03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning"

Transkript

1 HL Display Årsrapport 2012

2 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays marknad 20 Leveransorganisation 23 HL Displays medarbetare 25 HL Displays arbete med ansvarsfrågor 29 Finansiell rapportering 30 Risker och känslighetsanalys 31 Bolagsstyrning i HL Display-koncernen 35 Styrelse 36 Ledande befattningshavare 37 Flerårsöversikt 37 Definitioner 38 Historik

3 Året i korthet Koncernens omsättning uppgick till (1 643) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 103 (63) MSEK. Resultatet före skatt blev 70 (24) MSEK. Året i korthet Nyckeltal ) Koncernens nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat efter skatt, MSEK EBITA-marginal, % 6,3 3,9 4,1 6,3 Soliditet, % 55,8 53,3 50,6 44,0 Antal anställda, medelantal ) Proforma. 2) Exklusive PPE som konsolideras från 31 december ) Första kvartalet I februari sjösattes första steget i projektet att förändra affärssystems strukturen då ett nytt affärssystem driftsattes i produktions enheten i Gliwice. Utrullningen kommer att fortsätta under de närmaste åren och bidra till en högre effektivitet och lägre kostnadsnivå i alla företagets nyckelprocesser. Andra kvartalet Produktionen som tidigare skedde i Karlskoga är fullt igångsatt i Gliwice i Polen och fungerar tillfredställande. Samtidigt fortsätter flytten av produktionen i Falun till Gliwice. HL Display lanserar Facer. Det är ett system som kraftigt rationaliserar butiksarbetet i arbetsintensiva varukategorier. Tredje kvartalet HL Display tar de första stegen i China Booster, ett projekt för att skapa förutsättningar för ökad försäljning i Kina. HL Display lanserar ett nytt exponeringssystem, Next. Det är ett flexibelt system som ger en attraktiv produktpresentation även för de mest svårexponerade varorna, exempelvis sallad i påse. Fjärde kvartalet Under det fjärde kvartalet har delar av det omfattande förändrings arbete företaget genomför gått in i sin slutfas. Det gäller främst översynen av produktionen där HL Display under året fått de första positiva effekterna i form av lägre produktionskostnader. 03

4 HL Display en översikt HL Display är Europas ledande varuexponeringsföretag. Med expertis inom detaljhandel och lokal närvaro på 47 marknader hjälper HL Display kunder runt om i världen att skapa attraktiva butiksmiljöer. HL Display grundades Sedan starten har HL Display utvecklats till ett internationellt företag med verksamhet på 47 marknader i Europa, Mellanöstern och Asien. 35 av marknaderna bearbetas av egna sälj bolag och 12 av distributörer. HL Display omsätter mer än MSEK och har drygt anställda. Företaget ägs sedan 2010 av det börsnoterade svenska private equityföretaget Ratos. HL Displays kunder finns inom detaljhandeln (dagligvaruhandeln och fackhandeln), samt bland de varu märkesleverantörer som levererar varorna som säljs i butik. De flesta av världens ledande detaljhandels företag och varumärkesleverantörer är kunder till HL Display. HL Display hjälper detaljhandeln att öka butikernas lönsamhet. Företaget erbjuder produkter och koncept inom butikskommunikation och varu exponering som hjälper till att öka försäljningen i butiken och att göra arbetet i butiken effektivare. HL Display hjälper varumärkesleverantörerna att fånga konsumenternas uppmärksamhet och öka försäljningen. Med produkter och skräddarsydda lösningar för varuexponering i butikshyllan och andra delar av butiken hjälper HL Display kunderna att bygga sina varumärken och säkerställa att deras produkter syns i butiken. 04

5 HL Displays verksamheter i världen Egna säljbolag Distributörer Produktionsanläggningar Logistikcenter Australien/ Nya Zeeland Belgien Dubai Finland Frankrike Indien Indonesien Kina (Hong Kong) Kina (Shanghai) Lettland/Litauen Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Brasilien Bulgarien Danmark Estland Grekland Irland Island Israel Italien Kazakstan Malta Sydafrika Kina (Suzhou) Polen (Gliwice) Storbritannien (Harlow) Sverige (Sundsvall) Frankrike (Tours) Förenade Arabemiraten (Dubai) Kina (Shanghai) Polen (Gliwice) Ryssland (Moskva) Singapore Storbritannien (Harlow) Sverige (Falkenberg) Ungern (Györ) HL Display en översikt Effektiv egen produktion med ett stort antal tillverknings metoder är ett viktigt konkurrensmedel för HL Display. Företaget har fyra fabriker som ligger i Sverige, Polen, Storbritannien och Kina. Den största delen av de produkter och lösningar som företaget erbjuder tillverkas i de egna fabrikerna. Regionala logistikcenter på 9 platser runt om i världen ser till att kunderna får snabba leveranser och hög servicenivå. 05

