HL Display Årsredovisning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HL Display Årsredovisning 2004"

Transkript

1 HL Display Årsredovisning 2004

2 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande åtgärder som initierades under 2003 och genomfördes under 2004 har gett goda resultat och företaget är nu på rätt väg för att nå en långsiktigt bättre lönsamhet. Strukturer och arbetssätt 6 HL Display har under 2003 och 2004 ökat effektiviteten i organisationen. Ambitionen har varit att genom ett bättre utnyttjande av företagets resurser minska kostnaderna och därigenom öka både konkurrenskraft och lönsamhet. HL Displays erbjudande 10 HL Display har idag ett brett erbjudande av kategorilösningar för hela varukategorier och produkter inom butikskommunikation och varuexponering. Försäljningen har tidigare till stor del varit inriktad mot dagligvaruhandel och dess varumärkesleverantörer. Idag har HL Display vidareutvecklat sitt erbjudande till fackhandeln för att därigenom skapa möjligheter att växa inom nya marknadssegment. Produktutveckling 12 Att kontinuerligt utveckla nya produkter och lösningar som präglas av nytänkande inom funktion och design är av yttersta vikt för att säkerställa HL Displays position som en marknadsledande aktör som utvecklar branschen. Under året presenterades bland annat EasyShelf som är företagets viktigaste innovation på mer än tio år. Marknad 14 Geografi sk expansion är en viktig tillväxtstrategi för HL Display och företaget etablerar nya säljbolag i takt med att de stora detaljhandelskedjorna expanderar internationellt. Idag har HL Display egna säljbolag i 28 länder och ytterligare 15 länder bearbetas av distributörer. Case 20 Belgiska Super GB och HL Display har ett välutvecklat samarbete som går tio år tillbaka i tiden. Super GB har under de senaste åren gjort genomgripande förändringar av sina butiker och HL Display ligger bakom lösningar som förbättrar presentationen av ett stort antal varukategorier. Produktion 22 HL Display lägger stor kraft på det kontinuerliga förbättringsarbetet vid företagets produktionsanläggningar. Resultatet är en allt effektivare produktion med högre kvalitet och kortare ledtider. Inom de viktigaste produktionsteknikerna är HL Displays produktionsanläggningar idag bland de främsta i världen. Medarbetare 24 Arbete med att stärka medarbetarnas kompetens har skapat tydliga positiva effekter i HL Display och är en viktig del i arbetet med att utveckla företaget i enlighet med målen. Under året har HL Display utvecklat nya metoder för att på ett systematiskt sätt kunna erbjuda de anställda utbildningar baserat på deras individuella behov. Risk- och känslighetsanalys 26 HL Display-aktien 28 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalys 35 Noter 36 Revisionsberättelse 48 Flerårsöversikt och definitioner 49 Styrelse 50 Styrelsearbetet under Ledning 52 Historik EKONOMISK INFORMATION 2005 Månadsrapport 1 månad Årsredovisning 2004 vecka 8 Månadsrapport 2 månader Bolagsstämma Delårsrapport 3 månader Månadsrapport 4 månader Månadsrapport 5 månader Delårsrapport 6 månader Månadsrapport 7 månader Månadsrapport 8 månader Delårsrapport 9 månader Månadsrapport 10 månader Månadsrapport 11 månader

3 ÅRET I KORTHET Året i korthet. Koncernens omsättning ökade med 16 procent till (1 129) MSEK.. Resultatet före skatt ökade till 68 (-9) MSEK.. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 5,89 (-1,31) SEK.. Eget kapital per aktie uppgick den 31 december 2004 till 42,29 (38,10) SEK.. Nyetableringar har under året gjorts i Indonesien och Sydkorea. Nyckeltal Koncernens omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 5,89 1,31 5,71 Vinstmarginal, % 5,2 0,8 5,7 Soliditet, % 47,4 45,4 48,6 Eget kapital per aktie, SEK 42,29 38,10 41,08 Antal anställda, medelantal KORT OM HL DISPLAY HL Display är Europas ledande leverantör av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Med 50 års erfarenhet är företaget expert på att exponera varor i butiker på ett sätt som ökar försäljningen och gör butiksarbetet effektivare, samtidigt som man ger slutkonsumenterna all information som krävs för att fatta ett köpbeslut. HL Display har haft en årlig tillväxttakt på 18 procent de senaste tio åren. Företagets huvudsakliga marknad är Europa men HL Display expanderar idag också i Asien. Bland kunderna finns ledande detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer över hela världen. HL Display har knappt anställda i 28 länder och är sedan 1993 noterat på Stockholmsbörsens O- lista. 1

4 VD HAR ORDET Ökad lönsamhet och tillväxt Under 2004 fi rade vi HL Displays 50-årsjubileum. Vi har på 50 år utvecklats från ett källarföretag i Borlänge till en världsledande aktör inom butikskommunikation och varuexponering. Harry Lundvall såg tidigt behovet av att lyfta fram produkter och deras pris tydligare i butikerna inte minst i de snabbt framväxande snabbköpen skedde de första leveranserna av skyltställ och hållare för prisetiketter. Med ständigt nya innovativa produkter och lösningar har HL Display fortsatt i Harry Lundvalls anda och etablerat nya standarder för butikskommunikation och varuexponering i detaljhandeln. Det har gjort att vi idag är ett ledande globalt företag med säljbolag och distributörer i 43 länder och en omsättning på 1,3 miljarder kronor. Mål och utsikter för framtiden Under året har vi sett tydliga effekter av de åtgärder som initierades under 2003 och det fortsatta arbetet med att skapa ökad lönsamhet. Rörelseresultatet ökade till 80 miljoner kronor. HL Display kommer också fortsättningsvis att prioritera lönsamheten och det förbättrade resultatet är ett kvitto på att vi är på rätt väg. I årsredovisningen för 2003 sade vi att ambitionen var att nå en årstakt motsvarande det långsiktiga vinstmarginalmålet på procent mot slutet av Den ambitionen kvarstår och ska nås genom fortsatt fokuserad kostnadskontroll och generella effektiviseringar i produktionen. Vår bedömning är att HL Display under 2005 kommer att ha en omsättningstillväxt på minst 10 procent. För sjunde året i rad finns HL Display också med på Europe s Entrepreneurs for Growth tillväxtlista över de 500 snabbast växande företagen i Europa. Vi är mycket stolta att vara ett av totalt fem företag som varit med på listan samtliga år sedan starten för sju år sedan. Minskade rörelseomkostnader När omsättningen sjönk under 2003, bland annat beroende på en sämre konjunktur, hade HL Display fortfarande en organisation anpassad för stark tillväxt, vilket ledde till att kostnaderna blev för höga. Vi beslutade därför att begränsa rörelseomkostnadernas tillväxttakt till 35 procent av försäljningstillväxten. Under 2004 låg företaget klart under den nivån. Rörelseomkostnaderna ökade med endast 3 procent samtidigt som omsättningen ökade med 16 procent. Vi har utnyttjat resurserna på ett mycket effektivare sätt och detta är en stor del av förklaringen bakom det förbättrade resultatet. Produktionen en framgångsfaktor Egen produktion är, och kommer att förbli, en viktig framgångsfaktor för HL Display, inte minst för att det ger oss en stark konkurrensfördel. En fl exibel produktion ger korta leveranstider, hög leveranssäkerhet och en möjlighet att påverka och aktivt konkurrera med pris, kvalitet och service. Egen produktion ställer dock krav på tillräckligt stora volymer för att vara lönsam. För de butiksinredningssystem som tillverkats vid fabriken i Falkenberg fanns det inte förutsättningar för en lönsam produktion och därför beslutade vi under året att lägga ut denna tillverkning på underleverantörer. Som ett resultat har 33 personer sagts upp vid fabriken i Falkenberg. Vi har också fortsatt effektiviseringsarbetet vid fabrikerna i Sundsvall och Falun, vilket har gett positiva effekter på lönsamheten under året. Ledtiderna vid fabriken i Falun har exempelvis halverats under Genom effektivare produktion har vi också kunnat möta den generella prispressen på marknaden och råvaruprishöjningar på plast och metall. Lansering av EasyShelf Under 2004 lanserades EasyShelf, vår största innovation sedan hyllavdelarsystemet Optimal Med EasyShelf kan vi möta detaljhandelns krav på att snabbt och effektivt kunna omorganisera varuexponeringen i butikerna. Lanseringen är ett bevis på att HL Display kan bibehålla innovationskraften i organisationen samtidigt som företaget har en fokuserad kostnadskontroll. Det är av yttersta vikt att vi hela tiden tar fram nya, innovativa lösningar som har potential att sätta nya standarder för varuexponering och butikskommunikation i detaljhandeln. Därigenom kan vi behålla positionen som en marknadsledande aktör som kontinuerligt utvecklar branschen. Effektivare organisation Vi utvärderar löpande vår organisation och hur verksamheten kan effektiviseras. Under året initierades ett projekt som ser över hur vi kan bli effektivare bland annat avseende logistik, administration och försäljning och därigenom öka vår egen lönsamhet och förbättra servicen till kunderna. Vi har goda erfarenheter av det servicecenter som etablerades i Nederländerna under 2003 och som samlar en mängd funktioner för säljbolagen i Belgien, Nederländerna och Tyskland. Ett tydligt exempel på detta är att säljbolaget i Tyskland genom servicecentrat dels kunnat minska sina kostnader, dels vara det säljbolag inom koncernen som ger bäst leveransservice till kunderna. Det finns därför anledning att se över möjligheterna att etablera fler servicecenter som kan hantera lager, leverans, ekonomi och administration för flera marknader, vilket också skulle medföra att säljbolagens fokus på försäljning kan öka. Ökad försäljning till stora kunder Vi har haft en god försäljning till de stora detaljhandelskedjorna på etablerade marknader som Frankrike och Storbritannien. Ett problem under 2003 var att de stora kunderna väntade med sina nyin- 2

5 VD HAR ORDET vesteringar. Dessa kunder har nu istället ökat sina investeringar. Det är av central betydelse att vi förstärker relationen till nyckelkunderna så att de blir återkommande köpare som tillsammans med oss tar fram nya lösningar skräddarsydda till deras behov. Vi arbetar därför globalt med Key Account Management och planer för samarbetet med varje nyckelkund. Det gör exempelvis att vi på koncernnivå kan sätta till resurser när så behövs och vara ett aktivt stöd i arbetet med kunden. Utvecklingen för säljbolagen i Asien har varit fortsatt positiv under året med en försäljningsökning på 61 procent. Under året har två nya säljbolag etablerats på den asiatiska marknaden, ett i Sydkorea och ett i Indonesien. Verksamheten i det kinesiska säljbolaget som etablerades under 2003 har kommit igång under året. Den kinesiska marknaden är fortsatt högintressant med tanke på den höga expansionstakt som flera av våra kunder håller där. Vi undersöker också möjligheterna att lägga produktionen för den asiatiska marknaden i Kina och därigenom minska leveranstider och fraktkostnader i Asien. Ökad försäljning till fackhandeln Under året har intresset för kategorilösningar ökat från våra fackhandelskunder och vi har ökat kompetensen och erbjudandet inom detta område. Baserat på lång erfarenhet av varuexponering och butikskommunikation tar vi fram lösningar för hela varukategorier som skapar tydliga värden för kunderna i form av ökad försäljning och minskade kostnader. Satsningen på fackhandel, exempelvis sportaffärer och byggvaruhus, har gett goda resultat med en försäljningsökning på 26 procent. Här kan vi dra nytta av våra erfarenheter från dagligvaruhandeln och översätta dessa till de behov som fi nns inom fackhandeln. Samtidigt som vi satsar på kategorilösningar är det dock viktigt att också vårda produktförsäljningen och vi har under året lanserat ett fl ertal nya innovativa produkter, bland annat SkyLine för skyltning i tak. Tillväxt förenad med lönsamhet De åtgärder vi initierade under 2003 och arbetade vidare med under 2004 lägger grunden för en långsiktigt bättre lönsamhetsnivå. HL Display ska även framöver vara ett bolag som kombinerar tillväxt med god lönsamhet. Alltsedan Harry Lundvall sålde sitt första varuställ 1954 har vi utvecklats i snabb takt och är idag en ledande leverantör för den globala detaljhandeln. Det är viktigt att vi, samtidigt som vi håller kontroll på kostnaderna, behåller tempot i försäljnings- och produktutvecklingsarbetet. Med dessa tre byggstenar skapar vi förutsättningar för att behålla den ledande position vi byggt upp under 50 års tid. Stockholm i januari 2005 Anders Remius, verkställande direktör 3

6 STRATEGISK INRIKTNING Affärsidé, mål och strategier HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande åtgärder som initierades under 2003 och genomfördes under 2004 har gett goda resultat och företaget är nu på rätt väg för att nå en långsiktigt bättre lönsamhet. HL Display är det ledande företaget i Europa inom butikskommunikation och varuexponering. Med 50 års erfarenhet har företaget en kompetens som är unik på marknaden. Tillväxt sker genom innovativ produktutveckling och genom att expandera internationellt i takt med att de stora globala kunderna etablerar verksamhet på nya marknader. HL Display inriktar sig på god lönsamhet genom kontinuerligt förbättrad effektivitet och fokuserad kostnadskontroll. Affärsmål HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet ska prioriteras. Det finansiella målet är en vinstmarginal på i genomsnitt procent över en konjunkturcykel. Det fi nansiella målet kompletteras med följande kvalitativa mål: Prioritera så kallad vertikal integration, det vill säga att i första hand utnyttja interna resurser i kedjan från utveckling, design och produktion till leverans Vara branschens ledande aktör inom utveckling och design och fortsätta att sätta branschstandarder Vara en naturlig samarbetspartner för de stora kunderna inom varuexponering och butikskommunikation Fortsätta den geografi ska expansionen genom att etablera nya dotterbolag inom och utanför Europa Strategier För att HL Display i framtiden ska uppnå de mål som har ställts upp för verksamheten har ett antal strategier formulerats. De går i korthet ut på att HL Display ska: Hålla fast vid sin affärsidé och kärnverksamhet Höja kompetensen inom utveckling och design Kontinuerligt anpassa sin organisation efter marknadens krav och behov Värna om företagskulturen och dess fokusering på tillväxt och förändring Attrahera och behålla nyckelmedarbetare Uppfattas och agera som en enhetlig aktör på olika marknader Utnyttja IT-stöd för effektiva processer Åtgärder gav resultat Under 2003 initierades ett fl ertal åtgärder för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i HL Display. Arbetet med dessa åtgärder har fortsatt under Förutom ett omfattande arbete med kostnadskontroll genomfördes organisatoriska åtgärder för att skapa ökad effektivitet och kvalitet i försäljnings- och produktutvecklingsarbetet. Fem Area Managers har rollen som bollplank till cheferna i dotterbolagen, samt ansvar för samordning och uppföljning av försäljningsarbetet. Detta har bland annat skapat en ökad närhet mellan moderbolaget och dotterbolagen och underlättat arbetet med att koordinera budskap och att skapa ett gemensamt synsätt på försäljningen. Produktutvecklingen har inordnats i marknadsavdelningen vilket skapat en tydligare koppling mellan kundernas krav och de nya produkter som är under utveckling. Ökad proaktivitet i företaget Den nya planeringsprocessen som ersatt budgetarbetet i HL Display har bidragit till en ökad proaktivitet i företaget genom ökad kvalitet i intäkts- och kostnadsplaneringen. Prognoser för den närmaste ettårsperioden görs fyra gånger om året vilka kan jämföras med utfallet för samma period innevarande år. Detta gör det möjligt för moderbolaget att tidigt identifiera möjligheter och problem och agera för att exempelvis öka tillväxten eller minska kostnaderna på en marknad genom att skjuta till nödvändiga resurser. Under året har dessutom ett systemstöd med så kallade early warnings införts som gör att potentiella problemområden kan identifi eras tidigt. Under 2004 har HL Display varit tydligt inriktat på att följa upp den vertikala lönsamheten, det vill säga den totala marginalen i bolaget. Säljbolagen mäts på de totala marginalerna i varje order medan produktionsanläggningarna mäts på sin kostnadseffektivitet. Detta har skapat en helt ny prismodell vil- MISSION HL Display skapar en attraktiv och säljande butiksmiljö som förstärker konsumentens köpupplevelse. AFFÄRSIDÉ HL Display ska öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. 4

7 STRATEGISK INRIKTNING ket ger underlag för bättre beslut vid prisförhandlingar med kunderna samt en möjlighet att i vissa fall konkurrera med pris på ett aggressivare sätt. Sammantaget har åtgärderna gjort att HL Display nu är på rätt väg för att nå långsiktigt bättre lönsamhetsnivåer och tillväxt. Arbetet med förbättrad lönsamhet kommer också framöver att vara lika högprioriterat. Strategier omprövas kontinuerligt HL Displays strategiska plan utvärderas och omprövas kontinuerligt, inte minst för att kunna möta, och dra nytta av, förändringar i omvärlden. Med en stor del av sin verksamhet i Europa påverkas HL Display bland annat av EUs ambitioner och åtgärder rörande den inre marknaden, exempelvis avseende teknisk harmonisering, effektivare transporter, färre handelshinder och införandet av euron. Detaljhandeln är dessutom en bransch som under flera år, likt bilindustrin, arbetat för att minska sina kostnader och öka marginalerna. Detta ställer i sin tur ökade krav på effektivitet hos leverantörerna till detaljhandeln och det är därför av stor betydelse för HL Display att kontinuerligt arbeta för att förbättra sitt resursutnyttjande. Ett flertal områden ses över Detta är bakgrunden till att HL Display idag ser över sina strategier inom ett flertal områden. Det rör sig om organisatoriska frågor för att möta en ökad centralisering hos kunderna, omstrukturering av logistikfunktionen genom logistikcentra runt om i världen och ökad standardisering av produktsortimentet för att dra nytta av stordriftsfördelar vid centraliserad logistik och lager. Dessutom görs en översyn av kanal- och prisstrategier för att skapa möjligheter till ökad försäljning och en utvärdering av möjligheterna att etablera regionala shared services centers som hanterar back-officefunktioner och kund- och säljstöd för fl era marknader. HL Display har ett komplett sortiment av exponeringsspjut för varor som ska visas hängande här speciellt anpassade för elektroniska prisetiketter.

8 STRUKTURER & ARBETSSÄTT Effektiv organisation skapar ökad lönsamhet HL Display har under 2003 och 2004 ökat effektiviteten i organisationen. Ambitionen har varit att genom ett bättre utnyttjande av företagets resurser minska kostnaderna och därigenom öka både konkurrenskraft och lönsamhet. HL Display arbetar idag med vertikal lönsamhet. Det innebär att säljledet är ansvarigt för lönsamheten i hela kedjan från produktion till att produkten är såld och levererad. HL Displays dotterbolag runt om i världen är integrerade säljbolag till moderbolaget och rena profit center som mäts efter mål på totala marginaler. Produktionsbolagen främst belägna i Sverige är renodlade cost center som mäts efter sin effektivitet. Arbetsprocessen i HL Display HL-modellen beskriver på ett överskådligt sätt arbetsprocessen i företaget, från råvara till leverans till kund. HL Displays produkter kan delas in i tre kompetensområden butikskommunikation, varuexponering och butikssystem. Butikskommunikation handlar om att ge konsumenterna tydlig information om priser och produkter samt var i butiken varorna finns. Varuexponering handlar om att presentera varor på bästa sätt ute i butiken. Det ska både vara attraktivt för konsumenten och lätt för butikspersonalen att underhålla. Butikssystem är kompletta butiksinredningar med fokus på flexibilitet, funktionalitet och snabb installation. Detta kompetensområde erbjuds enbart på den svenska marknaden. HL Displays kunder är detaljhandeln dagligvaruhandeln och fackhandeln och de varumärkesleverantörer som levererar varor till detaljhandeln. För att möta deras behov av lösningar för hela kategorier av varor kombineras produkter inom butikskommunikation och varuexponering till kompletta kategorilösningar för varukategorier som exempelvis Hälsa & Skönhet och Konfektyr. Förutom kategorilösningar levererar HL Display enskilda produkter till sina kunder. Fokus på nyckelkunder HL Display följer i allt högre utsträckning upp verksamheten baserat på nyckelkunder (Key Accounts) snarare än per geografisk marknad. Detta är naturligt eftersom de flesta företagen inom detaljhandeln och bland varumärkesleverantörerna har global eller regional verksamhet. Detta återspeglas också i HL Displays strategi för geografi sk expansion. Företaget följer sina kunder när de expanderar till nya marknader och startar följaktligen ingen ny verksamhet på marknader där de befintliga kunderna inte redan är närvarande. Goda relationer med nyckelkunderna är en avgörande framgångsfaktor för HL Display. För att säkerställa HL Displays position i samarbetet med dessa nyckelkunder finns en hög grad av central koordination och styrning. Företagets Key Account Managers har totalansvar för affärsrelationen med kunden vilket innebär att höga krav ställs på de som innehar positionen. HL Display stöder sina Key Account Managers med support från övriga funktioner inom företaget, genom löpande utbildning och kontinuerlig vidareutveckling av systemstöd. En viktig del i detta arbete är också de fem Area Managers som fi nns inom HL Display. Dessa har framförallt en stödjande roll gentemot företagets säljpersonal och utgör därför inga enheter på vilka koncernen styrs. De agerar bollplank till dotterbolagscheferna runt om i världen, genomför detaljerade uppföljningar av försäljningsarbetet och sörjer för en ökad koordination och ett ökat stöd till säljpersonalen. HL-modellen visar arbetsprocessen i HL Display. 6

9 STRUKTURER & ARBETSSÄTT RÖRELSEOMKOSTNADERNAS UTVECKLING, TSEK Omsätttning Rörelseomkostnader Genom att aktivt arbeta med kostnadskontroll har HL Display minskat rörelseomkostnaderna i förhållande till omsättningen. För att minska leveranstiderna arbetar HL Display i allt högre utsträckning med direktleveranser från fabrikerna till slutkund. Fyra viktiga områden Fyra områden och processer är av central betydelse för HL Displays konkurrenskraft och fortsatta framgång försäljning, produktutveckling, produktion och logistik. Produktutvecklingen beskrivs utförligt på sidan 12 och produktionen på sidan 22. Nyckelkundernas betydelse kombinerat med att inriktningen på kategorilösningar skapar längre, mer komplexa och kostnadskrävande försäljningsprojekt ställer krav på ett försäljningsarbete med mycket hög kvalitet. Rätt insatser måste sättas in i rätt projekt för att försäljningsarbetet ska vara framgångsrikt och skapa förutsättningar för en ökad andel affärer. HL Display arbetar efter en standardiserad säljprocess i hela koncernen. Säljprocessen är, lite förenklat, uppbyggd på tre plattformar market platform, working platform och buying platform. Market platform handlar om att etablera en intern samsyn på marknaden, defi nitioner och prioriteringar. Som marknadsledare är det av största vikt för HL Display att ha de fem största detaljhandelsked- jorna och varumärkesleverantörerna som kunder på alla marknader där företaget har verksamhet. Genom market platform läggs grunden för ett strukturerat förhållningssätt till försäljningsarbetet. Fokus ligger sedan på att göra de potentiella kunder som identifi e- ras där till återkommande köpare av lösningar och produkter från HL Display, att överföra dem till buying platform. Detta görs via working platform som innehåller ett strukturerat arbetssätt genom hela processen, från relationsskapande till order. Ökad service genom effektiv logistik Logistik är ett högprioriterat område för HL Display. En effektiv logistik skapar kostnadsminskningar för företaget samtidigt som servicen till kunderna ökar genom kortare leveranstider. HL Display arbetar i allt större utsträckning med direktleveranser från fabriken. Dessutom färdigpaketeras kategorilösningar vilka innehåller en mängd olika produkter så långt det är möjligt direkt vid fabrik. Tidigare fi ck säljbolagen sortera och paketera själva. HL Display Den nya koncerngemensamma säljprocessen består av tre steg. Genom ett strukturerat arbetssätt ska potentiella kunder föras från market platform till buying platform att bli återkommande köpare av HL Displays lösningar och produkter. 7

10 STRUKTURER & ARBETSSÄTT ser också över möjligheterna att etablera fler servicecenter runt om i världen som bland annat hanterar lager och leveranser av produkter och lösningar till kund. Erfarenheterna från servicecentrat i Bergen op Zoom, Nederländerna, är mycket goda. Genom att etablera fl er center kan logistiken i koncernen effektiviseras ytterligare. Varumärke HL Displays varumärkesarbete bedrivs huvudsakligen utifrån tre grunddokument: varumärkesplattformen, kommunikationsplattformen och den grafi ska profi len. Varumärkesplattformen defi nierar de grundläggande värdena i HL Displays varumärke, kommunikationsplattformen definierar hur varumärket ska kommuniceras till företagets olika målgrupper och den grafi ska profi len hur varumärkets visuella identitet ska uppfattas och kontrolleras. Målsättningen med HL Displays varumärkesarbete är att sätta fokus på företagets lösningar och deras unika värden, klart särskilja företaget från sina konkurrenter, stimulera positiva associationer och förväntningar till varumärket samt att bidra till att skapa ett klart och tydligt fokus internt. IT HL Display är ett tillväxtbolag med stor geografisk spridning, vilket ställer höga krav på effektiva administrativa rutiner. HL Display har som mål att ständigt förbättra koncernens och medarbetarnas användande av modern informationsteknik som stödjer både affärsprocessen och interna processer. Totalt uppgår årets IT-kostnader till 38 miljoner kronor. HL Displays affärssystem Jeeves har en flödesorienterad struktur vilket gör det möjligt att strömlinjeforma företagets affärsprocesser. Uppföljning och styrning av de olika dotterbolagen underlättas dessutom av att de arbetar på likartat sätt. Affärssystemet implementerades under året i 11 nya säljbolag. Totalt är det idag installerat i 31 av företagets 40 bolag. Under 2004 har HL Display arbetat med att skapa tydliga standardiserade rutiner och arbetssätt inom koncernen, ett arbete som kommer att fortsätta under Under året har företaget infört systemstöd för elektronisk leverantörsfakturahantering, ett nytt prissättningssystem samt omfattande förbättringar i lagerhanteringen genom ett nytt system baserat på handdatorer. Hårdvaran består av en liten bärbar dator med streckkodsscanner och pekskärm. Mjukvaran kommunicerar trådlöst med verksamhetssystemet Jeeves. Det innebär att lagerpersonalen kan sköta de dagliga rutinerna utan den tidigare pappersexercisen, vilket skapar tydliga effektivitetsökningar. HL Displays tekniska infrastruktur håller idag en mycket hög standard med hög driftsäkerhet. Arbetet med informationsteknik är idag koncentrerat till fem områden: Kostnadseffektivitet. Med hjälp av hög grad av standardisering av arbetsplatserna finns möjligheter att sänka kostnaden per arbetsplats. Säkerhet. Mängden SPAM och virus har ökat kraftigt under det senaste året och HL Display har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minimera riskerna för systemstopp på grund av detta. Bland annat har ett SPAM-fi lter som fi ltrerar bort skräpmejl införts och virusskyddet förstärkts. Företaget har också investerat i programvara som ökar möjligheterna att förhindra otillbörligt internetanvändande, vilket ytterligare minskar risken för bland annat virusattacker. Övervakning. Genom kontinuerlig övervakning av systemen kan HL Display på ett tidigare stadium upptäcka flaskhalsar och kapacitetsbrister i nätverk och system. Datalagring. En stor mängd information lagras idag på fl era olika platser. HL Display arbetar med rutiner och arbetssätt för att upprätthålla en hög informationstillgänglighet samtidigt som dubbellagringen minskar. System recovery. HL Display bedriver ett omfattande arbete med att se över rutiner och system för att, i händelse av katastrof, nå en så snabb återstart som möjligt. Målet är att verksamhetskritiska system ska ha återställd status inom 48 timmar. Satsningarna på elektronisk handel fortsätter och HL Display märker ett ökat intresse av detta från kunder och leverantörer. Under hösten påbörjades ett förberedande arbete för att hantera ökade volymer inom detta område. EDI-formatet har använts framgångsrikt internt under många år med betydande effektivitetsvinster. Inom HL Display pågår ett arbete att göra affärs- och verksamhetsdata snabbt tillgänglig som underlag för beslut. Under året har systemstödet dessutom utökats med en prognosmodul och en kundprojektsmodul. Prognosmodulen ersätter den budgetmodell HL Display tidigare HL DISPLAYS KÄRNVÄRDEN Kompetens HL Display är ansett som den främsta experten inom sitt område och har djup kunskap om kundernas verksamhet. Företaget har stor erfarenhet som problemlösare och leverantör av kompletta lösningar för butikskommunikation, varuexponering och butikssystem. Innovation HL Display förutser och utnyttjar förändringar. Nya lösningar tillämpas kontinuerligt på gamla och nya problem och den forskning och utveckling som bedrivs är unik i branschen. Kvalitet HL Display kännetecknas av professionalism. Varje leverans ska vara en rekommendation till en ny order. Företaget eftersträvar ständiga förbättringar av sitt erbjudande, vilket skapar mervärde åt kunderna och långsiktiga kundrelationer byggs. Kvaliteten på HL Displays produkter och lösningar ska aldrig ifrågasättas. Kundfokus HL Display har ett tydligt fokus på att skapa mervärde för kunderna och öka deras lönsamhet. Pålitlighet och engagemang ökar kundnöjdheten och bygger starka och långsiktiga relationer. 8

11 STRUKTURER & ARBETSSÄTT HL Displays nya hyllkantslist Slimline kan anpassas för att bära elektroniska prisetiketter från alla de stora tillverkarna. HL Displays segmenteringslist ger butikerna möjlighet att addera information i anslutning till varorna för att ytterligare underlätta för konsumenten. använde och syftet är att få en ökad kvalitet i intäkts- och kostnadsplaneringen. Dessutom erbjuder systemet stöd för early warnings, det vill säga att potentiella problemområden identifi eras tidigt och på så sätt kan åtgärdas innan de skapar stora problem. Kundprojektmodulen är ett stöd för HL Displays säljorganisation i arbetet med större kundprojekt. Syftet är att med ett enkelt verktyg hjälpa säljorganisationen till bättre kontroll över alla aktiviteter som ingår i stora och komplexa kundprojekt. Modulen är också ett led i HL Displays arbete för att öka kvaliteten samt säkra informationen i säljprocessen. Miljö HL Display bedriver ett kontinuerligt miljöarbete som baseras på företagets miljöpolicy. Arbetet bedrivs på varje produktionsanläggning under ledning av en miljö- och kvalitetsansvarig som ansvarar för att utarbeta planer, genomföra projekt och följa upp och rapportera genomförda åtgärder inom miljöområdet. Endast en av HL Displays fabriker bedriver verksamhet med anmälningsplikt, vilket är kopplat till att lösningsmedel används vid så kallad screentryckning. Inga produktionsanläggningar är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Miljöcertifi ering är en viktig extern bedömning av HL Displays miljöarbete. Företaget har som mål att samtliga produktionsanläggningar ska genomgå miljörevision och -certifi ering enligt den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO HL Displays två största produktionsanläggningar, Falun och Sundsvall, är redan certifierade enligt denna standard. Under året genomgick också fabriken i Karlskoga en miljörevision och certifi erades enligt ISO Den största delen av HL Displays miljöpåverkan kommer av PVCspill från produktionen. Under 2004 hade HL Display 892 ton PVCspill i produktionen varav 700 ton har skickats till återanvändning. Relativt sett är detta en ökning av återvinningsgraden med 7,7 procent sedan Den PVC som HL Display använder är fri från miljöpåverkande eftalater och genom samarbete med huvudleverantören av råmaterial försöker HL Display att öka graden av återvunnet material i det PVC som köps in. Företaget kan idag tillverka alla produkter i alternativa material. Detta är en central del i de maskininvesteringar som görs, maskinerna ska kunna användas för tillverkning i flera material. UV-färg används i allt större utsträckning vid screentryckning i fabriken i Falun som ersättning för den traditionella lösningsmedelsbaserade färgen. Till skillnad från vanlig färg torkar inte UV-färg genom att lösningsmedel avdunstar utan istället genom UV-bestrålning i en så kallad UV-tork. 34,7 procent av allt screentryck sker idag med UV-färg. Under året har HL Display genomfört energibesparande åtgärder vid några av produktionsanläggningarna. Ett slutet kylsystem har införts för maskinerna vid Karlskogafabriken och HL Displays största produktionsanläggning, Sundsvall, värms upp med spillvärme från maskinerna. 9

12 HL DISPLAYS ERBJUDANDE Brett erbjudande till detaljhandeln HL Display har idag ett brett erbjudande av kategorilösningar för hela varukategorier och produkter inom butikskommunikation och varuexponering. Försäljningen har tidigare till stor del varit inriktad mot dagligvaruhandel och dess märkesvaruleverantörer. Idag har HL Display vidareutvecklat sitt erbjudande till fackhandeln för att därigenom skapa möjligheter att växa inom nya marknadssegment. HL Display har under årens lopp utvecklats från att vara produktleverantör till att idag också leverera kompletta exponeringslösningar för hela varukategorier, så kallade kategorilösningar. En kategorilösning innehåller produkter som förbättrar exponeringen av varorna, som hyllavdelare, olika typer av frammatningssystem som ser till att varorna alltid exponeras längst fram i hyllan och exponeringsspjut för varor som visas hängande. Dessutom ingår produkter som säkerställer att konsumenten får relevant pris- och produktinformation i anslutning till produkten. Vidareutvecklat erbjudande HL Displays inriktning på kategorilösningar är en naturlig utveckling av företagets erbjudande till sina kunder. I takt med att kategoritänkandet får allt större utrymme hos dagligvarukedjorna vill de exponera de olika varukategorierna på ett samlat sätt. Dagligvarukedjorna och de varumärkesleverantörer som levererar varor inom kategorin vill bland annat presentera varorna på ett sätt som gör det överskådligt för konsumenten, skapa impulsköp och öka försäljning av varor med hög marginal. HL Displays långa erfarenhet som innovativ leverantör av produkter för butikskommunikation och varuexponering gör att företaget kan hjälpa sina kunder att ta fram den bästa exponeringslösningen för deras olika varukategorier. HL Display kan idag erbjuda färdiga lösningar för i princip samtliga kategorier i dagligvaruhandeln men utvecklings- och försäljningsarbetet fokuseras på fem målkategorier: Färskvaror, Frysta varor, Hälsa & Skönhet, Konfektyr och Tobak. Gemensamt för dessa kategorier är att exponeringslösningen bland annat påverkar försäljningen av varor med höga marginaler och, i vissa fall, ger betydande kostnadsbesparingar beroende på minskat antal kassationer. Produktförsäljning fortsatt viktig HL Displays omfattande produktsortiment utgör grunden för företagets kategorilösningar. Samtidigt som HL Display lägger stor kraft på vidareutvecklingen av erbjudandet inom kategorilösningar är den enstaka produktförsäljningen fortsatt viktig och står för en stor HL Displays omfattande produktsortiment utgör grunden för bolagets erbjudande till sina kunder. Kunderna inom dagligvaruhandeln erbjuds dessutom kompletta kategorilösningar för hela varukategorier. HL Displays erbjudande till fackhandeln är inledningsvis koncentrerat på fyra segment där det på sikt fi nns goda möjligheter att utveckla erbjudande till att också innefatta kategorilösningar. 10

13 HL DISPLAYS ERBJUDANDE del av företagets omsättning. Produkterna delas in i kompetensområdena butikskommunikation och varuexponering (se faktaruta). Satsning på fackhandeln HL Display vidareutvecklar också sitt erbjudande till fackhandeln för att därigenom skapa möjligheter att växa inom nya marknadssegment. HL Displays erbjudande till fackhandeln bygger på företagets befi ntliga produkter för att skapa en bättre och mer positiv köpmiljö för konsumenten. HL Display kan i detta arbete dra nytta av erfarenheter från arbetet med dagligvaruhandeln som många gånger varit trendsättare när det gäller butikskommunikation och varuexponering. Inledningsvis fokuserar HL Display på fyra segment inom fackhandeln: byggvaruhus, sportaffärer, hemelektronikbutiker samt apotek/skönhetsbutiker. På sikt finns goda möjligheter att också inom de nämnda fackhandelssegmenten utveckla erbjudandet till att omfatta kategorilösningar. Glödlampor, lim och färg är exempel på kategorier där konsumenten har ett informationsbehov som på ett bättre sätt skulle kunna tillgodoses med HL Displays lösningar. HL Display levererar kompletta kategorilösningar för varukategorin Frysta varor.

14 PRODUKTUTVECKLING Ökat innehåll av innovation och design Att kontinuerligt utveckla nya produkter och lösningar som präglas av nytänkande inom funktion och design är av yttersta vikt för att säkerställa HL Displays position som en marknadsledande aktör som utvecklar branschen. Under året presenterades bland annat EasyShelf som är företagets viktigaste innovation på mer än tio år. HL Displays position som marknadsledare inom varuexponering och butikskommunikation ställer höga krav på företagets förmåga att kontinuerligt vidareutveckla branschen med nya innovativa produkter som skapar tydliga värden åt kunderna. Under 2003 omorganiserades produktutvecklingsfunktionen och avdelningen för produktutveckling slogs samman med marknadsavdelningen. Ambitionen var att skapa en närmare koppling mellan produktutvecklingen på HL Display och krav och trender på marknaden, vilket bidragit till ett ökat innehåll av innovation och design i produktutvecklingen. Under 2004 satsades 3 procent av omsättningen på forskning och utveckling, bland annat togs ett nytt system för takexponering i butik fram. Lansering av EasyShelf Under 2004 lanserade HL Display sin största innovation sedan hyllavdelarsystemet Optimal Med det nya EasyShelf - systemet kan hyllavdelarna enkelt frigöras och flyttas i sidled. För butikerna innebär detta kraftiga tidsvinster vid ändringar i planogrammet, det vill säga var olika varor är placerade i butiken, samt vid införande av nya varor i hyllorna, något som görs regelbundet. Utvecklingen av EasyShelf har tagit cirka 12 månader och ambitio- nen från HL Displays sida var att förse detaljhandeln med en lösning som säkerställer bästa möjliga presentation av varorna i butiken samtidigt som det skapar tidsvinster i det dagliga arbetet och därmed minskade kostnader. Genom EasyShelf har HL Display återigen tagit fram en lösning med potential att bli en branschstandard i likhet med Datalist och Optimal. Tillvaratar innovativa idéer Produktutvecklingen på HL Display är idag uppbyggd kring två innovations- och designcenter (IDC), ett i Sverige och ett i Frankrike, samt ett produkttekniskt center (PTC) i Sverige. Inom IDC finns kompetens inom projektledning, industridesign, prototyputveckling och 3D-visualisering. Vid PTC arbetar idag fem konstruktörer och ingenjörer med konstruktions- och produktionstekniska aspekter av produktutvecklingen. Ytterst ansvarig för produktutvecklingsstrategin är HL Displays marknadsråd som består av konceptcheferna för butikskommunikation och varuexponering, samt medlemmar ur koncernens ledningsgrupp. Genom omorganisationen som genomfördes 2003 skapades ökade förutsättningar för HL Display att fånga upp innovativa idéer. Under 2004 har HL Display vidtagit åtgärder för att effektivisera Utvecklingsprocessen illustrerar arbetsprocessen vid framtagandet av nya produkter från initial idé till serieproduktion. Konceptfas I den inledande konceptfasen står innovation och design i fokus. Vid Checkpoint 1 ska en marknadsspecifi kation vara klar som anger detaljer kring exempelvis utseende och funktion, samt en initial marknadsanalys med målpris och uppskattade volymer. Konstruktionsfas Under konstruktionsfasen arbetar produkttekniskt centrum vidare med de framtagna specifi kationerna. Vid Checkpoint 2 ska en teknisk specifi kation vara framtagen och innehålla bland annat information om material, dimensioner, produktionssätt och kostnader för produktionen. Produktionsprocessfas Under produktionsprocessfasen görs alla produktionsförberedelser inklusive framställande av produktionsverktyg. Vid Checkpoint 3 ska utfallsprover, producerade under normala förutsättningar, granskas av produkttekniskt centrum för att säkerställa att de överensstämmer med den tekniska specifi kationen. Lansering förbereds. Förproduktionsfas Under förproduktionsfasen görs eventuella justeringar av tillverkningsprocessen. Produkterna testas på fältet genom att prover skickas ut till vissa säljbolag och utvalda testkunder. Vid Checkpoint 4 är den nya produkten färdigtestad och redo att tas i serieproduktion. 12

15 PRODUKTUTVECKLING Med det nya EasyShelf -systemet kan hyllavdelarna enkelt frigöras och fl yttas i sidled. Detta skapar stora tidsvinster, exempelvis när nya varor införs i hyllorna, vilket sker regelbundet. resursutnyttjandet inom produktutvecklingen för att säkerställa att dessa idéer tas tillvara på bästa sätt. Idag utvärderas projekten tidigt i produktutvecklingsfasen så att projekten prioriteras utifrån företagets övergripande strategier. HL Display fokuserar också på att korta ned utvecklingstiden för nya produkter. Målet är att utvecklingstiden för nya produkter ska ligga på mellan 6 12 månader beroende på produktens komplexitet. HL Display har idag en hög precision i produktutvecklingen vad gäller att möta marknadens önskemål och krav samt ur kostnadsaspekt. Just kostnaden är ett av de viktigaste kraven vid framtagandet av nya produkter. Därigenom kan företaget säkerställa att de produkter som tas fram också är konkurrenskraftiga ur ett kostnadsperspektiv. Patent och mönsterskydd HL Displays produkter och lösningar har ett högt innehåll av nyskapande, funktion och design, vilket gör att företaget drabbas av plagiering. För att motverka detta arbetar HL Display aktivt med patentfrågor. Företaget söker därför patent på alla nyckelfunktioner i sina produkter och lösningar. Förutom att söka patent i Sverige söker HL Display också europapatent. När europapatentet beviljats registreras sedan patentet i de europeiska länder där detta är lämpligt. När det gäller patentansökningar utanför Europa tar företaget beslut produkt för produkt. För att komplettera det skydd som ett patent ger mönsterskyddar HL Display också produkternas utseende så långt det är möjligt. Mönsterskyddet gäller i hela EU. Skydd av produkternas design är ett viktigt verktyg för HL Display för att förhindra plagiat. HL Display ligger idag på tredje plats bland svenska företag vad gäller antal registrerade mönsterskydd, 38 stycken. HL Display upplever idag en ökad förekomst av företag som har som strategi att kopiera HL Displays produkter och sedan erbjuda dessa till ett lägre pris. HL Display har med framgång drivit patentärenden mot dessa företag och kommer även fortsättningsvis att kraftfullt bevaka sina patenträttigheter. HL Display har för närvarande 28 patent registrerade i Sverige. Dessa produkter är också skyddade på HL Displays viktigaste marknader. Idag har HL Display också sju patentansökningar som är under behandling. Kostnaderna för patent- och mönsterskyddsadministration uppgick under 2004 till 3 MSEK.

16 MARKNAD Position och marknadsutveckling Geografi sk expansion är en viktig tillväxtstrategi för HL Display och företaget etablerar nya säljbolag i takt med att de stora detaljhandelskedjorna expanderar internationellt. Idag har HL Display egna säljbolag i 28 länder och ytterligare 15 länder bearbetas av distributörer. HL Displays kunder består av detaljhandelsföretag (dagligvaruhandel och fackhandel) och de varumärkesleverantörer som levererar varor till detaljhandeln. Inom båda dessa kategorier har företagen ofta global verksamhet. HL Displays strategi för geografisk expansion är och har varit att följa kunderna när de expanderar internationellt. Det innebär att HL Display idag kan erbjuda hög service till sina kunder på de flesta marknader genom egna säljbolag i 28 länder. Dessutom bearbetas ytterligare 15 länder via distributörer. Marknaden Marknadssituationen för HL Displays kunder skiljer sig åt beroende på region. Marknaden i västra Europa har den högsta andelen butiker och kännetecknas av hög koncentration på ägarsidan. Ägarkoncentrationen är störst inom dagligvaruhandeln men är idag också tydlig inom andra sektorer av detaljhandeln där produkterna OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT, MSEK Varumärkesleverantörer 216 Övriga 49 Shop-fi tters 125 Distributörer 134 Detaljhandel Ahold Auchan Carrefour Casino Champion Intermarché PC World Systeme U Tesco Wal-Mart (ASDA) Fackhandel 176 NÅGRA AV HL DISPLAYS STÖRSTA KUNDER Dagligvaruhandel 611 Varumärkesleverantörer BAT Danone Georgia Pacifi c Kraft L Oreal Masterfoods Nestlé Philip Morris Procter & Gamble Unilever är ungefär desamma oavsett marknad, exempelvis hemelektronik och byggvaror (DIY). Sett till hela regionen har de fem största detaljhandelskedjorna en marknadsandel på cirka 25 procent, men koncentrationen varierar avsevärt mellan länderna. I Frankrike har exempelvis de fem största dagligvarukedjorna en marknadsandel på över 85 procent medan motsvarande siffror för Italien och Grekland är betydligt lägre, procent. Bättre utnyttjande av butiksytor Butikstillväxten under de senaste fem åren har varit hög inom framförallt det största butiksformatet, hypermarkets. Den västeuropeiska marknaden börjar nu bli mättad och nyetableringstakten för hypermarkets har sjunkit. Traditionella stormarknader är också ett format som är mycket välutvecklat i västra Europa och har därför förhållandevis låg tillväxt i termer av nya butiker. Här handlar det snarare om att butikskedjorna bygger om för att förbättra utnyttjandet av befi ntlig butiksyta. Lågpris har fått genomslag Den tydligaste trenden inom dagligvaruhandeln de två senaste åren har varit lågprisfokuseringen en trend som idag fått ett ordentligt genomslag i västra Europa. Lågprisbutiker är ett format som växer både i termer av försäljning och nyöppnade butiker. Idag minskar exempelvis försäljningen inom hypermarket-segmentet till förmån för lågprisbutikerna och uttalade lågpriskedjor som Aldi och Lidl (The Schwarz Group) har haft mycket god försäljningsutveckling. Lågpriskedjornas närvaro och marknadsandelar varierar dock stort mellan olika länder. Sett över hela den västeuropeiska regionen beräknas lågprisbutikerna ha drygt 15 procent av dagligvarumarknaden. Också i länder där lågpris traditionellt inte varit i fokus, som Frankrike och England, har lågprisformatet nu börjat få genomslag. Både franska Carrefour och Casino har exempelvis haft en mycket god utveckling på sina lågprissatsningar. Lågpristrenden har också fört med sig att priset får större betydelse som konkurrensmedel inom andra format. Stora kedjor dominerar i Östeuropa Under senare år har västerländska detaljhandelskedjor hållit en hög etableringstakt i stora delar av östra Europa, både genom förvärv och genom organisk tillväxt. En snabbt ökande köpkraft hos konsumenterna kombinerat med relativt outvecklade detaljhandelsstrukturer har gjort regionen attraktiv för de multinationella 14

17 MARKNAD Bild kedjorna och de flesta har idag verksamhet i området. Det har också medfört att de västerländska kedjorna idag är dominerande i regionen. De utländska investeringarna riktades inledningsvis mot Polen, Ungern och Tjeckien, vilket lett till att dessa marknader nu börjar bli mättade och har en högre ägarkoncentration. I likhet med västra Europa ökar också lågpriskedjornas popularitet snabbt. De länder där butikskoncentrationen är lägre står nu överst på agendan för de multinationella kedjorna. Slovenien, Turkiet, Rumänien och Ryssland är exempel på länder där detaljhandeln växer kraftigt. Revolutionerande utveckling i Asien Den asiatiska detaljhandeln har genomgått en revolutionerande utveckling på kort tid från traditionella marknader till moderna hypermarkets och supermarkets. Infl uenser från väst, ekonomisk utveckling, högre utbildning och förbättrad levnadsstandard har gjort att konsumenternas smak och behov förändrats. Detaljhandeln idag handlar inte bara om pris utan konsumenterna lägger stor vikt vid butiksmiljö, hygien och brett produktsortiment. Stora skillnader mellan länderna Även om den moderna detaljhandeln snabbt har fått genomslag sett till den asiatiska regionen som helhet fi nns det stora skillnader mellan länderna. Singapore, Hong Kong, Japan, Sydkorea och Taiwan har en välutvecklad detaljhandel och i Kina, Indonesien, Malaysia och Thailand går utvecklingen snabbt framåt. Samtidigt fi nns det länder i regionen där detaljhandeln fortfarande är outvecklad, exempelvis Laos och Vietnam. De länder där marknadskoncentrationen nått längst är Hong Kong, Malaysia, Sydkorea och Thailand. Koncentrationen är dock låg med västeuropeiska mått mätt och de fem största detaljhandelskedjorna har en sammanlagd marknadsandel på under 40 procent i dessa länder. Hög butikstillväxt i Kina De stora västerländska kedjorna har under flera år hållit en hög expansionstakt i Asien. De multinationella företagen har i många fall använt hypermarket-formatet för att etablera sig på marknaden. Det är dock inte bara västerländska kedjor som expanderar utan det finns flera stora regionala aktörer som Ito-Yokado och Dairy Farm Group som ökar sina marknadsandelar. Tillväxtpotentialen är fortfarande stor och de stora multinationella kedjorna håller hög expansionstakt framförallt i Kina, Indonesien, Malaysia och Thailand. Inte oväntat har tillväxten under året varit högst i Kina där antalet butiker ökat med cirka 40 procent. Detaljhandelsmarknaden i Kina värderas till ungefär USD 240 miljarder och har dominerats av lokala aktörer som Beijing Wangfujing Group och Wumart Stores. Multinationella kedjor som Carrefour, Wal-Mart, Tesco och Metro ökar sina investeringar och Carrefour har exempelvis redan drygt 50 hypermarkets i landet. 15

18 MARKNAD Marknadsposition Detaljhandeln och de varumärkesleverantörer som förser detaljhandeln med varor kännetecknas i dag av en tydlig koncentration på ägarsidan. De stora kedjorna och varumärkesleverantörerna är verksamma på de fl esta marknaderna världen över. Det som är avgörande för HL Displays fortsatta framgång är företagets förmåga att vidareutveckla sina relationer med dessa nyckelkunder. Detta är också bakgrunden till HL Displays strategi för internationell expansion. Genom att följa kunderna när de etablerar verksamheter på nya marknader kan HL Display dels dra nytta av det redan existerande samarbetet, dels utöka sin service till dessa kunder och ytterligare förstärka relationen. HL Display är idag leverantör till cirka 95 procent av de största detaljhandelsföretagen i Europa och cirka 75 procent av de största detaljhandelsföretagen i världen. Västra Europa I västra Europa har HL Display en stark ställning som leverantör både av produkter och kategorilösningar till detaljhandeln och till varumärkesleverantörer. Med omfattande kunskaper om slutkonsumenten och detaljhandelns och varumärkesleverantörernas krav och behov tar HL Display fram lösningar som skapar mervärde i form av ökad försäljning och minskade kostnader. Genom ett stort antal säljbolag i västra Europa kan HL Display ge sina kunder samma service oavsett marknad. Östra Europa Precis som i västra Europa har HL Display säljbolag på de viktigaste marknaderna i östra Europa. Eftersom detaljhandeln inte är lika väl utvecklad i östra Europa är HL Displays försäljning till större del inriktad på produktförsäljning än på försäljning av kategorilösningar. Kategorilösningarnas del av försäljningen ökar dock successivt i takt med att marknaden utvecklas och HL Display arbetar aktivt för att driva på utvecklingen mot bättre kategorilösningar. I östra Europa går en större del av försäljningen till varumärkesleverantörer jämfört med i väst. Varumärkesleverantörer som exempelvis Altria Group, Coca Cola och Unilever etablerade sig tidigt i östra Europa och har därför en stark ställning på marknaden. Asien I Asien fi nns få konkurrenter med samma höga kvalitet på produkterna. Detta kombinerat med HL Displays redan etablerade relationer till de stora globala kedjorna gör att bolagets marknadsposition är stark. Flera marknader i Asien har idag en mycket väl utvecklad detaljhandel, vilket skapar efterfrågan både på HL Displays produkter och kategorilösningar. Prisläget är dock annorlunda i Asien jämfört med västra Europa. Det innebär i sin tur att detaljhandelskedjorna inte investerar lika stora belopp i sina butiker. Utmaningen för HL Display är att ta fram lösningar som också möter kundernas kostnadskrav. Nordamerika HL Displays verksamhet på den nordamerikanska marknaden drivs som ett joint-venture med amerikanska Trion Industries Inc, där Trion sköter allt försäljningsarbete. I Nordamerika är försäljningen uteslutande inriktad mot detaljhandelsföretag. Erbjudandet är också betydligt smalare än i övriga världen och består primärt av HL Datalist och hyllavdelarsystemet Optimal. Det fi nns dock potential att utvidga erbjudandet till att även omfatta kategorilösningar. 16

19 MARKNAD HL Displays system för automatisk varuframmatning säkerställer att varorna alltid presenteras längst fram i hyllan. Utvecklingen under året Försäljningsutvecklingen för HL Display har varit positiv under Koncernens försäljning uppgick till 1,3 miljarder kronor, en ökning med 16 procent jämfört med förra året. Utvecklingen har överlag varit positiv i alla regioner där HL Display har verksamhet, inte minst i Asien där försäljningen ökade med 61 procent. Ökningen i Asien har dock skett från låga nivåer sett till omsättningen. OMSÄTTNING PER REGION, MSEK Asien och Australien 65 Nordamerika 32 Västra Europa Försäljningen i västra Europa har ökat under året, mycket tack vare en stark försäljning på HL Displays två största marknader, Frankrike och England. Frankrike ökade sin försäljning med 15 procent och England med 34 procent. Både i Frankrike och i England var de stora kunderna avvaktande under 2003 och de fl esta investeringarna lades på is. Under året har dessa kunder istället ökat sina investeringar. På den tyska marknaden har utvecklingen under flera år varit klart under företagets förväntan. Ett fl ertal åtgärder har vidtagits och kostnaderna har bland annat minskats genom det gemensamma servicecentret i Bergen op Zoom. Utvecklingen under 2004 har varit något bättre med en försäljningsökning på 2 procent. Detta är fortfarande inte tillfredsställande utan arbetet med att öka försäljningen kommer att fortgå även under Östra Europa I fl era delar av östra Europa börjar nu marknaden mogna avsevärt. Det för med sig att marknaden börjar bli mättad sett till antal butiker och andelen nybyggnationer minskar. På dessa marknader börjar kunderna istället investera i befi ntliga butiker. Polen, Tjeckien och Ungern är exempel på mogna marknader. I Polen och Tjeckien Västra Europa Östra Europa 177 HL Display har under året ökat försäljningen på de fl esta marknader. På den asiatiska marknaden har utvecklingen varit särkilt god och potentialen bedöms vara fortsatt stor. 17

20 MARKNAD har försäljningen under 2004 varit i stort sett oförändrad jämfört med förra året. Ungern uppvisar däremot en stark försäljningstillväxt på 20 procent och försäljningen ökade även i Lettland med 12 procent. Ryssland är en marknad som fortsatt uppvisar stark tillväxt inom detaljhandelssektorn. HL Display fortsätter att vara framgångsrika i sin försäljning på den ryska marknaden med tillväxt på 13 procent. Också utvecklingen i Rumänien och Turkiet har varit positiv. I båda länderna växer detaljhandeln genom nyetableringar och HL Display hade under året en försäljningstillväxt på 121 procent i Rumänien och 7 procent i Turkiet. Under året tecknade HL Display dessutom ett samarbetsavtal med en ny distributör i Kazakstan, vilket gör att företaget kan utöka närvaron i det forna Sovjetunionen. Asien Utvecklingen på den asiatiska marknaden fortsätter att vara mycket positiv för HL Display. Sett till hela regionen ökade försäljningen med 61 procent. Enligt Thomas Tay, VD för HL Display Singapore och ansvarig för den asiatiska verksamheten, fortsätter HL Display att nå tillväxt på de stora detaljhandelskedjorna. Företaget har dock sett ett ökat behov av att bearbeta de lokala kedjor som växer i regionen. Som ett resultat har HL Display under året avsatt resurser för att möta deras behov. Under året etablerades nya säljbolag i Sydkorea och i Indonesien. På både den sydkoreanska och indonesiska marknaden fi nns fl era av HL Displays viktiga kunder som Carrefour, Tesco och Dairy Farm Group. Verksamheten i Kina har kommit igång på allvar under året och HL Display är leverantör till de stora kedjorna som Carrefour, RT Mart och Linhua Group. Under året startade HL Display ett projekt med Linhua, en av Kinas ledande dagligvarukedjor, där företaget ska hjälpa Linhua att ta fram ett nytt modernt butikskoncept. HL Display erbjuder en komplett lösning för varukategorin Hälsa & Skönhet. Nordamerika Försäljningen på den nordamerikanska marknaden har ökat jämfört med förra året. Detaljhandelsföretagens investeringsnivåer har varit låga under de senaste tre åren. Det finns dock tendenser till att inköpen nu börjar öka. Marknadsundersökningar som genomförts av HL Displays amerikanska partner Trion Industries, visar att förtroendet för, och medvetenheten om Trion/HLs produkter ökat kraftigt under senare tid. Detta, kombinerat med ett mer fördelaktigt marknadsklimat, skapar möjligheter till ökad försäljning under GLOBAL NÄRVARO Egna säljbolag Belgien Frankrike Hong Kong Indonesien Kina Lettland Malaysia Nederländerna Norge Polen Rumänien Ryssland Schweiz Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydkorea Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Distributörer Australien Danmark Estland Finland Grekland Irland Island Israel Italien Kanada Kazakstan Litauen Nya Zeeland Portugal USA 18

HL Display Årsredovisning 2003

HL Display Årsredovisning 2003 HL Display Årsredovisning 2003 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Displays övergripande mål är att vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet som skapar värdetillväxt för aktieägarna.

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2003

Delårsrapport Januari-juni 2003 Delårsrapport Januari-juni 2003 Under första halvåret uppgick koncernens nettoomsättning till 567 (587) MSEK och resultatet före skatt blev 5 (32) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 3 (22) och

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO HL Display Vår idé: Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som stärker konsumenternas köpupplevelse Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO 4/22/2010 Page 1 Årsstämma 2010 Förväntningarna inför

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Hårt arbete ger resultat

Hårt arbete ger resultat Delårsrapport Januari-juni 2004 Under första halvåret ökade koncernens nettoomsättning till 680 (567) MSEK och resultatet före skatt blev 43 (5) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 28 (3) och vinst

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni Periodens nettoomsättning uppgick till 703 (604) MSEK.

Delårsrapport Januari-juni Periodens nettoomsättning uppgick till 703 (604) MSEK. Delårsrapport Januari-juni 2006 Periodens nettoomsättning uppgick till 703 (604) MSEK. Rörelseresultatet blev 47 (19) MSEK och resultatet före skatt 39 (21) MSEK. Koncernens resultat efter skatt blev 26

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll HL Display Årsredovisning 2009. Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 1 2 Innehåll HL Display Årsredovisning 2009 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Displays affärsmodell en översikt 6 Vd har ordet 9 Förvärv 10 HL Displays verksamhet, strategier

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997 HL Display AB (publ)

Bokslutskommuniké 1997 HL Display AB (publ) Skarpnäck, 1998-01-26 Till näringslivsredaktionen: Pressmeddelande för fri publicering Kontaktpersoner: Anders Remius, VD och Kent Hertzell, Finansdirektör Telefon: 08-683 15 30 Bokslutskommuniké HL Display

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2013 PRESSMEDDELANDE 11 november 2013 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017

PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 H & M Hennes & Mauritz AB PRESSKONFERENS 29 JUNI 2017 SEXMÅNADERSRAPPORT 2017 KARL-JOHAN PERSSON VD NILS VINGE IR-ANSVARIG ANN-SOFIE JOHANSSON CREATIVE ADVISOR ANDRA KVARTALET 2017 Försäljning inklusive

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport. JanuariÐjuni 2002

Delårsrapport. JanuariÐjuni 2002 Delårsrapport JanuariÐjuni Koncernens omsšttning škade med 15 procent till 587 (512) MSEK. Ršrelseresultatet škade med 16 procent till 40 (34) MSEK. Efter finansnetto, inklusive omrškningsdifferens och

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Årsredovisning 2001. globala butikslösningar

Årsredovisning 2001. globala butikslösningar Årsredovisning 2001 globala butikslösningar Innehåll HL Display i korthet... 2 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategi... 6 HL Displays processer.... 7 HL Displays position... 10 Verksamhet... 12

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer