Creative Antibiotics Sweden AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Creative Antibiotics Sweden AB (publ)"

Transkript

1 Creative Antibiotics Sweden AB (publ) Delårsrapport juli 2009 september 2010 (perioden är 15 månader pga av byte av räkenskapsår; någon motsvarande jämförelseperiod finns ej) Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,3 Mkr Intäkterna uppgick till 0,6 Mkr Resultat per aktie -0,42 kr Likvida medel vid periodens slut uppgick till 40,2 Mkr Maria Åkerman anställdes som Vice President, Discovery and Pre-Clinical Director Vidare utveckling av INP-341 avbröts Bolaget ändrade sitt räkenskapsår från brutet (1 juli 30 juni) till kalenderår Viktiga händelser efter periodens utgång Norrlandsfonden ger bolaget ett konvertibelt lån på 2,9 Mkr Bolaget utvärderar ny peptid för behandling av Pseudomonasinfektioner Positiva ex vivo-resultat med substanser från naturprodukter VD kommenterar kvartalet Efter ingående diskussioner och analyser valde bolaget att avbryta vidare utveckling av substansen INP-341, vilket tidigare rapporterades i delårsrapporten från den 20 augusti. Det interna arbetet att ta fram ersättare för substansen intensifierades under perioden. Som en följd av vårt deltagande vid BIO 2010 kunde vi inleda vad vi tror kommer att bli ett fruktbart samarbete med McMaster University. Bolaget förstärkte dessutom sin industriella farmaceutiska kompetens genom att anställa Maria Åkerman som ansvarig för discovery och preklinisk utveckling, säger Creative Antibiotics VD Ulf Boberg. För mer information vänligen kontakta: Ulf Boberg, VD Creative Antibiotics Sweden AB, tel eller E-post: Hemsida: Creative Antibiotics Sweden AB är ett läkemedelsutvecklingsbolag som bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid i huvudsak Umeå universitet och Karolinska Institutet. Bolagets målsökande substanser har en unik förmåga att förhindra de sjukdomsframkallande egenskaperna hos vissa, i dag multiresistenta, bakterier utan att rubba den normala bakteriefloran. På så sätt minimeras risken för resistensutveckling. Det medicinska behovet av sådana läkemedel är stort. Creative Antibiotics har tre prekliniska projekt: infektioner i svåra brännskador som drivs i egen regi; diarrésjukdomar som är utlicensierat till Syngene International, Indien; sexuellt överförbara sjukdomar som är ett samarbete med akademiska forskare och som stöds med anslag av NIH. Bolaget är sedan 2004 noterat på AktieTorget.

2 Resultat och ställning Resultat för perioden uppgick till -13,3 Mkr motsvarande -0,42 kr per aktie. Intäkter i form av forskningsbidrag uppgick under perioden till 0,6 Mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 40,2 Mkr. Soliditeten uppgick till 84,6 procent. Bolaget har ändrat sitt räkenskapsår från brutet (1 juli 30 juni) till kalenderår. Detta innebär att det ej finns några relevanta jämförelsesiffror för perioden 1 juli 30 september. Verksamheten Vid det ordinarie styrelsemötet den 19 augusti 2010 beslutade bolaget att avbryta all vidare utveckling av substansen INP-341. Flera nya resultat som framkom under sommaren 2010 bidrog till beslutet. Det var sedan tidigare känt att substansen är svårlöslig, men detta bedömdes inte som ett oöverstigligt hinder för utveckling till ett läkemedel. Likaså omfattas inte INP-341 av det hydrazonpatent som bolaget har i USA. I de tidiga försöken med INP-341 löstes substansen i DMSO, som är ett mycket vanligt lösningsmedel för in vitro-försök. I dessa försök har substansen en god biologisk effekt. För att utvecklas till ett läkemedel testades därefter INP-341 i olika beredningsformer som är godkända för humant bruk. Det framkom under sommaren 2010 att substansen tappade den biologiska effekten med dessa nya beredningsformer. Bolaget valde därför att inte avsätta ytterligare utvecklingskostnader för denna substans utan istället utveckla substanser som visar lämpligare kemiska och fysikaliska egenskaper och har bättre patentskydd. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att den sjukdomsalstrande mekanismen, Typ-IIIsekretionssystemet (T3SS), är väsentlig för en grupp Gramnegativa bakterier. Den biologiska mekanismen, T3SS, är helt skild från INP-341 och bolaget arbetar intensivt med att finna nya molekyler som binder till T3SS. Bolaget har utvärderat nya klasser av T3SS inhiberande substanser ur sitt befintliga bibliotek och funnit lovande kandidater. Dessa substanser har även analyserats för att verifiera att de uppfyller de olika krav som en läkemedelskandidat måste ha biologisk effekt, inga kända toxiska komponenter, lämpliga fysikaliska och kemiska egenskaper, patenterbarhet. Detta arbete följer utarbetad plan. I två av bolagets projekt, infektioner i svåra brännsår och sexuellt överförbara infektioner, var INP-341 huvudsubstans. För den fortsatta utvecklingen inväntar dessa projekt en ny substans som uppfyller bolagets krav på en läkemedelskandidat. Så fort en ny substans valts kommer bolaget troligen att söka ny särläkemedelsstatus för substansen och indikationen infektioner i svåra brännsår. Inom diarréprojektet som sker tillsammans med det indiska bolaget Syngene, fokuseras arbetet på att optimera en djurmodell för diarré. Detta har visat sig mer tidskrävande än väntat eftersom de vanligaste arterna för djurmodeller, råtta och mus, av naturen lever i en miljö med hög bakterieförekomst och därför är naturligt motståndskraftiga mot många humana diarrébakterier. Diskussioner förs även med Syngene att optimera substanserna från quinolinderivat-klassen för att öka den biologiska effekten. Bolaget arbetar intensivt med affärsutveckling och följer upp de kontakter som knöts under den internationella mässan BIO 2010 under våren. Ett konkret resultat av detta arbete är avtalet som signerats med McMaster University (se nedan).

3 Viktiga händelser efter periodens slut Norrlandsfonden som tidigare har gett bolaget ett konvertibelt lån på 5 Mkr har valt att fortsätta stödja bolaget med ytterligare ett konvertibelt lån. Det nya lånet motsvarar vid inlösen på konverteringskursen 2 kr knappt 1,5 miljoner aktier. Konvertibellånet löper till Med detta lån behåller Norrlandsfonden sin ägarandel (5,89%) efter full konvertering. Det är mycket positivt att Norrlandsfonden fortsätter sitt långsiktiga stöd av bolaget och på samma villkor som vid bolagets nyemission våren 2010, säger Ulf Boberg. Bolaget har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med Prof. Mahony vid McMaster University, Hamilton, Kanada, för att utvärdera nyupptäckta peptider som i laboratoriemiljö har visat mycket positiva resultat. Peptiderna inhiberar Pseudomonasbakteriens förmåga att infektera celler (ex vivo), och Klamydiabakteriens möjlighet att infektera i en djurmodell. Creative Antibiotics har fyra månaders exklusivitet att utvärdera peptiderna i sitt eget laboratorium i Umeå. Dessa peptider kompletterar våra småmolekyler på ett mycket bra sätt och binder till ett känt protein i T3S-systemet. Vid positivt utfall har bolaget möjlighet att inlicensiera peptiderna och att utveckla dem inom brännskadeprojektet och även börja utveckla dem till läkemedel för sjukdomen cystisk fibros, där lunginfektioner med Pseudomonasbakterien är en vanlig dödsorsak, säger Ulf Boberg. Samarbetet med Eskitis Institute (Griffith University, Australien) för att finna virulensblockerare i extrakt från växter och marina organismer har som tidigare redovisat preliminära positiva resultat i de första testerna. Nu har bolaget gått vidare och under perioden testat de mest lovande substanserna i en cellinfektionsmodell (ex vivo) och uppnått positiva resultat vid inhibering av Pseudomonasbakteriens sjukdomsframkallande förmåga. Parallellt med arbetet med de interna substansbiblioteken utvärderar bolaget ytterligare teknologier för målsökande antibakteriell behandling av främst Gramnegativa bakterier där det medicinska behovet är som störst. Kommande rapporter: Delårsrapport 6 publiceras den 17 februari Creative Antibiotics Sweden AB (publ), org. nr , är noterat på AktieTorget.

4 Resultaträkning (TKR) Juli-sept Juli-sept Juli-sept Juli-juni / /2009 (3 mån) (3 mån) (15 mån) (12 mån) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Erhållna bidrag Rörelsens kostnader Av - och nedskrivningar Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning (TKR) Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser

5 Kassaflödesanalys (TKR) Juli-sept Juli-sept Juli-juni 2009/ / /2009 (15 mån) (saknas) (12 mån) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 0 Amortering av lån 0 0 Erhållet investeringsbidrag Inbetalda tecknade optioner 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Erhållen emissionslikvid Emissionskostnader Kassaflöde från nyemission Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

6 Förändringar i bolagets egna kapital (TKR) Eget kapital vid periodens början Nyemission Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Aktiestocken per den 30 september 2010 utgörs av aktier. Jämförelseperioder Räkenskapsåret har förlängts och omfattar nu perioden (18 månader). Detta medför att jämförelsesiffror saknas för motsvarande period föregående räkenskapsår. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Redovisnings principer är oförändrade jämfört med tidigare år. Långfristiga skulder Ett konvertibelt lån om nominellt tkr tecknades under 2005 av Norrlandsfonden. Lånet löper med en ränta som motsvara STIBOR 90 och justeras kvartalsvis. Lånet förfaller till betalning Lånet kan konverteras till aktier under perioden Konverteringskursen är 3,40 kr och maximalt kan nya aktier emitteras. Ansvarsförbindelser Villkorslån Nutek tkr. Utöver ovan angivna ansvarsförbindelser finns ett åtagande avseende förvärv av två substanser där köpeskilling skall erläggas i from av royalty uppgående till 2% av intäkterna, dock maximalt till 3+3 mkr. Återbetalningsskyldighet/NUTEK Om uppnådda resultat ger intäkter skall återbetalning ske med femtio (50 %) procent av erhållna licensintäkter, engångsersättningar, optionsersättningar o. dyl. och sju (7 %) procent av fakturerat belopp vid tillverkning eller försäljning i egen regi. Tio (10) år efter att hela projektarbetet slutrapporterats upphör NUTEKs fordran om inte återbetalningsgrundande omständigheter inträtt eller NUTEK beslutat om återbetalning. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktuationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

7 Nyckeltal Juli-sept Juli-sept Juli-Juni 2009/ / /2009 (15 mån) (saknas) (12 mån) Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Resultat / aktie (kr) -0,42-0,40 Kassaflöde / aktie (kr) -0,45-0,33 P/E neg neg Justerat eget kapital (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 84,6 36,8 47,2 Andel riskbärande kapital (%) 96,5 80,3 83,0 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 1,7 0,8 Antal anställda (st) JEK / aktie (kr) 1,14 0,18 0,28 Likvida medel / aktie (kr) 0,85 0,47 0,57 Beräkningsgrunder Kassaflöde från löpande verksamheten Antal emitterade aktier på bokslutsdagen Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) Denna delårsrapport har inte varit föremål för speciell granskning av bolagets revisor. Umeå Ulf Boberg Verkställande direktör