6 Förändringsarbete ger positiva effekter Under 2012 har HL Display nått betydande resultatförbättringar trots en marknad som präglats av osäkerhet. Företaget har också börjat se de första resultaten av det omfattande förändringsarbete som just nu genomförs. De senaste åren har präglats av stora förändringar för HL Display. Vi har sannolikt genomfört de mest omfattande förändringarna av verksamheten i företagets historia. Syftet med förändringarna är att öka vår effektivitet och vi gör det av två anledningar. För det första ska vi bli effektivare för att öka kapaciteten och minska kostnaderna. Det andra skälet är dock ännu viktigare. Vi ska bli effektivare för att kunna ge kunderna snabbare och bättre service. Just snabbheten är ett nyckelord. Kunderna ska kunna förvänta sig att få offerter och prototyper snabbare och att produktion och leverans sker snabbare. Ny produktionsstruktur Vi börjar nu se att några delar av arbetet går in i sin slutfas. Det gäller bland annat översynen av produktionen där vi under året fått de första positiva effekterna i form av lägre produktionskostnader. Vi har gått från att ha haft åtta fabriker till att idag samla produktionen i fyra fabriker: Sundsvall, Gliwice (Polen), Harlow (GB) och Suzhou (Kina). Det sista steget, att flytta produktionen från Falun till Gliwice, har genomförts under Produktionen i Gliwice håller redan samma kvalitetsnivåer vi hade innan flytten. Vi kommer nu att fortsätta arbeta för att utöka kapaciteten för produktion i flera olika material och att ytterligare öka kvaliteten och snabbheten i produktionen. Därigenom vill vi nå ett av de viktigaste målen vi hade med produktionsflytten att ge kunderna ännu snabbare och bättre service. Efter de genomförda förändringarna har vi två fabriker Harlow och Gliwice som samlar alla de produktionskompetenser som krävs för att möta behoven från varumärkesleverantörerna. Det är ett viktigt led i vår satsning på detta kundsegment. Nya affärsprocesser Förutom förändringarna i Gliwice har 2012 präglats av arbetet med att för bättra våra affärsprocesser. Det har skett i samband med att vi ska införa ett nytt affärssystem, ett initiativ som startade redan I varje del av verksamheten har vi analyserat hur vi kan bli mer effektiva. Det har lett fram till att vi idag har förändrade affärs processer i de flesta delar av verksamheten och ett affärssystem som stödjer de processerna. Nu har vi börjat det omfattande arbetet med att införa dessa i verksamheten, ett arbete som kommer att genomföras stegvis och vara klart i slutet av Nästa steg När nu vissa delar av förändringsarbetet närmar sig slutfasen har vi under 2012 tagit nästa steg och förändrar det sätt som försäljningsorganisationen arbetar på. I korthet handlar det om en organisations förändring för att minimera den tid som säljpersonalen lägger på administrativa uppgifter helt enkelt se till att de får mer tid ute hos kunderna. Precis som övriga åtgärder bygger detta på grundtanken om att vi ska förbättra servicen till kunderna, och ett viktigt sätt att göra detta är just att vara närvarande hos dem. Därigenom skapas också förutsättningar för ökad försäljning. Dessa förändringar kommer att genomföras under Försäljningsökning under året Den försiktiga optimism kring marknadssituationen som präglade stora delar av 2011 förändrades i slutet av det året och har under 2012 gått tillbaka till en situation av osäkerhet. Jag kan konstatera att det under året varit svårt att se några tydliga trender på den marknad där vi verkar. Utvecklingen har skiljt sig åt beroende på geografisk region. Dessutom har skillnaderna varit stora mellan enskilda länder i regionerna. Vi märker att kunderna generellt är lite mer återhållsamma med sina investeringar, men också här finns stora skillnader länder emellan. Vår försäljning har ökat till MSEK, en ökning med 1 procent jämfört med Betydande resultatförbättring Rörelseresultatet ökade med 63 procent under 2012 till 103 MSEK trots det osäkra marknadsläget. Det är mycket uppmuntrande eftersom det ger ett kvitto på att de åtgärder vi vidtar i verksamheten ger resultat. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi har en bit kvar till våra långsiktiga finansiella mål. Det finns flera anledningar till det förbättrade resultatet. Under 2012 hade vi lite färre engångskostnader relaterade till flytt av produktion än förra året. Vi har dessutom varit återhållsamma med rörelseomkostnaderna i verksamheten. Vi har börjat se en del effekter av de förändringar som gjorts i produktionen, vilket påverkat resultatet positivt. Här 06

7 kan vi vänta oss ytterligare positiva effekter under de kommande åren. Den ökade försäljningen har, tillsammans med förbättrade bruttomarginaler, också påverkat resultatet positivt. Positiv utveckling i region UK Om vi tittar på försäljningen i våra olika regioner kan jag konstatera att vi har en region som utvecklats mycket bra, tre regioner där utvecklingen har varit godkänd, samt en region som utvecklats sämre än förväntat. I region UK har utvecklingen varit mycket positiv under året. Försäljningen ökade med 14 procent och HL Display fortsätter att stärka sin ställning på marknaden. Stark tillväxt i Norge Region North Europe hade en ganska tuff start på året men återhämtade sig på ett bra sätt. Sammantaget minskade försäljningen med 2 procent. Ut vecklingen i Norge har dock varit stark med en för säljningsökning på 29 procent. Åtgärder i Asien I region Asia/Pacific var utvecklingen god i början av året. Mot senare delen av året vände dock trenden vilket gjorde att tillväxten i försäljning stannade på 13 procent under Den här tillväxten är under våra förväntningar och vi har därför tagit de första stegen i det vi kallar China Booster, ett projekt för att skapa förutsättningar för ökad försäljning i Kina. Logistikcentret är flyttat från Singapore till Shanghai och vi har förstärkt ledningsfunktionen i landet inför det fortsatta arbetet. Stark utveckling i Ryssland Försäljningen i region East Europe ökade med 5 procent under Den helt avgörande anledningen till detta var att vi upplevde stark tillväxt på den ryska marknaden. Det förde med sig att försäljningen i landet ökade med 21 procent jämfört med förra året. Minskad försäljning i region South Europe I region South Europe har utvecklingen varit en besvikelse och försäljningen minskade med 12 procent jämfört med Många av länderna i regionen är påverkade av krisen i Europa, som Grekland, Portugal och Spanien. Detta återspeglas tydligt i vår försäljning i de länderna. Också i Frankrike, som är HL Displays näst största enskilda marknad, har utvecklingen varit negativ under året. Här kommer vi att vidta åtgärder under 2013 för att säkerställa att vi gör allt vi kan för att vända utvecklingen, trots att marknadssituationen är fortsatt tuff. Spännande nylanseringar Under 2012 har vi också lanserat ett par nya spännande produkter. Den första kallar vi Facer och lanserades globalt under 2012, men redan 2011 fanns den i alla butiker hos en av Storbritanniens ledande detaljhandelskedjor. Det är en lösning för att organisera hyllor med flaskor, främst framtagen för butikernas vinavdelningar. Vi har fått mycket positiv respons för Facer eftersom den skapar avsevärda tidsvinster i butiken. Perso nalen lägger helt enkelt mindre tid på att in ventera, fylla på och fronta hyllorna. Den andra lanseringen är exponeringssystemet Next. Det är ett flexibelt system som ger en attraktiv produktpresentation även för de mest svårexponerade varorna. Det är också lämpligt för att exponera varor i kyl- och frysdiskar. Fortsatt utvecklingsarbete inom ny teknologi Vi fortsätter också satsningen inom det område vi kallar ny teknologi. Våra produkter inom digitalskyltning, Ad Pulse, har vidareutvecklats ytterligare under året. Det här är en marknad som fortfarande är i sin linda men som kan vara intressant framöver. Vi har idag en stark position inom området med attraktiva produkter och mjukvaror. Även vårt system för stämningsbelysning i hyllan har utvecklats vidare. Det bygger numera på den energieffektiva och driftsäkra LED-teknologin, vilket ökat efterfrågan markant. Bygger framtidens HL Display Vi står just nu inför en osäker marknadssituation och det är svårt att förutse hur den kommer att utvecklas. Vi arbetar självfallet för att skapa förutsättningar för ökad försäljning, bland annat genom de åtgärder som genomförs i säljorganisationen. Samtidigt har vi en försiktig hållning på grund av marknadssituationen. Under hösten har vi, i samband med budgetprocessen, gått igenom ett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa att vi går in i 2013 med rätt kostnadskostym. Detta har varit ett omfattande arbete där vi gått igenom hela företaget för att sänka våra operativa kostnader. Det är ett sätt för oss att hålla god beredskap i osäkra tider. Samtidigt kommer vi att fortsätta det framåtriktade arbetet med att förstärka vår verksamhet. Vi har redan genomfört de största förändringarna. Vi fortsätter nu det löpande förbättringsarbetet och jag bedömer att vi har ett par år kvar innan arbetet är slutfört. Förändringsarbetet innebär stora investeringar för HL Display, både i form av pengar och av den tid som organisationen lägger ned. Förändringarna som vi genomfört, och fortfarande genomför, kräver ett stort engagemang från hela företaget. Jag vill passa på att rikta ett tack till mina medarbetare på HL Display. Utan deras entusiasm och hårda arbete hade inte förändringarna varit möjliga. Tillsammans bygger vi framtidens HL Display, ett företag som är mer effektivt och ännu mer konkurrenskraftigt än idag. Nacka strand i mars 2013, Gérard Dubuy Vd och koncernchef vd har ordet 07

8 HL Displays strategiska inriktning Under 2012 har HL Display fortsatt det förändringsarbete som påbörjades Det handlar om fokuserade insatser för att effektivisera verksamheten och erbjuda kunderna ännu snabbare och bättre service. Att skapa attraktiva och säljande butiksmiljöer som förstärker kundernas köpupplevelse. Mission HL Display ska öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och varumärkesleverantörerna kostnadseffektiva produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Fokus ligger på att göra produkterna och lösningarna anpassningsbara till kundernas specifika behov. Affärsidé EBITA-MARGINAL % Mål 12 % TILLVÄXT % Organisk tillväxt Mål för organisk tillväxt 5-10 % Förvärv ,5 6,4 6, ,1 3,

9 Finansiella mål HL Display eftersträvar tillväxt under lönsamhet, där lönsamheten är prioriterad. Uppfyllelse av företagets lönsamhetsmål skapar utrymme för investeringar för att stärka företagets ledande position i branschen, och säkerställer en god avkastning för företagets ägare. HL Displays lönsamhetsmål är att långsiktigt nå en årlig EBITA-marginal på 12 procent. HL Displays tillväxtmål är en årlig organisk tillväxt på 5-10 procent. Strategier HL Display arbetar efter fyra övergripande strategier för att nå företagets mål. 1. Fokusera arbetet till tre primära kundsegment dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. 2. Prioritera design och innovation i syfte att sätta nya standarder. Produktutvecklingen ska vara kunddriven. 3. Kontinuerligt effektivisera och anpassa organisationen efter marknadens krav och behov. 4. Stärka marknadspositionen och erbjudandet genom förvärv. Kärnvärden Kundfokus HL Display har ett fokus på att addera värde till kundernas verksamhet och öka deras lönsamhet. Hög servicenivå och engagemang leder till ökad kundnöjdhet, vilket är företagets främsta prioritet. Innovation HL Display är stolta över att kunna utveckla nya och innovativa lösningar. HL Display ser detta som ett naturligt ansvar för ett marknadsledande företag och utforskar varje möjlighet att hitta lösningar på nya och gamla problem. Kvalitet HL Display är bra på det man gör. Företaget består av professionella medarbetare som arbetar hårt för att förbättra leveransen till kunderna. Kvaliteten på företagets produkter och tjänster ska aldrig kunna ifrågasättas. Kompetens HL Display är en global expert inom butikskommunikation och varuexponering. Företaget har lång erfarenhet som problemlösare och leverantör av lösningar som möter kundernas behov, samt stor förståelse för detaljhandelns villkor. HL Displays strategiska inriktning De övergripande strategierna bryts ned i ett tiotal strategiska initiativ. Det handlar om tydligt avgränsade strategiska områden med detaljerade handlingsplaner och noggrann utvärdering. Det förändringsarbete som just nu genomförs på HL Display har i flera fall sin utgångspunkt i dessa strategiska initiativ. Förändringsarbete för ökad kundnytta HL Display genomför för närvarande ett förändringsarbete med målsättningen att öka effektiviteten i alla affärsprocesser. För HL Display handlar det om att bli ännu bättre på att möta kundernas behov och därigenom addera ytterligare värde till deras verksamhet. Därför har det varit naturligt att, genom kundundersökningar, lyssna på vad kunderna efterfrågar. En central del i förändringsarbetet handlar om att skapa kortare ledtider. HL Display vill ge kunderna snabbare och bättre service genom hela kedjan, från att de begär offert till att den färdiga lösningen levereras. Det är i samband med detta som investeringarna i förändrade affärsprocesser med tillhörande IT-system är viktiga. Med stöd i det nya IT-systemet får HL Display tillgång till nya arbetssätt som kan effektivisera verksamheten allt från att säljarna får mer tid hos kund till bättre lagerstyrning. En förändrad produktionsstruktur och investeringar i nya maskiner skapar möjlighet till kortare ledtider i tillverkningen. Produktion och leverans Order Kundens behov HL Displays kärnprocesser i arbetet med att möta kundens behov Offert Prototyp Försäljningsarbete Kundförfrågan 09

10 HL Displays erbjudande till detaljhandeln HL Displays erbjudande hjälper detaljhandeln dagligvaruhandeln och fackhandeln att öka lönsamheten i sina butiker. Företagets lösningar underlättar och effektiviserar arbetet i butiken, vilket skapar förutsättningar för ökad produktivitet och sänkta lönekostnader. Samtidigt skapas attraktiva butiksmiljöer och produktpresentationer som hjälper till att öka försäljningen. Erbjudandet ger också detaljhandeln verktyg för att ständigt förnya sina butiker och differentiera sig gentemot konkurrenterna, något som är mycket viktigt för att behålla befintliga kunder och attrahera nya. Erbjudandet består av lösningar inom områdena varuexponering och butikskommunikation, och av kompletta koncept för att exponera varor inom exempelvis olika produktkategorier. Koncept Med lång erfarenhet och expertkunskaper inom detaljhandel är HL Display en självklar samarbetspartner till sina kunder i arbetet med att skapa koncept som möter de speciella utmaningar som finns inom olika produktkategorier. Vissa kategorier drivs av impulsköp, exempelvis konfektyr. Här är en attraktiv exponering som synliggör produkterna centralt. I andra kategorier, som kylda varor, kan utmaningen istället vara att minska antalet varor som kasseras för att de blir gamla. Här är effektiva frammatningssystem viktiga som ser till att den första produkten som lades på hyllan också är den första som plockas av konsumenten. HL Display har idag lösningar som hjälper kunden att förbättra arbetet inom alla de viktiga produktkategorierna i en butik. Varuexponering HL Displays erbjudande inom varuexponering syftar till att presentera varorna för konsumenten på ett sätt som lockar till köp och därigenom ökar butikens försäljning. Men det finns andra aspekter som är minst lika viktiga inom detaljhandeln. Lön är en av de största kostnadsposterna i en butik. HL Displays lösningar hjälper till att minska tiden, och därmed lönekostnaden, för att exempelvis fylla på varor och hålla ordning och reda i hyllorna. Ett bra exempel är HL Displays olika hyllavdelarsystem och lösningar för 10

11 automatisk varuframmatning. Varorna står alltid i ordning och dessutom längst fram i hyllan, vilket ger en attraktiv och välfylld varupresentation. Eftersom varuframmatningen sker automatiskt spenderar personalen mindre tid på att hålla ordning i hyllan. Butikskommunikation HL Displays erbjudande inom butikskommunikation ger butikerna alla hjälpmedel för en tydlig övergripande information i butiken. Det handlar om att skapa en butiksmiljö där konsumenterna enkelt hittar de avdelningar eller produktkategorier de söker. HL Displays lösningar för butikskommunikation hjälper också butikerna att ge konsumenten all nödvändig information i anslutning till en vara. Med tydlig prisinformation och information om exempelvis kampanjer och extraerbjudanden, blir det enkelt för konsumenten att välja rätt produkt. HL Displays erbjudande Next Next är ett av HL Displays nya exponeringssystem. Med Next ersätts den traditionella butikshyllan av en metallkonstruktion vilket ger utrymme att exponera fler varor på samma yta. Det är ett flexibelt system som ger en attraktiv produktpresentation även för de mest svårexponerade varorna, exempelvis sallad i påse. Systemet är också lämpligt för att exponera varor i kyloch frysdiskar. Automatisk frammatning av varorna gör att hyllorna alltid ser välfyllda ut. Facer Facer är HL Displays nya lösning för att organisera hyllorna i butikens vinavdelning. Lösningen består av en stålram som håller flaskorna på plats i hyllan. Produkten har blivit mycket väl mottagen av kunderna eftersom den minskar arbetskostnaderna i butiken. Personalen lägger mindre tid på att inventera och fylla på hyllorna. Samtidigt blir produktpresentationen attraktivare i och med att flaskorna står på raka led och längst fram i hyllan. 11

12 New Tech HL Displays erbjudande inom digitalskyltning och belysning HL Display har ett marknadsledande erbjudande inom digitalskyltning och belysning för butikshyllan. En av de stora styrkorna i erbjudandet är Power Track, HL Displays unika lösning för att förse butikshyllorna med lågvoltsström. Strömmen leds genom kablar som är inneslutna i en plastlist och kan fästas i princip överallt på hyllan. Att ansluta HL Displays digitala skyltar och belysningssystem görs med ett enkelt handgrepp. Med Power Track garanteras en fullständigt säker installation utan behov av vare sig verktyg eller elektriker. Ad Lite stämningsbelysning i butikshyllan Belysning i hyllan ökar hela tiden i popularitet inom detalj handeln eftersom det är ett mycket effektivt sätt att skapa attraktiva produktpresentationer, lyfta fram exklusiva erbjudanden och förstärka konsumentens köpupplevelse. HL Displays belysningssystem Ad Lite är baserat på LED-teknologin, vilket gör den både är energisnål och driftsäker. HL Displays kunder kan med andra ord förhöja butiksmiljön, samtidigt som drifts- och underhållskostnader minimeras. Ad Lite Ad Pulse digitala säljverktyg Ad Pulse är säljverktyg för butikshyllan baserat på digitala skärmar. Med Ad Pulse kan butikerna kommunicera riktade och uppdaterade budskap, precis i blickfånget för konsumenten. Ad Pulse Interactive innehåller så kallad touchfunktionalitet. Därigenom skapas ett interaktivt verktyg som är utmärkt för det som kallas guidad försäljning. Genom att göra olika val och ange sina preferenser på skärmen får konsumenten hjälp att välja rätt produkt. En nyhet för i år är en uppdaterad mjukvara som gör det ännu enklare för butikspersonalen att skapa dessa guider. Ad Pulse 12

13 HL Displays erbjudande HL Displays erbjudande till varumärkesleverantörerna HL Displays erbjudande hjälper varumärkes leverantörerna att förstärka sina varumärken i butiken. Företagets lösningar skapar en attraktiv produktpresentation som fångar kundens upp - märksamhet. Det skapar förutsättningar för ökad försäljning. HL Displays lösningar är ofta unika och skräddarsydda efter kundens behov och önskemål. Erbjudandet till varumärkesleverantörerna består av lösningar inom två om råden exponering i och utanför hyllan. Exponering i hyllan HL Displays erbjudande för varuexponering i hyllan hjälper kunderna att presentera sina varumärken på ett attraktivt sätt som gör att de syns bland butikshyllans många varor. HL Display erbjuder kompletta lösningar för att exponera varor och kommunicera budskap till konsumenten i anslutning till varan. Det kan exempelvis röra sig om speciella kampanjer i samband med lanseringar av nya produkter. HL Displays lösningar fyller också ett annat viktigt behov för varumärkesleverantörerna. Lösningarna är konstruerade så att kunderna kan utnyttja sitt tilldelade utrymme i hyllan på bästa sätt och att andra produkter inte kan inkräkta på deras utrymme. Exponering utanför hyllan HL Displays erbjudande för exponering utanför hyllan hjälper varumärkesleverantörerna att skapa attraktiva och säljande produktpresentationer i andra delar av butiken än hyllan. Det kan röra sig om golvställ och andra typer av specialexponeringar som skapar uppmärksamhet och ökad försäljning, exempelvis i samband med kampanjer. HL Display erbjuder skräddarsydda lösningar speciellt framtagna för kunden ifråga. Det säkerställer att varuexponeringen skapar igenkänning och stöder det långsiktiga varumärkesbyggandet. Här finns också lösningar för det som kallas cross merchandising, att varor med nära anknytning till varandra exponeras tillsammans för att öka försäljningen. 13

14 Produktutveckling och design Produktutvecklingen på HL Display består av två delar: kundanpassad utveckling och generell utveckling. Kundanpassad utveckling handlar om att skapa lös ningar som är unika för varje kund. Det här har stor strategisk betydelse för HL Display eftersom det är en viktig del i företagets satsning på kundsegmentet varumärkesleverantörer. Generell utveckling handlar om att utveckla HL Displays globala sortiment. Fokus ligger på att utveckla strategiskt viktiga produkter som både stärker HL Displays erbjudande och företagets marknadsledande position. Arbetet sker vid HL Displays innovations- och designcenter som finns i Stockholm och Sundsvall. Idéerna till nya produkter föds ofta i samarbetet med kunderna, exempel vis hur vissa arbetsmoment i butiken kan bli effektivare. idag designcenter i Sverige (region North Europe), Frankrike (region South Europe), England (region UK), Polen (region East Europe). Ett designcenter är också under uppbyggnad i Kina för region Asia. Storleken på designcentren är anpassad efter behoven i respektive region. Gör verklighet av idéer De regionala designcentren arbetar tillsammans med säljbolagen i sin region för att göra verklighet av kundernas idéer och skapa produkter med såväl attraktiv design som rätt funktionalitet. Kunderna efterfrågar unika lösningar som stödjer deras varumärkesbyggande, gör deras varumärken synliga i butiken Regionala designcenter Under 2012 har HL Display lagt stor vikt vid att förstärka utvecklingen av kundanpassade produkter. Ett led i arbetet har varit att utöka den regionala designkapaciteten. Genom att flytta utvecklingsresurserna närmare kunderna kan HL Display öka servicenivån. Det möjliggör bland annat kortare ledtider för att ta fram designförslag och prototyper. Ambitionen är att varje region ska ha ett dedikerat designcenter. HL Display har 14

15 och hjälper till att öka försäljningen. Det ställer stora krav på kompetens i HL Displays organisation. Företagets kundansvariga säljare har förståelse för hur kundens varumärke är positionerat och vilka värden det ska kommunicera. Den här kunskapen, tillsammans med kundens specifikation, översätts sedan i genomförbara produktförslag, vilket ställer höga krav på kreativ konceptdesign. Oavsett i vilken region utvecklingsarbetet genomförs följer det en enhetlig utvecklingsprocess, från kundspecifikation till godkänd prototyp. Det säkerställer att utvecklingsarbetet sker effektivt. Samma arbetsmetoder och kvalitetskrav möjliggör också ett förbättrat resursutnyttjande genom att utvecklingsprojekt kan flyttas från en region till en annan om det skulle upp - stå kapacitetsbrist. Produktutveckling och design HL PPE designar unika lösningar till kunderna För HL PPE HL Displays verksamhet i Storbritannien är ingen produkt den andra lik. På företaget samlas all design- och produktionskompetens som krävs för att skapa skräddarsydda exponeringslösningar. Kunderna är både detaljhandelsföretag och varumärkesleverantörer. Vi börjar med ett blankt papper, säger Jerry Frowde, designchef på HL PPE. Baserat på kundernas behov tar vi fram den skräddarsydda lösning som är bäst för dem. Tar fram tre förslag Arbetet startar alltid med en brief där HL Display får detaljerad information av kunden om bland annat målet med exponeringslösningen och hur den ska användas. Det kan handla om att lansera en ny produkt eller kanske öka försäljningen av en befintlig produkt. Med kundens information som grund startar det kreativa designarbetet. Vi tar ofta fram bilder, så kallade visuals, på tre olika förslag. Vårt mål är att två av dessa till punkt och pricka upp fyller kraven i kundens brief. I det tredje förslaget tar vi ut svängarna och presenterar ett lite annorlunda angreppsätt som vi tycker är spännande. Från idé till fysisk produkt När man enats om ett förslag tas en prototyp fram. Det handlar helt enkelt om att ta idén som presenterats och göra den till en fysisk produkt. I den här fasen involveras personer från teknisk design för att ta fram alla detaljerade ritningar och personer från prototypavdelningen som tillverkar själva prototypen. Nu får kunden också en offert på den exakta kostnaden för lösningen. Vi använder samma processer som i produktionen när vi tar fram en prototyp. Den ser med andra ord ut och fungerar som den kommer att göra när den senare produceras. Inte sällan tas det fram flera prototyper. Kunderna blir ofta inspirerade när de ser produkten i verkligheten och kommer med ytterligare idéer. När kunden sedan godkänner prototypen och projektet är huvuddelen av vårt arbete slut och produktionsorganisationen tar över. Unik produktionskapacitet Jerry Frowde menar att företagets unika produktionskapacitet är en avgörande konkurrensfördel. Företaget kan tillverka i många olika material, såväl plast som trä och metall. Det ger en otrolig flexibilitet att ta fram den mest attraktiva lösningen för kunden. I och med att design och produktion finns på samma plats skapas många fördelar. Företaget har kontroll på kvaliteten från början till slut, kan vara lyhörda för kundernas krav och göra justeringar under resan gång och, inte minst, leverera snabbt. I vissa fall kan vi gå från koncept till färdig produkt på fem till sex veckor. Det kan vi göra tack vare kompetent designkapacitet och egen flexibel produktion, avslutar Jerry Frowde. 15

16 HL Displays marknadsuppdelning Area North Europe Area South Europe/ Middle East Area East Europe Area Asia/Pacific Area UK Marknadsposition Marknadsledande position som leverantör till detaljhandeln. Allt starkare position som leverantör till varumärkesleverantörerna. Marknadsledande position som leverantör till detaljhandeln. Allt starkare position som leverantör till varumärkesleverantörerna. Marknadsledande position som leverantör till detaljhandeln. Allt starkare position som leverantör till varumärkesleverantörerna. Marknadsledande position som leverantör till detaljhandeln. Positionen som leverantör till varumärkesleverantörerna under uppbyggnad. Marknadsledande position som leverantör till detaljhandeln och till varumärkesleverantörerna. Säljbolag Finland Norge Schweiz Serbien Slovenien Sverige Tyskland Österrike Belgien Frankrike Holland Spanien Mellanöstern Lettland/Litauen Polen Rumänien Ryssland Slovakien Tjeckien Turkiet Ukraina Ungern Australien/Nya Zeeland Indien Indonesien Kina (Shanghai och Hong Kong) Malaysia Singapore Sydkorea Taiwan Thailand Storbritannien Distributörer Danmark Island Grekland Italien Malta Brasilien Bulgarien Estland Israel Kazakstan Sydafrika Irland Ett globalt företag med lokal förankring HL Display finns på 47 marknader runt om i världen. 35 av dessa bearbetas av HL Display egna säljbolag och 12 marknader bearbetas av distributörer. Marknaden är uppdelad i fem regioner som leds av en Area Manager med ansvar för både omsättning och resultat i regionen. Satsningar på utvalda marknader Under året har HL Display gjort förändringar i sina regioner och flera mindre säljbolag har slagits samman. Säljbolaget i Lettland/Litauen har gått samman med Polen, Rumänien har gått samman med Ungern och Slovakien har gått samman med Tjeckien. Säljbolaget i Bulgarien har dessutom gjorts om till en distributör. Genom att skapa större enheter kan HL Display minska kostnaderna och öka effektiviteten i försäljningsarbetet. Samtidigt ökar företaget satsningarna på utvalda marknader för att ytterligare förstärka genomslaget, bland annat i Ryssland och Kina. I Kina har HL Display exempelvis utökat försäljningsresurserna för bearbeta såväl de stora internationella detaljhandelskedjorna som de inhemska regionala kedjorna. 16

17 HL Displays kunder HL Display inriktar sitt arbete till tre prioriterade kundsegment, dagligvaruhandel, fackhandel och varumärkesleverantörer. Särskild vikt har under de senaste åren lagts vid att förstärka företagets marknadsposition inom segmentet varumärkesleverantörer, ett arbete som gett goda resultat. Dagligvaruhandeln är HL Displays största kundsegment och står för 42 procent av omsättningen. Varumärkesleverantörerna står för 25 procent av omsättningen följt av fackhandeln med 14 procent. Majoriteten av världens stora detaljhandelsföretag (dagligvaruhandel och fackhandel) och varumärkesleverantörer är kunder till HL Display. Samarbetet med kunderna sker i huvudsak på de lokala marknaderna. Trots att många kunder inom dagligvaruhandeln och fackhandeln är stora multinationella företag är det lokala självbestämmandet ofta stort. Med sin starka lokala närvaro har HL Display förståelse för de förutsättningar som gäller på kundens specifika marknad och kan erbjuda hög servicenivå och snabb hjälp. Samtidigt skapar HL Displays storlek och det faktum att företaget finns på många marknader runt om i världen unika möjligheter. Många stora varumärkesleverantörer och i viss mån även fackhandelskedjor eftersträvar i allt högre utsträckning större avtal med ett färre antal leverantörer. Anledningen är helt enkelt att det ger effektiviseringar och stordriftsfördelar att ha en leverantör som kan hjälpa dem på många marknader. HL Displays verksamhet är organiserad för att stödja dessa kunder på både lokal, regional och när det behövs global nivå. Exempel på HL Displays kunder Dagligvaruhandel Ahold Carrefour Metro Tesco Wal-Mart (Asda) Varumärkesleverantörer Mars Nestlé L Oréal Procter & Gamble Unilever Fackhandel OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT 2012 Dagligvaruhandel 43 % Varumärkesleverantörer 25 % Fackhandel 14 % Inredningsföretag 8 % Distributörer 5 % Övriga 5 % AS Watson (drugstores) Baumax (byggvaruhus) Decathlon (sport) Media Markt (elektronik) IKEA (möbler) HL Displays marknad HL In store Day Gedigen förståelse för kundernas verklighet är ett grundläggande fundament i HL Displays verksamhet. För att förstärka detta har HL Display lanserat ett nytt initiativ som kallas HL In-store Day och som genomförs på alla marknader där företaget har verksamhet. Det nya initiativet innebär att ledning, säljkår, säljsupport och administrativ personal i varje land jobbar som butikspersonal i någon av kundernas butiker under en dag per år. Det ger värdefull erfarenhet av de utmaningar som finns i det dagliga butiksarbetet, erfarenhet som kan ligga till grund för utvecklingen av nya innovativa lösningar. Det gör också HL Display till en ännu bättre samarbetspartner för sina kunder. Med erfarenhet av praktiskt butiksarbete kan företagets säljkår, i en nära dialog med kunden, identifiera behov och föreslå lösningar som gör arbetet effektivare och bidrar till att öka försäljningen. 17

18 HL Displays marknad HL Display har en stor del av världen som sin marknad. Det innebär att företaget möter olika marknadsförutsättningar beroende på var i världen man befinner sig. Den stora skillnaden mellan marknader och regioner beror framförallt på hur väl utvecklad den moderna detaljhandeln är. Marknader med välutvecklad detaljhandel HL Displays regioner som inrymmer de europeiska länderna North Europe, South Europe och UK är marknader där detaljhandeln är modern och välutbyggd. Det för med sig att antalet nya butiker som byggs varje år är relativt lågt. Det är också mogna marknader där de flesta detaljhandelssegment domineras av ett fåtal stora kedjor. Det innebär att relativt få helt nya aktörer etablerar sig på marknaden. I flera av länderna i region East Europe börjar detaljhandeln gå mot en ökad mognadsgrad. Polen, Ungern och Slovakien är några exempel där detaljhandel är välutbyggd. Marknaderna är dock fortfarande inte lika koncentrerade till ett fåtal stora aktörer som i andra europeiska länder. Marknader med en detaljhandel i uppbyggnad På många marknader i region East Europe och Asia/Pacific är situationen annorlunda än på HL Displays marknader i Europa. Detaljhandeln är fortfarande under en utbyggnads- och tillväxtfas och de stora detaljhandelskedjorna har inte samma höga marknadsandelar som på de välutvecklade marknaderna. Konsumenterna på dessa marknader, bland annat som ett resultat av en ökad medelklass, vill ha nya moderna detaljhandelsformat och efterfrågar globala varumärken. Det för med sig en detaljhandel i utveckling och att många nya butiker öppnas. Det finns med andra ord möjlighet för aktörer att förstärka sin etablering på marknaden. Ett exempel är att BRICländerna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) under flera år dragit till sig de stora internationella detaljhandelskedjornas intresse och många har idag verksamhet på dessa marknader. Parallellt förstärker också de inhemska kedjorna sin marknadstäckning. Olika drivkrafter på olika marknader På välutvecklade marknader är kampen om konsumenterna hård och de ställer krav på attraktiva shoppingmiljöer. Detaljhandeln bygger kontinuerligt om butikerna och inför nya koncept för att skapa butiker som tilltalar konsumenterna. Dessa ombyggnationer är den främsta drivkraften bakom HL Displays försäljning på välutvecklade marknader. HL Displays koncept med nya unika lösningar för varuexponering är en viktig konkurrensfördel på välutvecklade 18

19 marknader. De skapar attraktiva butiksmiljöer och gör det möjligt för kunderna att öka försäljningen. En annan central del är att de effektiviserar arbetet i butiken. Löneläget är ofta högt och personalkostnaden är därför en av de största kostnadsposterna i butik. Med lösningar som minskar tidsåtgången för olika arbetsmoment i butiken kan HL Display hjälpa kunderna att sänka sina kostnader. Den främsta drivkraften bakom HL Displays försäljning på marknader i uppbyggnad är nybyggnation av butiker. I det arbetet har kunderna behov av alla de grundläggande produkter för varuexponering och butikskommunikation som krävs för att öppna en butik. I takt med att marknaderna mognar och kundernas behov utvecklas förstärker HL Display arbetet med att erbjuda sina koncept på dessa marknader. Varumärkesleverantörerna är ett intressant kundsegment för HL Display både på välutvecklade marknader och på marknader i uppbyggnad. De produkter och lösningar som efterfrågas av varumärkesleverantörerna skiljer sig inte nämnvärt åt beroende på hur utvecklad en marknad är. I samarbetet med varumärkesleverantörerna är HL Displays förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar ett viktigt konkurrensmedel. HL Display hjälper kunderna att ta fram lösningar som är anpassade efter deras unika behov och krav. Utvecklingen under 2012 HL Displays försäljning ökade sammantaget med 2 procent räknat i lokal valuta. För region North Europe var försäljningen oförändrad jämfört med förra året. En svag utveckling på flera individuella marknader som Finland och Schweiz har motverkats av ett mycket framgångsrikt år i Norge. Utvecklingen i region South Europe var mycket svag under året och försäljningen minskade med 9 procent. De flesta länder i regionen är märkta av det svåra ekonomiska läget i Europa och detaljhandeln är tydligt påverkad av detta. Siffror från EUs statistikkontor Eurostat, visar att detaljhandelsvolymen för flera av länderna i regionen som Grekland, Spanien och Portugal har varit avsevärt lägre än förra året. Detta påverkar naturligtvis HL Displays kunder vilket har märkts i företagets försäljningsarbete. Tre regioner visade ökad försäljning, East Europe med 7 procent, samt UK och Asia/Pacific med vardera 11 procents försäljningstillväxt jämfört med förra året. I region UK har HL Display gynnats av att flera kunder valt att öka investeringarna för att förnya sina butiker och göra dem mer attraktiva för konsumenterna. I region East Europe har den goda utvecklingen i Ryssland varit den främsta anledningen till försäljningsökningen. Den ryska detaljhandeln är fortfarande i en fas av stark tillväxt och många nya butiker öppnas. Samtidigt har HL Display framgångsrikt utvecklat sitt arbete mot varumärkesleverantörerna i landet. I övrigt skiljer sig utvecklingen i stor utsträckning mellan de olika länderna i regionen. Flera av länderna är påverkade av det ekonomiska läget, vilket också påverkar detaljhandelsförsäljningen negativt i dessa länder. I region Asia/Pacific fortsätter den positiva utvecklingstrenden om än i något långsammare takt än förra året. I flera länder i regionen, inte minst Kina och Indien, fortsätter detaljhandelskedjorna att expandera. Det ska dock påpekas att flera av de internationella detaljhandels kedjorna har valt att dra ned lite på utvecklingstakten jämfört med sina ursprungliga planer. Detaljhandelns utveckling är också positiv i flera marknader. I Kina ökade exempelvis den totala detaljhandelsförsäljningen av konsumentvaror med drygt 12 procent jämfört med HL Displays försäljning i region Asia/ Pacific ökade med 11 procent jämfört med förra året. Under årets sista månader upplevde HL Display en lägre tillväxttakt, som ett resultat av att kunderna blev mer avvaktande till nya investeringar. HL Displays verksamhet i Kina fortsätter att utvecklas i snabbare takt än regionen i övrigt. HL Displays marknad 19

20 Leveransorganisation HL Displays ambition är att hela tiden förbättra servicen till kunderna. I det arbetet är korta och stabila ledtider samt hög produktkvalitet viktiga delar. För att uppnå det krävs en effektiv försörjningskedja, i allt från inköp till produktion och leverans till kunderna. En stor del av det förändringsarbete som HL Display har genomfört sedan 2010 har varit relaterat till företagets försörjningskedja, inte minst produktionen. Det övergripande målet har varit att öka företagets konkurrenskraft. Det ska uppnås dels genom att göra företaget mer kostnadseffektivt och dels genom att öka servicenivån till kunderna. Ny produktionsstruktur HL Display har förändrat sin produktionsstruktur de senaste åren. Företaget har numera fyra fabriker som är belägna i Sundsvall (Sverige), Harlow (Storbritannien), Gliwice (Polen) och Suzhou (Kina). I den nya produktionsstrukturen har fokus flyttats från processorienterade fabriker, alltså fabriker som är specialiserade på någon eller några tillverkningsprocesser, till produktorienterade fabriker. Det innebär att fabrikerna ska samla de produktionsprocesser som krävs för att tillverka en produkt från början till slut. Det är viktigt för att möta varumärkesleverantörernas krav på kundanpassade produkter med korta ledtider. Den enda processorienterade fabrik som finns kvar är Sundsvall vilken är specialiserad på automatiserad produktion inom extrudering och formsprutning av plast. Fabriken i Harlow är skräddarsydd för att möta varumärkesleverantörernas behov. Där finns all kompetens för att ta fram unika lösningar till kunderna oavsett om materialet är plast, trä eller metall. Fabriken i Gliwice är uppbyggd efter liknande modell. Här finns kompetens inom bland annat formsprutning och 20

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID Verkställande direktörens anförande Gunnebo årsstämma 9 april 2013 Gunnebos vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 10 april 2013, sidan 2 Gunnebo i korthet 5 700 anställda Omsätter 5 300

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller Q3 2010 Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Flera produktnyheter under kvartalet, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts Skor utvecklas

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer