Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: Internet inklusive bildarkiv: Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 Nettoomsättningen för januari september uppgick till (1 175) MSEK. Detta är en minskning med 3 procent jämfört med samma period år Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med 6 procent. Rörelseresultatet för de första nio månaderna var 56 (93) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 19 (78) MSEK och nettoresultatet till 19 (58) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till -11 (-4) MSEK under januari september. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 67 (97) MSEK. EBITA-marginalen för de första nio månaderna var 4,9 (8,0) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 (29) MSEK under perioden januari september. En omfinansiering genomfördes under det första kvartalet varvid cirka 350 MSEK delades ut till ägarna. Nettoomsättningen för juli - september uppgick till 382 (387) MSEK. Detta är en minskning med 1 procent jämfört med samma period år Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med 7 procent. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var 18 (29) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 6 (24) MSEK och nettoresultatet till 9 (17) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till -8 (-1) MSEK under juli september. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 26 (30) MSEK. EBITA-marginalen för det tredje kvartalet var 4,6 (7,6) procent. VD-ord HL Displays tredje kvartal 2014 har präglats av ett fortsatt svagt marknadsläge, i likhet med hur det sett ut under årets två första kvartal. Omsättningen uppgick till 382 MSEK, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma kvartal förra året. Valutaeffekter har haft positiv inverkan på omsättningen. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med 7 procent. Rörelseresultatet för kvartalet minskade till 18 (29) MSEK jämfört med samma kvartal förra året. Det motsvarar en EBITA-marginal på 4,6 procent. Rörelseresultatet har påverkats negativt av lägre försäljning. Dessutom har omvärdering av fordringar och skulder i utländsk valuta, liksom engångskostnader, påverkat resultatet negativt. Engångskostnaderna är relaterade till att vi beslutat att lägga ner säljbolag på ett antal marknader. Istället bearbetas dessa marknader genom andra säljbolag eller distributörer. Påverkar alla regioner och kundsegment Den svaga marknaden påverkar vår försäljning i alla regioner om än i lite olika utsträckning. Den påverkar också försäljningen till samtliga våra tre prioriterade kundsegment: varumärkesleverantörer, dagligvaruhandel och fackhandel. Varumärkesleverantörerna fortsätter att omstrukturera och minska kostnaderna i sina verksamheter med omorganisationer, nedskärningar och förändrade inköpsprocesser som följd. Detta gäller framförallt deras europeiska verksamheter till följd av svag tillväxt i konsumtionen på de europeiska marknaderna. Det påverkar vår försäljning negativt. Vi ser också att den generella priskonkurrensen inom detaljhandeln påverkar vår försäljning. Den får till följd att detaljhandelsföretagen investerar delar av sin marginal i att sänka priserna, vilket i sin tur påverkar deras investeringar i butiksutrustning och ombyggnationer. Snabb förändringstakt Trots en svag marknad finns det en hel del glädjeämnen. Vi har bilden klar för oss hur vi vill utveckla HL Display framöver och genomför just nu förändringar i en mycket hög takt. Att stärka arbetet i säljbolagen är en viktig del i detta precis som vårt fokus på koncept som hjälper kunderna att minska kostnaderna i butik, att öka försäljningen och att differentiera sig. Vi ser också resultat av arbetet med koncepten i form av nya kundprojekt. En annan del handlar om att förenkla och rationalisera sättet vi arbetar på i alla delar av verksamheten, från produktion till kundrelationer. Det har till exempel fått till följd att vi, som tidigare berörts, lagt ner säljbolagen i Indien, Taiwan, Turkiet och Serbien eftersom vi bedömer att dessa marknader bearbetas effektivare genom andra säljbolag och distributörer. Vi genomför också rationaliseringar i vårt produktsortiment och avvecklar produktgrupper där potentialen inte motsvarar våra förväntningar. Vi prioriterar fortsatt arbetet med produktutveckling och nya innovationer, vilket förväntas generera flera intressanta möjligheter för kommande år. Under kvartalet har vi utökat resurserna inom området New Tech (ljus och bild) med elektronikingenjörskompetens för att dra nytta av de möjligheter som skapas av den snabba teknikutvecklingen. Förändringsarbetet börjar ge frukt Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det för närvarande inte finns några tydliga tecken på att marknadssituationen kommer att förbättras på kort sikt. Samtidigt arbetar vi, som del av vårt förändringsarbete, ständigt mer aktivt med att skapa vår egen marknad genom konceptförsäljning. Vi ser nu att detta förändringsarbete börjar ge frukt, vilket skapar en positiv energi i organisationen och stärker oss i det fortsatta arbetet med att utveckla HL Display. Nacka Strand, november 2014 Gérard Dubuy Vd och koncernchef HL Display är en ledande internationell leverantör av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Med över 50 års erfarenhet är företaget expert på att exponera varor i butiker på ett sätt som ökar försäljningen och gör butiksarbetet effektivare, samtidigt som man ger slutkonsumenterna all information som krävs för att fatta ett köpbeslut. 1

2 DELÅRSINFORMATION JANUARI - SEPTEMBER 2014 Finansiell information Nettoomsättning och resultat första nio månaderna 2014 Koncernens nettoomsättning uppgick till (1 175) MSEK för perioden, en minskning med 3 procent jämfört med samma period Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med 6 procent. Fraktkostnader har tidigare rapporterats som försäljningskostnader. I år har fraktkostnader omklassificerats till kostnad såld vara som en anpassning till HL Displays interna uppföljning. Det ger en årlig negativ effekt om cirka 5,5 procentenheter på bruttomarginalen, men påverkar inte rörelseresultatet. (För omräknade siffror de senaste fem åren, se Appendix sid 6.) Bruttomarginalen (inklusive fraktkostnader) de första nio månaderna uppgick till 36 (37) procent. Omkostnaderna uppgick till 357 (343) MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år på grund av valutaeffekter. Rörelseresultatet för perioden blev 56 (93) MSEK. Engångsposter, huvudsakligen omstruktureringskostnader i olika länder, uppgick till -11 (-4) MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 67 (97) MSEK. Det finansiella nettot uppgick för perioden till -37 (-15) MSEK, varav räntenettot uppgick till -28 (-18) MSEK. Det ökade negativa finansnettot under de första nio månaderna förklaras främst av orealiserade omräkningsdifferenser på lån i utländsk valuta och av högre räntekostnader i samband med den omfinansiering som genomfördes i mars i år. Resultatet före skatt blev 19 (78) MSEK. Nettoomsättning och resultat tredje kvartalet 2014 Koncernens nettoomsättning uppgick till 382 (387) MSEK för det tredje kvartalet, en minskning med 1 procent jämfört med samma period Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med 7 procent. Bruttomarginalen (inklusive fraktkostnader) för tredje kvartalet uppgick till 36 (36) procent. Omkostnaderna uppgick till 118 (111) MSEK, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år på grund av valutaeffekter. Anläggningen verkar i en särskild ekonomisk zon som ger vissa skatteförmåner beroende av villkor som nu förväntas vara uppfyllda. Försäljningsutveckling per region 2) Försäljningen justerat för valutaeffekter i regionerna Asia och Distributörer utvecklades positivt under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. I regionerna Key markets, West Europe och East Europe minskade däremot försäljningen. (Försäljningsutvecklingen per region redovisas i tabell på sidan 4. För en definition av företagets regioner, se not 2). Investeringar Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 24 (27) MSEK de första nio månaderna. Planenliga avskrivningar uppgick under samma period till 30 (30) MSEK. Under årets tredje kvartal uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 8 (7) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick under samma period till 10 (10) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Under de första nio månaderna uppgick kassaflödet till -116 (-34) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkade periodens kassaflöde negativt med -94 MSEK beroende på dels att HL Display genomförde en omfinansiering i mars som ökade lånen med 276 MSEK. I samband med det betalades utdelning till ägarna om cirka 350 MSEK. Amortering av banklån om 20 (36) MSEK har betalats under perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 (29) MSEK under januari till september. För tredje kvartalet uppgick kassaflödet till 1 (-5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 (3) MSEK. Likvida medel uppgick till 94 (143) MSEK den 30 september Den räntebärande nettoskulden uppgick vid rapportperiodens slut till 697 (384) MSEK, vid årets ingång 296 MSEK. Soliditeten uppgick vid samma tidpunkt till 45,0 (57,5) procent. Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 18 (29) MSEK. Engångsposter, huvudsakligen omstruktureringskostnader i olika länder, uppgick till -8 (-1) MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick för tredje kvartalet till 26 (30) MSEK. Det finansiella nettot uppgick för perioden till -12 (-5) MSEK, varav räntenettot uppgick till -8 (-5) MSEK. Det ökade negativa finansnettot förklaras främst av orealiserade omräkningsdifferenser på lån i utländsk valuta, men även av högre räntekostnader i samband med den omfinansiering som genomfördes i mars i år. Resultatet före skatt blev 6 (24) MSEK. Inkomstskatten i tredje kvartalet är positiv MSEK 3 (-7) vilket främst beror på att en uppskjuten skattefordran har redovisats på MSEK 7 relaterad till framtida skattelättnader för produktionsanläggningen i Gliwice, Polen. 2 Personal Antal anställda den 30 september 2014 uppgick till (1 152). Årsrapport 2013 En årsrapport för verksamheten i HL Display 2013 finns att ladda ned från företagets hemsida Övrigt HL Display Holding AB ägs till 99 procent av Ratos genom det helägda dotterbolaget HL Intressenter AB. HL Display tillämpar IFRS. Denna rapport har inte utformats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

