenskraft i regionen. Dessutom kommer servicegraden till våra kunder att öka genom kortare ledtider från beställning till leverans. En effektivare samarbetspartner Samtidigt som vi inriktar oss på att öka effektiviteten i vår verksamhet är det viktigt att komma ihåg att det kundvärde vi skapar också består av andra komponenter än bara prisvärda produkter och lösningar. Närhet, hög servicenivå och snabba leveranser är tre viktiga värden som kännetecknar HL Display. Vi fi nns på kundernas lokala marknader, talar samma språk och har kunskap dels om deras lokala marknad, dels om deras situation och förutsättningar. Det gör att vi kan hjälpa kunden att ta fram en lösning anpassad efter deras specifi ka behov och förutsättningar. Med 50 års erfarenhet är vi experter på att exponera varor i butik. Våra produkter och lösningar syftar i grund och botten till en enda sak att stödja kunden i arbetet med att öka sin försäljning och lönsamhet. Med de åtgärder som genomförts och de ytterligare åtgärder som är initierade kommer kunderna att märka att de fått en ännu effektivare samarbetspartner. För oss själva har det skapat en nytändning och vi har nu förutsättningarna att fl ytta fram våra positioner och öka våra marknadsandelar. Utsikter för 2006 För 2006 beräknar vi att omsättningstillväxten uppgår till minst fem procent. En utförligare prognos lämnar vi som vanligt i samband med niomånadersrapporten. Ny koncernchef i HL Display Vid bolagsstämman 2006 kommer Gérard Dubuy, idag verkställande direktör för vårt franska säljbolag och medlem av koncernledningen, att efterträda mig på posten som verkställande direktör och koncernchef för HL Display. Gérard har under sina tio år som vd framgångsrikt utvecklat HL Display France till att nu vara det största säljbolaget i koncernen. Gérards goda resultat och starka drivkraft har gjort honom till en viktig kulturbärare inom koncernen och han kommer att vara en stark motor i arbetet med att utveckla verksamheten framöver. Jag kommer att kvarstå som huvudägare i HL Display och som ledamot av styrelsen aktivt verka för företagets fortsatta framgång. Stockholm i januari 2006 Anders Remius, verkställande direktör 3

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé, mål och strategier HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation och varuexponering. Under 2003 minskade lönsamheten markant och företaget har sedan dess prioriterat lönsamhet framför tillväxt för att skapa värdetillväxt för aktieägarna. Affärsidé HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. HL Display är Europas ledande företag inom butikskommunikation och varuexponering och har med 50 års erfarenhet en kompetens som är unik på marknaden. HL Display skapar tillväxt genom innovativ produktutveckling och genom att expandera internationellt i takt med att stora globala kunder etablerar verksamheter på nya marknader. HL Displays fokus på god lönsamhet tar sig i uttryck i kontinuerligt förbättrad effektivitet och fokuserad kostnadskontroll. med 3 procent, vilket var i linje med målsättningen att tillväxten i rörelseomkostnaderna endast skulle få öka med 35 procent av omsättningstillväxten. Ytterligare effektiviseringsåtgärder initierades bland annat inom logistik, administration och försäljning. Det förändringsarbete som påbörjats året innan fortlöpte med oförminskad kraft. Under 2005 har HL Display sett resultat av det rationaliseringsarbete som genomförts i produktionen under de senaste åren. Det Omkostnadsstruktur MSEK Affärsmål HL Displays övergripande mål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med en god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet ska prioriteras. Det fi nansiella målet är en vinstmarginal på 10 procent Strategier För att HL Display ska uppnå de mål som har ställts upp för verksamheten har ett antal strategier formulerats. De går i korthet ut på att HL Display ska: Fokusera på företagets kärnprocesser och -produkter. Uppfattas som en naturlig samarbetspartner av världens ledande detaljhandelsföretag och deras leverantörer. Fokusera på design och innovation i syfte att sätta nya standarder. Kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov. Värna om företagskulturen och dess fokusering på tillväxt och förändring. Attrahera och behålla nyckelmedarbetare. Ökad styrning och kostnadseffektivitet en tillbakablick 2003 blev det första förluståret för HL Display sedan starten för 50 år sedan. Detta blev startskottet till ett arbete med åtgärder för att minska såväl direkta kostnader som rörelseomkostnader i koncernen, förbättra kontroll- och styrsystem och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet. Under 2004 fi ck HL Display kvitto på att fl era av de genomförda åtgärderna började ge effekt. Rörelseomkostnaderna ökade endast Försäljning Administration Forskning och utveckling Vinstmarginal och vinstmarginalmål % Vinstmarginalmål

7 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER innebär att HL Display har kunnat bibehålla bruttomarginalerna trots en generell prispress på marknaden. Ytterligare åtgärder har satts in i produktionen för att öka effektiviteten, främst i form av ökad automatisering och anpassning av produktionskapaciteten, vilket kommer att få genomslag på resultatet under andra kvartalet Rörelseomkostnaderna har ökat något under 2005, bland annat beroende på att företaget valt att öka takten i marknadsbearbetningen i snabbväxande regioner som Ryssland och Asien. Företaget fokuserar nu på att förbättra resursutnyttjandet och att bibehålla rörelseomkostnaderna på 2005 års nivå under de kommande två åren, undantaget specifi ka satsningar med snabb återbetalning. Potential för ökad tillväxt HL Displays ambition är att även framöver vara ett tillväxtbolag. Under året har försäljningen på vissa mogna marknader varit lägre än företagets förväntningar. På marknader som Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland och USA bedömer företaget att det fi nns potential till en förbättrad försäljningsutveckling. I östra Europa har försäljningsutvecklingen varit god under året. Tillväxten på marknaden är stark och HL Display kommer att fortsätta en intensiv och redan framgångsrik marknadsbearbetning i regionen. HL Display bedömer att tillväxtpotentialen i Asien också är betydligt större än vad som speglas av försäljningstillväxten i denna region under Genom att produktionen nu startat vid HL Displays fabrik i Kina kommer företaget att kunna minska lagerkostnader och öka sin prismässiga konkurrenskraft. Detta är två viktiga områden som skapar förutsättningar för ökad försäljning i regionen. Inriktning för 2006 Efter att under 2005 kunnat se positiva resultat från de åtgärder och arbete som genomförts under de senaste tre åren kommer HL Display under 2006 bland annat att inrikta sig på följande åtgärder och områden: Fortsatt arbete med sortimentsutvärdering för att möjliggöra ökad effektivitet i produktion och logistik. Ökad intensitet i arbetet med att begränsa rörelseomkostnaderna i hela koncernen och säkerställa bästa möjliga resursutnyttjande. Utvärdera och effektivisera säljprocessen och försäljningsbolagen. Fortsatt arbete med utveckling av produktionen, såväl gällande teknik som material. Vidareutveckla EDI-lösningar såväl inom företaget som mot slutkunder. Öka andelen direktleveranser från fabrik till slutkund. Prognos För 2006 beräknas omsättningstillväxten uppgå till minst 5 procent. En mer detaljerad prognos för resultat och omsättning för helåret lämnas i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Korta ledtider från order till leverans och en orderstock som till stor del utgörs av många små order gör det svårt att lämna en relevant prognos för längre tid än ett kvartal. Majoriteten av orderingången under en månad faktureras redan månaden efter.

8 DETTA ÄR HL DISPLAY Detta är HL Display HL Display är en marknadsledande internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering till detaljhandeln. Företaget grundades 1954 och hade vid 2005 års slut 914 anställda i 28 länder. HL Display är ett av Europas 500 snabbast växande företag och hade under 2005 en omsättning på 1,3 miljarder kronor. HL Displays aktie är sedan 1993 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. HL Displays kunder HL Displays kunder utgörs av detaljhandelsföretag (dagligvaruhandel och fackhandel) och de varumärkesleverantörer som levererar varor till detaljhandeln. Bland HL Displays kunder fi nns majoriteten av världens största detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer. HL Displays marknader HL Display har egna säljbolag i 28 länder i Väst- och Östeuropa, och Asien. Detta kompletteras med att 16 länder bearbetas via distributörer. HL Displays största marknader är Frankrike, Storbritannien och Sverige. HL Displays erbjudande HL Display erbjuder sina kunder produkter inom kompetensområdena butikskommunikation och varuexponering. Inom butikskommunikation erbjuder HL Display produkter som säkerställer att konsumenten hittar önskade varor samt får all nödvändig information för ett köpbeslut. Inom varuexponering erbjuder HL Display produkter som på bästa sätt presenterar varorna för konsumenten. Företaget är ledande när det gäller utveckling och leverans av kategorilösningar. En kategorilösning är en nyckelfärdig lösning för att exponera varor inom en specifi k kategori, exempelvis Hälsa & Skönhet. Nyttan med HL Displays produkter och lösningar HL Displays produkter och lösningar hjälper detaljhandeln och dess leverantörer att exponera sina varor på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten och lockar till köp. Detta är avgörande för att öka försäljningen i butiken, inte minst i varukategorier som till stor del drivs av impulssköp, exempelvis konfektyr. Genom en välordnad butikskommunikation undviker butikerna dessutom att tappa försäljning på grund av konsumenterna inte snabbt hittar det de söker i butiken. Produkterna och lösningarna är utformade så att butiksarbetet effektiviseras. Ett exempel på detta är att automatisk frammatning av varorna gör att butikspersonalen kan minska tidsåtgången för att hålla ordning och reda i hyllorna, samtidigt som det går snabbt att fylla på nya varor. HL Displays produktionsanläggningar Majoriteten av de produkter och lösningar som HL Display säljer är egenutvecklade och tillverkas i företagets egna fabriker. Tillverkningen utmärks av starkt fokus på produktivitet och kostnadseffektivitet. Fem av HL Displays fabriker är belägna i Sverige. Företaget har därutöver en fabrik i Storbritannien och en fabrik i USA (samägd med amerikanska Trion Industries). Under december 2005 startade produktionen vid HL Displays nyöppnade fabrik i Kina. 6

9 AFFÄRSPROCESSER Affärsprocesser HL Display har tre kärnprocesser i sin verksamhet. Dessa processer är av central betydelse för företagets fortsatta framgång och HL Display har under året initierat ett arbete för att tydliggöra och effektivisera styrningen av dessa processer. För att uppnå och bibehålla hög kvalitet och effektivitet i verksamheten har det varit viktigt för HL Display att på ett tydligt sätt peka ut de affärsprocesser som hanterar företagets kärnverksamhet. Det handlar i korthet om att HL Display ska jobba på ett mer strukturerat sätt och säkerställa att rätt saker görs i alla delar av verksamheten. Det innebär också en ökad styrning och koordination av företagets verksamhet på koncernnivå. Kärnprocesser och stödprocesser Kärnprocess 1: Försäljning och kundrelationer Avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Kärnprocess 2: Utveckling, lansering och vård av produktportföljen Utgörs av alla aktiviteter kring HL Displays produkter och lösningar, från produktutveckling och lansering, till sortimentsvård och utfasning. Kärnprocess 3: Försörjning och leverans av produkter och tjänster Består av alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. IT Ekonomi & Finans Personal HL Display har tre kärnprocesser i sin verksamhet. Dessa kompletteras med tre koncernövergripande stödprocesser IT, Ekonomi & Finans och Personal. HL-modellen visar arbetsprocessen i HL Display Kund Behov Kanaler Kompetensområden Sortiment Dagligvaruhandel Varumärkesleverantörer Fackhandel Produkter Kategorilösningar Projektförsäljning Produktförsäljning HL Direct Key Account Mangement Varuexponering Butikskommunikation Produkter Produktion Produktutveckling 7

10 KÄRNPROCESS 1 Försäljning och kundrelationer HL Displays försäljning sker via egna säljbolag i 28 länder samt via distributörer i 16 länder. Under de två senaste åren har HL Display ökat graden av central styrning och struktur i försäljningsarbetet. Ambitionen har främst varit att öka andelen försäljningsprojekt som framgångsrikt omvandlas till order. Under 2005 började detta arbete ge resultat i form av ett effektivare försäljningsarbete. HL Displays försäljningsarbete baseras på en koncerngemensam säljprocess som tagits fram som en del i ett omfattande struktureringsarbete. En klart defi nierad process bidrar till att rätt prioriteringar görs i säljprojekten och att rätt insatser sätts in vid rätt tidpunkt i varje säljprojekt. Sammantaget skapar processen förutsättningar för att öka andelen projekt som omvandlas till order. Area Managers HL Display har fem Area Managers. Deras främsta uppgifter är att vara ett stöd för dotterbolagscheferna och säljbolagen i de olika länderna. De har det övergripande ansvaret för samordning och uppföljning av försäljningsarbetet och ska sörja för ökad koordination. Key Account Management HL Display har identifi erat ett antal nyckelkunder på varje marknad där bolaget har verksamhet. Dessa utgörs till stor del av stora detaljhandelskoncerner och varumärkesleverantörer som har internationell eller global verksamhet. Nyckelkundernas betydelse innebär att HL Display tillämpar ett stort mått av central styrning av dessa kundsamarbeten. Företagets Key Account Managers har ett totalansvar för kundrelationen och stödjer HL Displays lokala säljbolag runt om i världen i det dagliga arbetet med kunden. Under 2005 har företaget också inrättat en funktion för arbetet med de globala kunderna. Ambitionen är att ytterligare strukturera samarbetet med dessa kunder och säkerställa kunskaps- och informationsöverföring i hela koncer- nen. Detta är ett viktigt arbete eftersom framgångsrika samarbeten med globala kunder skapar förutsättningar att utvidga samarbetet till fl er marknader runt om i världen. Ny direktförsäljningsservice Under 2005 har HL Display beslutat att satsa på en utökning av HL Direct, en försäljningskanal som främst är baserad på telefonförsäljning. Kvalifi cerad säljpersonal fi nns tillgänglig via telefon och kan hjälpa kunderna i många ärenden som tidigare krävde ett besök av en fältsäljare. Genom HL Direct kan produktiviteten i försäljningsarbetet ökas samtidigt som kunderna får snabbare service. Ökad komplexitet i försäljningsarbetet I takt med en ökad inriktning på lösningar för exponering av hela varukategorier blir HL Displays försäljningsprojekt längre och mer komplexa samtidigt som de ökar i värde. Försäljning av kategorilösningar sker i allt högre utsträckning i så kallade triangelprojekt, där HL Display arbetar dels med dagligvarukedjan som ska ha lösningen i sin butik, dels med den varumärkesleverantör som levererar huvuddelen av varorna till kategorin i fråga. En genomsnittlig säljcykel för ett sådant projekt är 6-9 månader, jämfört med mindre projekt som har en genomsnittlig säljcykel på 1-3 månader. Andelen projektförsäljning är högre på de mogna marknaderna. Produktförsäljning med ledtider på 1 dag 1 månad står fortfarande för en stor andel av koncernens försäljning. Buying platform Working platform Decision phase Offer phase Analysis phase I Market platform etableras en intern samsyn på marknaden och initiala prioriteringar. De potentiella kunder som identifi eras i Market platform ska sedan föras till Buying platform, det vill säga bli återkommande köpare av HL Displays produkter och lösningar. Detta görs via Working platform som är ett strukturerat arbetssätt genom hela kedjan från relationsskapande till köpbeslut. Market platform Relation phase 8

11 AFFÄRSPROCESSER Ökad konkurrens HL Display har under många år haft en kraftig försäljningstillväxt, en utveckling som var särskilt tydlig under 1990-talet. Sedan ett par år tillbaka har tillväxten på marknaden mattats av, framförallt beroende på att dagligvaruhandeln under fl era år har varit under hård press. Parallellt med detta har konkurrensen inom HL Displays bransch ökat, vilket också skapat prispress. HL Display har mött dessa nya förutsättningar genom åtgärder för att effektivisera hela företaget. Det gör att HL Display idag är en betydligt mer vältrimmad organisation än för bara ett par år sedan. GLOBAL NÄRVARO Egna säljbolag Belgien Frankrike Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland Malaysia Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Distributörer Australien Bulgarien Danmark Estland Finland Grekland Irland Åtgärder för att öka försäljningen De produktområden som primärt legat bakom företagets historiskt snabba expansion är hyllkantslister HL Datalist och hyllavdelarsystemet Optimal. Inom båda dessa områden har lågpriskonkurrenter under senare år tagit marknadsandelar med alternativa produkter. Med de effektiviseringar som gjorts i produktionsprocessen under senare år är HL Display nu trimmat för att öka marknadsandelarna och öka lönsamheten. Detta ska åstadkommas dels genom en ökad priskonkurrens på volymprodukter, dels genom vidareutveckling och nytänkande inom företagets produktområden. Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Island Israel Italien Kanada Kazakstan Litauen Nya Zeeland Portugal USA 9

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Duni 4 VD har ordet 6 Finansiella mål 10 Strategi 11 Tillväxtområden 12 Affärsområde Professional 16 Affärsområde Consumer 18 Affärsområde Tissue

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2012 2 BJÖRN BORG I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 14 ETT MÖNSTERSAMARBETE 16 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 22 BJÖRN BORG TAR PLATS I SHANGHAI

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer