Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. - sammanställning från workshops

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. - sammanställning från workshops"

Transkript

1 inom nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - sammanställning från workshops

2 Introduktion Socialstyrelsen ger ut nationella riktlinjer som stöd för styrning och ledning i vården. De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom antogs Avsikten är att de ska stödja ett effektivt omhändertagande, diagnostik, behandling och främja ett vårdutbud som inkluderar flera effektiva behandlingsalternativ och som erbjuds på lika villkor över hela landet. Dessa riktlinjer kan i sin helhet laddas ned från Socialstyrelsens hemsida: Där finns även en patientversion av riktlinjerna. Riktlinjerna anger olika åtgärder som man rekommenderar att använda vid vård av personer med depression och ångest. De avser behandling inom första linjens vård som exempelvis primärvården, men det har i praktisk verksamhet visat sig att den rekommenderade vården också kan ges inom öppen och sluten psykiatrisk verksamhet. Riktlinjearbetet bygger på systematiska kunskapsöversikter, dagens praxiserfarenhet och avsikten är att de ska uppdateras kontinuerligt. De föreslagna åtgärderna, rekommendationerna är tänkta att ge vägledning för beslut på gruppnivå, men de utgör även en vägledning för beslut av insatser på individnivå. I riktlinjerna anges olika tillstånd för barn och ungdomar, vuxna och äldre med depression och ångest. Totalt anges 265 olika tillstånd och för varje tillstånd anges en åtgärd. Varje tillstånd har en egen sk rad. Det finns således 265 olika rader. I de beskrivna åtgärder anges inte vilken/vilka yrkesgrupper inom vården som ska erbjuda åtgärderna till patienterna. Riktlinjer har ett patientperspektiv och det är varje yrkesgrupps eget ansvar att framarbeta sin roll och funktion i relation till riktlinjerna. Vidare anger Socialstyrelsen att riktlinjerna får både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser vid införande. För varje åtgärd finns tre olika former av rekommendationer angivna av Socialstyrelsen: - Rangordning, värde 1-10 där värde 1 har högst vetenskapligt stöd - Klassificering som Icke-göra, åtgärden föreslås att inte göras - Klassificering som FoU, fortsatt forskning och utveckling av åtgärder efterfrågas för att kunna fastställa dess värde. På Socialstyrelsens hemsida finns tillståndet, åtgärden och rekommendationen angivna och en ordlista som förklarar åtgärdens innehåll och dess vetenskapliga stöd finns också presenterad. En av FSAs viktigaste uppgifter är att aktivt bidra till att utveckla arbetsterapins professionella tjänster. Därför har förbundet erbjudit två olika workshops kring riktlinjerna för att stödja implementeringen av dem i vardagsarbetet för arbetsterapeuterna. En genomfördes i september 2010 och en i maj Inför den första workshopen identifierades vilka åtgärder av de 265, som i första hand skulle kunna vara aktuella inom arbetsterapi. Urvalet gjordes av Birgitta Lundgren Pierre, leg. arbetsterapeut, MSc och utvecklingssekreterare/fou-samordnare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Birgitta har också deltagit som sakkunnig i riktlinjearbetet på Socialstyrelsen. Urvalet gjordes i samråd med Lena Haglund, docent i arbetsterapi. Vid den första workshopen som FSA anordnade arbetade man i grupper med att beskriva och konkretisera vilka insatser arbetsterapeuten kan göra inom urvalet av åtgärder. Därefter förfinades detta via hemarbete där varje deltagare gavs möjlighet att förtydliga och eventuellt förändra beskrivningar av arbetsterapins insatser via mailutskick inom deltagargruppen. 2

3 Deltagarna ombads också granska om urvalet av åtgärder var rimligt dvs. återfanns i urvalet de åtgärder som arbetsterapeuterna uppfattar att de kan arbeta med inom området depression och ångest. Vid den andra workshopen arbetade man också i grupper med att beskriva och konkretisera vilka insatser arbetsterapeuten kan göra inom urvalet av åtgärder. Efter sammanställning, granskning och smärre språkliga justeringar har vi nu beslutat att publicera det material som arbetats fram. I denna sammanställning har vi valt att återge de termer/begrepp och beskrivningar som deltagarna angett. Någon bearbetning av begreppen och termerna i relation till existerande modeller och teorier inom arbetsterapi eller andra klassificeringar har inte gjorts. Totalt har 27 olika rader med tillstånd och åtgärder bearbetats. Sammanfattningsvis behandlas nedanstående åtgärder. Siffran inom parentes anger den rangordning åtgärden getts i riktlinjerna. Sammansatta vårdåtgärder inom primärvården () Managementprogram () Program för problemlösning och stresshantering (8) Textbaserad behandling med behandlarstöd (4) Psykosocial rådgivning (8) Problemlösningsterapi (9) Tillägg av psykosocialt stöd till sedvanlig behandling (8) Självhjälpsgrupper (10) Behandlingsstöd genom case management (6) Coachning (FoU) Råd om egenvård i form av självhjälpslitteratur () Funktionsträning (5) Tillägg av aktivitetsbaserade åtgärder till sedvanlig behandling (6) Strukturstödjande behandling (6) Som tidigare nämnts finns för varje åtgärd en beskrivning av åtgärders innehåll och dess vetenskapliga stöd. De tre sista åtgärderna (Funktionsträning, Tillägg av aktivitetsbaserade åtgärder till sedvanlig behandling och Strukturstödjande behandling) är de åtgärder som har tydligast koppling till arbetsterapi. Beskrivning av begreppen finns på den tidigare angivna hemsidan hos Socialstyrelsen med tillägg/ordlista. (http://www.socialstyrelsen.se/ nationellariktlinjerfordepressionochangest/ordlista#k) I denna skrift har vi angett den rad som tillstånd och åtgärd har i riktlinjerna, för att underlätta när man vill gå tillbaka till de nationella riktlinjerna. Under varje åtgärd har vi sedan skrivit in ; bedömning och behandling/åtgärd. Vi har också valt att i denna skrift ange rangordning/värde (1-10) som åtgärden har i riktlinjerna. Detta för att öka förståelsen för det vetenskapliga stödet och behov av fortsatt utveckling inom området. Socialstyrelsen anger olika indikatorer för en god och säker vård vid depression och ångestsyndrom. Detta utvecklingsarbete är i sin början, några praktiska tillämpningar finns ännu inte. Indikatorerna bygger på begreppen som finns i skriften God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (2006). FSA har nyligen antagit en Kvalitetspolicy inom arbetsterapi som också har sin utgångspunkt i detta dokument om god vård. Däri finns förslag på hur indikatorer kan utvecklas inom arbetsterapi. Det finns ett stort behov av fortsatt arbete inom arbetsterapi för att utveckla indikatorer. Är du intresserad av att närmare utveckla indikatorer inom detta vårdområde kontakt gärna FSA.

4 Denna skrift är inte tänkt att ses som någon slutprodukt, fortsatt tillämpning av riktlinjerna i praxis kommer med all sannolikhet att medföra förändringar, men vår förhoppning är att den i nuvarande utformning ändå ska vara ett stöd för arbetsterapeuten att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Men innan du börjar arbeta utifrån föreslagna åtgärder vill vi varmt rekommendera dig att studera Socialstyrelsen hemsida för att få förståelse för riktlinjernas uppbyggnad totalt sett. Vi vill rikta ett stort tack till alla er arbetsterapeuter som aktivt tagit del i arbetet med att sammanställa dessa arbetsterapiåtgärder. Detta dokument beskriver vissa insatser som arbetsterapeuter inom vården av depression och ångestsyndrom utifrån de nationella riktlinjerna gör, men dokumentet visar också på behovet av forskning och utveckling inom området. Många insatser som arbetsterapeuter gör dagligen inom detta vårdområde finns inte med i denna skrift. Vid förarbetet till de nationella riktlinjerna kunde endast insatser som var beskrivna i studier beaktas och med betoning på dess effekter. Inför revidering av de nationella riktlinjerna är det därför av vikt att arbetsterapiforskning och utveckling inom området depression och ångest har utvecklats och visat på effekter för att fler insatser kan komma att ingå i rekommendationerna. Även termer och begrepp inom arbetsterapi behöver få en tydligare stringens i det framtida arbetet med riktlinjerna. Nacka i juni 2011 Lena Haglund docent i arbetsterapi ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Birgitta Lundgren Pierre leg. arbetsterapeut, MSc utvecklingssamordnare, verksamhetsutvecklare Sahlgrenska Universtitetssjukhuset, Psykiatri Psykos 4

5 Tillstånds- och åtgärdslista Rad Tillstånd Åtgärd - arbetsterapi; Bedömning och Behandling/åtgärd Rekommendation 7 Vuxna med SAMMANSATTA VÅRDÅTGÄRDER INOM PRIMÄRVÅRDEN Bedömning: Aktivitetsintervju, aktivitetsdagbok, bedömning av dygnsrytm/ sömnvanor, bedömning av behov av strukturstödjande åtgärder, Min Mening instrument, COPM, Intressechecklista, WRI. 8 Äldre med Behandling/åtgärd: Vardagsrevidering balans mellan aktivitet och vila, coachning och strukturstöd med samtal om vardagen och aktivitetsmönster, aktivitetsgrupp med fokus på jagstärkande principer, målfokuserad coachning inkl strukturstöd, stresshantering, vardagsmotion/aktiviteter, TTM/ trädtemametod för att berätta tidigare aktivitetshistoria och skapa vision för framtida aktivitetsstrategier, grön rehab, FysoFaR, funktionsträning av kognitiva funktioner; minne, koncentration, initiativ, träning i att anpassa aktivitetsnivå på ett hållbart sätt, aktivitetsbaserade åtgärder individuellt och i grupp hitta mening i aktiviteter/livsgnista genom deltagande i aktivitet och interagerande med andra. SAMMANSATTA VÅRDÅTGÄRDER INOM PRIMÄRVÅRDEN Bedömning: Identifiera aktivitetsproblem och klientens syn på sin vardag, prioriteringar mm, samtal med anhörig/närstående, COPM, Min Mening, Intressechecklista. Behandling/åtgärd: Coachning i aktivitetsutförande i vardagliga aktiviteter, strukturstöd, kompensatoriska strategier, kognitiva hjälpmedel. 5

6 9 Vuxna med depression MANAGEMENTPROGRAM 26 Ungdomar med kända riskfaktorer för psykisk sjukdom 28 Barn och ungdomar med depressiva symtom Bedömning: Aktivitetsintervju, aktivitetsdagbok, bedömning av dygnsrytm/ sömnvanor, bedömning av behov av strukturstödjande åtgärder, Min Mening, COPM, Intressechecklista, WRI. Behandling/åtgärd: Vardagsrevidering, balans mellan aktivitet och vila, coachning och strukturstöd, aktivitetsgrupp, skapande aktivitet individuellt eller i grupp, målfokuserad coachning, stresshantering, vardagsmotion, TTM/trädtemametod för att berätta tidigare aktivitetshistoria och skapa en vision för framtida aktivitetsstrategier, case management, rehabiliteringsprogram med arbetsterapi. MÅLINRIKTADE UTBILDNINGSPROGRAM Bedömning: Aktivitetsintervju, aktivitetsdagbok, bedömning av dygnsrytm, sömnvanor och bedömning av behov av strukturstödjande åtgärder, funktionsbedömning, BDA, AMPS, Min Mening. Behandling/åtgärd: Tid- och planeringsgrupp ( Styr upp din vardag ), inlärning av nya strategier i vardagen, kognitiva hjälpmedel, coachning och strukturstöd med samtal om vardagen och ungdomens aktivitetsmönster, sociala sammanhang och grupper för att förbättra mot upplevd balans, meningsfull vardag och delaktighet, aktivitetsgrupp med fokus på jagstärkande behandlingsprinciper, att finna nya strategier för att hantera sin vardag, skapande aktivitet individuellt eller i grupp med jagstärkande och strukturstödjande principer, målfokuserad coachning och strukturstöd för att patienten ska börja vara aktiv i sina meningsfulla aktiviteter, stresshantering, vardagsmotion/aktiviteter, TTM/ trädtemametod för att berätta tidigare aktivitetshistoria och skapa en vision för framtida aktivitetsstrategier. PSYKOLOGISK KBT-BASERAD INTERVENTION Behandling/åtgärd: Träning i praktiska situationer som patienten samtalar om hos kognitiv terapeut, t ex åka buss, köpa biljett, läsa tidtabell, få skolarbetet att fungera t ex långsammare tempo i undervisningen, komma i tid, vara hel och ren och äta rätt, struktur för läxläsning, anpassad information för att eleven ska kunna ta den till sig, hjälpa patienten använda kunskap från andra yrkesgrupper i sin vardag

7 0 Ungdomar med depressiva symtom AKTIV UPPFÖLJNING (OSPECIFIK SAMTALSTERAPI MED PSYKOPEDAGOGISKT INSLAG) 1 6 Barn och ungdomar med förhöjd ångestnivå Bedömning: Min Mening, BDA, MI för att välja lämplig intervention. Behandling/åtgärd: -- PROGRAM FÖR PROBLEMLÖSNING OCH STRESSHANTERING, SOM ÅNGESTPREVENTION 8 92 Vuxna med lindrig depression Behandling/åtgärd: Interventionsgrupper med psykopedagogik och övningar i samband med aktivitetsbaserade åtgärder, lära sig planera, prioritera och få struktur på vardagen, balans mellan aktivitet och vila, medvetandegöra vad är viktigt, var kommer kraven ifrån, tipsa om bra sidor på Internet. TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD Vuxna och äldre med depression Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan träffarna, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt anpassade skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet, lotsa patienten in på nätet, med vägledning och kritisk granskning. TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan träffarna, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt anpassade skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet. 7

8 208 Vuxna med lindrigt ångestsyndrom TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD 21 Vuxna med t ångestsyndrom Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan träffarna, träning i aktivitetssituationer som skapar ångest utifrån KBT-principer, coachning och strukturstöd med samtal om vardagen och aktivitetsmönster och sociala sammanhang, grupper för att förbättra mot upplevd balans och meningsfull vardag och delaktighet, aktivitetsgrupp med fokus på jagstärkande behandlingsprinciper, att finna nya strategier för att hantera sin vardag, skapande aktivitet individuellt eller i grupp med jagstärkande och strukturstödjande principer, målfokuserad coachning och strukturstöd för att personen ska börja vara aktiv i sina meningsfulla aktiviteter, individuellt eller i grupp, TTM, mindfulness träning i grupp, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt anpassade skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet. TEXTBASERAD BEHANDLING MED BEHANDLARSTÖD 94 Vuxna med lindrig depression Behandling/åtgärd: Samtalsgrupp där textmaterial ingår till patienterna mellan träffarna, hänvisning till självhjälpslitteratur av olika slag, bokcirkel, individuellt anpassade skriftliga instruktioner som möjliggör självständighet och aktivitet. PSYKOSOCIAL RÅDGIVNING (COUNSELLING) - förslag FoU Vuxna med Behandling/åtgärd: Samtal med fokus på aktivitetsförmåga i vardagsliv och arbete. PSYKOSOCIAL RÅDGIVNING (COUNSELLING) - förslag FoU Behandling/åtgärd: Samtal med fokus på aktivitetsförmåga i vardagsliv och arbete. 8 8

9 101 Äldre med lindrig 118 Äldre med 108 Kvinnor med lindrig efter förlossning 159 Kvinnor med efter förlossning PROBLEMLÖSNINGSTERAPI Bedömning: Vardagsrevidering, Målformulering, Intressechecklistan, Min Mening, BDA, för att kartlägga problem och resurs för att hitta väg till konkreta mål för interventioner. Behandling/åtgärd: Startas individuellt och senare övergå i grupp där aktivitetsutförande också tränas. PROBLEMLÖSNINGSTERAPI Bedömning: Vardagsrevidering, Målformulering, Intressechecklistan, Min Mening, BDA, för att kartlägga problem och resurs för att hitta väg till konkreta mål för interventioner. Behandling/åtgärd: Startas individuellt och senare övergå i grupp där aktivitetsutförande också tränas. TILLÄGG AV PSYKOSOCIALT STÖD TILL SEDVANLIG BEHANDLING Behandling/åtgärd: Göra lustfyllda saker, egen tid, krav/skuldavlastning, strukturstödjande insatser, jagstärkande stöd. TILLÄGG AV PSYKOSOCIALT STÖD TILL SEDVANLIG BEHANDLING Behandling/åtgärd: Göra lustfyllda saker, egen tid, krav/skuldavlastning, strukturstödande insatser, jagstärkande stöd

10 140 Vuxna med TILLÄGG AV AKTIVITETSBASERADE ÅTGÄRDER TILL SEDVANLIG BEHANDLING Bedömning: COPM in/utstatus, Min Mening in/ut, Aktivitetsanamnes, Aktivitetsdag bok/aktivitetsmatris in/ut, Intresse checklista, Roll checklista, THU (vardagsrevidering) in/ ut, DOA in/ut, VAS-skala in/ut, aktivitetscirklar, ta reda på vad patienten är motiverade till nu, visa på vad patienten gör nu förstärka det, aktivitetsanalys, initiativförmågan hitta det som gör att patienten kommer igång, t ex bli medveten om att man gör saker för andra. Behandling/åtgärd:Aktivitetsbaserade åtgärder; direkt och indirekt arbetsterapi utifrån patientens behov, behandling i grupp med fokus på uppgiften, gruppbehandling med fokus på interaktion och personlig utveckling, kognitiva hjälpmedel; individuellt anpassat schema, tidshjälpmedel, mobiltelefon funktioner, priolist, checklist, praktikplats träna aktivitetsförmåga, TTM, lösningsfokuserad terapi kring aktivitetsbalans, skapande aktiviteter av olika slag, bildarbete individuellt och i grupp, fritidsaktiviteter som kartläggning och som rehabiliterande behandlingsaktivitet, arbetsaktiviteter, olika former av studiebesök, prova på, arbetsträning, arbetsrehabilitering, grön rehab, IADL- aktiviteter, boendestöd, FAR, hemuppgifter, aktivitetsgrupper hantverk, matlagning, social färdighetsträning, glädje- och lustfyllda aktiviteter, självförtroendeträning, jagstärkande stöd, studiebesök inom kultur, Basal ADL för att orka göra något lustfyllt/meningsfullt, motivationsarbete, motivationshöjande aktiviteter, viloträning i aktivitet, hitta nya aktiviteter som kan ersätta det man gjort i aktiviteten eller det som var aktivitetens värde. 6 10

11 141 Vuxna med STRUKTURSTÖDJANDE BEHANDLING Bedömning: Samtal för att utforska och hitta balans mellan aktivitetsområden, samtal för att utforska balans mellan aktivitet och vila, aktivitetsschema, aktivitetsdagbok, Min Mening, Intressechecklista, DOA, dygnssnäcka, aktivitets-/sömndagbok, aktivitetslogg, kartläggning av dygnsstruktur och tidsanvändning Behandling/åtgärd: Vardagsrevidering, aktivitetscirklar beteendeaktivering gradvis öka/minska aktiviteter, kostrådgivning sömnskola, FaR, kognitiva hjälpmedel, tidshjälpmedel, Whiteboardtavlor, almanacka, dator, aktivitetsbaserade åtgärder enligt schema för att underlätta rutiner, direkt och indirekt arbetsterapi utifrån patientens behov, behandling i grupp Supported employment för att skapa struktur och balans och mening i personens liv, avslappning som del i viloträning, enskilda samtal som stödjer ett återtagande av vardagsrutiner, dygnsrytm och meningsfulla fritids- och sociala aktiviteter, planera en arbetsträning på ett strukturerat sätt med avseende på timing, dosering, arbetsuppgifternas krav matchat mot klientens förmåga med hänsyn tagen till och ev. anpassning av arbetsmiljön, stötta klienten att skapa struktur i en enskild aktivitet t ex att laga mat eller att planera hur man ska klara att komma iväg till jobbet på morgonen, schema, dagböcker, prioriteringar/värderingar, motivationsarbete, veckomeny/inköpslistor, strategier för hur/när olika vardagsaktiviteter ska utföras, hemuppgifter, bollplank information, medvetandegöra mönster och roller, jobba med prioriteringar, hjälpa personen se vad som är meningsfullt, både ur patient- och samhällsperspektiv, hitta balansen mellan aktivitet och vila, Medvetandegöra vad som är vila, att öka förmågan att se samband mellan aktivitet och kroppsliga uttryck eller känslor. 6 11

12 142 Vuxna med funktionsnedsättning på grund av depression 14 Vuxna med 265 Vuxna med ångestsyndrom FUNKTIONSTRÄNING Bedömning: AMPS in/ut, COPM in/ut, Min Mening in/ut, Aktivitetsschema. Behandling/åtgärd: Aktivitetsbaserad behandling med indirekt effekt att öka kognitiva, sociala och psykiska förmågor, t ex att hantera ångest i problemsituationer, att anpassa sin aktivitetsnivå till hållbar nivå, att planera och minnas, att passa tider etc. ADL-träning i grupp eller individuellt, både p-adl och i-adl, social färdighetsträning, att stärka kognitiva förmågor i olika aktiviteter som ökar i svårighetsgrad (minne/org, genomförande, initiativ), kompensatoriska/ strukturstödjande åtgärder, träning i att använda hjälpmedel, skapa förutsättningar för att kunna träna funktioner, t ex anpassa miljöer och aktiviteter i syfte att lyckas och få positiva upplevelser, träna exekutiva funktioner i olika aktiviteter, minnesfunktion, inlärning, repetition, koncentration, planering, sensorisk info/ känna, lukta, smaka, träna sociala funktioner/färdigheter, rollspel i grupp, minnesträning dataprogram, avslappningstekniker, motiverande samtal, taktil massage, lära patienten strategier, medveten närvaro, sömnhygien, ESL, arbetsträning, tidshjälpmedel, Memo initiativhjälpmedel, bolltäcke. SJÄLVHJÄLPSGRUPPER Behandling/åtgärd: Grupper med teman, vardagsrevidering, kombinerad samtals- och aktivitetsgrupp med psykopedagogiska inslag eventuellt enligt KBT, gruppmedlemmar med likartad problematik, problematiken formuleras i gruppen och styr val av aktiviteter. SJÄLVHJÄLPSGRUPPER Behandling/åtgärd: Grupper med teman, vardagsrevidering, kombinerad samtals- och aktivitetsgrupp med psykopedagogiska inslag eventuellt enligt KBT, gruppmedlemmar med likartad problematik, problematiken formuleras i gruppen och styr val av aktiviteter vilka ska erbjuda exponering i ångestväckande situationer

13 144 Vuxna med funktionsnedsättning på grund av depression 145 Äldre med 204 Vuxna med bipolär sjukdom 207 Vuxna med lindrigt ångestsyndrom 210 Vuxna med lindrigt ångestsyndrom BEHANDLINGSSTÖD GENOM CASE MANAGEMENT Bedömning: Arbetsterapeututredningar till grund för case managers målinriktade arbete med patienten, att utreda kring individen i miljön som underlag att jobba vidare med case management. Behandling/åtgärd: Boendestöd, att klara vardagen självständigt, hjälpa patienten våga utföra aktiviteter själv, fysisk aktivitet, rehabiliteringsprogram med arbetsterapi, coachning genom programmet. BEHANDLINGSSTÖD GENOM CASE MANAGEMENT Bedömning: Bedöma och tydliggöra behovet av social tid. Behandling/åtgärd: Nyorientering, för patienter i icke arbetsför ålder instrueras hemtjänst i värdet av att bibehålla aktivitet, motivera till daglig verksamhet, ta kontakter, få hjälp att söka sig till sociala kontakter, daglig verksamhet, bibliotek, kulturhus, fysisk aktivitet. COACHNING Bedömning: Aktivitetsdagboken, hjälpa att identifiera tidiga tecken. Behandling/åtgärd: Rehabiliteringsprogram med arbetsterapi, coachning genom programmet, tidshjälpmedel, medicin carousel, mobiltelefon, handi, coachning av patient och anhöriga, utveckla anhörigas, vänners roll och funktion, informera, medvetandegöra, känna igen tecken själv eller med hjälp av närstående. RÅD OM EGENVÅRD I FORM AV SJÄLVHJÄLPSLITTERATUR Behandling/åtgärd: Sömnhygien, besöka bibliotek, KBT på nätet, söka och läsa info på nätet, kognitivt förhållningssätt, läsa kapitel reflektera - nytt kapitel, Internet, ex KBT. PSYKOSOCIAL RÅDGIVNING (PSYKOSOCIAL COUNSELLING) Bedömning: Utredningssamtal med analys av patientens livssituation i vardagsliv och arbete. Behandling/åtgärd: Information om ångestens uttryck med uppmärksamhet på samband mellan belastningsfaktorer och patientens ångest, fortsatta åtgärder för att hjälpa patienten att hantera sin situation utan ångest. 6 6 FoU 8 1

14 Planiavägen 1, Box 760, Nacka, , Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, december Layout: Tina Sandulf. Foto: Colourbox

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Resultat och erfarenheter. från resursenheterna i Teknik och demensprojektet

Resultat och erfarenheter. från resursenheterna i Teknik och demensprojektet Resultat och erfarenheter från resursenheterna i Teknik och demensprojektet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ansvarig projektledare: Ingela Månsson, HI Textbearbetning: Ingela Månsson, HI. Helene Wallskär,

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Boendestöd. för olika målgrupper samt eventuell upphandling enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

Boendestöd. för olika målgrupper samt eventuell upphandling enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Boendestöd för olika målgrupper samt eventuell upphandling enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Inger Brandell Socialförvaltningen Stöd- och utvecklingsavdelningen Maj 2011 2011-05-24 1 (52) Innehåll SAMMANFATTNING...4

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 68:2011 Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Redovisning av diskussioner från en studiecirkel om öppna prioriteringar

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Mari Broqvist PrioriteringsCentrum 2006:4 ISSN 1650-8475 PrioriteringsCentrum Landstinget i Östergötland

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Arbetsterapeutiska insatser. en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning

Arbetsterapeutiska insatser. en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning Arbetsterapeutiska insatser en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning Arbetsterapeutiska insatser en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning,

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

méç~öçöáâ=á=äçéåçéëí Ç== Ñ ê=éëóâáëâí= ÑìåâíáçåëÜáåÇê~ÇÉ== = Ó Éíí=éáäçíéêçàÉâí= = o~ééçêí=åê=u= = j~êá~=läçñëëçåi=bêáâ=téååëíê ã==

méç~öçöáâ=á=äçéåçéëí Ç== Ñ ê=éëóâáëâí= ÑìåâíáçåëÜáåÇê~ÇÉ== = Ó Éíí=éáäçíéêçàÉâí= = o~ééçêí=åê=u= = j~êá~=läçñëëçåi=bêáâ=téååëíê ã== méç~öçöáâáäçéåçéëí Ç Ñ êéëóâáëâí ÑìåâíáçåëÜáåÇê~ÇÉ Ó ÉííéáäçíéêçàÉâí o~ééçêíåêu j~êá~läçñëëçåibêáâtéååëíê ã çåühéêëíáåtéååëíê ã Hjälpmedelsinstitutet, 2005 Författare: Maria Olofsson, Erik Wennström, Kerstin

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Fysisk aktivitet för seniorer. Manual för att göra en aktivitetskalender

Fysisk aktivitet för seniorer. Manual för att göra en aktivitetskalender Fysisk aktivitet för seniorer Manual för att göra en aktivitetskalender Förord Omfattande forskning har visat att fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för bevarande av hälsa och självständighet

Läs mer

Slutrapport Begåvningsstödjande hjälpmedel

Slutrapport Begåvningsstödjande hjälpmedel Vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2012 Slutrapport Begåvningsstödjande hjälpmedel inom handikappomsorgens gruppbostäder, korttidshem och korttidstillsyn Datum: 2012-03-30 Projektledare: Sara Dahlberg-Hammarqvist,

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (dock ej socialpsykiatrin) www.projektcarpe.se INLEDNING Verksamhetsområdet

Läs mer