3 DELÅRSINFORMATION JANUARI - SEPTEMBER 2014 Koncernens resultaträkning i sammandrag jul - sep jul - sep jan - sep jan - sep Helår ) ) MSEK Nettoomsättning Kostnad sålda varor/tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter / kostnader Resultat från koncernbolag Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Koncernens finansiella ställning i sammandrag MSEK Goodwill Övriga Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

4 Försäljningsutveckling per region 2) Förändring, % Förändring, % Försäljningsutveckling per region 2) Förändring, % Förändring, % DELÅRSINFORMATION JANUARI - SEPTEMBER 2014 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag jul - sep jul - sep jan - sep jan - sep Helår MSEK Resultat före skatt Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Extern försäljning, MSEK jan - sep jan - sep Redovisad valuta (SEK) Lokal valuta Key markets West Europe East Europe Asia Distributörer Övrig försäljning Koncernen Extern försäljning, MSEK jul - sep jul - sep Redovisad valuta (SEK) Lokal valuta Key markets West Europe East Europe Asia Distributörer Övrig försäljning Koncernen

5 Nyckeltal de senaste åtta kvartalen 1) Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 DELÅRSINFORMATION JANUARI - SEPTEMBER Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK EBITA-marginal % 4,6 6,4 3,6 8,0 7,6 9,9 6,4 5,9 Antal anställda vid periodens utgång Nyckeltal för koncernen 1) 9 månader sep månader sep mån okt sep mån okt sep 2013 Helår 2013 Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK EBITA-marginal, % 4,9 8,0 5,7 7,5 8,0 EBT-marginal, % 1,7 6,6 3,0 6,0 6,6 Avkastning på eget kapital (%) - - 3,7 6,0 6,5 Avkastning på sysselsatt kapital (%) - - 6,9 7,4 7,6 Soliditet, % 45,0 57,5 45,0 57,5 58,8 Räntebärande nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad 0,9 0,4 0,9 0,4 0,4 Noter 1) För definitioner av nyckeltal hänvisas till HL Displays årsrapport för 2013, sidan 37. 2) HL Displays regionindelning fr o m januari 2014; Key markets (Sverige, UK (UK samt Harlow), Kina (Kina/Shanghai, Hong Kong, Taiwan), Frankrike, Ryssland, Polen); West Europe (Österrike, Beligen, Schweiz, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Norge, Serbien, Solvenien); East Europe (Tjeckien, Finland, Ungern, Middle East (UAE, Dubai), Rumänien, Slovakien, Turkiet, Ukraina); Asia (Australien/Nya Zeeland, Indonesien, Indien, Sydkorea, Malaysia, Singapore, Thailand); Distributörer (Danmark, Italien, Grekland, Irland, Island, Israel, Brasilien, Sydafrika, Bulgarien, Malta, Kazakhstan, Estonia, (Serbien från september 2014)) 3) Fraktkostnader har tidigare rapporterats som försäljnings-kostnader. I år har fraktkostnader omklassificerats till kostnad såld vara som en anpassning till HL Displays interna uppföljning. Det ger en årlig negativ effekt om cirka 5,5 procentenheter på bruttomarginalen, men påverkar inte rörelseresultatet. (För omräknade siffror de senaste fem åren, se Appendix sid 6.) Innehållet i denna pressrelease har inte granskats av företagets revisorer. Nacka Strand, november 2014 Gérard Dubuy VD och koncernchef 5

6 DELÅRSINFORMATION JANUARI - SEPTEMBER 2014 Appendix Koncernens resultaträkning i sammandrag jul - sep jul - sep jul - sep jan - sep jan - sep jan - sep Helår Helår Helår Helår Helår Helår Helår Helår MSEK Omräknat Omräknat Omräknat Omräknat Omräknat Omräknat pro forma Nettoomsättning Kostnad sålda varor/tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter / kostnader Resultat från koncernbolag Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer