Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007"

Transkript

1 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,20) Soliditeten uppgick till 48 procent (87) Nytt avtal med TAC Svenska AB avseende leverans av lägenhetssystem 2 system i drift Fler internationella orders och testanläggningar med MeterCam

2 Väsentliga händelser under första kvartalet 2007 Nytt avtal med TAC Svenska AB I januari tecknades ytterligare ett avtal med TAC Svenska AB. Avtalet avser leveranser av systemkomponenter för fördelningsmätning i lägenheter. I samband med tecknandet av avtalet lade TAC en order på komponenter för 1200 lägenheter. Ordervärdet uppgår till mellan 7 till 10 Mkr beroende på systemkonfiguration för respektive lägenhet. Leveranserna sker löpande under en första avtalsperiod fram till februari Iniris system erbjuder fördelningsmätning av el, värme och vatten, samt motorvärmare. Systemet kan också användas för att övervaka olika typer av larm, exempelvis fukt, brand och närvaro. Vidare placeras en display i varje lägenhet som gör det möjligt för fastighetsägare att kommunicera direkt med respektive lägenhetsinnehavare. Systemets applikation och protokoll är öppet, vilket skapar flexibilitet och gör det enkelt att i efterhand bygga på med önskad funktionalitet. Två pilotanläggningar är i drift och i slutfas av valideringen. Exempelvis testas följande funktioner: 1. Motorvärmare: styrning och individuell mätning för debitering. 2. Fördelningsmätning: el, värme och vatten för respektive lägenhet. 3. Övervakning: fukt och rök(brand). 4. Display i varje lägenhet: inställning av tider till motorvärmare, förbrukningsinformation samt meddelande från fastighetsägare. Marknadsföringen har påbörjats genom TAC Svenska AB som också har producerat broschyrmaterial samt utbildat delar av sin säljkår. Fler internationella orders och testanläggningar med MeterCam MeterCam har under perioden levererats till testprojekt i Danmark, Norge, Holland och Tyskland. Genom en ny mjukvaruversion har användningsområdet avsevärt breddats och MeterCam kan nu anslutas till de flesta på marknaden förekommande M-Bus system (dataloggers etc). CoolGuard lägger bud på Iniris CoolGuard lämnade den 16 februari ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Iniris. Enligt det pressmeddelande som offentliggjorde budet erbjuds aktieägarna i Iniris nyemitterade aktier. Erbjudandet innebär, baserat på respektive bolags genomsnittskurser under perioden från och med till och med , att budet är värt cirka SEK 47,3 miljoner och att premien är cirka 31 procent. Aktieägare motsvarande cirka 80 procent av rösteandelen i Iniris har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Iniris styrelse rekommenderar Iniris aktieägare att acceptera erbjudandet då bl.a betydande synnergieffekter kan uppnås inom områdena utveckling, produktion och logistik

3 Kort om Iniris Iniris utvecklar och marknadsför komponenter för fjärravläsning, övervakning och styrning av el, värme, gas och vatten. Iniris erbjudande riktar sig främst till energi- och fastighetsbolag. Iniris produkter kännetecknas av avancerade tekniska lösning inom områdena elektronik, optik och kommunikation av mätdata via befintlig infrastruktur i fastigheter/anläggningar. Produktutbudet består idag av tre olika grupper: Kommunicerbara mätare, inkl mätkameran MeterCam för optisk avläsning av mekaniska mätare. Överföring av mätvärdena sker via partvinnat, elnät, radio eller TCP/IP. Lägenhetsplattform för fördelningsmätning (för TAC Svenska AB) Komponenter för infrastruktur Bolaget är sedan 2005 anslutet till AktieTorget och har kontor i Malmö

4 Omsättning och resultat Iniris omsättningen uppgick till 214 Tkr (125). Resultatet efter finansiella poster uppgick till Tkr (-1 759). Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -598 Tkr (-2 716). Vid utgången av perioden uppgick de likvida medlen till 750 Tkr (8 259) och kassalikviditeten till 26,3 procent (385,9). Vidare uppgick soliditeten vid utgången av perioden till 48,1 procent (86,8). Aktien Iniris B-aktie är sedan oktober 2005 noterad på Aktietorget. Aktiens börskurs per 31 Mars 2007 var 3,76 kronor. Antalet aktier vid utgången av perioden uppgick till A-aktier och B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31. De redovisningsprinciper vilka tillämpas i denna rapport beskrivs nedan samt i Årsredovisningen för 2005 på sidorna Där framgår bland annat att IFRS tillämpas från och med 2005, med en beskrivning av samtliga effekter, övergångsregler samt tillämpade undantag. Kommande finansiell information Rapportdatum är för Q2 den 31 aug samt för Q3 den 30 november Malmö 24 Maj 2007 Iniris AB (publ) Martin Jervill Verkställande direktör Uppgifterna i denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Iniris AB:s revisor

5 RESULTATRÄKNING (ksek) Jan-Mar Jan-Mar Jan - Dec Omsättning Rörelsens kostnader : Material- och underentreprenörskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat Resultat per aktie kr -0,20-0,20-0,87-5 -

6 BALANSRÄKNING (ksek) 31 Mars 31 Mars 31 December TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar Inventarier S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER (ksek) Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Övrigt tillskjutet kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortdel av lång skuld Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a Skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 KASSAFLÖDESANALYS (ksek) Jan-Mar Jan-Mar Jan - Dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar och Nedskrivningar Skattekostnad Rörelsekapital förändring : Förändring av varulager m m Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggn.tillgångar Investering i materiella anläggn.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemission Pågående nyemission Utdelning Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (ksek) Jan-Mar Jan-Mar Jan - Dec Ingående eget kapital Nyemission Pågående nyemission Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital Nyckeltal Jan-Mar Jan-Mar Jan - Dec Vinstmarginal neg neg neg Räntabilitet Eget Kapital neg neg neg Soliditet 48,1% 86,8% 47,7% Kassalikviditet 26,3% 385,9% 19,1% Medelantal anställda

8 Data per aktie Jan-Mar Jan-Mar Jan - Dec Börskurs på respektive balansdag (Kr) 3,76 4,41 2,70 Antal aktier Resultat per aktie -0,20-0,20-0,87-8 -